+ iMeds.pl

Nitresan 10 mg 10 mgUlotka Nitresan 10 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nitresan 10 mg, tabletki

(Nitrendipinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nitresan 10 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitresan 10 mg

3.    Jak stosować lek Nitresan 10 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nitresan 10 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Nitresan 10 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nitrendypina, substancja czynna leku Nitresan 10 mg, należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Pomaga zmniejszyć napięcie i rozszerzyć naczynia krwionośne. Ponieważ naczynia krwionośne są rozszerzone, ciśnienie tętnicze krwi obniża się.

Lekarz zaleci pacjentowi tabletki w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Nitresan 10 mg

Kiedy nie stosować leku Nitresan 10 mg

-    jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nitrendypinę, innego antagonistę wapnia typu 1,4-dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku Nitresan 10 mg,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (bardzo słabo wyczuwalne tętno i niskie ciśnienie tętnicze krwi),

-    jeżeli u pacjenta występuje znaczne zwężenie zastawki aorty,

-    jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca w ciągu ostatnich 4 tygodni,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niestabilną dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej spowodowany chorobą niedokrwienną serca, występuj ący również podczas spoczynku, jak i niewielkiego wysiłku),

-    podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby, ciśnienie tętnicze może obniżać się bardziej.

-    Lekarz rozważy zmniejszenie dawki, jeżeli u pacjenta występuje osłabiona czynność serca lub zaburzenia rytmu serca.

-    Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i lek Nitresan 10 mg

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedawnej

przeszłości lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Nitresan 10 mg i inne, jednocześnie stosowane leki mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie:

-    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi: dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;

-    Leki moczopędne (diuretyki): dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;

-    Leki zwiotczające mięśnie (pankuronium, werkuronium): nasilenie i przedłużenie działania zwiotczaj ącego mięśnie;

-    Cymetydyna i ranitydyna (stosowane w chorobie wrzodowej żołądka);

Digoksyna (lek nasercowy): lekarz zmniejszy dawkę digoksyny;

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

-    Fenytoina, karbamazepina (stosowane w leczeniu padaczki);

-    Fenobarbital (stosowany w zaburzeniach snu);

-    Kwas walproinowy (stosowany w leczeniu padaczki);

-    Erytromycyna, troleandomycyna, klarytromycyna, roksytromycyna (antybiotyki);

-    Ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych i drożdżakowych);

-    Nefazodon (lek przeciwdepresyjny);

-    Amprenawir, atazanawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir (leki przeciwwirusowe);

-    Chinuprystyna i dalfoprystyna (antybiotyki).

Nitresan 10 mg z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy hamuje metabolizm nitrendypiny. Dlatego w czasie leczenia lekiem Nitresan 10 mg nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ badania doświadczalne z zastosowaniem nitrendypiny wykazały zaburzenia rozwojowe u płodu, nie wolno stosować leku Nitresan 10 mg w ciąży. Brak wystarczających doświadczeń u ludzi.

Nitrendypina przenika do mleka karmiących samic szczura. Ze względu na brak doświadczeń u niemowląt karmionych piersią, należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia lekiem Nitresan 10 mg.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W trakcie leczenia zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi pacjent powinien być pod kontrolą. Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nitresan 10 mg

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Nitresan 10 mg

Lek Nitresan 10 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ponieważ lek jest wrażliwy na działanie światła, tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (patrz także punkt 5. Jak przechowywać lek Nitresan 10 mg).

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych wynosi:

1    tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę.

W przypadku, gdy zmniejszenie ciśnienia jest niezadowalające, dawkę dobową można zwiększyć do

2    tabletek leku Nitresan 10 mg dwa razy na dobę (co odpowiada 40 mg nitrendypiny na dobę).

Maksymalna dawka dobowa nitrendypiny wynosi 40 mg.

Tabletki należy przyjmować po posiłku (rano i wieczorem), popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym, ponieważ lek Nitresan 10 mg może działać wtedy zbyt mocno.

Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego jest długotrwałe. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (<18 lat)

Lek Nitresan 10 mg nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (<18 lat); brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku Nitresan 10 mg. Lekarz zaleci najmniejszą dawkę, pozwalającą na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci pacjentowi najmniejszą skuteczną dawkę i będzie kontrolował stan pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitresan 10 mg

Objawy ostrego zatrucia:

Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), ból głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (z zapaścią krążeniową) i zmiany częstości akcji serca (szybkie lub wolne tętno).

