+ iMeds.pl

Nimetaxin 100 mgUlotka Nimetaxin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIMETAXIN, 100 mg, tabletki

Nimesulidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści:

1.    Co to jest lek NIMETAXIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NIMETAXIN

3.    Jak stosować lek NIMETAXIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NIMETAXIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NIMETAXIN i w jakim celu się go stosuje

NIMETAXIN jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), posiadającym właściwości przeciwbólowe. Jest stosowany w leczeniu ostrego bólu oraz w bolesnym miesiączkowaniu.

Zanim lekarz przepisze lek NIMETAXIN, rozważy czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku NIMETAXIN

Kiedy nie stosować leku NIMETAXIN

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub niedrożność nosa („zatkany” nos) lub pokrzywka po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (leki zmniejszające ból i łagodzące stan zapalny);

-    jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę, np. paracetamol lub inne leki przeciwbólowe lub leki z grupy NLPZ;

-    jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie lub jest uzależniony od leków bądź innych substancji;

-    jeśli pacjent nadużywa alkoholu;

-    jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub podwyższone wartości enzymów wątrobowych;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę wrzodową (wrzód żołądka lub dwunastnicy), aktualnie lub w przeszłości;

-    jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego;

-    jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgowy);

-    jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną krzepliwością krwi;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub jakakolwiek choroba wątroby;

-    jeśli pacjent ma aktualnie gorączkę lub grypę (odczuwa uogólnione bóle mięśni, ma złe samopoczucie, dreszcze lub podwyższoną temperaturę);

-    jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich 3 miesięcy ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NIMETAXIN należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek NIMETAXIN

-    jeśli w trakcie stosowania nimesulidu u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia wątroby, należy przerwać przyjmowanie nimesulidu i natychmiast powiadomić o tym lekarza. Objawy wskazujące na zaburzenia wątroby to: utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, utrzymujące się uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować leku NIMETAXIN;

-    j eśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienie z żołądka lub jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed zażyciem leku NIMETAXIN;

-    j eśli w trakcie przyjmowania leku NIMETAXIN u pacjenta wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne (uogólnione bóle mięśni, złe samopoczucie, dreszcze), należy przerwać stosowanie tego leku i powiedzieć o tym lekarzowi;

-    j eśli u pacjenta rozpoznano chorobę serca lub nerek, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku NIMETAXIN. Lek NIMETAXIN może powodować pogorszenie czynności nerek;

-    podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty, aby lekarz mógł wykluczyć działania niepożądane leku NIMETAXIN dotyczące żołądka, nerek, serca lub wątroby;

-    j eśli pacjentka planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ lek NIMETAXIN może niekorzystnie wpływać na płodność;

-    j eśli pacjent jest w podeszłym wieku i jeśli pacjent ma małą masę ciała;

-    jeśli pacjent ma niedobory płynów w układzie krążenia (np. po obciążających zabiegach chirurgicznych);

-    jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków, który może zakłócać działanie leku NIMETAXIN:

-    leki moczopędne (stosowane w leczeniu niewydolności serca lub nadciśnienia tętniczego)

-    leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany),

-    lit stosowany w leczeniu depresji oraz podobnych zaburzeń,

-    metotrexat,

-    cyklosporyna,

-    kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju stanów zapalnych, alergii, zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym i zaburzeń krwi),

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tak zwane SSRI, leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości).

Jeśli pacjent zażywa którykolwiek z podanych leków, należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku NIMETAXIN.

Przyjmowanie takich leków, jak NIMETAXIN może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian na błonie śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku NIMETAXIN.

Pacjenci, u których występowały działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, w szczególności osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie nieprawidłowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego).

Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty, aby lekarz mógł wykluczyć działania niepożądane leku NIMETAXIN dotyczące żołądka, nerek, serca lub wątroby.

Podczas stosowania leku NIMETAXIN, pacjenci powinni unikać jednoczesnego przyjmowania innych leków przeciwbólowych.

Inne leki i NIMETAXIN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjenci przyjmujący NIMETAXIN, leczeni dodatkowo innymi lekami działającymi drażniąco na przewód pokarmowy, powinni być poddani bardziej wnikliwej obserwacji.

