+ iMeds.pl

Nutriflex lipid plus -Ulotka Nutriflex lipid plus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.


Nutriflex Lipid plus

zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania roztworu do infuzji Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nutriflex Lipid plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutriflex Lipid plus

3.    Jak stosować lek Nutriflex Lipid plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nutriflex Lipid plus

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK NUTRIFLEX LIPID PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Nutriflex Lipid plus zawiera w swoim składzie aminokwasy, elektrolity i niezbędne kwasy łuszczowe, które są wykorzystywane w procesie wzrotu i w procesie powracania do zdrowia. Lek ten zawiera również kalorie w postaci wodorowęglanów i tłuszczów.

Lek Nutriflex Lipid plus podawany jest w przypadkach, kiedy niemożliwe jest normalne przyjmowanie pokarmów, np. w przypadkach powracania do zdrowia po zabiegu chirurgicznym, wypadku lub poparzeniu lub też w przypadkach niemożności przyswajania pokarmów przez przewód pokarmowy.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUTRIFLEX LIPID PLUS

Kiedy nie stosować leku Nutriflex Lipid plus

•    W przypadku alergii (nadwrażliwości0 na jakikolwiek skłądnik leku Nutriflex Lipid plus.

•    Leku Nutriflex Lipid plus ni enależy podawać dzieciom poniżej 2 roku życia

Leku Nutriflex Lipid plus nie należy podawać również w następujących przypadkach:

•    silnego wstrząsu (reakcja anafilaktyczna),

•    ataku lub udaru serca,

•    poważnych zaburzeń krwi lub skrzeplin,

•    poważnego uszkodzenia wątroby i nerek, w przypadku braku możliwości dializowania,

•    określone zakłócenia metabolizmu, takie jak nadmiar tłuszczów w krwi, wrodzone wady w procesie metabolizmu aminokwasów lub pewne rodzaje diety.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nutriflex Lipid plus

•    W przypadku problemów z sercem, wątrobą lub nerkami

•    W przypadku występowania okreśłonych typów zakłoceń metabolicznych

W przypadku przyjmowania leku Nutriflex Lipid plus należy poddać pacjenta dokładnemu monitoringowi, w celu wykrycia na wcxzesnym etapie możliwych reakcji elergicznych. Pielęgniarki mogą dokonywac pomiarów w celu okreśłenia, czy równowaga płynów i elektrolitów jest zachowana.

Stosowanie leku Nutriflex Lipid plus z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Nutriflex Lipid plus może oddziaływać w określonymi lekami. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych niżej leków:

•    leki pochodne naparstnicy (glikozydy sercowe)

•    leki wspomagające wypływ moczu (diuretyki)

•    leki na nadciśnienie krwi (inhibitory ACE)

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

W przypadku kobiet w ciąży lek Nutriflex Lipid plus jest podawany tylko wówczas, gdy w opinii lekarza jest to niebędne. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex Lipid plus u kobiet w ciąży

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nutriflex Lipid plus podawany jest zwykle pacjentom unieruchomionym, w kontrolowanych dawkach (np. w szpitalu lub klinice) co wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn przez pacjentów.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowani aleku Nutriflex Lipid plus prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NUTRIFLEX LIPID PLUS

Lek Nutriflex Lipid plus podawany jest na drodze infuzji dożylnej (kroplówka), poprzez zestaw infuzyjny bezpośrednio do żyły.

Lekarz prowazdący podejmuje decyzję w zakresie wielkości dawki i czasu podawania leku Nutriflex Lipid plus.

Lek Nutriflex Lipid plus nie jest wskazany dla dzieci poniżej 2 lat.

Lek Nutriflex Lipid plus dostarczany jest w opakowaniach jednorazowego użytku. Niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Do użytku nadają się tylko nieuszkodzone opakowania, w których roztwory aminokwasów i glukozy są klarowne. Nie należy stosować opakowań, w których doszło do rozdzielenia faz (kropelki tłuszczu) w komorze zawierającej emulsję tłuszczową.

W przypadku stosowania filtrów należy upewnić się, że są to filtry przepuszczające tłuszcze.

