+ iMeds.pl

Nitrazepam gsk 5 mgUlotka Nitrazepam gsk

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NITRAZEPAM GSK, 5 mg, tabletki

Nitrazepamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nitrazepam GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nitrazepam GSK

3.    Jak przyjmować Nitrazepam GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nitrazepam GSK

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Nitrazepam GSK i w jakim celu się go stosuje

Nitrazepam GSK należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek zawiera substancję czynną nitrazepam. Lek ma działanie nasenne, uspokajające oraz przeciwdrgawkowe. Zmniejsza również napięcie mięśniowe.

Wskazania do stosowania

Krótkookresowe leczenie ciężkiej bezsenności charakteryzującej się trudnością w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nitrazepam GSK Kiedy nie przyjmować leku Nitrazepam GSK

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    Jeśli pacjent ma miastenię (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni);

•    Jeśli pacjent ma ostrą niewydolność oddechową, depresję oddechową;

•    Jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie);

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

•    Jeśli pacjent ma fobie, natręctwa lub przewlekłą psychozę;

•    Leku Nitrazepam GSK nie stosuje się u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    W rzadkich przypadkach u wrażliwych pacjentów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w tym wysypka, obrzęk naczynioruchowy i podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie).

•    Jeśli pacjent nadużywał alkoholu lub leków, był uzależniony i jednocześnie stosował inne benzodiazepiny lub ma zaburzenia osobowości, Nitrazepam GSK należy stosować ze szczególną ostrożnością (patrz punkt: Lek Nitrazepam GSK a inne leki).

•    Długotrwałe stosowanie leku Nitrazepam GSK może spowodować psychiczne i fizyczne uzależnienie (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

•    W przypadku nagłego odstawienia leku (nawet u pacjentów przyjmujących dawki lecznicze przez krótki czas), mogą wystąpić objawy odstawienne, takie jak: depresja, bóle głowy, osłabienie mięśni, nerwowość, skrajny lęk, napięcie, niepokój, splątanie, zmiany nastroju, nawracająca bezsenność, drażliwość, pocenie się i biegunka.

•    Jeśli Nitrazepam GSK jest stosowany przez kilka tygodni może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania nasennego.

•    W przypadku benzodiazepin o długim czasie działania zmiana na leki krótkodziałające może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych. W ciężkich przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. W rzadkich przypadkach, odstawienie leku po stosowaniu większych niż zalecane dawek, może spowodować stany splątania, objawy psychotyczne i drgawki (patrz 4. Możliwe działania niepożądane).

•    Podczas odstawiania leku mogą pojawić się objawy odstawienne lub zjawisko „z odbicia”, tj. przejściowe zjawisko polegające na tym, że objawy, które prowadziły do leczenia benzodiazepinami lub środkami podobnie działającymi do benzodiazepin powracają w nasilonej postaci. Mogą temu towarzyszyć inne objawy, np.: zmiany nastroju, lęk i niepokój. Zjawisko to jest związane z nagłym odstawieniem leku, dlatego zaleca się, aby dawkę leku zmniejszać stopniowo.

•    U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko wystąpienia nieprawidłowych reakcji psychicznych. Objawy te mogą być poważne. Rzadko są to: paradoksalne wybuchy agresji, pobudzenie, splątanie, niepokój, drażliwość, urojenia (fałszywe przekonania), złość, koszmary senne, halucynacje (fałszywe spostrzeżenia zmysłowe), psychozy, zaburzenia zachowania oraz ujawnienie się depresji ze skłonnościami do czynów samobójczych. Jeśli pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy odstawić lek.

•    Nitrazepam GSK może powodować niepamięć następczą (niemożliwość uczenia się

i zapamiętywania nowych informacji), która zwykle pojawia się po 1 do 2 godzin od przyjęcia leku i może trwać do kilku godzin. (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

•    Jeśli pacjent ma depresję lub lęk związany z depresją, Nitrazepam GSK nie powinien być stosowany jako jedyny lek, ponieważ może zwiększać ryzyko samobójstw.

