+ iMeds.pl

Norsept 400 mgUlotka Norsept

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Norsept, 400 mg, tabletki powlekane

Norfloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Norsept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Norsept

3.    Jak przyjmować lek Norsept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Norsept

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Norsept i w jakim celu się go stosuje

Norfloksacyna jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, należącym do grupy fluorochinolonów.

Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania norfloksacyny są powikłane i niepowikłane, ostre i przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych:

-    zapalenie pęcherza moczowego,

-    zapalenie miedniczek nerkowych,

-    niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek,

-    przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego,

-    zakażenia związane z chirurgią urologiczną, pęcherzem neurogennym lub kamicą nerkową wywołane przez bakterie wrażliwe na norfloksacynę.

Przed rozpoczęciem leczenia norfloksacyną lekarz sprawdzi (jeśli jest to możliwe) wrażliwość wyhodowanego szczepu bakteryjnego. Jednak podawanie norfloksacyny można rozpocząć przed otrzymaniem wyników testu oporności na lek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Norsept Kiedy nie stosować leku Norsept

Jeśli pacjent ma uczulenie na norfloksacynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na inne antybiotyki z grupy fluorochinolonów.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Norsept należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Norfloksacyny nie należy stosować u pacjentów, u których w przeszłości występowały drgawki lub u których jest ryzyko napadów padaczkowych, chyba że lekarz stwierdzi bezwzględną konieczność zastosowania. Rzadko obserwowano wystąpienie drgawek po norfloksacynie.

-    Po antybiotykach chinolonowych może wystąpić zapalenie ścięgna i (lub) pęknięcie ścięgna, najczęściej ścięgna Achillesa. Takie reakcje obserwowano zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz leczonych jednocześnie kortykosteroidami.

-    W razie wystąpienia bólu lub zapalenia ścięgien lekarz powinien zlecić odstawienie norfloksacyny i polecić pacjentowi, aby nie obciążał kończyny.

-    U pacjentów przyjmujących leki z grupy chinolonów mogą wystąpić reakcje fotowrażliwości w wyniku narażenia na intensywne światło słoneczne. Podczas leczenia pacjent powinien unikać nasłonecznienia. Jeśli wystąpi tego typu reakcji, lekarz powinien zlecić odstawienie norfloksacyny.

-    Lekarz powinien zachować ostrożność stosując norfloksacynę u pacjentów z miastenią, ze względu na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby i zagrażającego życiu osłabienia mięśni oddechowych.

-    Reakcje hemolityczne są rzadko opisywane u pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przyjmujących antybiotyki z grupy chinolonów z norfloksacyną włącznie.

Zaburzenia dotyczące serca

Należy zachować ostrożność podczas, stosowania tego typu leków, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca),

-    u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi),

-    pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią),

-    pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca),

- pacjent przebył zawał mięśnia sercowego,

-    pacjent jest kobietą lub u osobą w podeszłym wieku,

-    pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt Norsept a inne leki).

Zaburzenia widzenia

Jeśli w trakcie przyjmowania leku Norsept pogorszy się wzrok lub wystąpią inne zaburzenia widzenia,

należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu, gdyż norfloksacyna podawana

zwierzętom przed zakończeniem okresu dojrzewania może wywoływać zmiany w stawach.

Norsept a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Probenecyd zmniejsza wydalanie norfloksacyny z moczem nie wpływając na jej stężenie w surowicy.

-    Nitrofurantoina może zmniejszać działanie przeciwbakteryjne norfloksacyny.

-    Norfloksacyna zwiększa stężenie teofiliny w osoczu oraz ryzyko wystąpienia związanych z tym działań niepożądanych (rzadkie przypadki). Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania obu tych leków, konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny i odpowiednia modyfikacja dawkowania.

-    Norfloksacyna zwiększa stężenie cyklosporyny w surowicy. Jeśli jednoczesne stosowanie obu tych leków jest konieczne, lekarz powinien monitorować stężenie cyklosporyny w surowicy i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie.

