+ iMeds.pl

Nobaxin 250 mgUlotka Nobaxin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NOBAXIN, 250 mg, tabletki powlekane

(Azithromycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nobaxin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nobaxin

3.    Jak stosować lek Nobaxin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nobaxin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nobaxin i w jakim celu się go stosuje

Nobaxin zawiera jako substancj ę czynną azytromycynę, która jest antybiotykiem azalidowym z grupy makrolidów o szerokim zakresie działania. Działa bakteriobójczo na wrażliwe drobnoustroje.

Azytromycyna dobrze wchłania się po podaniu doustnym i szybko przenika z surowicy do tkanek organizmu. Azytromycyna gromadzi się w komórkach, zwanych fagocytami, które migrują do miejsca zakażenia, co zwiększa dystrybucj ę leku do tkanek obj ętych procesem zapalnym.

Okres półtrwania leku jest długi, a uwalnianie z tkanek powolne. Lek jest wydalany głównie z żółcią, w niewielkim stopniu z moczem.

Nobaxin, 250 mg, tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu przedstawionych niżej zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

-    Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz punkt 2).

-    Ostre zapalenie ucha środkowego.

-    Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

- Zakażenie skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędruj ący (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), jeżeli nie mogą być zastosowane antybiotyki pierwszego rzutu.

-    Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez chlamydie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nobaxin Kiedy nie stosować leku Nobaxin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, erytromycynę lub na którykolwiek z antybiotyków makrolidowch lub ketolidowych albo na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nobaxin należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek,

-    u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca lub ciężkie zaburzenia tętna,

-    pacjent przyjmuje leki zawierające pochodne alkaloidów sporyszu,

-    u pacjenta występuje zbyt małe stężenie potasu lub magnezu we krwi,

-    pacjent choruje na miastenię,

-    pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub psychiczne (psychiatryczne).

Należy przerwać przyjmowanie leku Nobaxin i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta w trakcie przyjmowania tego leku wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:

- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, od swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenia na wargach, okolicach oczu, nosie, ustach i narządach płciowych; mogą to być oznaki ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej;

- przedłużaj ąca się biegunka, z zawartością krwi lub śluzu w kale; może to być objaw poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego”.

Ponadto jeśli w czasie stosowania leku u pacjenta wystąpią opisane niżej objawy, należy ponownie zwrócić się do lekarza:

-    objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak szybko postępujące osłabienie z jednoczesną żółtaczką, ciemno zabarwiony mocz, skłonność do krwawień;

-    objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego.

Szczególną ostrożność należy zachować stosuj ąc Nobaxin u pacjentów, u których ryzyko rozwoju zaburzeń rytmu serca jest zwiększone, a zwłaszcza:

-    u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym w badaniach wydłużeniem odstępu QT w EKG;

-    otrzymuj ących równocześnie inne leki, które powodują wydłużenie odstępu QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron, sotalol), cyzapryd i terfenadyna, leki antypsychotyczne, takie jak pimozyd, leki przeciwdepresyjne, takie jak cytalopram oraz flurochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna;

-    u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza ze zmniejszonym stężeniem potasu i magnezu;

-    u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią (zwolnienie pracy serca), zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, spowodowanym przez paciorkowce, lekiem z wyboru jest zwykle penicylina.

W przypadku leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, lekarz powinien upewnić się, czy pacjent nie jest równocześnie zakażony kiłą.

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wymienionych wyżej wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, lekarz rozważy leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Nie należy stosować azytromycyny w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Dzieci i młodzież

Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 250 mg można stosować tylko u dzieci o masie ciała nie mniejszej niż 45 kg.

Nobaxin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów leczonych innymi lekami, które mogą wydłużyć odstęp QT w zapisie EKG (patrz powyżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, ważne jest, aby powiedział o tym lekarzowi.

-    Leki zobojętniające sok żołądkowy, stosowane w leczeniu zgagi i niestrawności; mogą one wpływać na szybkość wchłaniania azytromycyny. Nobaxin należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub dwie godziny po przyjęciu leków zobojętniających.

-    Ergotamina, stosowana w leczeniu migreny. Podawana jednocześnie z azytromycyną, może teoretycznie spowodować zatrucie (objawiające się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem). Dlatego też nie należy podawać azytromycyny równocześnie z pochodnymi ergotaminy.

-    Leki przeciwzakrzepowe typu kumaryny (stosowane w celu rozrzedzenia krwi). Azytromycyna może nasilać działanie przeciwzakrzepowe, powoduj ąc krwawienia.

