Imeds.pl

Nitresan 10 Mg 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Nitresan 10 mg, tabletki

(Nitrendipinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nitresan 10 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitresan 10 mg

3.    Jak stosować lek Nitresan 10 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nitresan 10 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Nitresan 10 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nitrendypina, substancja czynna leku Nitresan 10 mg, należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Pomaga zmniejszyć napięcie i rozszerzyć naczynia krwionośne. Ponieważ naczynia krwionośne są rozszerzone, ciśnienie tętnicze krwi obniża się.

Lekarz zaleci pacjentowi tabletki w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Nitresan 10 mg

Kiedy nie stosować leku Nitresan 10 mg

-    jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nitrendypinę, innego antagonistę wapnia typu 1,4-dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku Nitresan 10 mg,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (bardzo słabo wyczuwalne tętno i niskie ciśnienie tętnicze krwi),

-    jeżeli u pacjenta występuje znaczne zwężenie zastawki aorty,

-    jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca w ciągu ostatnich 4 tygodni,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niestabilną dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej spowodowany chorobą niedokrwienną serca, występuj ący również podczas spoczynku, jak i niewielkiego wysiłku),

-    podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby, ciśnienie tętnicze może obniżać się bardziej.

-    Lekarz rozważy zmniejszenie dawki, jeżeli u pacjenta występuje osłabiona czynność serca lub zaburzenia rytmu serca.

-    Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i lek Nitresan 10 mg

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedawnej

przeszłości lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Nitresan 10 mg i inne, jednocześnie stosowane leki mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie:

-    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi: dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;

-    Leki moczopędne (diuretyki): dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego;

-    Leki zwiotczające mięśnie (pankuronium, werkuronium): nasilenie i przedłużenie działania zwiotczaj ącego mięśnie;

-    Cymetydyna i ranitydyna (stosowane w chorobie wrzodowej żołądka);

Digoksyna (lek nasercowy): lekarz zmniejszy dawkę digoksyny;

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

-    Fenytoina, karbamazepina (stosowane w leczeniu padaczki);

-    Fenobarbital (stosowany w zaburzeniach snu);

-    Kwas walproinowy (stosowany w leczeniu padaczki);

-    Erytromycyna, troleandomycyna, klarytromycyna, roksytromycyna (antybiotyki);

-    Ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych i drożdżakowych);

-    Nefazodon (lek przeciwdepresyjny);

-    Amprenawir, atazanawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir (leki przeciwwirusowe);

-    Chinuprystyna i dalfoprystyna (antybiotyki).

Nitresan 10 mg z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy hamuje metabolizm nitrendypiny. Dlatego w czasie leczenia lekiem Nitresan 10 mg nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ badania doświadczalne z zastosowaniem nitrendypiny wykazały zaburzenia rozwojowe u płodu, nie wolno stosować leku Nitresan 10 mg w ciąży. Brak wystarczających doświadczeń u ludzi.

Nitrendypina przenika do mleka karmiących samic szczura. Ze względu na brak doświadczeń u niemowląt karmionych piersią, należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia lekiem Nitresan 10 mg.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W trakcie leczenia zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi pacjent powinien być pod kontrolą. Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nitresan 10 mg

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Nitresan 10 mg

Lek Nitresan 10 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ponieważ lek jest wrażliwy na działanie światła, tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (patrz także punkt 5. Jak przechowywać lek Nitresan 10 mg).

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych wynosi:

1    tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), co odpowiada 20 mg nitrendypiny na dobę.

W przypadku, gdy zmniejszenie ciśnienia jest niezadowalające, dawkę dobową można zwiększyć do

2    tabletek leku Nitresan 10 mg dwa razy na dobę (co odpowiada 40 mg nitrendypiny na dobę).

Maksymalna dawka dobowa nitrendypiny wynosi 40 mg.

Tabletki należy przyjmować po posiłku (rano i wieczorem), popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym, ponieważ lek Nitresan 10 mg może działać wtedy zbyt mocno.

Leczenie zwiększonego ciśnienia tętniczego jest długotrwałe. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (<18 lat)

Lek Nitresan 10 mg nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (<18 lat); brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku Nitresan 10 mg. Lekarz zaleci najmniejszą dawkę, pozwalającą na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci pacjentowi najmniejszą skuteczną dawkę i będzie kontrolował stan pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitresan 10 mg

Objawy ostrego zatrucia:

Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), ból głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (z zapaścią krążeniową) i zmiany częstości akcji serca (szybkie lub wolne tętno).

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy skonsultować się z lekarzem.

Pominiecie zastosowania leku Nitresan 10 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Nitresan 10 mg

Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, np. z powodu działań niepożądanych, powinien skontaktować się przedtem z lekarzem.

Nie należy przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nitresan 10 mg może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych jest następuj ąca:

Bardzo często:

występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często:

- ból głowy

-    nagłe zaczerwienienie twarzy

-    obrzęk kostek i nóg (szczególnie na początku leczenia, przemijający)

Często:

-    szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej), a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów (nasilenie bólu w klatce piersiowej)

Niezbyt często:

-    uczucie mrowienia i drętwienia skóry (parestezje)

-    ośrodkowe zawroty głowy

-    zmęczenie

-    przemijaj ąca utrata świadomości (omdlenie)

-    niepokój ruchowy

-    nieprawidłowe widzenie, niewyraźne widzenie

-    obwodowe zawroty głowy

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    duszność

-    nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie

-    skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie skóry (świąd), pokrzywka, wysypka, wrażliwość skóry na światło (uczulenie na światło)

-    ból mięśni lub stawów

-    potrzeba częstszego oddawania moczu (wielomocz)

-    zwiększenie masy ciała

-    nadmierne pocenie się

Rzadko:

-    zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych)

-    zapalenie małych naczyń krwionośnych (leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych)

Bardzo rzadko:

-    zmniejszenie ilości niektórych krwinek (zmniejszenie ilości leukocytów, brak granulocytów)

-    zawał serca

-    zapalenie lub obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł)

-    złuszczaj ące zapalenie skóry (złuszczanie skóry)

-    ciężki obrzęk warg i twarzy, j ęzyka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

-    zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bardziej obfite niż zwykle krwawienie miesiączkowe (krwotok miesiączkowy)

-    gorączka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Nitresan 10 mg

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nitresan 10 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 0C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWRTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nitresan 10 mg

Substancją czynną jest nitrendypina. Każda tabletka zawiera 10 mg nitrendypiny.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-25, sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Nitresan 10 mg i co zawiera opakowanie

Żółte, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym na jednej stronie i oznaczeniem mocy na drugiej stronie, o średnicy 7 mm.

Wielkość opakowań: 20, 30, 50, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:

Nitresan 10 mg Tabletten

Estonia:

Nitresan 10 mg

Litwa:

Nitresan 10 mg

Łotwa:

Nitresan 10 mg

Polska:

Nitresan 10 mg

Słowacja:

Nitresan 10 mg

Czechy:

Nitresan 10 mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5