Mieszanie zawartości komór:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować według poniższych instrukcji:

   rozwinąć worek i rozłożyć na twardej powierzchni

•    naciskając obiema dłońmi należy przerwać przegrody wewnętrzne i zmieszać zawartość komór

•    zmieszać ze sobą zawartość komór

Przygotowanie do infuzji

   odwinąć do tyłu dwie puste komory

•    opakowanie zawiesić na stojaku za uchwyt znajdujący się w środkowej części worka

•    zdjąć zamknięcie ochronne z portu wyjściowego i rozpocząć infuzję z zastosowaniem standardowej techniki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nutriflex Lipid plus

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku Nutriflex Lipid plus mogą wystąpić objawy tzw. „zespołu przeciążenia”, takie jak:

•    powiększenie wątroby (hematogalia) z lub bez żółtaczki

•    powiększenie śledziony (splenomegalia)

•    stłuszczenie organów wewnętrznych

•    nienormalne parametry czynności wątroby

•    niedokrwistość, zmniej szenie liczby białych krwinek (leukopenia)

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)

•    skłonność do krwawień i krwotoków

•    zaburzenia czynników krzepnięcia krwi (czas krwawienia, czas krzepnięcia, czas protrombinowy itp.)

•    gorączka, wysoki poziom tłuszczów we krwi, ból głowy, ból żołądka, zmęczenie.

W przypadku wystąpienia w/w objawów należy przerwać infuzję.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nutriflex Lipid plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadkie działania niepożądane

(Rzadkie oznacza występujące nie rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów i nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

Rzadkie działania niepożądane objawiają się mdłościami, wymiotami i częstszym niż zwykle oddawaniem moczu.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(Bardzo rzadkie oznacza występujące nie rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów i nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

Bardzo rzadkie działania niepożądane, wliczając w to natychmiastowe reakcje organizmu, takie jak reakcje alergiczne, objawiają się np. płytkim oddechem, spuchnięciem warg, ust, gardła, trudnościami w oddychaniu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast udac się do lekarza lub szpitala.

Inne bardzo rzadki działania niepożądane:

•    zsinienie skóry

•    ból głowy

•    zaczerwienienie twarzy

•    pocenie się

•    dreszcze

•    uczucie zimna

•    uczucie senności

•    ból w klatce piersiowej, plecach, kościach, okolicy lędźwiowej

•    spadek lub wzrost ciśnienia krwi

Podanie zbyt dużej dawki tłuszczów może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu przeciążenia, więcej informacji na ten temat, patrz część „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nutriflex Lipid plus”, w punkcie 3. Po zatrzymaniu infuzji objawy te zwykle ustępują.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądancyh można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NUTRIFLEX LIPID PLUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia produkt należy wyrzucić.

Nie używać leku Nutriflex Lipid plus po upływie okresu ważności podanego na opakowaniu.

Nie używać leku Nutriflex Lipid plus jeśli:

-    w komorze zawierającej emulsje tłuszczową widoczne są przebarwioenia lub warstwa oleju

-    w komorach zawierających róztwory aminokwasów i glukozy widoczne są zanieczyszczenia lub zmętnienia

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nutriflex Lipid plus Skład

1000 ml leku Nutriflex Lipid plus zawiera substancje czynne:

Nazwa substancji czynnej

Zawartość (g)

Izoleucyna

2,26

Leucyna

3,01

Lizyny chlorowodorek

2,73

równoważny lizynie

2,18

Metionina

1,88

Treonina

1,74

Walina

2,5

Arginina

2,59

Histydyny chlorowodorek jednowodny

1,62

równoważny Histydynie

1,20

Alanina

4,66

Glicyna

1,58

Kwas Asparaginowy

1,44

Kwas Glutaminowy

3,37

Prolina

3,26

Seryna

2,88

Fenyloalanina

3,37

Tryptofan

0,54

Sodu wodorotlenek

0,781

Sodu chlorek

0,402

Sodu octan trójwodny

0,218

Potasu octan

2,747

Magnezu octan czterowodny

0,686

Wapnia chlorek dwuwodny

0,47

Glukoza dwudodna

132,0

równoważna Glukozie

120,0

Sodu diwodorofosforan dwuwodny dwuwodny

1,872

Cynku octan dwuwodny

5,264 (mg)

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o śreniej długości łańcucha

20,0

Olej sojowy

20,0

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, lecytyna z jaja, glicerol, sodu oleinian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nutriflex Lipid plus i co zawiera opakowanie

Gotowy do użycia produkt ma postać emulsji do infuzji, tzn. jest podawany przez zestaw do infuzji bezpośrednio do żyły.

