+ iMeds.pl

Nodom 20 mg/mlUlotka Nodom

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NODOM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek NODOM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NODOM

3.    Jak stosować lek NODOM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NODOM

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NODOM IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

NODOM jest lekiem okulistycznym w postaci sterylnych kropli, zawierającym dorzolamid jako substancję czynną. Dorzolamid jest zaliczany do grupy leków zwanych inhibitorami anhydrazy węglanowej.

NODOM jest stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia w oku (oczach) i leczenia jaskry.

NODOM może być stosowany jako jedyny lek do oczu lub razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie w oczach (zwanymi lekami beta-adrenolitycznymi).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NODOM Kiedy nie stosować leku NODOM

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku NODOM.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek lub zaburzenia odczynu pH krwi. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NODOM

Przed zastosowaniem leku NODOM należy skonsultować się z lekarzem:

-    jeśli pacjent w przeszłości miał kamienie w nerkach;

-jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby; -jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki rogówki;

-jeśli u pacjenta występowało w przeszłości uczulenie na jakikolwiek lek;

-jeśli pacjent miał operację okulistyczną lub planowany jest taki zabieg;

-jeśli u pacjenta występuje zakażenie oka lub oko zostało uszkodzone;

-jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe - patrz punkt „Ważne informacje o niektórych

składnikach leku NODOM.”

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli podczas stosowania leku pojawi się podrażnienie oka lub wystąpią takie objawy, jak zaczerwienienie, swędzenie oka i (lub) powiek.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji alergicznej (objawy: wysypka na skórze, swędzenie, obrzęk warg, oczu i ust, duszność, świszczący oddech).

Stosowanie u dzieci

Przeprowadzono badania z użyciem dorzolamidu u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, u których stwierdzono jaskrę lub podwyższone ciśnienie w oku (oczach). W celu uzyskania dokładnych informacji należy porozmawiać z lekarzem, który zdecyduje, czy zastosować lek.

Stosowanie leku NODOM z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach (w tym również o kroplach do oczu), które pacjent stosuje lub planuje stosować, nawet o tych zakupionych bez recepty, szczególnie innych inhibitorach anhydrazy, takich jak acetazolamid.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować tego leku podczas ciąży.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Karmienie piersią

Jeśli leczenie tym lekiem jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia, co może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku NODOM

NODOM zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może odkładać się w miękkich soczewkach kontaktowych i zmienia ich zabarwienie. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku NODOM.

Przed zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakropienia.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NODOM

Lek NODOM należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Właściwe dawkowanie oraz czas leczenia określi lekarz.

Jeżeli NODOM jest stosowany jako jedyny lek, zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę, np. rano, w południe, wieczorem.

Jeżeli lekarz zaleci stosowanie leku NODOM z innym lekiem obniżającym ciśnienie w oku (oczach), zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, np. rano i wieczorem.

Jeżeli pacjent jednocześnie stosuje inne leki do oczu, należy zachować odstęp 10 minut pomiędzy podaniem poszczególnych leków.

Jeżeli istnieje konieczność zastąpienia dotychczas stosowanego leku w postaci kropli do

oczu lekiem NODOM, należy przerwać leczenie tym lekiem (po uprzednim podaniu zaleconej dawki

w danym dniu) i rozpocząć stosowanie leku NODOM w dniu następnym.

Nie należy zmieniać schematu dawkowania leku NODOM bez konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania

Lek NODOM jest przeznaczony do użytku zewnętrznego - należy stosować miejscowo do oka (oczu). Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek oraz żadnych innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropieniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Jeśli lekarz zalecił zakropienie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3. i 4.