-    Cyzapryd stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowych. Mogą wystąpić ciężkie zaburzenia pracy serca (widoczne w zapisie EKG).

-    Nelfinawir, stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Przyjmowanie nelfinawiru wraz z lekiem Nobaxin może spowodować wystąpienie u pacjenta większej liczby działań niepożądanych, wymienionych w tej ulotce.

-    Ryfabutyna stosowana w leczeniu gruźlicy. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i ryfabutynę stwierdzano neutropenię (zmniejszenie liczby granulocytów oboj ętnochłonnych).

-    Cyklosporyna stosowana w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu przez organizm. Lekarz zaleci w takim przypadku regularne kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi, a także może zmienić dawkę.

-    Atorwastatyna stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu. U pacjentów otrzymuj ących jednocześnie azytromycynę i atorwastatynę zgłaszano przypadki rabdomiolizy (uszkodzenia mięśni).

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ azytromycyna może nasilić skutki ich działania:

-    triazolam - stosowany w leczeniu bezsenności;

-    midazolam i alfentanyl - leki nasenne, stosowane podczas zabiegu chirurgicznego;

-    digoksyna - stosowana w leczeniu zaburzeń pracy serca;

-    astemizol - stosowany w leczeniu kataru siennego;

-    pimozyd - stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych.

W badaniach interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników nie obserwowano istotnego wpływu azytromycyny na farmakokinetykę następujących leków:

-    teofilina - stosowana w zaburzeniach oddechowych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP);

-    terfenadyna i cytyryzyna - leki przeciwhistaminowe, stosowane np. w leczeniu kataru siennego;

-    karbamazepina - stosowana w leczeniu padaczki i choroby dwubiegunowej;

-    metyloprednizolon - kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym;

-    zydowudyna, dydanozyna, efawirenz i indynawir - stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV;

-    cymetydyna - stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;

-    flukonazol - lek przeciwgrzybiczy;

-    syldenafil - stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji;

-    trimetoprym i sulfametoksazol - stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych, układu pokarmowego oraz dróg oddechowych.

Nobaxin z jedzeniem i piciem

Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 250 mg można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla płodu.

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących wpływu leku Nobaxin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Lek Nobaxin zawiera laktozę jednowodną

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,394 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Nobaxin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie u dorosłych, również w podeszłym wieku, oraz u dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego)

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 6 tabletek (1,5 g) przyjmowanych w ciągu 3 dni (dwie tabletki po 250 mg raz na dobę).

Rumień wędrujący

Dawka całkowita wynosi 12 tabletek (3 g) i należy ją zażywać w następującym schemacie: pierwszego dnia 4 tabletki po 250 mg (w sumie 1 g raz na dobę), a następnie - od drugiego do piątego dnia - 2 tabletki po 250 mg (w sumie 500 mg raz na dobę).

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis 4 tabletki (w sumie 1 g) w pojedynczej dawce.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu lekkim do umiarkowanego (klirens kreatyniny >40 ml/min) korekta dawki nie jest konieczna. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu lekkim do umiarkowanego nie jest konieczna korekta dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zachowanie ostrożności.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawki leku. Niemniej u pacjentów w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zachować szczególną ostrożność.

Sposób podawania

Lek Nobaxin należy przyjmować doustnie.

Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 250 mg należy przyjmować raz na dobę, niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nobaxin

Działania niepożądane, które występowały po przyj ęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijaj ąca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, jak również ogólne leczenie podtrzymuj ące czynności życiowe.

Pominięcie stosowania leku Nobaxin

Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Nobaxin i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent

zauważy następujące ciężkie działania niepożądane:

-    obrzęk twarzy, warg, j ęzyka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, od swędzenia skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenie na wargach, oczach, nosie, ustach i narządach płciowych; mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);

-    ciężka, długotrwała biegunka z zawartością krwi lub śluzu w kale; może to być objaw poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego” (występuje z nieznaną częstością);

- gorączka, czerwone plamy na skórze, pęcherze lub łuszczenie się skóry, ból stawów, opuchlizna w okolicy oczu; może to być spowodowane ciężkimi reakcjami skórnymi, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (występuj ą z nieznaną częstością).

Inne występujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10pacjentów): biegunka.

