Imeds.pl

Nobivac Lepto Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Psów Min. 40 Pd80 + Min. 40 Pd80

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nobivac Lepto zawiesina do wstrzykiwali dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne:

Jedna dawka (I ml) zawiesiny zawiera inaktywowane bakterie:

Leptospira interrogans serogrupy Canicola. serowar Portland-vere. szczep Ca-12-000,

900 - 1750 jednostek*,

Leptospira interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae, serowar Copcnhagcn i, szczep 820K, 750 - 1400 jednostek*.

*


jednostki masy antygenowej HUSA, w teście mocy in vifro, zgodnie z monografią 0447 Ph.Eur

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpornianie szczeniąt i psów dorosłych w celu obniżenia śmiertelności i ograniczenia objawów klinicznych wywoływanych zakażeniami Leptospira interrogans (serogrupy Canicola i Icterohaemorrhagiae).

Odporność powstaje 4 tygodnie po szczepieniu i utrzymuje się przez okres 1 roku.

4.3 Przeciwwskazania

Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie stosować u zwierząt chorych i osłabionych.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstaw lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W ciągu pierwszych dni po szczepieniu można obserwować występowanie ograniczonych zmian w miejscu wstrzyknięcia. U niewielkiego odsetka zwierząt może wystąpić słabo zaznaczona, samoistnie ustępująca reakcja nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia nasilonych objawów zalecane jest podskórne podanie adrenaliny.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża:

Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:

Może być stosowany w okresie laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innymi, z wyjątkiem szczepionek linii Nobivac dla psów (np. Nobivac DHPPi, DUP. Puppy DP, DII, PPi, Parvo C, Pi, Rabies). Dlatego nie zaleca się stosowania innych szczepionek w ciągu dwóch tygodni przed i po szczepieniu przy użyciu tego produktu.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Szczepionkę należy podawać w dawce 1 ml na psa. podskórnie w okolicę karku lub klatki piersiowej, z zachowaniem pełnych zasad aseptyki.

Szczepienie podstawowe:

Psy nie uodparniane wcześniej należy szczepić dwukrotnie z zachowaniem odstępu 2 do 4 tygodni pomiędzy dawkami. Szczenięta można poddać pierwszemu szczepieniu preparatem Nobivac Lepto najwcześniej w wieku 8-9 tygodni.

Szczepienie przy pominające:

Co 12 miesięcy.

Należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury pokojowej (15 °C - 25 °C) przed użyciem. Stosować stery lny sprzęt do szczepień.

Przed użyciem szczepionkę należy dokładnie wymieszać.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nic obserwowano występowania specyficznych objawów po podaniu podwójnej dawki szczepionki.

4.11 Okres (-v) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla psowatych.

Kod ATCvet: QI07AB0L

Stymulacja odporności czynnej psów przeciw zakażeniom drobnoustrojami Leptospira interrogans (serogrupy leterohaemorrhagiae oraz Canicola).

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tiomersal,

Sodu chlorek,

Potasu chlorek.

Sól sodowa kwasu l-mlekowego, Wapnia chlorek dwuwodny,

Woda do wstrzykiwali.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem komponentów zalecanych do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 21 miesięcy. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wielodawkowego: 10 godzin.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2 C - 8 C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolki szklane (typ I Ph. Fur.) zawierające 1 dawkę szczepionki lub butelki szklane (typ 1 Ph. Kur.) zawierające 10 dawek szczepionki pakowane po 10 sztuk w pudelka tekturowe. Fiolki i butelki zamykane są korkami z gumy halogenobutylowej i zabezpieczone są kodowanymi kapslami aluminiowymi.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

In tercet International B.V. Wim dc Kón crstraat 35 5831 AN Boxmcer Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

774/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24/05/1999.

Data przedłużenia pozwolenia 28/06/2004. 18/07/2005. 21/05/2008. 05/05/2009.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nic dotyczy.