+ iMeds.pl

Nogron 20 mgUlotka Nogron

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nogron, 5 mg, kapsułki twarde Nogron, 20 mg, kapsułki twarde Nogron, 100 mg, kapsułki twarde Nogron, 140 mg, kapsułki twarde Nogron, 180 mg, kapsułki twarde Nogron, 250 mg, kapsułki twarde

Temozolomidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nogron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nogron

3.    Jak stosować lek Nogron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nogron

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nogron i w jakim celu się go stosuje

Nogron zawiera substancję zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Nogron jest stosowany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów mózgu:

-    u dorosłych z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Nogron jest stosowany na początku razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie samodzielnie (faza monoterapii).

-    u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Nogron jest

stosowany w przypadku wznowy lub progresji takich nowotworów po leczeniu standardowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nogron

Kiedy nie stosować leku Nogron

jeśli pacjent ma uczulenie na temozolomid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na dakarbazynę (lek przeciwnowotworowy czasem nazywany DTIC). Objawy reakcji alergicznej to: swędzenie, duszności lub sapanie, albo obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

-    jeśli wystąpi znaczne zmniejszenie liczby krwinek określonego rodzaju, takich jak krwinki białe czy płytki krwi (z powodu zahamowania czynności szpiku). Krwinki takie odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń oraz w prawidłowym krzepnięciu krwi. Przed rozpoczęciem leczenia, aby upewnić się, że liczba takich krwinek jest wystarczająca, lekarz skontroluje krew.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nogron należy omówic to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

-    Jeśli u pacjenta będącego pod ścisłą obserwacją rozwija się ciężkie zakażenie w klatce piersiowej zwane zapaleniem płuc wywoływanym przez Pneumocystis jirovecii (PCP). Pacjenci z nowo rozpoznaną chorobą (glejakiem wielopostaciowym) mogą otrzymywać Nogron przez 42 dni w połączeniu z radioterapią. W takim przypadku lekarz zaleci również lek zapobiegający występowaniu temu rodzajowi zapalenia płuc (PCP).

-    jeżeli przed leczeniem lekarz stwierdzi u pacjenta zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), krwinek białych i płytek krwi lub występują u niego zaburzenia krzepnięcia krwi lub jeżeli zaburzenia te rozwiną się w trakcie leczenia, może zdecydować się na zmniejszenie dawki bądź też na przerwanie, zatrzymanie lub zmianę leczenia. Może być również konieczne zastosowanie innych rodzajów leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne zaprzestanie leczenia lekiem Nogron. W trakcie leczenia będą wykonywane częste badania krwi w celu obserwacji wpływu leku Nogron na krwinki.

-    u pacjenta może istnieć niewielkie ryzyko innych zmian krwinek, w tym białaczki.

-    jeżeli u pacjenta wystąpią nudności (mdłości) i (lub) wymioty, które są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi leku Nogron (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”), lekarz może przepisać lek (przeciwwymiotny), który pomoże zapobiec wymiotom.

Jeżeli pacjent często wymiotuje przed leczeniem lub w trakcie leczenia, powinien zapytać lekarza o najkorzystniejszy moment na przyjęcie leku Nogron do chwili opanowania wymiotów. Jeżeli wymioty występują po przyjęciu dawki leku, nie należy przyjmować drugiej dawki w tym samym dniu.

-    jeżeli u pacjenta rozwinie się gorączka lub pojawią się objawy zakażenia, powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    pacjenci w wieku powyżej 70 lat mogą być bardziej podatni na zakażenia, siniaczenie lub krwawienie.

-    w przypadku pacjentów z zaburzeniami wątroby lub nerek może być niezbędne skorygowanie dawki leku Nogron.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 3 lat, ponieważ nie zostały przeprowadzone odpowiednie badania. Ilość danych o pacjentach w wieku powyżej 3 lat, którym podawano lek Nogron jest ograniczona.

Nogron a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Nogron nie należy stosować w trakcie ciąży, o ile nie zostanie to zdecydowanie zalecone przez lekarza. Zarówno pacjenci, jak i pacjentki powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie przyjmowania leku Nogron (patrz również „Płodność męska”).

W trakcie stosowania leku Nogron należy przerwać karmienie piersią.

Płodność męska

Nogron może powodować trwałą bezpłodność. Mężczyźni otrzymujący Nogron powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne i nie poczynać dziecka w czasie leczenia oraz w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się aby pacjent poradził się lekarza w celu rozważenia konserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nogron może wywoływać zmęczenie lub senność. W takim przypadku nie prowadzić pojazdów nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn dopóki działanie tego leku na konkretny organizm nie zostanie poznane (patrz punkt 4).

Nogron zawiera laktozę

Nogron, kapsułki twarde zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Nogron

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i czas trwania leczenia

Lekarz zaleci pacjentowi właściwe dawkowanie leku Nogron. Dawka jest ustalana na podstawie wymiarów ciała pacjenta (wzrost i masa ciała) oraz zależnie od tego, czy pacjent ma nowotwór nawracający oraz czy w przeszłości przechodził chemioterapię.

Pacjent może mieć przepisane inne leki (przeciwwymiotne) do przyjmowania przed i (lub) po przyjęciu leku Nogron, w celu powstrzymania lub opanowania nudności i wymiotów.

Pacjenci z noworozpoznanym glejakiem wielopostaciowym

Pacjenci z noworozpoznanym glejakiem wielopostaciowym podlegają leczeniu dwufazowemu:

-    najpierw leczenie w skojarzeniu z radioterapią (faza leczenia skojarzonego)

-    następnie leczenie samym lekiem Nogron (faza monoterapii).

W fazie leczenia skojarzonego początkowa dawka leku Nogron wynosi 75 mg/m2 pc. (dawka zwykle stosowana). Taka dawkę pacjent przyjmuje codziennie przez 42 do 49 dni, w skojarzeniu z radioterapią. Przyjmowanie leku Nogron można opóźnić lub przerwać, zależnie od wyników morfologii krwi i tolerancji leku w fazie leczenia skojarzonego.

Po zakończeniu radioterapii następuje 4-tygodniowa przerwa w leczeniu, w celu zregenerowania organizmu. Następnie rozpoczyna się faza monoterapii.

W fazie monoterapii dawka i sposób przyjmowania leku Nogron mogą być inne. Lekarz ustali właściwe dawkowanie leku dla danego pacjenta. Pacjent może otrzymać do 6 okresów (cykli) leczenia. Każdy z nich trwa 28 dni. Początkowa dawka to 150 mg/m2.pc. Pacjent będzie przyjmował nową dawkę leku Nogron raz na dobę przez pierwsze 5 dni („dni dawkowania”) każdego cyklu. Przez następne 23 dni cyklu pacjent nie przyjmuje leku Nogron. W ten sposób otrzymujemy 28-dniowy cykl leczenia. Po 28 dniach rozpoczyna się następny cykl leczenia. Pacjent ponownie przyjmuje lek Nogron raz na dobę przez 5 dni, a przez następne 23 dni nie przyjmuje leku. Przyjmowanie leku Nogron można opóźnić, przerwać lub dostosować jego dawkę, zależnie od wyników morfologii krwi i tolerancji leku przez pacjenta w każdym cyklu leczenia.

Pacjenci ze wznowa lub progresja glejaka złośliwego (np. glejaka wielopostaciowego lub gwiaździaka anaplastycznego), przyjmujący tylko Nogron

Cykl leczenia lekiem Nogron trwa 28 dni. Pacjent przyjmuje Nogron tylko raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Taka dawka dobowa zależy od tego, czy pacjent wcześniej otrzymywał chemioterapię.

Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, początkowa dawka leku Nogron wynosi 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Jeśli pacjent otrzymywał wcześniej chemioterapię, początkowa dawka leku Nogron wynosi 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Przez następne 23 dni pacjent nie przyjmuje leku Nogron. W ten sposób otrzymujemy 28-dniowy cykl leczenia.

