+ iMeds.pl

Nodom combi (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Nodom combi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nodom Combi, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nodom Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nodom Combi

3.    Jak stosować lek Nodom Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nodom Combi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nodom Combi i w jakim celu się go stosuje

Nodom Combi składa się z dwóch substancji czynnych: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”.

Nodom Combi jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry w przypadku, gdy leczenie kroplami do oczu zawierającymi tylko beta-adrenolityk jest niewystarczaj ące.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nodom Combi Kiedy nie stosować leku Nodom Combi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid lub tymolol, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma chorobę układu oddechowego, taką jak astma (występująca obecnie lub

w przeszłości) albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ciężka choroba płuc powodująca świszczący oddech, trudności w oddychaniu i(lub) długo utrzymujący się kaszel),

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

•    jeśli u pacjenta występują pewne choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężka niewydolność serca.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którykolwiek z wymienionych stanów go dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Nodom Combi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba serca, lekarz może zalecić kontrolowanie częstości rytmu serca i innych objawów choroby w trakcie stosowania leku Nodom Combi.

Należy powiedzieć lekarzowi o obecnych lub występujących w przeszłości zaburzeniach wątroby,

0    występującym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości: trudności z oddychaniem, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dławicę Prinzmetala (bóle w klatce piersiowej podczas spoczynku), inne choroby serca (w tym zaburzenia rytmu serca, takie jak nieprawidłowo wolna czynność serca lub ciężka niewydolność serca), chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), zaburzenia krążenia obwodowego (np. chorobę Raynauda lub zespół Raynauda), niskie ciśnienie tętnicze, cukrzycę (tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi), nadczynność tarczycy (tymolol może maskować jej objawy) oraz jakiekolwiek uczulenie na przyjmowane leki.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie

1    podrażnienie oka/oczu), obrzęk gałki ocznej lub powiek, wysypka skórna lub uczucie swędzenia w oku lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Nodom Combi (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o nasileniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem, ponieważ środek konserwujący, benzalkoniowy chlorek, może zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych.

Przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem (nawet u dentysty) należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Nodom Combi, ponieważ zastosowanie środka znieczulającego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Nodom Combi u niemowląt i dzieci jest ograniczone. Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach, w których stosowano produkt Nodom Combi, działanie leku u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów było podobne.

Inne leki i Nodom Combi

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości innych leków, z uwzględnieniem innych kropli do oczu oraz leków dostępnych bez recepty. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów:

•    przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi lub leki stosowane w leczeniu niektórych chorób serca, np. leki blokujące kanał wapniowy, beta-adrenolityki lub digoksyna

•    przyjmujących chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii) lub digoksynę

•    stosujących inne krople do oczu zawierające beta-adrenolityki

•    przyjmujących inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób.

•    przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) lub wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób

•    przyjmujących leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu

Leki parasympatykomimetyczne to również pewien typ leków stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowych ruchów jelit.

•    przyjmujących leki opioidowe (takie jak morfina) stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub przyjmujących duże dawki kwasu acetylosalicylowego.

Chociaż brak jest danych, że dorzolamid wchodzi w interakcje z kwasem acetylosalicylowym, znane jest występowanie interakcji kwasu acetylosalicylowego z niektórymi innymi lekami podobnymi do dorzolamidu przyjmowanymi doustnie.

•    przyjmujących leki z powodu cukrzycy lub zwiększonego stężenia cukru we krwi

•    przyjmujących epinefrynę (adrenalinę)

•    przyjmujących leki przeciwdepresyjne, w tym fluoksetynę i paroksetynę.

•    Nodom Combi może zaburzać działanie oraz jego działanie może być zaburzone przez inne leki, w tym krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Nodom Combi nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna że jest to konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy stosować leku Nodom Combi w okresie karmienia piersią. Nodom Combi może przenikać do mleka kobiecego. W okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nodom Combi może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Lek Nodom Combi zawiera benzalkoniowy chlorek

Nodom Combi zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. Jak stosować lek Nodom Combi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali odpowiednie dawkowanie oraz długość leczenia.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka/oczu dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

W przypadku stosowania leku Nodom Combi z innymi kroplami do oczu, należy zachować przynajmniej 10 minut przerwy pomiędzy podaniem leku Nodom Combi i innego leku.

Nie zmieniać dawkowania leku bez konsultacji z lekarzem. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać oka lub okolic oka końcówką kroplomierza. Może ona ulec zanieczyszczeniu bakteriami, które mogą wywoływać zakażenie oka prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a

nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć zanieczyszczenia kroplomierza, nie należy dotykać końcówką żadnych powierzchni.

Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie nie należy powiększać końcówki kroplomierza.

Wskazówki dotyczące właściwego stosowania:

Zaleca się, by przed podaniem kropli umyć ręce.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.


1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nienaruszony. W nowym opakowaniu szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Odkręcić zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć tak, aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Należy powtórzyć kroki 3 i 4 z drugim okiem, jeśli tak zalecił lekarz.

6.    Natychmiast po użyciu należy zakręcić zakrętkę i zamknąć butelkę.

Po zakropleniu należy ucisnąć kącik oka tuż przy nosie na dwie minuty. Pomoże to zahamować przedostanie się dorzolamidu i tymololu do organizmu.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nodom Combi

Należy przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnienia czynności serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nodom Combi

Nodom Combi należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego sposobu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nodom Combi

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku powinien to wcześniej omówić z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Nodom Combi bez konsultacji z lekarzem.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, dorzolamid i tymolol mogą zostać wchłonięte do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku stosowania dożylnych i (lub) doustnych beta-adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Jeżeli u pacjenta wystąpią uogólnione reakcje alergiczne, w tym pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku Nodom Combi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przy stosowaniu leku Nodom Combi mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Uczucie pieczenia i kłucia w oku/oczach, zmiana odczuwania smaku.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

Zaczerwienienie oka/oczu lub wokół oka/oczu, łzawienie lub uczucie swędzenia oka/oczu oraz działanie na powierzchnię oka/oczu, obrzęk lub podrażnienie oka/oczu lub wokół oka/oczu, uczucie ciała obcego w oku (nadżerka rogówki), zmniejszona wrażliwość rogówki (brak odczuwania, że coś dostało się do oka oraz brak odczuwania bólu), ból oka, uczucie suchości gałki ocznej, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok przynosowych (uczucie napięcia i pełności w nosie), mdłości (nudności) i zmęczenie.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę), zwolnienie rytmu serca, utrata przytomności, niestrawność, kamienie nerkowe (często z nagłym wystąpieniem rozdzierającego, skurczowego bólu w dolnej części pleców lub boku, pachwiny albo brzucha).

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego, która może spowodować zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie i drętwienie rąk i nóg (objaw Raynauda), zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie), problemy ze snem (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zaburzenia seksualne, zmniejszone libido, oddzielenie się warstwy oka znajdującej się pod siatkówką i zawierającej naczynia krwionośne po zabiegach filtracyjnych (może to być przyczyną zaburzeń widzenia), opadanie górnej powieki (powodujące, że oko jest na wpół zamknięte), podwójne widzenie, sklejanie powiek, obrzęk rogówki (powodujący zaburzenia widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze krwi, nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy lub zaburzony rytm serca), zawał serca, zmniejszony dopływ krwi do mózgu, udar mózgu, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z dusznością i obrzękiem stóp i nóg związanym z zatrzymaniem płynów), ochłodzenie dłoni i stóp, zmniejszony przepływ krwi w obrębie rąk i nóg, skurcze mięśni nóg lub ból nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, uczucie braku tchu, wyciek wydzieliny z nosa lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub nasilenie się łuszczycy, choroba Peyroniego (mogąca powodować skrzywienie prącia), osłabienie mięśni/zmęczenie, reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwy obrzęk warg, oczu i ust, świszczący oddech.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Niskie stężenie glukozy we krwi, obrzęki (zatrzymanie płynów), zagrażające życiu reakcje alergiczne, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów, u których skurcz oskrzeli występował wcześniej), ból mięśni po wysiłku, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna), niewydolność serca, ból brzucha, wymioty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, szczególnie jeśli wystąpią zmiany i (lub) zaburzenia widzenia w trakcie stosowania leku Nodom Combi po operacji oka.

5. Jak przechowywać lek Nodom Combi

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na pojemniku i pudełku jako „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Lek Nodom Combi może być używany przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Dlatego po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostała w niej pewna ilość roztworu. Aby łatwiej zapamiętać datę otwarcia butelki należy zapisać ją na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nodom Combi

-    Substancje czynne leku to dorzolamid i tymolol. Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu 6,83 mg).

-    Pozostałe składniki leku to mannitol, hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek 1N i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nodom Combi i co zawiera opakowanie

Nodom Combi występuje w postaci przejrzystego, lekko lepkiego, bezbarwnego roztworu wodnego.

