+ iMeds.pl

Nutriflex lipid special -Ulotka Nutriflex lipid special

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nutriflex Lipid special emulsja do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Nutriflex Lipid special i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutriflex Lipid special

3.    Jak stosować lek Nutriflex Lipid special

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nutriflex Lipid special

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nutriflex Lipid special i w jakim celu się go stosuje

Lek Nutriflex Lipid special zawiera w swoim składzie aminokwasy, elektrolity i niezbędne kwasy tłuszczowe, które są wykorzystywane w procesie wzrostu i w procesie powracania do zdrowia. Lek ten zawiera również kalorie w postaci wodorowęglanów i tłuszczów.

Lek Nutriflex Lipid special podawany jest w przypadkach, kiedy niemożliwe jest normalne przyjmowanie pokarmów. Istnieje wiele różnych sytuacji, kiedy może mieć to miejsce, np. w przypadkach powracania do zdrowia po zabiegu chirurgicznym, wypadku lub poparzeniu lub też w przypadkach niemożności przyswajania pokarmów przez przewód pokarmowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutriflex Lipid special Kiedy nie stosować leku Nutriflex Lipid special

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na białko jaja kurzego, soję lub orzechy ziemne albo na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Leku Nutriflex Lipid special nie wolno podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia

Leku Nutriflex Lipid special nie należy podawać również w następujących przypadkach:

•    zagrażające życiu zaburzenia krążenia krwi, takie jakie mogą występować w stanie zapaści lub wstrząsu;

•    zawał serca lub udar;

•    poważne zaburzenia krzepliwości krwi (ryzyko krwawienia);

•    zablokowanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi lub zatory tłuszczowe (zatorowość);

•    ciężka niewydolność wątroby;

•    zaburzenia przepływu żółci (cholestaza wewnątrzwątrobowa);

•    ciężka niewydolność nerek przy braku dostępu do dializy;

•    zaburzenia równowagi soli (elektrolitów) w organizmie;

•    zbyt mała lub zbyt duża ilość wody w organizmie;

•    woda w płucach (obrzęk płuc);

•    ciężka niewydolność serca;

•    niektóre zaburzenia przemiany materii, takie jak

-    nadmiar tłuszczów w krwi,

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów,

-    nadmiernie wysoki poziom cukru we krwi wymagający stosowania ponad 6 jednostek insuliny na godzinę,

-    zaburzenia metabolizmu, które mogą wystąpić po zabiegach chirurgicznych lub urazach,

-    śpiączka o nieznanym podłożu,

-    niewystarczające zaopatrzenie tkanek w tlen,

-    nadmiernie wysokie stężenie substancji kwasowych we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nutriflex Lipid special należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent ma:

•    chorobę serca, wątroby lub nerek;

•    pewne zaburzenia przemiany materii, takie jak cukrzyca, nietypowe stężenie tłuszczów we krwi i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w organizmie.

Podczas stosowania leku, pacjent będzie dokładnie obserwowany w celu wykrycia wczesnych objawów reakcji uczuleniowych (takich jak gorączka, dreszcze, wysypka lub duszności).

Przeprowadzone zostaną też dodatkowe obserwacje i testy w celu sprawdzenia, czy organizm prawidłowo metabolizuje podawane składniki odżywcze.

Personel pielęgniarski może również podjąć środki w celu upewnienia się, że organizm pacjenta otrzymuje wystarczającą ilość płynów i elektrolitów. Poza lekiem Nutriflex Lipid special pacjent może otrzymywać inne składniki pokarmowe w celu całkowitego pokrycia potrzeb organizmu.

Dzieci

Tego leku nie wolno podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia.

Inne leki i Nutriflex Lipid special

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Nutriflex Lipid special może wchodzić w interakcje z pewnymi innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    insulina;

•    heparyna;

•    leki zapobiegające niepożądanemu krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna lub inne pochodne kumaryny;

•    leki moczopędne (diuretyki);

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE);

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca (antagoniści receptora angiotensyny II);

•    leki stosowane przy przeszczepach narządów, takie jak cyklosporyna i takrolimus;

•    leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych (kortykosteroidy);

•    preparaty hormonalne wpływające na równowagę płynów (hormon adrenokortykotropowy lub ACTH).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Lek może zostać podany kobiecie w ciąży tylko jeśli lekarz uzna to za konieczne. Brak jest danych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex Lipid special u kobiet w ciąży.

Nie jest zalecane karmienie piersią, jeśli kobieta jest odżywiana pozajelitowo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nutriflex Lipid special podawany jest zwykle pacjentom unieruchomionym w łóżku w szpitalu lub klinice, co wyklucza prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn przez pacjentów.

W razie dalszych pytań dotyczących stosowania tego produktu prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

3. Jak stosować lek Nutriflex Lipid special

Lek ten podawany jest w formie infuzji dożylnej (kroplówki), czyli przez małą rurkę bezpośrednio do żyły. Lek ten podawany będzie wyłącznie do jednej z dużych żył (centralnych).

Lekarz prowadzący określi dawkę i czasu podawania leku Nutriflex Lipid special.

