+ iMeds.pl

Nozer 20 mgUlotka Nozer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nozer, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Nozer, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Nozer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nozer

3.    Jak stosować Nozer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nozer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nozer i w jakim celu się go stosuje

Nozer zawiera substancję czynną omeprazol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Nozer stosuje się w leczeniu następujących chorób: u dorosłych:

•    choroba refluksowa przełyku. Choroba ta polega na zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę;

•    choroba wrzodowa górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka;

•    choroba wrzodowa z zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori. Lekarz może przepisać dodatkowo antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i wygojenia wrzodu;

•    choroba wrzodowa spowodowana przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub jej zapobieganie;

•    nadmierna ilość kwasu w żołądku, spowodowana przez zmianę rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona);

u dzieci:

dzieci powyżej 1 roku życia oraz o masie ciała większej lub równej 10 kg

•    choroba refluksowa przełyku. Choroba ta polega na zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę.

U dzieci może również wystąpić cofanie treści żołądkowej do jamy ustnej (zarzucanie/zwracanie pokarmu), wymioty oraz za mały przyrost masy ciała;

dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

•    choroba wrzodowa z zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori. Lekarz może również zalecić stosowanie antybiotyków w celu wyleczenia zakażenia i wygojenia wrzodu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nozer Kiedy nie stosować leku Nozer:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nozer (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

-    jeżeli pacjent przyjmuje nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nozer należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nozer może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Nozer należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;

-    ból żołądka lub niestrawność;

-    wymioty treścią pokarmową lub krwią;

-    czarne stolce (kał zabarwiony krwią);

-    ciężka lub uporczywa biegunka (stosowanie omeprazolu powoduje nieznaczne zwiększenie występowania biegunki zakaźnej);

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeżeli Nozer jest stosowany dłużej niż przez rok pacjent będzie prawdopodobnie pozostawał pod ścisłą i systematyczną obserwacją lekarską. Podczas wizyty u lekarza należy zgłaszać wszelkie nowe oraz nietypowe objawy i okoliczności.

Podczas przyjmowania inhibitorów pompy protonowej takich jak omeprazol, zwłaszcza dłużej niż jeden rok, może nieznacznie zwiększyć się ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Inne leki i Nozer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ Nozer może wpływać na działanie niektórych leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Nozer.

Nie należy przyjmować leku Nozer, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

•    ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

•    diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki);

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia terapii lekiem Nozer;

•    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi takie jak warfaryna lub inni antagoniści witaminy K. Lekarz będzie kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Nozer;

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    takrolimus (stosowany po przeszczepach narządów);

•    dziurawiec (łac. Hypericum perforatum, stosowany w leczeniu łagodnej depresji);

•    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego);

•    sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

•    klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi);

•    erlotynib (stosowany w leczeniu raka);

•    metotreksat (chemioterapeutyk, w dużych dawkach stosowany w leczeniu raka) - jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dużych dawkach, lekarz przerwie stosowanie leku Nozer.

Jeśli lekarz przepisał antybiotyki (amoksycylinę i klarytromycynę) oraz Nozer w celu wyleczenia wrzodu spowodowanego zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza o wszystkich lekach, które przyjmuje.

Stosowanie leku Nozer z jedzeniem i piciem

Nozer należy przyjmować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła nadal przyjmować Nozer.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nozer nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani używania narzędzi i maszyn.

Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak: zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Nozer zawiera laktozę.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. Jak stosować Nozer

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Lekarz poinformuje pacjenta ile kapsułek należy przyjmować oraz przez jak długi okres. Będzie to

zależało od stanu zdrowia oraz wieku pacjenta. Zalecane dawki podano poniżej.

Dorośli:

Leczenie objawów choroby refluksowej takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    jeśli u pacjenta występują niewielkie zmiany w przełyku, zazwyczaj podaje się 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić przyjmowanie 40 mg leku przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wygojony;

•    zalecana dawka po wygojeniu przełyku wynosi 10 mg raz na dobę;

•    jeżeli nie wystąpiły zmiany w przełyku, zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodu dwunastnicy):

•    zalecana dawka wynosi 20 mg leku raz na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 2 tygodnie, jeżeli wrzody nie zostały wyleczone;

•    jeżeli wrzód nie wygoił się całkowicie, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

•    zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli wrzód nie został wyleczony;

•    jeżeli wrzód nie wygoił się całkowicie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka:

•    zalecana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne:

•    zalecana dawka20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

•    zalecana dawka 20 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej spowodowanej zakażeniem bakterią Helicobacter pylori oraz zapobieganie nawrotom:

•    zalecana dawka 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień;

•    lekarz zaleci również stosowanie dwóch antybiotyków spośród następujących: amoksycylina, klarytromycyna oraz metronidazol.

