+ iMeds.pl

Normalac 667 mg/mlUlotka Normalac

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Normalac, 667 mg/ml, syrop

(Lactulosum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa po kilkunastu dniach lub pacjent czuje się gorzej, należy

_skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Normalac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Normalac

3.    Jak przyj mować lek Normalac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Normalac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Normalac i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera substancję czynną - laktulozę, która jest syntetycznym dwucukrem nieulegającym rozkładowi w jelicie cienkim. Laktuloza w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem bakterii ulega rozkładowi do dwutlenku węgla i niskocząsteczkowych kwasów organicznych (takich jak: kwas mlekowy, octowy i mrówkowy).

Kwasy te powodują:

-    obniżenie pH w jelicie grubym, a tym samym zwiększenie kwasowości, co ma istotny wpływ na wiele procesów metabolicznych oraz równowagę flory bakteryjnej w jelitach;

-    w sposób naturalny regulują wypróżnienia, poprzez zwiększenie zawartości wody w stolcu.

Wskazania do stosowania:

•    encefalopatia wątrobowa (zaburzenia neuropsychiczne powstałe w wyniku uszkodzenia wątroby, a zwłaszcza marskości wątroby);

•    zaparcia (regulacja wypróżnień).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Normalac Kiedy nie przyjmować leku Normalac

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma galaktozemię (wrodzone zaburzenie przemiany cukrów - niezdolność przekształcenia galaktozy w glukozę);

•    jeśli pacjent ma niedrożność jelit (silne kurczowe bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, pacjent nie oddaje wiatrów ani stolca);

•    jeśli pacjent ma ostre choroby zapalne jelit, w tym wrzodziejące zapalenie okrężnicy i odbytnicy, chorobę Leśniowskiego-Crohna (objawiającą się m.in. przewlekłą biegunką).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Leku Normalac nie należy stosować, jeśli występują bóle brzucha, nudności i wymioty.

•    Przed zastosowaniem leku Normalac pacjent powinien powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli występują uporczywe zaparcia,

-    jeśli ma cukrzycę (patrz punkt: Lek zawiera laktozę jednowodną, galaktozę, fruktozę).

W razie długotrwałego stosowania leku Normalac, należy skontaktować się z lekarzem, który może zlecić badanie krwi (oznaczenie stężenia elektrolitów).

Lek Normalac a inne leki

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Normalac, pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

•    neomycynę (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń);

•    digoksynę (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca), ponieważ Normalac może nasilić jej toksyczne działanie, zwłaszcza jeśli przyjmowany jest w dużych dawkach;

•    leki stosowane w leczeniu zaparć, ponieważ nie należy ich przyjmować jednocześnie z lekiem Normalac.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wykonano odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Normalac nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.

Lek Normalac zawiera laktozę jednowodną, galaktozę, fruktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Normalac

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Zalecana dawka

Encefalopatia wątrobowa

od 90 do 190 ml na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Zaparcia

dawka początkowa to 20 ml na dobę, następnie 10 ml na dobę jako dawka podtrzymująca.

U niektórych pacjentów konieczne może być zastosowanie większej dawki początkowej 30 do 40 ml, następnie 10 ml na dobę jako dawka podtrzymująca.

Do odmierzenia dawki leku należy stosować miarkę dołączoną do opakowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Normalac

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Normalac, należy skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie leku może powodować biegunkę osmotyczną (wywołaną zaburzeniami wchłaniania) oraz skurczowe bóle brzucha. Objawy te ustępują po przerwaniu przyjmowania leku.

Pominięcie przyjęcia leku Normalac

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

•    nadmierne oddawanie gazów (wiatry), bóle brzucha, biegunka, wzdęcia, zwłaszcza, gdy lek przyjmowany jest w dużych dawkach.

Częstość nieznana:

•    niedobory elektrolitów (sodu, potasu) spowodowane biegunką. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem (patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Normalac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywanie leku w niskiej temperaturze może spowodować jego zgęstnienie. Po ogrzaniu konsystencja leku powróci do stanu wyjściowego.

Ewentualne ściemnienie roztworu nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Normalac

-    Substancj ą czynną leku jest laktuloza.

15 ml syropu zawiera 10,0 g laktulozy oraz niewielkie ilości laktozy jednowodnej (1,0 g). Lek zawiera śladowe ilości innych cukrów (galaktoza 1,5 g, tagatoza 0,4 g, fruktoza 0,1 g, epilaktoza 1,0 g).

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, aromat śmietankowy N.7-bis, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Normalac i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu barwy jasnożółtej o smaku słodkim.

Opakowanie leku:

•    butelka z barwionego szkła zawierająca 150 ml leku, z zakrętką z lakierowanego aluminium i uszczelką polietylenową, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta oraz z miarką PP,

•    butelka typu PET zawierająca 200 ml leku, z zakrętką HPDE umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta oraz miarką PP.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Località Granatieri,

50018 Scandicci (Florencja), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 3,

30-733 Kraków,

Tel.: (012) 653 15 71 lub 653 15 72

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Normalac

Charakterystyka Normalac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Normalac, 667 mg/ml, syrop (Lactulosum)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

15 ml syropu zawiera 10,0 g laktulozy oraz niewielkie ilości laktozy jednowodnej (< 1,0 g). Preparat zawiera śladowe ilości innych cukrów (galaktoza < 1,5 g, tagatoza < 0,4 g, fruktoza < 0,1 g, epilaktoza < 1,0 g).

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop, przezroczysty, żółty, gęsty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    w encefalopatii wątrobowej;

-    w zaparciach (regulacja wydalania).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenci z encefalopatią wątrobową:

od 90-190 ml na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Preparat może być podawany z wodą, sokami owocowymi, mlekiem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na laktulozę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

Galaktozemia.

