Imeds.pl

Nitroxolin Forte 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Nitroxolin forte, 250 mg, kapsułki, miękkie

Nitroxolinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nitroxolin forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitroxolin forte

3.    Jak stosować lek Nitroxolin forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nitroxolin forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nitroxolin forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Nitroxolin forte zawiera substancję czynną nitroksolinę. Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego wywołanych przez bakterie wrażliwe na nitroksolinę.

Wskazania do stosowania:

- krótkotrwałe leczenie ostrych zakażeń i zaostrzeń przewlekłych, nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej) u pacjentów dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitroxolin forte Kiedy nie stosować leku Nitroxolin forte

Leku nie stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nitroksolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nitroxolin forte należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nitroksolina może powodować zabarwienie moczu na żółty kolor. Działanie to jest nieszkodliwe i ustępuje po odstawieniu leku.

Podczas długotrwałego stosowania leku Nitroxolin forte, lekarz będzie regularnie kontrolować czynność wątroby.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Inne leki i Nitroxolin forte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków lub suplementów diety zawieraj ących duże dawki substancji mineralnych. Stosowane jednocześnie mogą osłabiać działanie leku Nitroxolin forte. Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje substancje mineralne, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nitroxolin forte z jedzeniem i piciem

Jeśli to możliwe, lek należy stosować przed głównymi posiłkami, popijaj ąc szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych o stosowaniu nitroksoliny u kobiet w okresie ciąży.

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności i po rozważeniu przez lekarza ryzyka dla płodu.

Brak wystarczaj ących danych o przenikaniu nitroksoliny do mleka kobiecego. Z tego względu leku Nitroxolin forte nie należy stosować podczas karmienia piersią.

U niemowląt karmionych piersią nitroksolina może powodować zaburzenia fizjologicznej flory bakteryjnej jelit, które mogą wywołać biegunkę i zakażenia drożdżakowe w jelicie. Może także wystąpić uczulenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nitroxolin forte nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Nitroxolin forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Dorośli

1 kapsułka (250 mg) 3 razy na dobę.

Kapsułki należy stosować doustnie, jeśli to możliwe, przed głównymi posiłkami, popijaj ąc szklanką wody.

U pacjentów z nadwrażliwością żołądka lek można przyjmować od 1 do 2 godzin po posiłku.

Nie stosować u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitroxolin forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Nitroxolin forte

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nitroxolin forte

Zbyt wczesne odstawienie leku lub stosowanie przerwy w leczeniu może spowodować nawrót zakażenia.

W przypadku przerwy w leczeniu trwającej dłużej niż jeden dzień i ponownym pojawieniu się objawów choroby, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

- nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 100 osób):

- zaczerwienienie skóry, świąd.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) - większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków,

-    reakcje nadwrażliwości (wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniajace oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca) - jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem,

-    zażółcenie skóry, włosów i paznokci spowodowane intensywnie żółtą barwą substancji czynnej tego leku - działanie to jest nieszkodliwe i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

-    zażółcenie twardówki oka spowodowane intensywnie żółtą barwą substancji czynnej - działanie to jest nieszkodliwe i ustępuje po zakończeniu leczenia.

-    znużenie,

-    bóle i zawroty głowy,

-    niepewny chód.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nitroxolin forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nitroxolin forte

-    Substancj ą czynną leku jest nitroksolina. Każda kapsułka zawiera 250 mg nitroksoliny.

-    Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, olej sojowy, uwodorniony, olej sojowy, częściowo uwodorniony, wosk żółty, lecytyna z nasion soi, ciekła, etylowanilina, 4-metoksy-acetofenon, żelatyna, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa A (E 124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nitroxolin forte i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kapsułek miękkich barwy czerwonej.

Kapsułki pakowane są w blistry z folii PVC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 10, 30 lub 90 kapsułek, miękkich umieszczonych wraz z ulotką informacyjną w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MIP Pharma Polska Sp. z o. o.

ul. Orzechowa 5

80-175 Gdańsk

tel. 58 303 93 62

fax. 58 322 16 13

e-mail: info@mip-pharma.pl

Wytwórca

Chephasaar GmbH Muhlstrasse 50 D-66386 St. Ingbert Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4