Stosowanie u dzieci

Tego leku nie wolno podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nutriflex Lipid special

W przypadku podania zbyt dużej dawki tego leku mogą wystąpić objawy tzw. „zespołu przeciążenia”, takie jak:

•    przeciążenie płynami i zaburzenia elektrolitowe;

•    woda w płucach (obrzęk płuc);

•    utrata aminokwasów w moczu oraz zaburzenia równowagi aminokwasów;

•    wymioty, nudności;

•    dreszcze;

•    wysoki poziom cukru we krwi;

•    glukoza w moczu;

•    niedobór płynów;

•    nienormalnie wysokie zagęszczenie krwi (hiperosmolalność);

•    zaburzenia lub utrata świadomości wskutek bardzo wysokiego poziomu cukru we krwi;

•    powiększenie wątroby (hepatomegalia) z żółtaczką lub bez;

•    powiększenie śledziony (splenomegalia);

•    odkładanie się tłuszczu w narządach wewnętrznych;

•    odbiegające od normy parametry czynności wątroby;

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (anemia);

•    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia);

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość);

•    zwiększenie liczby niedojrzałych czerwonych krwinek (retykulocytoza);

•    pękanie krwinek (hemoliza);

•    krwawienie lub skłonność do krwawień;

•    zaburzenia czynników krzepnięcia krwi (potwierdzone zmianami w czasie krwawienia, czasie krzepnięcia, czasie protrombinowym, itd.);

•    gorączka;

•    wysoki poziom tłuszczów we krwi;

•    utrata przytomności.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy natychmiast przerwać infuzję.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą być poważne. Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy natychmiast powiadomić lekarza, który wstrzyma podawanie leku: Rzadko (występują u 1 do 10 na 10.000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne, np. reakcje skórne, duszność, spuchnięcie warg, ust i/lub gardła, trudności w oddychaniu

Pozostałe działania niepożądane obejmują:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    mdłości, wymioty, utrata apetytu.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10.000 pacjentów):

•    wzrost krzepliwości krwi;

•    sinawe zabarwienie skóry;

•    duszność;

•    ból głowy;

•    uderzenia gorąca;

•    zaczerwienie skóry (rumień);

•    pocenie się;

•    dreszcze;

•    uczucie zimna;

•    wysoka temperatura ciała;

•    senność;

•    ból w klatce piersiowej, plecach, kościach, okolicy lędźwiowej;

•    spadek lub wzrost ciśnienia krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10.000 pacjentów):

•    nienormalnie wysoki poziom tłuszczów lub cukrów we krwi;

•    wysoki poziom substancji kwasowych we krwi;

•    zbyt duża ilość tłuszczów może wywołać zespół przeciążenia tłuszczami; więcej informacji na ten temat podano pod nagłówkiem „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nutriflex Lipid special” w punkcie 3. Objawy zwykle ustępują po przerwaniu infuzji.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nutriflex Lipid special

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać worki w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia worek należy wyrzucić.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nutriflex Lipid special

Zawartość substancji czynnych w mieszaninie gotowej do użycia:

z lewej górnej komory (roztwór glukozy)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Glukoza j ednowodna zawartość równ. glukozy bezwodnej

158,4 g 144,0 g

99.0    g

90.0    g

198.0    g

180.0    g

297.0    g

270.0    g

396.0    g

360.0    g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

2,496 g

1,560 g

3,120g

4,680 g

6,240 g

Cynku octan dwuwodny

7,02 mg

4,39 mg

8,78 mg

13,17 mg

17,56 mg

z prawej górnej komory (emulsja tłuszczowa)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Olei sojowy

20,0 g

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Trójglicerydy o średniej długości łańcucha

20,0 g

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

z dolnej komory (roztwór aminokwasów)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Izoleucyna

3,28 g

2,06 g

4,11 g

6,16 g

8,21 g

Leucyna

4,38 g

2,74 g

5,48 g

8,22 g

10,96 g

Lizyny chlorowodorek

3,98 g

2,49 g

4,98 g

7,46 g

9,95 g

zawartość równ. lizyny

3,18 g

1,99 g

3,98 g

5,96 g

7,95 g

Metionina

2,74 g

1,71 g

3,42 g

5,13 g

6,84 g

Fenyloalanina

4,92 g

3,08 g

6,15 g

9,22 g

12,29 g

Treonina

2,54 g

1,59 g

3,18 g

4,76 g

6,35 g

Tryptofan

0,80 g

0,50 g

1,00 g

1,50 g

2,00 g

Walina

3,60 g

2,26 g

4,51 g

6,76 g

9,01 g

Arginina

3,78 g

2,37 g

4,73 g

7,09 g

9,45 g

Histydyny chlorowodorek jednowodny

2,37 g

1,48 g

2,96 g

4,44 g

5,92 g

zawartość równ. histydyny

1,75 g

1,10 g

2,19 g

3,29 g

4,38 g

Alanina

6,79 g

4,25 g

8,49 g

12,73 g

16,98 g

Kwas asparaginowy

2,10 g

1,32 g

2,63 g

3,94 g

5,25 g

Kwas glutaminowy

4,91 g

3,07 g

6,14 g

9,20 g

12,27 g

Glicyna

2,31 g

1,45 g

2,89 g

4,33 g

5,78 g

Prolina

4,76 g

2,98 g

5,95 g

8,93 g

11,90 g

Seryna

4,20 g

2,63 g

5,25 g

7,88 g

10,50 g

Sodu wodorotlenek

1,171 g

0,732 g

1,464 g

2,196 g

2,928 g

Sodu chlorek

0,378 g

0,237 g

0,473 g

0,710 g

0,946 g

Octan sodu trójwodny

0,250 g

0,157 g

0,313 g

0,470 g

0,626 g

Octan potasu

3,689 g

2,306 g

4,611 g

6,917 g

9,222 g

Octan magnezu czterowodny

0,910 g

0,569 g

1,137 g

1,706 g

2,274 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,623 g

0,390 g

0,779 g

1,168 g

1,558 g

Elektrolity

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Sód

53,6 mmol

33,5 mmol

67 mmol

100,5 mmol

134 mmol

Potas

37,6 mmol

23,5 mmol

47 mmol

70,5 mmol

94 mmol

Magnez

4,2 mmol

2,65 mmol

5,3 mmol

7,95 mmol

10,6 mmol

Wapń

4,2 mmol

2,65 mmol

5,3 mmol

7,95 mmol

10,6 mmol

Cynk

0,03 mmol

0,02 mmol

0,04 mmol

0,06 mmol

0,08 mmol

Chlorki

48 mmol

30 mmol

60 mmol

90 mmol

120 mmol

Octany

48 mmol

30 mmol

60 mmol

90 mmol

120 mmol

Fosforany

16 mmol

10 mmol

20 mmol

30 mmol

40 mmol

Zawartość

aminokwasów

56,0 g

35,1 g

70,1 g

105,1 g

140,1 g

Całkowita

zawartość

azotu

8 g

5 g

10 g

15 g

20 g

Zawartość

węglowodanów

144 g

90 g

180 g

270 g

360 g

Zawartość

tłuszczów

40 g

25 g

50 g

75 g

100 g

Energia z tłuszczów

1590 kJ (380 kcal)

