+ iMeds.pl

Noxecan 20 mg/mlUlotka Noxecan

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Noxecan, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Noxecan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noxecan

3.    Jak stosować Noxecan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Noxecan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Noxecan i w jakim celu się go stosuje

Noxecan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Noxecan stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych jako jedyny lek albo jednocześnie z innymi lekami (np. z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacuzymabem, cetuksymabem, kapecytabiną).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noxecan Kiedy nie stosować leku Noxecan

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma inną chorobę jelit lub stwierdzono u niego w przeszłości niedrożność jelit;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli stężenie bilirubiny we krwi pacjenta jest zwiększone (ponad 3 razy większe niż górna granica normy);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność szpiku kostnego;

• jeśli pacjent jest w złym stanie ogólnym (ocenianym według norm międzynarodowych);

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Dodatkowe przeciwwskazania do stosowania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny znajdują się w materiałach informacyjnych dla tych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ten lek jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek został przepisany dziecku. Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku również wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Noxecan jest lekiem przeciwnowotworowym, podawanym w oddziale szpitalnym, pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel oddziału wyjaśni pacjentowi, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas leczenia i po jego zakończeniu. Niniejsza ulotka ułatwi

pacjentowi zapamiętanie tych informacji.

1)    Pierwsze 24 godziny po podaniu leku Noxecan

W trakcie podawania leku Noxecan (co trwa od 30 do 90 minut) i wkrótce po jego podaniu mogą wystąpić następujące objawy:

-    biegunka

-    nasilone pocenie

-    ból brzucha

-    łzawienie

-    zaburzenia widzenia

-    nadmierne wydzielanie śliny

Medycznym terminem dla tych objawów jest „ostry zespół cholinergiczny” - stan, który można leczyć (podając atropinę). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zastosuje konieczne leczenie.

2)    Od dnia po zakończeniu podawania leku Noxecan do następnego cyklu leczenia

W tym czasie mogą u pacjenta wystąpić różne objawy, również ciężkie i wymagające natychmiastowego leczenia oraz ścisłego nadzoru lekarza.

♦    Biegunka

Biegunka, która rozpoczyna się po ponad 24 godzinach od podania leku Noxecan („biegunka opóźniona”), może mieć ciężki przebieg. Występuje często po upływie około 5 dni od podania leku. Taka biegunkę należy natychmiast leczyć i ściśle kontrolować jej przebieg.

Po pojawieniu się pierwszego płynnego stolca należy natychmiast:

1.    przyjąć lek przeciwbiegunkowy przepisany przez lekarza, stosując się ściśle do jego zaleceń. Leku ani jego dawki nie wolno zmieniać bez porozumienia z lekarzem.

Zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid (dawka początkowa 4 mg, następnie 2 mg co 2 godziny, również w nocy). Takie leczenie należy kontynuować przez co najmniej 12 godzin od ostatniego płynnego stolca. Loperamidu w zaleconej dawce nie wolno przyjmować dłużej niż przez 48 godzin.

2. wypijać duże ilości wody i napojów zawierających sole (takich jak woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne preparaty nawadniające).

3.    poinformować lekarza prowadzącego leczenie irynotekanem o wystąpieniu biegunki. Jeśli lekarz jest niedostępny, należy poinformować personel oddziału szpitalnego, na którym podawany jest Noxecan. Poinformowanie o wystąpieniu biegunki jest bardzo ważne.

Konieczne jest natychmiastowe powiadomienie lekarza lub personelu oddziału nadzorującego leczenie, jeśli:

-    oprócz biegunki występują nudności i wymioty

-    oprócz biegunki wystąpi gorączka

-    biegunka utrzymuje się po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego

Uwaga! Nie wolno stosować innego leczenia przeciwbiegunkowego niż leki zalecone przez lekarza oraz opisane wyżej płyny. Należy stosować się do wskazówek lekarza. Leku przeciwbiegunkowego nie należy stosować w celu zapobiegania przyszłym epizodom biegunki, nawet jeśli opóźniona biegunka wystąpiła po poprzednich cyklach leczenia.

♦    Gorączka

Jeśli temperatura ciała zwiększy się powyżej 38°C, może to być objaw zakażenia, zwłaszcza jeśli pacjent ma biegunkę. W razie gorączki powyżej 38°C należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym, aby można było zastosować konieczne leczenie.

♦    Nudności i wymioty

Jeśli u pacjentów wystąpią nudności i (lub) wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym.

♦    Neutropenia

Noxecan może spowodować zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych, które odgrywają istotną rolę w zwalczaniu zakażeń. Stan taki nazywa się neutropenią. Neutropenia występuje często podczas stosowania leku Noxecan, ale jest przemijająca. Lekarz zaleci regularne badania krwi w celu kontrolowania liczby tych krwinek białych. Neutropenia jest ciężkim stanem, dlatego należy ją niezwłocznie leczyć i uważnie monitorować.

♦    Trudności w oddychaniu

Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

♦    Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noxecan oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy kontrolować czynność wątroby (wykonując badania krwi).

Jeśli po powrocie ze szpitala wystąpi u pacjenta jeden lub więcej z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem nadzorującym podawanie leku Noxecan.

♦    Zaburzenia czynności nerek

Nie badano stosowania tego leku u pacjentów z chorobami nerek, dlatego należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

♦    Zaburzenia czynności serca

Po zastosowaniu leku Noxecan obserwowano występowanie zawału serca. Lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjentów z chorobą serca, ze znanymi czynnikami ryzyka dla rozwoju choroby serca lub pacjentów otrzymujących wcześniej cytotoksyczną chemioterapię. Należy podjąć działania w celu zminimalizowania wszystkich dających się zmodyfikować czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, duże stężenie tłuszczów we krwi.

♦    Zakażenia

Podczas stosowania leku Noxecan możliwy jest rozwój ciężkich zakażeń lub osłabiona odpowiedź organizmu na szczepienia. Lekarz będzie się starał unikać szczepienia pacjenta w trakcie leczenia tym lekiem.

Noxecan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również leków ziołowych, silnych preparatów witaminowych i mineralnych.

Niektóre leki mogą zmieniać skuteczność leku Noxecan, np. ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), ryfampicyna (stosowana w leceniu gruźlicy), siarczan atazanawiru (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV-1) i niektóre leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenobarbital i fenytoina).

Leków ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) nie wolno stosować jednocześnie z lekiem Noxecan ani między kolejnymi cyklami leczenia, gdyż dziurawiec może zmniejszać skuteczność irynotekanu.

Jeśli pacjent ma się poddać operacji, należy poinformować lekarza lub anestezjologa o stosowaniu leku Noxecan, gdyż może on zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas zabiegu.

Podczas stosowania leku Noxecan nie należy poddawać się szczepieniu przeciw żółtej febrze. Jeśli konieczne jest jakiekolwiek inne szczepienie, należy uprzedzić lekarza o stosowaniu tego leku ze względu na ryzyko działań niepożądanych.

Jeśli pacjent otrzymuje Noxecan w skojarzeniu z innym lekiem zawierającym cetuksymab, bewacyzumab, cyklosporynę, takrolimus lub kapecytabinę, należy zapoznać się również z treścią ulotek do tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Noxecan nie wolno stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze, chyba że istnieją bezwzględne wskazania.

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie leczenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować środki antykoncepcyjne podczas leczenia i przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu. Jeśli jednak pacjentka zaszła w ciążę, przypuszcza, że mogła być w ciąży lub mogła zajść w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Nie wiadomo, czy Noxecan przenika do mleka kobiecego. Dlatego w czasie jego stosowania nie wolno karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Noxecan może niekiedy powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i używania narzędzi oraz maszyn. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W ciągu pierwszych 24 godzin od podania leku Noxecan pacjent może odczuwać zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn.

Noxecan zawiera sorbitol

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Noxecan

Noxecan podawany jest w infuzji dożylnej przez 30 do 90 minut. Ilość leku podawanego w infuzji zależy od wieku pacjenta, jego wielkości, ogólnego stanu zdrowia, a także od innego otrzymywanego leczenia przeciwnowotworowego. Lekarz oblicza powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2).

-    Jeśli pacjent otrzymywał wcześniej 5-fluorouracyl, zazwyczaj otrzymuje sam Noxecan w początkowej dawce 350 mg/m2 podawanej co 3 tygodnie.

-    Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemoterapii, zazwyczaj otrzymuje Noxecan w dawce 180 mg/m2 co 2 tygodnie, a następnie kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

-    Jeśli Noxecan stosowany jest razem z cetuksymabem, pacjent otrzymuje zazwyczaj tę samą dawkę irynotekanu, co w ostatnich cyklach wcześniejszego leczenia.