Nie stosować roztworu laktulozy u osób z niedrożnością jelit, u pacjentów z ostrymi chorobami zapalnymi jelit w tym wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i odbytnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Nie łączyć z innymi preparatami stosowanymi w zaparciach.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować leku w przypadku bólów brzucha, nudności i wymiotów.

W przypadku uporczywych zaparć należy porozumieć się z lekarzem.

W razie długotrwałego stosowania preparatu Normalac, należy wykonać kontrolne badanie poziomu elektrolitów we krwi. O konieczności wykonania takiego badania decyduje lekarz po ocenie stanu klinicznego pacjenta.

Normalac może nasilić toksyczne działanie digoksyny z powodu zwiększenia utraty potasu, zwłaszcza, gdy lek podawany jest w dużych dawkach.

Produkt leczniczy Normalac zawiera śladowe ilości cukrów wchłanialnych (laktoza, galaktoza i tagatoza), dlatego pacjenci chorzy na cukrzycę powinni zasięgnąć opinii lekarza. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Możliwe jest synergistyczne działanie z neomycyną.

Lek może nasilić toksyczne działanie naparstnicy z powodu obniżenia stężenia potasu, zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie stwierdzono wpływu laktulozy na reprodukcję i rozwój potomstwa u zwierząt.

Nie prowadzono jednak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Laktuloza nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Niemniej jednak należy liczyć się z wystąpieniem efektu terapeutycznego po ok. 2 godzinach, ale w tym względzie istnieje duża zmienność osobnicza.

4.8    Działania niepożądane

Stosowanie preparatu w dużych dawkach, może spowodować skurczowe bóle brzucha, biegunkę i wzdęcia.

Przy długotrwałym stosowaniu istnieje możliwość powstania niedoborów elektrolitowych.

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych określona jest w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (>1/100 do <1/10).

Nadmierne oddawanie gazów, ból brzucha, wzdęcia; jeżeli dawkowanie jest za wysokie, biegunka.

Badania diagnostyczne

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej z powodu biegunki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może być przyczyną biegunki osmotycznej i skurczowych bólów brzucha. Objawy te ustępują po przerwaniu stosowania leku. Leczenie jest objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeczyszczające - preparaty działające osmotycznie. Kod ATC: A06AD11

Preparat zawiera laktulozę (4-O-ß-D-Galactopyranosyl-D-fruktoza), która jest syntetycznym disacharydem nie ulegającym rozkładowi pod wpływem disacharydaz w jelicie cienkim.

W niezmienionej postaci preparat dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem bakterii (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus), ulega rozkładowi do dwutlenku węgla i niskocząsteczkowych kwasów organicznych - głównie do kwasu mlekowego, octowego, mrówkowego.

Obecność tych kwasów:

-    obniża pH w jelicie grubym i powoduje przemianę amoniaku (NH3) wchłanianego przez śluzówkę jelita do jonu amonowego (NH+), który nie ulega wchłanianiu, oraz nasila napływ amoniaku z krwi do światła jelita;

-    hamuje działanie flory proteolitycznej oraz zapobiega wytwarzaniu amoniaku i innych substancji toksycznych pochodzących z katabolizmu białek, które

w ciężkiej niewydolności wątroby nie mogą być zmetabolizowane przez wątrobę i które, przechodząc przez barierę krew-mózg, upośledzają metabolizm mózgowy;

-    sprawia, że aniony organiczne, będące produktem rozpadu laktulozy, nie ulegając wchłanianiu, zwiększają objętość wody w okrężnicy na zasadzie osmozy.

W rezultacie zwiększa się zawartość wody w masie stolca, ułatwiając wypróżnienie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Laktuloza (4-O-P-D-Galactopyranosyl-D-fruktoza) jest syntetycznym dwucukrem, który z powodu braku swoistego dla niego enzymu w jelicie cienkim dociera do okrężnicy w formie niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie danych przedklinicznych oraz w oparciu o konwencjonalne badania nad bezpieczeństwem farmakologicznym, toksycznością związaną z powtarzanymi dawkami, uszkadzającym działaniem na geny, właściwościami rakotwórczymi i toksycznym wpływem na rozrodczość nie stwierdzono szczególnego ryzyka dla ludzi.

Toksyczność ostra:

po podaniu doustnie


dootrzewnowo


LD50 (szczur)    40 ml/kg

LD50 (mysz)    40 ml/kg


16 ml/kg 19 ml/kg


Toksyczność przewlekła:

U szczurów: codzienne podawanie laktulozy 2-4-8 ml/kg masy ciała przez sondę żołądkową przez 24 tygodnie nie doprowadziło do istotnych zmian w porównaniu z grupą kontrolną.

U psów: podczas podawania doustnego laktulozy 3 ml/kg masy ciała dziennie przez 16 tygodni - wzrost masy ciała oraz stan ogólny i zachowanie były całkowicie normalne. Brak istotnych danych o znaczeniu klinicznym nie opisanych w innych punktach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny, aromat śmietankowy N. 7-bis, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywanie w niskiej temperaturze może spowodować zgęstnienie roztworu.

Po ogrzaniu konsystencja preparatu powróci do stanu wyjściowego.

Ewentualne ściemnienie roztworu nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Normalac po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z barwionego szkła o pojemności 150 ml z zakrętką z lakierowanego aluminium z uszczelką polietylenową oraz miarka PP i ulotka w tekturowym pudełku.

Butelka PET o pojemności 200 ml z zakrętką HPDE oraz miarka PP i ulotka w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Località Granatieri,

50018 Scandicci (Florencja), Włochy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7187

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.06.1997 r. / 05.07.2002 r. / 27.06.2007 r. / 03.12.2008 r. / 09.05.2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Normalac