Lek Nutriflex Lipid plus jest dostarczany w miękkich, trójkomorowych workach o pojemności:

-    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy)

-    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy)

-    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy)

Roztwory aminokwasów i glukozy to roztwory klarowne, bezbarwne lub o lekko żółtawym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa ma mleczno-białe zabarwienie.

Dwie górne komory można połączyć z komorą dolną poprzez przerwanie przegrody wewnętrznej.

Informacja o pojemności worków podana jest na opakowaniu kartonowym, zwierającym pięć worków.

Dostępne opakowania: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B.Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34212 Melsungen, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Nutriflex Lipid plus

Belgia

Nutriflex Lipid plus

Czechy

Nutriflex Lipid plus

Dania

Nutriflex Lipid plus

Finlandia

Nutriflex Lipid plus

Francja

Plusnutriflex Lipide G120/N5,4/E

Niemcy

Nutriflex Lipid plus

Grecja

Nutriflex Lipid plus

Nutriflex Lipid plus Nutriplus Lipid Nutriflex Lipid plus Nutriflex Lipid plus Nutriflex Lipid plus Nutriflex Lipid plus Nutriflex Lipid plus Nutriflex Lipid plus

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Portugaia

Słowacja

Hiszpania

Swecja


Data zatwierdzenia ulotki:

6

Nutriflex Lipid plus

Charakterystyka Nutriflex lipid plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nutriflex Lipid plus zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania emulsji do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Gotowy do użycia zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania emulsji do infuzji po zmieszaniu zawartości komór zawiera:

Lewa górna komora (roztwór glukozy)

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Glukoza j ednowodna

165,0 g

247,5 g

330,0 g

4 glukozie bezwodnej

150,0 g

225,0 g

300,0 g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

2,340 g

3,510 g

4,680 g

Cynku octan dwuwodny

6,580 mg

9,870 mg

13,160 mg

Prawa górna komora (emulsja tłuszczowa)

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Olej sojowy

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

25,0

37,5 g

50,0 g

Dolna komora (roztwór aminokwasów)

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Izoleucyna

2,82 g

4,23 g

5,64 g

Leucyna

3,76 g

5,64 g

7,52 g

Lizyny chlorowodorek

3,41 g

5,12 g

6,82 g

4 lizynie

2,73 g

4,10 g

5,46 g

Metionina

2,35 g

3,53 g

4,70 g

Fenyloalanina

4,21 g

6,32 g

8,42 g

Treonina

2,18 g

3,27 g

4,36 g

Tryptofan

0,68 g

1,02 g

1,36 g

Walina

3,12 g

4,68 g

6,24 g

Arginina

3,24 g

4,86 g

6,48 g

Histydyny chlorowodorek jednowodny

2,03 g

3,05 g

4,06 g

4 Histydynie

1,50 g

2,25 g

3,00 g

Alanina

5,82 g

8,73 g

11,64 g

Kwas asparaginowy

1,80 g

2,70 g

3,60 g

Kwas glutaminowy

4,21 g

6,32 g

8,42 g

Glicyna

1,98 g

2,97 g

3,96 g

Prolina

4,08 g

6,12 g

8,16 g

Seryna

3,60 g

5,40 g

7,20 g

Sodu wodorotlenek

0,976 g

1,464 g

1,952 g

Sodu chlorek

0,503 g

0,755 g

1,006 g

Octan sodu

0,277 g

0,416 g

0,554 g

Octan potasu

3,434 g

5,151 g

6,868 g

Octan magnezu czterowodny

0,858 g

1,287 g

1,716 g

Wapnia chlorek

0,588 g

0,882 g

1,176 g

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Zawartość aminokwasów (g)

48

72

96

Całkowita zawartość azotu (g)

6,8

10,2

13,6

Zawartość węglowodanów

150

225

300

Zawarość tłuszczów (g)

50

75

100

Energia z tłuszczów (kJ/kcal)

1990 (475)

2985 (715)

3980 (950)

Energia z węglowodanów (kJ/kcal)

2510 (600)

3765 (900)