Często (występują u 1 do 10 na 100pacjentów): ból głowy, wymioty, ból brzucha, nudności, zmiana liczby białych krwinek i stężenia wodorowęglanów we krwi.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000pacjentów): drożdżyca (kandydoza), zakażenie grzybicze, zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, zapalenie błony śluzowej nosa (katar), zmniejszenie liczby białych krwinek, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, jadłowstręt, nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy), duszność, krwawienie z nosa, wzdęcia, zaparcie, niestrawność, zapalenie żołądka, utrudnione przełykanie, rozdęcie brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie z cofaniem treści żołądkowej, owrzodzenie jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, wysypka, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie, zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi, bolesne oddawanie moczu, ból nerkowy, krwotok maciczny, zaburzenia j ąder, obrzęk, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, obrzęki obwodowe, zmiany aktywności enzymów wątrobowych i zmienione wyniki badań krwi.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów): pobudzenie, nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka z zastoju żółci, nadwrażliwość na światło słoneczne (skórne reakcje alergiczne).

Częstość nieznana (częstości nie da się określić na podstawie dostępnych danych): zakażenie jelitowe (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna), zmniejszenie liczby płytek krwi, reakcja anafilaktyczna, agresja, niepokój, majaczenie, omamy (halucynacje), omdlenia, drgawki, osłabienie zmysłu dotyku (hipestezja), nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia lub brak węchu (parosmia, anosmia), brak smaku, miastenia, zaburzenia słuchu w tym głuchota i (lub) szumy uszne, szybkie lub nieregularne bicie serca, czasami zagrażaj ące życiu zmiany rytmu serca stwierdzone w elektrokardiogramie, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zapalenie trzustki, zmiana koloru j ęzyka, niewydolność wątroby (rzadko prowadząca do zgonu), piorunuj ące zapalenie wątroby, marskość wątroby, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy), ból stawów, zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nobaxin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nobaxin

Substancją czynną leku Nobaxin jest azytromycyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna.

Jak wygląda lek Nobaxin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Nobaxin, 250 mg są barwy białej do kremowej, podłużne, obustronnie wypukłe.

Opakowanie zawiera 6 tabletek powlekanych w blistrze lub w pojemniku polietylenowym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowizna 14A

05-170 Zakroczym

Tel.: +48 22 785 27 60

Faks: +48 22 785 27 60 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Nobaxin

Charakterystyka Nobaxin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nobaxin, 250 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 2,394 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki są barwy białej do kremowej, podłużne, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nobaxin, 250 mg, tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń

wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkt 5.1).

-    Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 4.4).

-    Ostre zapalenie ucha środkowego.

-    Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

-    Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), jeżeli nie można zastosować antybiotyków pierwszego rzutu.

-    Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i

lokalne dane dotyczące antybiotykowrażliwości określonych bakterii.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych, również w podeszłym wieku, oraz u dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek

miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego)

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę przez 3 dni).

Rumień wędrujący

Dawka całkowita wynosi 3 g i należy ją zażyć w następującym schemacie: pierwszego dnia 1 g (4 tabletki powlekane po 250 mg jednorazowo), a następnie 500 mg (2 tabletki powlekane) od drugiego do piątego dnia, w pojedynczych dawkach dobowych.

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis 1 g (4 tabletki powlekane po 250 mg) w pojedynczej dawce.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawki. U pacjentów w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko wydłużenia czasu repolaryzacji serca, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca i torsade de pointes (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu lekkim do umiarkowanego (klirens kreatyniny >40 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z klirensem kreatyniny <40 ml/min, dlatego w takich przypadkach zaleca się zachowanie ostrożności.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu lekkim do umiarkowanego, nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Jednak z uwagi na fakt, iż azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania azytromycyny u tych pacjentów.

Sposób podawania

Azytromycynę należy podawać doustnie, raz na dobę.

Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 250 mg można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki

Pominiętą dawkę należy podać tak szybko, jak to jest możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.

4.3.    Przeciwwskazania

Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę lub na którykolwiek z antybiotyków makrolidowych lub ketolidowych albo na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie reakcje alergiczne

Podobnie jak podczas stosowania erytromycyny i innych makrolidów, zgłaszano rzadkie przypadki ciężkich reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcję anafilaktyczną (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę powodowały nawrót objawów i konieczność dłuższej obserwacji i leczenia.

Zaburzenia czynności wątroby

Wątroba jest główną drogą eliminacji azytromycyny, dlatego produkt ten należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Podczas stosowania azytromycyny zgłaszano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz

punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogła występować wcześniejsza choroba wątroby lub przyjmowali oni inne leki hepatotoksyczne.

Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak szybko postępująca astenia z jednoczesną żółtaczką, ciemno zabarwiony mocz, skłonność do krwawień lub encefalopatia wątrobowa, należy niezwłocznie przeprowadzić badania (testy) czynności wątroby.

