+ iMeds.pl

Nylosed 10 mg/mlUlotka Nylosed

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Nylosed 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań/infuzji

Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Nylosed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nylosed

3.    Jak stosować lek Nylosed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nylosed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nylosed i w jakim celu się go stosuje

Nylosed zawiera propofol - substancję, która zaliczana jest do środków znieczulenia ogólnego.

Nylosed jest podawany dożylnie przez lekarza w celu:

-    spowodowania senności i utrzymywania we śnie dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca podczas operacji lub innych zabiegów;

-    wywołania uspokojenia podczas operacji lub innych zabiegów u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca; Nylosed może być podawany jako jedyny lek, może być również stosowany podczas innych znieczuleń (tzw. miejscowego i regionalnego);

-    spowodowania uspokojenia u pacjentów w wieku powyżej 16 lat podczas leczenia w oddziale intensywnej terapii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nylosed

Kiedy nie stosować leku Nylosed:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, ponieważ Nylosed zawiera olej sojowy;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt: Ciąża i karmienie piersią).

-    Leku Nylosed nie stosuje się u pacjentów w wieku poniżej 16 lat, aby wywołać uspokojenie podczas leczenia w oddziałach intensywnej terapii.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy

pacjenta (nawet jeżeli pacjent nie jest tego pewien).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nylosed jest podawany przez anestezjologów lub lekarzy wyspecjalizowanych w intensywnej terapii. Podczas stosowania leku, zapewnią oni pacjentowi właściwą opiekę, a w razie wystąpienia problemów zastosują tlenoterapię oraz podejmą inne właściwe działania mające na celu podtrzymanie czynności życiowych.

Dlatego bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Nylosed powiedzieć lekarzowi

0    wszystkich problemach zdrowotnych, w szczególności jeśli:

-    u pacjenta kiedykolwiek występowały drgawki lub napady padaczkowe;

-    u pacjenta stwierdzono bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi lub zaburzenia przemian tłuszczów;

-    pacjent jest odwodniony, tzn. utracił dużo wody z organizmu;

-    u pacjenta występują problemy zdrowotne: z sercem, oddychaniem, nerkami lub wątrobą (np. stwierdzono niewydolność nerek lub wątroby);

-    pacjent jest osłabiony lub źle się czuł w ostatnim czasie.

Pacjenci z nasilonymi problemami z sercem lub oddychaniem, a także osoby w podeszłym wieku

1    osłabione powinny być pod szczególną opieką personelu medycznego.

Nie należy spożywać alkoholu przez co najmniej 8 godzin przed podaniem leku oraz 8 godzin po jego podaniu.

Na początku podawania leku u pacjenta może wystąpić znaczne obniżenie ciśnienia krwi i przemijające trudności z oddychaniem (bezdech), którym lekarz zapobiegnie podając dożylnie płyny i zmniejszając szybkość podawania leku.

Lek może spowodować zwolnienie czynności serca, czasami nasilone, nawet do zatrzymania czynności serca - w takiej sytuacji lekarz zastosuje dożylnie inny lek przeciwdziałający tym objawom.

Upośledzenie świadomości wywołane przez Nylosed na ogół nie trwa dłużej niż 12 godzin. Należy wziąć pod uwagę działanie leku Nylosed, zabieg, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta. Lekarz doradzi pacjentowi w zakresie:

-    wskazań do obecności osoby towarzyszącej pacjentowi podczas opuszczania przez niego miej sca podania;

-    czasu powrotu do wykonywania skomplikowanych lub ryzykownych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów;

-    stosowania innych środków, które mogą mieć działanie uspokajające (np. benzodiazepiny, opiaty, alkohol).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lekarz może zastosować lek Nylosed u dzieci, które ukończyły jeden miesiąc życia, aby spowodować uspokojenie lub senność i utrzymywać dziecko we śnie w czasie różnych operacji i zabiegów.

Inne leki i Nylosed

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz lekach ziołowych.