•    Jeśli pacjent ma przewlekłą niewydolność płuc, przewlekłą chorobę nerek lub wątroby, należy stosować mniejszą dawkę leku.

•    Lek zmniejsza napięcie mięśni. Może to być przyczyną upadków i złamań kości, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

•    W czasie działania tego leku mogą wystąpić zaburzenia pamięci.

•    Stosowanie leku Nitrazepam GSK u osób będących w żałobie (np. po utracie bliskich) nie powoduje poprawy samopoczucia.

Lek Nitrazepam GSK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nitrazepam GSK nasila działanie leków takich jak:

•    leki przeciwpsychotyczne,

•    leki uspokajające,

•    leki stosowane w leczeniu depresji,

•    leki nasenne,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. hydantoina lub barbiturany). Szczególną ostrożność należy zachować w ustalaniu dawkowania w początkowym etapie leczenia,

•    leki przeciwbólowe,

•    narkotyczne leki przeciwbólowe, powodując nasilenie działania euforycznego (nadmierna radość), które może prowadzić do wzrostu uzależnienia psychicznego. Osoby w podeszłym wieku wymagają specjalnego nadzoru,

•    leki znieczulające,

•    leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane w leczeniu np. alergii).

Leki osłabiające działanie enzymów wątrobowych mogą nasilać działanie leku Nitrazepam GSK.

Leki nasilające działanie enzymów wątrobowych (np. antybiotyk zwany ryfampicyną) mogą osłabiać działanie leku Nitrazepam GSK.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy zażywa którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien zapytać o to lekarza lub farmaceutę.

Nitrazepam GSK z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające leku Nitrazepam GSK.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku kobietom w ciąży, zwłaszcza w I i III trymestrze.

Przyjmowanie leku Nitrazepam GSK w okresie ciąży lub karmienia piersią jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

U noworodków urodzonych przez matki długotrwale przyjmujące benzodiazepiny w ostatnim okresie ciąży może dojść do uzależnienia fizycznego z rozwinięciem objawów odstawiennych w okresie poporodowym.

Benzodiazepiny stosowane w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub w czasie porodu mogą powodować zaburzenia tętna płodu oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego, trudności w ssaniu, hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36°C) i zaburzenia oddychania u noworodka.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować go w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nitrazepam GSK może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej . Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w trakcie jego przyjmowania.

Lek zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować Nitrazepam GSK

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli

1 do 2 tabletek (5 mg do 10 mg) przed snem.

Osoby w wieku powyżej 65 lat

Początkowo pół tabletki (2,5 mg) przed snem.

W razie konieczności lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 5 mg (1 tabletka).

Stosowanie u dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrazepam GSK

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.

W zależności od przyjętej dawki mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

•    senność, splątanie umysłowe, niewyraźna mowa (połykanie głosek), letarg;

•    niezborność ruchów (zaburzenia koordynacji), zmniejszenie napięcia mięśniowego, obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie), trudności w oddychaniu, krótki oddech, hamowanie czynności oddechowej, śpiączka, a nawet śmierć.

Po przedawkowaniu benzodiazepin podawanych doustnie, j eśli pacjent jest przytomny należy sprowokować wymioty (w ciągu jednej godziny od przyjęcia produktu). Jeśli opróżnienie żołądka nie przynosi korzyści, należy podać węgiel aktywowany, aby zmniejszyć wchłanianie.

Czynność oddechową i pracę serca należy monitorować na oddziale intensywnej opieki.

Lekiem odtruwającym w leczeniu przedawkowania jest flumazenil.

Pominięcie przyjęcia leku Nitrazepam GSK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę leku przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nitrazepam GSK

Lek należy odstawiać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza.

Nagłe przerwanie stosowania leku Nitrazepam GSK może spowodować objawy odstawienne, takie jak: depresja, bóle głowy, osłabienie mięśni, nerwowość, skrajny lęk, napięcie, niepokój, splątanie, zmiany nastroju, nawracająca bezsenność, drażliwość, pocenie się i biegunka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nitrazepam GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie niepożądane występujące rzadko (oznacza występowanie rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000pacjentów przyjmujących lek):

   wysypki skórne.

Działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   zmiany w obrazie krwi;

•    otępienie emocjonalne (pacjent nie wyraża emocji, które przeżywa);

•    obniżona zdolność koncentracji;

•    ból głowy;

•    niemożliwość uczenia się i zapamiętywania nowych informacji (tzw. niepamięć następcza); aby jej zapobiec, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8 godzinny sen; mogą jej towarzyszyć zaburzenia zachowania;

•    podwójne widzenie, zaburzenia widzenia;

•    zaburzenia świadomości, zaburzenia toku myślenia, zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (tzw. splątanie);

•    zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido);

•    niezborność ruchów;

•    uczucie senności w ciągu dnia, zawroty głowy, dezorientacja;

•    obniżenie ciśnienia tętniczego;

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wzdęcia);

•    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu);

•    osłabienie siły mięśniowej;

•    niemożność oddania moczu (silne parcie na pęcherz moczowy, ból w podbrzuszu);

•    zmęczenie.

Wcześniej istniejąca depresja może zostać ujawniona podczas stosowania benzodiazepin.

Działania niepożądane nitrazepamu zależą od dawki leku. Występują one głównie na początku leczenia i zwykle ustępują w trakcie leczenia. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe u osób w podeszłym wieku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać Nitrazepam GSK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Nitrazepam GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Nitrazepam GSK

Substancją czynną leku jest nitrazepam. Jedna tabletka zawiera 5 mg nitrazepamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nitrazepam GSK i co zawiera opakowanie

Nitrazepam GSK ma postać tabletek barwy białej, obustronnie wypukłych, z wytłoczoną literą „N” po jednej stronie.

Opakowanie jednostkowe zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel. 61 860 12 00 fax 61 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:    ncds 03

NCDS v03 6

Nitrazepam GSK

Charakterystyka Nitrazepam gsk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NITRAZEPAM GSK, tabletki, 5mg

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg nitrazepamu (Nitrazepamum).

Substancja(e) pomocnicza(e):

Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczoną literą „N” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie ciężkiej bezsenności charakteryzującej się trudnością w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami, pogarszającej w znacznym stopniu jakość życia pacjenta oraz narażającej pacjenta na ciężki stres, gdy możliwa jest sedacja w ciągu dnia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Czas trwania leczenia nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Tabletki do podawania doustnego.

Zwykle stosuje się:

Dorośli

5 do 10 mg przed snem.

Osoby powyżej 65 roku życia

początkowo 2,5 mg przed snem, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 5 mg przed snem. (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Zaburzona czynność wątroby lub nerek

Nie należy przekraczać połowy dawki stosowanej u pacjentów z prawidłową funkcją wątroby lub nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania

Nitrazepam jest przeciwwskazany w przypadku:

•    nadwrażliwości na benzodiazepiny, nitrazepam lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    zespołu bezdechu sennego,

•    ostrej niewydolności oddechowej,

•    depresji oddechowej,

•    myasthenia gravis,

   ciężkiej niewydolności wątroby,

•    pacjentów z fobią lub natręctwami,

•    pacjentów z przewlekłymi psychozami,

•    dzieci.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ocena medyczna

Należy określić przyczyny bezsenności przed podjęciem decyzji o zastosowaniu benzodiazepin w łagodzeniu występujących u pacjenta objawów.

Zaburzenia psychotyczne

Benzodiazepiny nie są zalecane do leczenia podstawowego zaburzeń psychotycznych. Nadwrażliwość

W rzadkich przypadkach u wrażliwych pacjentów obserwowano reakcje nadwrażliwości na benzodiazepiny, w tym wysypkę, obrzęk naczynioruchowy i nadciśnienie.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego (patrz punkt 4.8). Ryzyko uzależnienia wzrasta jeśli stosowane są duże dawki, szczególnie przez dłuższy okres. Dotyczy to szczególnie pacjentów z alkoholizmem lub nadużywających leków w wywiadzie lub pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami osobowości. Bardzo ważna jest systematyczna ocena takich pacjentów. Należy unikać rutynowego powtórnego przepisywania leków. Lek powinien być odstawiany stopniowo.