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy skonsultować się z lekarzem.

Pominiecie zastosowania leku Nitresan 10 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Nitresan 10 mg

Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, np. z powodu działań niepożądanych, powinien skontaktować się przedtem z lekarzem.

Nie należy przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nitresan 10 mg może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych jest następująca:

Bardzo często:

występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często:

- ból głowy

-    nagłe zaczerwienienie twarzy

-    obrzęk kostek i nóg (szczególnie na początku leczenia, przemijający)

Często:

-    szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej), a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów (nasilenie bólu w klatce piersiowej)

Niezbyt często:

-    uczucie mrowienia i drętwienia skóry (parestezje)

-    ośrodkowe zawroty głowy

-    zmęczenie

-    przemijaj ąca utrata świadomości (omdlenie)

-    niepokój ruchowy

-    nieprawidłowe widzenie, niewyraźne widzenie

-    obwodowe zawroty głowy

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    duszność

-    nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie

-    skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie skóry (świąd), pokrzywka, wysypka, wrażliwość skóry na światło (uczulenie na światło)

-    ból mięśni lub stawów

-    potrzeba częstszego oddawania moczu (wielomocz)

-    zwiększenie masy ciała

-    nadmierne pocenie się

Rzadko:

-    zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych)

-    zapalenie małych naczyń krwionośnych (leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych)

Bardzo rzadko:

-    zmniejszenie ilości niektórych krwinek (zmniejszenie ilości leukocytów, brak granulocytów)

-    zawał serca

-    zapalenie lub obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł)

-    złuszczaj ące zapalenie skóry (złuszczanie skóry)

-    ciężki obrzęk warg i twarzy, j ęzyka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bardziej obfite niż zwykle krwawienie miesiączkowe (krwotok miesiączkowy)

-    gorączka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Nitresan 10 mg

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nitresan 10 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 0C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWRTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nitresan 10 mg

Substancją czynną jest nitrendypina. Każda tabletka zawiera 10 mg nitrendypiny.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-25, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nitresan 10 mg i co zawiera opakowanie

Żółte, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym na jednej stronie i oznaczeniem mocy na drugiej stronie, o średnicy 7 mm.

Wielkość opakowań: 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:

Nitresan 10 mg Tabletten

Estonia:

Nitresan 10 mg

Litwa:

Nitresan 10 mg

Łotwa:

Nitresan 10 mg

Polska:

Nitresan 10 mg

Słowacja:

Nitresan 10 mg

Czechy:

Nitresan 10 mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Nitresan 10 mg

Charakterystyka Nitresan 10 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nitresan 10 mg, tabletki Nitresan 20 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg nitrendypiny.

Substancje pomocnicze: 74,80 mg lub 68,20 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Nitresan 10 mg: żółte, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym drugiej stronie, o średnicy 7 mm.

Nitresan 20 mg: żółte, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym drugiej stronie, o średnicy 7 mm.


na jednej stronie i oznaczeniem mocy na na jednej stronie i oznaczeniem mocy na

Tabletki nie należy dzielić.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy ustalać indywidualnie, w zależności od stopnia zaburzeń. Leczenie jest zwykle długotrwałe.

U pacjentów dorosłych zaleca się podawanie następujących dawek:

Nitresan 10 mg

1    tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę. Jeżeli obniżenie ciśnienia tętniczego jest niezadowalające, dawka dobowa może być zwiększona do

2    tabletek dwa razy na dobę, co odpowiada 40 mg nitrendypiny na dobę.

Nitresan 20 mg

1 tabletka raz na dobę (rano), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę. Jeżeli obniżenie ciśnienia tętniczego jest niezadowalające, dawka dobowa może być zwiększona do 1 tabletki dwa razy na dobę, co odpowiada 40 mg niterndypiny na dobę.

Maksymalna dawka dobowa nitrendypiny wynosi 40 mg.

Dostosowanie dawki

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm leków może być wydłużony, co może być przyczyną niepożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego.

W związku z tym u tych pacjentów zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki (10 mg nitrendypiny na dobę) oraz staranne kontrolowanie reakcji klinicznej, ponieważ działanie

produktu może być nasilone i (lub) przedłużone. Jeżeli, pomimo zastosowania małej dawki produktu, występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, leczenie należy zmienić.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie zaleca się stosowania nitrendypiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Sposób podawania Podanie doustne

Tabletki należy przyjmować rano, po posiłku, połykaj ąc w całości i popijaj ąc odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletek nie należy popijać sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5)! Ponieważ nitrendypina jest wrażliwa na działanie światła, tabletki należy wyjmować z blistra bezpośrednio przed zażyciem.

