+ iMeds.pl

Nutriflex omega special -Ulotka Nutriflex omega special

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NuTRIflex Omega special Emulsja do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest NuTRIflex Omega special i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NuTRIflex Omega special

3.    Jak stosować NuTRIflex Omega special

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać NuTRIflex Omega special

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

NuTRIflex Omega special zawiera aminokwasy, elektrolity i kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla rozwoju lub regeneracji organizmu. Zawiera również kalorie w formie węglowodanów i tłuszczów.

NuTRIflex Omega special podawany jest pacjentom, którzy nie mogą odżywiać się doustnie, np. w okresie pooperacyjnym, pourazowym lub po oparzeniach, lub kiedy pacjent ma trudności z wchłanianiem pokarmu z żołądka lub jelit.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL

Kiedy nie stosować leku NuTRIflex Omega special

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na białko soi, ryb lub jaj, olej z orzeszków ziemnych lub na którykolwiek z pozostałych składników leku NuTRIflex Omega special.

•    Leku NuTRIflex Omega special nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Leku NuTRIflex Omega special nie należy stosować również w następujących przypadkach:

•    ostry wstrząs (reakcja anafilaktyczna),

•    zawał serca lub udar,

•    ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (ryzyko krwawień),

•    zablokowanie naczyń krwionośnych skrzepami krwi lub zatorami tłuszczowymi (zatorowość),

•    ciężka niewydolność wątroby,

•    ciężka niewydolność nerek przy braku dostępu do dializy,

•    nadmierna ilość wody w organizmie,

•    woda w płucach,

•    ciężka niewydolność serca,

•    niektóre zaburzenia przemiany materii, takie jak:

-    nadmierna ilość tłuszczu (lipidów) we krwi,

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów,

-    niektóre typy cukrzycy,

-    nietypowo wysokie stężenie cukru we krwi,

-    nietypowo wysokie stężenie sodu i (lub) potasu we krwi,

-    zaburzenia metabolizmu, które mogą wystąpić po zabiegach chirurgicznych lub urazach,

-    niewystarczająca dostawa tlenu do tkanek,

-    nietypowo wysokie stężenie kwasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując NuTRIflex Omega special

Ważne jest, aby poinformować lekarza o:

•    chorobie serca, wątroby lub nerek,

•    różnych zaburzeniach przemiany materii, takich jak cukrzyca, nietypowe stężenia tłuszczów we krwi i zaburzenia gospodarki wodno-solnej w organizmie.

Podczas stosowania produktu leczniczego, należy uważnie obserwować pacjentów w celu wykrycia występowania wczesnych objawów reakcji uczuleniowych.

Lekarz zleci wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, np. morfologię krwi w celu potwierdzenia, że organizm pacjenta radzi sobie z podawanymi środkami odżywczymi.

Personel pielęgniarski może również podjąć środki w celu upewnienia się, że organizm otrzymuje wystarczającą ilość płynów i elektrolitów. Poza lekiem NuTRIflex Omega special, mogą zostać podane inne środki odżywcze w celu pełnego zaspokojenia zapotrzebowania organizmu.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci i młodzieży.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

NuTRIflex Omega special może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    insulina,

•    heparyna,

•    leki zapobiegające niepożądanemu krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna lub inne pochodne kumaryny,

•    leki ułatwiające wydalanie moczu (leki moczopędne- diuretyki),

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (inhibitory ACE),

•    leki stosowane po przeszczepie, takie jak cyklosporyny i takrolimus.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może zostać przepisany kobietom w ciąży tylko, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania leku NuTRIflex Omega special w czasie ciąży.

Nie jest zalecane karmienie piersią, jeśli kobieta wymaga w tym czasie żywienia pozajelitowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

NuTRIflex Omega special jest zazwyczaj podawany pacjentom unieruchomionym w kontrolowanym środowisku (np. w szpitalu lub klinice), co wyklucza prawdopodobieństwo prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3. JAK STOSOWAĆ NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL

NuTRIflex Omega special jest podawany w formie wlewu dożylnego (kroplówki), czyli przez małą rurkę bezpośrednio do żyły.

Dorośli

Lekarz określi wymaganą dawkę leku oraz długość trwania leczenia.

Stosowanie u dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NuTRIflex Omega special

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku NuTRIflex Omega special u pacjenta może wystąpić tzw. zespół przeciążenia oraz następujące objawy:

•    nadmiar płynów i zaburzenia elektrolitów,

•    woda w płucach (obrzęk płuc),

•    utrata aminokwasów w moczu i zaburzenia równowagi aminokwasów,

•    wymioty, nudności,

•    dreszcze,

•    wysoki poziom cukru we krwi,

•    cukier w moczu,

•    zaburzenia lub utrata przytomności spowodowana bardzo wysokim stężeniem cukru we krwi,

•    powiększenie wątroby (hepatomegalia) z żółtaczką lub bez,

•    powiększenie śledziony (splenomegalia),

•    odkładanie się tłuszczu w wewnętrznych narządach,

•    odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby,

•    niedokrwistość, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia),

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),

•    krwawienie lub skłonność do krwawień,

•    zaburzenia krzepliwości krwi (potwierdzone zmianami w czasie krwawienia, czasie krzepnięcia, czasie protrombinowym, itd.),

•    gorączka, wysokie stężenie tłuszczów we krwi, bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie.