-    Norfloksacyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny oraz innych doustnych leków z tej grupy, poprzez wypieranie ich z połączeń z albuminami surowicy. Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania obu tych leków, lekarz zaleci oznaczanie parametrów krzepnięcia, a szczególnie czasu protrombinowego.

-    Norfloksacyna nasila hipoglikemizujące działanie glibenklamidu (sulfonylomocznika), zwiększając ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Podczas stosowania obu leków lekarz powinien zlecić kontrolę poziomu glukozy we krwi.

-    Jednoczesne stosowanie norfloksacyny z produktami wielowitaminowymi oraz innymi produktami zawierającymi żelazo lub cynk, lekami zobojętniającymi, sukralfatem oraz dydanozyną, może zmniejszać wchłanianie norfloksacyny z przewodu pokarmowego, zmniejszaj ąc jej stężenie w surowicy i moczu. Produktów tych nie należy stosować jednocześnie z norfloksacyną oraz do 2 godzin przed podaniem lub po podaniu norfloksacyny.

-    Niektóre chinolony, w tym norfloksacyna mogą wpływać na metabolizm kofeiny, zmniejszając jej klirens i wydłużając okres półtrwania w osoczu.

-    W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że chinolony w połączeniu z fenbufenem mogą wywoływać drgawki. Należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków.

Norsept z jedzeniem i piciem

Norsept należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub spożyciu mleka, popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania norfloksacyny u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania jej podczas ciąży. Norfloksacyna, podobnie jak inne chinolony, wywołuje artropatię u zwierząt w okresie dojrzewania.

Nie ustalono czy norfloksacyna przenika do mleka matki, dlatego też nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4).

Lek Norsept zawiera laktozę jednowodną

Jedna tabletka zawiera 17,70 mg laktozy jednowodnej. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Norsept

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Norsept należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub spożyciu mleka, popijając szklanką wody.

Produktów wielowitaminowych oraz innych zawierających żelazo lub cynk, leków zobojętniających zawierających magnez lub glin, sukralfatu, a także produktów zawierających dydanozynę, nie należy przyjmować w ciągu 2 godzin od przyjęcia norfloksacyny.

Dawkowanie leku Norsept

Wskazanie

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Niepowikłane zakażenie dolnych dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza)*

400 mg dwa razy na dobę

3 dni

Zakażenia dróg moczowych

400 mg dwa razy na dobę

7-10 dni

Przewlekłe nawracające zakażenia dróg moczowych**

400 mg dwa razy na dobę

do 12 tygodni

*badania przeprowadzone na 600 osobowej grupie pacjentów wykazały dużą skuteczność i tolerancję norfloksacyny w trwającym 3 dni leczeniu niepowikłanych zakażeń dróg moczowych.

**jeśli w ciągu 4 pierwszych tygodni leczenia otrzymuje się wystarczające zahamowanie zakażenia, dawkę leku można zmniejszyć do 400 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min/1,73 m2, zaleca się stosowanie norfloksacyny w dawce 400 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów z wydolnymi nerkami nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Norsept

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu norfloksacyny należy opróżnić żołądek prowokując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Pacjenta należy uważnie obserwować. W razie konieczności stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie podając dużo płynów.

Pominięcie przyjęcia leku Norsept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasilą się niżej wymienione objawy niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Norsept i zasięgnąć porady lekarza:

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) w postaci nagle występujących obrzęków skóry i błon śluzowych,

-    pokrzywka, duszność, zapalenie naczyń, zapalenie stawów, bóle stawów i mięśni oraz śródmiąższowe zapalenie nerek.

Jeśli w trakcie przyjmowania leku Norsept pogorszy się wzrok lub wystąpią inne zaburzenia widzenia, należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

Ponadto mogą wystąpić inne, niżej wymienione działania niepożądane Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy i jego ciężka postać, charakteryzująca się rozległymi zmianami pęcherzowymi na skórze i błonach śluzowych, nazywana zespołem Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit

Brak łaknienia, nudności, bóle lub skurcze brzuszne, zgaga, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki (rzadko).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka, w tym żółtaczka przebiegająca z zahamowaniem wydzielania żółci i podwyższone wartości parametrów czynności wątroby (AlAT - aminotransferaza alaninowa, AspAT -aminotransferaza asparaginianowa).