Leku Noxecan nie wolno podawać przed upływem 1 godziny od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Jeśli pacjent otrzymuje Noxecan w skojarzeniu z cetuksymabem, powinien zapoznać się z treścią ulotki dla cetuksymabu.

Jeśli pacjent otrzymuje Noxecan w skojarzeniu z bewacyzumabem, powinien zapoznać się z treścią ulotki dla bewacyzumabu.

Jeśli pacjent otrzymuje Noxecan w skojarzeniu z kapecytabiną, powinien zapoznać się z treścią ulotki dla kapecytabiny.

Lekarz może dostosować dawkowanie w zależności od stanu pacjenta i ewentualnych działań niepożądanych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz omówi to z pacjentem i wyjaśni ryzyko oraz korzyści związane z leczeniem. Niektóre z działań

niepożądanych wymagają natychmiastowego leczenia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub oddział szpitalny nadzorujący leczenie, jeśli pacjent ma:

-    nudności, wymioty i biegunkę

-    gorączkę i biegunkę

-    biegunkę utrzymującą się po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego

- biegunkę z bólem brzucha, zaczerwienieniem, bólem, świądem oczu lub łzawieniem, wodnistym wyciekiem z nosa (ostry zespół cholinergiczny)

-    trudności w oddychaniu

- ciężką reakcję alergiczną m.in. z obrzękiem rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła

Patrz także informacje w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

-    Neutropenia (zmniejszona liczba niektórych krwinek białych), która zwiększa ryzyko zakażeń.

-    Niedokrwistość (zmniejszona liczba krwinek czerwonych), która może spowodować bladość skóry, osłabienie i duszność.

-    Podczas leczenia skojarzonego: małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), powodująca powstawanie siniaków, skłonność do krwawień i nieprawidłowe krwawienia.

-    Podczas monoterapii: gorączka i zakażenie.

-    Opóźniona ciężka biegunka.

-    Podczas monoterapii: ciężkie nudności i wymioty.

-    Podczas monoterapii: gorączka bez zakażenia i bez znacznego zmniejszenia liczby niektórych krwinek białych (neutropenia).

- Wypadanie włosów (włosy odrastają po zakończeniu leczenia).

-    Podczas leczenia skojarzonego: przemijające i niewielkie do umiarkowanego zwiększenie aktywności niektórych enzymów (AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa) lub stężenia bilirubiny w surowicy.

-    Podczas leczenia skojarzonego z kapecytabiną działania niepożądane wszystkich stopni: zakrzepica/zator.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

-    Ostry zespół cholinergiczny: głównymi objawami są wczesna biegunka i różne inne objawy, takie jak ból brzucha; zaczerwienienie, ból, świąd lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek); wodnisty katar (zapalenie błony śluzowej nosa); niskie ciśnienie tętnicze krwi; rozszerzenie naczyń krwionośnych; nasilone pocenie, dreszcze; ogólne zła samopoczucie; zawroty głowy; zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic; łzawienie oczu i nadmierne wydzielanie śliny występujące podczas infuzji leku Noxecan lub w ciągu 24 godzin po jej zakończeniu.

-    Podczas monoterapii: małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), powodująca powstawanie siniaków, skłonność do krwawień i nieprawidłowe krwawienia.

-    Podczas leczenia skojarzonego: gorączka i zakażenia.

-    Podczas leczenia skojarzonego: gorączka bez zakażenia i bez znacznego zmniejszenia liczby niektórych krwinek białych (neutropenia).

-    Zakażenia związane ze znacznym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek białych (neutropenia), zakończone w 3 przypadkach zgonem.

- Gorączka ze znacznym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek białych (gorączka neutropeniczna).

-    Utrata wody (odwodnienie), często na skutek biegunki i (lub) wymiotów.

-    Zaparcie.

-    Podczas leczenia skojarzonego: ciężkie nudności i wymioty.

-    Uczucie osłabienie (astenia).

-    Podczas monoterapii: przemijające i niewielkie do umiarkowanego zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy zasadowej) i stężenia bilirubiny w surowicy.

- Podczas leczenia skojarzonego: przemijające, znaczne zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy.

-    Przemijające i niewielkie do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

-    Podczas leczenia skojarzonego z kapecytabiną działania niepożądane wszystkich stopni: reakcja nadwrażliwości, niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego oraz działania niepożądane stopnia 3.

i 4: gorączka neutropeniczna, zakrzepica/zator, nadciśnienie tętnicze i niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego.

-    Podczas leczenia skojarzonego z kapecytabiną i bewacyzumabem: działania niepożądane stopnia

3. i 4: neutropenia, zakrzepica/zator, nadciśnienie tętnicze i niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

-    Lekkie reakcje alergiczne, w tym zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa.

-    Lekkie reakcje skórne; lekkie reakcje w miejscu podania infuzji.

-    Wczesne objawy, takie jak trudności w oddychaniu (duszność).

- Choroba płuc, objawiająca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami oddechowymi (śródmiąższowe zapalenie płuc).

-    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit.

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego.

- Zapalenie jelit wywołujące ból brzucha i (lub) biegunkę (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego).

-    Niewydolność nerek, niskie ciśnienie tętnicze krwi lub niewydolność krążeniowa u pacjentów z epizodami odwodnienia na skutek biegunki i (lub) wymiotów lub posocznicy.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

-    Ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub bardzo silne trudności w oddychaniu (reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne). W razie ich wystąpienia należy natychmiast powiadomić lekarza.

-    Wczesne objawy, takie jak skurcze lub bolesne kurcze i drętwienie mięśni (parestezje).

-    Zapalenie jelita grubego wywołujące ból brzucha (zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy).

-    Perforacja jelit; utrata apetytu (jadłowstręt); ból brzucha; zapalenie błon śluzowych.

-    Objawowe i bezobjawowe zapalenie trzustki.

-    Zwiększenie ciśnienia tętniczego w trakcie i po podaniu leku.

-    Zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi, głównie na skutek biegunki i wymiotów.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

-    Przemijające zaburzenia mowy.

-    Zwiększenie aktywności niektórych enzymów trawiennych, które rozkładają cukry i tłuszcze.

-    Jeden przypadek obwodowej trombocytopenii z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Jeśli pacjent otrzymuje Noxecan w skojarzeniu z lekami zawierającymi cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę, niektóre z działań niepożądanych mogą być również skutkiem takiego połączenia. Takim działaniem niepożądanym może być wysypka przypominająca łuszczycę. Dlatego należy również zapoznać się z treścią ulotki dla cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Noxecan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przeznaczony jest tylko do jednorazowego użycia.

Przed otwarciem

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu

Lek należy rozcieńczyć i zużyć natychmiast po otwarciu opakowania.

Po rozcieńczeniu

Ze względów mikrobiologicznych lek należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiada użytkownik. Czas przechowywania prawidłowo nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych, potwierdzonych warunkach jałowych.

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze 2-8°C oraz w temperaturze pokojowej (20-25°C) w warunkach ochrony przed światłem i przez 48 godzin bez ochrony przed światłem.

Nie podawać leku Noxecan, jeśli zawiera widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Noxecan

-    Substancją czynną jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny.

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Każda fiolka 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (40 mg/2 ml).

Każda fiolka 5 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (100 mg/5 ml). Każda fiolka z 15 ml zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (300 mg/15 ml). Każda fiolka z 25 ml zawiera 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (500 mg/25 ml).

-    Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, sorbitol, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Noxecan i co zawiera opakowanie

Noxecan jest bezbarwnym do żółtawego, przejrzystym roztworem w fiolce z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem. Fiolka dostępna bez lub z zabezpieczającym plastikowym opakowaniem (Onco-Safe).

Folia „Onco-Safe” nie styka się z lekiem, ale zapewnia dodatkową ochronę leku podczas transportu i zwiększa w ten sposób bezpieczeństwo personelu medycznego i pracowników aptek.

Wielkość opakowań:

1 fiolka po 2 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

1 fiolka po 5 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

1 fiolka po 15 ml koncentratu w tekturowym pudełku. 1 fiolka po 25 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO:

Instrukcja stosowania leku

Lek cytotoksyczny Postępowanie z lekiem Noxecan

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowując Noxecan do podania. Rozcieńczenia powinny być wykonywane przez wyszkolony personel, w warunkach aseptycznych, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy zachować ostrożność, by nie doszło do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Zalecenia dotyczące przygotowania roztworu Noxecan do infuzji

1.    Należy korzystać z specjalnego pomieszczenia wyposażonego w lożę z wyciągiem laminarnym oraz nakładać rękawiczki ochronne i fartuch. W przypadku braku specjalnego pomieszczenia należy założyć maseczkę na usta i okulary ochronne.

