Imeds.pl

Nodom Combi (20 Mg + 5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nodom Combi, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nodom Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nodom Combi

3.    Jak stosować lek Nodom Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nodom Combi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nodom Combi i w jakim celu się go stosuje

Nodom Combi składa się z dwóch substancji czynnych: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”.

Nodom Combi jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry w przypadku, gdy leczenie kroplami do oczu zawierającymi tylko beta-adrenolityk jest niewystarczaj ące.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nodom Combi Kiedy nie stosować leku Nodom Combi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid lub tymolol, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma chorobę układu oddechowego, taką jak astma (występująca obecnie lub

w przeszłości) albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ciężka choroba płuc powodująca świszczący oddech, trudności w oddychaniu i(lub) długo utrzymujący się kaszel),

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

•    jeśli u pacjenta występują pewne choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężka niewydolność serca.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którykolwiek z wymienionych stanów go dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Nodom Combi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba serca, lekarz może zalecić kontrolowanie częstości rytmu serca i innych objawów choroby w trakcie stosowania leku Nodom Combi.

Należy powiedzieć lekarzowi o obecnych lub występujących w przeszłości zaburzeniach wątroby,

0    występującym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości: trudności z oddychaniem, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, dławicę Prinzmetala (bóle w klatce piersiowej podczas spoczynku), inne choroby serca (w tym zaburzenia rytmu serca, takie jak nieprawidłowo wolna czynność serca lub ciężka niewydolność serca), chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), zaburzenia krążenia obwodowego (np. chorobę Raynauda lub zespół Raynauda), niskie ciśnienie tętnicze, cukrzycę (tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi), nadczynność tarczycy (tymolol może maskować jej objawy) oraz jakiekolwiek uczulenie na przyjmowane leki.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie

1    podrażnienie oka/oczu), obrzęk gałki ocznej lub powiek, wysypka skórna lub uczucie swędzenia w oku lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Nodom Combi (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o nasileniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem, ponieważ środek konserwujący, benzalkoniowy chlorek, może zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych.

Przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem (nawet u dentysty) należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Nodom Combi, ponieważ zastosowanie środka znieczulającego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Nodom Combi u niemowląt i dzieci jest ograniczone. Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach, w których stosowano produkt Nodom Combi, działanie leku u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów było podobne.

Inne leki i Nodom Combi

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości innych leków, z uwzględnieniem innych kropli do oczu oraz leków dostępnych bez recepty. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów:

•    przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi lub leki stosowane w leczeniu niektórych chorób serca, np. leki blokujące kanał wapniowy, beta-adrenolityki lub digoksyna

•    przyjmujących chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii) lub digoksynę

•    stosujących inne krople do oczu zawierające beta-adrenolityki

•    przyjmujących inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób.

•    przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) lub wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób

•    przyjmujących leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu

Leki parasympatykomimetyczne to również pewien typ leków stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowych ruchów jelit.

•    przyjmujących leki opioidowe (takie jak morfina) stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub przyjmujących duże dawki kwasu acetylosalicylowego.

Chociaż brak jest danych, że dorzolamid wchodzi w interakcje z kwasem acetylosalicylowym, znane jest występowanie interakcji kwasu acetylosalicylowego z niektórymi innymi lekami podobnymi do dorzolamidu przyjmowanymi doustnie.

•    przyjmujących leki z powodu cukrzycy lub zwiększonego stężenia cukru we krwi

•    przyjmujących epinefrynę (adrenalinę)

•    przyjmujących leki przeciwdepresyjne, w tym fluoksetynę i paroksetynę.

•    Nodom Combi może zaburzać działanie oraz jego działanie może być zaburzone przez inne leki, w tym krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Nodom Combi nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna że jest to konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy stosować leku Nodom Combi w okresie karmienia piersią. Nodom Combi może przenikać do mleka kobiecego. W okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nodom Combi może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Lek Nodom Combi zawiera benzalkoniowy chlorek

Nodom Combi zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. Jak stosować lek Nodom Combi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali odpowiednie dawkowanie oraz długość leczenia.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka/oczu dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

W przypadku stosowania leku Nodom Combi z innymi kroplami do oczu, należy zachować przynajmniej 10 minut przerwy pomiędzy podaniem leku Nodom Combi i innego leku.

Nie zmieniać dawkowania leku bez konsultacji z lekarzem. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać oka lub okolic oka końcówką kroplomierza. Może ona ulec zanieczyszczeniu bakteriami, które mogą wywoływać zakażenie oka prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a

nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć zanieczyszczenia kroplomierza, nie należy dotykać końcówką żadnych powierzchni.

Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie nie należy powiększać końcówki kroplomierza.

Wskazówki dotyczące właściwego stosowania:

Zaleca się, by przed podaniem kropli umyć ręce.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.


1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nienaruszony. W nowym opakowaniu szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Odkręcić zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć tak, aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Należy powtórzyć kroki 3 i 4 z drugim okiem, jeśli tak zalecił lekarz.

6.    Natychmiast po użyciu należy zakręcić zakrętkę i zamknąć butelkę.

Po zakropleniu należy ucisnąć kącik oka tuż przy nosie na dwie minuty. Pomoże to zahamować przedostanie się dorzolamidu i tymololu do organizmu.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nodom Combi

Należy przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnienia czynności serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nodom Combi

Nodom Combi należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego sposobu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nodom Combi

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku powinien to wcześniej omówić z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Nodom Combi bez konsultacji z lekarzem.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, dorzolamid i tymolol mogą zostać wchłonięte do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku stosowania dożylnych i (lub) doustnych beta-adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Jeżeli u pacjenta wystąpią uogólnione reakcje alergiczne, w tym pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku Nodom Combi i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przy stosowaniu leku Nodom Combi mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Uczucie pieczenia i kłucia w oku/oczach, zmiana odczuwania smaku.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

Zaczerwienienie oka/oczu lub wokół oka/oczu, łzawienie lub uczucie swędzenia oka/oczu oraz działanie na powierzchnię oka/oczu, obrzęk lub podrażnienie oka/oczu lub wokół oka/oczu, uczucie ciała obcego w oku (nadżerka rogówki), zmniejszona wrażliwość rogówki (brak odczuwania, że coś dostało się do oka oraz brak odczuwania bólu), ból oka, uczucie suchości gałki ocznej, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok przynosowych (uczucie napięcia i pełności w nosie), mdłości (nudności) i zmęczenie.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę), zwolnienie rytmu serca, utrata przytomności, niestrawność, kamienie nerkowe (często z nagłym wystąpieniem rozdzierającego, skurczowego bólu w dolnej części pleców lub boku, pachwiny albo brzucha).

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego, która może spowodować zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie i drętwienie rąk i nóg (objaw Raynauda), zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie), problemy ze snem (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zaburzenia seksualne, zmniejszone libido, oddzielenie się warstwy oka znajdującej się pod siatkówką i zawierającej naczynia krwionośne po zabiegach filtracyjnych (może to być przyczyną zaburzeń widzenia), opadanie górnej powieki (powodujące, że oko jest na wpół zamknięte), podwójne widzenie, sklejanie powiek, obrzęk rogówki (powodujący zaburzenia widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze krwi, nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy lub zaburzony rytm serca), zawał serca, zmniejszony dopływ krwi do mózgu, udar mózgu, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z dusznością i obrzękiem stóp i nóg związanym z zatrzymaniem płynów), ochłodzenie dłoni i stóp, zmniejszony przepływ krwi w obrębie rąk i nóg, skurcze mięśni nóg lub ból nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, uczucie braku tchu, wyciek wydzieliny z nosa lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub nasilenie się łuszczycy, choroba Peyroniego (mogąca powodować skrzywienie prącia), osłabienie mięśni/zmęczenie, reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwy obrzęk warg, oczu i ust, świszczący oddech.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Niskie stężenie glukozy we krwi, obrzęki (zatrzymanie płynów), zagrażające życiu reakcje alergiczne, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów, u których skurcz oskrzeli występował wcześniej), ból mięśni po wysiłku, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna), niewydolność serca, ból brzucha, wymioty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, szczególnie jeśli wystąpią zmiany i (lub) zaburzenia widzenia w trakcie stosowania leku Nodom Combi po operacji oka.

5. Jak przechowywać lek Nodom Combi

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na pojemniku i pudełku jako „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Lek Nodom Combi może być używany przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Dlatego po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia butelkę należy wyrzucić, nawet jeśli pozostała w niej pewna ilość roztworu. Aby łatwiej zapamiętać datę otwarcia butelki należy zapisać ją na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nodom Combi

-    Substancje czynne leku to dorzolamid i tymolol. Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu 6,83 mg).

-    Pozostałe składniki leku to mannitol, hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek 1N i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nodom Combi i co zawiera opakowanie

Nodom Combi występuje w postaci przejrzystego, lekko lepkiego, bezbarwnego roztworu wodnego.

Jest dostępny w butelkach z MDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierających po 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Famar S.A., Plant A

63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos Grecja

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki Grecja

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7