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie ściegien, pekniecie ścięgna, zaostrzenie przebiegu miastenii, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej.

Zaburzenia układu nerwowego

Polineuropatia, w tym zespół Guillain-Barre, parestezje, drgawki, drżenia, drgawki miokloniczne, zaburzenia smaku.

Zaburzenia psychiczne

Reakcje psychotyczne, dezorientacja.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia lub neutropenia), zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może objawiać sie wydłużeniem czasu krwawienia z ran i łatwością tworzenia sie siniaków, niedokrwistość hemolityczna niekiedy związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej objawiająca się uczuciem osłabienia i zmęczenia.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Grzybica pochwy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niewydolność nerek.

Zaburzenia oka i ucha

Zaburzenia widzenia, łzawienie i szumy uszne.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: bardzo szybkie bicie serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, zaburzenie rytmu serca (zwane „wydłużeniem odcina QT”, widoczne w EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi ub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Norsept

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Norsept

-    Substancj ą czynną leku jest norfloksacyna

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (12), sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza (E 5), hypromeloza (E 15), hydroksypropyloceluloza, makrogol (4000), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Norsept i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, okrągłe, dwustronnie wypukłe, barwy pomarańczowej, grawerowane znakiem „-

Opakowanie jednostkowe zawiera: 10 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium lub 20 tabletek powlekanych w pojemniku polietylenowym z zatyczką z pierścieniem gwarancyjnym. Blistry i pojemnik umieszczone są w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5,

95-200 Pabianice tel. (0-42) 225-05-55

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Norsept

Charakterystyka Norsept

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Norsept, 400 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny (Norfloxacinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 17,70 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane, okrągłe, dwustronnie wypukłe, barwy pomarańczowej, grawerowane znakiem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Norfloksacyna jest lekiem z grupy fluorochinolonów o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Wskazaniem do stosowania norfloksacyny są: zakażenia dróg moczowych górnych i dolnych, powikłane i niepowikłane, ostre i przewlekłe.

Są to: zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie miedniczek nerkowych, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, a także zakażenia związane z chirurgią urologiczną, pęcherzem neurogennym lub kamicą nerkową, wywołane przez bakterie wrażliwe na norfloksacynę.

Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić (jeśli jest to możliwe) wrażliwość wyhodowanego szczepu bakteryjnego. Jednak leczenie norfloksacyną można rozpocząć przed otrzymaniem wyników testu oporności na lek.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Wskazanie

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Niepowikłane zakażenie dolnych dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza)*

400 mg dwa razy na dobę

3 dni

Zakażenia dróg moczowych

400 mg dwa razy na dobę

7-10 dni

Przewlekłe nawracające zakażenia dróg moczowych**_


400 mg dwa razy na dobę


do 12 tygodni


* badania przeprowadzone na 600 osobowej grupie pacjentów wykazały dużą skuteczność i

tolerancję norfloksacyny w trwającym 3 dni leczeniu niepowikłanych zakażeń dróg moczowych. ** jeśli w ciągu 4 pierwszych tygodni leczenia otrzymuje się wystarczające zahamowanie zakażenia, dawkę leku można zmniejszyć do 400 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Norflokscynę można stosować w leczeniu pacjentów z niewydolnością nerek. W badaniach przeprowadzonych u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym od 30 ml/min/1,73 m2, nie wymagających hemodializy, okres półtrwania norfloksacyny w osoczu wynosił około 8 godzin. Badania kliniczne wykazały, że średni okres półtrwania u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min/1,73 m2 nie różnił się w porównaniu do pacjentów z klirensem kreatyniny od 10 do 30 ml/min/1,73 m2. U tych pacjentów zaleca się stosowanie norfloksacyny w dawce 400 mg raz na dobę. Po podaniu norfloksacyny w tej dawce stężenie w tkankach i płynach ustrojowych przekracza najmniejsze stężenie hamujące wzrost (MIC) większości drobnoustrojów wrażliwych na ten lek.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku badania farmakokinetyczne nie wykazały znaczących zmian w porównaniu do młodszych pacjentów, poza niewielkim wydłużeniem okresu półtrwania.