2. Otwarte pojemniki takie jak fiolki i butelki z płynem do infuzji oraz zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki jak również resztki substancji cytotoksycznych należy traktować jako odpady niebezpieczne i usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania z NIEBEZPIECZNYMI ODPADAMI.

3.    W przypadku wylania płynu należy postępować według następujących zaleceń:

-    należy nosić odzież ochronną;

-    rozbite szkło należy zebrać i wrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY;

-    zanieczyszczone powierzchnie należy spłukać dużą ilością zimnej wody;

-    po opłukaniu powierzchnie te należy dokładnie wytrzeć, a materiały użyte do wycierania należy wyrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY.

4. Jeśli dojdzie do kontaktu leku Noxecan ze skórą, miejsce to należy obficie przemyć pod bieżąca wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. Jeśli dojdzie do kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy obficie przemyć to miejsce wodą. W przypadku uczucia dyskomfortu związanego

z kontaktem leku ze skórą lub błonami śluzowymi, należy zgłosić się do lekarza.

5. Jeśli dojdzie do kontaktu leku Noxecan z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody. Należy natychmiast zgłosić się do okulisty.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Noxecan koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do podawania wyłącznie w infuzji dożylnej po wcześniejszym rozcieńczeniu zalecanymi rozcieńczalnikami: 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy do infuzji. Do sporządzenia roztworu do infuzji wymaganą ilość koncentratu Noxecan należy pobrać z fiolki używając kalibrowanej strzykawki, zachowując zasady aseptyki. Następnie koncentrat należy wstrzyknąć do pojemnika lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Powstały roztwór należy dokładnie wymieszać, ręcznie obracając.

Jeśli w fiolce lub po odtworzeniu leku pojawi się osad, produkt należy wyrzucić zgodnie ze standardowymi procedurami dla leków cytotoksycznych.

Okres ważności rozcieńczonego leku znajduje się w punkcie 5 ulotki.

Leku Noxecan nie należy podawać w postaci pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) lub infuzji dożylnej trwającej krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Usuwanie

Wszystkie materiały stosowane do przygotowania i podawania leku lub mające jakikolwiek kontakt z irynotekanem należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania ze lekami cytotoksycznymi.

9 NL/H/1560/001/R/001

Noxecan

Charakterystyka Noxecan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Noxecan, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (Irinotecani hydrochloridum trihydricum), co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6,1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Bezbarwny do żółtawego, przejrzysty roztwór o pH 3,0-3.8.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Noxecan jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy:

■    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w związku z zaawansowanym rakiem,

■    w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia obejmującego 5-fluorouracyl.

Noxecan w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, wykazującego ekspresję receptorów dla czynnika wzrostu nabłonka (ang. EGFR), bez mutacji genu KRAS, u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii lub po niepowodzeniu cytotoksycznej chemioterapii z irynotekanem (patrz punkt 5.1).

Noxecan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem wskazany jest jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

Noxecan w skojarzeniu z kapecytabiną oraz bewacyzumabem lub bez niego wskazany jest jako leczenie pierwszego wyboru u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.

Po rozcieńczeniu Noxecan w postaci roztworu do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u wcześniej leczonych pacjentów)

Zalecana dawka produktu Noxecan wynosi 350 mg/m2 pc., podawana co trzy tygodnie w infuzji dożylnej trwającej od 30 do 90 minut (patrz niżej „Sposób podawania” oraz punkty 4.4 i 6.6 ).

Leczenie skojarzone (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) zostało ocenione w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1):

Irynotekan z 5FU/FA co 2 tygodnie

Zalecana dawka produktu Noxecan wynosi 180 mg/m2 pc., podawanych raz na 2 tygodnie w infuzji dożylnej trwającej od 30 do 90 minut, po zakończeniu której podaje się w infuzji kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego cetuksymabu znajduje się w drukach informacyjnych dla tego produktu.

Zazwyczaj stosuje się tę samą dawkę irynotekanu, co podawana w czasie ostatnich cykli wcześniejszego leczenia z zastosowaniem schematów obejmujących irynotekan. Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej, niż po upływie 1 godziny od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego bewacyzumabu znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tego produktu.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanej kapecytabiny znajdują się w punkcie 5.1 oraz w odpowiednich punktach jej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Modyfikacje dawkowania

Noxecan należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu nasilenia wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i po całkowitym ustąpieniu biegunki związanej z leczeniem.

Na początku kolejnego kursu leczenia należy zmniejszyć dawkę produktu Noxecan i, jeśli to wskazane, 5FU, zależnie od najcięższych działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni w celu ustąpienia działań niepożądanych związanych z lekiem.

Dawkę produktu Noxecan i (lub) 5FU należy zmniejszyć o 15 do 20% w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:

■ toksyczności hematologicznej (neutropenia stopień 4), gorączki neutropenicznej (neutropenia stopień 3-4 i gorączka stopień 2-4), trombocytopenii i leukopenii (stopień 4);

■    toksyczności niehematologicznej (stopień 3-4).

Trzeba przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu podawanego w skojarzeniu z irynotekanem, zawartych w drukach informacyjnych dla tego produktu.

Informacje na temat modyfikacji dawki bewacyzumabu podawanego w skojarzeniu z produktami Noxecan/5FU/FA znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tego produktu.

Jeśli leczenie skojarzone z kapecytabiną stosowane jest u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. podawanych dwa razy na dobę, zgodnie z danymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w leczeniu skojarzonym, zamieszczonymi w tej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Czas trwania leczenia

Leczenie produktem Noxecan należy kontynuować aż do wystąpienia obiektywnej progresji choroby lub nietolerowanego nasilenia działań toksycznych.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Monoterapia

U pacjentów w stanie ogólnym <2 wg klasyfikacji WHO parametrem określającym dawkę początkową produktu Noxecan powinno być stężenie bilirubiny (do 3 razy większe od górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe - GGN). U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym większym niż 50% klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), a w związku z tym ryzyko toksyczności hematologicznej jest zwiększone. Z tego względu u tych pacjentów należy co tydzień kontrolować morfologię krwi.

■    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5-krotnie większe od GGN, zalecana dawka produktu Noxecan wynosi 350 mg/m2 pc.

■ U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe od GGN, zalecana dawka produktu Noxecan wynosi 200 mg/m2 pc.

■    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny przekracza 3 razy GGN, produktu Noxecan nie należy stosować (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Brak danych dotyczących stosowania produktu Noxecan w terapii skojarzonej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania produktu Noxecan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, gdyż nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Nie prowadzono specjalnych badań farmakokinetycznych z udziałem osób w podeszłym wieku. Prawdopodobieństwo zaburzeń czynności biologicznych, zwłaszcza czynności wątroby, jest większe u pacjentów w podeszłym wieku, dlatego u tych pacjentów należy ostrożnie ustalać dawkę produktu Noxecan i szczególnie uważnie ich kontrolować (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Produktu Noxecan nie należy stosować u dzieci.

Sposób podawania

Noxecan wykazuje działanie cytotoksyczne; informacje na temat rozcieńczania, specjalnych środków ostrożności podczas usuwania i posługiwania się produktem leczniczym znajdują się w punkcie 6.6.

Produktu Noxecan nie należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji dożylnej trwającej krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Czas leczenia

Leczenie produktem Noxecan należy kontynuować aż do wystąpienia obiektywnie stwierdzonej progresji choroby lub nietolerowanego nasilenia działań toksycznych.

4.3 Przeciwwskazania

. Przewlekła choroba zapalna jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

. Ciężka nadwrażliwość na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Noxecan w wywiadzie.

. Karmienie piersią (patrz punkty 4.4 i 4.6).

. Stężenie bilirubiny >3 razy przekraczające górną granicę wartości uznanych za prawidłowe (patrz punkt 4.4).

. Ciężka niewydolność szpiku kostnego.

. Stan ogólny pacjenta wg klasyfikacji WHO >2.

. Jednoczesne stosowanie preparatów dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), patrz punkt 4.5.

Dodatkowe informacje dotyczące przeciwwskazań do stosowania cetuksymabu lub bewacyzumabu znajdują się w drukach informacyjnych dla tych produktów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu Noxecan należy ograniczyć do oddziałów wyspecjalizowanych w stosowaniu chemioterapii cytotoksycznej. Podawanie leku powinien nadzorować wyłącznie lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej.


