+ iMeds.pl

Nutryelt -Ulotka Nutryelt

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

NUTRYELT

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek NUTRYELT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku NUTRYELT

3.    Jak stosować lek NUTRYELT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek NUTRYELT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek NUTRYELT i w jakim celu się go stosuje

NUTRYELT to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Zawiera on 9 niezbędnych pierwiastków śladowych (żelazo, miedź, mangan, cynk, fluor, jod, selen, chrom i molibden).

Te pierwiastki śladowe uznawane są za niezbędne, ponieważ organizm nie może ich sam wytwarzać, ale są one potrzebne w bardzo małych ilościach do jego prawidłowego funkcjonowania.

Lek NUTRYELT stosowany jest w celu dostarczenia pierwiastków śladowych u dorosłych pacjentów, wymagających żywienia dożylnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NUTRYELT

Kiedy nie stosować leku NUTRYELT:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku NUTRYELT (patrz punkt 6 tej ulotki);

-    jeśli masa ciała pacjenta jest mniejsza niż 40 kg;

-    jeśli pacjent ma nieprawidłowo duże stężenie któregokolwiek ze składników leku we krwi (w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza);

-    jeśli u pacjenta występuje wyraźna cholestaza (zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane zaburzeniami wątroby lub krwi);

-    jeśli w organizmie pacjenta występuje nadmiar miedzi (choroba Wilsona) lub żelaza (hemochromatoza) w organizmie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku NUTRYELT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, takie jak łagodna cholestaza (zaburzenia czynności wątroby z zażółceniem skóry lub białek oczu);

-    jeśli pacjent wielokrotnie otrzymuje transfuzje krwi.

W trakcie leczenia lekarz będzie regularnie sprawdzał zawartość pierwiastków śladowych we krwi. Lekarz dostosuje odpowiednio dawkowanie leku NUTRYELT.

Dzieci

Leku NUTRYELT nie stosuje się u dzieci.

Lek NUTRYELT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu soli żelaza (podawanych doustnie).

Lek NUTRYELT z alkoholem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Leku NUTRYELT nie należy stosować podczas ciąży i laktacji, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Lek NUTRYELT zawiera sód.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (1,2 mg) na ampułkę, tj. praktycznie nie zawiera sodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek NUTRYELT

Lek NUTRYELT jest przeznaczony do stosowania wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

Lek NUTRYELT będzie podany pacjentowi dożylnie (do żyły) przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Lekarz określi dawkę właściwą dla pacjenta.

Zalecana dawka dobowa to jedna ampułka (10 ml) leku NUTRYELT. Lekarz może podać pacjentowi do 2 ampułek dziennie.

Lek NUTRYELT zostanie rozcieńczony przed zastosowaniem.

Stosowanie u dzieci

Leku NUTRYELT nie stosuje się u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NUTRYELT

W przypadku podejrzenia przedawkowania lekarz przerwie leczenie lekiem NUTRYELT i przeprowadzi niezbędne badania laboratoryjne.

Przerwanie stosowania leku NUTRYELT

Nie dotyczy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Ból w miejscu podania.

U pacjentów przyjmujących dożylnie roztwory zawierające żelazo zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości, włącznie z reakcjami anafilaktycznymi zakończonymi zgonem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek NUTRYELT

Wykazano, że po rozcieńczeniu produkt zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C, chroniony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są objawy zepsucia.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek NUTRYELT

Substancjami czynnymi leku są: Dla leku NUTRYELT 10 ml

Cynk (Zn)

10 000 Fg

(w postaci cynku glukonianu)

Miedź (Cu)

300 Fg

(w postaci miedzi glukonianu)

Mangan (Mn)

55 Fg

(w postaci manganu glukonianu)

Fluor (F)

950 Fg

(w postaci sodu fluorku)

Jod (I)

130 Fg

(w postaci potasu jodku)

Selen (Se)

70 Fg

(w postaci sodu seleninu)

Molibden (Mo)

20 Fg

(w postaci sodu molibdenianu)

Chrom (Cr)

10 Fg

(w postaci chromu chlorku)

Żelazo (Fe)

1000 Fg

(w postaci żelaza glukonianu)

Pozostałe składniki to kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek NUTRYELT i co zawiera opakowanie

Lek NUTRYELT to przejrzysty, klarowny i lekko żółtawy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w ampułce o pojemności 10 ml.

