+ iMeds.pl

Nurofen forte caps 400 mgUlotka Nurofen forte caps

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nurofen Forte Caps, 400 mg, kapsułki miękkie

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Nurofen Forte Caps i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Nurofen Forte Caps

3.    Jak stosować Nurofen Forte Caps

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nurofen Forte Caps

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Nurofen Forte Caps i w jakim celu się go stosuje

Nurofen Forte Caps zawiera ibuprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Kapsułki Nurofen Forte Caps zawierają 400 mg ibuprofenu w hydrofilowym roztworze. Lek znajduje się wewnątrz żelatynowej otoczki. Podczas procesu trawienia otoczka żelatynowa rozpada się w soku żołądkowym uwalniając rozpuszczony ibuprofen w postaci gotowej do natychmiastowego wchłonięcia. Maksymalne stężenie leku w osoczu pojawia się już po około 30 minutach od podania leku.

Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

•    Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu, bolesne miesiączkowanie).

• Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Forte Caps Kiedy nie stosować leku Nurofen Forte Caps

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

- jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,

- jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka i (lub) jelit, perforację lub krwawienie, również te związane z przyjmowaniem NLPZ,

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, ciężką niewydolność nerek lub ciężką niewydolność serca,

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),

- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży,

-    jeśli pacjent ma skazę krwotoczną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen Forte Caps należy omówić to z lekarzem w następujących przypadkach:

-    toczeń rumieniowaty oraz mieszana choroba tkanki łącznej,

- choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna),

- nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    zaburzenia krzepnięcia krwi,

-    czynną lub przebyta astma oskrzelowa lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po przyjęciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,

-    przyjmowanie innych leków (szczególnie leków przeciwzakrzepowych, moczopędnych, nasercowych, kortykosteroidów).

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Przyjmowanie takich leków jak Nurofen Forte Caps może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Istnieją dowody na to, że stosowanie leków zawierających inhibitory cyklooksygenazy/ syntezy prostaglandyn może mieć wpływ na płodność kobiety, poprzez wpływ na owulację. Jest to działanie przemijające po odstawieniu leku.

Dzieci

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych.

Nurofen Forte Caps a inne leki

Ibuprofenu (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z niżej wymienionymi lekami:

-    kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ

- lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. moczopędnymi,

- lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną,

-    metotreksatem, litem lub zydowudyną,

-    kortykosteroidami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania ibuprofenu. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

W przypadku krótkotrwałego stosowania leku w zaleconych dawkach nie jest konieczne odstawienie niemowląt od piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera sorbitol oraz czerwień koszenilową

Sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Czerwień koszenilowa

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Nurofen Forte Caps

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie jest następujące:

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 kapsułkę co 4 godziny. Kapsułkę, jeśli to konieczne, należy popić płynem. Nie stosować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Nie należy rozgryzać kapsułek.

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie krótki okres. Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego.

Jeżeli mimo przyjmowania leku dolegliwości nie ustępują, nasilają się lub wystąpią nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Forte Caps

Przypadki przedawkowania są rzadkie, jednak jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża dawka leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

U większości pacjentów mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie żołądkowo-jelitowe. Cięższe zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić konwulsje. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/ INR może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.

Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na oczyszczeniu organizmu. Lekarz będzie monitorować czynność serca i kontrolować objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Rozważy podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się konwulsji, lekarz poda dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą lekarz poda leki rozszerzające oskrzela.

Pominięcie zastosowania leku Nurofen Forte Caps

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nurofen Forte Caps

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w leczeniu gorączki i bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Stosując ibuprofen w innych wskazaniach i długotrwale mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

Często (występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach): Nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

Niezbyt często(występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

niestrawność,

ból brzucha,

nudności,

bóle głowy,

pokrzywka i świąd.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

biegunka,

wzdęcia,

zaparcia,

wymioty.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach):

owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy,

krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja,

zmniejszenie ilości wydalanego moczu,

obrzęk,

niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych,

zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu),

zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,

zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia - niedokrwistość, leukopenia - obniżenie liczby leukocytów, trombocytopenia - zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia - zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów, agranulocytoza - obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa),

rumień wielopostaciowy,

u chorych z istniej ącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem zanotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja,

obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia -zaburzenia rytmu serca, hipotensja - obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs. Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków jak Nurofen Forte Caps może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć przez stosowanie najmniejszych dawek skutecznych przez możliwie krótki okres.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, jak również innych, niewymienionych w tej ulotce, należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Nurofen Forte Caps