Po 28 dniach rozpoczyna się kolejny cykl. Pacjent ponownie przyjmuje lek Nogron raz na dobę przez 5 dni, a przez następne 23 dni nie przyjmuje leku.

Przed każdym nowym cyklem leczenia wykonywane jest badanie krwi, w celu sprawdzenia, czy dawka leku Nogron wymaga dostosowania. Zależnie od wyników badania krwi, lekarz może dostosować dawkę w kolejnym cyklu.

Jak przyjmować lek Nogron

Zalecaną dawkę leku Nogron należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej godzinie.

Kapsułki należy przyjmować na czczo, na przykład co najmniej godzinę przed śniadaniem.

Kapsułkę (kapsułki) należy połykać w całości, popijając pełną szklanką wody. Nie należy otwierać, rozdrabniać ani rozgryzać kapsułek. W razie uszkodzenia kapsułki unikać kontaktu ze skórą, oczami i nosem. Jeśli przypadkowo nastąpi zetknięcie leku z oczami lub nosem, należy dokładnie umyć zanieczyszczony obszar.

Zależnie od zalecanej dawki, niezbędne może być przyjęcie więcej niż jednej kapsułki naraz. W celu uzyskania odpowiedniej dawki, konieczne może być przyjmowanie kapsułek o różnej mocy. Oznaczenie kapsułek jest różne dla każdej mocy (patrz tabela poniżej).

Moc dawki

Kolor wieczka

Nogron 5 mg kapsułki twarde

Zielony

Nogron 20 mg kapsułki twarde

Pomarańczowy

Nogron 100 mg kapsułki twarde

Purpurowy

Nogron 140 mg kapsułki twarde

Niebieski

Nogron 180 mg kapsułki twarde

Czekoladowobrązowy

Nogron 250 mg kapsułki twarde

Biały

Pacjent powinien się upewnić, czy w pełni rozumie i czy pamięta, co następuje:

•    ile kapsułek ma przyjmować każdego dnia. Powinien poprosić lekarza lub farmaceutę, aby to napisał (ze wskazaniem koloru).

•    które dni są dniami zaplanowanego przyjmowania leku

Należy przeanalizować stosowaną dawkę z lekarzem przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu, ponieważ może się różnić od poprzedniego cyklu.

Nogron należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy bezwzględnie ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Błędy w przyjmowaniu leku mogą mieć ciężkie konsekwencje zdrowotne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nogron

W razie przypadkowego przyjęcia większej liczby kapsułek leku Nogron niż została zalecona, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Nogron

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć jak najszybciej tego samego dnia. Jeśli dzień upłynął, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast zwrócić się do lekarza:

-    ciężka reakcja alergiczna (nadwrażliwości) objawiająca się między innymi pokrzywką, sapaniem lub innymi zaburzeniami oddychania

-    niekontrolowane krwawienie

-    napady drgawkowe

-    gorączka - silny, nieprzemijający ból głowy

Leczenie lekiem Nogron może spowodować zmniejszenie liczby określonego rodzaju krwinek. Skutkiem tego może być powstawanie siniaków lub krwawienie, niedokrwistość (niedobór krwinek czerwonych), gorączka i zmniejszona odporność na zakażenia. Zmniejszenie liczby krwinek jest zazwyczaj krótkotrwałe. W niektórych przypadkach może się przedłużać i prowadzić do bardzo ciężkiej postaci niedokrwistości (niedokrwistość aplastyczna). Lekarz będzie regularnie kontrolował zmiany we krwi i zadecyduje, czy potrzebne jest jakiekolwiek właściwe leczenie. W niektórych przypadkach konieczne może być zmniejszenie dawki leku Nogron lub zaprzestanie leczenia.

Działania niepożądane ustalone na podstawie badań klinicznych:

Nogron w leczeniu skojarzonym z radioterapia w przypadku noworozpoznanego glejaka U pacjentów otrzymujących lek Nogron w połączeniu z radioterapią mogą wystąpić inne działania niepożądane niż u pacjentów przyjmujących tylko lek Nogron. Mogą wystąpić poniższe działania niepożądane, które mogą powodować konieczność interwencji lekarza.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 pacjenta na 10): utrata apetytu, bóle głowy, zaparcia (trudności z oddaniem stolca), nudności (mdłości), wymioty, wysypka, wypadanie włosów, zmęczenie.

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów): zakażenia jamy ustnej, zakażenia ran, zmniejszona liczba krwinek (neutropenia, małopłytkowość, limfopenia, leukopenia), zwiększone stężenie cukru we krwi, zmniejszenie masy ciała, zmiana stanu psychicznego lub stanu przytomności, lęk, niepokój i (lub) depresja, senność, trudności z mówieniem, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, drgawki, splątanie, zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją, niezdolność do zaśnięcia lub pozostania w stanie snu, uczucie mrowienia, siniaczenie, drżenia, nieprawidłowe lub niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, pogorszenie słuchu, uczucie braku tchu, kaszel, zakrzep krwi w obrębie nóg, zatrzymanie płynów, obrzęki nóg, biegunka, ból żołądka lub brzucha, zgaga, dolegliwości żołądkowe, trudności z połykaniem, suchość w ustach, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, suchość skóry, świąd, osłabienie siły mięśniowej, bolesność stawów, mniej lub bardziej nasilone bóle mięśniowe, częste oddawanie moczu, trudności z utrzymaniem moczu, reakcja uczuleniowa, gorączka, odczyny popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów): objawy grypopodobne, czerwone plamki pod naskórkiem, pojawienie się obrzęku twarzy lub osłabienia siły mięśniowej, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie masy ciała, wahania nastroju, omamy i pogorszenie pamięci, częściowe porażenie, zaburzenia koordynacji, , zaburzenia czucia, częściowa utrata wzroku, suchość lub ból oczu, głuchota, zapalenie ucha środkowego, dzwonienie w uszach, ból ucha, kołatanie serca (stan w którym można wyczuć bicie własnego serca), zakrzep krwi w płucach, nadciśnienie tętnicze, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, przeziębienie lub grypa, rozdęcie żołądka, trudności w kontrolowaniu wypróżnień, hemoroidy, złuszczanie naskórka, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne, zmianay zabarwienia skóry, zwiększona potliwość, uszkodzenie mięśni, ból pleców, trudności w oddawaniu moczu, krwawienie z pochwy, impotencja, brak miesiączki lub bolesne miesiączki, podrażnienie pochwy, ból piersi, uderzenia gorąca, dreszcze, odbarwienie języka, zaburzenia zmysłu powonienia, pragnienie, zaburzenia zębów.

Monoterapia lekiem Nogron w przypadku wznowy lub progresji glejaka

Mogą wystąpić poniższe działania niepożądane, które mogą wymagać interwencji lekarza.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 pacjenta na 10): zmniejszenie liczby krwinek (neutropenia lub limfopenia, małopłytkowość), utrata apetytu, ból głowy, wymioty, nudności, zaparcie (trudność w oddawaniu stolca).

Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów): utrata masy ciała, zmęczenie, zawroty głowy, mrowienie, duszności, biegunka, ból brzucha, rozstrój żołądkowy, wysypka, świąd, wypadanie włosów, gorączka, osłabienie, dreszcze, złe samopoczucie, ból, zaburzenia smaku.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów): zmniejszenie liczby krwinek (pancytopenia, niedokrwistość, leukopenia).

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów): kaszel, zakażenie, w tym zapalenie płuc.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów): zaczerwienienie skóry, pokrzywka, wykwity skórne, reakcje alergiczne. (w tym anafilaksja/obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła (trudności w połykaniu), trudności w oddychaniu, wyczerpanie, pokrzywka, itp./ lub obrzęk naczynioruchowy/ świąd, pokrzywka, czerwone punkty na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu).