995 kJ (240 kcal)

1990 kJ (475 kcal)

2985 kJ (715 kcal)

3980 kJ (950 kcal)

Energia z węglowodanów

2415 kJ (575 kcal)

1510 kJ (360 kcal)

3015 kJ (720 kcal)

4520 kJ (1080 kcal)

6030 kJ (1440 kcal)

Energia z aminokwasów

940 kJ (225 kcal)

590 kJ (140 kcal)

1170 kJ (280 kcal)

1755 kJ (420 kcal)

2340 kJ (560 kcal)

Energia

pozabiałkowa

4005 kJ (955 kcal)

2505 kJ (600 kcal)

5005 kJ (1195 kcal)

7510 kJ (1795 kcal)

10010 kJ (2390 kcal)

Energia

całkowita

4945 kJ (1180 kcal)

3095 kJ (740 kcal)

6175 kJ (1475 kcal)

9265 kJ (2215 kcal)

12350 kJ (2950 kcal)

Osmolalność

2115 mOsm/kg

2115 mOsm/kg

2115 mOsm/kg

2115 mOsm/kg

2115 mOsm/kg

Osmolamość

teoretyczna

1545 mOsm/l

1545 mOsm/l

1545 mOsm/l

1545 mOsm/l

1545 mOsm/l

pH

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

Pozostałe składniki to kwas cytrynowy jednowodny, lecytyna z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian i

woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nutriflex Lipid special i co zawiera opakowanie

Gotowy do użycia produkt ma postać emulsji do infuzji, tzn. jest podawany przez niewielką rurkę do

żyfy.

Lek Nutriflex Lipid special jest dostarczany w miękkich, wielokomorowych workach zawierających:

-    625 ml (250 ml roztworu aminokwasów + 125 ml emulsji tłuszczowej + 250 ml roztworu glukozy),

-    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy)

-    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy)

-    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy)

Roztwory aminokwasów i glukozy to roztwory klarowne, bezbarwne lub o słomkowym zabarwieniu.

Emulsja tłuszczowa ma mleczno-białe zabarwienie.

Worek wielokomorowy jest owinięty ochronną osłoną zewnętrzną. Pomiędzy workiem a osłoną umieszczany jest środek pochłaniający tlen.

Dwie górne komory można połączyć z komorą dolną poprzez przerwanie zgrzewu wewnętrznego.

Informacja o pojemności worków podana jest na opakowaniu kartonowym, zwierającym pięć worków.

Dostępne wielkości opakowań: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Str. 1    Adres pocztowy:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49-(0)-5661-71-0 Faks: +49-(0)-5661-71-4567

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Portugalia

Hiszpania

Szwecja


Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Reanutriflex Lipide G144/N8/E Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutrispecial Lipid Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid special Nutriflex Lipid especial Nutriflex Lipid special

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Lek Nutriflex Lipid special dostarczany jest w pojemnikach jednorazowego użytku. Po użyciu zarówno pojemnik, jak i niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych pojemników.

Dozwolone jest używanie wyłącznie nieuszkodzonych worków, w których roztwory aminokwasów i glukozy są przejrzyste, bezbarwne lub w kolorze słomkowym. Nie używać worków z widocznymi przebarwieniami lub oznakami rozdziału faz (kropelki oleju) w komorze zawierającej emulsję lipidową.

Jeśli wykorzystywane są filtry, muszą być przepuszczalne dla tłuszczów.

Przygotowanie zmieszanej emulsji:

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

•    położyć worek na stabilnym, płaskim podłożu,

•    przyciskając lewą górną komorę do rozrywanego zgrzewu zmieszać glukozę z aminokwasami, a następnie przyciskając prawą górną komorę do rozrywanego zgrzewu dodać emulsję tłuszczową,

•    dokładnie wymieszać zawartość worka.

Przed rozpoczęciem infuzji należy podgrzać roztwór do temperatury pokojowej.

Przygotowanie leku do infuzji:

   złożyć worek i zawiesić go na stojaku do kroplówek za środkowy uchwyt,

•    zdjąć osłonkę ochronną z portu infuzyjnego i wykonać wlew standardową techniką.

Mieszanina jest mlecznobiałą jednorodną emulsją typu olej w wodzie.

Okres ważności po usunięciu opakowania ochronnego i po zmieszaniu zawartości worka:

Po zmieszaniu zawartości worka, produkt zachowuje stabilność chemiczno-fizyczną przez 7 dni w temperaturze 2-8°C. Po wyjęciu worka z lodówki zawartość jest stabilna przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Okres ważności po zmieszaniu z dodatkowymi zgodnymi substancjami:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać użyty natychmiast po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami. Jeśli mieszanina nie zostanie podana natychmiast po dodaniu tych substancji, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Emulsję należy użyć bezpośrednio po otwarciu pojemnika.

Lek Nutriflex Lipid special nie może być stosowany jako nośnik dla leków lub być mieszany z innymi roztworami do infuzji bez uprzedniego zbadania ich zgodności, ponieważ niemożliwe jest zagwarantowanie właściwej stabilności emulsji. Dane dotyczące zgodności różnych substancji dodatkowych (np. elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin) oraz ich trwałości udostępniane są na życzenie przez producenta.