Jest dostępny w butelkach z MDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierających po 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Famar S.A., Plant A

63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos Grecja

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki Grecja

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Nodom Combi

Charakterystyka Nodom combi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nodom Combi, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jeden ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, lekko lepki, bezbarwny roztwór wodny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nodom Combi jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem beta-adrenolitycznym podawanym miejscowo jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nodom Combi dawkuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

W przypadku stosowania miejscowo więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę pomiędzy podaniem tych leków.

Dzieci i młodzież

Skuteczność stosowania u pacjentów pediatrycznych nie została określona.

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie zostało ustalone. (Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów w wieku od 2 lat do poniżej 6 lat - patrz punkt 5.1)

Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności mycia rąk przed podaniem leku oraz, że należy unikać kontaktu kroplomierza z powierzchnią oka lub okolicą oka.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Należy pacjentowi udzielić informacji, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta o prawidłowym postępowaniu z kroplami do oczu Nodom Combi.

Instrukcja stosowania

1.    Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a nakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć tak, aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Jeżeli po podaniu produktu leczniczego zostanie uciśnięty kanał nosowo-łzowy lub zamknięta powieka na 2 minuty, zmniejszy się wchłanianie ogólnoustrojowe produktu. Może to spowodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz zwiększenie aktywności miejscowej.

4.3    Przeciwwskazania

Nodom Combi jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadreaktywnością dróg oddechowych w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy pomocy rozrusznika serca, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym;

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną;

•    nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład preparatu i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, dorzolamid i tymolol są wchłaniane ogólnoustrojowo. Składnik beta-adrenolityczny - tymolol może spowodować takie same zaburzenia sercowo-naczyniowe, oddechowe oraz inne działania niepożądane, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz niedociśnieniem należy krytycznie ocenić możliwość leczenia beta-adrenolitykami oraz należy rozważyć stosowanie innych niż beta-adrenolityki substancji czynnych. Pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi należy obserwować pod kątem pogorszenia tych zaburzeń i nasilenia działań niepożądanych.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (np. z ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda) należy leczyć ostrożnie.

Zaburzenia układu oddechowego

Obserwowano reakcje ze strony układu oddechowego w tym przypadki śmiertelne na skutek skurczu oskrzeli u pacjentów chorych na astmę, po podaniu niektórych beta-adrenolityków do oka.

Nodom Combi należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD) i tylko wówczas gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Inne produkty beta-adrenolityczne:

Podawany jednocześnie z innym ogólnoustrojowym preparatem beta-adrenolitycznym, Nodom Combi może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. U tych pacjentów należy ściśle obserwować odpowiedź na leczenie. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających preparatów beta-adrenolitycznych (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów.

Reakcje anafilaktyczne

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, produkt może być wchłaniany do krążenia ogólnego.

Dorzolamid: Zawarty w leku dorzolamid jest sulfonamidem. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Miejscowe działania niepożądane, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid, obserwowano podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Nodom Combi.

Tymolol: Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z alergenem. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Terapia współistniejąca

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków:

1.    dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej

2.    stosowane zewnętrznie leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

Odstawienie leku

Tak jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie, jeżeli konieczne będzie przerwanie leczenia tymololem podawanym miejscowo, lek należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

Hipoglikemia/Cukrzyca

Beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub u chorych z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie terapii beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów choroby.

Leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może nasilić objawy miastenii.

Dodatkowe działanie inhibitorów anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania preparatu Nodom Combi nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Nodom Combi zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego preparatu może być zwiększone.

Inne

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania preparatu Nodom Combi u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

Znieczulenie podczas zabiegów chirurgicznych

Preparaty beta-adrenolityczne podawane do oka mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować lekarza anestezjologa jeśli pacjent stosuje krople do oczu Nodom Combi.

Schorzenia rogówki

Dorzolamid: U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Tymolol: Beta-adrenolityki stosowane do oczu mogą powodować suchość oczu. Należy stosować je ostrożnie u pacjentów z chorobami rogówki.

Odwarstwienie naczyniówki

Opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki po podaniu leków hamujących wydzielanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po przeprowadzeniu zabiegów filtracji.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymolol w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nodom Combi zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku.

Zastosowanie w pediatrii Patrz punkt 5.1

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji produktu zawierającego dorzolamid z tymololem z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem z następującymi lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np.: estrogeny, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość działania addycyjnego i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków w postaci kropli do oczu z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki beta-adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, narkotyki i inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania tymololu z inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresja).