U pacjentów z wydolnymi nerkami norfloksacyna jest dobrze tolerowana i nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Sposób podawania

Norsept należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku lub spożyciu mleka, popijając szklanką wody.

Produktów wielowitaminowych oraz innych zawierających żelazo lub cynk, leków zobojętniających zawierających magnez lub glin, sukralfatu, a także produktów zawierających dydanozynę, nie należy przyjmować w ciągu 2 godzin od przyjęcia norfloksacyny.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na norfloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub na inne antybiotyki z grupy fluorochinolonów.

-    Stosowanie u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Norfloksacyny nie należy stosować u pacjentów, u których stwierdzono drgawki w wywiadzie lub u których występuje ryzyko napadów padaczkowych, chyba że jej konieczność zastosowanie jest bezwzględnie konieczne. Rzadko obserwowano wystąpienie drgawek po norfloksacynie.

-    Po antybiotykach chinolonowych może wystąpić zapalenie i (lub) pęknięcie ścięgna, najczęściej ścięgna Achillesa. Takie reakcje obserwowano zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz leczonych jednocześnie kortykosteroidami.

-    W razie wystąpienia bólu lub zapalenia ścięgien należy przerwać leczenie norfloksacyną i nie obciążać kończyny.

-    U pacjentów przyjmujących leki z grupy chinolonów mogą wystąpić reakcje fotowrażliwości w wyniku narażenia na intensywne światło słoneczne. Podczas leczenia należy unikać nasłonecznienia. Jeśli wystąpi tego typu reakcja, leczenie należy przerwać.

-    Należy zachować ostrożność stosując norfloksacynę u pacjentów z miastenią, ze względu na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby i zagrażającego życiu osłabienia mięśni oddechowych.

-    Reakcje hemolityczne są rzadko opisywane u pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przyjmujących antybiotyki z grupy chinolonów z norfloksacyną włącznie.

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym norfloksacyny, u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, np. u pacjentów:

-    z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT,

-    jednocześnie stosujących leki wpływające na wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne),

-    z zaburzoną równowagą elektrolitową (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

-    z chorobami serca (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QT. W związku z tym należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym norfloksacynę, w powyższej populacji.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9).

Zaburzenia widzenia

Jeśli w trakcie przyjmowania leku Norsept pogorszy się wzrok lub wystąpią inne zaburzenia widzenia, należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.

Dzieci i młodzież

Podobnie jak inne chinolony, norfloksacyna może wywoływać artropatię stawów u zwierząt przed zakończeniem okresu dojrzewania.

Ze względu na niedostateczną liczbę badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania norfloksacyny u dzieci, nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Probenecyd zmniejsza wydalanie norfloksacyny z moczem, nie wpływając na jej stężenie w surowicy.

-    Nitrofurantoina może zmniejszać działanie przeciwbakteryjne norfloksacyny.

-    Norfloksacyna zwiększa stężenie teofiliny w osoczu oraz ryzyko wystąpienia związanych z tym działań niepożądanych (rzadkie przypadki). Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania obu tych leków, konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny i odpowiednia modyfikacja dawkowania.

-    Norfloksacyna zwiększa stężenie cyklosporyny w surowicy. Jeśli jednoczesne stosowanie obu tych leków jest konieczne, należy monitorować stężenie cyklosporyny w surowicy i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie.

-    Norfloksacyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny oraz innych doustnych leków z tej grupy, poprzez wypieranie ich z połączeń z albuminami surowicy. Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania obu tych leków, konieczne jest oznaczanie parametrów krzepnięcia, a szczególnie czasu protrombinowego.

-    Norfloksacyna nasila hipoglikemizujące działanie glibenklamidu (sulfonylomocznika), zwiększając ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Podczas stosowania obu leków należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.