Równoczesne podawanie leku NIMETAXIN i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ich działanie.

Z powodu silnego wiązania nimesulidu z białkami osocza, pacjenci leczeni równocześnie hydantoiną i sulfonamidami powinni pozostawać pod stałą kontrolą (nasilenie działania hydantoiny i sulfonamidów wskutek wypierania ich z połączeń z białkami).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać stężenie w osoczu: digoksyny, litu (lek stosowany w depresji), metotreksatu i cyklosporyny, zwiększając działanie toksyczne tych leków.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami konwertazy angiotensyny może spowodować zwiększenie stężenia potasu w osoczu. U zdrowych pacjentów nimesulid powodował przemijające osłabienie działania moczopędnego furosemidu, a także osłabiał jego wpływ na wydalanie sodu oraz potasu (w mniejszym stopniu).

Istnieje ryzyko wystąpienia wzajemnego oddziaływania leku NIMETAXIN i leków antyagregacyjnych (np. kwasu acetylosalicylowego) i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

NIMETAXIN z alkoholem

Podczas stosowania leku NIMETAXIN nie wolno spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trakcie ostatniego trymestru ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży i u kobiet planujących ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których po przyjęciu nimesulidu wystąpią zawroty głowy lub senność, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek NIMETAXIN zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek NIMETAXIN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat

Zalecana dawka, to 1 tabletka 100 mg, dwa razy na dobę, po posiłku (maksymalna dawka dobowa to 2 tabletki). Tabletki należy popić odpowiednią ilością wody.

Ten lek należy zawsze przyjmować możliwie najkrócej; nie należy stosować dłużej niż 15 dni w jednym cyklu leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej. Lek należy stosować ostrożnie, szczególnie w przypadku pacjentów osłabionych. Lekarz może zalecić kontrolę w celu upewnienia się, że lek nie powoduje problemów z żołądkiem, nerkami, sercem lub wątrobą.

Leku NIMETAXIN nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Lek wydalany jest głównie przez nerki, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, stosując go u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować leku NIMETAXIN u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku NIMETAXIN

W przypadku przedawkowania leku NIMETAXIN, mogą wystąpić następujące objawy: zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty i ból brzucha, przyspieszony oddech, zaburzenia świadomości (u dzieci nawet drgawki), krew w stolcu, krwawe wymioty, jak również zaburzenia czynności wątroby i nerek. W takim wypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zażycia dawki leku znacznie przekraczającej zalecaną dawkę, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pominięcie przyjęcia leku NIMETAXIN

W przypadku pominięcia dawki leku, należy jak najszybciej przyjąć zalecaną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość opisanych działań niepożądanych występuje bardzo rzadko lub tylko w pojedynczych przypadkach. Zazwyczaj są łagodne, przemijające i ustępują w pierwszym tygodniu leczenia.

Dla oceny częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą skalę:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów występują u 1 do 10 na 100 pacjentów występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów,

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Możliwe działania niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    biegunka, nudności, wymioty

-    zwiększenie wartości parametrów badań laboratoryjnych enzymów wątrobowych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zawroty głowy

-    nadciśnienie tętnicze

-    duszność,

-    zaparcia, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy

-    świąd, wysypka, zwiększona potliwość

-    obrzęki

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    zaburzenia liczby komórek krwi (niedokrwistość, eozynofilia )

-    nadwrażliwość (alergia) - podwyższenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)

-    lęk, niepokój, koszmary senne

-    niewyraźne widzenie

-    przyspieszenie akcji serca (tachykardia), krwawienia, zmiany ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, miej scowe zaczerwienienie skóry (rumień), zapalenie skóry

-    bolesne oddawanie moczu, obecność krwi w moczu i (lub) zatrzymanie moczu

-    złe samopoczucie, osłabienie.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

- zaburzenia wytwarzania komórek krwi i zmniejszenie ich liczby objawiające się zwiększoną liczbą siniaków, zmęczeniem i bladością (małopłytkowość, pancytopenia, plamica)

-    reakcja nadwrażliwości (anafilaksja ) prowadząca do wstrząsu lub obrzęku nagłośni, kołatania serca, przyspieszonego tętna, zwiększonego lub zmniej szonego ciśnienia tętniczego krwi, problemów z oddawaniem moczu

-    ból głowy, senność, uszkodzenie wątroby prowadzące do zaburzeń funkcji układu nerwowego (zespół Reye’a)

-    astma, skurcz oskrzeli

-    ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce

-    wysypka, zaczerwienienie skóry, pokrzywka i świąd; w wyjątkowych przypadkach wysypka może mieć ciężki przebieg (pęcherze lub martwica).