Lek NUTRYELT jest pakowany w pudełka zawierające 10, 25 i 50 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

LABORATOIRE AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon Francja

Wytwórca

Laboratoire AGUETTANT route no 86 - champagne sur rhône 07340 SERRIERES Francja

Ten lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NUTRYELT, Concentrate for solution for infusion NUTRYELT, Solution à diluer pour perfusion NUTRYELT, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung NUTRYELT

Data ostatniej aktualizacji ulotki:.

Nutryelt

Charakterystyka Nutryelt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NUTRYELT

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład produktu leczniczego NUTRYELT wyrażony w ilości soli na ampułkę (10 ml) i na litr.

Teoretyczne ilości czystych substancji wyrażone w postaci bezwodnej

NUTRYELT

Na 1 ampułkę (gg/10 ml)

Na 1 litr (mg)

Cynku glukonian

69 700

6970,0

Miedzi glukonian

2142,4

214,24

Manganu glukonian

445,69

44,569

Sodu fluorek

2099,5

209,95

Potasu jodek

170,06

17,006

Sodu selenin

153,32

15,332

Sodu molibdenian

42,93

4,293

Chromu chlorek

30,45

3,045

Żelaza glukonian

7988,2

798, 82

Zawartość na ampułkę 10 ml

NUTRYELT

NUTRYELT

Skład molowy (gmol/10 ml)

Skład wagowy (gg/10 ml)

Zn

153

10 000

Cu

4,7

300

Mn

1,0

55

F

50

950

I

1,0

130

Se

0,9

70

Mo

0,21

20

Cr

0,19

10

Fe

18

1000

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przezroczysty, klarowny i lekko żółtawy roztwór. Gęstość    1,0

od 2,6 do 3,2

pH

Osmolalność

Osmolamość


od 60 do 100 mOsm/kg

od 60 do 100 mOsm/l

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy NUTRYELT stosowany jest jako składnik żywienia dożylnego, w celu pokrycia podstawowego lub umiarkowanie zwiększonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe podczas żywienia pozajelitowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zalecana dawka dobowa u pacjentów z podstawowym lub umiarkowanie zwiększonym zapotrzebowaniem to jedna ampułka (10 ml) produktu leczniczego NUTRYELT.

W przypadkach znacznie zwiększonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe (takich, jak rozległe oparzenia, pacjenci w ciężkim stanie hiperkatabolizmu na skutek poważnego urazu) można podawać dwie ampułki (20 ml) produktu leczniczego NUTRYELT na dobę, monitorując stężenie pierwiastków śladowych w surowicy.

Sposób podawania

Produkt leczniczy NUTRYELT nie jest przeznaczony do podawania w postaci nierozcieńczonej. Produkt należy rozcieńczyć tak, aby uzyskać końcową, żądaną osmolamość roztworu. Uzyskana wartość osmolarności produktu końcowego umożliwia podawanie albo do żyły obwodowej albo wyłącznie przez centralny cewnik dożylny.