-    Jednoczesne stosowanie norfloksacyny z produktami wielowitaminowymi oraz innymi zawierającymi żelazo lub cynk, lekami zobojętniającymi, sukralfatem oraz dydanozyną, może zmniejszać wchłanianie norfloksacyny z przewodu pokarmowego, zmniejszając jej stężenie w surowicy i moczu. Produktów tych nie należy stosować jednocześnie z norfloksacyną oraz do 2 godzin przed podaniem lub po podaniu norfloksacyny.

-    Niektóre chinolony, w tym norfloksacyna, mogą wpływać na metabolizm kofeiny, zmniejszając jej klirens i wydłużając okres półtrwania w osoczu.

- W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że chinolony w połączeniu z fenbufenem mogą wywoływać drgawki. Należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków.

Leki powodujące wydłużenie odstępu QT

Norfloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4. i 4.9).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania norfloksacyny u kobiet w ciąży. Norfloksacyna, podobnie jak inne chinolony, wywołuje artropatię u zwierząt w okresie dojrzewania, dlatego nie zaleca się stosowania jej podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie ustalono także czy norfloksacyna przenika do mleka matki, dlatego też nie zaleca się stosowania jej u kobiet karmiących piersią.

Płodność

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie udowodniono, że norfloksacyna ma działanie teratogenne lub mutagenne.

W badaniach przeprowadzonych na samicach królików, którym podawano wysokie dawki norfloksacyny, obserwowano embriotoksyczność.

U makaków obserwowano poronienia bez występowania działania teratogennego. Znaczenie tych wyników dla ludzi jest wątpliwe.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W przeprowadzonych badaniach klinicznych częstość występowania niepożądanych działań leku wynosiła około 3%.

Do najczęściej występujących objawów należały zaburzenia żołądkowo-jelitowe, neuropsychiatryczne i reakcje skórne, w tym: nudności, bóle głowy, zawroty głowy, wysypka, zgaga, bóle lub skurcze brzuszne oraz biegunka.

Do rzadziej występujących działań niepożądanych należały: brak łaknienia, zaburzenia snu, depresja, lęk lub nerwowość, pobudliwość, euforia, dezorientacja, omamy, szumy uszne i łzawienie.

Poniżej wymieniono działania niepożądane norfloksacyny, według klasyfikacji układów i narządów.

Badania diagnostyczne

Leukopenia, zwiększenie aktywności AlAT (SGPT), AspAT (SGOT), eozynofilia, neutropenia, trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, zapalenie naczyń, pokrzywka, zapalenie stawów, bóle stawów i mięśni oraz śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość na światło, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki (rzadko).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka, w tym żółtaczka cholestatyczna i podwyższone wartości parametrów czynności wątroby.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie ścięgien, pęknięcie ścięgna, zaostrzenie przebiegu miastenii, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej.

Zaburzenia układu nerwowego

Polineuropatia, w tym zespół Guillain-Barre, parestezje, drgawki, drżenia, drgawki miokloniczne, zaburzenia smaku.

Zaburzenia psychiczne

Reakcje psychotyczne, dezorientacja.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość hemolityczna niekiedy związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Grzybica pochwy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niewydolność nerek.

Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: arytmia komorowa i zaburzenia typu torsade de pointes (notowane przeważnie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu norfloksacyny należy opróżnić żołądek, prowokując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Pacjenta należy uważnie obserwować i w razie konieczności zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie. Należy monitorować zapis EKG, gdyż może wystąpić wydłużenie odstępu QT.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorochinolony, kod ATC: J 01 MA 06

Norfloksacyna jest lekiem o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, należącym do grupy fluorochinolonów. Bakteriobójcze działanie norfloksacyny związane jest z blokowaniem gyrazy DNA i topoizomerazy IV, enzymów uczestniczących w syntezie bakteryjnego DNA.

Norfloksacyna wykazuje szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii tlenowych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Nasilone działanie przeciwko drobnoustrojom Gram-ujemnym jest związane z obecnością atomu fluoru w pozycji 6, natomiast fragment piperazynolowy w pozycji 7 warunkuje działanie przeciwko pałeczkom Pseudomonas.