W razie wystąpienia powyższych objawów, należy natychmiast przerwać infuzję leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, NuTRIflex Omega special może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    reakcje uczuleniowe, na przykład choroby skóry, zadyszka, obrzęk ust, jamy ustnej i gardła, trudności z oddychaniem.

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

•    nudności, wymioty, brak apetytu.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    sinawy odcień skóry,

•    duszność,

•    ból głowy,

•    uderzenia gorąca,

•    zaczerwienie skory (rumień),

•    pocenie się,

•    dreszcze,

•    uczucie zimna,

•    wysoka temperatura ciała,

•    senność,

•    bóle pleców, klatki piersiowej, kości, okolicy lędźwiowej,

•    spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

•    zwiększona skłonność do powstawania zatorów krwi,

•    nietypowo wysokie stężenia tłuszczu lub cukru we krwi,

•    wysokie stężenie substancji kwasowych we krwi,

•    zbyt duża ilość lipidów może doprowadzić do zespołu przeciążenia tłuszczem. Więcej informacji na ten temat pod nagłówkiem “ Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NuTRIflex Omega special” w punkcie 3. Objawy zazwyczaj ustępują po przerwaniu infuzji leku.

W przypadku nasilenia się wyżej wymienionych działań niepożądanych lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Worek przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia, worek należy wyrzucić.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład leku NuTRIflex Omega special

Skład substancji czynnych w każdej komorze:

z górnej, lewej komory (roztwór glukozy)

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Glukoza j ednowodna co odpowiada glukozie bezwodnej

99.0    g

90.0    g

198.0    g

180.0    g

297.0    g

270.0    g

396.0    g

360.0    g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

1,56 g

3,120 g

4,680 g

6,240 g

Cynku octan dwuwodny

4,39 mg

8,78 mg

13,17 mg

17,56 mg

z górnej, prawej komory (emulsja tłuszczowa)

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Triglicerydy średniołańcuchowe

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Olej sojowy oczyszczony

10,0 g

20,0 g

30,0 g

40,0 g

Triglicerydy kwasu omega-3

2,5 g

5,0 g

7,5 g

10,0 g

z dolnej komory (roztwór aminokwasów)

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Izoleucyna

2,06 g

4,11 g

6,16 g

8,21 g

Leucyna

2,74 g

5,48 g

8,22 g

10,96 g

Lizyny chlorowodorek co odpowiada lizynie

2,49 g 1,99 g

4.98    g

3.98    g

7,46 g 5,96 g

9.95    g

7.95    g

Metionina

1,71 g

3,42 g

5,13 g

6,84 g

Fenyloalanina

3,08 g

6,15 g

9,22 g

12,29 g

Treonina

1,59 g

3,18 g

4,76 g

6,35 g

Tryptofan

0,50 g

1,00 g

1,50 g

2,00 g

Walina

2,26 g

4,51 g

6,76 g

9,01 g

Arginina

2,37 g

4,73 g

7,09 g

9,45 g

Histydyny chlorowodorek jednowodny co odpowiada histydynie

1,48 g

1,10 g

2,96 g 2,19 g

4,44 g 3,29 g

5,92 g 4,38 g

Alanina

4,25 g

8,49 g

12,73 g

16,98 g

Kwas asparaginowy

1,32 g

2,63 g

3,94 g

5,25 g

Kwas glutaminowy

3,07 g

6,14 g

9,20 g

12,27 g

Glicyna

1,45 g

2,89 g

4,33 g

5,78 g

Prolina

2,98 g

5,95 g

8,93 g

11,90 g

Seryna

2,63 g

5,25 g

7,88 g

10,50 g

Sodu wodorotlenek

0,732 g

1,464 g

2,196 g

2,928 g

Sodu chlorek

0,237 g

0,473 g

0,710 g

0,946 g

Sodu octan trójwodny

0,157 g

0,313 g

0,470 g

0,626 g

Potasu octan

2,306 g

4,611 g

6,917 g

9,222 g

Magnezu octan czterowodny

0,569 g

1,137 g

1,706 g

2,274 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,390 g

0,779 g

1,168 g

1,558 g

Skład substancji czynnych w 1000 ml gotowej mieszaninie:

Izoleucyna

3,28 g

Leucyna

4,38 g

Lizyny chlorowodorek

3,98 g

co odpowiada lizynie

3,18 g

Metionina

2,74 g

Treonina

2,54 g

Walina

3,60 g

Arginina

3,78 g

Histydyny chlorowodorek jednowodny

2,37 g

co odpowiada histydynie

1,75 g

Alanina

6,79 g

Glicyna

2,31 g

Kwas asparaginowy

2,1 g

Kwas glutaminowy

4,91 g

Prolina

4,76 g

Seryna

4,2 g

Fenyloalanina

4,92 g

Tryptofan

0,8 g

Sodu wodorotlenek

1,171 g

Sodu chlorek

0,378 g

Sodu octan trójwodny

0,25 g

Potasu octan

3,689 g

Magnezu octan czterowodny

0,91 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,623 g

Glukoza j ednowodna

158,4 g

co odpowiada glukozie

144,0 g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

2,496 g

Cynku octan dwuwodny

7,0 mg

Triglicerydy średniołańcuchowe

20,0 g

Olej sojowy oczyszczony

16,0 g

Triglicerydy kwasu omega-3

4,0 g

Pozostałe składniki to kwas cytrynowy jednowodny, lecytyna z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, all-rac-a-tokoferol, sodu wodorotlenek do ustalania pH i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda NuTRIflex Omega special i co zawiera opakowanie

Gotowy do użycia produkt jest emulsją do infuzji, co oznacza, że jest podawany przez niewielką rurkę do żyły.

NuTRIflex Omega special jest dostarczany w elastycznych workach trójkomorowych zawierających:

•    625 ml (250 ml roztworu aminokwasów + 125 ml emulsji tłuszczowej + 250 ml roztworu glukozy),

•    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy),

•    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy),

•    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy).

Roztwory glukozy i aminokwasów są przezroczyste i bezbarwne lub lekko żółte. Emulsja tłuszczowa jest barwy mleczno-białej.

Każdy worek pakowany jest dodatkowo w plastikowe opakowanie ochronne. Pomiędzy workiem i plastikowym opakowaniem ochronnym umieszczona jest saszetka ze środkiem pochłaniającym tlen. Dwie górne komory można połączyć z dolną komorą rozrywając wewnętrzną przegrodę.

Produkt jest dostępny w tekturowych pudełkach zawierających pięć worków. Rodzaje opakowań: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1    Adres korespondencyjny:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Tel.: +49/5661/71-0 faks:    +49/5661/71-4567

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czech

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special Nutriflex Omega special NuTRIflex Omega special Nutriflex Omega special Reanutriflex Omega G 144/N 8/E NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega 5.74 NuTRIflex Omega special Nutrispecial Omega NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special Nutriflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special NuTRIflex Omega special Nutriflex Omega G 144/N 8/E NuTRIflex Omega especial Nutriflex Omega special NuTRIflex Omega special

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2011-03-02

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

NuTRIflex Omega special jest dostarczany w opakowaniach do jednorazowego użytku.

Niewykorzystaną część roztworu należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie worków, które nie są uszkodzone, i w których roztwory aminokwasów i glukozy są przezroczyste. Nie wolno używać worków, w których doszło do rozdzielenia faz (kropelki oleju) w komorze zawierającej emulsję tłuszczową.

Jeśli wykorzystywane są filtry, muszą być przepuszczalne dla tłuszczów. NuTRIflex Omega special zawiera nie więcej niż 25 ^g/l aluminium. Przygotowanie zmieszanej emulsji

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

•    otworzyć worek i położyć na stabilnym podłożu,

•    otworzyć wewnętrzną przegrodę dwóch górnych komór używając obu rąk,

•    krótko zmieszać ze sobą zawartość worka.

Przygotowanie leku do infuzji:

•    złożyć dwie puste komory do tyłu,

•    zawiesić worek na stojaku do kroplówek za środkowy uchwyt,

•    zdjąć osłonkę ochronną z portu infuzyjnego i wykonać wlew standardową techniką.

Przed podaniem należy doprowadzić emulsję do temperatury pokojowej.

Okres ważności po usunięciu opakowania ochronnego i po zmieszaniu zawartości worka Po zmieszaniu zawartości worka, produkt zachowuje stabilność chemiczno-fizyczną przez 4 dni w temperaturze 2°C -8°C oraz przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Okres ważności po zmieszaniu z dodatkowymi zgodnymi substancjami Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami. Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

NuTRIflex Omega special należy użyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Produkt NuTRIflex Omega special może być mieszany tylko z produktami leczniczymi, których zgodność została wykazana. Dane na temat zgodności z różnymi dodanymi substancjami (np. elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz odpowiednich okresów ważności takich mieszanin mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

Nie używać leku NuTRIflex Omega special, jeśli:

•    w komorze z emulsją tłuszczową doszło do odbarwienia lub oddzielenia się warstwy oleju,

•    w komorze z roztworem aminokwasów i glukozy widoczne są zanieczyszczenia lub doszło do

zmętnienia płynów.