5020 (1200)

Energia z aminokwasów (kJ/kcal)

800 (190)

1200 (285)

1600 (380)

Energia niebiałkowa (kJ/kcal)

4500 (1075)

6750 (1615)

9000 (2155)

Energia całkowita (kJ/kcal)

5300 (1265)

7950 (1900)

10600 (2530)

Osmolarność (mOsm/kg)

1540

1540

1540

PH_

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

Elektrolity mmol

Sód

50

75

100

Potas

35

52,5

70

Magnez

4,0

6,0

8,0

Wapń

4,0

6,0

8,0

Cynk

0,03

0,045

0,06

Chlorki

45

67,5

90

Octany

45

67,5

90

Fosforany

15

22,5

30

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw dwóch roztworów i emulsji do sporządzania emulsji do infuzji.

Trójkomorowy worek do infuzji.

Roztwór aminokwasów i glukozy: roztwór klarowny, bezbarwny lub o lekko żółtawym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa: biała emulsja typu olej w wodzie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczenie energii, niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, elektrolitów i płynów w trakcie żywienia pozajelitowego u pacjentów ze średnio-ciężkim katabolizmem w przypadku, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Zalecany schemat dawkowania

Dawkę dobową dobiera się indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Zaleca się podawanie preparatu Nutriflex Lipid plus w sposób ciągły. Stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 30 minut aż do osiągnięcia zaplanowanej szybkości zapobiega ewentualnym komplikacjom.

Dorośli:

Maksymalna dawka dobowa wynosi do 40 ml na kg masy ciała, co odpowiada:

1,54 g aminokwasów / kg masy ciała na dobę 4,8 g glukozy    / kg masy ciała na dobę

1,6 g tłuszczów    / kg masy ciała na dobę

Maksymalna szybkość infuzji wynosi 2,0 ml / kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

0,08 g aminokwasów / kg masy ciała na godzinę 0,24 g glukozy    /    kg    masy    ciała    na godzinę

0,08 g tłuszczów / kg masy ciała na godzinę

Dla pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji 140 ml na godzinę. Ilość podawanych pacjentowi aminokwasów wynosi 5,4 g / godzinę, glukozy 16,8 g / godzinę, a tłuszczów 5,6 g / godzinę.

Ogólnie, jest zalecane aby maksymalna ilość energii nie przekraczała 40 kcal/kg masy ciała na dzień. W przypadku szczególnych wskazań np. oparzeni pacjenci, większe dawki są możliwe.

Dzieci powyżej 2. roku życia:

Zalecane wielkości dawek traktowane winny być jako wytyczne w oparciu o średnie zapotrzebowanie. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od wieku, stanu klinicznego i stopnia zaawansowania choroby. W trakcie ustalania wielości dawki należy brać pod uwagę poziom nawodnienia pacjenta.

W przypadku dzieci konieczne może okazać się rozpoczynanie podawania preparatu począwszy od połowy zaplanowanej dawki. Dawkę należy stopniowo zwiększać do zaplanowanej wielkości biorąc pod uwagę indywidualny metabolizm pacjenta.

Dawka dobowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia:

40 ml / kg masy ciała, co odpowiada 1,54 g aminokwasów / kg masy ciała na dobę 4,8 g glukozy    /    kg    masy    ciała    na dobę

1,6 g tłuszczów    /    kg    masy    ciała    na dobę

Dawka dobowa dla dzieci od 6. do 14. roku życia:

25 ml / kg masy ciała, co odpowiada

0,96 g aminokwasów / kg masy ciała na dobę

3.0    g glukozy    /    kg    masy    ciała    na dobę

1.0    g tłuszczów    /    kg    masy    ciała    na dobę

Maksymalna szybkość infuzji wynosi 2,0 ml / kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

0,08 g aminokwasów / kg masy ciała na godzinę 0,24 g glukozy    /    kg    masy    ciała    na godzinę

0,08 g tłuszczów / kg masy ciała na godzin

W przypadku dzieci wymagających podawania dodatkowych źródeł energii zaleca się podawanie roztworów glukozy lub emulsji tłuszczowych.

Okres stosowania

Okres stosowania dla wskazań wymienionych powyżej jest nielimitowany. W trakcie długotrwałego podawania preparatu Nutriflex Lipid plus konieczna jest dodatkowa substytucja pierwiastków śladowych i witamin.