Inne działania niepożądane

Zaobserwowano bardzo rzadko przypadki ciężkiej wysypki z obrzękiem skóry, w tym na dłoniach i podeszwach, albo bolesnego zaczerwienienia skóry i (lub) pęcherzy na ciele lub w ustach. W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Podczas stosowaniu leku Nogron odnotowano bardzo rzadko przypadki niepożądanego działania na płuca. U pacjentów zazwyczaj występują duszności i kaszel. W razie zauważenia takich objawów należy zwrócić się do lekarza.

W bardzo rzadko występujących przypadkach u pacjentów przyjmujących Nogron i podobne leki może wystąpić niewielkie ryzyko rozwoju nowotworów wtórnych, w tym białaczki.

Znane są przypadki hepatoksyczności, w tym zwiększenia się aktywności enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemii, cholestazy i zapalenia wątroby. Pojawiały się doniesienia dotyczące uszkodzeń wątroby, w tym niewydolności wątroby zakończonej zgonem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nogron

Butelka z HDPE

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Saszetka 5 mg, 20 mg

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nogron

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 5 mg kapsułka zawiera 5 mg temozolomidu.

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 20 mg kapsułka zawiera 20 mg temozolomidu.

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 100 mg kapsułka zawiera 100 mg

temozolomidu.

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 140 mg kapsułka zawiera 140 mg

temozolomidu.

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 180 mg kapsułka zawiera 180 mg

temozolomidu.

-    Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda 250 mg kapsułka zawiera 250 mg

temozolomidu.

-    Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: Laktoza bezwodna Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kwas winowy Kwas stearynowy

Otoczka kapsułki, rozmiar 0:

5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), Indygotyna (E 132)

20 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172)

100 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), Indygotyna (E 132)

140 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), Indygotyna (E 132)

180 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172)

250 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz drukarski: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, stężony roztwór amoniaku sodu, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Nogron i co zawiera opakowanie

5 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (zielone nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 5 na korpusie.

20 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (pomarańczowe nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 20 na korpusie.

100 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (purpurowe nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 100 na korpusie.

140 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (niebieskie nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 140 na korpusie.

180 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (czekoladowobrązowe nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 180 na korpusie.

250 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (białe nieprzezroczyste wieczko/biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 250 na korpusie.

Butelka z HDPE

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca zwitek z poliestru i środek pochłaniający wilgoć, zawierająca 5 kapsułek. Całość w tekturowym pudełku.

Saszetka

Saszetka z Papier/LDPE/Aluminium/Etylenu i kwasu akrylowego kopolimer Każda saszetka zawiera jedną twardą kapsułkę.

Pudełko tekturowe zawiera 5 lub 20 twardych kapsułek, pojedynczo zamkniętych w saszetkach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38

Węgry

Wytwórca

EirGen Pharma Limited 64/65 Westside, Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland

Genepharm Group 18th Km Marathon Avenue, 153 51 Pallini, Grecja

Millmount Healthcare Units 5-7, Navan Enterprise Centre, Trim Road, Co. Meath, Irlandia

Millmount Healthcare Block 7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, Irlandia

EGIS Pharmaceuticals PLC, H-1165 Budapest, Bôkényfôldi út 118-120., Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Nogron 5 mg, (20 mg, 100 mg, 140

mg, 180 mg, 250 mg), harde capsules

Bułgaria

HorpoH 5 mg (20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg), Kancynn,

TBtpgH

Republika Czeska

Nogron 5 mg (20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg)

Węgry

Nogron 5 mg (20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg), kemény kapszula

Polska

Nogron

Rumunia

Nogron 5 mg (20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg), capsule

Słowacja

Nogron 5 mg (20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.05.2014

9

Nogron

Charakterystyka Nogron

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nogron, 5 mg, kapsułki twarde Nogron, 20 mg, kapsułki twarde Nogron, 100 mg, kapsułki twarde Nogron, 140 mg, kapsułki twarde Nogron, 180 mg, kapsułki twarde Nogron, 250 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 5 mg temozolomidu. Każda kapsułka twarda zawiera 20 mg temozolomidu. Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg temozolomidu. Każda kapsułka twarda zawiera 140 mg temozolomidu. Każda kapsułka twarda zawiera 180 mg temozolomidu. Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg temozolomidu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda 5 mg kapsułka twarda zawiera 399,3 mg bezwodnej laktozy. Każda 20 mg kapsułka twarda zawiera 384,3 mg bezwodnej laktozy. Każda 100 mg kapsułka twarda zawiera 61,7 mg bezwodnej laktozy. Każda 140 mg kapsułka twarda zawiera 86,4 mg bezwodnej laktozy. Każda 180 mg kapsułka twarda zawiera 111,1 mg bezwodnej laktozy. Każda 250 mg kapsułka twarda zawiera 154,3 mg bezwodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

5 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (zielone nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 5 na korpusie.

20 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (pomarańczowe nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 20 na korpusie.

100 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (purpurowe nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 100 na korpusie.

140 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (niebieskie nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 140 na korpusie.

180 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (czekoladowobrązowe nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 180 na korpusie.

250 mg: twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 0 (białe nieprzezroczyste wieczko i biały nieprzezroczysty korpus) z nadrukowanym czarnym tuszem napisem 250 na korpusie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nogron, kapsułki twarde jest wskazany w leczeniu:

-    dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym, razem z radioterapią (RT), a następnie w monoterapii.

-    dzieci w wieku od trzech lat, młodzieży i dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny, wykazującym wznowę lub progresję po standardowej terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Nogron, kapsułki twarde powinien być przepisywany wyłącznie przez lekarzy z

doświadczeniem w onkologicznym leczeniu guzów mózgu.

Można zastosować leczenie przeciwwymiotne (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Dorośli pacjenci z nowo- rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym

Produkt leczniczy Nogron, kapsułki twarde podaje się w połączeniu z celowaną radioterapią (faza leczenia skojarzonego), po której stosuje się do 6 cykli leczenia temozolomidem (TMZ) w monoterapii (faza monoterapii).

Faza leczenia skojarzonego

Temozolomid podaje się doustnie w dawce 75 mg/m2 pc. na dobę przez 42 dni w skojarzeniu z celowaną radioterapią (dawką 60 Gy podaną w 30 frakcjach). Nie są zalecane redukcje dawek, jednak co tydzień należy rozważyć podjęcie decyzji o opóźnieniu lub przerwaniu podawania TMZ według hematologicznych i pozahematologicznych kryteriów toksyczności leczenia. Podawanie TMZ można kontynuować przez 42 dni leczenia skojarzonego (do 49 dni), jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

-    liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l

-    liczba płytek > 100 x 109/l

-    toksyczność pozahematologiczna < stopnia 1 według skali toksyczności Common Toxicity Criteria (CTC) (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

W trakcie leczenia należy co tydzień wykonywać pełną morfologię krwi. Podawanie TMZ należy przerwać lub lek należy całkowicie odstawić w trakcie fazy leczenia skojarzonego w przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów toksyczności hematologicznej i pozahematologicznej, wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Przerwanie podawania lub odstawienie TMZ w trakcie równoczesnej radioterapii i leczenia

TMZ

Toksyczność

Przerwanie podawania TMZa

Odstawienie TMZ

Liczba granulocytów oboj ętnochłonnych

> 0,5 i < 1,5 x 109/l

< 0,5 x 109/l

Liczba płytek krwi

> 10 i < 100 x 109/l

< 10 x 109/l

Toksyczność niehematologiczna wg CTC (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów)

CTC stopnia 2.

