+ iMeds.pl

Nironovo 0,25 mgUlotka Nironovo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nironovo, 0,25 mg, tabletki powlekane Nironovo, 0,5 mg, tabletki powlekane Nironovo, 1,0 mg, tabletki powlekane Nironovo, 2,0 mg, tabletki powlekane Nironovo, 5,0 mg, tabletki powlekane (Ropinirolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nironovo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nironovo

3.    Jak stosować lek Nironovo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nironovo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NIRONOVO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Nironovo jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Lek Nironovo jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona.

U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do dopaminy i tym samym pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NIRONOVO Kiedy nie stosować leku Nironovo

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nironovo (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacj enta występuj e choroba wątroby.

W takich przypadkach należy poinformować lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nironovo

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nironovo należy powiadomić lekarza:

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne;

-    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości szczególne skłonności i (lub) zachowania (niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub nadmierna aktywność seksualna);

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja cukrów (np. laktozy).

W takich przypadkach należy poinformować lekarza. Lekarz może zdecydować, że lek Nironovo nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza o rozpoczęciu przyjmowania jakiegokolwiek innego leku podczas stosowania leku Nironovo.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Nironovo lub też zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Lek Nironovo może mieć też wpływ na działanie innych leków.

Do tych leków należą:

•    fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny)

•    HZT (hormonalna terapia zastępcza)

•    leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpiryd

• metoklopramid, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi

•    antybiotyki: cyprofloksacyna i enoksacyna

•    jakiekolwiek inne leki stosowane w chorobie Parkinsona

Palenie tytoniu i stosowanie leku Nironovo

Należy poinformowac lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Nironovo. Lekarz może stwierdzić potrzebę dostosowania dawki.

Stosowanie leku Nironovo z jedzeniem i piciem

Należy połykać tabletki w całości popijając szklanką wody i, o ile to możliwe, z jedzeniem. Przyjmowanie leku Nironovo z jedzeniem może zmiejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nudności i wymiotów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Nironovo nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka.

Lek Nironovo nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypusza, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku Nironovo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nironovo może powodować senność. Może wystąpić niepohamowana senność, a także nagłe i niespodziewane napady snu, niepoprzedzone sennością.

W przypadku podejrzenia, że takie objawy mogą wystąpić, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać żadnych maszyn ani nie posługiwać się żadnymi narzędziami. Należy unikać sytuacji, podczas których uczucie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Należy porozmawiać z lekarzem, jeżeli taka sytuacja stanowi problem dla pacjenta.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nironovo

Nironovo zawiera niewielką ilość cukru zwanego laktozą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NIRONOVO

Lek Nironovo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Nironovo może być stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą).

Leku Nironovo nie należy stosować u dzieci. Lek Nironovo nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ustalenie optymalnego dawkowania może wymagać czasu.

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień. Następnie lekarz będzie zwiększał dawkę co tydzień przez okres trzech tygodni.

W dalszej kolejności lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę do momentu uzyskania najlepszego dla pacjenta wyniku leczenia. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 mg do 3 mg trzy razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 3 mg do 9 mg).

Jeżeli nie osiągnięto wystarczającego opanowania objawów choroby Parkinsona, lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki. Niektórzy pacjenci otrzymują dawkę do 8 mg leku Nironovo trzy razy na dobę (w sumie 24 mg na dobę).

Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w chorobie Parkinsona, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawek tych leków. W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Nironovo mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy). W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nironovo

Nie należy przyjmować większej dawki leku Nironovo niż ta zalecana przez lekarza. Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nironovo, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku. Objawami przedawkowania mogą być: nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku Nironovo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W przypadku nieprzyjmowania leku Nironovo przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Nironovo.

Przerwanie stosowania leku Nironovo

Nie należy przerywać stosowania leku Nironovo, jeżeli nie zaleci tego lekarz.

Lek Nironovo należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba że tak zaleci lekarz.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Nironovo, objawy choroby Parkinsona mogą ulec znacznemu nasileniu.

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku Nironovo, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Nironovo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nironovo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Nironovo mogą wystąpić najczęściej podczas rozpoczynania leczenia lub tuż po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po krótkim czasie stosowania leku.

