+ iMeds.pl

Nutrineal pd4 clear-flex -Ulotka Nutrineal pd4 clear-flex

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

NUTRINEAL PD4 CLEAR-FLEX, roztwór do dializy otrzewnowej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Nutrineal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Nutrineal

3.    Jak stosować Nutrineal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Nutrineal

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Nutrineal i w jakim celu się go stosuje

Nutrineal jest roztworem do dializy otrzewnowej, który nie zawiera glukozy. Umożliwia on usunięcie z krwi wody i zbędnych produktów przemiany materii oraz koryguje nieprawidłowości w składzie krwi.

Nutrineal może zostać przepisany:

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, wymagająca zastosowania dializy otrzewnowej

•    szczególnie, gdy pacjent jest niedożywiony.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutrineal

Lekarz prowadzący oceni czy dla danego pacjenta Nutrineal jest odpowiednim roztworem do leczenia z zastosowaniem dializy otrzewnowej. Weźmie on pod uwagę wszelkie czynniki zawarte w historii medycznej pacjenta, które mogłyby wykluczyć zastosowanie roztworów do dializy otrzewnowej.

Kiedy nie stosować leku Nutrineal

NIE wolno stosować leku Nutrineal w następujących przypadkach:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na którekolwiek aminokwasy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli stężenie mocznika we krwi jest większe niż 38 mmol/l.

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie wpływające na metabolizm któregokolwiek z aminokwasów.

•    jeśli stężenie potasu we krwi jest zbyt małe.

•    jeśli u pacjenta występują objawy mocznicy, takie jak utrata apetytu, nudności lub wymioty.

•    jeśli stężenie wodorowęglanów we krwi jest zbyt niskie.

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt duże stężenie kwasu we krwi).

•    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie wpływające na ścianę jamy brzusznej lub jamę brzuszną, którego nie można usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie niepoddające się korekcie, które zwiększa ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza:

•    Jeśli u pacjenta występują: utrata apetytu, nudności lub wymioty. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu ilości wymian z zastosowaniem Nutrineal lub zaprzestaniu leczenia z zastosowaniem leku Nutrineal.

•    Jeśli u pacjenta występuje ból brzucha lub stwierdzi się zmętnienie, brak przejrzystości lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu i okazać go zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny zdecyduje czy leczenie należy przerwać lub rozpocząć leczenie korygujące. Na przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju zakażenia lekarz może podać antybiotyk, który skutecznie zwalcza wiele różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania.

•    Jeśli u pacjenta występuje reakcja nadwrażliwości (reakcja uczuleniowa) — patrz także punkt 4. Lekarz może zdecydować o zaprzestaniu leczenia z zastosowaniem leku Nutrineal.

•    W trakcie dializy otrzewnowej może doj ść do utraty białek, aminokwasów i witamin z organizmu pacjenta. Lekarz oceni czy będzie to wymagało uzupełnienia.

•    Jeśli u pacjenta występują nieprawidłowości mające wpływ na stan ściany jamy brzusznej lub jamę brzuszną. Na przykład, jeśli u pacjenta stwierdza się przepuklinę lub przewlekłe zakażenie lub stan zapalny wpływające na stan jelit.

•    Jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty.

•    Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę płuc, np. rozedmę płuc.

•    Jeżeli pacjent ma trudności w oddychaniu.

•    Jeżeli pacjent stosuje insulinę bądź inne leki stosowane w celu korekty hiperglikemii. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki tych leków.

•    Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc, lekarz zdecyduje czy można zastosować roztwór do dializy z małą zawartością wapnia.

•    Należy wziąć także pod uwagę, że schorzenie zwane otorbiającym stwardnieniem otrzewnej (ang. EPS) jest znanym, rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent, jak i lekarz powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

•    zapalenie w obrębie brzucha;

•    wzrost płatów włóknistej tkanki, która pokrywa i łączy organy wewnętrzne i wpływa na ich prawidłowy ruch. W rzadkich przypadkach jest to śmiertelne.