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nurofen Forte Caps

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen - 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu

-    Substancje pomocnicze to: makrogol 600, potasu wodorotlenek (50% roztwór), żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E124), lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Atrament: Opacode NSP-78-1802 (tytanu dwutlenek (E171), poliwinylu octanoftalan, makrogol 400, amonowy wodorotlenek).

Jak wygląda Nurofen Forte Caps i co zawiera opakowanie

Kapsułki dostępne są w opakowaniach po 10, 20 lub 30 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel: 801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Nurofen Forte Caps

Charakterystyka Nurofen forte caps

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Forte Caps, 400 mg, kapsułki miękkie

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka miękka zawiera: Ibuprofenum 400 mg (ibuprofen). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

• Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu, bolesne miesiączkowanie).

•    Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania doraźnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego. Leczenie krótkotrwałe.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 kapsułkę co 4 godziny. Kapsułkę, jeśli to konieczne, należy popić płynem. Nie stosować więcej niż

3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Nie należy rozgryzać kapsułek.

Osoby w wieku podeszłym

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie krótki okres.

Wyłącznie do podawania doraźnego i doustnego stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

•    u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,

• z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) jelit, perforacją lub krwawieniem, również z tymi związanymi z zażywaniem NLPZ (patrz punkt 4.4),

•    z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4),

• przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - patrz punkt 4.5),

•    w III trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6),

•    ze skazą krwotoczną.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z:

•    toczniem rumieniowatym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej,

• chorobami układu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna),

•    nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca,

• zaburzeniami czynności nerek,

• zaburzeniami czynności wątroby,

• zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia),

• z niedoczynnością tarczycy.

U osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie produktu leczniczego może spowodować skurcz oskrzeli.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić produkt. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni być poinformowani, że należy poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u pacjentów, stosujących jednocześnie inne produkty, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Istnieją dowody na to, że stosowanie leków zawierających inhibitory cyklooksygenazy/ syntezy prostaglandyn może zaburzać płodność kobiety, poprzez wpływ na owulację. Jest to działanie przemijające po odstawieniu produktu.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania produktu jest większe niż u pacjentów młodszych. Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną przez najkrótszy możliwy okres.

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci

Kapsułek zawierających 400 mg ibuprofenu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na trudność dobrania odpowiedniej dawki produktu do masy ciała dziecka. Dzieciom można podawać tylko te produkty lecznicze, które są dla nich przeznaczone.

Produkt zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt zawiera czerwień koszenilową. Produkt może powodowac reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ibuprofenu (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami:

•    kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi: ze względu na zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych;

•    lekami przeciwnadciśnieniowymi: leki z grupy NLPZ mogą powodować mniejszą skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi;

•    lekami moczopędnymi: istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych;

•    lekami przeciwzakrzepowymi: z nielicznych danych klinicznych wynika, że NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi;

•    litem i metotreksatem: dowiedziono, że niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu jak i metotreksatu;

•    zydowudyną - istnieją dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną;

•    z kortykosteroidami - zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania ibuprofenu u kobiet w ciąży. Ponieważ wpływ zahamowania syntezy prostaglandyn na płód ludzki jest nieznany nie zaleca się stosowania ibuprofenu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

W ostatnim trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane ze względu na zmniejszenie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zamykanie przewodu tętniczego Botalla i wywoływanie nadciśnienia płucnego u noworodka, oraz zwiększone ryzyko przedłużenia krwawienia u matki i dziecka oraz powstania obrzęków u matki.

Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkim stężeniu (0,0008% zastosowanej dawki). Ponieważ jak dotąd nie ma doniesień o szkodliwym wpływie produktu leczniczego na niemowlęta, przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki.