6.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

7.    Po zakropieniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak dokręcać jej zbyt mocno. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NODOM

W przypadku zakropienia większej niż zalecana dawki leku do oka lub pomyłkowego spożycia zawartości butelki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku NODOM

Ważne, aby stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zakroplić lek możliwie jak najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zakroplić następną według schematu zaleconego przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku NODOM

Jeśli wystąpi konieczność zaprzestania stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, NODOM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, powodujące trudności w oddychaniu i przełykaniu lub ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Poniżej podano działania niepożądane odnotowane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu dorzolamidu do sprzedaży.

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób)

Pieczenie i kłucie oczu.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób)

Choroby rogówki z bólem oka i niewyraźnym widzeniem (powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki), łzawienie, wydzielina ze swędzeniem oczu (zapalenie spojówek), podrażnienie/zapalenie powiek, niewyraźne widzenie, ból głowy, nudności, gorzki smak w ustach, zmęczenie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 osób)

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego oka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób)

Mrowienie i drętwienie rąk i nóg, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu stosowania leku), tworzenie się płynu pod siatkówką (odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym), ból oka, powstawanie strupów na powiekach, niskie ciśnienie w oku, obrzęk rogówki (z objawami zaburzenia widzenia), podrażnienie oka z zaczerwienieniem, kamienie w nerkach, zawroty głowy, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, miejscowa wysypka (kontaktowe zapalenie skóry), reakcje alergiczne takie jak wysypka, pokrzywka, swędzenie. W rzadkich przypadkach obrzęk warg, oczu, ust, duszność i świszczący oddech.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NODOM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku NODOM po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 28 dni. Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został on całkowicie zużyty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek NODOM

Substancją czynną leku jest dorzolamid.

Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (co odpowiada 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku).

Inne składniki leku to: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek, woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda lek NODOM i co zawiera opakowanie

NODOM to sterylne krople do oczu. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa tel. (48 22) 691 39 00

(logo) Polfa Warszawa S.A.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującą nazwą:

Bułgaria, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska NODOM

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

5/5

Nodom

Charakterystyka Nodom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NODOM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu co odpowiada 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku. Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Bezbarwny, przezroczysty, lekko lepki roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy NODOM jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadku:

•    nadciśnienia ocznego,

•    jaskry z otwartym kątem,

•    j askry torebkowej.

NODOM stosuje się w leczeniu skojarzonym lub monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub u których stosowanie leków beta-adrenolitycznych jest przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W monoterapii podaje się 1 kroplę dorzolamidu do worka spojówkowego chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym, wraz z lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi miejscowo do oczu podaje się 1 kroplę dorzolamidu do worka spojówkowego oka (oczu) dwa razy na dobę.

W celu zastąpienia innego leku przeciwjaskrowego produktem NODOM należy przerwać stosowanie tego leku (po podaniu zaleconej dawki w danym dniu) i rozpocząć leczenie produktem NODOM w dniu następnym.

W przypadku stosowania kilku leków okulistycznych działających miejscowo, należy zachować co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Pacjentów należy poinformować, aby przed zakropleniem produktu umyli ręce oraz nie dotykali końcówką kroplomierza do oka oraz otaczających tkanek.

Pacjentów należy również poinformować, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu występującymi powszechnie bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może spowodować poważne uszkodzenia oka, a w następstwie utratę wzroku.

Instrukcja stosowania

1.    Przed zakropleniem produktu należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli produktu do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek i innych powierzchni. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Jeśli lekarz zalecił zakroplenie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3. i 4.

6.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

7.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak dokręcać jej zbyt mocno. Stosowanie u dzieci

Dane kliniczne, dotyczące podawania dorzolamidu w trzech dawkach na dobę u dzieci są ograniczone (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Dorzolamid jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Nie przeprowadzono badań dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną. Ponieważ dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki jest on przeciwwskazany u tych pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby i dlatego u tych osób należy zachować ostrożność podczas jego stosowania.