•    Lekarz będzie systematycznie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt niskich wartości, lekarz może podać chlorek potasu, aby wyrównać niedobór.

•    Lekarz udzieli pacjentowi szczegółowych informacji odnośnie indywidualnych środków ostrożności. Lekarz będzie systematycznie sprawdzał wyniki badań parametrów krwi. Upewni się czy w czasie leczenia pacjenta są one odpowiednie.

•    Pacjent - możliwie razem z lekarzem - powinien prowadzić pisemny rejestr spożycia białka w diecie, bilansu płynów oraz masy ciała.

Inne leki i Nutrineal

•    Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest to spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila usuwanie niektórych leków.

•    Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe znane jako glikozydy nasercowe (np. digoksynę). Leki te mogą nie być tak skuteczne lub ich toksyczność może być większa. U pacjenta może:

•    zaistnieć potrzeba uzupełnienia potasu i wapnia;

•    dojść do zaburzenia rytmu serca (arytmii).

Podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie monitorowane będą stężenia potasu, wapnia i magnezu.

Ciąża i karmienie piersią

Nutrineal nie jest zalecany w trakcie ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, złe samopoczucie lub zmniejszenie objętości płynów w organizmie (hipowolemię). Pacjent, którego dotyczą wyżej wymienione objawy, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować Nutrineal

Nutrineal jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca narządy wewnętrzne, takie jak jelita i wątroba. Nutrineal nie jest przeznaczony do podawania dożylnego.

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy się z nimi skontaktować.

W razie uszkodzenia, należy wyrzucić worek.

W jakich dawkach i jak często lek jest stosowany

Właściwą ilość worków, którą pacjent musi użyć, przepisze lekarz. Zazwyczaj ilość ta waha się od jednego worka o pojemności 2,0 litrów do jednego worka o pojemności 2,5 litra na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Jeżeli pacjent ma poniżej 18 lat, lekarz starannie rozważy zalecenie stosowania leku Nutrineal.

Jeżeli po upływie 3 miesięcy nie nastąpi poprawa stanu odżywienia, lekarz dokona ponownej oceny sposobu leczenia.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem:

•    Należy ogrzać worek do temperatury 37°C. W tym celu należy użyć płytki grzewczej. Nigdy nie zanurzać worka w wodzie w celu ogrzania. Nigdy nie używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania worka.

•    Podczas całej procedury podania roztworu, należy stosować techniki aseptyczne, zgodnie ze szkoleniem.

•    Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że ręce oraz miejsce, gdzie wymiana będzie przeprowadzana, są czyste.

•    Przed otwarciem zewnętrznego worka ochronnego sprawdzić typ roztworu, termin ważności oraz ilość (objętość). Podnieść worek dializacyjny i sprawdzić czy nie przecieka (obecność nadmiaru płynu w worku zewnętrznym). Nie stosować worka, jeżeli stwierdzono przeciekanie.

•    Po usunięciu zewnętrznego worka ochronnego sprawdzić czy opakowanie nie przecieka, poprzez mocne ściśnięcie worka. Nie używać worka, jeśli wykryto przeciek.

•    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór jest mętny lub zawiera cząstki.

•    Przed wymianą upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.

•    W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących leku lub jego stosowania należy zwrócić się do lekarza.

Każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Po użyciu należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami

Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, dodawane bezpośrednio do worka leku Nutrineal. W takiej sytuacji należy dodać lek poprzez port do dodania leku. Po dodaniu leku należy niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie więcej niż jednego worka leku Nutrineal w ciągu 24 godzin

Jeśli podane zostanie zbyt dużo płynu Nutrineal, może wystąpić:

•    rozdęcie brzucha;

•    uczucie pełności.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób postępowania.