-    niewydolność nerek(śródmiąższowe zapalenie nerek), zmniejszone oddawanie moczu

-    obniżenie temperatury ciała

-    zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, zatrzymanie wypływu żółci z wątroby (cholestaza)

5. Jak przechowywać lek NIMETAXIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NIMETAXIN

Substancją czynną leku jest nimesulid. Każda tabletka zawiera 100 mg nimesulidu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (kukurydziana), hypromeloza, sodu dokuzynian, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek NIMETAXIN i co zawiera opakowanie

Jasnożółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka o średnicy 10 mm.

10 tabletek w blistrze ze sztywnej, białej, nieprzezroczystej folii Aluminium/PCV.

1, 2 lub 3 blistry w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse str.

1220 Sofia, Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Nimetaxin

Charakterystyka Nimetaxin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NIMETAXIN, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 100 mg nimesulidu (Nimesulidum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Jasnożółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka o średnicy 10 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid powinien być przepisywany wyłącznie jako lek drugiego wyboru.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka poszczególnych pacjentów (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki produktu leczniczego przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia dolegliwości i objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.

NIMETAXIN, należy stosować możliwie najkrócej, jak to tylko jest możliwe, w danej sytuacji klinicznej . Dorośli:

Zalecana dawka wynosi 100 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem), po posiłkach. Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nimesulid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz również punkt 4.3).

Młodzież w wieku od 12 do 18 lat: z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Zaburzenia czynności nerek: na podstawie właściwości farmakokinetycznych produktu leczniczego, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min), natomiast nimesulid jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min.) (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby: stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, pokrzywka) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

•    Reakcje hepatotoksyczne w wywiadzie wywołane podaniem nimesulidu.

•    Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę.

•    Uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków.

•    Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte, nawracające epizody choroby wrzodowej lub krwawień z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem.

•    Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

•    Ciężka niewydolność serca.

•    Ciężkie zaburzenie czynności nerek.

•    Zaburzenia czynności wątroby.

•    Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi.

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6 i 5.3).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie produktu leczniczego przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2). Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku stwierdzenia braku korzyści wynikających z leczenia.

Podczas leczenia nimesulidem należy zalecić pacjentom powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ nie jest zalecane.

W przypadku wystąpienia gorączki i (lub) objawów grypopodobnych w trakcie stosowania nimesulidu, produkt należy odstawić.

Wpływ na wątrobę

Rzadko, podczas stosowania nimesulidu odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji dotyczących wątroby, w tym również niezwykle rzadkie przypadki prowadzące do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub u których wyniki testów czynnościowych wątroby będą nieprawidłowe, należy natychmiast przerwać leczenie. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować nimesulidu w przyszłości. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków jest przemijające, odnotowano nawet podczas krótkotrwałego stosowania nimesulidu.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja mogą wystąpić w każdym momencie leczenia nimesulidem, z objawami ostrzegawczymi lub podobnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie. W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia należy bezzwłocznie odstawić nimesulid. Nimesulid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym z chorobą wrzodową w wywiadzie, po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego, z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Cohna.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeżeli było powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U takich osób leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych skutecznych dawek. U takich pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci, u których występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać lekarzowi wszystkie nieprawidłowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Należy zalecić ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego lub wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, w tym warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, w szczególności kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, z tego względu należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz również punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że nimesulid nie może zastępować kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na występowanie objawów niepożądanych po podaniu leków z grupy NLPZ, w tym na występowanie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, zaburzeń czynności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecane jest prowadzenie dokładniejszej obserwacji klinicznej w przypadku pacjentów z tej grupy.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nimesulidu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni nimesulidem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek lub serca, gdyż stosowanie nimesulidu może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego (patrz również punkt 4.5).

Wpływ na skórę

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego NIMETAXIN po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów nadwrażliwości.