W przypadku nagłego odstawienia produktu leczniczego, nawet u pacjentów przyjmujących normalne dawki terapeutyczne przez krótki czas, mogą wystąpić objawy odstawienne, takie jak: depresja, bóle głowy, osłabienie mięśni, nerwowość, skrajny lęk, napięcie, niepokój, splątanie, zmiany nastroju, nawracająca bezsenność, drażliwość, pocenie się i biegunka.

Odnotowano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Po wielokrotnym stosowaniu przez kilka tygodni krótkodziałających benzodiazepin może dojść do pewnej utraty skuteczności ich działania nasennego.

Zespół odstawienny

W przypadku stosowania benzodiazepin o długim czasie działania należy ostrzec pacjenta przed zmianą na leki krótkodziałające, ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawiennych.

W cięższych przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk oraz omamy lub napady padaczkowe.

W rzadkich przypadkach, odstawienie produktu leczniczego po stosowaniu większych niż zalecane dawek może spowodować stany splątania, objawy psychotyczne i drgawki (patrz punkt 4.8).

Zjawisko „z odbicia”

Stosowanie benzodiazepin (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Podczas odstawiania produktu leczniczego mogą pojawić się objawy odstawienne lub zjawisko „z odbicia”, przejściowe zjawisko polegające na tym, że objawy, które prowadziły do leczenia benzodiazepinami lub środkami podobnie działającymi do benzodiazepin powracają w nasilonej postaci. Mogą temu towarzyszyć inne objawy, takie jak: zmiany nastroju, lęk i niepokój. Zjawisko to jest związane z nagłym odstawieniem produktu leczniczego, dlatego zaleca się, aby dawkę produktu leczniczego zmniejszać stopniowo.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin obserwowano nietypowe reakcje psychiczne. Rzadko są to: paradoksalne wybuchy agresji, pobudzenie, splątanie, niepokój, drażliwość, urojenia, złość, koszmary senne, halucynacje, psychozy, zaburzenia zachowania oraz ujawnienie się depresji ze skłonnościami do czynów samobójczych. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przepisując benzodiazepiny pacjentom z zaburzeniami osobowości. Jeśli pojawi się którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Objawy te mogą być ciężkie i prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe u osób w podeszłym wieku.

Niepamięć następcza

Benzodiazepiny mogą powodować niepamięć następczą, która zwykle pojawia się po 1-2 godzinach od zastosowania produktu leczniczego i może trwać do kilku godzin. Aby zmniejszyć ryzyko związane z jej wystąpieniem, pacjent powinien mieć zapewniony 7-8-godzinny nieprzerywany sen (patrz punkt 4.8).

Depresja, lęk

Nitrazepam nie powinien być stosowany w monoterapii w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją, ponieważ może nasilać skłonności samobójcze.

Pacjenci z przewlekłą chorobą płuc, nerek lub wątroby

Zmniejszenie dawki może być konieczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością płuc oraz u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek lub wątroby (patrz punkt 4.2).

Benzodiazepiny są przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). Nadużywanie alkoholu lub leków

Benzodiazepiny należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

Działanie miorelaksacyjne

Ze względu na działanie miorelaksacyjne istnieje ryzyko upadków i w konsekwencji złamania stawu biodrowego po wstaniu z łóżka, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, kiedy wstają w nocy.

Inne działania

W czasie maksymalnej aktywności produktu leczniczego pamięć pacjenta może być zaburzona.

W przypadku utraty bliskich lub żałoby benzodiazepiny mogą hamować dostosowanie psychologiczne.