Przerwanie stosowania leku Nutrineal

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może zagrażać życiu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

•    ból brzucha

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek Nutrineal):

•    nudności, wymioty

   anoreksja (długotrwałe zaburzenie przyjmowania pokarmów z uwagi na utratę apetytu),

•    zapalenie żołądka

•    uczucie słabości

•    zwiększenie objętości płynów ustrojowych (hiperwolemia)

•    wysokie stężenie substancji kwasowych w organizmie (kwasica)

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek Nutrineal):

•    anemia

   depresja

•    spłycenie oddechu

•    ból brzucha

•    zmniejszenie objętości płynów ustrojowych (hipowolemia)

•    spadek stężenia soli potasu we krwi (hipokaliemia)

•    zakażenie

Inne zgłoszone działania niepożądane (występujące u nieznanej liczby pacjentów stosujących lek Nutrineal):

zapalenie otrzewnej

•    zmętnienie dializatu

•    dyskomfort w obrębie brzucha

•    gorączka

•    złe samopoczucie

•    świąd

•    reakcja nadwrażliwości (reakcja uczuleniowa)

•    ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Inne zgłoszone działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej:

   zakażenie wokół miej sca uj ścia cewnika

•    powikłania związane z obecnością cewnika

•    spadek stężenia wapnia we krwi (hipokalcemia)

Jak przechowywać Nutrineal

5.


•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C.

•    Nie używać tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na pudełku i na worku za napisem „Termin ważn. ” i symbolem S. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nutrineal należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera Nutrineal PD4

Skład leku:

Nutrineal PD4

Skład w mg/l

Mieszanina aminokwasów:

Alanina

951

Arginina

1071

Glicyna

510

Histydyna

714

Izoleucyna

850

Leucyna

1020

Lizyny chlorowodorek

955

Metionina

850

Fenyloalanina

570

Prolina

595

Seryna

510

Treonina

646

Tryptofan

270

Tyrozyna

300

Walina

1393

Sodu chlorek

5380

Wapnia chlorek dwuwodny

184

Magnezu chlorek sześciowodny

51

Sodu mleczan

4480

Skład w mmol/l

Aminokwasy

87,16

Sód

132

Wapń

1,25

Magnez

0,25

Mleczany

40

Chlorki

105

Inne składniki to:

•    woda do wstrzykiwań;

•    kwas solny, stężony.

Jak wygląda Nutrineal i co zawiera opakowanie

•    Nutrineal jest pakowany w plastikowy worek niezawierający PCW, o objętości 2,0 litry lub 2,5 litra.

•    Każdy worek znajduje się w zewnętrznym worku ochronnym i jest dostarczany w tekturowych pudełkach.

Objętość

Liczba worków w pudełku

Konfiguracja produktu

2,0 i

4

Worek pojedynczy

2,0 i

5

Worek pojedynczy

2,0 i

4

Worek podwójny

2,0 i

5

Worek podwójny

2,5 i

3

Worek pojedynczy

2,5 i

4

Worek pojedynczy

2,5 i

3

Worek podwójny

2,5 i

4

Worek podwójny

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórcy

Bieffe Meditai S.p.A. Via Nuova Provinciale 23034 Grosotto Włochy


Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road Castlebar

County Mayo - Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

BAXTER, NUTRINEAL i CLEAR-FLEX są znakami towarowymi firmy Baxter International Inc.

6

Nutrineal PD4 Clear-Flex

Charakterystyka Nutrineal pd4 clear-flex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NUTRINEAL PD4 CLEAR-FLEX Roztwór do dializy otrzewnowej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 litr roztworu zawiera:

951 mg/l 1071 mg/l 510 mg/l 714 mg/l 850 mg/l 1020 mg/l 955 mg/l 850 mg/l 570 mg/l 595 mg/l 510 mg/l 646 mg/l 270 mg/l 300 mg/l 1393 mg/l

5380 mg/l 184 mg/l 51 mg/l 4480 mg/l


87,16 mmol/l 132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

365 mOsmol/l

6,6


Alanina

Arginina

Glicyna

Histydyna

Izoleucyna

Leucyna

Lizyny chlorowodorek

Metionina

Fenyloalanina

Prolina

Seryna

Treonina

Tryptofan

Tyrozyna

Walina

Sodu chlorek

Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny Sodu (S)-mleczan, roztwór

Skład w mmol/l Aminokwasy Na+

Ca++

Mg++

Cl-

C3H5O3-

Osmolamość pH w temp. 25°C

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do dializy otrzewnowej.