Informacje dotyczące niezgodności oraz instrukcje podawania, patrz punkty 6.2 i 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Dzieci

-    Pacjenci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

-    Znaczna cholestaza (stężenie bilirubiny w surowicy krwi > 140 pmol/l)

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą

-    W przypadku choroby Wilsona i hemochromatozy

-    jeśli stężenia w surowicy krwi któregoś z pierwiastków śladowych, zawartych w produkcie

leczniczym NUTRYELT jest zwiększone.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Roztwór można podawać po dokładnym zbadaniu parametrów klinicznych i biologicznych pacjenta. W przypadku długotrwałego żywienia pozajelitowego należy regularnie kontrolować stężenie manganu we krwi. Jeśli stężenie manganu zwiększy się do wartości potencjalnie toksycznych, niezbędne może być może być zmniejszenie dawki produktu leczniczego NUTRYELT lub przerwanie wlewu (patrz odpowiednie zakresy referencyjne).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu pacjentom ze zmniejszonym wydzielaniem żółci, ponieważ dojść do zaburzeń eliminacji manganu, miedzi i cynku z żółcią, prowadząc do nagromadzenia tych pierwiastków w organizmie i przedawkowania.

Produkt leczniczy NUTRYELT należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ wydalanie niektórych pierwiastków śladowych (selenu, fluoru, chromu, molibdenu i cynku) może być wówczas znacznie zmniejszone.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lub w przypadku łagodnej cholestazy należy dostosować dawkowanie.

U pacjentów odżywianych pozajelitowo przez umiarkowanie długi lub długi czas występują często niedobory żelaza, cynku i selenu. W takich przypadkach, jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio dostosować dawkowanie, używając dodatkowych roztworów, zawierających jedynie wybrane składniki.

U pacjentów poddawanych licznym transfuzjom krwi może wystąpić ryzyko przeciążenia żelazem.

Pozajelitowe podawanie preparatów żelaza może powodować reakcje nadwrażliwości, włącznie z ciężkimi i mogącymi powodować zgon reakcjami anafilaktycznymi i rzekomoanafilaktycznymi. Ryzyko to zwiększa się w przypadku pacjentów, z rozpoznanymi alergiami, w tym alergiami na leki.

Ten produkt zawiera 0,052 mmol sodu (1,2 mg) na dawkę, tj. praktycznie nie zawiera sodu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Niezalecane połączenia:

+ Sole żelaza (podawane doustnie):

Omdlenia i wstrząs przypisywany szybkiemu uwolnieniu żelaza ze związków kompleksowych i wysycenie transferyny.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących podawania produktu leczniczego NUTRYELT w okresie ciąży i laktacji.

W związku z tym produktu leczniczego NUTRYELT nie należy stosować podczas ciąży i laktacji, poza sytuacjami, gdy dokładnie rozważono potrzebę jego podawania i jest to bezwzględnie konieczne.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

W okresie po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu roztworów zawierających pierwiastki śladowe zgłoszono następujące działania niepożądane. Ze względu na rodzaj danych nie jest możliwe określenie częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Preferowany termin MedDRA

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Ból w miejscu podania.

U pacjentów przyjmujących dożylnie roztwory zawierające żelazo zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości, włącznie z reakcjami anafilaktycznymi zakończonymi zgonem.

Zgłaszanie podejrzewanych reakcji niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy przerwać podawanie produktu leczniczego NUTRYELT. Przedawkowanie należy potwierdzić odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory elektrolitów Kod ATC: B05XA31

Produkt leczniczy NUTRYELT jest zbilansowanym roztworem, zawierającym dziewięć pierwiastków śladowych, koniecznych do utrzymania równowagi metabolicznej.

Normalnie, pierwiastki śladowe dostarczane są w zrównoważonej diecie, jednak zapotrzebowanie na nie zwiększa się w przypadkach niedostatecznej podaży lub nieprawidłowej utraty, zwiększonego katabolizmu (zabieg chirurgiczny, ciężki uraz, oparzenia) oraz w przy zaburzonym wchłaniania (zespół krótkiego jelita lub choroba Crohna).

Skład produktu leczniczego NUTRYELT opracowany jest według aktualnych międzynarodowych zaleceń, dotyczących zapotrzebowania na pierwiastki śladowe.