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem powoduje konieczność, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, także innych interwencji terapeutycznych. Nie przeprowadzono badań dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Dorzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązano z występowaniem kamicy dróg moczowych, wynikającej z zaburzeń kwasowo-zasadowych, zwłaszcza u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej. Mimo, że nie obserwowano zaburzeń kwasowo-zasadowych po zastosowaniu dorzolamidu, opisywano rzadkie przypadki kamicy dróg moczowych. Ponieważ dorzolamid jest miejscowo działającym inhibitorem anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany ogólnoustrojowo, pacjenci z kamicą nerkową w wywiadzie mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka występowania kamicy dróg moczowych podczas stosowania dorzolamidu.

Jeżeli podczas stosowania dorzolamidu wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek i podrażnienie powiek) należy rozważyć zaprzestanie leczenia.

U pacjentów stosujących doustne inhibitory anhydrazy węglanowej i dorzolamid potencjalnie istnieje ryzyko wystąpienia skojarzonego działania ogólnoustrojowego tych leków. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) po przebytych operacjach wewnątrzgałkowych odnotowano obrzęk rogówki i nieodwracalną dekompensację rogówki. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki z towarzyszącą hipotonią wewnątrzgałkową.

NODOM zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Przed zakropleniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu produktu. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Dzieci

Nie przeprowadzono badań u pacjentów w wieku poniżej 36 tygodnia wieku ciążowego oraz poniżej jednego tygodnia życia. U pacjentów ze znaczącą niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid należy stosować tylko po szczegółowym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji dorzolamidu z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu:

-    z tymololem w postaci kropli do oczu;

-    z betaksololem w postaci kropli do oczu;

-    z lekami działającymi ogólnie, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym kwasem acetylosalicylowym), hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Nie oceniono w pełni możliwych interakcji pomiędzy dorzolamidem, lekami zwężającymi źrenicę i lekami z grupy agonistów receptora adrenergicznego występujących podczas leczenia jaskry.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży

Produktu NODOM nie należy stosować w ciąży. Nie przeprowadzono odpowiednich, kontrolowanych badań dotyczących stosowania dorzolamidu u kobiet w ciąży. U królików, u których stosowano dawki leku toksyczne dla matek, dorzolamid wywierał działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Stosowanie podczas karmienia piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować dorzolamidu podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów stosujących dorzolamid istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Dorzolamid był oceniany u 1 400 pacjentów w kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych. W długotrwałych badaniach u 1 108 pacjentów leczonych dorzolamidem w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lekami beta-adrenolitycznymi, najczęstszą przyczyną odstawienia dorzolamidu (około 3%) były związane ze stosowaniem leku działania niepożądane, przede wszystkim zapalenie spojówek oraz reakcje ze strony powiek.

Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu dorzolamidu na rynek odnotowano następujące działania niepożądane:

[Bardzo często: (> 1/10), Często: (> 1/100 do < 1/10), Niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100),

Rzadko: ( > 1/10 000 do < 1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy.

Rzadko: zawroty głowy, parestezje.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: pieczenie, kłucie.

Często: powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, świąd powiek, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie.

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Rzadko: podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki, obniżone ciśnienie w gałce ocznej, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, gorzki smak w ustach.

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej .

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: kamica moczowa.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: astenia/zmęczenie.

Rzadko: nadwrażliwość - objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji miejscowej (w obrębie powiek) i objawy ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, duszność, rzadko skurcz oskrzeli.

Wpływ produktu na wyniki badań laboratoryjnych:

Nie stwierdzono klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych związanych ze stosowaniem dorzolamidu.

Dzieci - patrz punkt 5.1.

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przypadkowego przedawkowania lub celowego spożycia dorzolamidu u ludzi są ograniczone.