Silne leki przeciwbólowe (w tym z grupy opioidowych), alkohol i leki stosowane w celu wywołania znieczulenia ogólnego mogą nasilać działanie uspokajające leku Nylosed i spowodować poważne problemy z układem oddechowym i krążenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży. Nie należy stosować leku Nylosed w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka karmi piersią. Lekarz zdecyduje, czy zastosować lek. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie prowadzić pojazdów po zastosowaniu leku Nylosed, ponieważ przez jakiś czas (zwykle przez około 24 godziny) pacjent może odczuwać senność, uniemożliwiającą prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Dlatego nie należy wykonywać tych czynności do momentu ustąpienia senności. Należy zapytać lekarza po jakim czasie od zabiegu można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Nylosed zawiera olej sojowy i sód

Nylosed zawiera olej sojowy. Jeżeli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, musi o tym powiedzieć lekarzowi. W takim przypadku nie wolno podawać pacjentowi leku Nylosed.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, tj. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Nylosed

Lek Nylosed podaje dożylnie lekarz, zwykle anestezjolog. Lek może być wstrzyknięty bezpośrednio do żyły lub podany powoli, tj. infuzją dożylną (za pomocą odpowiedniego sprzętu, z kontrolowaną szybkością). Infuzję dożylną stosuje się w przypadku długich operacji lub w oddziałach intensywnej terapii.

Dawka leku Nylosed może się różnić między poszczególnymi pacjentami. Dawkę określi lekarz w zależności od wieku, masy ciała, stanu zdrowia pacjenta, czasu trwania operacji oraz pożądanego stopnia senności lub snu, wymaganych do operacji. Szczegółowych informacji na temat dawkowania leku udzieli lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nylosed

Nylosed podaje lekarz i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku niż powinien. Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania lekarz zastosuje właściwe leczenie.

Stosowanie dużych dawek leku, większych niż zalecane, szczególnie przez wiele godzin, może spowodować wystąpienie we krwi kwaśnych produktów przemiany materii, np. węglowodanów (kwasica metaboliczna), nadmiaru potasu, a także wywołać ból mięśni (w wyniku poważnych zmian w komórkach mięśniowych).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nylosed może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas znieczulenia

Podczas podawania leku pacjent jest pod opieką personelu medycznego - jeżeli wystąpią działania niepożądane, zostanie zastosowane właściwe leczenie.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

-    ból w miejscu podania leku (występujący podczas wstrzykiwania leku).

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    niskie ciśnienie krwi;

-    zmiany częstości oddechu, w tym przemijające trudności z oddychaniem (bezdech);

-    zwolniona akcja serca (w pojedynczych przypadkach zatrzymanie akcji serca).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    drżenia i drgawki obejmujące ciało lub napady drgawkowe (mogą również wystąpić po wybudzeniu po operacji).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    reakcje alergiczne (objawy: świszczący oddech, obrzęk twarzy, ust, języka, pokrzywka, wysypka);

-    nagromadzenie się płynu w płucach, które może spowodować trudności z oddychaniem (może również wystąpić po wybudzeniu po operacji);

-    zmiana zabarwienia moczu (po długotrwałym stosowaniu leku).

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po znieczuleniu (podczas wybudzania po operacji lub po wybudzeniu)

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    nudności;

-    wymioty;

-    ból głowy.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły lub zakrzep.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    odczuwanie pobudzenia seksualnego (odhamowanie seksualne);

-    gorączka;

-    wydłużony czas do wybudzenia po operacji.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po stosowaniu leku w dużych dawkach w oddziałach intensywnej terapii

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    rozpad komórek mięśniowych, którego objawem są bóle mięśni (występował po podaniu dawek większych niż zalecane);

-    niewydolność serca;

-    wystąpienie we krwi kwaśnych produktów przemiany materii, np. węglowodanów (kwasica metaboliczna);

-    nadmiar potasu we krwi.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nieprawidłowe napięcie mięśni (zwane dystonią);

-    trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów, zwłaszcza rąk i palców (zwane dyskinezą).

Działania niepożądane odnotowane po stosowaniu leku u dzieci w oddziałach intensywnej terapii

(po wystąpieniu działań niepożądanych lek odstawiono)

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    objawy odstawienne obejmujące: zaburzenia zachowania, nadmierne wydzielanie potu, lęk i niepokój;

-    nagłe zaczerwienienie twarzy.

Inne działania niepożądane

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    zapalenie trzustki, którego objawem są silne bóle brzucha.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Jak przechowywać lek Nylosed

5.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu:

Emulsję należy zużyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Okres ważności rozcieńczonego produktu:

Po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy, wykazano chemiczną i fizyczną trwałość przez 6 godzin w 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Mieszaninę leku Nylosed z lidokainy chlorowodorkiem (0,5% roztwór lub 1% roztwór bez środków konserwujących) należy zużyć natychmiast.

Nie stosować leku Nylosed po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nylosed

-    Substancją czynną leku jest propofol. 1 ml zawiera 10 mg propofolu.