Wpływ na płodność

Stosowanie nimesulidu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet; z tego względu nie należy stosować tego produktu leczniczego u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zaj ściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia nimesulidem (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy NIMETAXIN zawiera laktozę jednowodną

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje w zakresie parametrów farmakodynamicznych

U pacjentów otrzymujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe o podobnym działaniu lub kwas acetylosalicylowy podczas leczenia nimesulidem zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień. Z tego względu takie połączenia nie są zalecane (patrz również punkt 4.4), i są przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia (patrz również punkt 4.3). Jeśli takiego połączenia nie można uniknąć, należy uważnie monitorować parametry układu krzepnięcia.

U pacjentów przyjmujących kortykosteroidy zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.2).

Leki antyagregacyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs)

Zwiększone jest ryzyko krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy (patrz punkt 4.4).

Farmakodynamiczne/farmakokinetyczne interakcje z lekami moczopędnymi U zdrowych pacjentów nimesulid powodował przemijające zmniejszenie wpływu furosemidu na wydalanie sodu oraz w mniejszym stopniu, potasu a także zmniejszał jego działanie diuretyczne. Jednoczesne stosowanie nimesulidu i furosemidu powodowało zmniejszenie (o około 20%) pola powierzchni pod krzywą (AUC) i całkowitego wydalania furosemidu, pozostając bez wpływu na jego klirens nerkowy.

Jednoczesne stosowanie furosemidu i nimesulidu wymaga zachowania ostrożności u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia niewydolności serca lub nerek, co opisano w punkcie 4.4.

Interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami

Istnieją doniesienia, że niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają wydalanie litu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia stężenia litu w osoczu i wystąpienia toksyczności litu. W przypadku stosowania nimesulidu u pacjenta otrzymującego lit, należy monitorować stężenie litu we krwi pacjenta.

Przeprowadzono również badania w warunkach in vivo, dotyczące możliwości wystąpienia interakcji farmakokinetycznych nimesulidu z glibenklamidem, teofliną, warfaryną, digoksyną, cymetydyną i lekami zobojętniającymi (tj. połączeniem wodorotlenku glinu i magnezu). Nie stwierdzono występowania istotnych klinicznie interakcji.

Nimesulid hamuje izoenzym CYP2C9. Podczas stosowania nimesulidu może wystąpić zwiększenie stężenia w osoczu leków będących substratami tego enzymu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania nimesulidu w czasie krótszym niż 24 godziny przed lub po podaniu metotreksatu, gdyż może to powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy, nasilając tym samym jego toksyczność.

Ze względu na wpływ wywierany na prostaglandyny nerkowe, inhibitory syntetazy prostaglandyn takie jak nimesulid mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.

Wpływ innych leków na nimesulid

Badania prowadzone w warunkach in vitro wykazały, że nimesulid wypierany jest z miejsc wiązania z białkami przez tolbutamid, kwas salicylowy oraz kwas walproinowy. Jednak, pomimo potencjalnego wpływu na stężenie tego produktu leczniczego w surowicy, opisane interakcje nie wykazywały znaczenia klinicznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne NLPZ, nimesulid nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę (patrz punkt 4.4). Podobnie jak w przypadku innych NLPZ o potwierdzonym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn, podawanie nimesulidu może prowadzić do przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla (ductus arteriosus) i nadciśnienia płucnego u płodu, skąpomoczu, małowodzia, zwiększenia ryzyka krwawień, atonii macicy oraz obrzęków obwodowych. Odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek u noworodków urodzonych przez kobiety przyjmujące nimesulid w późnym okresie ciąży.