Po celowym spożyciu doustnym dorzolamidu odnotowano: senność; po miejscowym zastosowaniu: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, nietypowe sny, dysfagię.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe, kwasica, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Należy sprawdzać stężenie elektrolitów (zwłaszcza potasu) oraz pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenice, inhibitory anhydrazy węglanowej, dorzolamid Kod ATC: S01EC03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa (ang. Carbonic Anhydrase - CA) jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu, w tym również w oku. U ludzi, anhydraza węglanowa występuje w postaci wielu izoenzymów, z których najbardziej aktywnym izoenzymem jest anhydraza węglanowa II (CA II), występująca przede wszystkim w erytrocytach, ale również i w innych tkankach. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanej cieczy wodnistej. Skutkiem tego jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. Intraocular Pressure - IOP).

NODOM zawiera dorzolamidu chlorowodorek, który jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Po podaniu miejscowym do oka, dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, niezależnie od tego, czy związane jest ono z jaskrą. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest jednym z głównych przyczyn uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Dorzolamid nie zwęża źrenicy i obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wywołując takich działań niepożądanych jak nocna ślepota czy skurcz akomodacyjny. Dorzolamid wywiera minimalny wpływ lub nie wpływa na częstość akcji serca lub ciśnienie tętnicze.

Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo obniżają również ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak ich mechanizm działania jest inny niż dorzolamidu. Badania wykazały, że jednoczesne stosowanie leków beta-adrenolitycznych i dorzolamidu addycyjnie zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe; działanie to obserwuje się również podczas jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Właściwości farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

Dorośli

Skuteczność dorzolamidu, stosowanego u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym w monoterapii trzy razy na dobę (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 23 mmHg) lub dwa razy na dobę jako lek uzupełniający w leczeniu beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 22 mmHg), potwierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z okresem obserwacji do jednego roku. Podczas stosowania, zarówno w monoterapii, jak też jako lek uzupełniający, produkt zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania. Skuteczność dorzolamidu po długotrwałym stosowaniu w monoterapii była podobna do skuteczności betaksololu i nieznacznie słabsza niż skuteczność tymololu.

Dorzolamid stosowany jako lek uzupełniający w leczeniu lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu dodatkowo zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe, podobnie, jak podczas stosowania 2% pilokarpiny cztery razy na dobę.

Dzieci

W celu oceny bezpieczeństwa stosowania dorzolamidu podawanego miejscowo trzy razy na dobę przeprowadzono trzymiesięczne, podwójnie maskowane, kontrolowane aktywnym lekiem, wieloośrodkowe badanie z udziałem 184 (122 otrzymujących dorzolamid) pacjentów pediatrycznych w wieku od jednego tygodnia do < 6 lat z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (wyjściowe IOP > 22 mmHg). U około połowy pacjentów rozpoznano jaskrę wrodzoną, a w przypadku pozostałych pacjentów przyczynami były: zespół Sturge’a - Webera, dysgenezja mezodermalna tęczówki i rogówki, bezsoczewkowość.

Dorzolamid 2%

Tymolol

n=56

Tymolol RŻ* 0,25% n=27

Grupa wiekowa poniżej 2 lat

wiek: 1 do 23 miesięcy

wiek: 0,25 do 22 miesięcy (*RŻ - roztwór żelowy)

Grupa wiekowa

n=66

Tymolol 0,5% n=35

od 2 do 6 lat

wiek: 2 do 6 lat

wiek: 2 do 6 lat


Zaszeregowanie pacjentów w zależności od wieku oraz metod leczenia w fazie monoterapii było następujące:_

W obrębie obu grup wiekowych, około 70 pacjentów było leczonych przez 61 dni, a około 50 pacjentów leczonych przez okres 81 - 100 dni.

W przypadku uzyskania niezadowalającej kontroli IOP w trakcie monoterapii z zastosowaniem dorzolamidu lub tymololu w formie roztworów tworzących żel, dokonywano przej ścia na terapię otwartą, zgodnie z następującym schematem: u 30 pacjentów w wieku poniżej 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na jednoczesne podawanie tymololu w postaci żelu 0,25% raz na dobę oraz dorzolamidu 2% trzy razy na dobę; u 30 pacjentów w wieku powyżej 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na leczenie z użyciem stałej kombinacji 2% dorzolamidu/0,5% tymololu, podawanej dwa razy na dobę.