Każda fiolka zawiera 200 mg propofolu.

-    Ponadto lek zawiera: olej sojowy oczyszczony 100 mg, glicerol, lecytynę oczyszczoną z jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek 0,1 M (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nylosed i co zawiera opakowanie

Nylosed to emulsja do wstrzykiwań/infuzji. Jest to biała lub prawie biała emulsja typu olej w wodzie. Lek dostępny jest w fiolkach zawierających 20 ml roztworu, pakowanych po 5 lub 10 sztuk w tekturowe pudełka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa

{logo} Polfa Warszawa S.A.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującą nazwą:

Litwa, Łotwa, Polska, Węgry Nylosed

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/YYYY}

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Nylosed 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań/infuzji Propofolum

SPOSÓB PODAWANIA

Nylosed nie działa przeciwbólowo i dlatego zaleca się dodatkowo podawanie leków przeciwbólowych.

Nylosed można podawać:

•    we wstrzyknięciach dożylnych (bolus) - nierozcieńczony,

•    w infuzji dożylnej - używając rozcieńczonego lub nierozcieńczonego produktu.

Nylosed można podawać w postaci rozcieńczonej. Może być rozcieńczony wyłącznie 5% roztworem glukozy w workach z polichlorku winylu lub szklanych butelkach infuzyjnych. Należy zmieszać 1 część produktu Nylosed z nie więcej niż 4 częściami 5% roztworu glukozy (2 mg propofolu w 1 ml). Podczas sporządzania mieszaniny należy zachować warunki aseptyki. Mieszaninę należy przygotować bezpośrednio przed podaniem i zużyć natychmiast - patrz punkt 5.

Zaleca się, aby podczas rozcieńczania produktu Nylosed, objętość 5% roztworu glukozy usunąć z worka infuzyjnego. Usuniętą z worka infuzyjnego objętość 5% roztworu glukozy zastąpić identyczną objętością produktu Nylosed.

Rozcieńczony produkt można podawać stosując jedną z wielu metod regulacji szybkości infuzji. Aby nie dopuścić do niekontrolowanego podania dużej objętości rozcieńczonego produktu Nylosed, do zestawu należy dołączyć biuretę, licznik kropli lub pompę infuzyjną wolumetryczną. W przypadku maksymalnego wypełnienia biurety roztworem również istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanej infuzji produktu.

Jeśli Nylosed stosuje się nierozcieńczony do podtrzymania znieczulenia, w celu ustalenia właściwej szybkości infuzji, zaleca się używanie pomp strzykawkowych lub wolumetrycznych.

Nylosed można podawać za pomocą łącznika Y (umieszczonego jak najbliżej kaniuli dożylnej) równocześnie z jednym z następujących płynów infuzyjnych:

•    5% roztworem glukozy;

•    0,9% roztworem chlorku sodu;

•    mieszaniną 4% roztworu glukozy i 0,18% roztworu chlorku sodu.

W celu złagodzenia bólu powstającego podczas pierwszego wstrzyknięcia propofolu, można dodać do niego 0,5% lub 1% roztworu chlorowodorku lidokainy bez środków konserwujących. Mieszaninę należy sporządzić w warunkach aseptycznych przed podaniem. Stosować wyłącznie w celu wprowadzenia do znieczulenia.

Inne środki ostrożności

•    Nylosed jest emulsją do wstrzykiwań/infuzji. Emulsja powinna być barwy białej lub prawie białej, typu olej w wodzie. Nie stosować w przypadku widocznej zmiany barwy emulsji.

•    Fiolki należy wstrząsnąć przed użyciem. Nie stosować w przypadku rozdzielenia się faz emulsji.

•    Nie używać, jeśli fiolka jest uszkodzona.

•    Nylosed nie zawiera środków konserwujących.

•    Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki.

•    Należy zachować zasady aseptyki zarówno w odniesieniu do leku Nylosed, jak i sprzętu użytego podczas trwania infuzji.

•    Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu fiolki i natychmiast przystąpić do jej podawania.

•    Wszystkie inne leki lub płyny dodawane do linii z produktem Nylosed, należy podawać jak najbliżej kaniuli dożylnej.

•    Produktu Nylosed nie podawać przez filtry mikrobiologiczne.

•    Bezpośrednio po propofolu, bez uprzedniego przepłukania zestawu do infuzji, nie należy podawać środków hamujących przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej (atrakurium, miwakurium).