8

NuTRIflex Omega special

Charakterystyka Nutriflex omega special

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NuTR!flex Omega special, emulsja do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład gotowej do użycia emulsji do dożylnej infuzji po zmieszaniu zawartości komór:

z górnej, lewej komory (roztwór glukozy

1000 ml

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Glukoza j ednowodna co odpowiada glukozie bezwodnej

158,4 g 144,0 g

99.0    g

90.0    g

198.0    g

180.0    g

297.0    g

270.0    g

396.0    g

360.0    g

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

2,496 g

1,56 g

3,120g

4,680 g

6,240 g

Cynku octan dwuwodny

7,02 mg

4,39 mg

8,78 mg

13,17 mg

17,56 mg

z górnej, prawej komory (emulsja tłuszczowa)

1000 ml

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Triglicerydy średniołańcuchowe

20,0 g

12,5 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Olej sojowy oczyszczony

16,0 g

10,0 g

20,0 g

30,0 g

40,0 g

Triglicerydy kwasów omega-3

4,0 g

2,5 g

5,0 g

7,5 g

10,0 g

z dolnej komory (roztwór aminokwasów)

1000 ml

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Izoleucyna

3,28 g

2,06 g

4,11 g

6,16 g

8,21 g

Leucyna

4,38 g

2,74 g

5,48 g

8,22 g

10,96 g

Lizyny chlorowodorek

3,98 g

2,49 g

4,98 g

7,46 g

9,95 g

co odpowiada lizynie

3,18 g

1,99 g

3,98 g

5,96 g

7,95 g

Metionina

2,74 g

1,71 g

3,42 g

5,13 g

6,84 g

Fenyloalanina

4,92 g

3,08 g

6,15 g

9,22 g

12,29 g

Treonina

2,54 g

1,59 g

3,18 g

4,76 g

6,35 g

Tryptofan

0,80 g

0,50 g

1,00 g

1,50 g

2,00 g

Walina

3,60 g

2,26 g

4,51 g

6,76 g

9,01 g

Arginina

3,78 g

2,37 g

4,73 g

7,09 g

9,45 g

Histydyny chlorowodorek jednowodny

2,37 g

1,48 g

2,96 g

4,44 g

5,92 g

co odpowiada histydynie

1,75 g

1,10 g

2,19 g

3,29 g

4,38 g

Alanina

6,79 g

4,25 g

8,49 g

12,73 g

16,98 g

Kwas asparaginowy

2,10 g

1,32 g

2,63 g

3,94 g

5,25 g

Kwas glutaminowy

4,91 g

3,07 g

6,14 g

9,20 g

12,27 g

Glicyna

2,31 g

1,45 g

2,89 g

4,33 g

5,78 g

Prolina

4,76 g

2,98 g

5,95 g

8,93 g

11,90 g

Seryna

4,20 g

2,63 g

5,25 g

7,88 g

10,50 g

Sodu wodorotlenek

1,171 g

0,732 g

1,464 g

2,196 g

2,928 g

Sodu chlorek

0,378 g

0,237 g

0,473 g

0,710 g

0,946 g

Sodu octan trójwodny

0,250 g

0,157 g

0,313 g

0,470 g

0,626 g

Potasu octan

3,689 g

2,306 g

4,611 g

6,917 g

9,222 g

Magnezu octan czterowodny

0,910 g

0,569 g

1,137 g

1,706 g

2,274 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,623 g

0,390 g

0,779 g

1,168 g

1,558 g

1000 ml

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Zawartość aminokwasów (g)

57,4

35,9

71,8

107,7

143,6

Zawartość azotu (g)

8

5

10

15

20

Zawartość węglowodanów (g)

144

90

180

270

360

Zawartość tłuszczów (g)

40

25

50

75

100

Elektrolity (mmol)

Sód

53,6

33,5

67

100,5

134

Potas

37,6

23,5

47

70,5

94

Magnez

4,24

2,65

5,3

7,95

10,6

Wapń

4,24

2,65

5,3

7,95

10,6

Cynk

0,03

0,02

0,04

0,06

0,08

Chlorki

48

30

60

90

120

Octany

48

30

60

90

120

Fosforany

16

10

20

30

40

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do infuzji

Roztwory aminokwasów i glukozy: przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte roztwory Emulsja tłuszczowa: biała, mleczna emulsja typu olej w wodzie

1000 ml

625 ml

1250 ml

1875 ml

2500 ml

Energia z tłuszczów [kJ (kcal)]

1592

(380)

995 (240)

1990

(475)

2985

(715)

3980

(950)

Energia z węglowodanów [kJ (kcal)]

2412

(576)

1510

(360)

3015

(720)

4520

(1080)

6030

(1440)

Energia z aminokwasów [kJ (kcal)]

936 (224)

585 (140)

1170

(280)

1755

(420)

2340

(560)

Energia pozabiałkowa [kJ (kcal)]

4004

(956)

2505

(600)

5005

(1195)

7510

(1795)

10010

(2390)

Energia całkowita [kJ (kcal)]

4940

(1180)

3090

(740)

6175

(1475)

9265

(2215)

12350

(2950)

Osmolalność (mOsm/kg)

2090

pH

5,0 - 6,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dostarczenie energii i niezbędnych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-3 i omega-6, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z umiarkowanym lub silnym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

Zaleca się ciągłe podawanie produktu leczniczego NuTRIflex Omega special. Stopniowe zwiększanie szybkości infuzji przez pierwsze 30 minut, aż do osiągnięcia wymaganej szybkości infuzji zapobiega ewentualnym powikłaniom.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa wynosi 35 ml na kg masy ciała, co odpowiada:

2,0 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę

5.04    g glukozy na kg masy ciała na dobę

1.4    g tłuszczów na kg masy ciała na dobę.

Maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada:

0,1 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę 0,24 g glukozy    na    kg    masy    ciała na godzinę

0,07 g tłuszczów na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji równej 119 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 6,8 g na godzinę, glukozy 17,1 g na godzinę a tłuszczów 4,8 g na godzinę.

Ogólnie, zaleca się, aby maksymalna podaż energetyczna nie przekraczała 40 kcal na kg masy ciała na dobę. W szczególnych wskazaniach, np. u pacjentów z oparzeniami, możliwe jest stosowanie większych dawek.

Dzieci

Profil bezpieczeństwa i skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostały ustalone.

Długość stosowania

Długość leczenia dla wymienionych wskazań jest nieograniczona. Podczas długotrwałego podawania produktu leczniczego NuTRIflex Omega special konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dodatkowe pierwiastki śladowe i witaminy.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Wlew dożylny do żyły centralnej.

4.3. Przeciwwskazania

-    zaburzenia przemiany aminokwasów,

-    zaburzenia przemiany tłuszczów,

-    hiperkaliemia, hipernatriemia,

-    niestabilny metabolizm (np. ciężkie stany pourazowe, niewyrównana cukrzyca, śpiączka nieznanego pochodzenia),

-    hiperglikemia nie odpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę,

-    kwasica,

-    cholestaza wewnątrzwątrobowa,

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    ciężka niewydolność nerek przy braku dostępu do hemofiltracji lub dializy,

-    ujawniona niewydolność serca,

-    pogarszające się skazy krwotoczne,

-    ostry zawał mięśnia sercowego i udar,

-    ostre epizody zakrzepowo-zatorowe, zator tłuszczowy,

-    stwierdzona nadwrażliwość na białko jaj, ryb lub soi, olej arachidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ze względu na skład, produktu leczniczego NuTRIflex Omega special nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat.

Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego:

-    niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs),

-    hipoksja komórkowa,

-    stany przewodnienia,

-    zaburzenia elektrolitowe i równowagi płynowej,

-    ostry obrzęk płuc,

-    niewyrównana niewydolność serca.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

Jak w przypadku innych roztworów do infuzji o dużej objętości, produkt leczniczy NuTRIflex Omega special należy stosować ostrożnie w przypadku pacjentów z zaburzoną czynnością serca lub nerek. Przed podaniem produktu leczniczego należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów, elektrolitów lub aminokwasów ( np. odwodnienie hipotoniczne, hiperkaliemia, kwasica).

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami z patologicznymi stężeniami elektrolitów w surowicy, przewodnieniem i obrzękiem płuc.

Należy kontrolować stężenie triglicerydów w surowicy podczas stosowania produktu leczniczego NuTRIflex Omega special. U pacjentów z podejrzeniem zaburzeń w metabolizmie tłuszczów, przed rozpoczęciem wlewu należy wykluczyć lipemię na czczo. W przypadku wystąpienia lipemii na czczo podawanie tłuszczów jest przeciwwskazane. Obecność hipertriglicerydemii 12 godzin po podaniu tłuszczów również wskazuje na zaburzenia w metabolizmie tłuszczów.

NuTRIflex Omega special należy podawać ostrożnie w stanach zaburzonego metabolizmu lipidów, co może występować u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzeniami czynności wątroby, niedoczynnością tarczycy (z hipertriglicerydemią), chorobą płuc i posocznicą. Jeśli NuTRIflex Omega special jest podawany pacjentom z wyżej wymienionymi schorzeniami, konieczna jest ścisła kontrola stężenia triglicerydów w surowicy.

W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak lub objawów reakcji anafilaktycznej (takich jak gorączka, dreszcze, wysypka lub duszności), należy natychmiast przerwać wlew

W zależności od stanu metabolicznego pacjenta, może niekiedy dojść do hipertriglicerydemii lub podwyższenia stężenia glukozy we krwi. Jeśli stężenie triglicerydów w osoczu wzrośnie powyżej 3 mmol/l podczas podawania tłuszczów, zaleca się zmniejszyć szybkość infuzji. W przypadku gdy stężenie triglicerydów w osoczu utrzymuje się powyżej 3 mmol/l, podawanie produktu leczniczego należy wstrzymać do momentu, gdy stężenie triglicerydów w surowicy wróci do wartości prawidłowych.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie produktu leczniczego NuTRIflex Omega special może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę

Zmniejszenie dawki lub przerwanie wlewu jest również wskazane w przypadku wzrostu stężenia glukozy we krwi powyżej 14 mmol/l (250 mg/dl) podczas podawania produktu.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić to w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Produktu leczniczego NuTRIflex Omega special nie wolno podawać równocześnie z przetaczaniem krwi używając tego samego zestawu infuzyjnego z uwagi na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacj i.