Ogólnie, w trakcie badania nie stwierdzono dodatkowego ryzyka związanego ze stosowaniem produktu u pacjentów pediatrycznych. Działania niepożądane związane z przyjmowaniem produktu, z których większość miała charakter miejscowy, niezbyt poważne działania w obrębie oczu, takie jak piekący i kłujący ból oczu, ból w miejscu zakroplenia i ból oczu obserwowano u około 26% dzieci (20% w grupie przyjmującej dorzolamid w monoterapii). Obrzęk rogówki lub przymglenie występowały u mniej niż 4% przypadków. Częstość występowania odczynów miejscowych była podobna jak w przypadku stosowania leku porównawczego. Po wprowadzeniu na rynek dorzolamidu obserwowano kwasicę metaboliczną u bardzo młodych pacjentów z niedojrzałością nerek lub zaburzeniami czynności nerek.

Wyniki dotyczące skuteczności u pacjentów pediatrycznych sugerują, że średni spadek wartości IOP stwierdzany w grupie dorzolamidu był porównywalny ze średnim spadkiem wartości IOP, obserwowanym w grupie tymololu, pomimo zaobserwowanych nieznacznie korzystniejszych wartości liczbowych dla tymololu.

Nie ma dostępnych wyników badań dotyczących długotrwałego (powyżej 12 tygodni) stosowania leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, dorzolamid podawany miejscowo wywiera swoje działanie bezpośrednio w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co pozwala na zmniejszenie ogólnoustrojowej ekspozycji na substancję czynną.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że skutecznemu zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe, które są charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po podaniu miejscowym dorzolamid przenika również do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym do oka, zbadano stężenia dorzolamidu i jego metabolitów w erytrocytach i w osoczu oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach.

Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z izoenzymem anhydrazy węglanowej II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe.

Jedynym metabolitem dorzolamidu jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje również izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I.

Dorzolamid wiąże się w około 33% z białkami osocza. Dorzolamid jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej. Metabolit dorzolamidu jest również wydalany z moczem. Po zakończeniu stosowania produktu następuje nieliniowe zmniejszenie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo stwierdza się szybkie zmniejszanie się stężenia produktu, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono obecności w osoczu wolnego leku lub jego metabolitu.

Stopień zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniej szy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układ oddechowy. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach, którym podawano doustnie dorzolamidu chlorowodorek były związane ze skutkami farmakologicznymi ogólnego zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej. Niektóre z uzyskanych wyników były specyficzne tylko dla określonych gatunków zwierząt i (lub) były następstwem kwasicy metabolicznej. U królików, u których stosowano dawki leku toksyczne dla matek w związku z występującą kwasicą metaboliczną, obserwowano występowanie wad rozwojowych trzonów kręgów.

W badaniach klinicznych u pacjentów nie stwierdzono objawów kwasicy metabolicznej ani zaburzeń stężenia elektrolitów w surowicy krwi, które wskazywałyby na układowe zahamowanie anhydrazy węglanowej. Dlatego u pacjentów przyjmujących dorzolamid w dawkach leczniczych nie należy spodziewać się wystąpienia takich zaburzeń, jakie obserwowano w badaniach na zwierzętach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza

Mannitol

Sodu cytrynian

Benzalkoniowy chlorek roztwór Sodu wodorotlenek Woda wysokooczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności produktu wynosi 28 dni.

Wykazano, że pod względem chemicznym i fizycznym stabilność produktu po pierwszym otwarciu wynosi 28 dni w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po pierwszym otwarciu, produkt może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze 25°C. Za inne niż podane warunki i czas przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa o pojemności 5 ml z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym pudełku.

6.6    Szczegółowe środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19714

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.02.07

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.03.2014 r.

9/9

Nodom