8

NuTRIflex Lipid special

Charakterystyka Nutriflex lipid special

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nutriflex Lipid special, emulsja do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Gotowa do użycia emulsja do infuzji dożylnych po zmieszaniu zawartości komór zawiera:

z lewej górnej komory (roztwór glukozy)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Glukoza j ednowodna równoważna glukozie bezwodnej

158,4 g 144,0 g

99.0    g

90.0    g

198.0    g

180.0    g

297.0    g

270.0    g

396.0    g

360.0    g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

2,496 g

1,560 g

3,120g

4,680 g

6,240 g

Cynku octan dwuwodny

7,02 mg

4,39 mg

8,78 mg

13,17 mg

17,56 mg

z prawej górnej komory (emulsja tłuszczowa)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Olej sojowy rafinowany

20,0 g

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Trójglicerydy średniołańcuchowe

20,0 g

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

z dolnej komory (roztwór aminokwasów)

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Izoleucyna

3,28 g

2,06 g

4,11 g

6,16 g

8,21 g

Leucyna

4,38 g

2,74 g

5,48 g

8,22 g

10,96 g

Lizyny chlorowodorek

3,98 g

2,49 g

4,98 g

7,46 g

9,95 g

zawartość równ. lizyny

3,18 g

1,99 g

3,98 g

5,96 g

7,95 g

Metionina

2,74 g

1,71 g

3,42 g

5,13 g

6,84 g

Fenyloalanina

4,92 g

3,08 g

6,15 g

9,22 g

12,29 g

Treonina

2,54 g

1,59 g

3,18 g

4,76 g

6,35 g

Tryptofan

0,80 g

0,50 g

1,00 g

1,50 g

2,00 g

Walina

3,60 g

2,26 g

4,51 g

6,76 g

9,01 g

Arginina

3,78 g

2,37 g

4,73 g

7,09 g

9,45 g

Histydyny chlorowodorek

2,37 g

1,48 g

2,96 g

4,44 g

5,92 g

jednowodny

zawartość równ. histydyny

1,75 g

1,10 g

2,19 g

3,29 g

4,38 g

Alanina

6,79 g

4,25 g

8,49 g

12,73 g

16,98 g

Kwas asparaginowy

2,10 g

1,32 g

2,63 g

3,94 g

5,25 g

Kwas glutaminowy

4,91 g

3,07 g

6,14 g

9,20 g

12,27 g

Glicyna

2,31 g

1,45 g

2,89 g

4,33 g

5,78 g

Prolina

4,76 g

2,98 g

5,95 g

8,93 g

11,90 g

Seryna

4,20 g

2,63 g

5,25 g

7,88 g

10,50 g

Sodu wodorotlenek

1,171 g

0,732 g

1,464 g

2,196 g

2,928 g

Sodu chlorek

0,378 g

0,237 g

0,473 g

0,710 g

0,946 g

Octan sodu trójwodny

0,250 g

0,157 g

0,313 g

0,470 g

0,626 g

Octan potasu

3,689 g

2,306 g

4,611 g

6,917 g

9,222 g

Octan magnezu czterowodny

0,910 g

0,569 g

1,137 g

1,706 g

2,274 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,623 g

0,390 g

0,779 g

1,168 g

1,558 g

Elektrolity [mmol]

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Sód

53,6

33,5

67

100,5

134

Potas

37,6

23,5

47

70,5

94

Magnez

4,2

2,65

5,3

7,95

10,6

Wapń

4,2

2,65

5,3

7,95

10,6

Cynk

0,03

0,02

0,04

0,06

0,08

Chlorki

48

30

60

90

120

Octany

48

30

60

90

120

Fosforany

16

10

20

30

40

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Zawartość aminokwasów [g]

56,0

35,1

70,1

105,1

140,1

Zawartość azotu [g]

8

5

10

15

20

Zawartość węglowodanów [g]

144

90

180

270

360

Zawartość tłuszczów [g]

40

25

50

75

100

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do infuzji.

Roztwory aminokwasów i glukozy: roztwory klarowne, bezbarwne lub o słomkowym zabarwieniu. Emulsja tłuszczowa: mlecznobiała emulsja typu olej w wodzie.

w 1000 ml

w 625 ml

w 1250 ml

w 1875 ml

w 2500 ml

Energia z lipidów [kJ (kcal)]

1590 (380)

995 (240)

1990 (475)

2985 (715)

3980 (950)

Energia z węglowodanów [kJ (kcal)]

2415 (575)

1510

(360)

3015 (720)

4520

(1080)

6030 (1440)

Energia z aminokwasów [kJ (kcal)]

940 (225)

590 (140)

1170 (280)

1755 (420)

2340 (560)

Energia pozabiałkowa [kJ (kcal)]

4005 (955)

2505

(600)

5005

(1195)

7510

(1795)

10010

(2390)

Energia całkowita [kJ (kcal)]

4945

(1180)

3095

(740)

6175

(1475)

9265

(2215)

12.350

(2950)

Osmolalność [mOsm/kg]

2115

2115

2115

2115

2115

Osmolarność teoretyczna [mOsm/l]

1545

1545

1545

1545

1545

pH

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

5,0-6,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczenie energii, niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, elektrolitów i płynów w warunkach żywienia pozajelitowego u pacjentów w stanie umiarkowanego lub ciężkiego katabolizmem w przypadku, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od wymogów danego pacjenta.

Zaleca się podawanie preparatu Nutriflex Lipid special w sposób ciągły. Stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 30 minut aż do osiągnięcia zaplanowanej szybkości zapobiega ewentualnym komplikacjom.

Młodzież od 14 roku życia i dorośli

Maksymalna dawka dobowa wynosi do 35 ml / kg masy ciała, co odpowiada

2.0    g aminokwasów / kg masy ciała na dobę

5.04    g glukozy    / kg masy    ciała na dobę

1.4    g tłuszczów    / kg masy    ciała na dobę.

Maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml / kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,1 g aminokwasów / kg masy ciała na godzinę 0,24 g glukozy    / kg masy    ciała na godzinę

0,07 g tłuszczów    / kg masy    ciała na godzinę

Dla pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to maksymalnej szybkości infuzji 119 ml na godzinę. Ilość podawanych pacjentowi substratów wynosi: 6,8 g aminokwasów/godzinę, 17,1 g glukozy/godzinę i 4,8 g lipidów/godzinę.

Dzieci i młodzież

Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku poniżej dwóch lat

Produkt Nutriflex Lipid special jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków. niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Dzieci od 2. do 13. roku życia

Zalecane wielkości dawek traktowane winny być jako wytyczne w oparciu o średnie zapotrzebowanie. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od wieku. stadium rozwoju i choroby. W trakcie ustalania wielkości dawki należy brać pod uwagę poziom nawodnienia pacjenta.

W przypadku dzieci konieczne może okazać się rozpoczynanie podawania produktu począwszy od połowy zaplanowanej dawki. Dawkę należy stopniowo zwiększać do zaplanowanej wielkości biorąc pod uwagę indywidualny metabolizm pacjenta.

Dawka dobowa dla dzieci od 2. do 4. roku życia:

25 ml / kg masy ciała, co odpowiada

1,43 g aminokwasów / kg masy    ciała na dobę

3,60 g glukozy    / kg masy    ciała na dobę

1.0    g tłuszczów    / kg masy ciała na dobę.

Dawka dobowa dla dzieci od 5. do 13. roku życia:

17,5 ml / kg masy ciała, co odpowiada

1.0    g aminokwasów    / kg masy    ciała na dobę

2,52 g glukozy    / kg masy    ciała na dobę

0,7 g tłuszczów    / kg masy    ciała na dobę.

Maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml / kg masy ciała na godzinę. co odpowiada 0,1 g aminokwasów / kg masy ciała na godzinę 0,24 g glukozy    / kg masy    ciała na godzinę

0,07 g tłuszczów    / kg masy    ciała na godzinę.

Z uwagi na indywidualne zapotrzebowanie dzieci, produkt Nutriflex Lipid special może nie pokrywać w całości zapotrzebowania tych pacjentów na energię i płyny. W takich przypadkach należy podawać dodatkowo. w zależności od potrzeb. węglowodany i/lub lipidy i/lub płyny.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek/wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawki należy dostosowywać indywidualnie (patrz również punkt 4.4).

Długość leczenie stosowania

Długość leczenia dla wskazań wymienionych powyżej jest nieograniczona. W trakcie długotrwałego podawania preparatu Nutriflex Lipid special konieczna jest odpowiednia suplementacja pierwiastków śladowych i witamin.

Sposób podawania

Podanie dożylne. Tylko do infuzji dożylnej przez dojście centralne.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość substancje czynne, białko jaj, orzeszków ziemnych lub soi albo na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

•    ciężka hiperlipidemia;

•    hiperglikemia niereagująca na dawki insuliny do 6 jednostek insuliny / godzinę;

•    kwasica;

•    cholestaza wewnątrzwątrobowa;

•    ciężka niewydolność wątroby;

•    ciężka niewydolność nerek przy braku terapii nerkozastępczej ;

•    pogarszające się skazy krwotoczne;

•    ostre epizody zakrzepowo-zatorowe, zatorowość tłuszczowa.

Ze względu na skład, produktu Nutriflex Lipid special nie wolno podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego obejmują:

•    nieustabilizowany stan krążenia z zagrożeniem życia (stany zapaści i wstrząsu);

•    ostra faza zawału mięśnia sercowego lub udaru;

•    niestabilny stan metabolizmu (np. ciężki zespół poagresyjny, śpiączka niewiadomego pochodzenia);

•    niewystarczająca podaż tlenu dla komórek organizmu;

•    zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej;

•    ostry obrzęk płuc;

•    niewyrównana niewydolność serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zwiększonej osmolarności surowicy.

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami z patologicznymi stężeniami elektrolitów w surowicy, przewodnieniem i obrzękiem płuc.

W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak lub objawów reakcji anafilaktycznej (takich jak gorączka, dreszcze, wysypka lub duszność), należy natychmiast przerwać wlew.

Podczas infuzji produktu leczniczego Nutriflex Lipid special należy monitorować stężenie triglicerydów w surowicy.

W zależności od stanu metabolicznego pacjenta, może niekiedy dojść do hipertriglicerydemii. Jeśli stężenie triglicerydów w osoczu wzrośnie powyżej 3 mmol/l podczas podawania lipidów, zaleca się zmniejszenie szybkość infuzji. Jeśli stężenie triglicerydów w osoczu utrzymuje się powyżej 3 mmol/l, podawanie produktu leczniczego należy wstrzymać do momentu, gdy stężenie triglicerydów w surowicy wróci do wartości prawidłowych.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie produktu leczniczego Nutriflex Lipid special może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W razie występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę. Jeśli pacjent równocześnie otrzymuje dożylnie inne roztwory glukozy należy uwzględnić ilość dodatkowo podanej glukozy.

Przerwanie infuzji może być wskazane w przypadku wzrostu stężenia glukozy we krwi powyżej 14 mmol/l (250 mg/dl) podczas podawania produktu.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić to w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Ponowne odżywianie lub uzupełnianie substancji odżywczych u niedożywionych pacjentów lub pacjentów z niedoborami, może spowodować hipokaliemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię. Konieczna jest odpowiednia suplementacja elektrolitów odpowiednia do odchyleń od wartości prawidłowych.

Produktu leczniczego Nutriflex Lipid special nie wolno podawać równocześnie z krwią przy użyciu używając tego samego zestawu infuzyjnego z uwagi na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zasadniczo obowiązuje to samo dawkowanie jak dla osób dorosłych, lecz należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów cierpiących na inne choroby, takie jak niewydolność serca lub nerek, które często mogą towarzyszyć zaawansowanemu wiekowi.