Ponadto, konieczne jest kontrolowanie stężenia elektrolitów w surowicy, bilansu płynów, równowagi kwasowo-zasadowej, a podczas leczenia długotrwałego- liczby krwinek, parametrów krzepnięcia i czynności wątroby.

Tłuszcze zawarte w produkcie leczniczym mogą zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia tlenem), o ile próbki krwi zostały pobrane zanim doszło do eliminacji tłuszczów.

Może być konieczna substytucja elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych.

Ponieważ NuTRIflex Omega special zawiera cynk i magnez, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z roztworami zawierającymi te pierwiastki.

Brak jest doświadczenia klinicznego stosowania produktu leczniczego NuTRIflex Omega special u dzieci i młodzieży.

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u pacjentów z cukrzyca i niewydolnością nerek.

Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji produktu leczniczego NuTRIflex Omega special konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki

Witamina E może zaburzać działanie witaminy K w syntezie czynników krzepnięcia. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi lub podejrzewanym niedoborem witaminy K.

NuTRIflex Omega special jest produktem leczniczym o złożonym składzie. Z tego względu, nie zaleca się mieszania go z innymi roztworami.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niektóre leki, takie jak insulina mogą oddziaływać na układ lipaz. Ten rodzaj interakcji, ma jednak ograniczone znaczenie kliniczne.

Heparyna podawana w dawkach klinicznych powoduje krótkotrwałe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krwiobiegu. Może to początkowo zwiększać lipolizę w osoczu, po czym następuje krótkotrwałe zmniejszenie klirensu triglicerydów.

Olej sojowy zawiera witaminę Ki. Może mieć to wpływ na działanie lecznicze pochodnych kumaryny, które należy ściśle obserwować u pacjentów leczonych tymi lekami.

Roztwory zawierające potas, takie jak NuTRIflex Omega special należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które zwiększają stężenie potasu w surowicy (np. środki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, cyklosporyna lub takrolimus).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego NuTRIflex Omega special u kobiet w ciąży.

Zastosowanie żywienia pozajelitowego może być konieczne w okresie ciąży. NuTRIflex Omega special należy podawać kobietom w ciąży jedynie po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Brak jest doświadczenia w stosowaniu produktu leczniczego NuTRIflex Omega special u karmiących matek.

Nie wiadomo czy NuTRIflex Omega special przechodzi przez barierę łożyska lub czy jest wydalany z mlekiem. Brak jest również stosownych danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach. Karmienie piersią nie jest zalecane u matek na żywieniu pozajelitowym.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy

4.8.    Działania niepożądane

Poniższy wykaz zawiera reakcje systemowe, które można powiązać ze stosowaniem produktu leczniczego NuTRIflex Omega special. Jednak w przypadku właściwego stosowania produktu leczniczego w zakresie monitorowania dawek, przestrzegania ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, większość z nich występuje rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (< 1/10 000):    hiperkoagulacja

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    reakcje alergiczne (np. reakcje anafilaktyczne,

wykwity skórne, obrzęk krtani, jamy ustnej i twarzy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko (< 1/10,000):    hiperlipidemia, hiperglikemia, kwasica metaboliczna,

kwasica ketonowa

Częstość wymienionych działań niepożądanych jest zależna od dawki i może być wyższa w warunkach bezwzględnego lub względnego przedawkowania tłuszczów.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    senność

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    nadciśnienie lub niedociśnienie, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    duszność, sinica

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100):    nudności, wymioty, utrata apetytu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    rumień

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscach podania

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):    ból głowy, wzrost temperatury ciała, pocenie się, uczucie

zimna, dreszcze, bóle pleców, kości, klatki piersiowej i lędźwi

Bardzo rzadko (< 1/10 000):    zespół przeciążenia tłuszczem (patrz poniżej).

W razie pojawienia się tych działań niepożądanych lub wzrostu stężenia triglicerydów podczas wlewu do ponad 3 mmol/l, należy przerwać wlew produktu leczniczego NuTRIflex Omega special, lub jeśli to konieczne, kontynuować wlew w mniejszych dawkach.

Po ponownym rozpoczęciu wlewu, należy dokładnie obserwować pacjenta, zwłaszcza na początku, i oznaczać stężenie triglicerydów w surowicy w krótkich odstępach czasu.

Triglicerydy, które zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, mogą wydłużyć czas krwawienia i hamować agregację płytek krwi. U pacjentów z astmą aspirynową, może również dojść do pogorszenia czynności płuc.

Nudności, wymioty, brak apetytu i hiperglikemia są objawami często związanymi ze stanem wymagającym żywienia pozajelitowego lub mogą towarzyszyć żywieniu pozajelitowemu.