Należy przerwać stosowanie azytromycyny, jeżeli wystąpiły zaburzenia czynności wątroby.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

U pacjentów, otrzymujących alkaloidy sporyszu, jednoczesne podawanie niektórych antybiotyków makrolidowych prowadziło do zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomiędzy alkaloidami sporyszu i azytromycyną. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia zatrucia sporyszem, nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Nadkażenia

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków, podczas leczenia azytromycyną należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia innymi, opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Biegunka związana z Clostridium difficile

Podczas stosowania niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD), o nasileniu od lekkiej biegunki po zapalenie jelita grubego zakończone zgonem. Podawanie substancji przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę jelita grubego, prowadząc do nadmiernego rozwoju C. difficile.

Clostridium difficile wytwarza toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Wytwarzające hipertoksyny szczepy C. difficile wywołują zwiększenie zachorowalności i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwdrobnoustrojowe i może być konieczne wykonanie kolektomii. CDAD należy brać pod uwagę u każdego z pacjentów, u którego po zastosowaniu antybiotyku występuje biegunka. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu chorobowego, ponieważ zgłaszano występowanie CDAD nawet po dwóch miesiącach po podaniu leku przeciwbakteryjnego.

Niewydolność nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR <10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% całkowitego wpływu azytromycyny na organizm (patrz punkt 5.2).

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia antybiotykami makrolidowymi, w tym azytromycyną, obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, wiążące się z ryzykiem rozwoju zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsade depointes (patrz punkt 4.8). Nie można zatem wykluczyć, że stosowanie azytromycyny może doprowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju komorowych zaburzeń rytmu serca (w tym torsade de pointes), co z kolei może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem arytmii (zwłaszcza u kobiet oraz osób w podeszłym wieku), a zwłaszcza u pacjentów:

-    z wrodzonym lub potwierdzonym w badaniach wydłużeniem odstępu QT;

-    równocześnie otrzymujących inne substancje czynne, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takie jak:

-    leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron, sotalol),

-    cyzapryd,

-    terfenadyna,

-    leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd,

-    leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram,

-    flurochinolony, np. moksyfloksacyna i lewofloksacyna;

-    z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza z hipokaliemią i hipomagnezemią;

-    z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Stosowanie długotrwałe

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wymienionych wyżej wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, należy rozważyć zastosowanie innego leku przeciwbakteryjnego.

Miastenia

W trakcie leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie objawów miastenii lub wystąpienie zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, wywołanego przez Streptococcus pyogenes, oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej, lekiem z wyboru jest zwykle penicylina.

Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce, nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej.

Podczas leczenia chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie T. pallidum.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Nie należy stosować azytromycyny w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki wydłużające odstęp QT

Zaleca się ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów leczonych innymi lekami, które mogą wydłużać odstęp QT. (Patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Leki zobojętniające

W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano jednoczesne stosowanie leków zobojętniających i azytromycyny, nie zaobserwowano wpływu na całkowitą biodostępność azytromycyny, chociaż najwyższe stężenia w surowicy były zmniejszone o około 25%. U pacjentów przyjmujących zarówno azytromycynę, jak i leki zobojętniające, leków tych nie należy podawać jednocześnie. Azytromycynę należy podawać co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających.

Cetyryzyna

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie przez 5 dni azytromycyny i cetyryzny w dawce 20 mg nie doprowadziło w stanie stacjonarnym do interakcji farmakokinetycznej ani do istotnych zmian odstępu QT.

Dydanozyna

Jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 1200 mg na dobę i dydanozyny w dawce 400 mg na dobę (w grupie 6 ochotników z dodatnim mianem HIV), nie wpłynęło na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym w porównaniu do placebo.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie antybiotyków makrolidowych (w tym azytromycyny) z substratami P-glikoproteiny, takimi jak digoksyna, może prowadzić do zwiększenia stężenia substratu P-glikoproteiny w surowicy. Dlatego u pacjentów leczonych jednocześnie azytromycyną i digoksyną, należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia się stężenia digoksyny.

Zydowudyna

Podanie azytromycyny w jednorazowej dawce 1000 mg lub podawanie wielokrotnych dawek 600 mg lub 1200 mg miało niewielki wpływ na farmakokinetykę w osoczu i wydalanie przez nerki zydowudyny lub jej glukuronidowego metabolitu. Jednakże podawanie azytromycyny zwiększało stężenia fosforylowanej zydowudyny, czynnego metabolitu o znaczeniu klinicznym, w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane, jednak może być ono korzystne dla pacjenta.