Nutrineal to jałowy, przejrzysty, bezbarwny roztwór.

4.1    Wskazania do stosowania

Nutrineal jest zalecany jako bezglukozowy roztwór do dializy otrzewnowej, do leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jako część schematu leczenia dializą otrzewnową. Szczególnie wskazany jest do dializy otrzewnowej u pacjentów niedożywionych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podawanie

Nutrineal jest przeznaczony wyłącznie do podania dootrzewnowego. Nie podawać dożylnie.

Przed użyciem roztwory do dializy otrzewnowej można ogrzać w zewnętrznym worku ochronnym do temperatury 37°C, aby zwiększyć komfort pacjenta. W tym celu należy użyć tylko suchego źródła ciepła (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworów nie należy ogrzewać w wodzie z uwagi na zwiększone ryzyko skażenia. Do ogrzewania roztworów nie należy używać kuchenki mikrofalowej z uwagi na możliwość uszkodzenia pojemnika roztworu i spowodowania urazu lub dyskomfortu pacjenta.

W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie podawać, jeśli roztwór wykazuje zmianę barwy, jest mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub worek wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.

Zdrenowany płyn należy sprawdzić celem wykrycia obecności włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej .

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Dawkowanie

Schemat leczenia, częstotliwość wykonywania dializ, objętość wymiany, czas zalegania i czas trwania dializy powinny być ustalone i nadzorowane przez lekarza prowadzącego.

Jeżeli po 3 miesiącach leczenia nie obserwuje się poprawy parametrów biochemicznych ani stanu klinicznego pacjenta, należy ponownie ocenić zastosowane leczenie.

Dorośli: dla pacjenta o masie ciała 70 kg zaleca się jedną wymianę na dobę z zastosowaniem jednego worka 2,0 l lub 2,5 l. U pacjentów o mniejszej masie ciała, może zaistnieć potrzeba zmniejszenia objętości napełnienia, w zależności od masy ciała. W wyjątkowych wypadkach może być wskazane inne dawkowanie, jednak dawka nie powinna przekraczać dwóch wymian na dobę. Należy wziąć pod uwagę, że zalecane całkowite dobowe zapotrzebowanie na białko u dorosłych pacjentów poddawanych dializie jest większe lub równe 1,2 g/kg masy ciała. Worek produktu Nutrineal o pojemności 2,0 l zawiera 22 g aminokwasów, co u dorosłego pacjenta poddawanego dializie o masie ciała 70 kg odpowiada 0,30 g/kg masy ciała/dobę (około 25% dobowego zapotrzebowania na białko).

Pacjenci w podeszłym wieku: tak jak dorośli.

Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. W przypadku zastosowania preparatu Nutrineal, zalecane dawkowanie to jedna wymiana na dobę. Kliniczne korzyści stosowania produktu leczniczego Nutrineal muszą być zrównoważone w porównaniu z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Dla dzieci powyżej 2 lat zalecana objętość napełniania wynosi od 800 do 1400 ml/m2, maksymalnie

do 2000 ml, w zależności od tolerancji. Zalecana objętość napełniania dla dzieci poniżej 2 lat wynosi

od 200 do 1000 ml/m2.