•    W przypadku podawania produktu Nylosed w celu znieczulenia oraz sedacji w oddziałach intensywnej terapii, zaleca się wymianę pojemnika z produktem oraz zestawu do infuzji w regularnych odstępach czasu.

•    Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć.

DAWKOWANIE

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego

Dorośli

Pacjentom z premedykacją lub bez niej zaleca się podawanie produktu Nylosed w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus) lub w infuzji dożylnej, dawkując zależnie od reakcji pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia (u przeciętnie zdrowego pacjenta - około 40 mg, czyli 4 ml produktu co 10 sekund).

-    Dla większości pacjentów dorosłych w wieku poniżej 55 lat zazwyczaj wystarczającą dawką propofolu jest 1,5 mg/kg mc. do 2,5 mg/kg mc. Dawkę całkowitą, konieczną do znieczulenia, można zmniejszyć, zmniejszając szybkość podawania do około 20-50 mg/min (2 do 5 ml/min).

-    Pacjenci w wieku powyżej 55 lat: zapotrzebowanie na propofol jest mniejsze.

U pacjentów z 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists) należy stosować mniejsze dawki, tj. około 20 mg (2 ml) co 10 sekund.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku podczas wprowadzania do znieczulenia ogólnego dawkowanie produktu Nylosed należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta oraz wiek. Zmniejszoną dawkę należy podawać z mniejszą szybkością oraz dostosować do odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nylosed w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.

Gdy propofol stosuje się w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku powyżej jednego miesiąca, zaleca się podawanie produktu Nylosed powoli, do momentu pojawienia się klinicznych objawów znieczulenia.

Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała dziecka.

U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do wprowadzenia do znieczulenia zazwyczaj wystarcza dawka około 2,5 mg/kg mc. propofolu. U dzieci młodszych, szczególnie w wieku od jednego miesiąca do 3 lat dawka ta może być większa (2,5 do 4 mg/kg mc.).

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek.

Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego

Dorośli

W celu podtrzymania pożądanej głębokości znieczulenia propofolem, produkt można podawać w infuzji lub w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus). Wybudzanie ze znieczulenia jest szybkie i dlatego ważne jest podawanie propofolu w celu podtrzymania znieczulenia, aż do zakończenia zabiegu.

-    Ciągła infuzja dożylna: szybkość infuzji konieczna do zapewnienia właściwej głębokości znieczulenia znacznie różni się u poszczególnych pacjentów i mieści się w zakresie od

4 mg/kg mc./godz. do 12 mg/kg mc./godz.

-    Powtarzane pojedyncze wstrzyknięcia (bolus): zwykle od 25 mg do 50 mg (2,5 do 5 ml), w zależności od zapotrzebowania klinicznego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli Nylosed jest stosowany w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego, należy zmniejszyć szybkość infuzji lub docelowe stężenie. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają zmniejszonych dawek i zmniejszonej szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nylosed u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca w celu podtrzymywania znieczulenia ogólnego.

W celu podtrzymania znieczulenia Nylosed można podawać u dzieci w wieku powyżej jednego miesiąca w ciągłej infuzji dożylnej lub w pojedynczych powtarzanych wstrzyknięciach.

Szybkość infuzji może różnić się u poszczególnych pacjentów, zwykle mieści się w granicach od 9 mg/kg mc./godz. do 15 mg/kg mc./godz.

Młodsze dzieci, szczególnie w wieku powyżej jednego miesiąca do 3 lat, mogą wymagać podania większych dawek propofolu.

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek.

Wywołanie sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych

Dorośli

W celu wywołania sedacji koniecznej do przeprowadzenia zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego należy dobrać dawkę i szybkość podawania indywidualnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Do wywołania sedacji u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg/kg mc. w czasie 1 do 5 minut.

Podtrzymanie żądanej głębokości sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji -większość pacjentów będzie wymagała zwykle od 1,5 do 4,5 mg/kg mc./godz. Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie (bolus) propofolu w dawce od 10 do 20 mg. U pacjentów zaliczonych do 3 i 4 grupy według ASA może zaistnieć konieczność zmniejszenia szybkości podawania oraz dawki propofolu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli Nylosed jest stosowany w celu sedacji szybkość infuzji i docelowe stężenie należy zmniejszyć. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają dalszego zmniejszenia dawek i zmniejszenia szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nylosed w celu wywołania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.