Sposób i droga podania

Tylko do infuzji do żył centralnych.

4.3 Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    zaburzenia metabolizmu aminokwasów,

-    zaburzenia metabolizmu tłuszczów,

-    hiperkaliemmia, hiponatremia,

-    niestabilny metabolizm (np. ciężki zespół pourazowy, nieustabilizowana cukrzyca, śpiączka niewiadomego pochodzenia),

-    hiperglikemia nie odpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek insuliny / godzinę,

-    kwasica,

-    cholestaza wewnątrzwątrobowa,

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    ciężka niewydolność nerek,

-    stwierdzona niewydolność serca,

-    nasilenie skaz krwotocznych,

-    ostre fazy zawału serca i udaru,

-    ostre stany zakrzepowo-zatorowe zatorowość tłuszczowa,

-    nadwrażliwość na białko jaja kurzego - lub soi, olej arachidowy lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Ze względu na swój skład preparat Nutriflex Lipid plus nie powinien być stosowany u noworodków, niemowląt i dzieci poniżej 2 roku życia.

Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego:

-    nieustabilizowany stan krążenia z zagrożeniem życia (stany zapaści i wstrząsu),

-    niewystarczaj ąca podaż tlenu dla komórek organizmu,

-    stany przewodnienia,

-    zaburzenia gospodarki elektrolitowej i wodnej,

-    ostry obrzęk płuc, niewyrównana niewydolność krążenia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Z uwagi na indywidualne zapotrzebowanie dzieci, preparat Nutriflex Lipid plus może nie pokryć w całości zapotrzebowania tych pacjentów na energię. W takich przypadkach należy podawać dodatkowo roztwory wodorowęglanowe i (lub) emulsje tłuszczowe.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zwiększonej osmolarności surowicy.

Jak w przypadku innych roztworów do infuzji o dużej objętości, preparat Nutriflex Lipid plus należy stosować ostrożnie w przypadku pacjentów z upośledzoną funkcją serca lub nerek. Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać zaburzenia równowagi wodnej, elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej, takie jak przewodnienie, hiperkaliemia, kwasica. Zbyt dużą szybkość infuzji może prowadzić do nadmiernego obciążenia płynami, a w konsekwencji do patologicznych stężeń elektrolitów w surowicy, przewodnienia i obrzęku płuc.

W trakcie infuzji preparatu Nutriflex Lipid plus należy monitorować stężenie trójglicerydów w surowicy. W przypadku pacjentów z podejrzeniem zaburzeń metabolizmu tłuszczów należy przed rozpoczęciem infuzji wykluczyć ryzyko wystąpienia lipemii na czczo. W przypadku występowania lipemii na czczo podawanie tłuszczów jest przeciwwskazane. Występowanie hipertriglicerdemii po upływie 12 godzin od podania emulsji tłuszczowej może również wskazywać na zaburzenia metabolizmu tłuszczów.

Preparat Nutriflex Lipid plus należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów, np. niewydolność nerek, cukrzyca, zapalenie trzustki, upośledzona funkcja wątroby, niedoczynność tarczycy (w połączeniu z hipertriglicerydemią), posocznica. W przypadku podawania preparatu Nutriflex Lipid plus pacjentom z takimi zaburzeniami, należy dokładnie monitorować poziom trójglicerydów w surowicy.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek reakcji anafilaktycznych (takich jak np. gorączka, dreszcze, wysypka lub duszność) należy natychmiast przerwać infuzję.

W zależności od stanu pacjenta, przejściowo może wystąpić hipertriglicerydemia lub podwyższone stężenie glukozy we krwi. W przypadku, gdy w trakcie podawania tłuszczów stężenie trójglicerydów w osoczu przekracza wartość 3 mmol/l zaleca się zmniejszenie szybkości infuzji. Jeśli stężenie trójglicerydów w osoczu utrzymuje się na poziomie powyżej 3 mmol/l infuzję należy przerwać aż do normalizacji wartości stężenia.

Zmniejszenie dawki lub przerwanie podawania preparatu jest również zalecane w przypadkach, kiedy w trakcie podawania preparatu stężenie glukozy we krwi przekracza wartość 14 mmol/l (250 mg/dl).