Ze względu na rodzaj i częstość działań niepożądanych, Noxecan należy przepisywać wyłącznie w następujących przypadkach, po dokonaniu oceny spodziewanych korzyści wobec możliwego ryzyka:

■    u pacjentów z dużym ryzykiem, zwłaszcza znajdujących się w stanie ogólnym w stopniu 2 wg klasyfikacji WHO,

■ w rzadkich przypadkach, gdy pacjenci nie są w stanie stosować się do zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego

i przedłużonego leczenia przeciwbiegunkowego połączonego z piciem dużych ilości płynów po wystąpieniu opóźnionej biegunki). W takich przypadkach zaleca się umieszczenie pacjentów w szpitalu i objęcie ścisłą obserwacją.

Noxecan w monoterapii jest zwykle stosowany w schemacie dawkowania raz na 3 tygodnie. Jednak u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub szczególnie zagrożonych ciężką neutropenią, można rozważyć schemat podawania leku raz na tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia opóźnionej biegunki, co może nastąpić po upływie ponad 24 godzin od podania irynotekanu lub w dowolnym momencie przed kolejnym cyklem leczenia. W przypadku monoterapii pierwszy płynny stolec występował średnio (mediana) piątego dnia po infuzji produktu Noxecan. Pacjenci powinni szybko poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Zwiększone ryzyko biegunki występuje u pacjentów po wcześniejszej radioterapii okolic brzucha lub miednicy, pacjentów ze zwiększoną leukocytozą przed rozpoczęciem leczenia, pacjentów w stanie ogólnym >2 wg klasyfikacji WHO oraz u kobiet. Nieleczona odpowiednio biegunka może zagrażać życiu pacjenta, zwłaszcza w przypadku występującej jednocześnie neutropenii.

Gdy tylko wystąpi pierwszy płynny stolec, pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających elektrolity oraz natychmiast zastosować odpowiednie leczenie przeciwbiegunkowe.

Lek przeciwbiegunkowy przepisywany jest przez oddział szpitalny, w którym podaje się pacjentowi Noxecan. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien od razu wykupić przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki móc natychmiast rozpocząć jej leczenie. W przypadku pojawienia się biegunki pacjent musi również poinformować o tym lekarza lub oddział szpitalny, w którym podano Noxecan.

Obecnie zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid w dużych dawkach (dawka początkowa 4 mg, następnie 2 mg podawane, co 2 godziny). Leczenie to należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno modyfikować dawki. Ze względu na ryzyko niedrożności porażennej jelit loperamidu nie wolno w żadnym przypadku podawać dłużej niż przez 48 kolejnych godzin ani krócej niż przez 12 godzin.

W przypadku, gdy u pacjenta oprócz biegunki występuje również ciężka neutropenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500/mm3), oprócz leczenia przeciwbiegunkowego należy stosować profilaktycznie antybiotyki o szerokim spektrum działania.

Oprócz stosowania antybiotyków, leczenie biegunki powinno się odbywać w warunkach szpitalnych w następujących przypadkach:

■    biegunce towarzyszy gorączka,

■    biegunka ma ciężki przebieg (konieczne jest dożylne nawodnienie),

■ biegunka utrzymuje się dłużej niż 48 godzin po wdrożeniu odpowiedniego leczenia loperamidem w dużych dawkach.

Loperamidu nie należy podawać zapobiegawczo, nawet u pacjentów, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich kursów leczenia irynotekanem.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, w kolejnych cyklach leczenia zaleca się zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia produktem Noxecan zaleca się cotygodniowe pełne badanie krwi. Pacjentów należy poinformować o ryzyku neutropenii i znaczeniu gorączki. Gorączkę neutropeniczną (temperatura >38°C i liczba neutrofilów <1000 komórek/mm3) należy natychmiast leczyć w warunkach szpitalnych, podając dożylnie antybiotyki o szerokim spektrum działania.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych kursach leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje zwiększone ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej.

U pacjentów z ciężką biegunką należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi.

Zaburzenia wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym cyklem leczenia należy wykonać badanie czynności wątroby.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny od 1,5 do 3 razy większym od górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe należy, co tydzień kontrolować pełną morfologię krwi ze względu na zmniejszony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2) i zwiększone w związku z tym ryzyko toksyczności hematologicznej. Irynotekanu nie należy podawać pacjentom, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe niż GGN (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem produktu Noxecan zaleca się profilaktyczne podanie leku przeciwwymiotnego. Nudności i wymioty występują często. Pacjenci, u których wystąpią wymioty i opóźniona biegunka powinni być natychmiast hospitalizowani w celu leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W razie wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego, jako wczesna biegunka oraz inne objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak nasilone pocenie, kurcze brzucha, zwężenie źrenic i nadmierne wydzielanie śliny) należy podać siarczan atropiny (250 mikrogramów podskórnie), jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań (patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową. Pacjentom, u których wystąpi ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zaleca się profilaktyczne podawanie siarczanu atropiny razem z kolejnymi dawkami produktu Noxecan.

Zaburzenia oddechowe

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często występuje śródmiąższowa choroba płuc w postaci nacieków płucnych. Choroba ta może zakończyć się zgonem pacjenta. Do ewentualnych czynników ryzyka należy stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapia i stosowanie czynników stymulujących wzrost kolonii. Pacjentów, u których występują czynniki ryzyka, należy uważnie obserwować przed i w trakcie leczenia irynotekanem pod katem wystąpienia objawów oddechowych.

Wynaczynienie

Nie widomo, czy irynotekan jest związkiem o działaniu drażniącym, ale należy zachować ostrożność i w celu uniknięcia wynaczynienia kontrolować miejsce wkłucia, czy nie występują objawy zapalenia. W razie wynaczynienia zaleca się przemycie miejsca podania i przyłożenie lodu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Prawdopodobieństwo zaburzeń czynności biologicznych, zwłaszcza czynności wątroby, jest większe u pacjentów w podeszłym wieku, dlatego należy zachować ostrożność podczas ustalania dawki produktu Noxecan w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Przewlekłe zapalne choroby jelit i (lub) niedrożność jelit

Pacjentów nie wolno leczyć produktem Noxecan przed ustąpieniem niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zaburzenia czynności serca

Po zastosowaniu leczenia irynotekanem obserwowano epizody niedokrwienia mięśnia sercowego, głównie u pacjentów z istniejącą chorobą serca, z innymi znanymi czynnikami ryzyka dla choroby serca lub poddawanych wcześniej cytotoksycznej chemioterapii (patrz punkt 4.8).

Dlatego stan pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka należy ściśle monitorować, a także podjąć działania mające na celu zminimalizowanie wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia.

Działanie immunosupresyjne i (lub) zwiększona podatność na zakażenia

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z układem odpornościowym osłabionym przez chemioterapeutyki (w tym irynotekan) może spowodować ciężkie lub zakończone zgonem zakażenia. U pacjentów leczonych irynotekanem należy unikać szczepień z zastosowaniem żywych szczepionek. Można stosować szczepionki zabite lub inaktywowane pamiętając, że odpowiedź organizmu na nie może być słabsza.

Inne

Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

U pacjentów, u których występowały epizody odwodnienia na skutek biegunki i (lub) wymiotów lub posocznicy obserwowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia tętniczego lub zapaści krążeniowej.

W trakcie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu pacjenci muszą stosować metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu i silnych inhibitorów (np. ketokonazolu) lub induktorów (np. ryfampicyny, karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny, ziela dziurawca) izoenzymu CYP3A4 ze względu na możliwość zmiany metabolizmu irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć możliwości interakcji pomiędzy irynotekanem a lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Noxecan hamuje aktywność esterazy cholinowej, a leki o takich właściwościach mogą wydłużać blokadę nerwowo-mięśniową, wywołaną przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniową wywołaną działaniem niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących izoenzym CYP3A (np. karbamazepiny, fenobarbitalu lub fenytoiny) prowadzi do zmniejszenia ekspozycji na irynotekan, SN-38 i SN-38G oraz do osłabienia działania farmakodynamicznego. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych wyrażał się zmniejszeniem o co najmniej 50% wartości AUC dla SN-38 i SN-38G. Poza indukcją enzymów 3A cytochromu P450, nasilona glukuronidacja i zwiększone wydzielanie z żółcią może odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu powodowało zmniejszenie wartości AUC pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) o 87% oraz zwiększenie wartości AUC dla SN-38 o 109% w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki o znanym działaniu hamującym (np. ketokonazol) lub pobudzającym (np. ryfampicynę, karbamazepinę lub fenytoinę) metabolizm leków z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami hamującymi lub pobudzającymi ten enzym ze względu na możliwość wpływu na metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. oraz preparat dziurawca (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia czynnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w osoczu. Dziurawiec zmniejsza stężenie SN-38 w osoczu, dlatego nie należy go stosować jednocześnie z irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego w schemacie chemioterapii skojarzonej nie zmienia farmakokinetyki irynotekanu.