Leki metabolizowane z udziałem cytochromu P450

Azytromycyna nie wchodzi w istotne interakcje z układem wątrobowego cytochromu P450. Uważa się, że nie wchodzi ona w interakcje farmakokinetyczne, obserwowane dla erytromycyny i innych makrolidów. W przypadku azytromycyny nie występuje indukcja ani inaktywacja wątrobowego cytochromu P450 poprzez kompleks metabolit-cytochrom.

Pochodne ergotaminy

Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia alkaloidami sporyszu, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych ergotaminy (patrz punkt 4.4).

Przeprowadzono badania farmakokinetyczne z użyciem azytromycyny i wymienionych poniżej leków , które są w istotnym stopniu metabolizowane za pośrednictwem cytochromu P450.

Atorwastatyna

Jednoczesne podawanie atorwastatyny w dawce 10 mg na dobę i azytromycyny w dawce 500 mg na dobę nie powodowało zmiany stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie testu hamowania reduktazy HMG-CoA). Jednakże po wprowadzeniu azytromycyny do obrotu zgłaszano przypadki rabdomiolizy u pacjentów otrzymujących azytromycynę w połączeniu ze statynami.

Karbamazepina

W przeprowadzonym wśród zdrowych ochotników badaniu interakcji farmakokinetycznych nie zaobserwowano istotnego wpływu jednoczesnego podawania azytromycyny na stężenie w osoczu karbamazepiny i jej aktywnego metabolitu.

Cymetydyna

W badaniu farmakokinetycznym, pojedyncza dawka cymetydyny, podawana 2 godziny przed przyjęciem azytromycyny, nie wpływała na farmakokinetykę azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe typu kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych, podawanie azytromycyny nie zwiększało działania przeciwzakrzepowego warfaryny zastosowanej w pojedynczej dawce 15 mg u zdrowych ochotników. Obserwowano nasilenie działania przeciwzakrzepowego po jednoczesnym podaniu azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Chociaż nie ustalono związku przyczynowego tego zjawiska, należy zwrócić uwagę na właściwą częstość kontrolnych oznaczeń czasu protrombinowego podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym u zdrowych ochotników, którym podawano doustnie azytromycynę w dawce 500 mg/dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg/kg mc., stwierdzono istotne zwiększenie Cmax i AUC0-5 cyklosporyny. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie azytromycyny i cyklosporyny, należy monitorować stężenia cyklosporyny i odpowiednio modyfikować jej dawkę.

Efawirenz

Jednoczesne podawanie pojedynczej dawki dobowej 600 mg azytromycyny i 400 mg efawirenzu przez 7 dni nie spowodowało klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wpłynęło na parametry farmakokinetyczne pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu. Całkowite narażenie na działanie azytromycyny i jej okres półtrwania pozostały bez zmian podczas jednoczesnego podawania flukonazolu. Jednakże obserwowano klinicznie nieistotne zmniejszenie się wartości Cmax (18%) azytromycyny.

Indynawir

Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie miało statystycznie istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon

W przeprowadzonym wśród zdrowych ochotników badaniu interakcji farmakokinetycznych stwierdzono, że azytromycyna nie ma istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne metyloprednizolonu.

Midazolam

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie spowodowało klinicznie istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne midazolamu podawanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir

Jednoczesne podawanie azytromycyny (1200 mg) oraz nelfinawiru w stanie stacjonarnym (750 mg trzy razy na dobę) powodowało zwiększenie stężenia azytromycyny. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych i nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie miało wpływu na stężenie w surowicy obu substancji czynnych. U pacjentów otrzymujących jednocześnie azytromycynę i ryfabutynę zaobserwowano neutropenię. Chociaż neutropenia wiązała się ze stosowaniem ryfabutyny, nie ustalono związku przyczynowego z jednoczesnym leczeniem azytromycyną (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego metabolitu we krwi.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie uzyskano dowodów na występowanie interakcji pomiędzy azytromycyną a terfenadyną. Rzadko opisywano przypadki, w których nie można było całkowicie wykluczyć możliwości interakcji obu produktów. Jednakże nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie takich interakcji.

Teofilina

Nie ma dowodów na występowanie klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania azytromycyny i teofiliny zdrowym ochotnikom.

Triazolam

W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg w 1. dniu i 250 mg w 2. dniu oraz triazolamu w dawce 0,125 mg w 2. dniu nie wywarło istotnego wpływu na którykolwiek z parametrów farmakokinetycznych triazolamu, w porównaniu z podawaniem triazolamu i placebo.