CTC stopnia 3. lub 4.

a:    Leczenie skojarzone temozolomidem można kontynuować gdy wszystkie wymienione warunki są

spełnione: całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l; liczba płytek > 100 x 109/l; CTC toksyczność niehematologiczna< stopnia 1 (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

Faza monoterapii

Cztery tygodnie po zakończeniu fazy leczenia skojarzonego temozolomidem i radioterapią, rozpoczyna się monoterapię temozolomidem, stosując do 6 cykli. Dawka w cyklu 1 (monoterapii) wynosi 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez 5 dni, po czym następują 23 dni bez leczenia. Na początku cyklu 2 dawkę zwiększa się do 200 mg/m2 pc., jeżeli toksyczność pozahematologiczna w cyklu 1 jest stopnia < 2 wg skali CTC (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów), całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych jest > 1,5 x 109/l i liczba płytek krwi jest > 100 x 109/l. Jeżeli nie zwiększono dawki w cyklu 2, nie należy jej też zwiększać w trakcie następnych cykli. Po zwiększeniu dawki utrzymuje się ją na poziomie 200 mg/m2 pc. na dobę przez pierwsze 5 dni każdego kolejnego cyklu, z wyjątkiem przypadków wystąpienia toksyczności. Dawkę należy zmniejszyć lub zaprzestać podawania produktu leczniczego, kierując się danymi zawartymi w Tabelach 2 i 3.

W trakcie leczenia należy wykonać morfologię krwi pełnej w dniu 22 (21 dni po pierwszej dawce TMZ). Dawkę należy zmniejszyć lub lek należy odstawić według tabeli 3.

Tabela 2. Poziomy dawek temozolomidu w fazie monoterapii

Poziom dawki

Dawka

temozolomidu (mg/m2 pc./dobę)

Uwagi

-1

100

Zmniejszenie dawki z powodu wcześniejszej toksyczności

0

150

Dawka w czasie cyklu 1.

1

200

Dawka w czasie 2.-6. cyklu jeśli brak toksyczności

Tabela 3. Zmniejszenie dawki temozolomidu lub odstawienie leku w fazie monoterapii

Toksyczność

Zmniejszyć dawkę TMZ o 1 poziom dawkowania3

Odstawić TMZ

Całkowita liczba granulocytów oboj ętnochłonnych

< 1,0 x 109/l

Zob. uwaga w stopce b

Liczba płytek krwi

< 50 x 109/l

Zob. uwaga w stopce b

Toksyczność niehematologiczna wg skali CTC (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów)

CTC stopnia 3

CTC stopnia 4b

a:    Poziomy dawkowania TMZ wymieniono w tabeli 2.

b:    TMZ należy odstawić, jeżeli:


• poziom dawkowania -1 (100 mg/m2) tak czy inaczej prowadzi do nadmiernej toksyczności

• po zmniejszeniu dawki pojawia się ten sam 3 stopień toksyczności pozahematologicznej (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

Dorośli pacjenci i dzieci w wieku 3 lat lub starsze z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję:

Cykl leczenia obejmuje 28 dni. U pacjentów, którzy dotychczas nie byli poddawani chemioterapii, TMZ podaje się doustnie w dawce 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni, po czym następuje 23 dniowa przerwa w leczeniu (w sumie 28 dni). U pacjentów poddawanych wcześniej chemioterapii dawka początkowa wynosi 150 mg/m2 pc. raz na dobę i może być zwiększona w drugim cyklu do 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez 5 dni, jeżeli nie wystąpi toksyczność hematologiczna (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

U pacjentów w wieku 3 lat lub starszych temozolomid stosuje się wyłącznie w glejaku złośliwym wykazującym wznowę lub progresję. U tych dzieci dane te są bardzo ograniczone (patrz punkty 4.4 i 5.1).Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności temozolomidu u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Brak dostępnych danych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Farmakokinetyka temozolomidu była porównywalna u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu niewielkim do umiarkowanego. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego temozolomidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (Klasa C Childa) oraz z niewydolnością nerek. Biorąc pod uwagę farmakokinetyczne właściwości temozolomidu mało prawdopodobna jest konieczność zmniejszenia dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek o różnym stopniu zaawansowania. Jednakże, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania temozolomidu u tych pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Według analizy farmakokinetyki populacyjnej obejmującej pacjentów w wieku 19-78 lat wiek nie wpływa na klirens temozolomidu. Wydaje się jednak, że u pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat) istnieje zwiększone ryzyko neutropenii i małopłytkowości (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Nogron, kapsułki twarde należy podawać na czczo.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy ich otwierać ani rozgryzać. Jeżeli po podaniu dawki wystąpią wymioty, w tym dniu nie należy podawać drugiej dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na dakarbazynę (DTIC).

Ciężkie zahamowanie czynności szpiku (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii

Wykazano, że pacjenci, którzy byli poddawani równocześnie leczeniu TMZ i RT w badaniu pilotażowym według wydłużonego schematu trwającego 42 dni, byli narażeni na szczególne ryzyko rozwoju zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii (PCP). W związku z tym konieczne jest stosowanie postępowania zapobiegającego PCP u wszystkich pacjentów leczonych równocześnie TMZ i RT według schematu 42-dniowego (przy czym maksymalna liczba to 49 dni), niezależnie od liczby limfocytów. Jeżeli wystąpi limfopenia, powinni kontynuować zapobieganie do chwili zmniejszenia limfopenii do stopnia < 1.

Zapalenie płuc wywoływane przez Pneumocystis carinii może występować częściej w przypadku podawania temozolomidu według dłuższego schematu dawkowania. Jednakże wszystkich pacjentów

otrzymujących temozolomid, zwłaszcza pacjentów przyjmujących steroidy, należy poddawać ścisłej obserwacji czy nie rozwinie się u nich PCP, niezależnie od schematu leczenia. Opisywano śmiertelne przypadki zapaści oddechowej u pacjentów stosujących TMZ, zwłaszcza w połączeniu z deksametazonem lub innymi steroidami.

Hepatotoksyczność

U pacjentów leczonych TMZ (patrz punkt 4.8) stwierdzano uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby, zakończoną zgonem. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać testy czynnościowe wątroby. Jeśli ich wyniki nie są prawidłowe, przed rozpoczęciem leczenia temozolomidem lekarz powinien dokonać oceny korzyści i ryzyka leczenia temozolomidem, w tym możliwości wystąpienia niewydolności wątroby zakończonej zgonem. U pacjentów przechodzących 42-dniowy cykl leczenia, testy czynnościowe wątroby należy powtórzyć w połowie cyklu. U wszystkich pacjentów testy czynnościowe wątroby należy wykonać po zakończeniu każdego cyklu leczenia. U pacjentów, u których wystąpiły istotne nieprawidłowości czynności wątroby, lekarz powinien dokonać oceny korzyści i ryzyka kontynuowania leczenia. Toksyczność temozolomidu w stosunku do wątroby może wystąpić po kilku tygodniach lub nawet po dłuższym czasie po ostatnim leczeniu temozolomidem.

Nowotwory złośliwe

Bardzo rzadko opisywano również przypadki zespołu mielodysplastycznego i wtórne nowotwory złośliwe, w tym białaczkę szpikową (patrz punkt 4.8).

Leczenie przeciwwymiotne

Nudności i wymioty są bardzo często związane z leczeniem temozolomidem. Leczenie przeciwwymiotne może być wdrożone przed lub po podaniu temozolomidu.

Dorośli pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym Przed początkową dawką leku w fazie leczenia skojarzonego zaleca się zastosowanie zapobiegawczego leczenia przeciwwymiotnego, które zdecydowanie zalecane jest również w trakcie fazy monoterapii.

Pacjenci z nawrotowym lub postępującym glejakiem złośliwym

Leczenie przeciwwymiotne może być konieczne u pacjentów, u których wystąpiły ciężkie wymioty (stopnia 3. lub 4.) w trakcie poprzednich cykli leczenia.