Siarczan atazanawiru

Jednoczesne podawanie irynotekanu i siarczanu atazanawiru, inhibitora CYP3A4 i UGT1A1, może zwiększyć ogólnoustrojową ekspozycję na czynny metabolit irynotekanu, SN-38. Należy wziąć to pod uwagę podczas jednoczesnego podawania tych leków.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych

Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest częste ze względu na zwiększone ryzyko zdarzeń zakrzepowych w przebiegu chorób nowotworowych.

Jeśli wskazane jest zastosowanie leków przeciwzakrzepowych z grupy antagonistów witaminy K, konieczne jest częstsze kontrolowanie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR) ze względu na ich wąski zakres terapeutyczny, dużą zmienność wewnątrzosobniczą w odniesieniu do potencjału trombogennego krwi i możliwości interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a chemioterapią przeciwnowotworową.

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

-    Szczepionka przeciw żółtej febrze; ryzyko śmiertelnej uogólnionej reakcji poszczepiennej. Jednoczesne stosowanie niezalecane

- Żywe atenuowane szczepionki (z wyjątkiem szczepionki przeciw żółtej febrze): ryzyko ogólnoustrojowej, zagrażającej życiu choroby (np. zakażeń). Ryzyko jest większe u pacjentów

z osłabioną przez chorobę podstawową odpornością. Należy stosować inaktywowaną szczepionkę, jeśli tylko istnieje (poliomyelitis).

-    Fenytoina: ryzyko nasilenia drgawek na skutek zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny.

Jednoczesne stosowanie do rozważenia

-    Cyklosporyna, takrolimus: nadmierne zahamowanie układu odpornościowego z ryzykiem limfoproliferacji.

Nie dowiedziono, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa.

W jednym badaniu (AVF2107g) wykazano zbliżone stężenia irynotekanu u pacjentów otrzymujących w bolusie irynotekan z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) (125 mg/m2 pc. irynotekanu, 500 mg/m2 pc. 5-FU i 20 mg/m2 pc. leukoworyny, podawanych w powtarzanych 6-tygodniowych cyklach, na które składały się 4 tygodnie leczenia, a następnie 2 tygodnie przerwy) oraz w skojarzeniu z bewacyzumabem. Stężenia w osoczu SN-38 (czynnego metabolitu irynotekanu) oceniano w podgrupie pacjentów (obejmującej około 30 osób na ramię badania) i stwierdzono, że było

ono około 33% większe u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem niż sam Noxecan/5FU/FA w bolusie. Ze względu na dużą zmienność międzyosobniczą i ograniczoną próbę nie wyjaśniono, czy zwiększenie stężenia SN-38 było wynikiem działania bewacyzumabu. Stwierdzono niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki i leukopenii, jako działań niepożądanych. U pacjentów otrzymujących Noxecan/5FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem odnotowano więcej przypadków zmniejszenia dawki irynotekanu.

U pacjentów, u których wystąpi ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia podczas leczenia skojarzonego bewacyzumabem z irynotekanem należy zmodyfikować dawkę irynotekanu zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.2.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie ma badań dotyczących wpływu irynotekanu na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach udokumentowano niekorzystne działanie irynotekanu na płodność potomstwa (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu u kobiet w ciąży.

Noxecan wykazywał u zwierząt działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3). Ze względu na wyniki badań na zwierzętach oraz mechanizm działania irynotekanu, nie należy go stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym jej trymestrze, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W każdym indywidualnym przypadku należy ocenić korzyści z leczenia wobec możliwego ryzyka dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Kobietom w wieku rozrodczym otrzymującym Noxecan należy doradzić unikanie zajścia w ciążę i zalecić niezwłoczne poinformowanie lekarza, gdyby to jednak nastąpiło. Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w trakcie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka kobiecego. W mleku samic szczurów w okresie laktacji stwierdzano obecność irynotekanu znakowanego l4C. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt, karmienie piersią w czasie leczenia irynotekanem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentów należy ostrzec o możliwości zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od podania produktu Noxecan oraz przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn w razie wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie odnoszą się do irynotekanu. Nie dowiedziono, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa. W przypadku skojarzonego leczenia z cetuksymabem zgłaszano dodatkowe działania niepożądane, związane z tym lekiem | (np. wysypka trądzikowata w 88%). -Informacje na temat działań niepożądanych irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Informacja o działaniach niepożądanych związanych ze skojarzonym leczeniem z bewacyzumabem znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Do działań niepożądanych występujących u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem, oprócz obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną (lub zgłaszanych częściej

niż podczas stosowania samej kapecytabiny) należą: bardzo często (działania niepożądane wszystkich stopni): zakrzepica/zator; często (działania niepożądane wszystkich stopni): reakcja nadwrażliwości, niedokrwienie mięśnia sercowego/zawał mięśnia sercowego; często (działania niepożądane stopnia 3. i 4.): gorączka neutropeniczna. Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Do działań niepożądanych 3. i 4. stopnia opisywanych u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem, oprócz obserwowanych podczas monoterapii bewacyzumabem lub zgłaszanych częściej niż podczas monoterapii kapecytabiną, należą: często (działania niepożądane stopnia 3. i 4.): neutropenia, zakrzepica/zator, nadciśnienie tętnicze i niedokrwienie mięśnia sercowego/zawał mięśnia sercowego. Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu znajduje się w odpowiednich Charakterystykach Produktu Leczniczego.

Następujące działania niepożądane uznane za możliwie lub prawdopodobnie związane z podaniem produktu Noxecan opisywano u 765 pacjentów otrzymujących irynotekan w monoterapii w zalecanej dawce 350 mg/m2 pc. oraz u 145 pacjentów leczonych produktem Noxecan podawanym co drugi tydzień w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc. w skojarzeniu z 5FU/FA.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są wczesna i opóźniona biegunka, neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, łysienie i gorączka bez zakażenia.

Wczesna i opóźniona biegunka, potencjalnie ciężka i oporna na leczenie, neutropenia, nudności i (lub) wymioty oraz trudności w oddychaniu, są objawami działania toksycznego ograniczającego dawkę leku oraz ciężkimi działaniami niepożądanymi, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarza.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, stosując terminologię zgodną z PT (Preferred Term) wg MedDRA. Częstość działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze lub niewydolność sercowo-naczyniowa u pacjentów z posocznicą.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę.

Neutropenia była przemijająca i nie nasilała się wraz z dawką. Mediana czasu do jej największego nasilenia wynosiła 8 dni zarówno podczas monoterapii, jak i leczenia skojarzonego.

Podczas monoterapii

Bardzo często: neutropenia (u 78,7% pacjentów), z czego ciężka neutropenia (liczba neutrofilów <500/mm3) u 22,6% pacjentów. Spośród ocenianych cykli leczenia w 18% liczba neutrofilów wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym w 7,6% była mniejsza niż 500/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle po 22 dniach.

Niedokrwistość zgłaszano u około 58,7% pacjentów (u 8% stężenie hemoglobiny wynosiło mniej niż 80 g/l, a u 0,9% mniej niż 65 g/l).

Zakażenia występowały u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią opisywano u 6,2% pacjentów (1,7% cykli chemioterapii). Zakażenia były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli). W dwóch przypadkach zakażenia zakończyły się zgonem pacjenta.

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 7,4% pacjentów (1,8% cykli), przy czym w 0,9% przypadków liczba płytek wynosiła <50 000 komórek/mm3 (0,2% cykli). U prawie wszystkich pacjentów normalizacja liczby płytek nastąpiła w ciągu około 22 dni.

Podczas leczenia skojarzonego

Bardzo często: neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów, z czego ciężką neutropenię (liczba neutrofilów <500/mm3) u 9,8% pacjentów. Spośród ocenianych cykli leczenia w 67,3% liczba neutrofilów wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym w 2,7% była mniejsza niż 500/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w ciągu 7 do 8 dni.

Niedokrwistość zgłaszano u 97,2% pacjentów (w 2,1% przypadków stężenie hemoglobiny było mniejsze niż 80 g/l).

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6% pacjentów (21,8% cykli). Nie stwierdzono ciężkiej małopłytkowości (<50 000 komórek/mm3).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią opisano u 3,4% pacjentów (0,9% cykli chemioterapii). Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (0,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli). W 1 przypadku zakażenie zakończyło się zgonem pacjenta.

Bardzo rzadko: zgłoszono jeden przypadek obwodowej trombocytopenii z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: łagodne reakcje alergiczne

Rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia mowy podczas infuzji produktu Noxecan Zaburzenia serca

Rzadko: nadciśnienie tętnicze w trakcie lub po podaniu infuzji

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: śródmiąższowe zapalenie płuc i zapalenie płuc z naciekami płucnymi.