Trimetoprym i sulfametoksazol

Jednoczesne podawanie trimetoprymu z sulfametoksazolem (160 mg + 800 mg) przez 7 dni i azytromycyny (1200 mg) w 7. dniu nie miało istotnego wpływu na jej maksymalne stężenie, całkowite narażenie na działanie leku i wydalanie z moczem zarówno trimetoprymu, jak i sulfametoksazolu. Stężenie azytromycyny w osoczu było podobne jak stężenie obserwowane w innych badaniach.

Substraty CYP3A4

Choć wydaje się, że azytromycyna nie hamuje enzymu CYP3A4, zalecana jest ostrożność podczas rozważania połączenia tego leku z chinidyną, cyklosporyną, cyzaprydem, astemizolem, terfenadyną, alkaloidami sporyszu, pimozydem lub innymi produktami leczniczymi o wąskim przedziale terapeutycznym, metabolizowanymi głównie przez CYP3A4.

Cyzapryd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie przez enzym CYP3A4. Antybiotyki makrolidowe hamują działanie tego enzymu. Dlatego też jednoczesne stosowanie azytromycyny z cyzaprydem może powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i torsade de pointes.

Astemizol, triazolam, midazolam, alfentanyl

Brak danych dotyczących interakcji z astemizolem, triazolamem, midazolamem lub alfentanylem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych substancji z azytromycyną, ponieważ opisano nasilanie się ich działania podczas jednoczesnego stosowania z antybiotykiem makrolidowym - erytromycyną.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Badania dotyczące wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazały, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie powoduje uszkodzeń płodu. Bezpieczeństwo stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży nie zostało potwierdzone. Dlatego azytromycynę można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść przeważa nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań u kobiet karmiących piersią. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Płodność

Dane z badań na zwierzętach (szczurach) nie wskazują na wpływ podawania azytromycyny na płodność samców i samic. Brak danych dotyczących ludzi.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma danych, świadczących o tym, że azytromycyna może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

4.8. Działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu azytromycyny do obrotu, pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Zastosowano podział na następujące grupy częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane uporządkowano malejąco według stopnia ciężkości.

Działania niepożądane, które mogą być związane z azytromycyną, ocenione na podstawie badań klinicznych i doniesień po wprowadzeniu azytromycyny do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do<1/10

Niezbyt często

>1/1000 do<1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

kandydozy, zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, zakażenie bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, zapalenie błony śluzowej nosa, kandydozajamy ustnej

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia,

eozynofilia

małopłytkowość,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

obrzęk

naczynioruchowy,

nadwrażliwość

reakcja

anafilaktyczna (patrz punkt 4.4.)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

nerwowość,

bezsenność

pobudzenie

agresja,

niepokój,

majaczenie,

omamy

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy

zawroty głowy, senność,

zaburzenia smaku, parestezje

omdlenia,

drgawki,

hipestezja

(niedoczulica),

nadmierna

aktywność

psychoruchowa,

anosmia (brak

węchu), brak smaku, parosmia (węch opaczny), miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

oka

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

zaburzenia ucha, zawroty głowy

zaburzenia słuchu, w tym głuchota i (lub) szumy uszne

Zaburzenia pracy serca

kołatanie serca

torsade de pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy (patrz punkt 4.4), wydłużenie odstępu QT w EKG (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy)

niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

wymioty, ból brzucha, nudności

zaparcie, wzdęcia, niestrawność, zapalenie żołądka, dysfagia, rozdęcie brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie z cofaniem treści żołądkowej, owrzodzenie jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

zapalenie trzustki,

przebarwienie

języka

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

nieprawid

łowa

czynność

wątroby,

żółtaczka

cholesta-

tyczna

niewydolność wątroby (rzadko prowadząca do zgonu, patrz punkt 4.4),

piorunujące zapalenie wątroby, marskość wątroby

Zaburzenia

wysypka,

nadwrażli-

zespół Stevensa-

skóry i tkanki podskórnej

świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie

wość na światło

Johnsona,

toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka,

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe

zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

ból stawów

Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych

bolesne

oddawanie moczu, ból nerkowy

ostra niewydolność nerek,

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwotok maciczny, zaburzenia jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk,

astenia,

złe samopoczucie,

uczucie

zmęczenia,

obrzęk twarzy,

ból w klatce

piersiowej,

gorączka,

ból,

obrzęki

obwodowe

Badania

diagnostycz

ne

zmniejszenie

liczby

limfocytów,

zwiększenie

liczby

granulocytów

kwasochłon-

nych,

zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi, zwiększenie liczby leukocytów zasadochłon-nych,

monocytów,

neutrofili

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej,

aminotransferazy

alaninowej,

fosfatazy

alkalicznej,

zwiększenie we

krwi stężenia

bilirubiny,

mocznika,

kreatyniny,

chlorków,

glukozy,

wodorowęglanów, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi,

nieprawidłowe stężenie sodu, zwiększenie liczby płytek krwi,

zmniejszenie

hematokrytu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu azytromycyny w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli konieczne, leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy.