Płodność - patrz punkt 4.4.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Stosując ibuprofen w innych wskazaniach i długotrwale mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia -niedokrwistość, leukopenia - obniżenie liczby leukocytów, trombocytopenia - zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia - zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów, agranulocytoza - obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa).

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

u chorych z istniej ącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem zanotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

Zaburzenia

układu

nerwowego

bóle głowy

Reakcje

nadwrażliwość

pokrzywka i świąd

obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia -zaburzenia rytmu serca, hipotensja -obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs. Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Zaburzenia żołądka i jelit

niestrawność, ból brzucha, nudności

biegunka,

wzdęcia,

zaparcia,

wymioty

owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu)

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu), patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U dzieci jednorazowe przyjęcie dawki powyżej 400 mg może spowodować objawy przedawkowania. U dorosłych dokładna dawka mogąca spowodować takie objawy nie jest precyzyjnie określona. Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi od 1,5 do 3 godzin.

Objawy

U większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie żołądkowo-jelitowe. Cięższe zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić konwulsje. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/ INR może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na oczyszczeniu organizmu. Należy monitorować czynność serca i kontrolować objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Należy rozważyć podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się konwulsji, należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą należy podać produkty rozszerzające oskrzela.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego, kod ATC: M01AE01.

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, (NLPZ). Mechanizm działania produktu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn.

Ibuprofen zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Dodatkowo odwracalnie hamuje agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza. Przenika do mazi stawowej.

Kapsułki Nurofen Forte Caps zawierają 400 mg ibuprofenu rozpuszczonego w hydrofilowym rozpuszczalniku. Produkt znajduje się wewnątrz żelatynowej otoczki. Podczas procesu trawienia otoczka żelatynowa rozpada się w soku żołądkowym uwalniając rozpuszczony ibuprofen w postaci gotowej do natychmiastowego wchłonięcia. Maksymalne stężenie produktu w osoczu pojawia się już po około 30 minutach od podania produktu. W przypadku tabletek Nurofen maksymalne stężenie pojawia się dopiero po ok. 1-2 godzinach od podania produktu. Badanie porównujące bezpośrednio kapsułkę z ibuprofenem 400 mg z tabletkami Nurofen 2 x 200 mg wykazały, że maksymalne stężenie produktu w osoczu było osiągane ponad dwa razy szybciej (ponad 2 x szybsze wchłanianie) w przypadku kapsułek (32,5 minuty) niż w przypadku tabletek (90 minut). Oznacza to, że Nurofen Forte Caps wykazuje co najmniej dwa razy szybsze działanie przeciwbólowe niż tabletki Nurofen.

Jeśli produkt podawany jest podczas posiłku, jego wchłonięcie może ulec opóźnieniu.

Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie do dwóch metabolitów. Ibuprofen wydalany jest przede wszystkim przez nerki albo w postaci nieaktywnych metabolitów, jak również w niewielkiej ilości w postaci niezmienionego ibuprofenu. Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godziny.

Nie obserwowano znaczących różnic w profilu farmakokinetycznym u osób w wieku podeszłym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach, toksyczne działanie ibuprofenu zostało zaobserwowane w obrębie przewodu pokarmowego (zmiany chorobowe i owrzodzenia). Ibuprofen nie wykazywał własności mutagennych in vitro oraz rakotwórczych w doświadczeniach przeprowadzonych na szczurach i myszach. Badania doświadczalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, jednakże brak danych dotyczących działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 600

Potasu wodorotlenek (50% roztwór)

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony Woda oczyszczona Czerwień koszenilowa (E124)

Lecytyna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Atrament Opacode NSP-78-1802 (tytanu dwutlenek (E171), poliwinylu octanoftalan, makrogol 400,

amonowy wodorotlenek)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al/PVC/PVdC/Al lub AL/PVC/PE/PVdC w tekturowym pudełku.

Jeden blister zawiera 10 kapsułek.

Pudełko tekturowe zawiera 10,20 lub 30 kapsułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12234

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.05.2006 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:    27.05.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Nurofen Forte Caps