W przypadku wystąpienia obaw dotyczących działań niepożądanych należy poradzić się lekarza.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek Nironovo:

•    uczucie senności

•    nudności

•    omdlenia

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów przyjmujących lek Nironovo:

•    omamy („widzenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste)

•    zawroty głowy

•    wymioty

•    zgaga

•    ból brzucha

•    obrzęk kończyn dolnych

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów przyjmujących lek Nironovo:

•    zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia krwi)

•    bardzo silne uczucie senności podczas dnia (niepohamowana senność)

•    nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)

•    zaburzenia psychiczne, takie jak delirium (majaczenie), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość); skłonność do wcześniej nieobserwowanych

u pacjenta zachowań, takich jak niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub zwiększenie popędu i (lub) nadmierna aktywność seksualna

Jeżeli ktoś z rodziny pacjenta lub sam pacjent przyjmujący lek Nironovo zauważy u siebie patologiczną potrzebę hazardu, zwiększenie popędu i (lub) nadmierną aktywność seksualną, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może zalecić dostosowanie dawki lub odstawienie leku.

U niektórych pacjentów występowały następujące działania niepożądane z nieznaną częstością:

•    reakcje alergiczne, takie jak czerwone, swędzące obrzmienia na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka lub intensywny świąd,

•    zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi.

Przyjmowanie leku Nironovo w skojarzeniu z lewodopą (w leczeniu choroby Parkinsona)

U pacjentów przyjmujących lek Nironovo z lewodopą mogą z czasem wystapić inne działania niepożądane:

•    niezależne od woli ruchy (dyskinezy) są bardzo częstym działaniem niepożądanym.

W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków,

•    uczucie dezorientacji (splątanie) jest częstym działaniem niepożądanym.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NIRONOVO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Nironovo po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nironovo

Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2mg lub 5 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku ropinirolu).

Ponadto lek zawiera:

o Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna; microcelac 100; laktoza jednowodna;

kroskarmeloza sodowa; metionina; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian.

o Otoczka:

Tabletki 0,25 mg: hypromeloza; laktoza jednowodna; makrogol 4000; tytanu dwutlenek (E 171).

Tabletki 0,5 mg: hypromeloza; makrogol 6000; talk; tytanu dwutlenek (E 171); żelaza tlenek żółty (E 172).

Tabletki 1,0 mg: hypromeloza; makrogol 400; tytanu dwutlenek (E 171); żelaza tlenek żółty (E 172); indygokarmin (E 132), lak.

Tabletki 2,0 mg: hypromeloza; indygokarmin (E 132), lak; żółcień pomarańczowa (E 110), lak; makrogol 4000; żelaza tlenek czerwony (E 172); tytanu dwutlenek (E 171).

Tabletki 5,0 mg: hypromeloza; indygokarmin (E 132), lak; polisorbat 80; makrogol 400; tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Nironovo i co zawiera opakowanie

Lek Nironovo (wszystkie moce) dostępny jest w postaci tabletek powlekanych, okrągłych i dwuwypukłych.

Nironovo, 0,25 mg: białe tabletki Nironovo, 0,5 mg: żółte tabletki Nironovo, 1,0 mg: zielone tabletki Nironovo, 2,0 mg: jasno-pomarańczowe tabletki Nironovo, 5,0 mg: niebieskie tabletki

Lek Nironovo, 0,25 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 21 lub 210 tabletek.

Lek Nironovo, 0,5 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 21 tabletek.

Lek Nironovo, 1,0 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 21 tabletek lub butelkach zawierających 84 tabletki.

Lek Nironovo, 2,0 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 21 tabletek.

Lek Nironovo, 5,0 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach zawierających 21 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BLAU FARMA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa Polska

Wytwórca:

PHARMATHEN S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

7

Nironovo

Charakterystyka Nironovo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nironovo, 0,25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 0,25 mg ropinirolu (Ropinirolum) w postaci chlorowodorku ropinirolu.

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 30 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

•    leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy;

•    leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie - wyłączenie“).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Zalecane jest indywidualne dostosowanie dawki, zależnie od skuteczności i tolerancji leku.

Ropinirol należy przyjmować 3 razy na dobę. Zalecane jest przyjmowanie preparatu w czasie posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia

Tydzień

1

2

3

4

Pojedyncza dawka (mg)

0,25

0,5

0,75

1,0

Całkowita dawka dobowa (mg)

0,75

1,5

2,25

3,0


Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień leczenia. Następnie dawka może być zwiększana o 0,25 mg trzy razy na dobę - schemat dawkowania przez pierwsze 4 tygodnie leczenia podany jest w tabeli poniżej:_

Kontynuacja leczenia

Po początkowym okresie zwiększania dawek, można dalej zwiększać dawki, co tydzień o 0,5 do 1 mg ropinirolu trzy razy na dobę (1,5 do 3 mg/dobę).

Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawek leku w zakresie między 3 mg/dobę a 9 mg/dobę. Jeśli nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów, dawka ropinirolu może być zwiększana aż do 24 mg/dobę. Stosowanie dawek powyżej 24 mg/dobę nie było badane.

Jeżeli leczenie zostało przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia oparte na stopniowym zwiększaniu dawek (patrz wyżej).