Dorzolamid zawarty w produkcie leczniczym Nodom Combi jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych dorzolamidu chlorowodorek w postaci kropli do oczu nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi produktami leczniczymi (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych produktem Nodom Combi.

Pomimo, że Nodom Combi podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenicy, odnotowano sporadyczne przypadki jej rozszerzenia podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków w postaci kropli do oczu i adrenaliny.

Beta-blokery mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów beta-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Nodom Combi nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu Nodom Combi u kobiet będących w ciąży. U królików dorzolamid działał teratogennie po podaniu toksycznej dla płodu dawki dorzolamidu (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, jednak wskazują na opóźniony wzrost wewnątrzmaciczny podczas stosowania doustnych beta-adrenolityków. Ponadto u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, hipoglikemię) podczas stosowania beta-adrenolityków do czasu porodu. Jeśli Nodom Combi jest stosowany do czasu porodu, noworodka należy uważnie obserwować przez pierwsze dni życia.

Laktacja

Dorzolamid

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Tymolol przenika do mleka kobiety karmiącej. Preparatu Nodom Combi nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Tymolol

Beta-adrenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże, jest mało prawdopodobne, aby tymolol podawany do oka w dawkach terapeutycznych osiągnął takie stężenie w mleku aby wywołać objawy kliniczne blokady receptorów beta-adrenergicznych u noworodka. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, dorzolamid i tymolol wchłaniają się do krążenia. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku produktów beta-adrenolitycznych podawanych ogólnoustrojowo. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków podawanych do oka.

Podczas badań klinicznych nie odnotowano występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem. Działania niepożądane były ograniczone do tych, które obserwowano podczas terapii dorzolamidem i (lub) tymololem. Odnotowane działania niepożądane były zwykle łagodne i nie powodowały konieczności przerwania stosowania produktu.

Podczas badań klinicznych krople do oczu zawierające dorzolamid z tymololem podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu miejscowych działań niepożądanych dotyczących oczu; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu wystąpienia miejscowej reakcji wskazującej na alergię lub nadwrażliwość (stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem do lecznictwa zgłoszono następujące działania niepożądane:

bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Tymolol, krople do oczu:

Nie znana:    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,

miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Nie znana:    hipoglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Dorzolamid, krople do oczu:

Często:    ból głowy*

Rzadko:    zawroty głowy*, parestezje*

Tymolol, krople do oczu:

Często:    ból głowy*

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko:    bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów

przedmiotowych i podmiotowych myastenia gravis, obniżenie libido*, udar mózgu* Nie znana:    omdlenia, niedokrwienie mózgu

Zaburzenia oka:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Bardzo często: uczucie palenia i kłucia

Często:    nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie,

łzawienie

Dorzolamid, krople do oczu:

Często:    zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko:    podrażnienie w tym zaczerwienienie*,    ból*, sklejanie powiek*, przejściowa

krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Tymolol, krople do oczu:

Często:    objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. kłucie, pieczenie,

swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powieki*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

Rzadko:    opadanie powieki, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie i odwarstwienie

naczyniówki po zabiegach filtracyjnych (patrz punkt 4.4)*

Nie znana:    erozja rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika:

Tymolol, krople do oczu:

Rzadko:    szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Tymolol, krople do oczu:

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca*, omdlenie*

Rzadko:    niedociśnienie*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia

rytmu*, zastoinowa niewydolność krążenia*, blok przedsionkowo-komorowy*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

niewydolność serca

Nie znana:


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Często:    zapalenie zatok

Rzadko:    skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Dorzolamid, krople do oczu:

Rzadko:    krwawienia z nosa*

Tymolol, krople do oczu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko:    skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami

spastycznymi oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku

Dorzolamid, krople do oczu:

Często:    nudności*

Rzadko:    podrażnienie gardła, suchość    w ustach*

Tymolol, krople do oczu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko:    biegunka, suchość w ustach*

Nie znana:    zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Rzadko:    kontaktowe zapalenie skóry

Dorzolamid, krople do oczu:

Rzadko:    wysypka*

Tymolol, krople do oczu:

Rzadko:    łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Nie znana:    wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Tymolol, krople do oczu:

Rzadko:    toczeń rumieniowaty układowy

Nie znana:    bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Niezbyt często: kamica nerkowa

Zaburzenia w obrębie układu rozrodczego i piersi:

Tymolol, krople do oczu:

Rzadko:    choroba Peyroniego*

Nie znana:    zaburzenia seksualne, obniżenie libido

Objawy ogólne i miejscowe:

Dorzolamid z tymololem, krople do oczu:

Rzadko:    objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk

naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja anafilaktyczna, rzadko skurcz oskrzeli

Dorzolamid. krople do oczu:

Często:    zmęczenie/osłabienie*

Tymolol. krople do oczu:

Niezbyt często: zmęczenie/osłabienie*

* Działania niepożądane, które odnotowano również po wprowadzeniu do lecznictwa kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem,.

