+ iMeds.pl

Novate 0,5 mg/g (0,5%)Ulotka Novate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NOVATE, 0,5 mg/g, krem Klobetazolu propionian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Novate i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novate

3.    Jak stosować lek Novate

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NOVATE

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Novate i w jakim celu się go stosuje

NOVATE to lek w postaci kremu, zawierający klobetazolu propionian - kortykosteroid (hormon kory nadnerczy) do stosowania miejscowego, o bardzo silnym działaniu.

Klobetazol działa bardzo silnie przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne.

Wskazania do stosowania:

krótkotrwałe leczenie najbardziej opornych chorób skóry, takich jak:

-    łuszczyca (z wyjątkiem rozległej postaci wysiękowej);

-    liszaj płaski;

-    liszaj rumieniowaty przewlekły;

oraz innych chorób skóry, których leczenie kortykosteroidami o słabszym działaniu okazało się nieskuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novate Kiedy nie stosować leku Novate:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klobetazolu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w trądziku różowatym;

-    w trądziku pospolitym;

-    w dermatozach około ust;

-    w pierwotnych wirusowych zakażeniach skóry (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna);

-    w świądzie odbytu i okolicy narządów płciowych;

-    w pierwotnych grzybiczych (np. kandydozy) lub bakteryjnych zakażeniach skóry (np. liszajec);

-    na skórę pod pieluchą, ponieważ pielucha może działać podobnie jak opatrunek okluzyjny;

-    u dzieci w wieku do 1 roku życia, włącznie z zapaleniem i wykwitami skóry spowodowanymi stosowaniem pieluszek;

-    długotrwale, ponieważ mogą wystąpić zmiany zanikowe na skórze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku NOVATE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać:

- stosowania leku długotrwale: miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wchłaniać się do organizmu i powodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga (szczególnie u dzieci), patrz też punkt 4;

-    stosowania na duże powierzchnie skóry;

-    stosowania pod opatrunkiem uszczelniającym (okluzyjnym);

-    kontaktu leku z błonami śluzowymi;

-    kontaktu z oczami, gdyż może to spowodować wystąpienie jaskry lub zaostrzenia jej objawów;

-    stosowania na uszkodzoną skórę;

- stosowania na skórę twarzy, gdyż mogą wystąpić zmiany zanikowe, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia.

Należy o tym pamiętać, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia chorób takich jak: łuszczyca, liszaj rumieniowaty przewlekły czy różnego rodzaju wypryski.

Pacjenci z łuszczycą powinni ostrożnie stosować lek, ze względu na możliwy nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

W przypadku leczenia zakażonych zmian skórnych lekarz zastosuje leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne lub grzybicze w trakcie leczenia, lekarz zadecyduje czy zaprzestać stosowania tego leku i zastosować leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze o działaniu ogólnoustrojowym. Przyczyną zakażeń bakteryjnych są m.in. dogodne warunki (ciepło i wilgoć), jakie stwarza stosowanie opatrunków okluzyjnych.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

U dzieci, podczas miejscowego leczenia kortykosteroidami ryzyko zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jest większe niż u dorosłych, ze względu na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała i związane z tym zwiększone wchłanianie klobetazolu przez skórę.

Novate a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku NOVATE nie wolno stosować w okresie ciąży, jeżeli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek nie powinien być stosowany przez kobiety, które planują zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Leku NOVATE nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, jeżeli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne.

W razie takiej konieczności, kobiety karmiące piersią nie powinny nakładać leku na piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek NOVATE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan oraz glikol propylenowy.

Lek NOVATE zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek NOVATE zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Novate

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Przed nałożeniem leku NOVATE należy dokładnie oczyścić i osuszyć zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.

Małą ilość leku zwykle nanosi się na chorobowo zmienioną skórę 1 raz na dobę, do uzyskania widocznej poprawy. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów skórnych.

W przypadku najbardziej opornych chorób następuje to w ciągu kilku dni.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie, a zastosowana w ciągu tygodnia ilość leku nie może być większa niż 50 g.

W przypadku konieczności stosowania leku NOVATE na skórę twarzy, nie należy stosować opatrunków, a czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni.

Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami, zastosuje lek zawierający kortykosteroidy o działaniu słabszym niż klobetazol.

W przypadku zmian chorobowych bardzo opornych na leczenie, szczególnie gdy towarzyszy im nadmierne rogowacenie, lekarz może zalecić nałożenie na noc leku pod opatrunkiem uszczelniającym (okluzyjnym) przykrytym folią poliuretanową. Po zastosowaniu takiego opatrunku zwykle uzyskuje się poprawę.