Podczas sztucznego odżywiania niezbędne jest dostarczanie pierwiastków śladowych, ponieważ niedobór któregoś z nich może prowadzić do ciężkich zaburzeń metabolicznych i klinicznych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Różnorodne ścieżki metabolizmu pierwiastków śladowych można podsumować następująco:

-    Transport przy udziale białek krwi: albuminy (Mn, Cu, Zn, Se), transferyny (Fe, Cr),

ceruloplazminy (Cu), selenometioniny (Se) lub nośników niebiałkowych (F, I, Mo).

-    Magazynowanie przy udziale specyficznych białek: ferrytyny (Fe), hormonów tarczycy (I), białek

selenowych (Se) lub białek nieswoistych: metalometionin (Cu, Zn, Mn, Mo) lub fluoroapatytu (F).

-    Eliminacja: Kationowe pierwiastki śladowe (Fe, Cu, Mn, Zn) są eliminowane głównie przez

wydzielanie z żółcią. Anionowe pierwiastki śladowe (I, F) i niektóre utlenione formy minerałów (Mo, Se, Cr) wydalane są głównie z moczem.

Możliwa jest eliminacja przez płuca i skórę.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ponieważ roztwory pierwiastków śladowych do wstrzykiwań dożylnych to produkty o ugruntowanym zastosowaniu medycznym od wielu dziesięcioleci, nie prowadzono specjalnych badań przedklinicznych, dotyczących produktu NUTRYELT.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

-    Kwas solny

-    Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

-    Nie stosować produktu leczniczego NUTRYELT jako nośnika innych leków.

-    Produktu leczniczego NUTRYELT, podobnie jak innych roztworów pierwiastków śladowych, nie

można dodawać bezpośrednio do roztworów zawierających nieorganiczne fosforany (dodatki).

-    Pierwiastki śladowe przyspieszają rozkład kwasu askorbinowego w mieszaninie przeznaczonej do

żywienia pozajelitowego.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Wykazano, że po rozcieńczeniu produkt zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez okres 48 godzin w temperaturze 25°C, chroniony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać.

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml roztworu w ampułce polipropylenowej w opakowaniach po 10, 25 i 50 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności

Przed użyciem należy się upewnić, że koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest jednorodny, a butelka jest nieuszkodzona i roztwór nie zawiera cząstek stałych.

Produkt leczniczy NUTRYELT nie jest przeznaczony do podawania w postaci nierozcieńczonej. Produkt leczniczy NUTRYELT należy rozcieńczać lub dodawać do innych roztworów delikatnie mieszając, w warunkach ściśle aseptycznych, bezpośrednio przed podaniem.

Produkt leczniczy NUTRYELT należy rozcieńczyć uwzględniać końcową osmolarność roztworu . Na przykład:

-    10 ml produktu NUTRYELT można rozcieńczyć, dodając co najmniej 250 ml 0,9% roztworu

chlorku sodu do infuzji,

-    10 ml produktu NUTRYELT można rozcieńczyć, dodając co najmniej 250 ml 5% roztworu

glukozy do infuzji.

Po rozcieńczeniu w 250 ml uzyskuje się następujące wartości pH odtworzonego roztworu:

-    w 0,9% chlorku sodu: pH 3,3

-    w 5% glukozy: pH 3,3-3,4

Produkt leczniczy NUTRYELT można mieszać z innymi roztworami dożylnymi wyłącznie wtedy, gdy wcześniej potwierdzono zgodność z tymi roztworami.

Dane dotyczące zgodności i okresu ważności dla innych mieszanin można uzyskać na żądanie od wytwórcy.

Przed użyciem należy obejrzeć odtworzony roztwór do infuzji. Należy używać wyłącznie przejrzysty roztwór, bez cząstek stałych.

Nie przechowywać częściowo opróżnionych pojemników i usunąć cały sprzęt po użyciu.

Należy sprawdzić zgodność z roztworami podawanymi równocześnie przez wspólną kaniulę.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LABORATOIRE AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon Francja

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Nutryelt