Stężenie graniczne

Do oceny wrażliwości drobnoustrojów stosuje się międzynarodową standaryzację wg. wytycznych NCCLS (ang. National Committee for Clinical Laboratory Standards).

Podstawą do zakwalifikowania danego szczepu bakterii do kategorii wrażliwy lub oporny jest stężenie graniczne (ang. breakpoint) - najmniejsze stężenie leku, hamujące wzrost bakterii (ang. minimal inhibitory concentration - MIC).

MIC

Szczepy wrażliwe (S) < 4 pg/ml Szczepy oporne (R)    > 16 pg/ml

Dla Neisseria gonorrhoeae stężenie graniczne MIC nie zostało określone.

Wrażliwość

Częstość występowania oporności może różnić się dla poszczególnych gatunków drobnoustrojów, w zależności od terenu występowania i czasu. Dlatego ważne jest uzyskanie informacji o lokalnej oporności drobnoustrojów, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. Informacje zawarte w poniższej tabeli dają tylko przybliżone wskazówki na temat oporności lub wrażliwości drobnoustrojów na norfloksacynę.

Drobnoustroje

Częstość występowania oporności (Unia Europejska)

WRAŻLIWE

Gram-dodatnie tlenowe

Bacillus cereus

Enterococcus faecalis

13 do 64%

Paciorkowce z grupy G

Staphylococcus koagulazo-ujemny

0 do 80%

Staphylococcus aureus (tylko wrażliwy na metycylinę)

0 do 20%

Staphylococcus epidermidis (tylko wrażliwy na metycylinę)

7 do 22%

Staphylococcus saprophyticus (tylko wrażliwy na

0 do 17%

metycylinę)

Streptococcus agalactiae

0 do 67%

Paciorkowce zieleniące

Gram-ujemne tlenowe

Aeromonas hydrophilia

0 do 33%

Campylobacter^fetus subsp. jejuni

Citrobacter koseri (dawniej Citrobacter diversus)

0%

Citrobacter freundii

0 do 33%

Edwardsiella tarda

Enterobacter aerogenes

0 do 67%

Enterobacter agglomerans

Enterobacter cloacae

0 do 36%

Enterotoksynogenna Escherichia coli

Escherichia coli

0 do 75%

Hafnia alvei

0%

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

0 do 27%

Klebsiella pneumoniae

0 do 13%

Morganella morganii

0 do 53%

Neisseria gonorrhoeae *

Plesiomonas shigelloides

Proteus mirabilis

0 do 33%

Proteus vulgaris

0 do 7%

Providencia rettgeri

0 do 33%

Providencia stuartii

0 do 100%

Pseudomonas aeruginosa

0 do 47%

Pseudomonas cepacia

Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas stutzeri

Salmonella spp.

0 do 8%

Salmonella typhi

Serratia marcescens

0 do 27%

Shigella spp.

0 do 17%

Shigella boydii

Shigella dysenteriae

Shigella sonnei

Vibrio cholerae

Vibrio parahaemolyticus

Yersinia enterocolitica

Inne

Flavobacterium spp.

Ureaplasma urealyticum

OPORNE

Gram-dodatnie tlenowe

Enterococcus spp. (inne niż E. faecalis)

Oporne na metycylinę Staphylococcus aureus

Oporne na metycylinę Staphylococcus epidermidis

Gram-ujemne tlenowe

Acinetobacter spp.

Acinetobacter baumannii

0 do 93%

Gram-dodatnie beztlenowe

Actinomyces spp.

Clostridium spp. (inne niż C. perfringens)

Gram-ujemne beztlenowe

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

* stężenie graniczne nieokreślone

Mechanizm oporności

Oporność na chinolony, w tym na norfloksacynę, występuje na skutek mutacji w genach kodujących dwa enzymy bakteryjne: gyrazę DNA i topoizomerazę IV, będące celem działania chinolonów. Mechanizm oporności polega na zmianie sekwencji aminokwasów w podjednostce A gyrazy bakteryjnej w wyniku mutacji, na zaburzeniu barier przepuszczalności błon komórkowych dla chinolonów i na aktywnym wypompowywaniu leku z komórki.

