Imeds.pl

Nutryelt -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

NUTRYELT

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek NUTRYELT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NUTRYELT

3.    Jak stosować lek NUTRYELT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NUTRYELT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NUTRYELT i w jakim celu się go stosuje

NUTRYELT to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Zawiera on 9 niezbędnych pierwiastków śladowych (żelazo, miedź, mangan, cynk, fluor, jod, selen, chrom i molibden).

Te pierwiastki śladowe uznawane są za niezbędne, ponieważ organizm nie może ich sam wytwarzać, ale są one potrzebne w bardzo małych ilościach do jego prawidłowego funkcjonowania.

Lek NUTRYELT stosowany jest w celu dostarczenia pierwiastków śladowych u dorosłych pacjentów, wymagających żywienia dożylnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NUTRYELT

Kiedy nie stosować leku NUTRYELT:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku NUTRYELT (patrz punkt 6 tej ulotki);

-    jeśli masa ciała pacjenta jest mniejsza niż 40 kg;

-    jeśli pacjent ma nieprawidłowo duże stężenie któregokolwiek ze składników leku we krwi (w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza);

-    jeśli u pacjenta występuje wyraźna cholestaza (zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniami wątroby lub krwi);

-    jeśli w organizmie pacjenta występuje nadmiar miedzi (choroba Wilsona) lub żelaza (hemochromatoza) w organizmie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku NUTRYELT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, takie jak łagodna cholestaza (zaburzenia czynności wątroby z zażółceniem skóry lub białek oczu);

-    jeśli pacjent wielokrotnie otrzymuje transfuzje krwi.

W trakcie leczenia lekarz będzie regularnie sprawdzał zawartość pierwiastków śladowych we krwi. Lekarz dostosuje odpowiednio dawkowanie leku NUTRYELT.

Dzieci

Leku NUTRYELT nie stosuje się u dzieci.

Lek NUTRYELT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu soli żelaza (podawanych doustnie).

Lek NUTRYELT z alkoholem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Leku NUTRYELT nie należy stosować podczas ciąży i laktacji, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Lek NUTRYELT zawiera sód.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (1,2 mg) na ampułkę, tj. praktycznie nie zawiera sodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek NUTRYELT

Lek NUTRYELT jest przeznaczony do stosowania wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

Lek NUTRYELT będzie podany pacjentowi dożylnie (do żyły) przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Lekarz określi dawkę właściwą dla pacjenta.

Zalecana dawka dobowa to jedna ampułka (10 ml) leku NUTRYELT. Lekarz może podać pacjentowi do 2 ampułek dziennie.

Lek NUTRYELT zostanie rozcieńczony przed zastosowaniem.

Stosowanie u dzieci

Leku NUTRYELT nie stosuje się u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NUTRYELT

W przypadku podejrzenia przedawkowania lekarz przerwie leczenie lekiem NUTRYELT i przeprowadzi niezbędne badania laboratoryjne.

Przerwanie stosowania leku NUTRYELT

Nie dotyczy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Ból w miejscu podania.

U pacjentów przyjmujących dożylnie roztwory zawierające żelazo zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości, włącznie z reakcjami anafilaktycznymi zakończonymi zgonem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek NUTRYELT

Wykazano, że po rozcieńczeniu produkt zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C, chroniony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są objawy zepsucia.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek NUTRYELT

Substancjami czynnymi leku są: Dla leku NUTRYELT 10 ml

Cynk (Zn)

10 000 Mg

(w postaci cynku glukonianu)

Miedź (Cu)

300 Mg

(w postaci miedzi glukonianu)

Mangan (Mn)

55 Mg

(w postaci manganu glukonianu)

Fluor (F)

950 Mg

(w postaci sodu fluorku)

Jod (I)

130 Mg

(w postaci potasu jodku)

Selen (Se)

70 Mg

(w postaci sodu seleninu)

Molibden (Mo)

20 Mg

(w postaci sodu molibdenianu)

Chrom (Cr)

10 Mg

(w postaci chromu chlorku)

Żelazo (Fe)

1000 Mg

(w postaci żelaza glukonianu)

Pozostałe składniki to kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek NUTRYELT i co zawiera opakowanie

Lek NUTRYELT to przejrzysty, klarowny i lekko żółtawy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w ampułce o pojemności 10 ml.

Lek NUTRYELT jest pakowany w pudełka zawierające 10, 25 i 50 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

LABORATOIRE AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon Francja

Wytwórca

Laboratoire AGUETTANT route no 86 - champagne sur rhone 07340 SERRIERES Francja

Ten lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NUTRYELT, Concentrate for solution for infusion NUTRYELT, Solution a diluer pour perfusion NUTRYELT, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung NUTRYELT

Data ostatniej aktualizacji ulotki:.