U dzieci w wieku powyżej jednego miesiąca dawki i szybkość podawania powinny być dostosowane do pożądanego stopnia sedacji i odpowiedzi klinicznej. U większości dzieci w celu wywołania sedacji stosuje się zwykle 1 do 2 mg/kg mc. W celu podtrzymania sedacji, Nylosed należy podawać w infuzji w dawkach podzielonych, do osiągnięcia pożądanego poziomu sedacji.

U większości pacjentów stosuje się 1,5 do 9 mg/kg/godz. propofolu.

Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie (bolus) propofolu w dawce do 1 mg/kg mc.

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA może zaistnieć konieczność stosowania mniejszych dawek.

Wywołanie sedacji podczas intensywnej terapii

Dorośli

Jeśli zachodzi konieczność sedacji dorosłych pacjentów, u których stosuje się oddech wspomagany, zaleca się podawanie leku Nylosed w ciągłej infuzji dożylnej. Szybkość infuzji należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji.

Zwykle stosuje się od 0,3 mg/kg mc./godz. do 4 mg/kg mc./godz.

Stosowanie produktu Nylosed w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych nie jest wskazane.

Produkt można rozcieńczyć 5% roztworem glukozy.

Zaleca się monitorowanie stężenia tłuszczów we krwi podczas podawania produktu Nylosed pacjentom, u których występuje ryzyko przeładowania tłuszczami.

Należy właściwie dostosować podawanie produktu Nylosed, jeśli kontrola wskazuje, że tłuszcze nie są właściwie usuwane z organizmu. Jeżeli pacjent otrzymuje dożylnie jednocześnie inne tłuszcze, należy zmniejszyć ilość podawanych tłuszczów po wzięciu pod uwagę ilości tłuszczów dostarczonych z produktem Nylosed. 1,0 ml produktu Nylosed zawiera około 0,1 g tłuszczu.

Jeżeli czas trwania sedacji przekracza 3 dni, należy monitorować stężenie tłuszczów we krwi u wszystkich pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli propofol jest stosowany w celu sedacji, szybkość infuzji należy zmniejszyć. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają dalszego zmniejszenia dawek i zmniejszenia szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Stosowanie leku Nylosed w celu wywołania uspokojenia na oddziałach intensywnej terapii u dzieci w wieku 16 lat i młodszych jest przeciwwskazane.

10/10

Nylosed

Charakterystyka Nylosed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nylosed 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań/infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml emulsji do wstrzykiwań/infuzji zawiera 10 mg propofolu.

Każda fiolka zawiera 200 mg propofolu.

Każdy ml emulsji do wstrzykiwań/infuzji zawiera 100 mg oleju sojowego oczyszczonego.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, tj. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań/infuzji

Biała lub prawie biała emulsja typu olej w wodzie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nylosed jest krótko działającym, dożylnym anestetykiem stosowanym:

-    w celu wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca;

-    w celu wywołania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z miejscowym lub regionalnym znieczuleniem, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1. miesiąca;

-    w sedacji podczas prowadzenia oddechu kontrolowanego u pacjentów w wieku powyżej 16 lat wymagających intensywnej terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego

Dorośli

Pacjentom z premedykacją lub bez niej zaleca się podawanie produktu Nylosed w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus) lub w infuzji dożylnej, dawkując zależnie od reakcji pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia (u przeciętnie zdrowego pacjenta - około 40 mg, czyli 4 ml produktu co 10 sekund) .

- Dla większości pacjentów dorosłych w wieku poniżej 55 lat zazwyczaj wystarczającą dawką propofolu jest 1,5 mg/kg mc. do 2,5 mg/kg mc. Dawkę całkowitą, konieczną do znieczulenia,

można zmniejszyć, zmniejszając szybkość podawania do około 20-50 mg/min (2 do 5 ml/min).

- Pacjenci w wieku powyżej 55 lat: zapotrzebowanie na propofol jest mniejsze.

U pacjentów z 3 lub 4 grupy według klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists) należy stosować mniejsze dawki, tj. około 20 mg (2 ml) co 10 sekund.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku podczas wprowadzania do znieczulenia ogólnego dawkowanie produktu Nylosed należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta oraz wiek. Zmniejszoną dawkę należy podawać z mniejszą szybkością oraz dostosować do odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu Nylosed w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.

Gdy propofol stosuje się w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku powyżej jednego miesiąca, zaleca się podawanie produktu Nylosed powoli, do momentu pojawienia się klinicznych objawów znieczulenia.

Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała dziecka.