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

•    zalecana dawka wynosi 60 mg na dobę;

•    lekarz dostosuje dawkę w zależności od stanu pacjenta, a także zdecyduje jak długo należy przyjmować lek.

Dzieci:

Leczenie objawów choroby refluksowej, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

•    dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała > 10 kg mogą przyjmować Nozer. Właściwą dawkę, zależną od masy ciała dziecka, zaleci lekarz.

Leczenie choroby wrzodowej spowodowanej zakażeniem bakteryjnym Helicobacter pylori oraz zapobieganie nawrotom:

•    dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą przyjmować Nozer. Właściwą dawkę, zależną od masy ciała dziecka, zaleci lekarz;

•    lekarz przepisze dziecku także dwa antybiotyki: amoksycylinę i klarytromycynę.

Sposób przyjmowania leku

•    Zaleca się przyjmowanie leku rano.

•    Lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

•    Należy połykać kapsułki w całości, popijając wodą (pół szklanki). Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Kapsułki zawierają powlekane peletki, które chronią lek przed kwasem znajdującym się w żołądku, dlatego ważne jest, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Co zrobić jeżeli dorosły lub dziecko ma trudności z połknięciem kapsułki:

•    otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość, popijając wodą (pół szklanki) lub wysypać zawartość kapsułki do szklanki z niegazowaną wodą, dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym), albo do musu jabłkowego;

•    zawsze wymieszać płyn bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Płyn wypić od razu lub do 30 minut po sporządzeniu;

• aby mieć pewność, że pacjent wypił całą dawkę leku, należy napełnić szklankę do połowy wodą i wypić zawartość. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nozer

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Nozer

Jeśli pacjent zapomni o zażyciu leku, powinien go przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych rzadkich, lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Nozer oraz niezwłocznie porozumieć się z lekarzem:

•    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna);

•    zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka;

•    żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10):

•    ból głowy;

•    wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia);

•    nudności lub wymioty.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100):

•    obrzmienie stóp i kostek;

•    zaburzenia snu (bezsenność);

•    zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności;

•    uczucie wirowania;

•    zmiany w wynikach badań    czynności wątroby;

•    wysypka, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry;

•    ogólne złe samopoczucie oraz brak energii;

•    złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 2, „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 osoby na 1 000):

•    zmiany w wynikach badań krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, łatwiejsze siniaczenie lub zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakażeń;

•    reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech;

•    małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych;

•    uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia;

•    zmiana odczuwania smaku;

•    zaburzenia wzroku takie j ak niewyraźne widzenie;

•    nagle występujący świszczący oddech lub zadyszka (skurcz oskrzeli);

•    suchość w j amie ustnej;

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

•    zakażenie grzybicze jelit;

•    zaburzenia wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie

•    wypadanie włosów (łysienie);

•    wysypka podczas ekspozycji na słońce;

•    bóle stawów lub bóle mięśni;

•    ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek);

•    zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

•    zmniejszenie liczby krwinek, w tym spadek liczby białych krwinek (agranulocytoza);

•    agresja;

•    widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy);

•    ciężkie zaburzenia wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu;

•    nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki, pęcherzy lub złuszczanie skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    osłabienie mięśni;

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

W bardzo rzadkich przypadkach Nozer może zmniejszać liczbę białych krwinek, prowadząc do osłabienia odporności. Jeżeli u pacjenta wystąpi zakażenie z takimi objawami jak gorączka z bardzo złym samopoczuciem lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia (jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej), czy też znaczne zmniejszone oddawanie moczu, należy niezwłocznie porozumieć się z lekarzem w celu przeprowadzenia badań wykluczających niedobór białych krwinek (agranulocytozy). Bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu leku.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    stan zapalny jelit (prowadzący do biegunki);

•    jeżeli przyjmowano lek Nozer przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić systematyczne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Nie należy niepokoić się powyższym wykazem działań niepożądanych. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpią żadne z wyżej wymienionych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nozer

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

•    Blister: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Butelka: przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy zużyć w ciągu 28 dni po otwarciu butelki.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Nozer

-    Substancją czynną leku jest omeprazol. Kapsułki leku Nozer zawierają 20 mg lub 40 mg omeprazolu.

-    Pozostałe składniki to:

mannitol, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, disodu fosforan dwuwodny, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, makrogol, magnezu stearynian, żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), tusz do nadruku (szelak, glikol polipropylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172), wodorotlenek potasu).

Jak wygląda Nozer i co zawiera opakowanie

Kapsułki dojelitowe, twarde leku Nozer, 20 mg mają różową część dolną z oznakowaniem „20” i brązowe wieczko z oznakowaniem „O”.