Opisywano wczesne objawy w postaci duszności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona biegunka

Biegunka (występująca ponad 24 godziny po podaniu) jest objawem toksyczności produktu Noxecan ograniczającym wielkość dawki.

Podczas monoterapii

Bardzo często: ciężka biegunka u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Ciężką biegunkę obserwowano w 14% ocenianych cykli leczenia. Mediana czasu do wystąpienia pierwszych płynnych stolców po infuzji produktu Noxecan wynosiła pięć dni.

Podczas leczenia skojarzonego

Bardzo często: ciężka biegunka u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% ocenianych cykli leczenia.

Niezbyt często: rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, z czego jeden przypadek potwierdzony bakteriologicznie (Ctostridium difficile).

Nudności i wymioty

Podczas monoterapii

Bardzo często: nudności i wymioty o ciężkim przebiegu u około 10% pacjentów, przyjmujących leki przeciwwymiotne.

Podczas leczenia skojarzonego

Często: mniejsza częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów (odpowiednio, u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Często: przypadki odwodnienia związanego z biegunką i (lub) wymiotami.

Niezbyt często: przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia tętniczego lub niewydolności sercowo-naczyniowej u pacjentów odwodnionych w wyniku biegunki i (lub) wymiotów.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcie związane z zastosowaniem produktu Noxecan i (lub) loperamidu, które występowało:

■    podczas monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów

■    podczas leczenia skojarzonego: u 3,4% pacjentów

Niezbyt często: niedrożność jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego

Rzadko: zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy, perforacja jelita

Z leczeniem irynotekanem wiązały się przypadki objawowego lub bezobjawowego zapalenia trzustki. Do innych łagodnych objawów należą: jadłowstręt, bóle brzucha i zapalenie błon śluzowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: przemijające łysienie Niezbyt często: łagodne reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: wczesne objawy, takie jak skurcze lub bolesne kurcze mięśni oraz parestezje Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii u 12% pacjentów otrzymujących lek w monoterapii.

Często: ostry zespół cholinergiczny: ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów leczonych w monoterapii i u 1,4% pacjentów leczonych w terapii skojarzonej. Głównymi objawami była wczesna biegunka i różne inne objawy, takie jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, niedociśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nasilone pocenie, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i wzmożone wydzielanie śliny występujące podczas podawania leku lub w ciągu 24 godzin po infuzji produktu Noxecan. Objawy te ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Astenia, która ma ciężki przebieg u mniej niż 10% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone. Nie ustalono jednoznacznego związku przyczynowego ze stosowaniem produktu Noxecan.

U 6,2% pacjentów leczonych w terapii skojarzonej występowała gorączka bez zakażenia oraz bez ciężkiej neutropenii.

Niezbyt często: łagodne odczyny w miejscu podania infuzji.

Badania diagnostyczne

Bardzo często: podczas leczenia skojarzonego obserwowano przemijające zwiększenie (stopień 1. i 2.) aktywności AspAT (15% pacjentów), AlAT (11%), fosfatazy zasadowej (11% pacjentów) lub stężenia bilirubiny w surowicy (10% pacjentów), bez przerzutów do wątroby.

Często: w monoterapii obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz (9,2% pacjentów), fosfatazy zasadowej (8,1% pacjentów) lub stężenia bilirubiny w surowicy (1,8% pacjentów), bez progresji przerzutów do wątroby. U 7,3% pacjentów obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

W trakcie leczenia skojarzonego u 1% pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie (stopień 3.) stężenia bilirubiny w surowicy. Nie obserwowano zmian stopnia 4.

Rzadko: hipokaliemia i hiponatremia, zwykle związane z wystąpieniem biegunki i wymiotów.

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieją doniesienia o przedawkowaniu po podaniu dawek do dwóch razy większych niż zalecana dawka terapeutyczna, które może zakończyć się zgonem. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znana odtrutka na Noxecan. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczyć powikłania związane z zakażeniami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe.

Kod ATC: L01XX19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, wybiórczo hamującym aktywność topoizomerazy I. W większości tkanek irynotekan jest metabolizowany przez karboksyesterazę do SN-38, który w porównaniu z irynotekanem wykazuje większą aktywność w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz większą cytotoksyczność w stosunku do linii komórek nowotworowych mysich i ludzkich. Hamowanie aktywności topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje uszkodzenia pojedynczej nici DNA, które blokują widełki replikacyjne DNA i odpowiadają za działanie cytotoksyczne. Efekt cytotoksyczny zależał od czasu i wykazywał wybiórcze powinowactwo do fazy S.

W warunkach in vitro irynotekan i SN-38 nie były rozpoznawane w istotnym stopniu przez glikoproteinę PMDR i wykazywały działanie cytotoksyczne na linie komórkowe oporne na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto irynotekan wykazuje in vivo szeroki zakres aktywności przeciwnowotworowej w modelach doświadczalnych guzów u myszy (gruczolakorak przewodu trzustkowego PO3, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) oraz ksenotransplantach ludzkich (gruczolakorak jelita grubego Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny w nowotworach wykazujących ekspresję glikoproteiny P MDR (białaczka P388 oporna na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz aktywności przeciwnowotworowej, najbardziej istotnym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

Terapia skojarzona w leczeniu pierwszego wyboru raka jelita grubego z przerzutami Leczenie skojarzone z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Badanie III fazy zostało przeprowadzone u 385 pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, u których zastosowano leczenie pierwszego wyboru, zgodnie ze schematem dawkowania co dwa tygodnie lub raz w tygodniu (patrz punkt 4.2). W schemacie dawkowania co dwa tygodnie, po podaniu produktu Noxecan w dawce 180 mg/m2 pc. raz na dwa tygodnie, w 1. dniu podaje się wlew dożylny z kwasu folinowego (200 mg/m2 pc. dożylnie w ciągu 2 godzin) i 5-fluorouracyl (400 mg/mpc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, a następnie 600 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej w ciągu 22 godzin). W 2. dniu podaje się ponownie kwas folinowy i 5-fluorouracyl według tego samego schematu dawkowania. W schemacie cotygodniowym po podaniu produktu Noxecan w dawce 80 mg/m2 pc. podaje się kwas folinowy w infuzji (500 mg/m2 pc. dożylnie w ciągu 2 godzin), a następnie 5-fluorouracyl (2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnej infuzji dożylnej) przez 6 tygodni.

W badaniu leczenia skojarzonego z zastosowaniem wyżej opisanych schematów dawkowania skuteczność produktu Noxecan oceniano u 198 leczonych pacjentów:

Leczenie skojarzone (oba schematy dawkowania) (n=198)

Schemat dawkowania raz w tygodniu (n=50)

Schemat dawkowania raz na dwa tygodnie (n=148)

Noxecan + 5FU/FA

5FU/FA

Noxecan + 5FU/FA

5FU/FA

Noxecan + 5FU/FA

5FU/FA

Odpowiedź (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do

progresji

(w miesiącach)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NZ

p=0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

p=0,043

NS

Mediana czasu trwania odpowiedzi i stabilizacji (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NZ

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NZ

p<0,001

Mediana czasu przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NZ

p=0,041

5FU: 5-fluorouracyl FA: kwas folinowy NZ: nieznamienne

* analiza populacji zgodnie z protokołem badania

Przy schemacie dawkowania raz w tygodniu częstość występowania ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych produktem Noxecan w skojarzeniu z 5FU/FA i 25,6% u pacjentów leczonych samym 5FU/FA. Częstość występowania znacznej neutropenii (liczba neutrofilów <500/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych produktem Noxecan w skojarzeniu z 5FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych samym 5FU/FA.

Ponadto w grupie, u której stosowano leczenie skojarzone z produktem Noxecan, mediana czasu do trwałego pogorszenia funkcjonowania pacjenta była znacząco większa niż w grupie leczonej samym 5FU/FA (p=0,046).

W omawianym badaniu III fazy jakość życia pacjentów oceniano za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Czas do trwałego pogorszenia stanu pacjenta był konsekwentnie dłuższy w grupach otrzymujących irynotekan. Przebieg zmian w skali oceniającej ogólny stan zdrowia i jakość życia (Global Health Status/Quality of Life) był nieco lepszy w grupie otrzymującej leczenie skojarzone z irynotekanem. Wprawdzie różnica ta nie była znamienna, pokazuje jednak, że w leczeniu skojarzonym z irynotekanem można uzyskać skuteczność kliniczną bez zmian w jakości życia.

