+ iMeds.pl

Nivalin 5 mg/mlUlotka Nivalin

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Nivalin 2,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Nivalin 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę,

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nivalin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nivalin

3.    Jak stosować lek Nivalin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nivalin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NIVALIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nivalin jest produktem leczniczym zawierającym galantaminę - alkaloid izolowany z cebulek przebiśniegu. Galantamina należy do grupy leków zwanych inhibitorami actetylocholinesterazy. Zwiększa stężenie związku chemicznego, zwanego acetylocholiną, który uczestniczy w przenoszeniu impulsów nerwowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Nivalin stosowany jest w objawowym wspomagającym leczeniu chorób neurologicznych nerwowo- mięśniowych i rdzenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NIVALIN Kiedy nie należy stosować leku Nivalin

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

•    uczulenie (nadwrażliwość) na galantaminę;

•    astmę oskrzelową (trudności w oddychaniu);

•    wolny rytm serca (bradykardia) lub zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy);

•    chorobę niedokrwienną serca (niedostateczne ukrwienie mięśnia sercowego) lub ciężką niewydolność serca (zaburzona czynność serca);

•    padaczkę;

•    nadmierną aktywność motoryczną (ruchową);

•    ciężką niewydolność nerek lub wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nivalin

•    jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego (zaburzone powstawanie impulsów elektrycznych w sercu) lub inne zaburzenia przewodnictwa w sercu;

•    jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą spowalniać rytm serca (digoksynę, leki blokujące receptor P-adrenergiczny);

•    jeśli u pacjenta rozpoznano duże lub małe stężenie potasu we krwi;

•    jeśli u pacjenta występują objawy choroby Parkinsona (drżenia, sztywność, twarz maskowata, powolne ruchy i szurający chwiejny krok);

•    jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę układu oddechowego (obturacyjna choroba płuc);

• jeśli u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niedrożność dróg moczowych, jeśli pacjent przebył niedawno chirurgiczne leczenie gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego, a także podczas operacji chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym.

Jeśli podczas leczenia preparatem Nivalin nastąpi nadmierna utrata masy ciała, należy ją monitorować.

Stosowanie leku Nivalin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, takich jak leki przeciwarytmiczne lub przeciwnadciśnieniowe (chinidyna, digoksyna, leki blokujące receptor P-adrenergiczny, np. atenolol, propranolol); antybiotyki (gentamycyna, amikacyna, erytromycyna); leki przeciwdepresyjne (paroksetyna, fluoksetyna); ketokonazol (leczenie zakażeń grzybiczych); rytonawir (leczenie AIDS).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nivalin może powodować zaburzenia widzenia, zawroty głowy i senność, co może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NIVALIN

Nivalin jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny pod kontrolą lekarską. Dawkowanie i czas trwania leczenia określa lekarz w zależności od rodzaju choroby i jej ciężkości. Nivalin roztwór do wstrzyknięć stosuje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:

Leczenie chorób neurologicznych

Dorośli

Zalecaną dawką początkową jest 2,5 mg. Co 3-4 dni dawkę stopniowo zwiększa się o 2,5 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka jednorazowa u dorosłych wynosi 10 mg podskórnie, a maksymalna dawka dobowa - 20 mg.

Dzieci

Nivalin stosuje się podskórnie w dawkach określonych przez lekarza, zależnie od wieku dziecka.

Lek podaje się podskórnie w następujących dawkach dobowych:

od 1 do 2 lat od 3 do 5 lat od 6 do 8 lat od 9 do 11 lat od 12 do 15 lat 1 powyżej 15 lat


0,25 - 1,0 mg 0,50 - 5,0 mg 0,75-7,5 mg 1,0-10,0 mg 25-12,5 mg 1,25 - 15,0 mg

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości leczonej choroby. Najczęściej 40 do 60 dni. Cykle leczenia można powtarzać 2-3 razy w odstępie 1-2 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nivalin