4.3    Przeciwwskazania

Nutrineal jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    znaną nadwrażliwością na którekolwiek aminokwasy zawarte w produkcie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    stężeniem mocznika w surowicy powyżej 38 mmol/l;

- objawami mocznicy;

- kwasicą metaboliczną;

-    wrodzonymi wadami metabolicznymi przemiany aminokwasów;

-    niewydolnością wątroby;

-    ciężką hipokaliemią;

-    nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają skuteczną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko zakażenia;

-    udokumentowaną utratą funkcji otrzewnej lub rozległymi zrostami, które upośledzają funkcje otrzewnej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (ang. EPS). EPS było zgłaszane u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym Nutrineal.

- W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej, dobór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości wyizolowanego/ych mikroorganizmu/ów. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.

-    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych lub podmiotowych podejrzewanej reakcji nadwrażliwości, podanie dootrzewnowe produktu Nutrineal należy natychmiast przerwać. Należy wdrożyć odpowiednie środki terapeutyczne zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.

-    Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia produktem Nutrineal należy skorygować kwasicę metaboliczną.

-    Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

-    Podczas dializy otrzewnowej mogą następować znaczące utraty produktów leczniczych (w tym witamin rozpuszczalnych w wodzie). W razie konieczności należy zastosować leczenie uzupełniające.

-    Należy monitorować ilość przyjmowanego białka w diecie.

-    Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów: 1) z pewnymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnej i przepony na skutek zabiegu chirurgicznego, z wrodzonymi nieprawidłowościami lub urazami do czasu całkowitego wyleczenia, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniem ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha lub powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej; oraz 2) w innych przypadkach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężką niewydolnością oddechową.

-    Wlew nadmiernej objętości roztworu do dializy otrzewnowej do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i/lub spłyceniem oddechu.

-    Sposobem leczenia przepełnienia roztworem do dializy otrzewnowej jest zdrenowanie roztworu z jamy otrzewnej.

-    Pacjenci powinni być pod stałą obserwacją, aby uniknąć przewodnienia i niedoboru płynów. Należy prowadzić pisemny bilans płynów i kontrolować masę ciała pacjenta.

-    Roztwór Nutrineal nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.

W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia ciężkiej hipokaliemii, ale powinno być to przeprowadzone wyłącznie na zalecenie lekarza po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i w całym organizmie.

-    Okresowo należy oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy (zwłaszcza wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów) i wykonywać testy biochemiczne krwi (w tym hormon przytarczyc) oraz badać parametry hematologiczne.

-    U pacjentów z cukrzycą należy regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi i dostosować dawkowanie insuliny lub inne leczenie stosowane w hiperglikemii.

-    Część zawartych w produkcie Nutrineal aminokwasów ulega przekształceniu w zbędne azotowe produkty przemiany materii, takie jak mocznik. W przypadku, gdy dializa jest niewystarczająca, dodatkowe zbędne produkty przemiany materii, wytworzone wskutek zastosowania produktu Nutrineal, mogą doprowadzić do pojawienia się objawów mocznicy, takich jak anoreksja lub wymioty. Objawom tym można zaradzić poprzez zmniejszenie ilości wymian z użyciem produktu Nutrineal, przerwanie jego stosowania albo zwiększenie dawki dializy z zastosowaniem roztworu nie zawierającego aminokwasów.

-    U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z zastosowaniem roztworu dializacyjnego o małej zawartości wapnia, gdyż może to spowodować nasilenie nadczynności przytarczyc.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

-    Nie przeprowadzono badań interakcji dla produktu Nutrineal. Podczas dializy może nastąpić zmniejszenie stężenia we krwi innych produktów leczniczych podlegających dializie.

-    U pacjentów stosujących glikozydy nasercowe konieczne jest uważne monitorowanie stężenia potasu, wapnia i magnezu w osoczu, ponieważ istnieje ryzyko zatrucia naparstnicą. Konieczne może być uzupełnianie potasu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest danych klinicznych z zastosowaniem produktu w okresie ciąży i karmienia piersią, brak także danych z badań na zwierzętach. Produktu Nutrineal nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Patrz punkt 4.4.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych (tj. złe samopoczucie, hipowolemia).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawione w tym rozdziale przyjmuje się za związane z Nutrineal lub z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów leczonych produktem Nutrineal w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu na rynek.