4.3    Przeciwwskazania

Nie wolno stosować produktu u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na nitrendypinę, na jakiegokolwiek innego 1,4- dihydropirydynowego antagonistę wapnia lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu;

-    we wstrząsie kardiogennym;

-    ze znacznym zwężeniem zastawki aorty;

-    z ostrym zawałem mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni);

-    z niestabilną dusznicą bolesną;

-    u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby działanie produktu może być nasilone i (lub) przedłużone. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki (patrz punkt 4.2) oraz starannie monitorować pacjentów w trakcie leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie monitorować pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca oraz pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (bez stymulatora serca) podczas leczenia preparatem Nitresan.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność w trakcie zwiększania dawki u osób w podeszłym wieku.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nitrendypina jest metabolizowana jest przez izoenzymy 3A4 cytochromu P-450, zlokalizowanego w błonie śluzowej żołądka i w wątrobie. Produkty lecznicze hamujące lub indukujące powyższy system enzymatyczny mogą zmieniać efekt pierwszego przej ścia i klirens nitrendypiny.

b-adrenolityki i (lub) inne preparaty przeciwnadciśnieniowe

b-adrenolityki i (lub) inne preparaty przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie nitrendypiny.

Leki moczopędne

Na początku leczenia skojarzonego z lekami moczopędnymi może wystąpić zwiększone wydalanie sodu z moczem.

Preparaty zwiotczające mięśnie

Czas oraz nasilenie działania preparatów zwiotczających mięśnie, takich jak pankuronium lub wekuronium, mogą być zwiększone u pacjentów leczonych nitrendypiną.

Cymetydyna, ranitydyna

Cymetydyna i ranitydyna (jednak w mniejszym stopniu) mogą spowodować zwiększenie stężenia nitrendypiny w osoczu i ,w związku z tym, nasilenie jej działania.

Digoksyna

W przypadku leczenia skojarzonego digoksyną i nitrendypiną należy się spodziewać zwiększenia stężenia digoksyny w osoczu. Należy monitorować pacjentów pod kątem pojawienia się objawów przedawkowania digoksyny. Jeżeli jest to konieczne, zaleca się zmniejszenie dawki digoksyny.

Ryfampicyna

Ryfampicyna silnie indukuje układ 3A4 cytochromu P-450. W przypadku leczenia skojarzonego ryfampicyną i nitrendypiną, biodostępność nitrendypiny (jak i innych dihydropirydynowych antagonistów wapnia), jest znacznie zmniejszona, co powoduje osłabienie jej działania przeciwnadciśnieniowego.

Sok grejpfrutowy

Sok grejpfrutowy hamuje metabolizm utleniania nitrendypiny. Dlatego jednoczesne spożycie soku grejpfrutowego prowadzi do zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu i, w konsekwencji, do nasilenia jej działania przeciwnadciśnieniowego.

Jeżeli sok grejpfrutowy spożywany jest regularnie, działanie soku może utrzymywać się przez co najmniej 3 dni od ostatniego spożycia.

Teoretycznie możliwe interakcje

Fenytoina, fenobarbital, karbamazepina

Nie przeprowadzono szczegółowych badań oceniających potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i lekami przeciwdrgawkowymi. Niemniej jednak, fenytoina, fenobarbital i karbamazepina są znanymi potencjalnymi induktorami układu 3A4 cytochromu P-450. Ich zastosowanie w leczeniu skojarzonym z produktami wykazującymi podobną strukturę do nitrendypiny znacząco zmniejsza biodostępność tych drugich. Dlatego należy się spodziewać odpowiedniego klinicznie zmniejszenia biodostępności nitrendypiny i, w konsekwencji, osłabienia jej działania. Jeżeli, w trakcie leczenia skojarzonego z fenytoina, fenobarbitalem lub karbamazepiną, dawka nitendypiny jest zwiększona, po zakończeniu leczenia lekami przeciwdrgawkowymi dawkę tą należy zmniejszyć.