Lek jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny, dlatego jego przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Niemniej jednak podejrzenia przedawkowania należy zgłosić lekarzowi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak każdy lek, Nivalin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nivalin może spowolnić rytm serca lub wywołać niemiarowość serca, ból w okolicy serca, kołatanie serca, nudności, wymioty, biegunkę, nasiloną perystaltykę, bóle brzucha. Czasami obserwuje się nadciśnienie lub obniżone ciśnienie krwi. Do innych objawów należą: zwężenie źrenic, wzmożone wydzielanie potu i śliny, a także nadmierne wydalanie wydzieliny z nosa, gruczołów łzowych i oskrzeli, bezsenność, kurcze mięśni, zawroty głowy, bóle głowy, przyspieszony oddech i zaburzenia oddychania. Opisywano utratę łaknienia i utratę masy ciała. U niektórych pacjentów mogą występować reakcje alergiczne, w tym świąd, wysypka skórna, pokrzywka, nieżyt nosa. W pojedynczych przypadkach obserwowano ciężkie reakcje z nadwrażliwości z utratą świadomości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NIVALIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Nie stosować leku Nivalin po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nivalin

-    Substancj ą czynną leku jest bromowodorek galantaminy

-    Inne składniki leku to chlorek sodu i woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Nivalin i co zawiera opakowanie

1 ampułka o pojemności 1 ml zawiera 2,5mg lub 5mg bromowodorku galantaminy. Opakowanie:

10 ampułek ze szkła bezbarwnego w blistrze. 1 blister umieszczony w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

Wielkość opakowania:

1 blister po 10 ampułek, w pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela Podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii:

SOPHARMA PLC

16 Iliensko Shosse str.

1220 Sofia Bułgaria

Data zatwierdzenia ulotki:

Nivalin

Charakterystyka Nivalin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nivalin 2,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Nivalin 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ampułka 1 ml zawiera 2,5 mg lub 5 mg bromowodorku galantaminy (Galantamini hydrobromidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwań.

Nivalin, roztwór do wstrzykiwań jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym płynem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe wspomagające leczenie chorób nerwowo-mięśniowych i rdzenia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie i czas trwania leczenia galantaminą powinien zależeć od ciężkości objawów i indywidualnej reakcji chorego na leczenie.

Nivalin, roztwór do wstrzyknięć stosuje się podskórnie, domięśniowo i dożylnie.

Neurologia

Dorośli:

Zalecaną dawką_ początkową jest 2,5 mg. Co 3-4 dni dawkę stopniowo zwiększa się o 2,5 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka jednorazowa u dorosłych wynosi 10 mg podskórnie, a maksymalna dawka dobowa - 20 mg.

Dzieci:

Lek podaje się podskórnie w następujących dawkach dobowych:

od 1 do 2 lat

0,25 - 1,0 mg

od 3 do 5 lat

0,50 - 5,0 mg

od 6 do 8 lat

0,75 - 7,5 mg

od 9 do 11 lat

1,0 - 10,0 mg

od 12 do 15 lat

1,25-12,5 mg

powyżej 15 lat

1,25 - 15,0 mg

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości leczonej choroby. Najczęściej 40 do 60 dni.

Cykle leczenia można powtarzać 2-3 razy w odstępie 1-2 miesięcy.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną;

•    Astma oskrzelowa;

•    Bradykardia;

•    Blok przedsionkowo-komorowy;

•    Niedokrwienna choroba serca;

•    Ciężka niewydolność serca;

•    Padaczka;

•    Hiperkinezja;

•    Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) lub wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Parasympatomimetyki ze względu na mechanizm działania mogą mieć wagotoniczny wpływ na czynność serca (bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy). Dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności przy podawaniu galantaminy pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodnictwa w sercu, a także pacjentom, u których jednocześnie stosuje się produkty istotnie zwalniające rytm serca, jak digoksyna bądź leki blokujące receptor (P-adrenergiczny, lub pacjentom z niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi (hiperkaliemia lub hipokaliemia).

Uważa się, że parasympatykomimetyki mogą wywoływać uogólnione drgawki.

W rzadkich przypadkach wzrost napięcia układu cholinergicznego może nasilać objawy choroby Parkinsona. Galantaminę należy ostrożnie stosować u chorych na zastoinową niewydolność serca.

