+ iMeds.pl

Nipas 32 mgUlotka Nipas

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek Nipas jest dostępny bez recepty. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów. Aby uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Nipas ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowe informacje.

NIPAS

(Acidum acetylsalicylicum )

32 mg, tabletki do zębodołu

Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 32 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 17 mg, propylu parahydroksybenzoesan 3 mg, talk.

Opakowanie: 50 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena" ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nipas i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Nipas

3.    Jak stosować Nipas

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Nipas

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Nipas i w jakim celu się go stosuje

Tabletki do zębodołu Nipas mają postać białych, trójkątnych tabletek z zaokrąglonym wierzchołkiem. Substancję czynną stanowi kwas acetylosalicylowy. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Nipas jest stosowany w stomatologii, w następujących wskazaniach:

-    suche zapalenie zębodołu (ASD) oraz przywierzchołkowe i rozlane zapalenie zębodołu;

-    stany po wyłuszczeniu małych zropiałych torbieli;

-    stany po dłutowaniu zębów i uszkodzeniu zębodołu po zabiegach.

2.    Zanim zastosuje się Nipas

Nie należy stosować leku Nipas w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą, oraz u pacjentów ze skazą krwotoczną. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w III trymestrze ciąży. Ostrożnie stosować w I i II trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej kuracji dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego Krótkotrwałe stosowanie lub pojedyncze dawki leku nie stanowią zagrożenia dla niemowlęcia karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

W skład leku Nipas wchodzi parahydroksybenzoesan propylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas acetylosalicylowy jest antagonistą witaminy K, osłabia jej działanie i może powodować hipoprotrombinemię, zmniejszając krzepliwość krwi.

Nipas można stosować w połączeniu z antybiotykami lub sulfonamidami.

3.    Jak stosować Nipas

Lek Nipas jest przeznaczony do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Po wstępnym przepłukaniu zębodołu ciepłym 3% roztworem wodorowęglanu lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tzw. roztwór fizjologiczny soli), bez uprzedniego łyżeczkowania umieszcza się 1 do 3 tabletek w zębodole. Następnie zębodół przykrywa się tamponem na okres 20 min. Po tym czasie tabletki ulegają spęcznieniu i rozpuszczeniu, osłaniając zakończenia nerwowe i chroniąc ściany zębodołu przed dostępem śliny.

4.    Możliwe działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane podczas miejscowego stosowania leku Nipas U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą jednak wystąpić działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Nipas

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nipas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA" ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. 071 78 39 255

Data opracowania ulotki:

4


Nipas

Charakterystyka Nipas

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nipas 32 mg tabletki do zębodołu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera 32 mg Acidum acetylsalicylicum (kwasu acetylosalicylowego).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 17 mg; propylu parahydroksybenzoesan 3 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do zębodołu

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

1.    Wskazania do stosowania

Do stosowania w stomatologii: suche zapalenie zębodołu (ASD) oraz przywierzchołkowe i rozlane zapalenie zębodołu, stany po wyłuszczeniu małych zropiałych torbieli, stany po dłutowaniu zębów i uszkodzeniu zębodołu po zabiegach.

2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka jednorazowa to 1 do 3 tabletek.

W cięższych przypadkach produkt można stosować wielokrotnie.

Sposób podawania

Po wstępnym przepłukaniu zębodołu ciepłym 3% roztworem wodorowęglanu sodu lub 0,9% roztworem chlorku sodu, bez uprzedniego łyżeczkowania umieszcza się produkt w zębodole. Następnie zębodół przykrywa się tamponem na okres 20 min. Po tym czasie tabletka ulega spęcznieniu i rozpuszczeniu, osłaniając zakończenia nerwowe i chroniąc ściany zębodołu przed dostępem śliny.

