+ iMeds.pl

Noell 20 mg/gUlotka Noell

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NOELL, 20 mg/g, szampon leczniczy

Ketoconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Noell i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noell

3.    Jak stosować Noell

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Noell

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Noell i w jakim celu się go stosuje

Noell ma postać szamponu leczniczego, jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną ketokonazol.

Wskazania

Profilaktyka i leczenie chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum):

-    łupieżu owłosionej skóry głowy;

-    łupieżu pstrego;

-    łojotokowego zapalenia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noell Kiedy nie stosować leku Noell:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noell należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku uprzedniego długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

W przypadku reakcji nadwrażliwości (zaczerwienienie i pieczenie skóry w miejscu kontaktu szamponu ze skórą) należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je wodą.

U pacjentów z chemicznie skręconymi włosami obserwowano przypadki wyprostowania loków.

Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów; zgłaszano przypadki zwiększonego wypadania włosów podczas stosowania leku Noell.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Noell a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, jeżeli w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie upośledza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Noell zawiera butylohydroksyanizol i czerwień koszenilową (E 124)

Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość barwnika azowego - czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Noell

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek stosuje się jak opisano poniżej.

Należy zmoczyć wodą włosy lub skórę, na którą lek ma być zastosowany. Następnie rozprowadzić odpowiednią ilość szamponu wcierając i masując do uzyskania piany. Pianę pozostawić na około 5 minut, a następnie spłukać.

Włosy mogą być uprzednio umyte zwykłym szamponem. W przypadku długich włosów wystarczające jest zastosowanie szamponu jedynie na skórę głowy.

Dorośli i młodzież

Łojotokowe zapalenie i łupież skóry głowy:

leczniczo: 2 razy w tygodniu przez okres od 2 do 4 tygodni;

profilaktycznie: raz na tydzień lub na dwa tygodnie.

Łupież pstry:

leczniczo: raz na dobę przez 5 kolejnych dni;

profilaktycznie: przed okresem letnim raz na dobę przez 3 kolejne dni (1 cykl leczenia).

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noell

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę. W razie przypadkowego spożycia należy skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć zachłyśnięcia się treścią żołądkową, nie należy wykonywać płukania żołądka ani nie prowokować wymiotów.

Pominięcie zastosowania leku Noell

W przypadku pominięcia zastosowania leku w danym dniu, należy zastosować lek jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W czasie leczenia lekiem Noell mogą wystąpić wymienione poniżej objawy niepożądane:

-    Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000):

- w miejscu podania mogą wystąpić: rumień; podrażnienie; nadwrażliwość; świąd; odczyn i krosty.

- podrażnienie oka i zwiększone wydzielanie łez, zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosa, wysypka, uczucie pieczenia i zaburzenia skóry, łuszczenie naskórka oraz zaburzenia smaku.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pokrzywka, zmiana barwy włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Noell

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz saszetce lub butelce po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania (butelki): 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Noell

-    Substancją czynną leku jest ketokonazol. 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

-    Pozostałe składniki to: TEXAPON N70 (sodu lauretosiarczan, kwas cytrynowy), kokoamidopropylobetaina, glukozyd laurylowy, koko-glukozyd i oleinian glicerolu, imidomocznik, czerwień koszenilowa (E 124), butylohydroksyanizol, kompozycja zapachowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Noell i co zawiera opakowanie

Opakowania:

-    5 saszetek zawierających po 6 ml szamponu leczniczego;

-    butelki zawierające 50 ml lub 100 ml szamponu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Polska (Poland)

Tel.: 24 357 44 44 Fax: 24 357 45 45 E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Noell

Charakterystyka Noell

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NOELL, 20 mg/g, szampon leczniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E 124), butylohydroksyanizol. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Szampon leczniczy

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum):

-    łupieżu owłosionej skóry głowy;

-    łupieżu pstrego;

-    łojotokowego zapalenia skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież

Łojotokowe zapalenie i łupież skóry głowy:

leczniczo: 2 razy w tygodniu przez okres od 2 do 4 tygodni;

profilaktycznie: raz na tydzień lub na dwa tygodnie.

Łupież pstry:

leczniczo: raz na dobę przez 5 kolejnych dni;

profilaktycznie: przed okresem letnim raz na dobę przez 3 kolejne dni (1 cykl leczenia).

Zmoczyć wodą włosy lub skórę, na którą produkt leczniczy ma być zastosowany. Następnie rozprowadzić odpowiednią ilość szamponu leczniczego wcierając i masując do uzyskania piany. Pianę pozostawić na około 5 minut, a następnie spłukać.

Włosy mogą być uprzednio umyte zwykłym szamponem. W przypadku długich włosów wystarczające jest zastosowanie szamponu jedynie na skórę głowy.

Dzieci

Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku uprzedniego długotrwałego miejscowego leczenia kortykosteroidami, w celu uniknięcia nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania (efektowi „odbicia”), wskazane jest stopniowe (w ciągu 2 do 3 tygodni) wycofywanie się z leczenia kortykosteroidami.

W przypadku reakcji nadwrażliwości (zaczerwienienie i pieczenie skóry w miejscu kontaktu szamponu ze skórą) należy zaprzestać stosowania produktu.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym. Jeżeli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć je wodą.

U pacjentów z chemicznie skręconymi włosami obserwowano przypadki wyprostowania loków. Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów; zgłaszano sporadyczne przypadki zwiększonego wypadania włosów podczas stosowania produktu leczniczego.

Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość barwnika azowego - czerwieni koszenilowej, produkt może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ketokonazol stosowany miejscowo w postaci szamponu nie przenika do krążenia ogólnego. U kobiet nie będących w ciąży, po miejscowej aplikacji na skórę głowy produktu leczniczego Noell, stężenie ketokonazolu w osoczu jest niewykrywalne. Po miejscowym zastosowaniu produktu Noell na całe ciało, stężenie ketokonazolu było wykrywalne. Brak odpowiednio liczebnych, kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Nie określono ryzyka związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Noell w czasie ciąży lub karmienia piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, jeżeli jest to zdecydowanie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Noell nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo produktu było oceniane u 2980 pacjentów w ramach 22 badań klinicznych, w których produkt leczniczy był stosowany miejscowo na owłosioną skórę głowy i (lub) na skórę.

Nie stwierdzono działań niepożądanych produktu u >1% pacjentów leczonych produktem leczniczym. Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów oraz częstością występowania.

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); rzadko

(> 1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane produktu leczniczego

Częstość występowania

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie mieszków włosowych

Zaburzenia oka

Podrażnienie oka Zwiększone wydzielanie łez

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik Utrata włosów Kontaktowe zapalenie skóry Suchość skóry

Nieprawidłowa struktura włosa Wysypka

Uczucie pieczenia skóry Zaburzenia skóry Łuszczenie naskórka

Pokrzywka

Zmiany barwy włosów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rumień w miejscu podania Podrażnienie w miejscu podania Nadwrażliwość w miejscu podania Świąd w miej scu podania Krosty w miejscu podania Odczyn w miej scu podania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę. W razie przypadkowego spożycia należy stosować postępowanie zachowawcze. Aby uniknąć zachłyśnięcia się treścią żołądkową, nie należy wywoływać wymiotów czy wykonywać płukania żołądka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego; pochodne imidazolu i triazolu.

Kod ATC: D01AC08

Ketokonazol - substancja czynna produktu leczniczego Noell - jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy pochodnych imidazolu, przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.

Mechanizm działania produktu leczniczego polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzyba. Ketokonazol hamuje syntezę ergosterolu w błonie komórkowej grzyba, w wyniku czego następuje śmierć grzyba.

Spektrum aktywności ketokonazolu w warunkach in vitro obejmuje: dermatofity (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum i Epidermophyton floccosum); drożdżaki (Candida albicans,

Candida tropicalis, Pityrosporum ovale (Malassezia ovale) i Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

Przypuszcza się, że skuteczność ketokonazolu stosowanego miejscowo w postaci szamponu leczniczego w leczeniu łupieżu i łojotokowego zapalenia skóry jest wynikiem hamowania wzrostu

Pityrosporum orbiculare i Pityrosporum ovale.

W 4-tygodniowym, kontrolowanym placebo, podwójnie ślepym badaniu klinicznym obejmującym 36 pacjentów z łupieżem, zmniejszenie liczby kolonii P. ovale na skórze głowy obserwowano u 36 osób stosujących ketokonazol w postaci szamponu (2%) i u 20 osób stosujących placebo. Jednocześnie, w grupie stosujących ketokonazol obserwowano znaczące zwiększenie odsetka osób, u których występuje zmniejszenie łupieżu tłustego (u 50% leczonych) i łupieżu suchego (u 67% leczonych). W grupie leczonych placebo zmniejszenie łupieżu obserwowano u 15% leczonych.

Nie obserwowano rozwoju oporności mikroorganizmów na ketokonazol.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie stwierdzono obecności ketokonazolu we krwi osób stosujących szampon 4 do 10 razy na tydzień przez okres 6 miesięcy oraz osób stosujących szampon 2 do 3 razy na tydzień przez okres od 3 do 26 miesięcy (średnio 16 miesięcy).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykrywano ketokonazolu (czułość metody 5 ng/ml) w osoczu królików, u których przez okres 28 dni nanoszono na sierść i skórę na okres jednej godziny na dobę ketokonazol w postaci 2% szamponu w dawce do 50 mg/kg mc. Stężenie ketokonazolu w osoczu, powodujące zmniejszenie o 50% aktywności układu cytochromu P450, wynosi około 0,5 mg/ml i jest ponad 100 razy większe od czułości metody analitycznej.

Z danych literaturowych wynika, że doustne podawanie ketokonazolu w dawce 200 mg/dobę (stężenie maksymalne w osoczu od 2 do 4 mg/ml) przez okres od 1 do 6 miesięcy nie wpływa na czynność wątroby.

Nie badano przenikania ketokonazolu przez skórę do krążenia ogólnego podczas stosowania u dzieci.

W badaniu prowadzonym u 30 osób z alergicznymi chorobami skóry, w tym u osób z wypryskiem kontaktowym i atopowym zapaleniem skóry, produkt nie wykazywał działania alergizującego. Nie stwierdzono działania fototoksycznego i pierwotnie drażniącego w badaniu u 30 zdrowych osób.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

TEXAPON N70 (sodu lauretosiarczan, kwas cytrynowy)

Kokoamidopropylobetaina

Glukozyd laurylowy

Koko-glukozyd i oleinian glicerolu

Imidomocznik

Czerwień koszenilowa (E 124)

Butylohydroksyanizol Kompozycja zapachowa Kwas cytrynowy jednowodny Sodu wodorotlenek Sodu chlorek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania (butelki): 6 miesięcy.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki PE z zamknięciem z tworzywa sztucznego PP zawierające 50 ml lub 100 ml szamponu leczniczego, umieszczone w tekturowym pudełku.

5 saszetek z laminatu trójwarstwowego PET12/A18/PE85 zawierających po 6 ml szamponu leczniczego, umieszczonych w tekturowym pudełku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11490

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Noell