W dalszym leczeniu wystarcza zwykle stosowanie leku bez opatrunku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku NOVATE nie należy stosować u dzieci do 1 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Novate

Po długotrwałym stosowaniu leku lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się objawy przedawkowania w postaci np. obrzęków, nadciśnienia, hiperglikemii (nadmiernego stężenia cukru we krwi), cukromoczu, zmniejszenia odporności, a w ciężkich przypadkach choroby Cushinga. Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do zahamowania czynności osi nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Novate

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowane działania niepożądane to:

-    często (u 1 do 10 osób na 100): uczucie pieczenia skóry w miejscu stosowania leku;

-    częstość nieznana: swędzenie, atrofia skóry (zmiany zanikowe), pękanie i powstawanie rozstępów skóry, wtórne zakażenia, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, potówki, zaostrzenie objawów choroby.

W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania leku, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić, zarówno u dzieci jak i dorosłych, ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów, tzw. zespół Cushinga. Do wystąpienia objawów zespołu Cushinga może przyczynić się używanie opatrunków uszczelniających (taką rolę może spełniać również pielucha), gdyż nasilają one wchłanianie klobetazolu z powierzchni skóry. Jeżeli tygodniowa dawka leku jest mniejsza niż 50 g, to zahamowanie czynności nadnerczy jest odwracalne i szybko ustępuje po przerwaniu leczenia.

W przypadku długotrwałego stosowania leku w leczeniu łuszczycy, częściej mogą wystąpić nawroty choroby i oporność na dalsze leczenie oraz wystąpić może łuszczyca krostkowa.

Może również pojawić się nadmierne owłosienie oraz zmiany zabarwienia skóry.

Podczas długotrwałego stosowania lek może spowodować miejscowe zanikowe zmiany skórne, takie jak: ścieńczenie i rozstępy, rozszerzenie powierzchniowych naczyń krwionośnych, szczególnie wtedy, gdy stosowano opatrunki uszczelniające lub leczono fałdy skórne.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci:

U dzieci dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek NOVATE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NOVATE

- Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian 0,5 mg.

- Pozostałe składniki to: karbomer 1342, karbomeru kopolimer (typ B), parafina ciekła, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Novate i co zawiera opakowanie

NOVATE jest lekiem do użytku zewnętrznego, w postaci kremu o barwie białej lub białej z odcieniem różowym do jasnoszarego.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa z zakrętką PP w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

1 tuba po 30 g 1 tuba po 45 g 1 tuba po 60 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska tel. + 420 2347196601 e-mail: czech.info@valeant.com

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Novate

Charakterystyka Novate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NOVATE, 0,5 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Krem o barwie białej lub białej z odcieniem różowym do jasnoszarego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy NOVATE w postaci kremu jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu najbardziej opornych dermatoz, takich jak: łuszczyca (z wyjątkiem rozległej postaci wysiękowej), liszaj płaski, liszaj rumieniowaty przewlekły oraz innych dermatoz, których leczenie kortykosteroidami o słabszym działaniu okazało się nieskuteczne. Produkt leczniczy zawiera substancję czynną należącą do kortykosteroidów o bardzo silnym działaniu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Małą ilość kremu nanosić na chorobowo zmienioną skórę raz na dobę do uzyskania widocznej poprawy.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku od 0 do 1 roku.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów skórnych. W przypadku najbardziej opornych chorób następuje to w ciągu kilku dni.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie, a zastosowana w ciągu tygodnia ilość produktu leczniczego nie może być większa niż 50 g.

Jeżeli w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia nie wystąpi poprawa, może być konieczne ponowne zdiagnozowanie choroby.

W przypadku konieczności stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy, nie należy stosować opatrunków, a czas leczenia należy ograniczyć do 5 dni.

W przypadku ponownego zaostrzenia choroby można powtórnie zastosować krótkotrwałe leczenie produktem NOVATE. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami, należy zastosować produkt leczniczy zawierający kortykosteroid o słabszym działaniu niż klobetazol.