Zespół przeciążenia tłuszczem

Zaburzona zdolność do eliminacji triglicerydów może doprowadzić do zespołu przeciążenia tłuszczem, który może być skutkiem przedawkowania emulsji tłuszczowych. Należy obserwować możliwe objawy przeciążenia metabolicznego. Przyczyną mogą być uwarunkowania genetyczne (różny metabolizm u różnych pacjentów), lub na metabolizm tłuszczów może mieć wpływ obecna lub przebyta choroba. Zespół ten może pojawić się również w ostrej hipertriglycerydemii, nawet przy zalecanej szybkości wlewu, lub może być związany z nagłą zmianą stanu pacjenta, np., niewydolnością nerek lub zakażeniem. Zespól przeciążenia tłuszczem charakteryzują: hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza i retykulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zwykle odwracalne, jeśli infuzja emulsji tłuszczowej zostanie przerwana.

W przypadku wystąpienia objawów zespołu przeciążenia tłuszczem, należy natychmiast przerwać wlew produktu leczniczego NuTRIflex Omega special.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Utrata aminokwasów przez nerki z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Objawy przedawkowania lipidów Patrz punkt 4.8.

Leczenie

W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji. Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości.

W przypadku ponownego rozpoczęci infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego, mieszaniny Kod ATC: B 05BA10

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie wszystkich niezbędnych składników do rozwoju i regeneracji tkanek.

W tym przypadku aminokwasy są szczególnie ważne, gdyż niektóre z nich stanowią niezbędne składniki syntezy białek. Jednoczesne podawanie źródeł energii (węglowodanów/tłuszczów) jest konieczne aby zapobiec fałszywemu wykorzystaniu aminokwasów jako źródeł energii oraz aby dostarczyć energię dla dalszych reakcji energochłonnych.

Glukoza jest metabolizowana przez wszystkie komórki organizmu, a dla niektórych tkanek i narządów, np. układu nerwowego, szpiku kostnego, erytrocytów, nabłonka cewek nerkowych, stanowi jedyne źródło energii. Dodatkowo, glukoza pełni rolę składnika budulcowego różnych substancji wytwarzanych przez komórki.

Ze względu na swoją wysoką gęstość tłuszcze stanowią efektywną formę podaży energii i dostarczają organizmowi niezbędne kwasy tłuszczowe do syntezy składników komórkowych i prostaglandyn. W tym celu emulsja tłuszczowa zawiera triglicerydy średniołańcuchowe i długołańcuchowe (olej sojowy).

Triglicerydów długołańcuchowych zawierają triglicerydy omega-6 i omega-3 zapewniające dostawę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ich podstawowym zadaniem jest zapobieganie i leczenie niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych. Stanowią one również źródło kalorii. NuTRIflex Omega special zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-6, przede wszystkim w postaci kwasu linolowego, i kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego, kwasu eikozapentaenowego i kwasu dekozaheksaenowego. Stosunek kwasów tłuszczowych omega -6 do kwasów omega-3 w produkcie leczniczym NuTRIflex Omega special wynosi około 3:1.

Triglicerydy średniołańcuchowe ulegają znacznie szybszej hydrolizie, wydaleniu z krążenia i całkowitemu utlenieniu niż triglicerydy długołańcuchowe. Stanowią one preferowany substrat energii, zwłaszcza przy zaburzeniach rozkładu i (lub) wykorzystania triglicerydów długołańcuchowych, np. w przypadku niedoboru lipazy lipoproteinowej i (lub) niedoboru kofaktorów lipazy lipoproteinowej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

NuTRIflex Omega special jest podawany w formie wlewu dożylnego. W związku z tym, wszystkie substraty są natychmiast dostępne dla metabolizmu.

Aminokwasy, które nie biorą udziału w syntezie białek, są metabolizowane w następujący sposób: grupa aminowa oddzielana jest od łańcucha węglowego w wyniku transaminacji. Łańcuch węglowy ulega bezpośredniemu utlenieniu do CO2 lub jest wykorzystywany jako substrat w procesie glukoneogenezy zachodzącym w wątrobie. Grupa aminowa jest metabolizowana w wątrobie do mocznika.

Glukoza jest metabolizowana do CO2 i H2O poprzez znane ścieżki metaboliczne. Część glukozy jest wykorzystywana do syntezy tłuszczów

Stosując zalecane dawki, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe praktycznie całkowicie wiążą się z albuminą osocza.

W związku z powyższym, jeśli przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania średniołańcuchowe i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe nie przenikają przez barierę krew-mózg, a tym samym nie przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Brak danych dotyczących przechodzenia przez barierę łożyskową i przenikania do mleka.

Dawka, szybkość infuzji, stan metaboliczny i indywidualny stan kliniczny pacjenta (stężenie na czczo) mają decydujące znaczenie dla maksymalnie osiągalnego stężenia triglicerydów. Kiedy produkt jest używany zgodnie z instrukcją z zachowaniem zaleceń dotyczących dawek, stężenia triglicerydów, w zasadzie, nie przekraczają wartości 3 mmol/l.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych produktu leczniczego NuTRIflex Omega special.

