Imeds.pl

Noctofer 0,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NOCTOFER, 0,5 mg, tabletki NOCTOFER, 1 mg, tabletki Lormetazepam

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Noctofer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noctofer

3.    Jak stosować Noctofer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Noctofer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST NOCTOFER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Noctofer zawiera jako substancję czynną lormetazepam, który należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Lormetazepam wykazuje działanie nasenne.

Wskazania do stosowania

•    Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu (trudności w zasypianiu, częste przebudzenia, wczesne przebudzenia poranne).

•    Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych lub uciążliwych badań diagnostycznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NOCTOFER

Kiedy nie stosować leku Noctofer

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

-    uczulenie (nadwrażliwość) na lormetazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek ze składników leku (wymienione w punkcie 6);

-    ciężką niewydolność oddechową niezależnie od przyczyny;

-    zespół bezdechu sennego (zaburzenia/zatrzymanie oddechu podczas snu);

-    zaburzenia świadomości;

-    miastenię (choroba powodująca osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie);

-    jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu);

-    ostrą porfirię (rzadka choroba metaboliczna związana z krwią);

-    zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje dotyczące efektów obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami i innymi lekami o działaniu podobnym do benzodiazepin, które należy brać pod uwagę stosując Noctofer.

>    Tolerancja

Po stosowaniu leku Noctofer przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

>    Uzależnienie

Stosowanie leku Noctofer przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększaniem dawki oraz czasu leczenia i jest większe u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków a także u pacjentów z zaburzeniami osobowości.

>    Objawy odstawienne

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy, dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

>    Zjawisko „z odbicia” i niepokój

Podczas odstawiania leku Noctofer może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów, które były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych objawów zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku.

>    Niepamięć następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)

Noctofer może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji - nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Noctofer raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca się przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin.

>    Reakcje psychiczne i paradoksalne

U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy, zaburzenia zachowania.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Specyficzne grupy pacjentów

>    Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Noctofer (patrz punkt 3), z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej (upadki, urazy).

>    Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową powinni przed przyjęciem leku Noctofer poinformować lekarza o tych schorzeniach.

>    Stosowanie w depresji Przed zastosowaniem leku Noctofer należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku Noctofer może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.

>    Pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku Noctofer poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować Noctofer jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

>    Stosowanie leku Noctofer u osób w żałobie po utracie bliskich nie powoduje poprawy samopoczucia.

Inne leki i Noctofer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy także poinformować lekarza, jeśli pacjent pije alkohol.

Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków lub pije alkohol::

•    fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;

•    leki stosowane w bezsenności;

•    leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność;

•    leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina);

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy);

•    leki stosowane do znieczulenia ogólnego;

•    silne leki przeciwbólowe (np. morfina, kodeina);

•    leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. Baclofen);

•    alkohol: picie alkoholu podczas przyjmowania leku Noctofer może nasilać jego działanie i prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak pobudzenie psychoruchowe, agresywne zachowanie (patrz punkt 2; Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

Jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę powinna poinformować o tym lekarza. Leku Noctofer nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Noctofer przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zajdzie konieczność podania leku, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia lekiem Noctofer nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona z powodu możliwości wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych obniżających koncentrację (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Noctofer

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Noctofer należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli

•    Zaburzenia snu. zwykle podaje się 0,5 mg do 1 mg pół godziny przed snem. W indywidualnych przypadkach, gdy niższe dawki nie są skuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2 mg na dobę.

•    Przygotowywanie do operacji lub do uciążliwych badań diagnostycznych: zwykle podaje się

1 mg przed zabiegiem chirurgicznym lub badaniem diagnostycznym lub 2 mg pół godziny przed snem w dniu poprzedzającym zabieg lub badanie.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Noctofer u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia

Czas leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania

Tabletki Noctofer należy połykać popijając niewielką ilością wody.

Lekarz rozpocznie leczenie od najmniejszej skutecznej dawki i w razie konieczności będzie ją stopniowo zwiększał.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noctofer

Objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości, senność, splątanie, niewyraźna mowa. W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić. niezborność ruchowa, niedociśnienie, osłabienie mięśni, zaburzenie oddychania, śpiączka a nawet zgon.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Noctofer należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Noctofer

Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej jak tylko sobie o tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. W przypadku, gdy pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Noctofer

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba, że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku, dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych, należy niezwłocznie

poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w

szpitalu.

>    Ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu albo duszności. Objawy te opisywano bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

>    Dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój, drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te pojawiają się rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) - najczęściej po spożyciu alkoholu, osób w podeszłym wieku lub z chorobami psychicznymi.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po leczeniu lekiem Noctofer

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów )

•    Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku dni leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i zwykle ustępują w czasie trwania dalszej kuracji.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów )

•    Wysypki, świąd, pokrzywka

•    Brak apetytu

•    Uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas leczenia w dawkach terapeutycznych. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny.

Pacjenci nadużywający alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia. Podczas przyjmowania leku Noctofer może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja.

•    Senność, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu płciowego - objawy te dotyczą głównie pacjentów przyjmujących duże dawki leku.

•    Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)

•    Nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej

•    Drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni

•    Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu

•    Zaburzenia miesiączkowania

•    Ogólne osłabienie

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Zmiana liczby niektórych krwinek

•    Obniżenie ciśnienia krwi

•    Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu)

•    Omdlenia

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Noctofer

Substancją czynną leku jest lormetazepam.

Noctofer. 0,5 mg: jedna tabletka zawiera 0,5 mg lormetazepamu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna, talk, magnezu stearynian, laktoza.

Noctofer, 1 mg: jedna tabletka zawiera 1 mg lormetazepamu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna, talk, magnezu stearynian, laktoza.

Jak wygląda Noctofer i co zawiera opakowanie

Noctofer, 0,5 mg: białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki.

Noctofer, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki.

Opakowanie: 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Re-rej06062012 / 11012013 / 17012013_OST

6