Imeds.pl

Nironovo Sr 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nironovo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nironovo SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nironovo SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Ropinirolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nironovo SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nironovo SR

3.    Jak przyjmować Nironovo SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nironovo SR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NIRONOVO SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Nironovo SR jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Nironovo SR jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do dopaminy występującej w mózgu i tym samym pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NIRONOVO SR Kiedy nie przyjmować leku Nironovo SR

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z tych sytuacji może dotyczyć pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nironovo SR

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne;

-    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości szczególne skłonności i (lub) zachowania (takie jak niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub wzmożona aktywność seksualna);

- jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów (np. laktozy).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy pacjenta. Lekarz może zdecydować, że lek Nironovo SR nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia.

Podczas stosowania leku Nironovo SR

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Palenie tytoniu i Nironovo SR

Należy poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Nironovo SR. Lekarz może zmienić dawkę leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę

0    rozpoczęciu przyjmowania jakiegokolwiek innego leku podczas stosowania leku Nironovo SR.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Nironovo SR lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Lek Nironovo SR może mieć też wpływ na działanie innych leków.

Do tych leków należą:

-    lek przeciwdepresyjny fluwoksamina;

-    leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpiryd;

-    HZT (hormonalna terapia zastępcza);

-    metoklopramid, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi;

-    antybiotyki: cyprofloksacyna i enoksacyna;

-    jakiekolwiek inne leki stosowane w chorobie Parkinsona.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków.

Nironovo SR z jedzeniem i piciem

Nironovo SR może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, zależnie od potrzeby. Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Nironovo SR w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka. Nie zaleca się stosowania leku Nironovo SR w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku Nironovo SR.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nironovo SR może powodować senność. Może wystąpić niepohamowana senność, a także nagłe

1    niespodziewane napady snu, niepoprzedzone sennością. W przypadku podejrzenia, że takie objawy mogą wystąpić, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn. Należy unikać sytuacji, podczas których uczucie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nironovo SR

Lek Nironovo SR zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Nironovo SR zawiera olej rycynowy, który może powodować rozstrój żołądka oraz biegunkę.

3. JAK PRZYJMOWAĆ NIRONOVO SR

Nironovo SR należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Nironovo SR nie należy stosować u dzieci. Lek Nironovo SR nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Lek Nironovo SR może być stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą). W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy). W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Jakie dawki leku Nironovo SR należy stosować

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Nironovo SR może wymagać czasu.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień. Lekarz może zwiększyć dawkę leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu do 4 mg raz na dobę, poczynając od drugiego tygodnia leczenia. Jeżeli pacjent jest w bardzo podeszłym wieku, lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku. Następnie lekarz może dostosować dawkę, aż do momentu osiągnięcia dawki optymalnej dla pacjenta. Niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na dobę.

Jeżeli na początku leczenia u pacjenta wystąpią trudne do zniesienia działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, którą pacjent będzie przyjmować trzy razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku. Nie należy przyjmować większej dawki leku Nironovo SR niż ta zalecona przez lekarza.

Przyjmowanie dawki leku Nironovo SR

Lek Nironovo SR należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia.

Tabletkę (tabletki) o przedłużonym uwalnianiu leku Nironovo SR należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy ich przełamywać, żuć ani rozkruszać. Jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie.

W przypadku zamiany leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu)

Lekarz ustali dawkę leku Nironovo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu na podstawie stosowanej uprzednio dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu.

Należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu w dniu poprzedzającym zamianę leczenia. Następnego dnia rano należy przyjąć lek Nironovo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie przyjmować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nironovo SR

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku Nironovo SR.

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku Nironovo SR mogą wystąpić: nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenia psychicznego lub fizycznego, omdlenie, omamy.

Pominięcie przyjęcia leku Nironovo SR

Nie należy stosować dodatkowej tabletki o przedłużonym uwalnianiu ani dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku Nironovo SR przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej ponownego rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR.

Przerwanie przyjmowania leku Nironovo SR

Nie należy przerywać stosowania leku Nironovo SR, jeżeli nie zaleci tego lekarz.

Lek Nironovo SR należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba, że zaleci to lekarz.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Nironovo SR, objawy choroby Parkinsona mogą w krótkim czasie ulec znacznemu nasileniu.

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku Nironovo SR, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Nironovo SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Nironovo SR mogą wystąpić najczęściej podczas rozpoczynania leczenia lub tuż po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po krótkim czasie stosowania leku. W przypadku wystąpienia obaw dotyczących działań niepożądanych, należy poradzić się lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona zgodnie z poniższą konwencją:

Bardzo często: występuje u więcej niż u 1 pacjenta na 10 leczonych

Często: występuje u 1 do 10 pacjentów na 100 leczonych

Niezbyt często: występuje u 1 do 10 pacjentów na 1000 leczonych

Rzadko: występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000 leczonych

Bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 leczonych

Nieznana: częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:

-    omdlenia;

-    uczucie senności;

-    mdłości (nudności).

Często:

-    omamy („widzenie” rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją);

-    wymioty;

-    zawroty głowy (uczucie wirowania);

-    zgaga;

-    ból brzucha;

-    zaparcia;

-    obrzęki nóg, stóp lub rąk.

Niezbyt często:

-    zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi);

-    bardzo silne uczucie senności podczas dnia (niepohamowana senność);

-    nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu);

-    zaburzenia psychiczne, takie jak majaczenie (ciężkie zaburzenia orientacji), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość).

Nieznana:

-    zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi;

-    reakcje alergiczne, takie jak swędząca wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka i swędzenie.

Przyjmowanie leku Nironovo SR razem z L-dopą

U pacjentów przyjmujących lek Nironovo SR w skojarzeniu z L-dopą po pewnym czasie mogą wystąpić inne działania niepożądane:

-    niekontrolowane ruchy (dyskinezy) są bardzo częstym działaniem niepożądanym. W przypadku gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy). W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków;

-    uczucie dezorientacji (częste działanie niepożądane).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

• niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

-    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

-    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

-    kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

-    napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ NIRONOVO SR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nironovo SR

-    Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg, 4 mg lub 8 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to:

Nironovo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, maltodekstryna, laktoza jednowodna, olej rycynowy uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172) i laktoza jednowodna w mieszaninie barwiącej.

Nironovo SR, 4 mg i 8mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, maltodekstryna, laktoza jednowodna, olej rycynowy uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), laktoza jednowodna i żelaza tlenek czarny (E 172) w mieszaninie barwiącej.

Jak wygląda lek Nironovo SR i co zawiera opakowanie

Nironovo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są różowe, marmurkowe, owalne, z wytłoczonym symbolem „2x” po jednej stronie.

Nironovo SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są brązowe, marmurkowe, owalne, z wytłoczonym symbolem „4x” po jednej stronie.

Nironovo SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są ciemnoróżowe, marmurkowe, owalne, z wytłoczonym symbolem „8x” po jednej stronie.

Lek Nironovo SR, 2 mg dostępny jest w opakowaniu zawierającym 21 lub 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Nironovo SR, 4 mg i 8 mg dostępny jest w opakowaniu zawierającym 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska (logo)

Wytwórca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Nironoyo SR

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2013

7