Badania przeprowadzone na królikach wykazały występowanie nietypowego wpływu toksycznego na reprodukcję (patrz punkt 5.3); brak wystarczających danych dotyczących stosowania nimesulidu u kobiet w ciąży. Z tego względu potencjalne zagrożenia u ludzi pozostają nieznane i nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Brak badań, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesulid jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu nimesulidu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak pacjenci, u których podczas stosowania nimesulidu występują zawroty głowy lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Niżej wymienione działania niepożądane odnotowane podczas kontrolowanych badań klinicznych* (przeprowadzonych z udziałem około 7 800 pacjentów) oraz w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Działania niepożądane sklasyfikowano według częstości występowania:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

niedokrwistość*, eozynofilia*

bardzo rzadko

małopłytkowość, pancytopenia, plamica

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

nadwrażliwość*

bardzo rzadko

anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

rzadko

hiperkaliemia*

Zaburzenia psychiczne

rzadko

lęk*, niepokój*, koszmary senne*

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

zawroty głowy*

bardzo rzadko

ból głowy, senność, encefalopatia (zespół Reye’a)

Zaburzenia oka

rzadko

niewyraźne widzenie*

bardzo rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

bardzo rzadko

zawroty głowy

Zaburzenia serca

rzadko

tachykardia*

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

nadciśnienie tętnicze*

rzadko

krwawienia*, zmiany ciśnienia tętniczego*, uderzenia gorąca*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność*

bardzo rzadko

astma, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

często

biegunka*, nudności*, wymioty*

niezbyt często

zaparcia*, wzdęcia*, zapalenie błony śluzowej żołądka*, krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja dwunastnicy, owrzodzenie i perforacja żołądka

bardzo rzadko

ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd*, wysypka*, zwiększona potliwość*

rzadko

rumień*, zapalenie skóry*

bardzo rzadko

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

rzadko

bolesne oddawanie moczu*, krwiomocz*, zatrzymanie moczu*

bardzo rzadko

niewydolność nerek, skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

obrzęki*

rzadko

złe samopoczucie*, osłabienie*

bardzo rzadko

obniżenie temperatury ciała

Badania diagnostyczne

często

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (patrz punkt 4.4)

bardzo rzadko

zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, cholestaza

często

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

*częstość podana w oparciu o wyniki badań klinicznych

Najczęściej obserwowano działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Owrzodzenie żołądka, perforacje i krwawienia, niektóre ze skutkiem śmiertelnym obserwowano szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Po zastosowaniu nimesulidu występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano następujące działania niepożądane:

-    obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca;

-    reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (bardzo rzadko).

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych podczas stosowania NLPZ.

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do śpiączki, senności, nudności, wymiotów oraz bólu w nadbrzuszu i na ogół przemijają po zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Może wystąpić krwawienie z żołądka i jelit. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zahamowanie czynności oddechowej lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu terapeutycznych dawek NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania.

Po przedawkowaniu leków z grupy NLPZ, pacjenci powinni być poddani leczeniu objawowemu i podtrzymującemu. Nie ma specyficznego antidotum. Nie ma dostępnych informacji dotyczących możliwości usuwania nimesulidu hemodializą, ale na podstawie dużego stopnia wiązania produktu leczniczego z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializy w leczeniu przedawkowania wydaje się być mało prawdopodobna. W ciągu 4 godzin od spożycia produktu leczniczego z wystąpieniem objawów lub po przyjęciu dużych dawek produktu leczniczego zalecane jest wywołanie wymiotów i (lub) podanie węgla aktywowanego (60 g do l00 g pacjentom dorosłym) i (lub) stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania produktu leczniczego z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne kod ATC: M01AX17.

Nimesulid jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym będącym inhibitorem cyklooksygenazy - enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn.

W przeciwieństwie do klasycznych NLPZ, nimesulid działa głównie w miejscu występowania odczynu zapalnego i hamuje głównie COX2, a w mniejszym stopniu COX1, w ten sposób hamując powstawanie patogennych prostaglandyn o działaniu prozapalnym. Ze względu na słaby odczyn kwaśny (pH 6,5), stopień zatrzymywania nimesulidu w błonie śluzowej żołądka jest niewielki, dzięki czemu dochodzi jedynie do niewielkiego stopnia uszkodzenia błony śluzowej. Właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe leku są związane z wpływem na proces zapalny, natomiast nimesulid nie wpływa na ośrodki bólowe i termoregulacji w ośrodkowym układzie nerwowym oraz na mechanizmy regulujące te funkcje w tkance mózgowej. Nimesulid blokuje uwalnianie histaminy z komórek tucznych, hamuje syntezę enzymów: elastazy, metaloproteinazy i kolagenozy, w ten sposób zapobiegając uszkodzeniu chrząstki. Dodatkowo, hamując uwalnianie czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNF-a), nimesulid zmniejsza uwrażliwiające na ból działanie kinin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Nimesulid dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Po podaniu pojedynczej dawki 100 mg nimesulidu maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 3 do 4 mg/l osiągane jest u osób dorosłych po upływie 2 do 3 godzin. AUC wynosi 20 do 35 mg/godz./l. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy tymi wartościami, a uzyskanymi w przypadku podawania produktu leczniczego w dawce 100 mg dwa razy na dobę przez 7 kolejnych dni.