U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do wprowadzenia do znieczulenia zazwyczaj wystarcza dawka około 2,5 mg/kg mc. propofolu. U dzieci młodszych, szczególnie w wieku od jednego miesiąca do 3 lat dawka ta może być większa (2,5 do 4 mg/kg mc.).

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz punkt 4.4).

Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego

Dorośli

W celu podtrzymania pożądanej głębokości znieczulenia produktem Nylosed, produkt można podawać w infuzji lub w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus). Wybudzanie ze znieczulenia jest szybkie i dlatego ważne jest podawanie propofolu w celu podtrzymania znieczulenia, aż do zakończenia zabiegu.

-    Ciągła infuzja dożylna: szybkość infuzji konieczna do zapewnienia właściwej głębokości znieczulenia znacznie różni się u poszczególnych pacjentów i mieści się w zakresie od

4 mg/kg mc./godz. do 12 mg/kg mc./godz.

-    Powtarzane pojedyncze wstrzyknięcia (bolus): zwykle od 25 mg do 50 mg (2,5 do 5 ml), w zależności od zapotrzebowania klinicznego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli Nylosed jest stosowany w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego, należy zmniejszyć szybkość infuzji lub docelowe stężenie. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają zmniejszonych dawek i zmniejszonej szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu Nylosed u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca w celu podtrzymywania znieczulenia ogólnego.

W celu podtrzymania znieczulenia Nylosed można podawać dzieciom w wieku powyżej jednego miesiąca w ciągłej infuzji dożylnej lub w pojedynczych powtarzanych wstrzyknięciach.

Szybkość infuzji może różnić u poszczególnych pacjentów, zwykle mieści się w granicach od 9 mg/kg mc./godz. do 15 mg/kg mc./godz. Młodsze dzieci, szczególnie w wieku powyżej jednego miesiąca do 3 lat, mogą wymagać podania większych dawek propofolu.

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz punkt 4.4).

Wywołanie sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych

Dorośli

W celu wywołania sedacji koniecznej do przeprowadzenia zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego należy dobrać dawkę i szybkość podawania indywidualnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Do wywołania sedacji u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg/kg mc. w czasie 1 do 5 minut.

Podtrzymanie żądanej głębokości sedacji osiąga się dobierając odpowiednio szybkość infuzji -większość pacjentów będzie wymagała od 1,5 do 4,5 mg/kg mc./godz. Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie (bolus) propofolu w dawce od 10 do 20 mg. U pacjentów zaliczonych do 3 i 4 grupy według ASA może zaistnieć konieczność zmniejszenia szybkości podawania oraz dawki propofolu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli Nylosed jest stosowany w celu sedacji szybkość infuzji i docelowe stężenie należy zmniejszyć. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają dalszego zmniejszenia dawek i zmniejszenia szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu Nylosed w celu wywołania sedacji podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.

U dzieci w wieku powyżej jednego miesiąca dawki i szybkość podawania powinny być dostosowane do pożądanego stopnia sedacji i odpowiedzi klinicznej. U większości dzieci w celu wywołania sedacji stosuje się zwykle 1 do 2 mg/kg mc. W celu podtrzymania sedacji propofol należy podawać w infuzji w dawkach podzielonych, do osiągnięcia pożądanego poziomu sedacji. U większości pacjentów stosuje się 1,5 do 9 mg/kg/godz. produktu Nylosed.

Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie (bolus) propofolu w dawce do 1 mg/kg mc.

U pacjentów zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy według ASA może zaistnieć konieczność stosowania mniejszych dawek.

Wywołanie sedacji podczas intensywnej terapii

Dorośli

Jeśli zachodzi konieczność sedacji, zaleca się podawanie produktu Nylosed w ciągłej infuzji dożylnej. Szybkość infuzji należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji.

Zwykle stosuje się od 0,3 mg/kg mc./godz. do 4 mg/kg mc./godz. (patrz punkt 4.4).

Stosowanie produktu Nylosed w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych nie jest wskazane (patrz punkt 4.3).

Produkt można rozcieńczyć 5% roztworem glukozy (patrz tabela poniżej „Rozcieńczanie i równoczesne podawanie produktu Nylosed z innymi lekami lub roztworami infuzyjnymi”).