Nie ma oporności krzyżowej pomiędzy norfloksacyną i lekami przeciwbakteryjnymi o odmiennej strukturze chemicznej, takimi jak, penicyliny, cefalosporyny, tetracykliny, makrolidy, aminocyklitole, sulfonamidy, 2,4-diaminopirymidyny, lub ich połączeniami (na przykład ko-trimoksazol).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym norfloksacyna szybko się wchłania z przewodu pokarmowego. U zdrowych ochotników wchłania się co najmniej od 30 do 40% doustnej dawki norfloksacyny. To sprawia, że Cmax uzyskane 1 godzinę po podaniu norfloksacyny w dawce 400 mg wynosi 1,5 pg/ml.

Dystrybucja

Norfloksacyna wiąże się z białkami surowicy w 10-15%. Stężenia norfloksacyny w wybranych tkankach i płynach ustrojowych uzyskane w ciągu 1-4 godzin po dwukrotnym podaniu dawki 400 mg przedstawiono w tabeli poniżej.

Tkanka lub płyn

Stężenie leku w tkance lub płynie

Miąższ nerki

7,3 Pg/g

Gruczoł krokowy

2,5 Pg/g

Płyn nasienny

2,7 pg/ml

Jądro

1,6 pg/g

Pochwa

4,3 pg/g

Jajowód

1,9 pg/g

Macica lub szyjka macicy

3,0 pg/g

Żółć*

6,9 pg/ml

* po podaniu 2 dawek po 200 mg

Metabolizm

Norfloksacyna jest metabolizowana do 6 mniej aktywnych metabolitów.

Eliminacja.

Średni okres półtrwania norfloksacyny w surowicy wynosi od 3 do 4 godzin i nie zależy od dawki.

Norfloksacyna jest wydalana z żółcią oraz przez nerki z moczem. Lek wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej oraz metabolitów, zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i wydzielania cewkowego. Klirens nerkowy wynosi około 275 ml/min.

U zdrowych ochotników, po jednorazowym podaniu 400 mg norfloksacyny, stężenie leku w moczu osiąga wartość 200 pg/ml lub więcej i utrzymuje się na poziomie ponad 30 pg/ml co najmniej przez 12 godzin. Przez pierwsze 24 godziny, z moczem wydalane jest od 33 do 48% leku. Wartość pH moczu nie wpływa na siłę bakteriobójczego działania norfloksacyny.

Pozostała część dawki jest wydalana z kałem. Po jednorazowym podaniu 400 mg norfloksacyny jej stężenie w kale wynosiło 278 pg/g, 773 pg/g i 82 pg/g, odpowiednio po 12, 24 i 48 godzinach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U młodych psów (3-5 miesięcznych), którym podawano norfloksacynę w dawce ponad 4-krotnie wyższej niż u ludzi, stwierdzono uszkodzenie chrząstek stawowych w przeciążonych stawach. Podobne zmiany obserwowano podczas podawania leków należących do grup o podobnej strukturze chemicznej. U psów 6-miesięcznych i starszych, zmiany te nie występowały.

W badaniach na myszach i szczurach, którym podawano doustne dawki norfloksacyny 30-50-krotnie wyższe od stosowanych u ludzi, nie stwierdzono, by norfloksacyna działała teratogennie lub toksycznie na płody.

Badania na królikach wykazały, że norfloksacyna podawana w dawce 100 mg/kg mc./dobę działa embriotoksycznie.

Mimo że badania przeprowadzone na makakach nie wykazały działania teratogennego norfloksacyny, to po dawkach kilkukrotnie przekraczających dawkę leczniczą u ludzi obserwowano u nich zwiększenie liczby poronień.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna (12)

Sodu laurylosiarczan Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia stearynian

Skład otoczki Hypromeloza (E 5)

Hypromeloza (E 15)

Hydroksypropyloceluloza Makrogol (4000)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień pomarańczowa (E 110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium lub pojemnik polietylenowy z zatyczką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach lub 20 tabletek powlekanych w pojemniku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 11028

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.2004 r.

Data wydania ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Norsept