Dystrybucja

Nimesulid w maksymalnie 97,5% wiąże się z białkami osocza. Po podaniu doustnym przenika przez błonę maziową i w ciągu 3 - 12 godzin osiąga wyższe stężenie w płynie maziowym od stężenia w osoczu krwi. Po zażyciu 1 tabletki 100 mg stężenie nimesulidu w narządach rozrodczych kobiety osiąga wartości 35 -50% stężenia w osoczu. Objętość dystrybucji nimesulidu waha się w zakresie od 0,18 do 0,39 l/kg. U pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby, stopień wiązania z białkami osocza jest obniżony.

Metabolizm

Nimesulid jest intensywnie metabolizowany w wątrobie, z wykorzystaniem licznych szlaków metabolicznych, w tym izoenzymów cytochromu P450 (CYP) 2C9. Z tego względu istnieje potencjalna możliwość interakcji podczas jednoczesnego stosowania nimesulidu z lekami metabolizowanymi z udziałem CYP2C9 (patrz punkt 4.5). Głównym metabolitem nimesulidu jest pochodna parahydroksylowa, która jest także czynna farmakologicznie. Opóźnienie pojawienia się tego metabolitu w krążeniu jest niewielkie (około 0,8 godziny), ale jego stała tworzenia nie jest duża i jest wyraźnie mniejsza niż stała wchłaniania nimesulidu. Hydroksynimesulid jest jedynym metabolitem wykrywanym w osoczu i występuje niemal w całości związany. T waha się między 3, 2 a 6 godzin.

Eliminacja

Nimesulid jest wydalany głównie w moczu (około 50% podanej dawki). Jedynie 1 do 3% nimesulidu wydalane jest w postaci niezmienionej. Hydroksynimesulid, główny metabolit nimesulidu, występuje wyłącznie w postaci glukuronianu. Około 29% dawki po uprzedniej przemianie jest wydalane z kałem.

Profil farmakokinetyczny nimesulidu u pacjentów w podeszłym wieku nie ulega zmianie ani w przypadku dawek pojedynczych, ani wielokrotnych.

W badaniu eksperymentalnym dotyczącym pojedynczego podania produktu leczniczego, przeprowadzonym u pacjentów z nieznaczną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min) w porównaniu do zdrowych ochotników, stężenia maksymalne nimesulidu i jego głównego metabolitu nie były wyższe niż u zdrowych ochotników.

AUC i t były o 50% wyższe, ale zawsze mieściły się w granicach wartości obserwowanych w grupie zdrowych ochotników. Wielokrotne podawanie nie powodowało kumulacji produktu leczniczego.

Nimesulid jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniły szczególnych zagrożeń dla ludzi. W trakcie badań dotyczących toksycznego działania po podaniu wielokrotnym nimesulidu stwierdzono, że może on uszkadzać żołądek, jelita, nerki i wątrobę. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję, przeprowadzonych na królikach, po podaniu samicom dawek nie mających działania toksycznego zaobserwowano działanie embriotoksyczne i teratogenne (zaburzenia rozwojowe kośćca i poszerzenie komór mózgu). Takiego działania nie zaobserwowano u szczurów, u których stwierdzono natomiast zwiększenie śmiertelności potomstwa we wczesnym okresie poporodowym oraz niekorzystny wpływ nimesulidu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Skrobia żelowana (kukurydziana),

Hypromeloza,

Dokuzynian sodu,

Kroskarmeloza sodowa,

Magnezu stearynian,

Krzemionka koloidalna bezwodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 tabletek w blistrze ze sztywnej, białej, nieprzezroczystej folii Aluminium/ PVC. 1, 2 lub 3 blistry w pudełku tekturowym wraz z ulotką informacyjną.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA TEKSTU LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Nimetaxin