Częstość występowania oparta jest na następującej skali: Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); Bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Termin zalecany wg. MedDRA

Częstość

występowania

ZAKAŻENIA I ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE

Zakażenie

Często

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Nadwrażliwość

Nieznana

ZABURZENIA KRWI I UKŁADU CHŁONNEGO

Niedokrwistość

Często

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Kwasica

Hiperwolemia

Hipokaliemia

Hipowolemia

Anoreksja

Bardzo często Bardzo często Często Często

Bardzo często

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Depresja

Często

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

Często

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Wymioty*

Nudności Zapalenie żołądka Ból brzucha

Otorbiające stwardnienie otrzewnej Dyskomfort w jamie brzusznej Zapalenie otrzewnej Zmętnienie płynu zdrenowanego z otrzewnej

Bardzo często

Bardzo często

Bardzo często

Często

Nieznana

Nieznana

Nieznana

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Astenia

Gorączka

Złe samopoczucie

Bardzo często

Nieznana

Nieznana

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Podwyższone stężenie mocznika we krwi

Nieprawidłowy wynik analizy płynu otrzewnowego

Bardzo często Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Świąd

Obrzęk naczynioruchowy

Nieznana

Nieznana

*Termin nudności i wymioty nie jest dostępny w MedDRA 11.0. Termin utrzymano dla zgodności z dostępnymi

danymi źródłowymi.

Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą:

zakażenie w miejscu wprowadzenia cewnika, powikłania związane z cewnikiem, hipokalcemia i

bakteryjne zapalenie otrzewnej.

4.9 Przedawkowanie

Istnieje możliwość przedawkowania powodującego hiperwolemię i zaburzenia gospodarki

elektrolitowej.

Sposób postępowania w przedawkowaniu:

-    W przypadku hiperwolemii można stosować dializę otrzewnową z użyciem płynów hipertonicznych oraz ograniczenie podaży płynów.

-    W przypadku zaburzeń elektrolitowych można korygować stężenie specyficznego elektrolitu, stwierdzonego na podstawie badań krwi. Najbardziej prawdopodobne zaburzenie, hipokaliemię, można korygować podając potas doustnie lub dodając chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego (patrz punkt 6.2).

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do dializy otrzewnowej,

Kod ATC: B05DB

U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa jest zabiegiem umożliwiającym eliminację toksycznych substancji wytwarzanych w drodze azotowej przemiany materii i wydalanych w normalnych warunkach przez nerki, a także pomocnym w regulacji gospodarki płynowej i elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej.

Procedurę tą przeprowadza się poprzez podanie płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy otrzewnej. Transport substancji poprzez otrzewną pomiędzy płynem dializacyjnym a naczyniami włosowatymi otrzewnej pacjenta odbywa się zgodnie z zasadami osmozy i dyfuzji. Po upływie czasu zalegania, wynoszącego kilka godzin, roztwór zostaje wysycony substancjami toksycznymi i musi być wymieniony. Z wyjątkiem mleczanu, który jest obecny jako prekursor wodorowęglanu, stężenia elektrolitów w płynie dializacyjnym zostały opracowane w sposób umożliwiający normalizację stężeń elektrolitów w osoczu. Zbędne produkty azotowej przemiany materii, obecne w wysokich stężeniach we krwi, przenikają poprzez błonę otrzewnową do płynu dializacyjnego.

Stężenie elektrolitów w roztworze jest zasadniczo takie samo, jak stężenie w surowicy w warunkach fizjologicznych (z wyjątkiem mleczanu): osmolarność = 365 mOsmol/l.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podawane dootrzewnowo aminokwasy, substancja buforująca, elektrolity i woda zostają wchłonięte do krwi i są metabolizowane w drodze zwykłych przemian.