Kapsułki dojelitowe, twarde leku Nozer, 40 mg mają brązową część dolną z oznakowaniem „40” i brązowe wieczko z oznakowaniem „O”.

Opakowania leku Nozer zawierają po 14 lub 28 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

Wytwórca/importer:

Ranbaxy Ireland Limited Spafield, Cork Road,

Cashel, Co. Tipperary Irlandia

Basics GmbH Hemmelrather Weg 201 D-51377 Leverkusen Niemcy

Terapia S.A.

Str. Fabricii nr 124 Cluj-Napoca 400632 Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:

Hiszpania:

Francja:

Włochy:

Holandia:

Portugalia:

Szwecja:


OMEPRAZOL BASICS 10 mg/20 mg/40 mg magensaftresistente Hartkapseln Omeprazol Mundogen 20 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG OMEPRAZOLE RANBAXY 10 mg/20 mg, gélule gastro-résistante Omeprazolo Ranbaxy Italia 10 mg/20 mg capsule rigide gastroresistenti Omeprazol Ranbaxy 20 mg/40 mg, maagsapresistente capsules Omeprazol Riovar 10 mg/20 mg/40 mg cápsulas gastrorresistentes Omeprazol Ranbaxy 20 mg/40 mg enterokapslar, härda

16.05.2014


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Nozer

Charakterystyka Nozer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nozer, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Nozer, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Nozer 20 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg omeprazolu.

Nozer 40 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 40 mg omeprazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka Nozer 20 mg zawiera 5 mg laktozy;

każda kapsułka Nozer 40 mg zawiera 9 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka dojelitowa, twarda

Nozer 20 mg: kapsułki dojelitowe 17,3 do 17,9 mm, z różową częścią dolną oznakowaną „20” i brązowym wieczkiem oznakowanym „O”, zawierające peletki powlekane dojelitowo.

Nozer 40 mg: kapsułki dojelitowe, twarde 21,0 do 21,6 mm, z brązową częścią dolną oznakowaną „40” i brązowym wieczkiem oznakowanym „O”, zawierające peletki powlekane dojelitowo.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Nozer jest wskazany:

u dorosłych:

•    w leczeniu wrzodu dwunastnicy;

•    w zapobieganiu nawrotom wrzodu    dwunastnicy;

•    w leczeniu wrzodu żołądka;

•    w zapobieganiu nawrotom wrzodu    żołądka;

•    w leczeniu eradykacyjnym Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej, w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami;

•    w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych);

•    w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanym z przyjmowaniem NLPZ;

•    w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku;

•    w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku;

•    w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku;

•    w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona;

u dzieci i młodzieży:

dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała > 10 kg

•    w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku;

•    w leczeniu objawowym zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refłuksowej przełyku;

dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

• w leczeniu wrzodu dwunastnicy wywołanego przez H. pylori, w skojarzeniu z antybiotykami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zaleca się podawanie 20 mg produktu leczniczego Nozer raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia, zwykle następuje ono podczas kolejnych dwóch tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, zaleca się 40 mg omeprazolu raz na dobę a proces gojenia trwa około czterech tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy u pacjentów H. pylori--ujemnych oraz gdy eradykacja H. pylori nie jest możliwa, zaleca się stosowanie 20 mg produktu Nozer raz na dobę.

U niektórych pacjentów może wystarczyć 10 mg raz na dobę. W razie niepowodzenia terapii dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Leczenie owrzodzeń żołądka

Zalecana dawka produktu leczniczego Nozer wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wygojenia, zwykle następuje ono podczas kolejnych czterech tygodni. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie, zaleca się 40 mg omeprazolu raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka

W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie zaleca się podawanie produktu Nozer 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę.

Schematy zalecane w celu eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową W celu eradykacji zakażenia H. pylori, przy wyborze antybiotyków należy uwzględnić indywidualną tolerancję leków przez pacjenta oraz należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi lekooporności i sposobu leczenia.

•    Nozer 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1000 mg, dwa razy na dobę przez jeden tydzień, lub

•    Nozer 20 mg + klarytromycyna 250 mg (lub 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub 500 mg albo tynidazol 500 mg), dwa razy na dobę przez jeden tydzień, lub

•    Nozer 40 mg jeden raz na dobę z amoksycyliną 500 mg trzy razy na dobę oraz metronidazolem 400 mg (lub 500 mg albo tynidazolem 500 mg) trzy razy na dobę, przez jeden tydzień.

Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych u pacjenta utrzymuje się zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ

Zaleca się podawanie produktu Nozer 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, zwykle następuje ono podczas kolejnych czterech tygodni podawania leku.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia związanym ze stosowaniem NLPZ

W zapobieganiu owrzodzeniom żołądka lub dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z podwyższonym ryzykiem (wiek >60 lat, wcześniejsze występowanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, wcześniejsze występowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego) zaleca się stosowanie produktu Nozer w dawce 20 mg raz na dobę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zaleca się podawanie 20 mg produktu Nozer raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do wygojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, zwykle następuje ono podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się Nozer 40 mg raz na dobę, a wygojenie zmian zwykle uzyskuje się w okresie do ośmiu tygodni.

Długookresowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wygojonym refluksowym zapaleniem przełyku W długotrwałym leczeniu podtrzymującym, po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku, zaleca się podawanie 10 mg produktu Nozer raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 2040 mg, podawanych raz na dobę.

Leczenie objawowej choroby refleksowej przełyku

Zaleca się stosowanie 20 mg produktu Nozer raz na dobę. Wskazane jest rozważenie podawania 10 mg raz na dobę, ponieważ możliwa jest odpowiednia reakcja na tę dawkę.

Jeżeli objawy utrzymują się po czterech tygodniach podawania 20 mg na dobę, zalecane jest przeprowadzenie dalszych badań.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg na dobę. Skuteczną kontrolę uzyskiwano u wszystkich pacjentów z ciężką postacią choroby oraz niewystarczającą reakcją na inne sposoby leczenia, zaś u ponad 90% pacjentów skuteczne jest leczenie podtrzymujące dawką od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podzielić na dwie.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia oraz o masie ciała > 10 kg Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowejprzełyku Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Wiek

Masa ciała

Dawkowanie

powyżej 1 roku życia

10-20 kg

10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę

powyżej 2 lat życia

>20 kg

20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 40 mg na dobę

Refluksowe zapalenie przełyku Okres leczenia wynosi 4-8 tygodni.

Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowejprzełyku Okres leczenia wynosi od 2 do 4 tygodni. Jeżeli po 2-4 tygodniach leczenia nie nastąpiła poprawa, pacjenta należy poddać dalszej diagnostyce.

Dzieci w wieku _powyżej 4 lat i młodzież

Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniami H. pylori

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej mającej na celu eradykację zakażenia H. pylori należy kierować się krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi lekooporności drobnoustrojów, czasem trwania leczenia (zwykle 7 dni, niekiedy do 14 dni), a także odpowiednim zastosowaniem środków przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę.

Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

Masa ciała

Dawkowanie

15 - 30 kg

Terapia skojarzona z dwoma antybiotykami: 10 mg omeprazolu, amoksycylina w dawce 25 mg/kg masy ciała oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała; wszystkie leki podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

31 - 40 kg

Terapia skojarzona z dwoma antybiotykami: 20 mg omeprazolu, amoksycylina w dawce 750 mg oraz klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała; wszystkie leki podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

>40 kg

Terapia skojarzona z dwoma antybiotykami: 20 mg omeprazolu, 1 g amoksycyliny oraz 500 mg klarytromycyny; wszystkie leki podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczające może być stosowanie dawki dobowej wynoszącej 10-20 mg (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (>65. roku życia)

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania leku

Zalecane jest przyjmowanie produktu rano, bez posiłku. Należy połknąć kapsułki popijając wodą. Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć.

Pacjenci z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które przyjmują płyny i pokarmy półpłynne Pacjent może otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość, popijając wodą. Można też zmieszać zawartość kapsułki z kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym, albo zmieszać z niegazowaną wodą. Pacjenta należy pouczyć, że zawiesinę należy wypić w ciągu pół godziny od przygotowania oraz że zawiesinę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem i popić wodą (pół szklanki).

Pacjenci mogą też ssać kapsułkę i połykać peletki, popijając wodą. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy (np. znaczna niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, utrudnione połykanie, krwiste wymioty lub smoliste stolce) a także owrzodzenie żołądka (lub podejrzenie owrzodzenia), należy wykluczyć obecność zmian nowotworowych, ponieważ leczenie produktem Nozer może łagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru oraz inhibitorów pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Gdy łączne stosowanie atazanawiru oraz inhibitora pompy protonowej jest konieczne, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ocena poziomu wiremii) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i zastosowanie 100 mg rytonawiru. Nie należy wtedy stosować więcej niż 20 mg omeprazolu.

Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące żołądkowe wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo- lub achlorhydrię. Podczas długotrwałego leczenia należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami ryzyka sprzyjającymi zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12.

Omeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia omeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym. Interakcję obserwuje się pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Znaczenia klinicznego tej interakcji nie ustalono w sposób pewny. Jednak na wszelki wypadek nie zaleca się równoczesnego stosowania omeprazolu oraz klopidogrelu.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe, lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną czy też innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć oznaczenie stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Zwiększone stężenie chromograminy A (CgA) może zaburzać identyfikację neuroendokrynnych guzów. Należy przerwać stosowanie produktu Nozer co najmniej pięć dni przed wykonaniem badania stężenia CgA aby uniknąć zafałszowania wyniku (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

U niektórych dzieci z chorobami przewlekłymi może być konieczne stosowanie leczenia długookresowego, lecz nie jest ono zalecane.

Nozer zawiera laktozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami takimi jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Podobnie jak w przypadku wszystkich długotrwałych terapii, szczególnie stosowanych przez okres dłuższy niż 1 rok, pacjenci powinni pozostawać pod regularną kontrolą.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji czynnych

Substancje czynne, których wchłanianie zależy odpH

Zmniejszona kwaśność żołądka po podaniu omeprazolu może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie substancji czynnych zależne od pH.

Nelfinawir, atazanawir

Jeśli nelfinawir i atazanawir podaje się w skojarzeniu z omeprazolem, ich stężenia w osoczu są zmniejszone.

Jednoczesne podawanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) powoduje zmniejszenie średniej ekspozycji na nelfinawir o około 40%, oraz zmniejszenie średniej ekspozycji na farmakologicznie czynny metabolit M8 o około 75-90%. Interakcja ta może również obejmować hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania omeprazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.4). Jednoczesne stosowanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) oraz 300 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o 75%. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie kompensuje wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) oraz 400 mg atazanawiru/100 mg rytonawiru u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w porównaniu ze stosowaniem 300 mg atazanawiru /100 mg rytonawiru raz na dobę.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o 10%. Objawy toksyczności digoksyny obserwowano rzadko. Jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania omeprazolu w dużych dawkach u osób w podeszłym wieku. W takich przypadkach należy kontrolować działanie terapeutyczne digoksyny.

Klopidogrel

Wyniki badań przeprowadzonych z udziałem zdrowych pacjentów wykazały farmakokinetyczną (PK)/farmakodynamiczną (PD) interakcję między klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg, dawka podtrzymująca 75 mg/dobę) i omeprazolem (dawka doustna 80 mg na dobę) skutkującą zmniejszoną o średnio 46% ekspozycją na czynny metabolit klopidogrelu oraz zmniejszeniem maksymalnego hamowania agregacji płytek (indukowanej przez ADP) o 16%. Nie otrzymano jednoznacznych danych dotyczących następstw klinicznych tej interakcji omeprazolu ani pod względem farmakokinetycznym ani farmakodynamicznym w zakresie ciężkich incydentów krążeniowych na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badań klinicznych. Aby uniknąć ewentualnych komplikacji, nie zaleca się równoczesnego stosowania omeprazolu oraz klopidogrelu (patrz punkt 4.4).

Inne substancje czynne

Wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu oraz itrakonazolu jest istotnie zmniejszone. Z tego powodu może zmniejszyć się ich skuteczność kliniczna. Należy unikać jednoczesnego stosowania pozakonazolu i erlotynibu z omeprazolem.

Substancje czynne metabolizowane _przez CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego ten lek. Metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przez CYP2C19 także może być zmniejszony a ogólnoustrojowa ekspozycja na nie zwiększona. Do substancji takich należą między innymi: R-warfaryna oraz inni antagoniści witaminy K, cylostazol, diazepam i fenytoina.

Cylostazol

Omeprazol podawany zdrowym ochotnikom w dawce 40 mg w badaniu z dawkowaniem w schemacie skrzyżowanym (crossover) zwiększał Cmax oraz AUC cylostazolu odpowiednio o 18% oraz o 26%, a jednego z jego głównych metabolitów odpowiednio o 29% oraz 69%.

Fenytoina

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia omeprazolem a także, jeśli było konieczne dostosowanie dawki, na zakończenie podawania omeprazolu.

Mechanizm nieznany

Sakwinawir

Jednoczesne podawanie omeprazolu z sakwinawirem/rytonawirem powodowało zwiększenie stężenia sakwinawiru w osoczu o około 70% i było dobrze tolerowane przez pacjentów z zakażeniem wirusem HIV.

Takrolimus

Zaobserwowano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas jego równoczesnego stosowania z omeprazolem. W związku z tym zaleca się dokładną kontrolę stężenia takrolimusu oraz czynności nerek (klirensu kreatyniny), a w razie potrzeby dostosowanie dawkowania takrolimusu.

Metotreksat

U niektórych pacjentów zaobserwowano, że jednoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Podczas podawania dużych dawek metotreksatu, należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania omeprazolu.