Ketokonazol, itrakonazol, flukonazol

Nie przeprowadzono szczegółowych badań oceniaj ących potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i ketokonazolem, itrakonazolem lub flukonazolem. Dla tego typu produktów, znanych inhibitorów układu 3A4 cytochromu P-450, udokumentowano różnego typu interakcje z innymi dihydropirydynowymi antagonistami wapnia. Dlatego, w przypadku ich zastosowania w leczeniu skojarzonym z doustnie podawaną nitrendypiną, nie można wykluczyć istotnego zwiększenia ogólnej biodostępności nitrendypiny na skutek zmniej szenia metabolizmu pierwszego przej ścia. W przypadku jednoczesnego stosowania tych produktów z nitrendypiną należy u pacjentów kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i, jeśli jest to konieczne, zmniejszyć dawkę nitrendypiny.

Nefazodon

Nie przeprowadzono jeszcze oficjalnych badań oceniających potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i nefazodonem. Ten preparat przeciwdepresyjny jest bardzo silnym inhibitorem układu 3A4 cytochromu P-450; z tego powodu nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu w przypadku leczenia skojarzonego z nefadozonem.

Kwas walproinowy

Nie przeprowadzono szczegółowych badań oceniaj ących potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i kwasem walproinowym. Ponieważ podawanie kwasu walproinowego prowadzi, na skutek hamowania układu enzymatycznego, do zwiększenia stężenia w osoczu, podobnego pod względem budowy antagonisty wapnia, nimodypiny, nie można wykluczyć zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu i, w konsekwencji, nasilenia jej działania.

Erytromycyna, troleandomycyna, klarytromycyna, roksytromycyna Nie przeprowadzono szczegółowych badań oceniających potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i wymienionymi powyżej antybiotykami makrolidowymi. Antybiotyki te są znanymi inhibitorami układu 3A4 cytochromu P-450, który bierze udział w metaboliźmie innych produktów; dlatego nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu, jeżeli jest ona stosowana w leczeniu skojarzonym z antybiotykami makrolidowymi.

Amprenawir, atazanawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir Nie przeprowadzono szczegółowych badań oceniaj ących potencjalne interakcje pomiędzy nitrendypiną i inhibitorami proteazy. Produkty te są opisywane jako silne inhibitory układu 3A4 cytochromu P-450; dlatego nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu, jeżeli jest ona stosowana w leczeniu skojarzonym z inhibitorami proteazy.

Chinuprystyna, dalfoprystyna

Doświadczenia ze stosowaniem innego antagonisty wapnia, nifendypiny, wykazały, że jednoczesne stosowanie chinuprystyny/dalfoprystyny może prowadzić do zwiększenia stężenia nifendypiny w osoczu. Jeżeli powyższe produkty stosowane są w leczeniu skojarzonym z nitrendypiną, zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego i, jeśli jest to konieczne, zmniejszenie dawki nitrendypiny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Nitresan jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią.

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały, że dawki o wyraźnym toksycznym wpływie na matkę, powodowały łagodne zaburzenia rozwojowe u młodych.

Karmienie piersią

Nitrendypina przenika do mleka matki w znacznych ilościach. Stężenia osiągane w mleku odpowiadaj ą stężeniom w osoczu. Do tej pory nie przeprowadzono badań klinicznych oceniaj ących zarówno przenikanie nitrendypiny do mleka matki, jak i potencjalne działania niepożądane u dzieci karmionych piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Leczenie nadciśnienia tętniczego może wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona następująco:

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie do ustalenia na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia serca

Często:    szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej,

a u pacjentów z wcześniej istniej ącą dusznicą bolesną może doj ść do

zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów; kołatanie serca, tachykardia Bardzo rzadko:    zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:    leukopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:    ból głowy (szczególnie na początku leczenia, przemijający)

Niezbyt często:    parestezje, ośrodkowe zawroty głowy, zmęczenie, omdlenie, niepokój

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    nieprawidłowe widzenie, widzenie niewyraźne

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    obwodowe zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często:    duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie

Bardzo rzadko:    rozrost dziąseł

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    częstsze oddawanie moczu, wielomocz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:    nagłe zaczerwienienie twarzy (szczególnie na początku leczenia,

przemijające)

Niezbyt często:    skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, wysypka,

nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:    złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często:    ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:    obrzęki obwodowe (szczególnie na początku leczenia, przemijaj ące)

Niezbyt często:    niedociśnienie tętnicze

Rzadko:    leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często:    zwiększenie masy ciała, nadmierne pocenie się

Bardzo rzadko:    gorączka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:    zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności transaminaz we krwi)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:    zaburzenia wzwodu, ginekomastia, krwotoki miesiączkowe

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego zatrucia:

Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), bóle głowy, niedociśnienie tętnicze (z zapaścią krążeniową) i zmiany częstości akcji serca (tachykardia lub bradykardia).