Galantaminę należy ostrożnie i w mniejszych dawkach stosować u pacjentów z łagodną niewydolnością nerek, w zależności od klirensu kreatyniny.

W przypadku utraty masy ciała związanej z leczeniem inhibitorami esterazy cholinowej, także galantaminą, należy monitorować masę ciała pacjenta.

Produkt należy ostrożnie stosować u pacjentów z niedrożnością dróg moczowych lub niedawnym chirurgicznym wycięciu gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego, a także podczas operacji chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Galantamina antagonizuje hamujące działanie morfiny i jej analogów na ośrodek oddechowy.

•    Przy jednoczesnym stosowaniu galantaminy z innymi cholinomimetykami poza ich działaniem cholinergicznym może wystąpić działanie addycyjne.

•    Jednoczesne stosowanie galantaminy z digoksyną lub lekami blokującymi receptor (P -adrenergiczny może prowadzić do istotnego spowolnienia czynności serca.

•    Galantamina antagonizuje działanie M-cholinolityków (atropina lub podobne związki), heksametonium i innych leków blokujących sploty nerwowe oraz niedepolaryzujących środków zwiotczających mięśnie (tubokuraryna).

•    Aminoglikozydy (gentamycyna, amikacyna) mogą osłabiać działanie galantaminy.

•    Środki depolaryzujące płytkę motoryczną (suksametonium) mogą wydłużać działanie jednocześnie zastosowanej galantaminy.

•    Inhibitory CYP2D6 (chinidyna, paroksetyna, fluoksetyna) lub CYP3A4 (ketokonazol, rytonawir, erytromycyna) mogą wpływać na przemianę galantaminy i zwiększać jej stężenie w osoczu krwi.

4.6 Ciąża i laktacja

Produkt nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży oraz karmienia piersią, gdyż jego bezpieczeństwo w takich przypadkach nie zostało określone.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nivalin może wywoływać zaburzenia widzenia, zawroty głowy i senność, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Mogą objawiać się jako nasilone działania nikotynowe lub muskarynowe (w mniejszym stopniu), charakterystyczne dla klasy farmakologicznej lub jako reakcje z nadwrażliwości.

Zaburzenia serca: bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, stenokardia, kołatanie serca.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty i bóle głowy, bezsenność.

Zaburzenia oka: zwężenie źrenicy, nadmierne łzawienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przyspieszony oddech, skurcz oskrzeli, nadmierne wydalanie wydzieliny z nosa i oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, zwiększone wydzielanie śliny, nasilona perystaltyka, bóle brzucha.

Zaburzenia naczyniowe: obniżone ciśnienie krwi (hipotensja) lub nadciśnienie.

Zaburzenia ogólne: utrata łaknienia, utrata masy ciała, wzmożone wydzielanie potu, kurcze mięśni.

Zaburzenia układu immunologicznego: świąd, wysypka skórna, pokrzywka, nieżyt nosa. W pojedynczych przypadkach obserwowano ciężkie reakcje z nadwrażliwości, łącznie z anafilaksją i utratą świadomości.

Jeśli podczas stosowania galantaminy będą dominować działania parasympatykomimetyczne, należy zmniejszyć jej dawkę dobową lub przerwać leczenie na 2-3 dni, a następnie wznowić je mniejszymi dawkami.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania galantaminy mają być podobne do objawów przedawkowania innych parasympatykomimetyków. Są to na ogół objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przywspółczulnego układu nerwowego oraz płytki motorycznej. Poza osłabieniem mięśni i pęczkowych drgań mięśni mogą wystąpić niektóre lub wszystkie oznaki przełomu cholinergicznego, takie jak: silne nudności, wymioty, skurcze jelit, biegunka, nadmierne wydzielanie śliny i łez, poty, bradykardia, obniżone ciśnienie krwi, omdlenia i drgawki. Narastające osłabienie mięśni wraz z nadmiernym wydzielaniem śluzu w drogach oddechowych i skurczem oskrzeli może doprowadzić do ostrej niewydolności oddychania.