W przypadku bardzo opornych na leczenie zmian chorobowych, szczególnie gdy towarzyszy im nadmierne rogowacenie, przeciwzapalne działanie produktu leczniczego można zwiększyć poprzez nałożenie na noc leku pod opatrunkiem okluzyjnym przykrytym folią poliuretanową. Po zastosowaniu takiego opatrunku zwykle uzyskuje się poprawę. W dalszym leczeniu wystarcza zwykle stosowanie produktu leczniczego bez opatrunku.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować produktu leczniczego NOVATE:

-    w trądziku różowatym, trądziku pospolitym;

-    w dermatozach około ustnych;

-    w pierwotnych wirusowych zapaleniach skóry (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna);

-    w świądzie odbytu i okolic narządów płciowych;

-    na skórę pod pieluchą, ponieważ pielucha może działać podobnie jak opatrunek okluzyjny;

-    w pierwotnych grzybiczych (np. kandydozy) lub bakteryjnych zakażeniach skóry (np. liszajec);

-    u dzieci poniżej 1 roku życia, włącznie z zapaleniem i wykwitami skóry spowodowanymi stosowaniem pieluszek;

-    długotrwale.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie, należy przerwać leczenie.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wchłaniać się do organizmu i powodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz wystąpienie objawów zespołu Cushinga. Dlatego nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale (szczególnie u dzieci), należy unikać stosowania na duże powierzchnie skóry, stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym, kontaktu z błonami śluzowymi oraz stosowania na uszkodzoną skórę.

W przypadku stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy występują zmiany atroficzne, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. Należy o tym pamiętać, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia chorób takich jak łuszczyca, liszaj rumieniowaty przewlekły czy różnego rodzaju egzemy.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. Kontakt z oczami może spowodować wystąpienie jaskry lub zaostrzenie jej objawów.

Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

W przypadku leczenia zmian skórnych, które są zakażone, należy zastosować leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Pojawienie się zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego w trakcie leczenia zmian skórnych kortykosteroidami jest wskazaniem do natychmiastowego przerwania leczenia i podania leków przeciwbakteryjnych o działaniu ogólnoustrojowym. Przyczyną zakażeń bakteryjnych są m.in. dogodne warunki (ciepło i wilgoć), jakie stwarza stosowanie opatrunków okluzyjnych.

Przed nałożeniem produktu leczniczego należy dokładnie oczyścić i osuszyć zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.

Dzieci i młodzież

U dzieci, podczas miejscowego leczenia kortykosteroidami ryzyko zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jest większe niż u dorosłych, ze względu na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała i związane z tym zwiększone wchłanianie klobetazolu przez skórę.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego NOVATE nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez kobiety, które planują zajść w ciążę.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania klobetazolu propionianu w czasie ciąży.

W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym działają teratogennie we względnie małych dawkach. Niektóre z kortykosteroidów działały teratogennie po zastosowaniu na skórę zwierząt laboratoryjnych. Nie prowadzono badań nad działaniem teratogennym klobetazolu w postaci kremu na skórę. Wiadomo jednak, że ulega on wchłanianiu przez skórę do organizmu, a klobetazol podany podskórnie królikom i myszom działał teratogennie.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego NOVATE nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W razie takiej konieczności, kobiety karmiące piersią należy uprzedzić, by nie nakładały produktu leczniczego na piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania klobetazolu propionianu w czasie laktacji. Nie wiadomo, czy kortykosteroidy stosowane miejscowo przenikają do mleka. Wiadomo jednak, że kortykosteroidy podane ogólnoustrojowo przenikają do mleka i mogą wywołać działania niepożądane u dzieci karmionych piersią, powodując między innymi zahamowanie wzrostu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy NOVATE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych uszeregowano następująco: często (> 1/100, < 1/10), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

uczucie pieczenie skóry w miejscu stosowania

Częstość

nieznana:

swędzenie, atrofia skóry, pękanie i powstawanie rozstępów skóry, wtórne zakażenia, wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, potówki, zaostrzenie objawów choroby.

W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania produktu leczniczego, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry może powodować:

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość

nieznana:

ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów, zespół Cushinga.

Jeżeli tygodniowa dawka produktu jest mniejsza niż 50 g to zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercze jest odwracalne i szybko ustępuje po przerwaniu leczenia.

Przewlekłe stosowanie preparatów może powodować:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość

nieznana:

atroficzne zmiany skórne takie jak: ścieńczenie i rozstępy, rozszerzenie powierzchniowych naczyń krwionośnych, szczególnie wtedy, gdy stosowano opatrunki okluzyjne lub produkt leczniczy stosowany był w fałdach skórnych.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego w łuszczycy powoduje częstsze nawroty i oporność na dalsze leczenie, może także powodować wysiew łuszczycy krostkowej.