Jak w przypadku innych roztworów zawierających wodorowęglany podawanie preparatu Nutriflex Lipid plus może wywoływać hiperglikemię. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę.

W trakcie infuzji dożylnej aminokwasów zwiększa się wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, głównie miedzi i szczególnie cynku. Należy mieć to na uwadze, szczególnie w przypadkach długotrwałego żywienia pozajelitowego.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia pseudoaglutynacji preparatu Nutriflex Lipid plus nie należy podawać jednocześnie z krwią z użyciem tego samego zestawu do infuzji.

Niezbędne jest monitorowanie jonogramu surowicy, równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej oraz -w trakcie długotrwałego żywienia pozajelitowego - morfologii krwi, wskaźników krzepnięcia oraz czynności wątroby.

Z uwagi na to, że tłuszcz może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. bilirubina, dehydrogenaza mleczanowa, wysycenie tlenem), próbki krwi do badań należy pobierać przed podaniem tłuszczów lub po jego całkowitym wyeliminowaniu z układu krążenia.

Konieczna może być substytucja elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych.

W związku z tym, że preparat Nutriflex Lipid plus zawiera cynk i magnez, należy na to zwrócić uwagę podając go wraz z innymi preparatami zawierającymi te pierwiastki.

Jak w przypadku innych preparatów podawanych dożylnie należy zachować warunki pełnej aseptyki w trakcie podawania preparatu Nutriflex Lipid plus.

W związku z tym, że preparat Nutriflex Lipid plus jest roztworem o złożonym składzie nie zaleca się dodawania do niego innych roztworów.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Niektóre produkty lecznicze, takie jak np. insulina mogą oddziaływac na układ lipazy organizmu. Ten rodzaj oddziaływania wydaje się jednak mieć tylko ograniczone znaczenie kliniczne.

Heparyna podawana w dawkach klinicznych powoduje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krążenia. Może to początkowo powodować wzrost lipolizy osoczowej, a nastęnie przejściowe obniżenie klirensu triglicerydów.

Olej sojowy zawiera witaminę K1. Może mieć to wpływ na działanie lecznicze pochodnych kumaryny, co powinno być ściśle monitorowane u pacjentów leczonych tego typu prooduktami leczniczymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex Lipid plus u kobiet w ciąży. Przypisując preparat Nutriflex Lipid plus kobietom w ciąży należy rozważyć relację korzyści / zagrożenia.

Nie zaleca się karmienia piersią w trakcie żywienia pozajelitowego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane we wczesnym etapie podawania emulsji tłuszczowych to: niewielki wzrost temperatury, zaczerwienienie twarzy, uczucie zimna, dreszcze, utrata apetytu, nudności, wymioty, zaburzenia oddychania, ból głowy, ból pleców, kości, klatki piersiowej oraz okolicy lędźwiowej, spadek lub wzrost ciśnienia krwi (spadek, wzrost ciśnienia krwi), reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne, wykwity skórne).

Jako działania niepożądane mogą wystąpić takie reakcje jak zaczerwienienie twarzy lub zsinienie skóry, co może być spowodowane obniżeniem zawartości tlenu we krwi.

W przypadku wystąpienia w/w działań niepożądanych należy przerwać infuzję, lub można ją kontynuować, ale po uprzednim zmniejszeniu dawki.

Należy zwracać uwagę na możliwość wystąpienia syndromu przeciążenia, co może nastąpić wskutek cech indywidualnych pacjenta, genetycznie uwarunkowanych warunków metabolizmu i może pojawić się niezależnie od wielkości dawki, a także po zmianie wielkości dawki, w powiązaniu z poprzednimi zaburzeniami.

Syndromowi przeciążenia towarzyszą następujące objawy: powiększenie wątroby (hematogalia) z lub bez żółtaczki, powiększenie śledziony (splenomegalia), stłuszczenie organów, patologiczne parametry czynności wątroby, anemia, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), skłonność do krwawień i krwotoków, zaburzenia lub obniżenie czynników krzepnięcia krwi (czas krwawienia, czas krzepnięcia, czas protrombinowy itp.), gorączka, hiperlipidemia, ból głowy, ból żołądka, zmęczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie Objawy

W przypadku podawania preparatu Nutriflex Lipid plus zgodnie z zaleceniami nie należy spodziewać się wystąpienia objawów przedawkowania.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów:

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:

Utrata aminokwasów drogą nerek z towarzyszącą temu utratą równowagi aminokwasowej, mdłości, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolarność surowicy, śpiączka hiperglikemiczna i hipersomotyczna.