Pacjenci z cukrzycą, upośledzeniem czynności serca lub nerek

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do wlewu podawanych w dużej objętości, produkt leczniczy Nutriflex Lipid special należy stosować u pacjentów z upośledzeniem czynności serca lub nerek z zachowaniem ostrożności.

Dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania tego produktu u pacjentów z cukrzycą bądź niewydolnością nerek.

Pacjenci z zaburzonym metabolizmem lipidów

Produkt Nutriflex Lipid special należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu lipidów, np. niewydolnością nerek, cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzeniem czynności wątroby, niedoczynnością tarczycy (z hipertriglicerydemią) i posocznicą. W razie podawania produktu Nutriflex Lipid special pacjentom z wyżej wymienionymi schorzeniami, konieczna jest kontrola stężenia triglicerydów w surowicy. Obecność hipertriglicerydemii 12 godzin po podaniu lipidów również wskazuje na zaburzenia w metabolizmie lipidów.

Przed rozpoczęciem infuzji należy wyrównać zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej.

Niezbędne jest monitorowanie poziomu elektrolitów w surowicy, równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej oraz - w trakcie długotrwałego żywienia pozajelitowego - morfologii krwi, wskaźników krzepnięcia oraz czynności wątroby.

Konieczna może być suplementacja elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych. W związku z tym, że preparat Nutriflex Lipid special zawiera cynk i magnez, należy zwrócić na to uwagę, podając go wraz z innymi preparatami zawierającymi te pierwiastki.

Jak w przypadku innych preparatów podawanych dożylnie, należy zachować warunki pełnej aseptyki w trakcie podawania preparatu Nutriflex Lipid special.

Ponieważ produkt Nutriflex Lipid special jest roztworem o złożonym składzie, nie zaleca się dodawania do niego innych roztworów (o ile nie wykazano zgodności - patrz punkt 6.2).

Zakłócenia testów laboratoryjnych

Jeśli krew do badań pobrana zostanie zanim lipidy w zostaną wystarczającym stopniu usunięte z krwiobiegu, podane lipidy mogą powodować zakłócenia w pewnych oznaczeniach laboratoryjnych (np. w przypadku oznaczania bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej i saturacji tlenem).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niektóre produkty lecznicze, takie jak np. insulina mogą oddziaływać na układ lipazy organizmu. Ten rodzaj oddziaływania wydaje się jednak mieć tylko ograniczone znaczenie kliniczne.

Heparyna podawana w dawkach klinicznych powoduje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do układu krążenia. Może to początkowo powodować wzrost lipolizy osoczowej, a następnie przejściowe obniżenie klirensu trójglicerydów.

Olej sojowy zawiera witaminę Ki. Może mieć to wpływ na działanie lecznicze pochodnych kumaryny, co powinno być ściśle monitorowane u pacjentów leczonych tego typu produktami leczniczymi.

Roztwory zawierające potas, takie jak Nutriflex Lipid special należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które zwiększają stężenie potasu w surowicy, takie jak diuretyki oszczędzające potas (triamteren, amiloryd, spironolakton), inhibitory ACE (np. kaptopril, enalapril), antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan), cyklosporyna i takrolimus.

Kortykosteroidy i ACTH związane są z zatrzymywaniem sodu i płynów w organizmie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Nutriflex Lipid special u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach z zastosowaniem terapeutycznych dawek poszczególnych składników produktu leczniczego Nutriflex Lipid special nie dostarczają wystarczających danych dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

W przypadku gdy zastosowanie żywienia pozajelitowego może okazać się konieczne w okresie ciąży, produkt leczniczy Nutriflex Lipid special należy podawać kobietom w ciąży tylko po starannym rozważeniu.

Karmienie piersią

Substancje czynne/metabolity produktu leczniczego Nutriflex Lipid special przenikają do mleka ludzkiego lecz przy dawkach terapeutycznych nie oczekuje się żadnego wpływu na organizm noworodków/niemowląt karmionych piersią.

Karmienie piersią nie jest zalecane u matek odżywianych pozajelitowo.

Płodność

Brak danych dot. stosowania produktu leczniczego Nutriflex Lipid special.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Poniższy wykaz zawiera działania ogólnoustrojowe, które można powiązać ze stosowaniem produktu leczniczego Nutriflex Lipid special. Jednak w przypadku właściwego stosowania produktu leczniczego w zakresie monitorowania dawek, przestrzegania ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, większość z nich występuje rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000).

Działania niepożądane wymieniono odpowiednio do częstości ich występowania: (>1/10)

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko:    nadkrzepliwość

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    reakcje alergiczne (np. reakcje anafilaktyczne, wykwity skórne, obrzęki krtani,

jamy ustnej i twarzy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:    hiperlipidemia, hiperglikemia, kwasica metaboliczna, kwasica ketonowa.

Częstość występowania tych działań niepożądanych jest zależna od dawki i może być większa w warunkach bezwzględnego lub względnego przedawkowania lipidów.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko:    senność

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko:    nadciśnienie lub niedociśnienie, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko:    duszność, zsinienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    nudności, wymioty, utrata apetytu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko:    rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko:    ból głowy, podwyższona temperatura ciała, nadmierne pocenie się, uczucie

zimna, dreszcze, ból pleców, kości, klatki piersiowej oraz okolicy lędźwiowej

Bardzo rzadko:    zespół przeciążenia tłuszczami (patrz poniżej)

W razie wystąpienia tych działań niepożądanych lub wzrostu stężenia triglicerydów podczas wlewu do ponad 3 mmol/l, należy przerwać wlew produktu Nutriflex Lipid special, lub jeśli to konieczne, kontynuować wlew przy zmniejszonym dawkowaniu.