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu

Inhibitory CYP2C19 oraz (lub) CYP3A4

Omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 oraz CYP3A4, w związku z tym, substancje czynne o znanym działaniu hamującym CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna oraz worykonazol) mogą prowadzić do zwiększenia stężenia omeprazolu w surowicy poprzez spowolnienie jego metabolizmu. Jednoczesne leczenie worykonazolem powodowało ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Duże dawki omeprazolu są dobrze tolerowane, dostosowywanie dawkowania omeprazolu nie jest więc konieczne. Należy jednak rozważyć dostosowanie dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Induktory CYP2C19 oraz (lub) CYP3A4

Substancje czynne o znanym wpływie indukującym aktywność CYP2C19, CYP3A4 lub obu tych układów enzymatycznych (takie jak ryfampicyna oraz dziurawiec) mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia omeprazolu w surowicy poprzez przyspieszanie jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (obejmujących ponad 1000 przypadków ekspozycji) nie wykazały niepożądanego wpływu omeprazolu na ciążę lub stan zdrowia płodu/noworodka. Omeprazol może być stosowany podczas ciąży.

Omeprazol przenika do mleka kobiecego, lecz nie ma zagrożenia niekorzystnym wpływem na dziecko podczas stosowania w dawkach terapeutycznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nozer nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku ich wystąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1-10% pacjentów) należą: bóle głowy, ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie oraz nudności/wymioty.

Wymienione poniżej działania niepożądane odnotowano podczas badań klinicznych lub ich wystąpienie łączono z przyjmowaniem omeprazolu po wprowadzeniu go do obrotu. Żadne z działań niepożądanych nie było zależne od dawki. Wymienione poniżej działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz nieznana (częstość nie może być określona w oparciu o dostępne dane).

Klasyfikacja układów i narządów/częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i u

dadu chłonnego

Rzadko:

leukopenia, małopłytkowość

Bardzo rzadko:

agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

reakcje z nadwrażliwości np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy oraz reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

hiponatraemia

Nieznana:

Hipomagnezemia, ciężka hipomagnezemia może prowadzić do wystąpienia hipokalcemii

Hipomagnezemia może być również powiązana z hipokalemią

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

bezsenność

Rzadko:

pobudzenie, splątanie, depresja

Bardzo rzadko:

agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

ból głowy

Niezbyt często:

zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko:

zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko:

niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty

Rzadko:

suchość błony śluzowej jamy ustanej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Nieznana

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko:

zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej

Bardzo rzadko:

niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i t

ranki podskórnej

Niezbyt często:

zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko:

wypadanie włosów (łysienie), nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:

złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (

Rzadko:

bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko:

osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko:

zwiększona potliwość

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo omeprazolu badano łącznie u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat z rozpoznaniem choroby związanej z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa długookresowego stosowania omeprazolu u 46 dzieci, które otrzymywały terapię podtrzymującą omeprazolem podczas badania klinicznego prowadzonego przez okres do 749 dni i dotyczącego ciężkiego nadżerkowego zapalenia przełyku. Profil zdarzeń niepożądanych był zasadniczo taki sam jak u dorosłych, zarówno podczas leczenia krótkookresowego jak i długokresowego. Brak dostępnych długookresowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na dojrzewanie i wzrost organizmu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są jedynie ograniczone informacje na temat wpływu przedawkowania omeprazolu u ludzi. W literaturze opisywano przypadki przyjęcia dawek do 560 mg, a pojedyncze doniesienia dotyczyły zastosowania pojedynczej dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (dawki 120-krotnie większej niż zalecana dawka kliniczna). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję, splątanie.

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji leku (kinetyka pierwszego rzędu). Leczenie, jeśli potrzebne, jest wyłącznie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej; kod ATC: A02B C01 Mechanizm działania

Omeprazol, który jest racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku w wyniku wysoce specyficznego mechanizmu działania. Jest on swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie jest szybkie i zapewnia usunięcie objawów poprzez odwracalne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przy podawaniu raz na dobę.

Omeprazol jest słabą zasadą; osiąga duże stężenie w wysoce kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie jest przekształcany do postaci czynnej i powoduje hamowanie aktywności pompy protonowej H+K-ATP-azy. Wpływ omeprazolu na ostatni etap powstawania kwasu solnego w żołądku zależy od dawki. Omeprazol zapewnia wysoce skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie.