Laktoza

Ponieważ produkt leczniczy zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leki działające na OUN

Nasilenie ośrodkowego działania depresyjnego obserwuje się przy jednoczesnym stosowaniu benzodiazepin z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne, przeciwbólowe i znieczulające, przeciwpadaczkowe i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym. W przypadku jednoczasowego stosowania narkotycznych leków przeciwbólowych może także nastąpić nasilenie działania euforycznego , które prowadzi do wzrostu uzależnienia psychicznego. Osoby w podeszłym wieku wymagają specjalnego nadzoru.

Leki przeciwpadaczkowe

Jeśli nitrazepam stosuje się łącznie z lekami przeciwpadaczkowymi, działania niepożądane i toksyczne mogą być bardziej nasilone, szczególnie w przypadku hydantoiny lub barbituranów, czy też połączeń zawierających te substancje. Wymaga to szczególnej ostrożności przy ustalaniu dawkowania w początkowym okresie leczenia.

Alkohol

Należy unikać jednoczesnego stosowania nitrazepamu z alkoholem. Takie połączenie może zwiększyć efekt uspokajający nitrazepamu. Ma to niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Leki wpływające na aktywność enzymów wątrobowych

Leki o znanym działaniu hamującym enzymy wątrobowe, szczególnie cytochrom P450, zmniejszają klirens benzodiazepin i mogą nasilać ich działanie.

Leki o znanym działaniu indukującym enzymy wątrobowe, np. ryfampicyna, mogą zwiększać klirens benzodiazepin.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Brak odpowiednich danych.

Ciąża

Nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet w ciąży, zwłaszcza w I i III trymestrze, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ma dowodów wskazujących na bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży.

Brak dowodów z badań na zwierzętach świadczących o bezpieczeństwie stosowania w okresie ciąży. Jeśli produkt leczniczy został przepisany kobiecie w okresie rozrodczym należy ją ostrzec, iż jeśli zamierza zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem w sprawie przerwania przyjmowania produktu leczniczego.

Benzodiazepiny stosowane podczas ostatniego trymestru ciąży lub w czasie porodu mogą powodować zaburzenia tętna płodu oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego, trudności w ssaniu, hipotermię i umiarkowaną depresję oddechową u noworodka.

U noworodków urodzonych przez matki długotrwale przyjmujące benzodiazepiny w ostatnim okresie ciąży może dojść do uzależnienia fizycznego z rozwinięciem objawów odstawiennych w okresie poporodowym.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy przenika do mleka, dlatego należy unikać stosowania nitrazepamu u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy poinformować pacjenta, że tak jak w przypadku wszystkich leków tego typu, nitrazepam może wpływać na zdolność do wykonywania czynności wymagających zręczności.

Uspokojenie, amnezja, zaburzenia koncentracji i zaburzenia funkcjonowania mięśni mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń uwagi może wzrosnąć, jeśli czas trwania snu pacjenta nie jest wystarczająco długi. Ponadto należy poinformować pacjenta o tym, że alkohol może nasilać wszelkie zaburzenia i w związku z tym należy unikać alkoholu podczas leczenia (patrz punkt 4.5).

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10); często (>100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: nieprawidłowy skład krwi.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: zahamowanie emocji, obniżona uwaga, splątanie, zmiany libido.

Wcześniej istniejąca depresja może zostać ujawniona podczas stosowania benzodiazepin.

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: ból głowy, niepamięć następcza, uczucie senności w ciągu dnia, zawroty głowy, dezorientacja, niezborność ruchów.

Niepamięć następcza może występować po dawkach terapeutycznych benzodiazepin, a ryzyko jej pojawienia się jest większe przy większych dawkach. Objawom niepamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane na skutek ośrodkowego depresyjnego działania nitrazepamu zależą od dawki, występują głównie na początku leczenia i zwykle znikają po wielokrotnym podaniu. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwe na skutki działania leków działających ośrodkowo depresyjnie.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: podwójne widzenie, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy.