Leczenie skojarzone z bewacyzumabem

W randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwójną ślepą próbą i aktywną kontrolą, oceniano zastosowanie bewacyzumabu w skojarzeniu z produktem Noxecan/5FU/FA, jako leczenia pierwszego wyboru w przerzutowym raku okrężnicy lub odbytnicy (badanie AVF2107g). Dołączenie bewacyzumabu do leczenia skojarzonego o składzie Noxecan/5FU/FA spowodowało statystycznie istotne zwiększenie całkowitego czasu przeżycia. Korzyść kliniczną, mierzoną jako całkowity czas przeżycia, zaobserwowano we wszystkich zdefiniowanych wstępnie podgrupach pacjentów (w tym również w zależności od wieku, płci, sprawności funkcjonowania, lokalizacji guza pierwotnego, liczby zajętych narządów i czasu trwania przerzutów). Patrz także Charakterystyka Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Podsumowanie wyników oceny skuteczności w badaniu AVF2107g zostało przedstawione w tabeli poniżej:

AVF2107s

Ramie 1

Noxecan/5FU/FA + Placebo

Ramie 2

Noxecan/5FU/FA + Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (w miesiącach)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Ryzyko względne b

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji

Mediana czasu (w miesiącach)

62

10,6

Ryzyko względne

0,54

Wartość p

< 0,0001

Całkowity wskaźnik odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (w miesiącach)

71

10,4

25-75 percentyl

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

(w miesiącach)

5 mg/kg mc. co 2 tygodnie w stosunku do ramienia kontrolnego.

b


Leczenie skojarzone z cetuksymabem

EMR 62 202-013: W tym randomizowanym badaniu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia w tym wskazaniu, porównywano skojarzoną terapię cetuksymabem i irynotekanem plus 5-FU/FA w infuzji (n=599) do samej chemioterapii (n=599). Odsetek pacjentów z guzami bez mutacji genu KRAS w populacji pacjentów, u których możliwa była ocena genu KRAS, wynosił 64%.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu podsumowano w tabeli niżej:

Populacja ogólna

Populacja bez mutacji genu KRAS

Zmienna/statystyka

Cetuksymab plus FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95% CI)

46,9 (42,9, 51,0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Wskaźnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI = przedział ufności

FOLFIRI = irynotekan plus 5-FU/FA w infuzji

ORR = całkowity współczynnik odpowiedzi (pacjenci, u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź)

PFS = czas przeżycia bez progresji Leczenie skojarzone z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania III fazy (CAIRO) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie w cyklach trzytygodniowych w skojarzeniu z irynotekanem, w leczeniu pierwszego wyboru pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Ośmiuset dwudziestu pacjentów zostało losowo przydzielonych do ramienia z zastosowaniem leczenia sekwencyjnego (n=410) lub do ramienia z zastosowaniem leczenia skojarzonego (n=410). Na leczenie sekwencyjne składały się: kapecytabina w pierwszej linii (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), irynotekan w drugiej linii (350 mg/m2 pc. pierwszego dnia) oraz w trzeciej linii skojarzenie kapecytabiny (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. pierwszego dnia). Na leczenie skojarzone składały się: kapecytabina w pierwszej linii (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. pierwszego dnia) (XELIRI) oraz kapecytabina w drugiej linii (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. pierwszego dnia). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3 tygodni. W pierwszej linii leczenia mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w populacji według zamierzonego leczenia (ang. intent-to-treat - ITT ) wyniosła 5,8 miesiąca (95% CI 5,1 - 6,2 miesiąca) w przypadku monoterapii kapecytabiną oraz 7,8 miesiąca (95% CI 7,0 - 8,3 miesiąca) w przypadku terapii schematem XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy przejściowej wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego badania II fazy (AIO KRK0604) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/mpc. przez 2 tygodnie w cyklach co 3 tygodnie, w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem,

w leczeniu pierwszego wyboru pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie

7-dniowa przerwa), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie); 118 pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowa przerwa), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. jako 2-godzinna infuzja pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie). Przeżycie wolne od progresji choroby po 6 miesiącach w populacji ITT wyniosło 80% (XELIRI plus bewacyzumab) vs. 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity współczynnik odpowiedzi (odpowiedź całkowita i częściowa) wyniósł 45% (XELOX plus bewacyzumab) vs. 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Monoterapia w leczeniu drugiego wyboru raka jelita grubego z przerzutami

Badania kliniczne II/III fazy przeprowadzono według schematu dawkowania w odstępach trzytygodniowych u ponad 980 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, u których wcześniejsze leczenie 5-fluorouracylem zakończyło się niepowodzeniem. Skuteczność produktu Noxecan oceniano u 765 pacjentów z udokumentowaną progresją choroby w trakcie stosowania 5-fluorouracylu w chwili przyjęcia do badania.

Faza III

Noxecan a leczenie podtrzymujące

Noxecan a 5FU

Noxecan

n=183

Leczenie

podtrzymujące

n=90

wartość p

Noxecan

n=127

5FU

n=129

wartość

p

Czas przeżycia bez progresji po 6 miesiącach (%)

n.d.

n.d.

33,5*

26,7

p=0,03

Czas przeżycia po 12 miesiącach (%)

36,2*

13,8

p=0,0001

44,8*

32,4

p=0,0351

Mediana czasu

przeżycia

(miesiące)

9,2*

6,5

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

n.d. nie dotyczy

* różnica znamienna statystycznie

W badaniach II fazy przeprowadzonych u 455 pacjentów z zastosowaniem schematu dawkowania co trzy tygodnie wskaźnik przeżycia bez progresji po 6 miesiącach wynosił 30%, a mediana czasu przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła 18 miesięcy.

Ponadto przeprowadzono nieporównawcze badania II fazy z udziałem 304 pacjentów leczonych według schematu dawkowania raz w tygodniu dawką 125 mg/m2 pc., podawaną w 90-minutowej infuzji dożylnej przez 4 kolejne tygodnie, po których następowały 2 tygodnie przerwy. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia wynosiła 10 miesięcy. W grupie 193 pacjentów leczonych według cotygodniowego schematu dawkowania, z dawką początkową 125 mg/m2 pc., profil bezpieczeństwa był porównywalny do schematu dawkowania co trzy tygodnie. Mediana czasu do wystąpienia pierwszych wodnistych stolców wynosiła 11 dni.

Leczenie skojarzone z cetuksymabem po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej z irynotekanem

Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabem z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Leczenie skojarzone zastosowano ogółem u 356 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami wykazującym ekspresję EGFR, u których stwierdzono ostatnio niepowodzenie cytotoksycznej chemioterapii z irynotekanem i których sprawność oceniono na minimum 60 punktów w skali Karnofsky’ego (przy czym u większości pacjentów tej grupy wynik był >80).

EMR 62 202-007: w tym randomizowanym badaniu porównywano leczenie skojarzone cetuksymabem z irynotekanem (218 pacjentów) do cetuksymabu stosowanego w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: w otwartym badaniu z pojedynczym ramieniem oceniano leczenie skojarzone u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności w tych badaniach zostały podsumowane w poniższej tabeli:

Badanie

N

ORR

DCR

PFS

(miesiące)

OS

(miesiące)

n_£%)

95% CI

n_£%)

95% CI

Mediana

95% CI

Mediana

95% CI

Cetuksvmab+irvnotekan

EMR 62 202-007

218

50

17.5.

121

48.6.

41

2.8. 4.3

86

7.6. 9.6

(22.9)

29.1

(55.5)

62.2

IMCLCP02-9923

138

21

9.7. 22.3

84

52.2.

29

2.6. 4.1

84

7.2. 10.3

052}

£609)

69.1

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12

5.7. 18.1

36

23.9.

15

1.4. 2.0

69

5.6. 9.1

£108}

£324)

42.0

CI = przedział ufności,

DCR = odsetek kontroli choroby: pacjenci wykazujący pełną lub częściową odpowiedź, lub stabilizację przebiegu choroby przez co najmniej 6 tygodni,

ORR = całkowity współczynnik odpowiedzi (pacjenci, u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź),

OS = całkowity czas przeżycia,

PFS = czas przeżycia bez progresji

Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu z irynotekanem była większa niż cetuksymabu stosowanego w monoterapii w odniesieniu do takich parametrów oceny, jak ORR (całkowity współczynnik odpowiedzi), DCR (odsetek kontroli choroby) i PFS (czas przeżycia bez progresji). W randomizowanym badaniu nie wykazano wpływu na przeżycie całkowite (wskaźnik ryzyka 0,91, p=0,48).

