Imeds.pl

Nolpaza 40 Mg Tabletki Dojelitowe 40 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nolpaza i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nolpaza

3.    Jak stosować lek Nolpaza

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nolpaza

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nolpaza i w jakim celu się go stosuje

Nolpaza jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Lek Nolpaza jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Lek Nolpaza jest stosowany:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

-    W refluksowym zapaleniu przełyku; stan zapalny przełyku (odcinek łączący gardło z żołądkiem), któremu towarzyszy cofanie się kwasu solnego z żołądka do przełyku.

Dorośli:

-    W zakażeniach bakterią Helicobacterpylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka

i dwunastnicy w skojarzeniu z 2 antybiotykami (leczenie eradykacyjne), w celu usunięcia bakterii i zapobieganiu nawrotom owrzodzenia.

-    W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

-    W zespole Zollingera-Ellisona i innych stanach chorobowych, związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nolpaza Kiedy nie stosować leku Nolpaza:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, sorbitol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nolpaza należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeżeli u pacjenta występują poważne problemy z wątrobą. Należy poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby. Lekarz zleci częstszą kontrolę

enzymów wątrobowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego przyjmowania leku Nolpaza. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych lekarz przerwie leczenie.

-    Jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka zmniejszonego stężenia witaminy B12, a pacjent leczony jest długotrwale pantoprazolem. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających (hamujących) wydzielanie kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

-    Jeżeli pacjent zażywa lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV) jednocześnie z pantoprazolem, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli wystąpią następujące objawy:

-    niezamierzona utrata masy ciała,

-    nawracające wymioty,

-    trudności z połykaniem,

-    wymioty krwią,

-    bladość i osłabienie (niedokrwistość),

-    krew w kale,

-    ciężka biegunka i (lub) utrzymująca się biegunka, ponieważ podczas stosowania leku Nolpaza zgłaszano przypadki nieznacznie częstszego występowania zakaźnej biegunki.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania leku Nolpaza przez dłuższy czas (ponad 1 rok), lekarz zaleci prawdopodobnie stałą obserwację. Należy w takim przypadku przy każdej wizycie u lekarza zgłaszać wszelkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz ich okoliczności.

Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak lek Nolpaza, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Nolpaza u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nolpaza a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Nolpaza może wpływać na skuteczność innych leków, dlatego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

-    ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ lek Nolpaza może osłabiać ich działanie;

-    warfaryna i fenprokumon, które wpływają na gęstość krwi. Może zaistnieć konieczność wykonania dalszych badań;

-    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

-    metotreksat (chemioterapetyk stosowany w dużych dawkach w leczeniu raka).

Nolpaza z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania lub kruszenia, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono przenikanie leku do mleka kobiet karmiących piersią. Kobiety w ciąży, podejrzewające, że są w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować tego leku chyba, że lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których wystąpią działania niepożądane takie, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Nolpaza zwiera sorbitol

Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Nolpaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak przyjmować lek Nolpaza

Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania lub kruszenia, popijając wodą.

Jeżeli lekarz nie zalecił innego dawkowania, zazwyczaj stosowane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Lekarz może podwoić dawkę. Okres leczenia w przypadku refluksowego zapalenia przełyku wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek.

Dorośli:

Leczenie zakażeń bakterią Helicobacterpylon u pacjentów z wrzodami dwunastnicy i wrzodami żołądka w połączeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne)

Jedna tabletka dwa razy na dobę plus dwie tabletki antybiotyków: amoksycyliny, klarytromycyny lub metronidazolu (lub tydidazolu); każdy antybiotyk należy przyjmować dwa razy na dobę z tabletką pantoprazolu. Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjmować 1 godzinę przed śniadaniem, a 2 tabletkę pantoprazolu 1 godzinę przed kolacją. Należy przestrzegać instrukcji podanej przez lekarza i przeczytać ulotki umieszczone w opakowaniach antybiotyków. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 1 do 2 tygodni.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy

Zalecana dawka leku to 1 tabletka na dobę. Lekarz może podwoić dawkę.

Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Okres leczenia w przypadku wrzodów żołądka wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Okres leczenia w przypadku wrzodów dwunastnicy wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

W przypadku długotrwałego leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych, w których wydzielana jest zbyt duża ilość kwasu solnego w żołądku

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa leku to 2 tabletki na dobę.

Obie tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. W późniejszym terminie lekarz może zmienić dawkę leku, w zależności od ilości wydzielanego kwasu solnego w żołądku. W przypadku przepisania większej liczby tabletek niż dwie tabletki na dobę, lek należy przyjmować w dwóch dawkach podzielonych.

Jeśli lekarz przepisze dawkę dobową większą od czterech tabletek na dobę, dokładnie poinformuje on kiedy należy przerwać przyjmowanie leku.

Specjalne grupy pacjentów:

-    pacjenci z problemami z nerkami, umiarkowanymi do ciężkich problemami z wątrobą nie powinni stosować leku Nolpaza w celu eradykacji Helicobacter pylori;

-    pacjenci z ciężkimi problemami z wątrobą nie powinni przyjmować więcej niż 1 tabletkę 20 mg pantoprazolu na dobę (w tym celu lekarz może przepisać tabletki zwierające 20 mg pantoprazolu).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Lek Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nolpaza

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania nie są znane. Pominięcie zastosowania leku Nolpaza

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Nolpaza

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

Poważne reakcje alergiczne [rzadko występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)]:

-    obrzęk języka i (lub) gardła,

-    trudności z połykaniem,

-    pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą),

-    trudności z oddychaniem,

-    alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy),

-    silne zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się.

Poważne reakcje skórne [częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]:

-    pęcherze skórne i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia,

-    nadżerka (łącznie z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub genitaliów (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i

-    nadwrażliwość na światło.

Inne poważne stany [częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]:

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (poważne zniszczenie komórek wątroby, żółtaczka) lub -gorączka,

-    wysypka i

-    powiększenie nerek, czasami ból przy oddawaniu moczu oraz ból w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek, czasami przechodzące w niewydolność nerek).

Jeżeli przyjmowano pantoprazol przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    ból głowy,

-    zawroty głowy,

-    biegunka,

-    nudności,

-    wymioty,

-    wzdęcia i wiatry,

-    zaparcia,

-    suchość w jamie ustnej ,

-    ból i dyskomfort w j amie brzusznej,

-    wysypka skórna; osutka, wykwity skórne,

-    świąd,

-    złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa,

-    osłabienie; wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie,

-    zaburzenia snu.

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    zaburzenia wzroku, takie j ak niewyraźne widzenie,

-    pokrzywka,

-    ból stawów,

-    ból mięśni,

-    zmiany masy ciała,

-    podwyższona temperatura,

-    obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy),

-    reakcje alergiczne,

-    depresja,

-    powiększenie piersi u mężczyzn,

-    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    dezorientacja.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy),

-    zmniej szone stężenie    sodu    we    krwi,

-    zmniej szone stężenie    wapnia we krwi,

-    zmniej szone stężenie    potasu we krwi,

-    uczucie mrowienia i drętwienia w    dłoniach lub stopach,

-    kurcze mięśni.

Działania niepożądane rozpoznawane w badaniach krwi:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

Zwiększenie stężenia bilirubiny; zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi; ciężkie zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze zakażenia

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    zmniej szenie liczby płytek krwi, które może powodować częstsze występowanie krwawienia lub sińców,

-    zmniej szenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze zakażenia,

-    ciężkie zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub powodować częstsze zakażenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nolpaza

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nolpaza

-    Substancją czynną leku jest pantoprazol .Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

-    Pozostałe składniki to mannitol, krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol (E 420), wapnia stearynian w rdzeniu tabletki i hypromeloza, powidon (K 25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, makrogol 6000 i talk w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Nolpaza i co zawiera opakowanie

Tabletki dojelitowe 40 mg są jasnobrązowożółte, owalne, obustronnie lekko wypukłe.

Opakowania: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 98 tabletek dojelitowych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA HAARLEM, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.06.2015

7