+ iMeds.pl

Nitrofurazon 2 mg/gUlotka Nitrofurazon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nitrofurazon 2 mg/g, maść

(Nitrofuralum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon

3.    Jak stosować Nitrofurazon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nitrofurazon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

Nitrofurazon ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną nitrofural, która ma działanie przeciwbakteryjne.

Wskazania do stosowania leku Nitrofurazon:

-    bakteryjne zakażenia skóry (wywołane przez bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Aerobacter aerogenes);

-    wtórne zakażenia zmian alergicznych wywołane przez bakterie;

-    wspomagaj ąco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń;

-    wspomagaj ąco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon Kiedy nie stosować leku Nitrofurazon

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na nitrofural lub pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak podrażnienie, wysypka lub miejscowy obrzęk), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Nitrofurazon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Nitrofurazon z innymi lekami stosowanymi miej scowo na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nitrofurazon może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko wówczas, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na sprawność psychofizyczną.

3.    Jak stosować Nitrofurazon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecane dawkowanie

Stosować 1 lub 2 razy na dobę.

Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze. W razie potrzeby można je przykryć jałowym opatrunkiem.

Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrofurazon

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. Ryzyko przedawkowania tego leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Nitrofurazon

Należy nałożyć maść tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić objawy niepożądane obejmujące zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

-    reakcja uczuleniowa (tzw. wyprysk kontaktowy) objawiająca się świądem, podrażnieniem, obrzękiem

- alergiczne zapalenie skóry objawiaj ące się zaczerwienieniem, suchością i swędzeniem skóry Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nitrofurazon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Nitrofurazon można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Nitrofurazon

Substancj ą czynną leku jest nitrofural. 1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu. Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Nitrofurazon i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żółtej maści. Opakowanie: tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką PE, zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Nitrofurazon jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Nitrofurazon

Charakterystyka Nitrofurazon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nitrofurazon, 2 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu (Nitrofuralum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bakteryjne zakażenia skóry spowodowane przez Staphylococcus aureus, Streptococcuspyogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Aerobacter aerogenes.

Wtórne zakażenia zmian alergicznych o takiej samej etiologii.

Wspomagaj ąco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń.

Wspomagaj ąco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze pokrywać cienką warstwą maści 1-2 razy na dobę.

Zaleca się równoczesne stosowanie jałowego opatrunku.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nitrofural lub substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli wystąpią objawy, takie jak podrażnienie, wysypka, miejscowy obrzęk, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie odnotowano interakcji z innymi produktami leczniczymi stosowanymi na skórę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nitrofurazon może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, gdy korzyść przewyższa ryzyko.

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem kobiet w ciąży. Nitrofural podawany doustnie królikom w dawce trzydziestokrotnie większej niż zalecana u ludzi, powodował występowanie objawów niepożądanych u płodu tych zwierząt.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt leczniczy Nitrofurazon u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy nitrofural przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nitrofurazon nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie stosowania produktu leczniczego Nitrofurazon mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Rodzaj działania niepożądanego

Częstość występowania działań niepożądanych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    reakcja alergiczna w postaci wyprysku kontaktowego (świąd, podrażnienie, obrzęk)

-    alergiczne zapalenie skóry, które należy leczyć objawowo

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.

Wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych nitrofuralu w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne, gdyż substancja czynna produktu leczniczego wchłania się przez skórę nieuszkodzoną, a także poparzoną i błony śluzowe w nieznacznym stopniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne i odkażające pochodne nitrofuranu, kod ATC:

D 08 AF 01

Nitrofural działa przeciwbakteryjnie na bakterie, takie jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Proteus sp.

Dokładny mechanizm działania nitrofuralu nie jest znany. Wykazano, że hamuje on działanie enzymów bakteryjnych, takich jak: dehydrogenaza pirogronianowa, syntetaza cytrynianowa, dehydrogenaza jabłczanowa, reduktaza glutationowa oraz dekarboksylaza pirogronianowa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nitrofural tylko w nieznacznym stopniu ulega wchłanianiu przez nieuszkodzoną oraz poparzoną skórę i błony śluzowe. Produkt leczniczy wykazuje dobrą penetrację w szczeliny rany.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania rakotwórczości prowadzono na samicach szczurów. Wykazano, że nitrofural podawany doustnie w dużych dawkach powodował nowotwór gruczołów mlecznych. Nie określono, czy nitrofural stosowany miejscowo u ludzi wykazuje działanie rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką PE, w tekturowym pudełku.

25 g (1 tuba po 25 g)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1238

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.08.1985 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.05.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Nitrofurazon