Działanie farmakokinetyczne i farmakodynamiczne

Nasilenie najważniejszych objawów toksyczności irynotekanu (np. neutropenii i biegunki) jest zależne od wielkości ekspozycji (AUC) zarówno na substancję niezmienioną, jak i na metabolit SN-38. Podczas leczenia w monoterapii stwierdzono istotne korelacje między działaniem toksycznym na układ krwiotwórczy (zmniejszenie do minimum liczby leukocytów i granulocytów obojętnochłonnych) lub biegunką a wartością AUC irynotekanu i metabolitu SN-38.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1

UDP-glukuronylotransferaza 1A1 (UGT1A1) uczestniczy w dezaktywacji metabolicznej czynnego metabolitu irynotekanu (SN-38) do nieczynnego glukuronidu SN-38 (SN-38G). Gen kodujący UGT1A1 wykazuje duży polimorfizm, co prowadzi do dużej zmienności międzyosobniczej w odniesieniu do zdolności metabolicznych. Jedna swoista odmiana genu UGT1A1 obejmuje polimorfizm w regionie promotora, określany jako wariant UGT1A1*28. Wariant ten oraz inne wrodzone niedobory ekspresji UGT1A1 (np. zespół Criglera-Najjara i zespół Gilberta) wiążą się ze zmniejszoną aktywnością tego enzymu. Wyniki metaanalizy wskazują na zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej (stopnia 3. i 4.) u osób z zespołem Criglera-Najjara (typu 1. i 2.) lub osób będących homozygotami pod względem allelu UGT1A1*28 (zespół Gilberta), otrzymujących irynotekan w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2 pc.). Nie ustalono zależności między genotypem UGT1A1 a występowaniem biegunki wywołanej przez irynotekan.

Pacjenci będący homozygotami pod względem allelu UGT1A1*28 powinni otrzymywać zwykłą dawkę początkową irynotekanu. Należy jednak kontrolować, czy u tych pacjentów nie występują objawy toksyczności hematologicznej. U pacjentów, u których poprzednie leczenie wywołało objawy toksyczności hematologicznej, należy rozważyć zmniejszenie początkowej dawki irynotekanu. Nie ustalono dokładnie, jak bardzo należy dawkę początkową zmniejszyć w tej populacji pacjentów, ale wszystkie kolejne modyfikacje dawkowania powinny uwzględniać tolerancję leczenia przez pacjentów (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Dostępne obecnie dane są niewystarczające do określenia przydatności klinicznej genotypowania UGT1A1.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy, w którym u 60 pacjentów schemat dawkowania polegał na podaniu od 100 do 750 mg/m2 pc. irynotekanu w infuzji dożylnej trwającej 30 minut co trzy tygodnie, wykazano dwu- lub trójfazową eliminację leku. Średni klirens osoczowy wynosił 15 l/h/m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu w fazie pierwszej w modelu trójfazowym wynosił 12 minut, w fazie drugiej 2,5 godziny i 14,2 godziny w końcowej fazie eliminacji. Profil eliminacji SN-38 był dwufazowy ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godziny. Średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, uzyskane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc, wynosiły odpowiednio 7,7 ąg/ml i 56 ąg/ml. Średnia wartość AUC (pola pod krzywą) wynosiła, odpowiednio, 34 ąg x h/ml i 451 ąg x h/ml. W przypadku SN-38 obserwowano zasadniczo dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych.

Analizę parametrów farmakokinetycznych irynotekanu przeprowadzono u 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych z zastosowaniem różnych schematów i różnych dawek w badaniu II fazy. Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu 3-kompartmentowego odpowiadały wartościom stwierdzonym w badaniach I fazy. Wszystkie badania wykazały, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11, a ich parametry farmakokinetyczne są niezależne od liczby wcześniejszych cykli i schematu podawania.

In vitro irynotekan wiąże się z białkami osocza w 65%, a SN-38 w 95%.

Badania metabolizmu z użyciem irynotekanu znakowanego 14C wykazały, że ponad 50% podanej dożylnie dawki wydalane jest w postaci niezmienionej, z czego 33% z kałem głównie przez żółć, a 22% w moczu.

Wykazano istnienie dwóch szlaków metabolicznych, z których każdy dotyczy co najmniej 12% dawki:

■    hydroliza do czynnego metabolitu SN-38 przy udziale karboksyloesterazy. SN-38 jest wydalany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany drogą żółciową

i nerkową (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Glukuronid SN-38 jest prawdopodobnie hydrolizowany następnie w jelitach.

■    metabolizm oksydacyjny zewnętrznego pierścienia piperydyny przy udziale enzymów 3A cytochromu P450, powodujący powstanie pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) i pochodnej pierwszorzędowej aminy (NPC), patrz punkt 4.5.

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, glukuronidu SN-38 i SN-38. Jedynie metabolit SN-38 wykazuje istotne działanie cytotoksyczne.

Klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40% u pacjentów, u których stężenia bilirubiny są 1,5 do 3 razy większe niż górna granica wartości uznawanych za prawidłowe. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 pc. powoduje stężenia w osoczu porównywalne do stężeń obserwowanych po podaniu 350 mg/m2 pc. pacjentom z rakiem i prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie mutagenne irynotekanu i SN-38 wykazano in vitro w teście aberracji chromosomów w komórkach jajnika chomika chińskiego oraz in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu, przez 13 tygodni, lek w maksymalnej dawce 150 mg/m2 pc. (co stanowi mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), w ciągu 91 tygodni od zakończenia podawania irynotekanu nie stwierdzono obecności guzów będących następstwem leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym produktu Noxecan prowadzono na myszach, szczurach i psach. Najistotniejsze objawy toksyczności obserwowano w układzie krwiotwórczym i limfatycznym. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z atrofią i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit, a także wyłysienie. Nasilenie tych działań było zależne od podanej dawki i przemijające.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol Kwas mlekowy Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka przed otwarciem 3 lata

Po otwarciu

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

Po rozcieńczeniu

Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiada użytkownik. Czas przechowywania prawidłowo nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych, potwierdzonych warunkach jałowych.

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze 2-8°C oraz w temperaturze pokojowej (20-25°C) przy ochronie przed światłem i przez 48 godzin bez ochrony przed światłem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z oranżowego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem. Fiolka dostępna bez lub z zabezpieczającym plastikowym opakowaniem (Onco-Safe).

Opakowanie Onko-Safe nie styka się z produktem leczniczym, ale zapewnia dodatkową ochronę leku podczas transportu i zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego.

Wielkość opakowań:

40 mg/2 ml: 1, 5, 10 fiolek 100 mg/5 ml: 1, 5, 10 fiolek 150 mg/7,5 ml: 1, 5, 10 fiolek 300 mg/15 ml: 1 fiolka 500 mg/25 ml: 1 fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Postępowanie z irynotekanem

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowując Noxecan do podania. Rozcieńczenia powinny być wykonywane przez wyszkolony personel w warunkach jałowych i specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcja rozcieńczania

Noxecan, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do podawania wyłącznie w infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu zalecanymi rozcieńczalnikami: 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy do infuzji. W sposób jałowy pobrać z fiolki wymaganą ilość koncentratu Noxecan za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Uzyskany roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać przez ręczne obracanie.

Jeśli w fiolce lub przygotowanym roztworze pojawi się osad, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Zalecenia ochronne dotyczące przygotowania produktu Noxecan w roztworze do infuzji

1. Należy korzystać ze specjalnego pomieszczenia wyposażonego w lożę z wyciągiem laminarnym oraz nakładać rękawiczki ochronne i fartuch. W przypadku braku specjalnego pomieszczenia należy założyć maseczkę na usta i okulary ochronne.

2. Otwarte pojemniki, takie jak fiolki i butelki do infuzji oraz zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki i resztki substancji cytotoksycznych należy traktować jako odpady niebezpieczne i usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania z NIEBEZPIECZNYMI ODPADAMI.

3.    W przypadku wylania płynu należy postępować według następujących zaleceń:

-    należy nosić odzież ochronną

-    rozbite szkło należy zebrać i wrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY

-    zanieczyszczone powierzchnie należy spłukać dużą ilością zimnej wody

- po opłukaniu powierzchnie te należy dokładnie wytrzeć, a materiały użyte do wycierania należy wyrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY

4. Jeśli dojdzie do kontaktu produktu Noxecan ze skórą, miejsce to należy obficie przemyć pod bieżącą wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W razie kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy je natychmiast przemyć wodą. W razie uczucia dyskomfortu związanego z kontaktem leku ze skórą lub błonami śluzowymi, należy zgłosić się do lekarza.

5.    Jeśli dojdzie do kontaktu produktu Noxecan z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody.

Należy natychmiast zgłosić się do okulisty.

Usuwanie

Wszystkie materiały stosowane do przygotowania i podawania leku lub mające jakikolwiek kontakt z produktem Noxecan należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16168

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1.12.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21 NL/H/1560/001/R/001

Noxecan