Leczenie

Należy monitorować czynność układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz wdrożyć ogólne postępowanie podtrzymujące i leczenie objawowe. Jako odtrutkę można zastosować atropinę w dawce 0,5 - 1.0 mg dożylnie. Dawkę można powtarzać, zależnie od reakcji klinicznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Parasympatykomimetyki, leki hamujące esterazę cholinową, kod ATC: N07AA.

Galantamina należy do grupy parasympatykomimetyków o działaniu pośrednim. Jest wybiórczym odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej, bezpośrednio pobudza receptory nikotynowe i zwiększa wrażliwość postsynaptycznych receptorów dla acetylocholiny. W porównaniu z neostygminą galantamina znacznie słabiej wpływa na receptory muskarynowe. Ułatwia przewodzenie pobudzeń w synapsach płytki motorycznej i przywraca przewodzenie nerwowo-mięśniowe blokowane przez środki wywołujące blok niedepolaryzacyjny płytki motorycznej. Galantamina przechodzi przez barierę krew-mózg, ułatwia przewodzenie bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym i wzmaga procesy pobudzeń. Zwiększa napięcie mięśni gładkich oraz wydzielanie gruczołów przewodu pokarmowego i potowych oraz powoduje zwężenie źrenic.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po wstrzyknięciu podskórnym galantamina dobrze się wchłania. Badania farmakokinetyki galantaminy nie wykazały różnicy statystycznie istotnej w średniej wartości AUC (pole pod krzywą) po podaniu takiej samej dawki (10 mg) doustnie lub pozajelitowo. Maksymalne stężenie w osoczu krwi po podskórnym wstrzyknięciu dawki 10 mg lek osiąga w ciągu 2 godzin.

Dystrybucja

Galantamina słabo wiąże się z białkami osocza krwi. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg i występuje w tkance mózgowej.

Metabolizm

Galantamina jest metabolizowana w wątrobie z udziałem cytochromu P450 (CYP3A4 i CYP2D6). Jej biotransformacja jest powolna, a nieistotna demetylacja wynosi 5-6%. W osoczu krwi i w moczu występują metabolity galantaminy - epigalantamina, galantaminon oraz norgalantamina.

Eliminacja.

Okres półtrwania eliminacji wynosi ok. 5 godzin. Eliminacja z kompartmentu centralnego jest szybsza niż z kompartmentu obwodowego. Galantamina jest wydalana głównie przez przesączanie kłębuszkowe. Klirens nerkowy galantaminy wynosi 1,40 ml/min/kg. Po podaniu podskórnym galantamina w niezmienionej postaci i jej metabolity są wydalane z moczem.

Galantamina nie jest sprzęgana w wątrobie, a jej wydalanie z żółcią jest małe - 0,2 ± 0,1 % na 24 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję ujawniły niewielkie opóźnienie rozwoju szczurów i królików występujące pod wpływem galantaminy podawanej w dawkach mniejszych od dawek toksycznych dla ciężarnych samic.

Toksyczność przewlekłą badano po podawaniu przez 6 miesięcy dojrzałym płciowo szczurom Wistar galantaminy doustnie w dawkach 0,25, 0,5 i 1,0 mg/kg masy ciała oraz podskórnie w dawkach 0,125 i 0,5 mg/kg. Nie stwierdzono odchyleń od wartości prawidłowych parametrów biometrycznych, biochemicznych, hematologicznych i morfologicznych.

Nie obserwowano działania mutagennego galantaminy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułka ze szkła bezbarwnego o pojemności 1 ml.

1 blister po 10 ampułek w tekturowych pudełku z ulotką dla pacjenta.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

dla 5mg/ml:

350/Z

R/1419


dla 2,5mg/ml:

351/Z

R/1418

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Nr-R/1418/13.05.99 - Nivalin sol. inj. 2,5 mg/ml: 27.03.1979, 13.05.1999, 19.08.2004, 06.06.2005, 12.12.2008, 18.02.2011

Nr-R/1419/13,05.99 - Nivalin sol inj. 5 mg/ml: 27.03.1979, 13.05.1999, 30.07.2004, 06.06.2005,12.12.2008, 18.02.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Nivalin