W przypadku miejscowego stosowania kortykosteroidów może wystąpić nadmierne owłosienie oraz zmiany pigmentacji skóry.

Dzieci i młodzież

W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania produktu leczniczego, stosowania go w dużych dawkach lub na duże powierzchnie skóry obserwowano wystąpienie ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, zespołu Cushinga.

U dzieci dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju. Do wystąpienia objawów zespołu Cushinga może przyczynić się używanie opatrunków okluzyjnych (tak samo może działać pielucha), gdyż nasila się wchłanianie klobetazolu z powierzchni skóry.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych należy natychmiast przerwać leczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Klobetazol może się wchłaniać do organizmu w ilościach wystarczających do wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Po długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się objawy przedawkowania w postaci, np. obrzęków, nadciśnienia, hiperglikemii, cukromoczu, zmniejszenia odporności a w ciężkich przypadkach choroby Cushinga.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego może doprowadzić do zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne, o bardzo silnym działaniu, kod ATC: D07AD01.

Klobetazol wykazuje bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Mechanizm działania

Mechanizm przeciwzapalnego działania steroidów stosowanych miejscowo nie jest do końca poznany. Przypuszcza się, że działają one poprzez indukcję białek zwanych ogólnie lipokortynami, które hamują aktywność fosofolipazy A. Najprawdopodobniej białka te kontrolują biosyntezę potencjalnych mediatorów stanu zapalnego takich jak prostaglandyny czy leukotrieny, poprzez hamowanie ich powstawania z prekursora, jakim jest kwas arachidonowy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie przez skórę do krążenia ogólnego kortykosteroidów stosowanych miejscowo zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj produktu leczniczego czy zaburzenia ciągłości skóry. Stosowanie opatrunków okluzyjnych, nawilżenie lub stany zapalne skóry mogą spowodować zwiększenie wchłaniania miejscowo stosowanych kortykosteroidów.

Zwiększone wchłanianie klobetazolu propionianu zachodzi również podczas stosowania produktu leczniczego w nadmiernych dawkach lub stosowania długotrwałego.

Metabolizm

Po wchłonięciu do krwi, metabolizm kortykosteroidów zachodzi w wątrobie. Klobetazol, ze względu na grupę hydroksylową w pozycji 17 oraz podstawnik fluorowy, nie jest metabolizowany w skórze. Dlatego powtórne nanoszenie produktu leczniczego powoduje jego kumulację w skórze, co może prowadzić do wydłużenia działania, nasilenia działań niepożądanych i wchłaniania ogólnoustrojowego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono długookresowych badań na zwierzętach, dotyczących działania rakotwórczego klobetazolu.

Badania na szczurach, którym podawano doustnie dawki do 50 mg/kg mc. na dobę, nie wykazały wpływu klobetazolu na płodność samców. W przypadku samic, po zastosowaniu klobetazolu w dużych dawkach, obserwowano zwiększenie liczby wchłoniętych embrionów i zmniejszenie liczby żywych płodów. Klobetazol wykazuje silniejsze działanie teratogenne w porównaniu z kortykosteroidami o słabszym działaniu. W badaniach na myszach wykazano po podaniu podskórnym klobetazolu działanie fetotoksyczne (po dawce 1 mg/kg mc.) oraz teratogenne (już po dawce 0,03 mg/kg mc.). Obserwowano rozszczepienie podniebienia oraz zmiany w budowie szkieletu. Podawane dawki stanowią ok. 0,01 i 0,33 dawek klobetazolu, które ulegają wchłonięciu po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego.

W badaniach na królikach zaobserwowano rozszczepienie podniebienia, zmiany w budowie szkieletu oraz powstanie szczeliny czaszki u płodu, po podaniu podskórnym klobetazolu w dawce 3 i 10 pg/kg mc. Dawki te stanowią 0,01 i 0,003 dawek klobetazolu, które ulegają wchłonięciu po zastosowaniu miejscowym NOVATE.

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 1342 Karbomeru kopolimer (typ B)

Parafina ciekła

Glikol propylenowy

Metylu parahydroksybenzoesan

Propylu parahydroksybenzoesan

Disodu edetynian

Trietanoloamina

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką PP w tekturowym pudełku.

1 tuba po 30 g 1 tuba po 45 g 1 tuba po 60 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska tel. + 420 2347196601 e-mail: czech.info@valeant.com

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9320

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24 kwietnia 2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Novate