Rezultat działania farmakodynamiczne go

Wszystkie obserwowane działania farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przez całą dobę (tak w ciągu dnia jak i w nocy), przy czym maksymalne działanie jest osiągane po 4 dniach przyjmowania leku. U pacjentów z wrzodem dwunastnicy stosujących 20 mg omeprazolu raz na dobę przez 4 dni zaobserwowano zmniejszenie 24-godzinnej (dobowej) kwaśności soku żołądkowego średnio o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustne stosowanie 20 mg omeprazolu u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie >3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby.

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza/normalizuje ekspozycję przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola pod krzywą przedstawiającą zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC); nie ma natomiast związku z faktycznym, chwilowym stężeniem leku w osoczu.

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Wpływ na Helicobacter pylori

Zakażenie Helicobacter pylori jest związane z występowaniem wrzodów trawiennych, w tym wrzodów dwunastnicy i żołądka. H. pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka.

H.    pylori wraz z nadkwaśnością soku żołądkowego są głównymi czynnikami wywołującymi chorobę wrzodową. Ponadto, zakażenie H. pylori jest jednym z głównych czynników wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka.

Terapia eradykacyjna zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych wykazuje dużą skuteczność wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą remisję wrzodów trawiennych.

Stwierdzono, że dwulekowe schematy terapii eradykacyjnej są mniej skuteczne niż schematy trójlekowe. Ich stosowanie można jednak brać pod uwagę, gdy stwierdzona nadwrażliwość na lek wyklucza zastosowanie któregokolwiek ze schematów trójlekowych.

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem opisywano nieco zwiększoną częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Stanowią one fizjologiczne następstwo znacznego hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują samoistnie.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym także w wyniku stosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa w żołądku liczbę bakterii, które występują normalnie w przewodzie pokarmowym. Leczenie preparatami zmniejszającymi wydzielanie kwasu może prowadzić do nieco większego ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami takimi jak

Salmonella oraz Campylobacter.

Podczas stosowania produktów leczniczych hamujących wydzielanie, stężenie gastryny w surowicy krwi zwiększa się w odpowiedzi na zmniejszone wydzielanie kwasu. Z powodu zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego, zwiększa się również stężenie CgA. Zwiększone stężenie CgA może zaburzać identyfikację neuroendokrynnych guzów. Na podstawie danych z literatury stwierdzono, że należy przerwać stosowanie inhibitorów pompy protonowej nie później niż pięć dni przed oznaczaniem CgA. Jeśli po pięciu dniach stężenia CgA i gastryny nie powrócą do prawidłowych wartości, oznaczanie CgA należy powtórzyć 14 dni po odstawieniu omeprazolu.

Zaobserwowano (zarówno u dorosłych jak i u dzieci) wzrost ilości komórek enterochromofinopodobnych (ECL) związany prawdopodobnie z wyższym stężeniem gastryny w surowicy krwi podczas długotrwałego stosowania omeprazolu. Nie stwierdzono znaczenia klinicznego.

Dzieci i młodzież

W niekontrolowanym badaniu przeprowadzonym u dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach od 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała łagodził stan zapalny przełyku w 90% przypadków i istotnie zmniejszał nasilenie objawów refluksu. W badaniu z zastosowaniem pojedynczo zaślepionej próby dzieci w wieku od 0 do 24 miesięcy z klinicznie zdiagnozowaną chorobą refluksową przełyku leczono omeprazolem w dawce 0,5, 1,0 lub

I, 5 mg/kg masy ciała. Częstość występowania epizodów wymiotów/zarzucania treści żołądkowej zmniejszyła się o 50% po 8 tygodniach leczenia, niezależnie od stosowanej dawki leku.

Eradykacja zakażenia H. pylori u dzieci

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym (badanie Heliot) stwierdzono, że omeprazol w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (amoksycyliną oraz klarytromycyną) był bezpieczny i skuteczny w leczeniu zakażenia H. pylori u dzieci w wieku 4 lat i starszych z zapaleniem błony śluzowej żołądka: odsetek eradykacji H. pylori: 74,2% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu omeprazolu + amksycyliny + klarytromycyny wobec 9,4% (3/32 pacjentów) leczonych amoksycyliną + klarytromycyną. Jednakże, nie odnotowano dowodów jakiejkolwiek korzyści klinicznej w zakresie objawów dyspeptycznych. Badanie to nie dostarcza jakichkolwiek informacji odnoszących się do dzieci w wieku poniżej 4 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Omeprazol oraz sól magnezowa omeprazolu nie są trwałe w środowisku kwaśnym i dlatego są podawane doustnie w postaci kapsułek lub tabletek wypełnionych powlekanymi peletkami. Wchłanianie omeprazolu jest szybkie, a maksymalne stężenie w osoczu występuje po około1-2 godzinach od podania. Omeprazol jest wchłaniany w jelicie cienkim w ciągu 3-6 godzin. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wpływa na biodostępność omeprazolu. Ogólnoustrojowa dostępność (biodostępność) omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 40%. Podawanie wielokrotne raz na dobę powoduje zwiększenie biodostępności do około 60%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg masy ciała. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w około 97%.