Parametry laboratoryjne

U pacjentów leczonych temozolamidem może wystąpić zahamowanie czynności szpiku, w tym z długotrwałą pancytopenią, która może prowadzić do niedokrwistości aplastycznej, czasem zakończonym zgonem

. W niektórych przypadkach ocenę komplikuje jednoczesne podawanie leków, stosowanych w terapii niedokrwistości aplastycznej, w tym karbamazepiny, fenytoiny oraz sulfametoksazolu i trimetoprymu. Przed podaniem leku wartości następujących parametrów laboratoryjnych muszą wynosić: całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l i liczba płytek krwi > 100 x 109/l. Należy wykonać pełną morfologię krwi w dniu 22. (21 dni po pierwszej dawce) lub w ciągu 48 godzin od tego dnia, a następnie co tydzień, do chwili uzyskania liczby granulocytów obojętnochłonnych >

1,5 x 109/l i liczby płytek krwi > 100 x109 /l. Jeżeli liczba granulocytów obojętnochłonnych zmniejszy się do < 1 x 109/l lub liczba płytek krwi będzie wynosić < 50 x /l w trakcie jakiegokolwiek cyklu, w następnym cyklu należy dokonać redukcji dawki leku o jeden stopień dawkowania (patrz punkt 4.2). Stopnie dawkowania wynoszą 100 mg/m2 pc., 150 mg/m2 pc. i 200 mg/m2 pc. Najmniejszą zalecaną dawką jest 100 mg/m2 pc.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem temozolomidu u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Doświadczenie z jego stosowaniem u starszych dzieci i młodzieży jest bardzo ograniczone (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (> 70 lat)

Wydaje się, że u pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko neutropenii i małopłytkowości w porównaniu z młodszymi osobami. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania temozolomidu osobom w podeszłym wieku.

Stosowanie u mężczyzn

Mężczyzn leczonych temozolomidem należy poinformować, że nie należy poczynać dziecka podczas leczenia i nie krócej niż przez 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki temozolomidu oraz, że powinni zasięgnąć porady na temat kriokonserwacji nasienia przed leczeniem (patrz punkt 4.6).

Laktoza

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zaburzeniem wchłaniania glukozo-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W pojedynczym badaniu klinicznym fazy I, podanie temozolomidu z ranitydyną nie miało wpływu na wielkość wchłaniania temozolomidu lub narażenie na jego czynny metabolit monometylo-triazenoimidazolo-karboksamid (MTIC).

Podawanie temozolomidu z pokarmem prowadziło do zmniejszenia o 33% jego Cmax i do zmniejszenia

0    9% pola pod krzywą (AUC).

Ponieważ nie można wykluczyć, że zmiana Cmax będzie istotna klinicznie, Nogron nie powinien być przyjmowany z pokarmem.

Na podstawie analizy farmakokinetyki populacyjnej w II fazie badań klinicznych, stwierdzono że jednoczesne podanie z deksametazonem, prochlorperazyną, fenytoiną, karbamazepiną, ondansetronem, antagonistami receptora H2 lub fenobarbitalem nie zmieniało klirensu temozolomidu. Podanie jednocześnie z kwasem walproinowym spowodowało niewielkie, ale istotne statystycznie zmniejszenie klirensu temozolomidu.

Nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wpływu temozolomidu na metabolizm lub eliminację innych produktów leczniczych. Ze względu na to, że temozolomid nie jest metabolizowany w wątrobie i wiąże się z białkami jedynie w małym stopniu, nie powinien wpływać na farmakokinetykę innych produktów leczniczych (patrz punkt 5.2).

Stosowanie temozolomidu równocześnie z innymi lekami hamującymi czynność szpiku kostnego może zwiększać prawdopodobieństwo mielosupresji.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. W badaniach nieklinicznych na szczurach

1    królikach otrzymujących temozolomid w dawce 150 mg/m2 wykazano teratogenność leku i (lub) jego toksyczny wpływ na płód (patrz punkt 5.3). Produktu leczniczego Nogron, kapsułki twarde nie należy podawać kobietom w ciąży. W razie konieczności rozważenia stosowania leku podczas ciąży, należy poinformować pacjentkę o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w celu uniknięcia zajścia w ciążę podczas przyjmowania temozolomidu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy TMZ przenika do mleka kobiecego, dlatego też, należy przerwać karmienie piersią w chwili rozpoczęcia leczenia temozolomidem.

Płodność męska

Temozolomid może wywierać działanie genotoksyczne. Dlatego należy poinformować mężczyzn leczonych temozolomidem, że powinni unikać poczęcia dziecka podczas leczenia i nie krócej niż przez 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki temozolomidu, oraz że powinni zasięgnąć porady w sprawie kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia trwałej bezpłodności w wyniku leczenia temozolomidem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Temozolomid wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na zmęczenie i senność (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Doświadczenie z badań klinicznych

U pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym leczonych temozolomidem jednocześnie z radioterapią lub w monoterapii poprzedzonej radioterapią, lub w monoterapii u pacjentów z glejakiem wykazującym wznowę czy progresję, bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaparcia, jadłowstręt, bóle głowy i zmęczenie. Drgawki bardzo często występowały u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym otrzymujących monoterapię. Wysypka bardzo często występowała u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym otrzymujących temozolomid równocześnie z radioterapią lub w monoterapii, zaś często występowała w przypadku glejaka wykazującego wznowę. Większość odchyleń w parametrach hematologicznych (stopnia 3. i 4.) zgłaszano często lub bardzo często w obu wskazaniach (Tabela 4 i 5). Prezentowane są one po każdej tabeli.

W tabelach zaklasyfikowano działania niepożądane według klasyfikacji układów narządów i częstości występowania. Grupy o określonej częstości zdefiniowano według następującej konwencji:

Bardzo często (> 1/10);

Często (> 1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100);

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000;

Bardzo rzadko (<1/10 000);

Nieznana ( nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Nowo zdiagnozowany glejak wielopostaciowy

W tabeli 4 przedstawiono występujące podczas leczenia zdarzenia niepożądane u pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym w trakcie fazy leczenia skojarzonego i fazy monoterapii.

Tabela 4: Zdarzenia występujące w trakcie fazy leczenia skojarzonego i fazy monoterapii u pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym

Klasyfikacja układów i narządów

Temozolomid jednocześnie z radioterapią n = 288*

Monoterapia temozolomidem n = 224

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Zakażenie, Herpes simplex, zakażenie rany, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej

Zakażenie, kandydoza jamy ustnej

Niezbyt często:

Herpes simplex, półpasiec,

objawy grypopodobne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Neutropenia, małopłytkowość, limfopenia, leukopenia

Neutropenia z gorączką, małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia

Niezbyt często:

Neutropenia z gorączką, niedokrwistość

Limfopenia, petocje

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często:

Zespół Cushinga

Zespół Cushinga

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Jadłowstręt

Jadłowstręt

Często:

Hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często:

Hipokaliemia, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie masy ciała

Hiperglikemia, zwiększenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Często:

Lęk, niepokój, chwiejność emocjonalna, bezsenność

Lęk, niepokój, depresja, chwiejność emocjonalna, bezsenność

Niezbyt często:

Pobudzenie, apatia, zaburzenie zachowania, depresja, omamy

Omamy, niepamięć

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Bóle głowy

Drgawki, bóle głowy

Często:

Drgawki, osłabienie świadomości, senność, afazja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, neuropatia, parestezje, zaburzenia mowy, drżenia

Niedowład połowiczy, afazja, zaburzenia równowagi, senność, splątanie, zawroty głowy, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, dysfazja, zaburzenia neurologiczne (bliżej nieokreślone), neuropatia, neuropatia obwodowa, parestezje, zaburzenia mowy, drżenia

Zaburzenia oka

Często:

Niewyraźne widzenie

Ubytki pola widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

Niezbyt często:

Niedowidzenie połowicze, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia widzenia, ubytki pola widzenia, ból oczu

Zmniejszenie ostrości widzenia, ból oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Często:

Pogorszenie słuchu

Pogorszenie słuchu, szumy uszne

Niezbyt często:

Zapalenie ucha środkowego, szum uszny, nadwrażliwość na

Głuchota, układowe zawroty głowy, ból ucha

dźwięki, ból ucha

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Kołatania serca

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Krwotok, obrzęki, obrzęki nóg

Krwotok, zakrzepica żył głębokich, obrzęki nóg

Niezbyt często:

Krwotok mózgowy, nadciśnienie tętnicze

Zator tętnicy płucnej, obrzęki, obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Duszność, kaszel

Duszność, kaszel

Niezbyt często:

Zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych, niedrożność nosa

Zapalenie płuc, zapalenie zatok przynosowych, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Zaparcia, nudności, wymioty

Zaparcia, nudności, wymioty

Często:

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, ból brzucha, dyspepsja, zaburzenia połykania

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, dyspepsja, zaburzenia połykania, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często:

Wzdęcie brzucha, nietrzymanie kału, zaburzenia żołądka i jelit (bliżej nieokreślone), nieżyt żołądkowo-jelitowy, hemoroidy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Wysypka, łysienie

Wysypka, łysienie

Często:

Zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, świąd

Suchość skóry, świąd

Niezbyt często:

Złuszczanie skóry, reakcje nadwrażliwości na światło, nieprawidłowa pigmentacja

Rumień, nieprawidłowa pigmentacja, zwiększona potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Osłabienie mięśni, ból stawów

Osłabienie mięśni, ból stawów, ból kostno-mięśniowy, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Zwiększenie częstości oddawania moczu, nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu

Niezbyt często:

Dyzuria

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:

Impotencja

Krwawienie z pochwy, krwotok miesiączkowy, brak miesiączki, zapalenie pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Zmęczenie

Zmęczenie

Często:

Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku

Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku

Niezbyt często

Astenia, nagłe zaczerwienienie, uderzenia gorąca, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, przebarwienie języka, omamy węchowe, pragnienie

Astenia, obrzęk twarzy, ból, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, choroby zębów

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie aktywności AlAT

Zwiększenie aktywności AlAT

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, Gamma GT, i AspAT

*Pacjent randomizowany do grupy leczonej tylko radioterapią, otrzymywał temozolomid i radioterapię.

Wyniki badań laboratoryjnych

Obserwowano mielosupresję (neutropenia i trombocytopenia), która jest znanym działaniem toksycznym ograniczającym dawkę większości leków cytotoksycznych, w tym temozolomidu. Po zsumowaniu zaburzeń wyników laboratoryjnych i zdarzeń niepożądanych występujących w okresie leczenia skojarzonego i monoterapii stwierdzono, że zaburzenia liczby granulocytów obojętnochłonnych w stopniu 3. i 4., w tym neutropenia, wystąpiły u 8 % pacjentów. Zaburzenia liczby trombocytów w stopniu 3. i 4, w tym trombocytopenia, wystąpiły u 14 % pacjentów otrzymujących temozolomid.

Glejak złośliwy wykazujący wznowę lub progresję

Podczas badań klinicznych najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w szczególności nudności (43 %) i wymioty (36 %). Objawy te wykazywały zwykle stopień nasilenia 1 lub 2 (0-5 epizodów wymiotów w ciągu 24 godzin) i ustępowały samoistnie albo były szybko opanowywane za pomocą standardowego leczenia przeciwwymiotnego. Częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów wynosiła 4 %.

Tabela 5. obejmuje działania niepożądane stwierdzone w czasie badań klinicznych dotyczących glejaka złośliwego wykazującego wznowę lub progresję i po wprowadzeniu produktu leczniczego Nogron do obrotu.

Tabela 5. Działania niepożądane u pacjentów z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: | Zakażenia oportunistyczne, w tym ZPPC

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo często:

Niezbyt często:

Neutropenia lub limfopenia (stopnia 3.-4.), małopłytkowość (stopnia 3.-4.)

Pancytopenia, niedokrwistość (stopnia 3.-4.), leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często:

Często:

Jadłowstręt

Zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:

Często:

Bóle głowy

Senność, zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: | Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

Często:

Wymioty, nudności, zaparcia Biegunka, ból brzucha, dyspepsia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:

Bardzo rzadko:

Wysypka, świąd, łysienie

Rumień wielopostaciowy, erytrodermia,

pokrzywka, osutka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:

Często:

Bardzo rzadko:

Uczucie zmęczenia Gorączka, osłabienie, sztywność, złe samopoczucie, ból, zaburzenia smaku Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy

Wyniki badań laboratoryjnych

Małopłytkowość i neutropenia stopnia 3 lub 4 wystąpiły odpowiednio u 19% i 17% pacjentów leczonych z powodu złośliwego glejaka. Doprowadziło to do hospitalizacji i (lub) przerwania leczenia temozolomidem odpowiednio u 8% i 4% pacjentów. Spodziewana mielosupresja (występowała zwykle w czasie pierwszych kilku cykli z największym nasileniem (nadir) między dniem 21 i dniem 28), ustępowała szybko, zwykle w ciągu 1-2 tygodni. Nie stwierdzono skłonności do kumulowania się mielosupresji. Wystąpienie trombocytopenii może zwiększać ryzyko krwawień, a neutropenii lub leukopenii ryzyko zakażeń.

Płeć

W badaniach klinicznych analizy farmakokinetyki w populacji wzięło udział 101 kobiet i 169 mężczyzn, u których wystąpił nadir liczby neutrofili obojętnochłonnych oraz 110 kobiet i 174 mężczyzn, u dla których wystąpił nadir liczby płytek krwi. U kobiet w porównaniu do mężczyzn, w pierwszym cyklu terapii obserwowano większą częstość występowania neutropenii 4. stopnia (całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych - ANC < 0.5 x 109/l ) - 12 % u kobiet w porównaniu do 5% u mężczyzn, oraz trombocytopenii (< 20 x 109/l) - 9 % u kobiet w porównaniu do 3 % u mężczyzn. Według danych dotyczących 400 chorych z nawrotowym glejakiem, neutropenia 4. stopnia wystąpiła u 8 % kobiet w porównaniu do 4 % u mężczyzn, a trombocytopenia 4. stopnia wystąpiła u 8 % kobiet w porównaniu do 3 % u mężczyzn w czasie pierwszego cyklu terapii. W badaniu dotyczącym 288 pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym, neutropenia 4. stopnia wystąpiła u 3 % kobiet w porównaniu do 0 % u mężczyzn, a trombocytopenia 4. stopnia wystąpiła u 1 % kobiet w porównaniu do 0 % u mężczyzn w pierwszym cyklu terapii.

Dzieci i młodzież

Badano skutki podawania doustnego temozolamidu u dzieci i młodzieży (w wieku 3-18 lat) z nawracającym glejakiem pnia mózgu lub nawracającym wysoko złośliwym gwiaździakiem, według schematu obejmującego podawanie produktu leczniczego codziennie przez 5 dni co 28 dni. Chociaż ilość danych jest ograniczona, wydaje się, że tolerancja u dzieci powinna być taka sama jak u dorosłych. Nie określono bezpieczeństwa stosowania temozolomidu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Doświadczenie uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu

Następujące dodatkowe ciężkie działania niepożądane zostały zidentyfikowane podczas stosowanialeku po wprowadzeniu go do obrotu:

Tabela 6. Podsumowanie zdarzeń, związanych ze stosowaniem temozolomidu, odnotowanych po wprowadzeniu go do obrotu*

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

Bardzo rzadko

zespół mielodysplastyczny, nowotwory złośliwe wtórne, w tym białaczka szpikowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

długotrwała pancytopenia, niedokrwistość aplastycznat

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

śródmiąższowe zapalenie płuc/zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, niewydolność oddechowaf

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemia, cholestaza, zapalenie wątroby uszkodzenie wątroby, niewydolność wątrobyf

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

*Zdarzenia zaklasyfikowano zgodnie z Klasyfikacją Układów i Narządów i stosowaniem produktu po wprowadzeniu go do obrotu f W tym przypadki zakończone zgonem

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V .