Objawy przedawkowania tłuszczów:

Przedawkowanie tłuszczów może prowadzić do syndromu przeciążenia, charakteryzującego się (na przykład) gorączką, bólem głowy, bólem żołądka, zmęczeniem, hiperlipidemią, hepatomegalią z lub bez żółtaczki, splenomegalią, patologicznymi parametrami czynności wątroby, anemią, zmniejszeniem liczby płytek krwi, zmniejszeniem liczby białych krwinek, skażą krwotoczną i (lub) krwawieniem, zaburzeniami lub obniżeniem czynników krzepnięcia krwi (czas krwawienia, czas krzepnięcia, czas protrombinowy itp.). Stężenie triglicerydów w osoczu podczas infuzji nie powinno przekraczać 3 mmol/l.

Postępowanie w przypadkach przedawkowania

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania zaleca się natychmiastowe przerwanie infuzji. Dalsze postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od rodzaju objawów i ich nasilenia. Jeśli po ustąpieniu objawów przedawkowania dalsza infuzja jest wskazana, należy stopniowo zwiększać szybkość infuzji z jednoczesnym monitorowaniem stanu pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do wlewów dożylnych, mieszaniny Kod ATC: B05BA10

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie do organizmu wszystkich składników niezbędnych do wzrostu i regeneracji tkanek.

W procesie tym kluczową rolę odgrywają aminokwasy, gdyż są one niezbędnym elementem do syntezy białek. Jednak w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania białka konieczna jest równoczesna podaż źródeł energii (wodorowęglany / tłuszcze).

Glukoza jest powszechnie metabolizowana w organizmie. Niektóre tkanki i organy, takie jak centralny układ nerwowy, szpik kostny, erytrocyty, nabłonek cewkowy pokrywają całkowicie swoje zapotrzebowanie energetyczne glukozą. Dodatkowo glukoza wykorzystywana jest również jako materiał do tworzenia różnych substancji komórkowych.

Z uwagi na wysoką wartość energetyczną tłuszcze są wydajnym źródłem energii i dostarczają organizmowi niezbędne kwasy tłuszczowe do syntezy składników komórkowych i prostaglandyn. Dlatego właśnie emulsja tłuszczowa zawiera triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej i dużej (olej sojowy) długości łańcucha.

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha są hydrolizowane, eliminowane z krążenia i całkowicie utleniane szybciej, niż triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o dużej długości łańcucha. Są to preferowane substraty energetyczne, szczególnie w przypadkach zaburzeń degradacji i (lub) utylizacji triglicerydyów nasyconych kwasów tłuszczowych o dużej długości łańcucha, np. w przypadku niedoboru lipazy lipoproteinowej i (lub) niedoboru kofaktorów lipazy lipoproteinowej.

Nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzą wyłącznie z triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o dużej długości łańcucha, które wykorzystywane są pierwotnie w profilaktyce i leczeniu niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych, a dopiero wtórnie jako źródło energii.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat Nutriflex Lipid plus przeznaczony jest do infuzji dożylnych, w związku z czym wszystkie składniki preparatu mogą być natychmiast metabolizowane.

Aminokwasy, które nie biorą udziału w procesie syntezy białek są metabolizowane w następujący sposób. Grupa aminowa zostaje oddzielona od szkieletu węglowego. Łańcuch węglowy ulega utlenianiu bezpośrednio do CO2 lub zostaje zużyty w wątrobie w procesie glukoneogenezy. Grupa aminowa jest również metabolizowana do mocznika w wątrobie.

Glukoza jest metabolizowana do CO2 i H2O na drodze znanych szlaków metabolicznych. Część glukozy jest wykorzystana do syntezy tłuszczów.

Jeśli przestrzegane są zalecenia odnośnie dawkowania to wówczas średnio- i długo-łańcuchowe kwasy tłuszczowe są wiązane z albuminami osocza.