Metabolizm

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który powoduje powstanie głównego metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostała część procesu metabolizmu jest zależna od innego swoistego izoenzymu, CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu. W wyniku wysokiego powinowactwa omeprazolu do CYP2C19 istnieje możliwość hamowania kompetycyjnego oraz metabolicznych interakcji międzylekowych z innymi substancjami będącymi substratami dla CYP2C19. Jednakże, ze względu na niskie powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie wykazuje możliwości hamowania metabolizmu innych substratów CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie wykazuje wpływu hamującego na główne enzymy cytochromu P (CYP).

U około 3% populacji kaukaskiej oraz u 15-20% populacji azjatyckich brak jest czynnego enzymu CYP2C19 a osoby takie określane są jako słabo metabolizujące. U takich osób metabolizm omeprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po powtarzanym podawaniu pojedynczej dawki dobowej omeprazolu wynoszącej 20 mg, średnie pole pod krzywą stężenia w czasie (AUC) było od 5 do 10 razy większe u osób słabo metabolizuj ących niż u osób z czynną postacią enzymu CYP2C19 (osób szybko metabolizujących). Średnie wartości maksymalnego stężenia w osoczu również były większe, od 3 do 5 razy. Jednakże, z danych tych nie wynikaj ą żadne konsekwencje odnośnie dawkowania omeprazolu.

Eliminacja

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu wynosi zwykle poniżej jednej godziny, zarówno po podaniu pojedynczej dawki jak i po powtarzanym podawaniu pojedynczej dawki dobowej. Omeprazol jest całkowicie eliminowany z osocza pomiędzy kolejnymi dawkami bez tendencji do kumulacji podczas podawania raz na dobę. Prawie 80% podanej doustnie dawki jest wydalane w postaci metabolitów z moczem. Pozostała część wydalana jest w kale, głównie z żółcią.

Pole powierzchni pod krzywą stężenia w czasie dla omeprazolu zwiększa się podczas podawania powtarzanych dawek. Zwiększenie to jest zależne od dawki i skutkuje nieliniową zależnością dawka-AUC po podawaniu powtarzanym. Ta zależność od czasu i dawki wynika ze zmniejszenia metabolizmu pierwszego przejścia oraz klirensu ogólnoustrojowego, prawdopodobnie spowodowanych hamowaniem enzymu CYP2C19 przez omeprazol oraz (lub) jego metabolity (np. sulfon). Nie stwierdzono wpływu żadnego z metabolitów omeprazolu na wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Metabolizm omeprazolu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby jest upośledzony, co powoduje zwiększenie AUC omeprazolu. Omeprazol nie wykazuje tendencji do kumulacji przy podawaniu raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka omeprazolu, w tym ogólnoustrojowa biodostępność oraz szybkość eliminacji są niezmienione u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Metabolizmu omeprazolu jest nieco słabszy u pacjentów w podeszłym wieku (75-79 lat).

Dzieci i młodzież

Podczas leczenia dzieci w wieku powyżej 1 roku życia, po zastosowaniu zalecanych dawek uzyskiwano podobne stężenia leku w osoczu jak u pacjentów dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy klirens omeprazolu jest niski ze względu na małą zdolność metabolizowania omeprazolu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długookresowych badaniach na szczurach (prowadzonych przez całe życie badanych zwierząt), którym podawano omeprazol zaobserwowano hiperplazję i zrakowacenie komórek ECL żołądka. Zmiany te są wynikiem utrzymuj ącej się hipergastrynemii wtórnej do hamowania wydzielania kwasu w żołądku.

Podobne obserwacje poczyniono po leczeniu antagonistami receptorów H2, inhibitorami pompy protonowej oraz po częściowym wycięciu dna żołądka. Zmiany te nie są wynikiem bezpośredniego działania jakiejkolwiek pojedynczej substancji czynnej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Disodu fosforan dwuwodny Sodu laurylosiarczan Hypromeloza

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Makrogol 400

Magnezu stearynian

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Tusz do nadruku (zawiera szelak, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy)

Niezgodności farmaceutyczne

6.2


Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Butelka z HDPE: 28 dni po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Blister: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka: przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii OPA/Aluminium/PE ze środkiem pochłaniającym wilgoć i warstwą HDPE/Aluminium Butelka z HDPE z zakrętką i środkiem pochłaniającym wilgoć w saszetce Opakowania zawierają 7, 10, 14, 15, 20,28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 kapsułek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21088, 21089

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-03-22

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.05.2014

14

Nozer