Po upływie czasu zalegania w jamie otrzewnowej, od 4 do 6 godzin, z roztworu dializacyjnego do krwi wchłania się od 70% do 80% podanych aminokwasów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak nieklinicznych danych uważanych za istotne dla bezpieczeństwa klinicznego, innych niż dane zawarte w innych punktach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny (stężony) do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Nutrineal PD4 w pojemniku Clear-Flex nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi za wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po wyjęciu z zewnętrznego worka ochronnego produkt należy natychmiast zastosować.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Worek pojedynczy składa się z worka o pojemności 2,0 l lub 2,5 l wykonanego z wytłaczanej współbieżnie folii (folia Clear-Flex) z polipropylenu, poliamidu i polietylenu. Na zewnętrznej warstwie folii na dole worka znajduje się system zaworu (łącznik typu luer), a w połowie worka miejsce do wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych.

Worek podwójny składa się z:

-    worka o pojemności 2,0 l lub 2,5 l wykonanego z wytłaczanej współbieżnie folii (folia Clear-Flex) z polipropylenu, poliamidu i polietylenu oraz łącznika typu Y wykonanego z polipropylenu/SEBS. Na zewnętrznej warstwie folii na dole worka znajduje się system dostępu podłączony do łącznika typu Y, a w połowie worka miejsce do wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych.

-    worka drenażowego podłączonego do jednego z ramion łącznika typu Y;

-    łącznika typu luer z kapturkiem zabezpieczającym zapewniającym jałowość, podłączonego do krótszego ramienia łącznika typu Y.

Worek umieszczony jest w przezroczystym worku ochronnym wykonanym ze zgrzewanych

wielowarstwowych kopolimerów.

Wielkości opakowań:

Nutrineal jest dostępny w następujących opakowaniach:

Worek pojedynczy Worek pojedynczy Worek podwójny Worek podwójny

Worek pojedynczy Worek pojedynczy Worek podwójny Worek podwójny


2,0 l

4 worki w

2,0 l

5 worków

2,0 l

4 worki w

2,0 l

5 worków

2,5 l

3 worki w

2,5 l

4 worki w

2,5 l

3 worki w

2,5 l

4 worki w


tekturowym pudełku w tekturowym pudełku tekturowym pudełku w tekturowym pudełku

tekturowym pudełku tekturowym pudełku tekturowym pudełku tekturowym pudełku


6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Szczegóły dotyczące warunków podawania, patrz punkt 4.2.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną w trakcie stosowania przez 24 godziny w temperaturze 25°C dla: cefazoliny (125 i 750 mg/l), ceftazydymu (125 i 500 mg/l), aztreonamu (250 i 1000 mg/l), flukonazolu (40 i 80 mg/l), gentamycyny (4 i 30 mg/l), tinzaparyny (2500 j.m./l), tobramycyny (4 i 30 mg/l) i wankomycyny (25 i 1500 mg/l).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia taki produkt należy zużyć niezwłocznie, o ile metoda wprowadzania leku nie wyklucza ryzyka skażenia mikrobiologicznego.

Jeżeli tego produktu nie użyje się natychmiast, za czas i warunki przechowywania po zmieszaniu aż do momentu podania odpowiedzialny jest użytkownik.

-    Podawanie dootrzewnowe wymaga zastosowania specjalnego cewnika oraz odpowiedniego zestawu do podawania, łączącego pojemnik zawierający roztwór z cewnikiem pacjenta.

-    Pacjenci otrzymują szkolenie w wyspecjalizowanych centrach szkoleniowych na temat procedury wymiany w dializie otrzewnowej, przed zastosowaniem dializy otrzewnowej w domu.

-    W razie uszkodzenia, opakowanie należy wyrzucić.

-    Nie wyjmować pojemnika z zewnętrznego worka ochronnego, do chwili zastosowania.

-    Nie podawać, jeśli roztwór nie jest przejrzysty.

-    Wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa


POZWOLENIE NA


8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


DOPUSZCZENIE DO


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


ZMIANY TEKSTU


8

Nutrineal PD4 Clear-Flex