Jeśli przestrzegane są zalecenie odnośnie dawkowania wówczas średnio- i długo-łańcuchowe kwasy tłuszczowe nie przenikają przez barierę krew-mózg i nie przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Brak jest doniesień na temat przenikania przez łożysko i do mleka matki.

Dawka, szybkość infuzji, stan metaboliczny i indywidualne cechy pacjenta (zapotrzebowanie na składniki odżywcze) mają decydujący wpływ na maksymalne stężenie triglicerydów. W przypadku stosowania preparatu zgodnie ze schematem dawkowania stężenie triglicerydów nie przekracza, generalnie, poziomu 3 mmol/l.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych z wykorzystaniem preparatu Nutriflex Lipid plus.

Nie należy spodziewać się toksycznego działania mieszaniny składników odżywczych podawanych w terapii substytucyjnej, w przypadku podawania preparatu zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Toksyczność w odniesieniu do zdolności reprodukcyjnej

W różnych olejach roślinnych, szczególnie w oleju sojowym, mogą być zawarte fitoestrogeny, takie jak B - sitosterol. Przy podawaniu B - fitosterolu podskórnie i dopochwowo szczurom i królikom stwierdzono upośledzenie płodności. Obserwacje poczynione na zwierzętach nie mają, w oparciu o doświadczenie, znaczenia klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny

Lecytyna z jaja

Glicerol

Sodu oleinian

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Preparat Nutriflex Lipid plus nie może być stosowany jako nośnik dla innych produktów leczniczych, nie może być również podawany jednocześnie z innymi roztworami do infuzji bez uprzedniego potwierdzenia stabilności emulsji, gdyż nie jest wówczas możliwe zagwarantowanie odpowiedniej stabilności preparatu.

6.3    Okres ważności

Okres ważności w oryginalnym opakowaniu:

2 lata

Okres ważności po zmieszaniu zawartości 3 komór:

Emulsja może być przechowywana przez 4 dni w temperaturze 2 - 8oC plus dodatkowe 48 godzin w temperaturze 25oC.

Po otwarciu opakowania:

Emulsja musi zostać zużyta natychmiast po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać! W razie przypadkowego zamrożenia produkt należy wyrzucić.

Przechowywać w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Preparat Nutriflex Lipid plus dostarczany jest w miękkich, trójkomorowych workach (Poliamid / Polipropylen), zawierających:

-    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy),

-    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy),

-    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy),

Dwie górne komory można połączyć z komorą dolną poprzez przerwanie przegrody wewnętrznej (zgrzewane warstwy).

Konstrukcja opakowania umożliwia zmieszanie aminokwasów, glukozy, tłuszczów i elektrolitów w jednej komorze. Otwarcie przegrody wewnętrznej powoduje zmieszanie roztworów w warunkach sterylnych.

Informacja o pojemności worków podana jest na opakowaniu kartonowym, zwierającym 5 worków.

Dostępne opakowania: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania leku do stosowania

Mieszanie zawartości komór:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować według poniższych instrukcji:

•    rozwinąć worek i rozłożyć na twardej powierzchni

•    naciskając obiema dłońmi należy przerwać przegrody wewnętrzne i zmieszać zawartość komór

•    zmieszać ze sobą zawartość komór

Przygotowanie do infuzji

   odwinąć do tyłu dwie puste komory

•    opakowanie zawiesić na stojaku za uchwyt znajdujący się w środkowej części worka

•    zdjąć zamknięcie ochronne z portu infuzyjnego i rozpocząć infuzję z zastosowaniem standardowej techniki

Do użytku nadają się tylko nieuszkodzone worki, w których roztwory aminokwasów i glukozy są klarowne. Nie należy stosować worków, w których doszło do rozdzielenia faz (kropelki tłuszczu) w komorze zawierającej emulsję tłuszczową.

Preparat Nutriflex Lipid plus dostarczany jest w pojemnikach do jednorazowego użytku. Niezużytą zawartość należy wyrzucić. W przypadku stosowania filtrów należy upewnić się, że są to filtry przepuszczające tłuszcze.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B.Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen, Niemcy;

P.O.Box 1110 + 1120,

D-34209 Melsungen, Niemcy Tel +49-5661-71-0

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9561

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2002.09.04 r.

2007.02.16 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Nutriflex Lipid plus