4.9 Przedawkowanie

Klinicznie oceniano u pacjentów dawki 500, 750, 1 000 i 1 250 mg/m2 pc. (całkowita dawka w cyklu podana w ciągu 5 dni). Toksyczność wobec układu hematologicznego ograniczała wielkość dawki. Obserwowano ją po podaniu każdej dawki, ale uważa się, że jest ona cięższa po zastosowaniu większych dawek. U pacjenta, który przyjął nadmierną dawkę 10 000 mg (całkowita dawka w jednym cyklu, podana w ciągu 5 dni) obserwowano następujące działania niepożądane: pancytopenię, gorączkę, niewydolność wielonarządową i śmierć. Istnieją doniesienia o pacjentach, którzy przyjmowali zalecaną dawkę dłużej niż przez 5 dni leczenia (do 64 dni). Do obserwowanych u nich działań niepożądanych należały mielosupresja z zakażeniami lub bez zakażeń, w pewnych przypadkach ciężkimi i długotrwałymi, prowadzącymi do śmierci. W przypadku przedawkowania konieczna jest ocena hematologiczna. Jeśli jest to konieczne należy zastosować leczenie podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe - Inne leki alkilujące, kod ATC: L01A X03 Mechanizm działania

Temozolomid jest triazenem, który w fizjologicznym pH ulega szybkiej chemicznej przemianie do aktywnego monometylo-triazenoimidazolo-karboksamidu (MTIC). Przypuszcza się, że cytotoksyczność MTIC wynika głównie z alkilacji w pozycji Oó guaniny oraz dodatkowo alkilacji w pozycji N7. Pojawiające się w następstwie działania cytotoksycznego uszkodzenia przypuszczalnie są spowodowane błędną naprawą adduktów metylowych.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Nowo zdiagnozowany glejak wielopostaciowy

573 pacjentów randomizowano do grupy leczonej temozolomidem i radioterapią (n=287) lub do grupy leczonej samą radioterapią (n=286). Przez 42 dni (maksymalnie do 49 dni), zaczynając od pierwszego dnia radioterapii do czasu jej zakończenia, pacjenci z grupy leczonej temozolomidem i radioterapią otrzymywali temozolomid (75 mg/m2 pc.) raz na dobę. Następnie w 4 tygodnie po zakończeniu radioterapii rozpoczynano monoterapię temozolomidem (150 - 200 mg/m2 pc.). Temozolomid podawano od 1. do 5. dnia każdego 28-dniowego cyklu. Stosowano do 6 cykli. Pacjenci grupy kontrolnej otrzymywali tylko radioterapię. W czasie radioterapii prowadzonej razem z leczeniem z temozolomidem konieczne było zapobieganie zapaleniu płuc wywoływanemu przez Pneumocystis jirovecii (PCP).

W okresie obserwacji po zakończeniu badania temozolomid podawano jako leczenie ratujące życie 161 pacjentom spośród 282 pacjentów (57 %) z grupy leczonej tylko radioterapią i 62 pacjentom spośród 277 pacjentów (22 %) z grupy leczonej temozolomid i radioterapią.

Współczynnik ryzyka (ang. hazard ratio - HR) dotyczący ogólnego czasu przeżycia wynosił 1,59 (poziom ufności 95 % dla HR=1,33 -1,91) z log-rank p < 0,0001 na korzyść pacjentów leczonych temozolomidem. Oszacowano, że prawdopodobieństwo przeżycia 2 lat lub dłużej (26 % vs 10 %) jest większe dla grupy leczonej radioterapią i temozolomidem. Skojarzenie radioterapii z podawaniem temozolomidu, a następnie zastosowanie monoterapii temozolomidem w leczeniu pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym powoduje statystycznie istotne zwiększenie ogólnego czasu przeżycia w porównaniu do stosowania samej radioterapii (Rycina 1).

Populacja leczona i oczekująca na leczenie: ogólny czas przeżycia HR (poziom ufności 95% C.I.) = 1,59 (1,33-1,91)

Wartość p w teście log-rank < 0,0001

Czas od randomizacji (miesiące)

Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera ogólnego czasu przeżycia (populacja intent-to-treat -wyodrębniona wg zaplanowanego leczenia)

Wyniki badania nie były zgodne w podgrupie pacjentów w złym stanie ogólnym (WHO PS = 2, n = 70), jednak wskaźniki przeżycia ogólnego i czasu do progresji choroby były podobne w obu grupach. Nie wydaje się jednak, aby w tej grupie pacjentów istniały jakiekolwiek nadmierne zagrożenia.

Glejak złośliwy wykazujący wznowę lub progresję

Dane dotyczące skuteczności klinicznej u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym (stan ogólny według skali Karnofskiego [KPS] >70), z progresją lub wznową, po zabiegu chirurgicznym i radioterapii pochodzą z dwóch badań klinicznych, w których temozolomid podawano doustnie. Jedno z tych badań było badaniem nieporównawczym przeprowadzonym w grupie 138 pacjentów (29 % otrzymywało wcześniej chemioterapię). Drugie badanie było randomizowanym badaniem z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną, w którym w grupie 225 pacjentów (67 % poddano wcześniej chemioterapii nitrozomocznikiem) porównywano skuteczność temozolomidu i prokarbazyny. W obu badaniach podstawowym kryterium (pierwszorzędowym punktem końcowym) był wolny od progresji czas przeżycia (ang. progressive-free survival - PFS), który określono na podstawie analizy obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI) lub pogorszenia objawów neurologicznych. W badaniu nieporównawczym PFS po 6 miesiącach wynosił 19 %, mediana wolnego od progresji czasu przeżycia wynosiła 2,1 miesiąca, a mediana ogólnego przeżycia 5,4 miesiąca. Odsetek obiektywnych odpowiedzi ustalony na podstawie analizy MRI wyniósł 8 %.

W badaniu randomizowanym, z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną po 6 miesiącach PFS był istotnie większy dla temozolomidu niż prokarbazyny (odpowiednio 21 % i 8 %, chi-kwadrat p = 0,008) z medianą PFS wynoszącą odpowiednio 2,89 i 1,88 miesiąca (log rank p = 0,0063). Mediana przeżycia wyniosła odpowiednio 7,34 i 5,66 miesiąca dla temozolomidu i prokarbazyny (log rank p = 0,33). Po 6 miesiącach odsetek pacjentów, którzy przeżyli był istotnie większy w grupie otrzymującej temozolomid (60 %) w porównaniu z grupą otrzymującą prokarbazynę (44 %) (chi-kwadrat p =

0,019). U pacjentów, u których stosowano uprzednio chemioterapię wykazano korzystny efekt, gdy KPS wynosił 80 lub więcej.

Wyniki dotyczące czasu, po którym nastąpiło pogorszenie stanu neurologicznego wykazują przewagę temozolomidu wobec prokarbazyny, podobnie jak dane dotyczące czasu, po którym nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego (KPS < 70 lub spadek, o co najmniej 30 punktów). Według tych kryteriów mediana czasów do progresji wynosiła od 0,7 do 2,1 miesiąca dłużej dla temozolomidu niż dla prokarbazyny (log rank p = < 0,01 do 0,03).