Czas trwania leczenia

Jednorazowa dawka (1 do 3 tabletek) powoduje ustąpienie dolegliwości na kilkanaście godzin. Stosowanie produktu zaleca się do momentu ustąpienia dolegliwości bólowych i (lub) rozpoczęcia procesu gojenia przez ziarninowanie.

Całkowite ustąpienie bólu obserwuje się na ogół po 3 - 4 dniach stosowania produktu, przy codziennie zmienianych opatrunkach.

3.    Przeciwwskazania

Produktu nie należy stosować:

•    w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik;

•    u pacjentów ze skazą krwotoczną;

•    w ostatnim trymestrze ciąży.

4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nipas należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących środki przeciwzakrzepowe.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy. W    skład leku    wchodzi parahydroksybenzoesan    propylu, który może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

5.    Interakcje z innymi lekami

Salicylany są antagonistami witaminy K i mogą powodować hipoprotrombinemię.

Silnie wypierają z połączeń z białkami i zwiększając wolną frakcję wielu podanych równocześnie leków, wzmagając ich działanie farmakologiczne. Ma to jednak znaczenie przy równoczesnym doustnym stosowaniu pochodnych kwasu salicylowego w dawkach powyżej 1 g/dobę.

6.    Ciąża lub laktacja

Produktu Nipas nie należy stosować w III trymestrze ciąży. Ostrożnie stosować w I i II trymestrze ciąży.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej kuracji dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.

Krótkotrwałe stosowanie lub pojedyncze dawki leku nie stanowią zagrożenia dla niemowlęcia karmionego piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie produktu Nipas nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

8.    Działanie niepożądane

Nie są znane działania niepożądane podczas miejscowego stosowania produktu Nipas.

9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Do zębodołu możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 3 tabletek zawierających w sumie 96 mg kwasu acetylosalicylowego.

Doustne dawki jednorazowe kwasu acetylosalicylowego wynoszą 300 do 1000 mg.

Zgon w przebiegu zatrucia obserwowano po przyjęciu przez osoby dorosłe jednorazowej dawki 10-30 g.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

1.    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: A 01AD05

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwbólowo poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co powoduje zahamowanie syntezy prostaglandyny E i F.

Prostaglandyny powstające w tkankach pod wpływem czynnika zapalnego stanowią (obok acetylocholiny, bradykininy i serotoniny) przekaźniki bólu w zakończeniach nerwowych. Dlatego pochodne kwasu salicylowego oprócz działania ośrodkowego wywierają także działanie przeciwbólowe w miejscu powstawania bólu.

Salicylany zapobiegają również powstawaniu tromboksanów i prostacyklin. Hamowanie syntezy tromboksanów w płytkach wywołuje działanie antyagregacyjne objawiające się wydłużeniem czasu krwawienia.

2.    Właściwości farmakokinetyczne

Przy podaniu miejscowym do suchego zębodołu, kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko. W tkankach następuje hydroliza. Powstający kwas salicylowy i jego sole dyfundują szybko do tkanek i płynów ustrojowych. Ulegają częściowej biotransformacji w wątrobie, łatwo przenikają przez łożysko. Wiążą się w 50 do 80 % z albuminami osocza, wypierając

1    wzmagając działanie innych leków.

Okres półtrwania dla małych dawek wynosi 2 do 4 godzin.

Wydalanie zachodzi przez nerki w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów:

kwasu salicylurowego i glukuronidów. W okresie do 24 godzin wydala się około 50 % dawki

(wolna eliminacja).

3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Brak danych przedklinicznych dotyczących produktu Nipas.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Propylu parahydroksybenzoesan

Talk

2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

3.    Okres ważności

2    lata

4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy z wieczkiem z polietylenu, zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem osuszającym.

50 tabletek.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Produkt Nipas powinien być stosowany tylko przez lekarzy stomatologów.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU.

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA", ul Krucza 62, 50-984 Wrocław

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/ 0959

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.09.1980 r 31.01.1990 r;

31.05.1999 r 04.05.2005 r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Nipas