Zaburzenia naczyniowe (patrz także Zaburzenia układu immunologicznego)

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: rozstrój żołądkowo-jelitowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypki skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: osłabienie siły mięśniowej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: zmęczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Przedawkowanie samego nitrazepamu utrudnia postępowanie z pacjentem i z reguły nie stanowi zagrożenia życia o ile nie był on stosowany jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjnie na OUN (w tym z alkoholem).

Przedawkowanie benzodiazepin zwykle powoduje depresję ośrodkowego układu nerwowego od senności do śpiączki. W łagodnych przypadkach przedawkowania objawy obejmują senność, splątanie umysłowe, zaburzenia mowy i letarg; w cięższych przypadkach objawy mogą obejmować niezborność ruchów, zmniejszenie napięcia mięśniowego, obniżenie ciśnienia tętniczego, depresję oddechową, rzadko śpiączkę i bardzo rzadko śmierć.

Postępowanie

Podczas postępowania po przedawkowaniu jakiegokolwiek leku należy mieć na uwadze to, że mogły zostać przyjęte różne środki.

W przypadku przedawkowania doustnych benzodiazepin, jeśli pacjent jest przytomny, należy sprowokować wymioty (w ciągu jednej godziny od przyjęcia produktu). Jeśli opróżnienie żołądka nie przynosi korzyści, należy podać węgiel aktywowany, aby zmniejszyć wchłanianie.

Należy szczególnie uważnie monitorować czynność układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w warunkach intensywnej terapii.

Skuteczność dializoterapii nie została określona.

Pacjenci wymagający takiej interwencji powinni być monitorowani w warunkach szpitalnych. Flumazenil, antagonista receptora benzodiazepinowego, jest stosowany jako antidotum w postępowaniu po przedawkowaniu nitrazepamu. Nie jest on wskazany u pacjentów z padaczką, którzy byli leczeni benzodiazepinami. Działanie antagonistyczne wobec benzodiazepin u tych pacjentów może wywołać drgawki.

W przypadku wystąpienia pobudzenia (drgawek) nie należy podawać barbituranów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające, pochodne benzodiazepiny Kod ATC: N05CD02

Właściwości farmakodynamiczne

5.1.


Nitrazepam jest pochodną benzodiazepiny o działaniu uspokajającym. Działanie leku występuje ciągu 30 do 60 minut od przyjęcia umożliwiając zapadnięcie w sen trwający 6 do 8 godzin.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Nitrazepam dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 2 godzin od przyjęcia. Po dwóch godzinach od przyjęcia stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi około 8%, a po 36 godzinach wynosi około 16% stężenia występującego w osoczu krwi. Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym odpowiada frakcji substancji czynnej niezwiązanej z białkami w osoczu. Stan równowagi stężeń osiągany jest w ciągu pięciu dni.

Dystrybucja

U osób młodszych objętość dystrybucji wynosi około 2 l/kg, u pacjentów w podeszłym wieku objętość dystrybucji jest większa, a średni okres półtrwania w fazie eliminacji wzrasta do 40 godzin.

Metabolizm

Nitrazepam jest metabolizowany do szeregu metabolitów, z których żaden nie posiada istotnego klinicznie działania.

Eliminacja

Około 5% metabolitów w postaci niezmienionej razem z mniej niż 10% 7-amino i 7-acetyloamino metabolitami jest wydalanych z moczem w ciągu pierwszych 48 godzin. U osób młodszych objętość dystrybucji wynosi około 2 l/kg, u pacjentów w podeszłym wieku objętość dystrybucji jest większa, a średni okres półtrwania w fazie eliminacji wzrasta do 40 godzin. Okres półtrwania wynosi średnio 24 godziny.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Nie wykazano jednoznacznej zależności pomiędzy stężeniem nitrazepamu we krwi a jego działaniem klinicznym.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie określono.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna 170,5 mg

Skrobia ziemniaczana

Talk

Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

42 miesiące.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

1 blister z folii PVC/PVDC/aluminium po 20 tabletek, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1489

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.05.1973 r./ 03.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

NCDSv 03 8

Nitrazepam GSK