Leczenie:

Na początku leczenia należy wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany. Należy monitorować czynności życiowe. W przypadku wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego wskazane jest podanie dopaminy lub noradrenaliny. Należy zwrócić uwagę na negatywne działanie katecholamin (zwłaszcza zaburzenia rytmu serca). W przypadku bradykardii wskazane jest podanie atropiny lub orcyprenaliny (tak samo, jak w przypadku innych antagonistów wapnia).

Na podstawie doświadczenia dotyczącego zatrucia innymi antagonistami wapnia, objawy przedmiotowe ulegają natychmiastowej poprawie po wielokrotnym podaniu 10 ml 10% glukonianu wapnia lub 10% chlorku wapnia we wstrzyknięciach dożylnych, po których stosuje się wlew dożylny tych preparatów (należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalcemii). W podobnych przypadkach skuteczne są również katecholaminy, ale tylko w dużych dawkach. Następnie leczenie należy określić na podstawie najbardziej widocznych objawów.

Nitrendypina nie podlega dializie; hemoperfuzja oraz plazmafereza są również nieskuteczne (patrz punkt 5.2).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórczy antagoniści wapnia o dominującym działaniu naczyniowym, pochodne dihydropirydyny Kod ATC: C08CA08

Nitrendypina jest 1,4-dihydropirydynowym antagonistą wapnia, o działaniu przeciwnadciśnieniowym. Tak jak inni antagoniści wapnia nitrendypina blokuje przezbłonowy napływ jonów wapnia do komórek mięśniowych naczyń, co prowadzi do:

-    ochrony przed nadmiermym dopływem wapnia do komórki,

-    zahamowania zależnych od wapnia skurczów mięśni naczyń,

-    zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego,

-    obniżenie patologicznie zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi,

-    łagodnego działania natriuretycznego, szczególnie na początku leczenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym nitrendypina wchłania się szybko i praktycznie całkowicie, w około 88%. Biologiczny okres półtrwania w fazie wchłaniania wynosi 30-60 min.

Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po około 1-3 godzinach od podania, średnie maksymalne stężenie w osoczu wynosi 6,1-19 mg/l.

Na skutek znacznego metabolizmu pierwszego przej ścia, układowa dostępność nitrendypiny wynosi 20-30%.

Dystrybucja

Nitrendypina wiąże się z białkami osocza (albuminami) w około 96-98%, dlatego nie podlega dializie. Nie można usunąć nitrendypiny z krwi ani za pomocą hemodializy, ani dializy otrzewnowej. Objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej wynosi 5-9 l/kg.

Metabolizm/Wydalanie

Po podaniu doustnym nitrendypina podlega znacznemu metabolizmowi pierwszego przejścia; jest praktycznie całkowicie metabolizowana poprzez proces utleniania w wątrobie. Metabolity są, z punktu widzenia farmakodynamiki, nieczynne. Mniej niż 0,1% dawki doustnej wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej. Nitrendypina w postaci metabolitów wydalana jest głównie przez nerki (około 77% podanej dawki doustnej), pozostała część wydalana jest z kałem i żółcią.

Końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji nitrendypiny, podanej w postaci tabletek wynosi około 8-12 godzin. W stanie stacjonarnym nie obserwowano kumulowania się substancji czynnej lub matabolitów.

Ponieważ nitrendypina jest wydalana prawie całkowicie poprzez procesy metaboliczne w wątrobie, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością wątroby należy spodziewać się wydłużonego czasu eliminacji oraz 2-3-krotnie dłuższego biologicznego okresu półtrwania nitrendypiny.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

Badania przeprowadzone na szczurach, dotyczące wpływu na rozmnażanie i działania toksycznego, nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność i rozwój około- i pourodzeniowy w przypadku zastosowania dawek mniejszych niż 10 mg/kg mc. U zarodków królików występowały różnego typu ubytki paliczków.

Jakkolwiek, nieprawidłowości te najczęściej powiązane były ze zmniejszeniem maciczno-łożyskowego przepływu krwi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K-25 Sodu dokuzynian Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 0C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10 mg: 14543 20 mg: 14544

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.04.2008/

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Nitresan 10 mg