Wpływ leku na wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych nie stwierdzono występowania mających znaczenie kliniczne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, które byłyby związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego połknięcia kropli do oczu zawierających dorzolamid z tymololem.

Otrzymywano doniesienia dotyczące przedawkowania, w wyniku nieuwagi, kropli do oczu zawierających maleinian tymololu. Obserwowano wówczas objawy ogólne podobne do występujących po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie: zawroty głowy, ból głowy, skrócenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę. Leki beta-adrenolityczne - tymolol w połączeniach; Kod ATC: S01E D51.

Mechanizm działania

Nodom Combi zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Każda z nich zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu jest nieselektywnym blokerem receptorów beta-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania maleinianu tymololu w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest obecnie wystarczająco poznany, choć badania fluoresceinowe i tonograficzne sugerują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem ilości powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również niewielkie zwiększenie możliwości odpływowych. Połączony efekt działania obu tych substancji powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż każda z tych substancji podawana osobno.

Po miejscowym podaniu do oka Nodom Combi zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Nodom Combi zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując często towarzyszących przyjmowaniu miotyków działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, skurcz akomodacyjny i zwężenie źrenicy.

Właściwości farmakodynamiczne

Działanie kliniczne Osoby dorosłe

Przeprowadzono badania kliniczne trwające do 15 miesięcy w celu porównania działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol, podawanego dwa razy na dobę (rano i wieczorem) względem 0,5% tymololu i 2% dorzolamidu, podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których leczenie skojarzone uznano w tych badaniach za właściwe. Byli to zarówno pacjenci nieleczeni, jak i osoby, u których nie uzyskano właściwej kontroli podczas monoterapii tymololem. Przed włączeniem do badania, większość pacjentów leczono miejscowo beta-adrenolitykiem w monoterapii. W analizie połączonych wyników badań, działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę było większe, niż stosowanego w monoterapii 2% dorzolamidu trzy razy na dobę lub 0,5% tymololu stosowanego dwa razy na dobę. Działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę, było takie samo, jak podczas leczenia skojarzonego dorzolamidem stosowanym dwa razy na dobę i tymololem stosowanym dwa razy na dobę. Wykazano działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę przy pomiarach o różnych porach dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci i młodzież:

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa 2% roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 dzieci w wieku poniżej 6 lat i w wieku 2 lat lub powyżej, z niedostateczną kontrolą ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymało w fazie otwartej badania produkt zawierający dorzolamid i tymolol. Nie ustalono skuteczności produktu u tych dzieci. W tej małej grupie pacjentów, produkt w postaci roztworu kropli do oczu zawierający dorzolamid i tymolol podawany dwa razy dziennie był ogólnie dobrze tolerowany, przy czym 19 pacjentów stosowało lek przez cały okres badania, a u 11 pacjentów lek odstawiono ze względu na zabieg chirurgiczny, zmianę leku lub inne przyczyny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek:

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym, w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszenie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty działania farmakokinetycznego obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Tymololu maleinian:

W badaniu z udziałem 6 osób, dotyczącym stężenia leku w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określano po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę maleinianu tymololu w postaci 0,5% roztworu kropli do oczu. Najwyższe średnie stężenie leku w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, zaś po podaniu dawki popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo miejscowego i ogólnego stosowania obu składników preparatu jest dobrze znane. Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto, nie stwierdzono występowania żadnych działań niepożądanych w obrębie oka u zwierząt, którym podawano miejscowo roztwór do oczu zawierający chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu lub jednocześnie podawano chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Badania in vitro i in vivo przeprowadzone dla każdej z substancji czynnych nie ujawniły działania mutagennego.

Z tego względu zastosowanie preparatu Nodom Combi w dawkach leczniczych nie powinno wiązać się z ryzykiem dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian Sodu wodorotlenek 1N Benzalkoniowy chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z MDPE z kroplomierzem z LDPE z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności podczas    usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19,

83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Nodom Combi