Podczas leczenia skojarzonego z lewodopą, dawka lewodopy może być stopniowo zmniejszana, w zależności od reakcji na leczenie. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy zmniejszono stopniowo o około 20% u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, stosujących skojarzoną terapię ropinirolu z lewodopą, może wystąpić dyskineza podczas początkowego okresu zwiększania dawki ropinirolu. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.8).

W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, należy przed wprowadzeniem ropinirolu zastosować się do zaleceń producenta dotyczących sposobu odstawiania danego leku.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku przez okres jednego tygodnia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ropinirolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Każde zwiększanie dawek powinno być stopniowe, zależne od reakcji na leczenie.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy

30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu, nie ma zatem potrzeby dostosowywania

dawek leku w tej grupie pacjentów.

Brak badań dotyczących stosowania ropinirolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) lub niewydolnością wątroby. Stosowanie ropinirolu w tych grupach pacjentów nie jest zalecane.

Sposób podawania

Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z występowaniem senności i przypadków nagłego napadu snu. Wystąpienie nagłego napadu snu w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub sygnałów ostrzegawczych, było zgłaszane niezbyt często. Pacjenci muszą być poinformowani o powyższych objawach. W trakcie leczenia ropinirolem należy poinformować pacjentów o konieczności zachowania ostrożności podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub podczas obsługi maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, nie powinni kierować pojazdami mechanicznymi lub obsługiwać maszyn. Ponadto, należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi, także w wywiadzie, powinni być leczeni agonistami dopaminy tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Zaburzenia panowania nad popędami, w tym nałogowy (patologiczny) hazard, patologiczna aktywność seksualna i zwiększone libido były zgłaszane u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym ropinirolem, głównie z powodu choroby Parkinsona. Te zaburzenia były zgłaszane szczególnie u pacjentów leczonych dużymi dawkami leków i zazwyczaj ustępowały po zmniejszeniu dawek lub po zaprzestaniu podawania leku. W niektórych przypadkach w wywiadzie występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej występujące zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8).

W związku z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia ropinirolem pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie niewydolność krążenia wieńcowego).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki neuroleptyczne i inne środki z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu i dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków i ropinirolu.

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, powodujących konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków.

W badaniach in vitro wykazano, że ropinirol jest metabolizowany przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. Istnieje więc możliwość interakcji pomiędzy ropinirolem a inhibitorami (takimi jak cyprofloksacyna, enoksacyna i fluwoksamina) tego enzymu. Dlatego też u pacjentów leczonych ropinirolem może być konieczne skorygowanie jego dawki w przypadku dołączenia lub odstawienia takich leków.

Badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP1A2, przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona, nie wykazały zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu jak i teofiliny.

Zwiększone stężenia ropinirolu w osoczu były obserwowane u pacjentów leczonych wysokimi dawkami estrogenów. U pacjentek, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże, jeśli hormonalna terapia zastępcza jest rozpoczynana lub przerywana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej.

Palenie tytoniu wpływa pobudzająco na metabolizm za pośrednictwem CYP1A2, stąd jeżeli pacjent zaprzestaje palenia tytoniu lub rozpoczyna je w trakcie leczenia ropinirolem, może zaistnieć konieczność dostosowania dawki.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, nie zaleca się stosowania ropinirolu w czasie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Ropinirol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących, gdyż może hamować laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie nawracające napady snu i senności nie ustąpią (patrz także punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według klasyfikacji narządów i układów, których dotyczyły oraz częstości występowania określonej w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Rozróżniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą.

Działania niepożądane zgłaszane często i niezbyt często ustalono głównie na podstawie danych o bezpieczeństwie z badań klinicznych, przyjmując częstsze ich występowanie w odniesieniu do grupy leczonej placebo. Działania niepożądane zgłaszane rzadko i bardzo rzadko określono głównie na podstawie danych postmarketingowych i odnoszą się one raczej do wskaźnika zgłaszania niż rzeczywistej częstości występowania.

Działania niepożądane zgłoszone od pacjentów przyjmujących ropinirol

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd)

Zaburzenia psychiczne

Często

Splątanie1, omamy

Niezbyt często

Reakcje psychotyczne (inne niż omamy), w tym majaczenie, urojenia, paranoja

Zaburzenia panowania nad popędami, w tym nałogowy hazard, patologiczna aktywność seksualna i zwiększone libido były zgłaszane u pacjentów leczonych za pomocą wysokich dawek agonistów dopaminy, w tym ropinirolu. Objawy te z reguły przemijają po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność, dyskineza (zaburzenie ruchów dobrowolnych)1*, omdlenie2

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Niepohamowana senność w ciągu dnia, nagłe napady snu

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Zgaga, ból brzucha2, wymioty2

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęk kończyn dolnych2

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

zmniejszenie dawki lewodopy może łagodzić dyskinezy (zaburzenie ruchów dobrowolnych)

(patrz także punkt 4.2).