Kod ATC: J 01 FA 10

Mechanizm działania

Azytromycyna należy do antybiotyków makrolidowych, do grupy azalidów. Jej cząsteczka jest skonstruowana poprzez dodanie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A. Chemiczna nazwa azytromycyny to 9-deoksy-9a-aza-9a-metylo-9a-homoerytromycyna A.

Masa cząsteczkowa wynosi 749,0.

Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu syntezy białka w komórce bakteryjnej w wyniku przyłączenia do podjednostki 50S rybosomu.

Mechanizm powstawania oporności

Oporność na azytromycynę może być wrodzona lub nabyta. Występują trzy główne mechanizmy oporności u bakterii: zmiana miejsca docelowego działania, zmiana w transporcie antybiotyku oraz modyfikacja antybiotyku.

Całkowita oporność krzyżowa na erytromycynę, azytromycynę, inne makrolidy oraz linkozamidy występuje pomiędzy Streptococcus pneumoniae, paciorkowcami beta-hemolizującymi z grupy A, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym metycylinooporny S. aureus (MRSA).

Wartości graniczne

Poniżej przedstawiono graniczne wartości wrażliwości azytromycyny na typowe patogeny.

Według NCCLS (National Committee on Clinical Laboratory Standards):

-    wrażliwe <2 mg/l; oporne >8 mg/l

-    Haemophilus spp.: wrażliwe <4 mg/l

- Streptococcus pneumoniae i S. pyogenes: wrażliwe <0,5 mg/l; opome >2 mg/l.

Według EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing):

-    Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae: wrażliwe <0,125 mg/l; oporne >4 mg/l

- Streptococcus pneumoniae i S. pyogenes: wrażliwe <0,25 mg/l; oporne >0,5 mg/l

- Staphylococcus aureus: wrażliwe <1 mg/l; oporne >2 mg/l

-    Neisseria gonorrhoeae: wrażliwe <0,25 mg/l; oporne >0,5 mg/l.

Wrażliwość

Częstość występowania oporności nabytej może być różna w zależności od położenia geograficznego oraz zmienna w czasie, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, należy korzystać z opinii eksperta odnośnie miejscowych informacji o oporności.

Zakres działania przeciwbakteryjnego azytromycyny przedstawiono poniżej.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe_

Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę_

Streptococcus pneumoniae wrażliwe na penicylinę_

Streptococcus pyogenes (grupa A)_

Gram-ujemne bakterie tlenowe_

Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila_

Moraxella catarrhalis_

Pasteurella multocida_

Bakterie beztlenowe_

Clostridium perfringens_

Fusobacterium spp._

Prevotella spp._

Porphyromonas spp._

Inne drobnoustroje_

Borrelia burgdorferi_

Chlamydia trachomatis_

Chlamydia pneumoniae_

Mycoplasma pneumoniae_

Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe_

Streptococcus pneumoniae średnio wrażliwe i oporne na penicylinę_

Drobnoustroje o oporności naturalnej_

Gram-dodatnie bakterie tlenowe_

Enterococcus faecalis_

Staphylococcus spp. MRSA, MRSE*_

Gram-ujemne bakterie tlenowe_

Pseudomonas aeruginosa_

Klebsiella spp._

Escherichia coli_

Bakterie beztlenowe_

Grupa Bacteroides fragilis_

* gronkowce oporne na metycylinę powszechnie wykazują oporność nabytą na makrolidy i zostały tu umieszczone, gdyż rzadko wykazują wrażliwość na azytromycynę.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 godzinach od chwili przyjęcia leku (Cmax po podaniu doustnym jednorazowej dawki 500 mg wynosiło około 0,4 gg/ml).

Dystrybucja

Doustnie przyjmowana azytromycyna przenika do tkanek organizmu. Wyniki badań kinetycznych wskazują, że stężenia azytromycyny w tkankach są znacznie większe niż w osoczu (do 50 razy większe niż maksymalne stężenie w osoczu).