Zaleca się monitorowanie stężenia tłuszczów w krwi, jeżeli produkt Nylosed podawany będzie pacjentom zaliczanym do grupy szczególnego ryzyka przeładowania tłuszczami - patrz punkt 4.4. Należy odpowiednio zmodyfikować podawanie produktu Nylosed, jeśli monitorowanie wykaże niedostateczne usuwanie tłuszczu z organizmu. Jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje dożylnie inne tłuszcze, należy zmniejszyć jego ilość aby uwzględnić ilość tłuszczu podawanego razem z wlewem produktu Nylosed. 1,0 ml produktu Nylosed zawiera około 0,1 g tłuszczu.

Jeżeli czas trwania sedacji przekracza 3 dni, należy monitorować stężenie tłuszczów we krwi u wszystkich pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeżeli Nylosed jest stosowany w celu sedacji, szybkość infuzji należy zmniejszyć. Pacjenci zaliczeni do 3 i 4 grupy według ASA wymagają dalszego zmniejszenia dawek i zmniejszenia szybkości podawania propofolu. U osób w podeszłym wieku nie należy podawać propofolu w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa.

Dzieci

Stosowanie produktu Nylosed w celu wywołania uspokojenia na oddziałach intensywnej terapii u dzieci w wieku 16 lat i młodszych jest przeciwwskazane.

SPOSÓB PODAWANIA (patrz również „Inne środki ostrożności” w punkcie 4.4 i punkt 6.6)

Produkt Nylosed nie działa przeciwbólowo i dlatego zaleca się dodatkowo podawanie leków przeciwbólowych.

Produkt Nylosed można podawać:

•    we wstrzyknięciach dożylnych (bolus) - nierozcieńczony,

•    w infuzji dożylnej - używając rozcieńczonego lub nierozcieńczonego produktu.

Produkt Nylosed można podawać w postaci rozcieńczonej. Może być rozcieńczony wyłącznie 5% roztworem glukozy w workach z polichlorku winylu lub szklanych butelkach infuzyjnych.

Należy zmieszać 1 część produktu Nylosed z nie więcej niż 4 częściami 5% roztworu glukozy (2 mg propofolu w 1 ml). Podczas sporządzania mieszaniny należy zachować warunki aseptyki. Mieszaninę należy przygotować bezpośrednio przed podaniem i zużyć natychmiast - patrz punkty 6.3 i 6.4.

Zaleca się, aby podczas rozcieńczania produktu Nylosed, objętość 5% roztworu glukozy usunąć z worka infuzyjnego. Usuniętą z worka infuzyjnego objętość 5% glukozy zastąpić identyczną objętością produktu Nylosed - patrz tabela poniżej „Rozcieńczanie i równoczesne podawanie produktu Nylosed z innymi lekami lub roztworami infuzyjnymi”.

Rozcieńczony produkt można podawać stosując jedną z wielu metod regulacji szybkości infuzji. Aby nie dopuścić do niekontrolowanego podania dużej objętości rozcieńczonego produktu Nylosed, do zestawu należy dołączyć biuretę, licznik kropli lub pompę infuzyjną wolumetryczną. W przypadku maksymalnego wypełnienia biurety roztworem również istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanej infuzji produktu.

Jeśli Nylosed stosuje się nierozcieńczony do podtrzymania znieczulenia, w celu ustalenia właściwej szybkości infuzji, zaleca się używanie pomp strzykawkowych lub wolumetrycznych.

Produkt Nylosed można podawać za pomocą łącznika Y (umieszczonego jak najbliżej kaniuli dożylnej) równocześnie z jednym z następujących płynów infuzyjnych:

•    5% roztworem glukozy;

•    0,9% roztworem chlorku sodu;

•    mieszaniną 4% roztworu glukozy i 0,18% roztworu chlorku sodu.

W celu złagodzenia bólu powstającego podczas pierwszego wstrzyknięcia, Nylosed można zmieszać z 0,5% lub 1% roztworem chlorowodorku lidokainy bez środków konserwujących (patrz tabela poniżej „Rozcieńczanie i równoczesne podawanie produktu Nylosed z innymi lekami lub roztworami infuzyjnymi”).

Rozcieńczanie i równoczesne podawanie produktu Nylosed z innymi lekami lub roztworami infuzyjnymi (patrz również podpunkt „Inne środki ostrożności” w punkcie 4.4 oraz punkty 6.3 i 6.4)

Metoda j ednoczesnego podawania

Dodawany lek lub rozcieńczalnik

Przygotowanie

Środki ostrożności

Zmieszanie przed podaniem

5% roztwór glukozy

Zmieszać 1 część produktu Nylosed z nie więcej niż 4 częściami 5% roztworu glukozy w worku PVC albo szklanej butelce do infuzji.