4.9 Przedawkowanie

W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie zgłoszono żadnego przypadku celowego przedawkowania ropinirolu. Przypuszcza się, że objawy przedawkowania będą związane z działaniem dopaminergicznym ropinirolu. Objawy te mogą być złagodzone poprzez odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy takimi jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dopaminergiczne, agoniści dopaminy, kod ATC: N04BC04

Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3.

Ropinirol zmniejsza niedobór dopaminy, który jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona, poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu.

Ropinirol działając na podwzgórze i przysadkę mózgową hamuje wydzielanie prolaktyny.

Badanie wpływu ropinirolu na repolaryzację serca

Szczegółowe badania odstępu QT przeprowadzone u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej, którzy otrzymywali ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w dawkach 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 4 mg raz na dobę, wykazały maksymalne wydłużenie czasu trwania odstępu QT o 3,46 milisekundy przy zastosowaniu dawki 1 mg (estymacja punktowa) w porównaniu do placebo. Górna granica jednostronnego 95% przedziału ufności dla największego średniego efektu wynosiła mniej niż 7,5 milisekundy.

Wpływ większych dawek ropinirolu nie został systematycznie oceniony.

Dostępne dane kliniczne ze szczegółowych badań odstępu QT nie wskazują na ryzyko wydłużenia odstępu QT po zastosowaniu ropinirolu w dawkach do 4 mg na dobę. Ryzyko wydłużenia odstępu QT nie może być wykluczone, ponieważ szczegółowe badania odstępu QT po zastosowaniu dawek do 24 mg na dobę nie zostały przeprowadzone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50%. Po podaniu doustnym ropinirol jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne stężenie po około 1,5 godziny od podania. Obserwowano dużą zmienność osobniczą parametrów farmakokinetycznych. Ogólna ekspozycja na ropinirol (Cmax i AUC) po podaniu jednokrotnym zwiększa się proporcjonalnie wraz ze zwiększeniem dawki w zakresie terapeutycznym. Wysokotłuszczowy posiłek powoduje zmniejszenie szybkości wchłaniania ropinirolu, wykazane przez zwiększenie środkowej wartości Tmax o 2,6 godziny oraz 25% zmniejszenie przeciętnej wartości C max.

Dystrybucja

W wyniku dużej lipofilności ropinirol cechuje się dużą objętością dystrybucji (około 7 l/kg). Wiązanie ropinirolu z białkami osocza jest małe (10-40%).

Metabolizm

Ropiniriol jest metabolizowany głównie przez utlenianie za pośrednictwem izoenzymu CYP1A2 cytochromu P450, a jego metabolity są wydalane głównie z moczem. W badaniach na zwierzętach główny metabolit ropinirolu wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne niż ropinirol.

Wydalanie

Ropinirol jest usuwany z krążenia dużego ze średnim okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym około 6 godzin. Nie zaobserwowano zmiany klirensu po podaniu doustnym zarówno po podaniu pojedynczym, jak i wielokrotnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ na rozrodczość

Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniej szenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu dwukrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi), zwiększenie obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu trzykrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu pięciokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi).

Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu czterokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) ani wpływu na rozwój u królików.

Toksyczność

W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na zwierzętach, ropinirol nie spowodował żadnego ciężkiego lub nieodwracalnego działania toksycznego przy dawkach 15 mg/kg masy ciała (małpy),

20 mg/kg masy ciała (myszy) i 50 mg/kg masy ciała (szczury). Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego mechanizmu działania: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem największej dawki ropinirolu (50 mg/kg masy ciała na dobę) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Rakotwórczość

W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach, z zastosowaniem ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg masy ciała na dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi z zastosowaniem leku był rozrost komórek Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko specyficzne gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.

Farmakologia bezpieczeństwa

Badania in vitro dowiodły, że ropinirol hamuje prądy uwarunkowane hERG. Wartość IC50 jest 5-krotnie większa od maksymalnego oczekiwanego stężenia w osoczu u pacjentów przyjmujących największą zalecaną dawkę (24 mg na dobę).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Microcelac 100 Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Metionina

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000 Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z PVC/Aclar/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 21 tabletek powlekanych (3 blistry po 7 tabletek powlekanych) lub 210 tabletek powlekanych (21 blistrów po 10 tabletek powlekanych).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BLAU FARMA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

1

   Terapia skojarzona w badaniach klinicznych

2

   Monoterapia w badaniach klinicznych

* U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, dyskineza może występować podczas początkowego okresu zwiększania dawek ropinirolu. W badaniach klinicznych wykazano, że

Nironovo