Wiązanie azytromycyny z białkami jest zmienne, zależy od stężenia w surowicy i wynosi od 12% przy stężeniu 0,5 gg/ml do 52% przy stężeniu 0,05 gg/ml. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (VVss) wynosi 31,1 l/kg.

Eliminacja.

Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza jest ściśle związany z okresem półtrwania w tkankach, wynoszącym od 2 do 4 dni. Około 12% podanej dożylnie dawki azytromycyny wydala się z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 3 dni. Azytromycyna jest głównie wydalana z żółcią w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. W żółci zidentyfikowano dziesięć metabolitów azytromycyny, powstałych w procesie N- i O-demetylacji, hydroksylacji pierścieni deoksyaminowych i aglikonowych oraz połączenia z koniugatem kladynozy. Porównanie wyników metodą chromatografii cieczowej oraz testów mikrobiologicznych sugeruje, że metabolity nie odgrywają roli w aktywności mikrobiologicznej azytromycyny.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach stwierdzono, że azytromycyna gromadzi się w fagocytach i jest uwalniana w procesie aktywnej fagocytozy. W badaniach u zwierząt stężenia azytromycyny w ogniskach zapalnych były wysokie.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Niewydolność nerek

Po podaniu azytromycyny w jednorazowej dawce doustnej 1 g, wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 5,1% oraz 4,2% u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego >40 ml/min) w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością nerek (współczynnik przesączania >90 ml/min).

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, średnie wartości Cmax i AUC0-120 zwiększały się odpowiednio o 61% i 35% w porównaniu z wartościami prawidłowymi.

Niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących istotnych zmian parametrów farmakokinetycznych azytromycyny w surowicy u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, w porównaniu z grupą pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U tych pacjentów wydalanie azytromycyny z moczem wydaje się być większe prawdopodobnie w celu kompensacji zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u pacjentów w podeszłym wieku jest zbliżona do opisywanej u młodych dorosłych, jednakże u kobiet w podeszłym wieku, u których maksymalne stężenia były większe o 30-50%, nie dochodziło do kumulacji leku.

Niemowlęta, dzieci młodsze i starsze oraz młodzież

Farmakokinetykę azytromycyny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, którym podawano lek w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny. Azytromycynę podawano w dawce 10 mg/kg mc. w pierwszym dniu badania, następnie w dawce 5 mg/kg mc. od 2. do 5. dnia badania. Stężenia maksymalne, 224 ^g/l u dzieci w wieku od 7,5 miesiąca do 5 lat oraz 383 ^g/l u dzieci w wieku od 6 do 15 lat, były nieznacznie mniejsze niż stężenia u osób dorosłych. Wartość t/2 (36 godzin) u starszych dzieci mieściła się w zakresie wartości występujących u dorosłych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, w których azytromycyna stosowana była w dawkach 40-krotnie przekraczających kliniczne dawki terapeutyczne, stwierdzono, iż powodowała ona przemijającą fosfolipidozę, generalnie bez zauważalnych w następstwie objawów toksyczności. Nie stwierdzono objawów toksyczności u pacjentów, u których azytromycyna jest stosowana zgodnie z zaleceniami.

Działanie rakotwórcze

Nie przeprowadzono długoterminowych badań u zwierząt w celu oceny działania rakotwórczego, szczególnie że produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jedynie w terapii krótkoterminowej.

Działanie mutagenne

Nie wykazano mutagennego działania azytromycyny w standardowych badaniach mutacji genowych i chromosomowych w warunkach in vivo oraz in vitro.

Działanie teratogenne

W badaniach embriotoksyczności u myszy i szczurów nie stwierdzono działania teratogennego.

U szczurów, którym podano azytromycynę w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, stwierdzano niewielkie opóźnienie kostnienia u płodu oraz przybieranie masy ciała u matek. W badaniach na szczurach, dotyczących okresu okołoporodowego i pourodzeniowego, obserwowano opóźnienie kostnienia po podaniu azytromycyny w dawce 50 mg/kg mc. na dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Skrobia żelowana Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Sodu laurylosiarczan Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka tabletki Hypromeloza Laktoza j ednowodna Makrogol 3350

Tytanu dwutlenek (E 171)

Triacetyna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

Pojemnik z polietylenu

2    lata

Blistry z folii AL./AL

3    lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z polietylenu z polietylenowym wieczkiem zaopatrzonym w zabezpieczenie lub blister z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 tabletek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowizna 14 A

05-170 Zakroczym

Tel.: +48 22 785 27 60

Faks: +48 22 785 27 60 wew. 106

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11087

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16


Nobaxin