Po ponownym rozpoczęciu wlewu, należy dokładnie obserwować pacjenta, zwłaszcza na początku, i oznaczać stężenie triglicerydów w surowicy w krótkich odstępach czasu.

Informacje dotyczące konkretnych działań niepożądanych

Nudności, wymioty, brak apetytu i hiperglikemia są objawami często związanymi ze stanem wymagającym żywienia pozajelitowego lub mogą być związane z żywieniem pozajelitowym.

Zespół przeciążenia tłuszczem

Zaburzona zdolność do eliminacji triglicerydów może doprowadzić do zespołu przeciążenia tłuszczami, który może być skutkiem przedawkowania. Należy obserwować pacjenta pod kątem ewentualnych objawów przeciążenia metabolicznego. Przyczyną mogą być uwarunkowania genetyczne (różny metabolizm u różnych pacjentów), lub na metabolizm tłuszczów może mieć wpływ obecna lub przebyta choroba. Zespół ten może pojawić się również w warunkach ostrej hipertriglicerydemii, nawet przy zalecanej szybkości wlewu, lub może być związany z nagłą zmianą stanu pacjenta, np. upośledzeniem czynności nerek lub zakażeniem. Zespołowi przeciążenia tłuszczami towarzyszą następujące objawy: hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, powiększenie wątroby (hepatomegalia) z lub bez żółtaczki (żółtaczka), powiększenie śledziony (splenomegalia), anemia, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zaburzenia czynników krzepnięcia krwi, hemoliza i retykulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby i śpiączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów

Przewodnienie, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów

Utrata aminokwasów drogą nerek z towarzyszącą temu utratą równowagi aminokwasowej, mdłości, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność surowicy, hiperosmolarna śpiączka hiperglikemiczna.

Objawy przedawkowania tłuszczów Patrz punkt 4.8.

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy natychmiast przerwać infuzj ę. Dalsze postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od rodzaju objawów i ich nasilenia. Jeśli po ustąpieniu objawów przedawkowania dalsza infuzja jest wskazana, należy stopniowo zwiększać szybkość infuzji z jednoczesnym monitorowaniem stanu pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Roztwory do żywienia pozajelitowego, mieszaniny kod ATC to B 05BA10

Mechanizm działania

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie do organizmu wszystkich składników niezbędnych do wzrostu i regeneracji tkanek, jak również energii niezbędnej do utrzymania wszystkich funkcji organizmu.

W procesie tym kluczową rolę odgrywają aminokwasy, gdyż niektóre z nich są niezbędne do syntezy białek. Jednoczesne podawanie źródeł energii (węglowodanów/tłuszczów) jest konieczne aby zapobiec niekorzystnemu wykorzystywaniu aminokwasów jako źródeł energii oraz aby dostarczyć energię dla dalszych reakcji energochłonnych.

Glukoza jest powszechnie metabolizowana w organizmie. Niektóre tkanki i organy, takie jak centralny układ nerwowy, szpik kostny, erytrocyty, nabłonek cewkowy pokrywają całkowicie swoje zapotrzebowanie energetyczne glukozą. Dodatkowo glukoza wykorzystywana jest również jako materiał do tworzenia różnych substancji komórkowych.

Z uwagi na wysoką wartość energetyczną tłuszcze są wydajnym źródłem energii. Długołańcuchowe triglicerydy dostarczają organizmowi niezbędne kwasy tłuszczowe do syntezy składników komórkowych. Dlatego właśnie emulsja tłuszczowa zawiera triglicerydy o średniej i dużej długości łańcucha (uzyskane z oleju sojowego).

Triglicerydy średniołańcuchowe są hydrolizowane, eliminowane z krążenia i całkowicie utleniane szybciej, niż triglicerydy o dużej długości łańcucha. Są to preferowane substraty energetyczne, szczególnie w przypadkach zaburzeń rozkładu i/lub wykorzystania triglicerydów długołańcuchowych, np. w przypadku niedoboru lipazy lipoproteinowej i/lub niedoboru kofaktorów lipazy lipoproteinowej.

Nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzą wyłącznie z triglicerydów długołańcuchowych łańcucha służą głównie profilaktyce i leczeniu niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Preparat Nutriflex Lipid special przeznaczony jest do infuzji dożylnych. W związku z tym wszystkie składniki preparatu mogą być natychmiast metabolizowane.

Dystrybucja

Dawka, szybkość infuzji, stan metaboliczny i indywidualny stan kliniczny pacjenta (poziom wygłodzenia) mają decydujące znaczenie dla maksymalnie osiągalnego stężenia triglicerydów. Kiedy produkt jest używany zgodnie z instrukcją z zachowaniem zaleceń dotyczących dawkowania, stężenia triglicerydów w zasadzie nie przekraczają wartości 3 mmol/l.

Przy stosowaniu zalecanych dawek, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe praktycznie całkowicie wiążą się z albuminami osocza. W związku z powyższym, jeśli przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania, średniołańcuchowe i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe nie przenikają przez barierę krew-mózg, a tym samym nie przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Aminokwasy wbudowywane są w wiele białek tworzących różne narządy. Ponadto każdy aminokwas występuje w formie wolnej we krwi i wewnątrz komórek.

Z uwagi na rozpuszczalność glukozy w wodzie, rozprowadzana jest ona przez krew po całym organizmie. Początkowo roztwór glukozy rozprowadzany jest do przestrzeni wewnątrzczyniowej, a następnie do przestrzeni wewnątrzkomórkowej .

Brak danych dotyczących przechodzenia składników produktu przez barierę łożyskową.

Metabolizm

Aminokwasy, które nie biorą udziału w procesie syntezy białek, są metabolizowane w następujący sposób. Grupa aminowa zostaje oddzielona od szkieletu węglowego na drodze transaminacji. Łańcuch węglowy ulega utlenianiu bezpośrednio do CO2 lub zostaje zużyty w wątrobie w procesie glukoneogenezy. Grupa aminowa jest również metabolizowana do mocznika w wątrobie.