Badania przedkliniczne przeprowadzone z użyciem emulsji tłuszczowej zawierającej dwa razy większe stężenie triglicerydów kwasów omega-3 z odpowiednio niższą ilość triglicerydów długołańcuchowych nie wykazały innych działań niż oczekiwane, typowe, obserwowane podczas przyjmowania dużych ilości tłuszczów.

Nie należy oczekiwać toksycznego wpływu mieszanin składników odżywczych podawanych w zalecanych dawkach w ramach terapii substytucyjnej.

Toksyczny wpływ na układ rozrodczy

Fitoestrogeny, takie jak beta - sitosterol mogą być zawarte w różnych olejach roślinnych, zwłaszcza w oleju sojowym. U szczurów i królików beta -sitosterol podawany podskórnie i dopochwowo powodował zaburzenia płodności. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy reakcje zaobserwowane u zwierząt wydają się nie mieć znaczenia w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny

Lecytyna z jaja kurzego

Glicerol

Sodu oleinian

all-rac-a-Tokoferol

Sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt NuTRIflex Omega special może być mieszany tylko z produktami leczniczymi, których zgodność została wykazana.

Dane na temat zgodności z różnymi dodanymi substancjami (np. elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy) oraz odpowiednich okresów ważności takich mieszanin mogą być dostarczone na żądanie przez producenta.

6.3.    Okres ważności

-    Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 2 lata

-    Okres ważności po usunięciu opakowania ochronnego i po zmieszaniu zawartości worka

Po zmieszaniu zawartości worka, produkt zachowuje stabilność chemiczno-fizyczną przez 4 dni w temperaturze od 2°C do 8°C oraz przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

—    Okres ważności po zmieszaniu z dodatkowymi zgodnymi substancjami

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami. Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

—    Okres ważności po otwarciu opakowania

Emulsję należy użyć natychmiast po otwarciu pojemnika.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać. W razie przypadkowego zamrożenia, worek należy wyrzucić.

Worki przechowywać w tekturowym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

NuTRIflex Omega special jest dostarczany w elastycznych wielokomorowych workach wykonanych z poliamidu i polipropylenu zawierających:

—    625 ml (250 ml roztworu aminokwasów + 125 ml emulsji tłuszczowej + 250 ml roztworu glukozy)

—    1250 ml (500 ml roztworu aminokwasów + 250 ml emulsji tłuszczowej + 500 ml roztworu glukozy)

—    1875 ml (750 ml roztworu aminokwasów + 375 ml emulsji tłuszczowej + 750 ml roztworu glukozy)

—    2500 ml (1000 ml roztworu aminokwasów + 500 ml emulsji tłuszczowej + 1000 ml roztworu glukozy)

Worki są pakowane w dodatkowe plastikowe opakowania ochronne. Pomiędzy workiem a opakowaniem ochronnym umieszczona jest saszetka ze środkiem pochłaniającym tlen; saszetka wykonana z obojętnego materiału zawiera sproszkowany wodorotlenek żelaza.

Dwie górne komory można połączyć z komorą dolną rozrywając wewnętrzną przegrodę (rozrywany spaw).

Worek został tak zaprojektowany, aby umożliwić wymieszanie aminokwasów, glukozy, tłuszczów i elektrolitów w jednej komorze. Rozerwanie spawu powoduje sterylne zmieszanie zawartości do postaci emulsji.

Produkt dostępny w tekturowych pudełkach zawierających pięć worków.

Rodzaje opakowań: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml i 5 x 2500 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania pojemnika, opakowania zewnętrznego i pochłaniacza tlenu.

Przygotowanie zmieszanej emulsji

Wyjąć worek z opakowania ochronnego i postępować w następujący sposób:

-    położyć worek na stabilnym podłożu,

-    otworzyć wewnętrzną przegrodę dwóch górnych komór używając obu rąk,

-    dokładnie zmieszać zawartość worka.

Przygotowanie do infuzji:

-    złożyć worek i zawiesić go na stojaku do kroplówek za środkowy uchwyt,

-    zdjąć osłonkę ochronną z portu infuzyjnego i wykonać wlew standardową techniką.

Mieszanina jest mlecznobiałą jednorodną emulsją typu olej w wodzie.

Należy używać wyłącznie worków, które nie są uszkodzone, i w których roztwory aminokwasów i glukozy są przezroczyste i wolne od zanieczyszczeń. Nie należy używać worków, w których nastąpiło odbarwienie lub widoczne rozdzielenie faz (kropelki oleju) w komorze zawierającej emulsję tłuszczową.

NuTRIflex Omega special jest dostarczany w opakowaniach do jednorazowego użytku. Niewykorzystaną część roztworu należy wyrzucić.

Przed podaniem należy doprowadzić emulsję do temperatury pokojowej.

Jeśli wykorzystywane są filtry, muszą być przepuszczalne dla tłuszczów.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres korespondencyjny:

34209 Melsungen Niemcy

Telefon: +49/5661/71-0 Faks:    +49/5661/71-4567

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17883

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2011-03-02 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZO-ÍO-UOZ

NuTRIflex Omega special