Gwiaździak anaplastyczny wykazujący wznowę

W wieloośrodkowym, prospektywnym badaniu fazy II oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność doustnego temozolomidu w leczeniu pacjentów z gwiaździakiem anaplastycznym u których wystąpiła pierwsza wznowa, wolny od progresji czas przeżycia po 6 miesiącach wynosił 46 %. Mediana wolnego od progresji czasu przeżycia wynosiła 5,4 miesiące. Mediana ogólnego czasu przeżycia wynosiła 14,6 miesięcy. Na podstawie oceny ogólnych wyników, stopień reakcji na leczenie populacji ITT, n = 162 (zgodnie z zaplanowanym leczeniem) wynosił 35 % (13 odpowiedzi całkowitych i 43 odpowiedzi częściowe). U 43 pacjentów nastąpiła stabilizacja choroby. Wolny od objawów czas przeżycia po 6 miesiącach, dla całej badanej populacji wynosił 44 %. Mediana czasu przeżycia wolnego od objawów wynosiła 4,6 miesięcy, co jest wynikiem podobnym do czasu przeżycia wolnego od progresji. Dla dobranej pod względem histologicznym populacji, wyniki dotyczące skuteczności były podobne. Uzyskanie potwierdzonej radiologicznie reakcji na leczenie lub utrzymanie stanu wolnego od progresji było ściśle skorelowane z utrzymaniem jakości życia lub jej poprawą.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych temozolomid podawano doustnie przez 5 dni co 28 dni dzieciom (w wieku 3 - 18 lat) z glejakiem pnia mózgu, wykazującym wznowę lub gwiaździakiem o wysokim stopniu złośliwości wykazującym wznowę. Tolerancja leczenia była podobna jak u dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Temozolomid ulega samoistnej hydrolizie w fizjologicznym pH do aktywnego związku 3-metylo(triazeno-1-yl)imidazolo-4-karboksyamidu (MTIC). MTIC samoistnie hydrolizuje do 5-amino-imidazolo-4-karboksyamidu (AIC), związku pośredniego biorącego udział w biosyntezie puryny i kwasów nukleinowych, oraz do metylohydrazyny, uważanej za aktywny związek alkilujący. Uważa się, że cytotoksyczność MTIC jest przede wszystkim wynikiem alkilacji DNA, głównie w pozycji Oó i N7 guaniny. Porównując do AUC temozolomidu, narażenie na MTIC i AIC wynosi odpowiednio ~2,4 % i 23 %. In vivo, ti/2 MTIC jest podobne do okresu półtrwania temozolomidu i wynosił 1,8 godziny.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dorosłym pacjentom, temozolomid ulega szybkiemu wchłanianiu, osiągając stężenie maksymalne już po 20 minutach od podania (średnio po 0,5 do 1,5 godziny). Po podaniu doustnym znakowanego 14C temozolomidu, średnie wydalanie 14C z kałem w ciągu 7 dni po podaniu wyniosło 0,8 %, co wskazuje na całkowite wchłanianie.

Dystrybucja

Temozolomid w niewielkim stopniu wiąże się z białkami (10 % do 20 %), w związku z czym nie przewiduje się interakcji temozolomidu z lekami w znacznym stopniu wiążącymi się z białkami. Badania emisyjnej tomografii pozytronowej (PET) u ludzi oraz wyniki badań przedklinicznych sugerują, że temozolomid szybko przenika przez barierę krew-mózg i dostaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). Przenikanie temozolomidu do CSF zostało potwierdzone u jednego pacjenta, u którego AUC w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosiło około 30 % AUC oznaczonego w osoczu co jest zgodne z danymi uzyskanymi u zwierząt.

Eliminacja.

Okres półtrwania (t1/2) w osoczu wynosi około 1,8 godziny. Główną drogą wydalania 14C są nerki. Po podaniu doustnym około 5 % do 10 % podanej dawki leku jest wykrywane w moczu w ciągu 24 godzin w stanie niezmienionym, natomiast pozostała ilość wydalana jest w postaci kwasu temozolomidu, 5-aminoimidazolo-4-karboksamidu (AIC) oraz niezidentyfikowanych metabolitów polarnych.

Stężenie w osoczu zwiększa się w zależności od dawki. Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

Szczególne populacje

Analiza farmakokinetyki populacyjnej temozolomidu wykazała, że klirens osoczowy temozolomidu był niezależny od wieku, czynności nerek lub palenia tytoniu. W oddzielnym badaniu farmakokinetycznym stwierdzono, że profile farmakokinetyczne w osoczu u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby były podobne do obserwowanych u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U dzieci wartość AUC była większa niż u dorosłych, jednakże maksymalna tolerowana dawka (MTD) wynosiła 1000 mg/m2 pc. na 1 cykl chemioterapii, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach obejmujące pojedynczy cykl (5-dniowe podanie, 23 dni bez podawania), 3 cykle i 6 cykli. Docelowymi miejscami działania toksycznego był szpik kostny, układ siateczkowo-śródbłonkowy, jądra, układ pokarmowy. Po podaniu większych dawek, które były letalne dla 60 % do 100 % badanych szczurów i psów występowało zwyrodnienie siatkówki. Większość skutków działań toksycznych była przemijająca, z wyjątkiem niepożądanych zdarzeń wobec układu rozrodczego samców oraz zwyrodnienia siatkówki. Jednakże, ponieważ dawki wywołujące zwyrodnienie siatkówki były rzędu dawek letalnych oraz nie stwierdzono podobnych działań w czasie badań klinicznych uznano, że spostrzeżenie to nie ma znaczenia klinicznego.

Temozolomid jest embriotoksycznym, teratogennym i genotoksycznym środkiem alkilującym. Temozolomid jest bardziej toksyczny dla szczurów i psów niż dla człowieka, a dawka kliniczna jest zbliżona do minimalnej dawki letalnej dla szczurów i psów. Wydaje się, że czułym wskaźnikiem toksyczności może być zależne od dawki zmniejszenie liczby leukocytów i płytek. U szczurów w czasie badania obejmującego 6 cykli wystąpiły różne rodzaje nowotworów, w tym rak piersi, rogowiak kolczystokomórkowy skóry, gruczolak podstawnokomórkowy, podczas gdy w badaniach na psach nie zaobserwowano guzów ani zmian przednowotworowych. Szczury wydają się być szczególnie wrażliwe na onkogenne działanie temozolomidu. Pierwsze guzy pojawiły się u nich w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia podawania. Obserwowany okres utajenia jest bardzo krótki, nawet w odniesieniu do środków alkilujących.

Wyniki testów Amesa (salmonella) i aberracji chromosomowych ludzkich limfocytów krwi obwodowej (ang. Human Peripheral Blood Lymphocyte - HPBL) dały pozytywny wynik mutagenny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki Laktoza bezwodna Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kwas winowy Kwas stearynowy

Otoczka kapsułki, rozmiar 0:

5 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Indygotyna (E 132)

20 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

100 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Indygotyna (E 132)

140 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

180 mg: Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

250 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz drukarski czarny:

Szelak

Glikol propylenowy Woda oczyszczona Stężony roztwór amoniaku sodu Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności Butelka z HDPE

2 lata - 5mg, 20mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg Saszetka

18 miesięcy - 5 mg

2 lata - 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 300 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Saszetka 5mg, 20mg

Przechowywać w temperaturze poniżej 250 C.

100mg, 140mg, 180mg, 250mg Przechowywać w temperaturze poniżej 300 C.

5.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca zwitek z poliestru i środek pochłaniający wilgoć, zawierająca 5 kapsułek. Całość w tekturowym pudełku.

Saszetka z Papier/LDPE/Aluminium/Etylenu i kwasu akrylowego kopolimer Każda saszetka zawiera jedną twardą kapsułkę.

Pudełko tekturowe zawiera 5 lub 20 twardych kapsułek, pojedynczo zamkniętych w saszetkach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kapsułek nie należy otwierać. Jeżeli kapsułka zostanie uszkodzona, należy unikać kontaktu zawartego w niej proszku ze skórą lub z błonami śluzowymi. Jeżeli produkt leczniczy Nogron wejdzie w kontakt ze skórą lub z błonami śluzowymi, należy go natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.

Pacjentom należy zalecić, aby przechowywali kapsułki w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, najlepiej w szafce zamykanej na klucz. Przypadkowe połknięcie produktu u dzieci spowodować zgon.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38

Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.01.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.05.2014

18

Nogron