Glukoza jest metabolizowana do CO2 i H2O na drodze znanych szlaków metabolicznych. Część glukozy jest wykorzystana do syntezy tłuszczów.

Po wlewie triglicerydy są hydrolizowane do glicerolu i kwasów tłuszczowych. Związki te są włączane do szlaków metabolicznych prowadzących do wytworzenia energii, syntezy biologicznie czynnych cząsteczek, glukoneogenezy i resyntezy lipidów.

Eliminacja

Jedynie niewielka ilość aminokwasów wydalana jest z moczem w stanie niezmienionym.

Nadmiar glukozy wydalany jest z moczem wyłącznie wówczas, gdy osiągnięty zostanie próg nerkowy dla glukozy.

Trójglicerydy średnio- i długołańcuchowe z oleju sojowego są całkowicie metabolizowane do _CO2 i H2O. Niewielkie ilości lipidów są tracone wyłącznie wraz ze złuszczającymi się komórkami skóry i innych nabłonków. Wydalanie triglicerydów przez nerki praktycznie nie zachodzi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych badań nieklinicznych dla produktu leczniczego Nutriflex Lipid special. Nie należy spodziewać się toksycznego działania mieszaniny składników odżywczych podawanych w terapii substytucyjnej, w przypadku podawania preparatu zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Toksyczny wpływ na układ rozrodczy

W różnych olejach roślinnych, szczególnie w oleju sojowym, mogą być zawarte fitoestrogeny, takie jak B - sitosterol. Przy podawaniu B - fitosterolu podskórnie i dopochwowo szczurom i królikom stwierdzono upośledzenie płodności. Jednakże zgodnie z obecnym stanem wiedzy działania zaobserwowane u zwierząt wydają się nie mieć znaczenia w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny (do ustalania pH)

Lecytyna z jaja kurzego Glicerol Sodu oleinian Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Preparat Nutriflex Lipid special nie może być stosowany jako nośnik dla innych produktów leczniczych, nie może być również podawany jednocześnie z innymi roztworami do infuzji bez uprzedniego potwierdzenia stabilności emulsji, gdyż nie jest wówczas możliwe zagwarantowanie odpowiedniej stabilności otrzymanej emulsji.

Dane dotyczące zgodności różnych dodatków (np. elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin) oraz ich trwałości udostępniane są na życzenie przez producenta.

6.3    Okres ważności

Wnieotwartym opakowaniu

2 lata

Po usunięciu opakowania ochronnego i po zmieszaniu zawartości worka

Wykazano stabilność chemiczno-fizyczną produktu po zmieszaniu zawartości worka przez 7 dni w temperaturze od 2°C do 8°C. Po wyjęciu worka z lodówki zawartość jest stabilna przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Po zmieszaniu z dodatkowymi zgodnymi substancjami

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać użyty natychmiast po zmieszaniu z dodatkowymi składnikami. Jeśli mieszanina nie zostanie podana natychmiast po dodaniu tych substancji, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Po pierwszym otwarciu opakowania (po wkłuciu do portu infuzyjnego)

Emulsja musi zostać zużyta natychmiast po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia produkt należy wyrzucić.

Przechowywać worek w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Preparat Nutriflex Lipid special dostarczany jest w miękkich, wielokomorowych workach wykonanych z poliamidu i polipropylenu zawierających:

-    625 ml (250 ml roztworu aminokwasów + 125 ml emulsji tłuszczowej + 250 ml roztworu glukozy),

-    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy),

-    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy),

-    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy),

Worek wielokomorowy pakowany jest w plastikowe opakowanie ochronne. Pomiędzy workiem a opakowaniem ochronnym umieszczona jest saszetka ze sproszkowanym żelazem.

Dwie górne komory można połączyć z komorą dolną poprzez przerwanie przegrody wewnętrznej (rozrywany zgrzew).

Konstrukcja worka umożliwia zmieszanie aminokwasów, glukozy, tłuszczów i elektrolitów w jednej komorze. Otwarcie przegrody wewnętrznej powoduje zmieszanie roztworów w warunkach sterylnych w jedną emulsję.

Informacja o pojemności worków podana jest na opakowaniu kartonowym, zwierającym pięć worków.

Wielkości opakowań: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Przygotowanie zmieszanej emulsji:

Wyjąć wewnętrzny worek z opakowania ochronnego i postępować według poniższych instrukcji:

-    ułożyć worek na twardej powierzchni,

-    wymieszać roztwór glukozy i roztwór aminokwasów poprzez naciskanie lewej górnej komory do rozrywanego zgrzewu, a następnie przyciskając prawą górną komorę do rozrywanego zgrzewu dodać emulsję tłuszczową,

-    dokładnie wymieszać zawartość worka.

Przed rozpoczęciem infuzji należy podgrzać roztwór do temperatury pokojowej.

Przygotowanie do infuzji:

-    złożyć worek i zawiesić na stojaku za uchwyt znajdujący się w środkowej jego części

-    zdjąć zamknięcie ochronne z portu infuzyjnego i rozpocząć infuzję z zastosowaniem standardowej techniki

Mieszanina jest mlecznobiałą jednorodną emulsją typu olej w wodzie.

Do użytku nadają się tylko nieuszkodzone worki, w których roztwory aminokwasów i glukozy są klarowne i bezbarwne lub lekko żółte. Nie należy stosować worków, w których doszło do przebarwienia roztworów lub do rozdzielenia faz (kropelki tłuszczu) w komorze zawierającej emulsję tłuszczową.

Preparat Nutriflex Lipid special dostarczany jest w opakowaniach jednodawkowych. Pojemnik i niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych pojemników.

W przypadku stosowania filtrów należy upewnić się, że są to filtry przepuszczające tłuszcze.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen, Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18706

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2011-09-13

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

NuTRIflex Lipid special