Jeśli do rozcieńczeń używa się worków PVC, zaleca się aby worek był pełny.

W celu rozcieńczenia należy usunąć odpowiednią objętość glukozy i zastąpić ją odpowiednią objętością produktu Nylosed.

Przygotować w warunkach

aseptycznych tuż przed podaniem.

Lidokainy chlorowodorek, roztwór do

wstrzykiwań (0,5% lub 1% bez środków konserwuj ących)

Zmieszać 20 części produktu Nylosed z nie więcej niż 1 częścią 0,5% lub 1% roztworu chlorowodorku lidokainy do wstrzyknięć.

Przygotować w warunkach

aseptycznych tuż przed podaniem.

Stosować tylko do wprowadzenia do znieczulenia.

Jednoczesne podawanie za pomocą łącznika Y

5% roztwór glukozy

Podawać za pomocą łącznika Y

Łącznik Y umieścić jak najbliżej kaniuli dożylnej.

0,9% roztwór chlorku sodu

Jak wyżej.

Jak wyżej.

4% roztwór glukozy z 0,18% roztworem chlorku sodu

Jak wyżej.

Jak wyżej.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propofol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Produktu Nylosed nie wolno stosować w celu wywołania sedacji w oddziałach intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych (patrz punkt 4.4).

Nylosed zawiera olej sojowy i nie należy tego produktu stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nylosed może być podawany tylko przez specjalistów w zakresie anestezjologii lub lekarzy wyspecjalizowanych w intensywnej terapii. Podczas stosowania propofolu pacjentów należy monitorować oraz zapewnić możliwość tlenoterapii i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Osoba przeprowadzająca zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny nie powinna podawać pacjentowi produktu Nylosed.

Jeżeli Nylosed jest podawany w celu sedacji do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych należy kontrolować czy u pacjenta nie występują wczesne objawy hipotensji, niedrożności dróg oddechowych lub desaturacji.

Podobnie jak w przypadku innych dożylnych leków znieczulających oraz wywołujących uspokojenie, po zastosowaniu produktu Nylosed w celu sedacji pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym mogą wystąpić ruchy mimowolne u pacjentów. Podczas procedur wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta, wystąpienie mimowolnych ruchów może stwarzać zagrożenie dla operowanego miejsca.

Tak jak w przypadku innych dożylnie podawanych środków ogólnie znieczulających oraz wywołujących sedację, pacjentów należy poinformować o konieczności unikania spożywania alkoholu przez co najmniej 8 godzin przed podaniem produktu Nylosed oraz 8 godzin po jego podaniu.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Nylosed pacjentom w celu wywołania sedacji podczas zabiegów, takich jak okulistyczne, w czasie których mogą wystąpić niepożądane spontaniczne ruchy.

Tak jak w przypadku innych dożylnych środków wywołujących uspokojenie, jednoczesne podawanie produktu Nylosed i środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. silnych leków przeciwbólowych, może nasilać działanie uspokajające propofolu oraz zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiej depresji oddechowej i krążeniowej .

Podczas podawania produktu Nylosed we wstrzyknięciach dożylnych (bolus) pacjentom z ostrą niewydolnością układu oddechowego lub depresją oddechową należy zachować szczególną ostrożność.

Jednoczesne stosowanie środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. alkoholu, anestetyków, opioidowych leków przeciwbólowych może nasilać ich działanie sedatywne. Jeśli produkt Nylosed jest jednocześnie stosowany z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy podawanymi parenteralnie, może wystąpić ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa. Zaleca się podawanie produktu Nylosed po podaniu leków przeciwbólowych, a jego dawkę należy dostosowywać do klinicznej odpowiedzi pacjenta (patrz punkt 4.5).

Podczas wprowadzania do znieczulenia może wystąpić niedociśnienie tętnicze i przemijający bezdech zależnie od dawki i stosowanych leków w premedykacji. W niektórych przypadkach obniżenie ciśnienia tętniczego wymaga dożylnego podania płynów i zmniejszenia szybkości podawania produktu Nylosed w okresie podtrzymania znieczulenia.

Przed przeniesieniem na oddział pacjent powinien być w pełni wybudzony. W bardzo rzadkich przypadkach po zastosowaniu produktu Nylosed obserwowano wydłużenie czasu wybudzania, z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania. Mimo, że wybudzenie następuje samoistnie, zaleca się uważną obserwację pacjenta przed wybudzeniem.

Upośledzenie świadomości wywołane przez Nylosed na ogół nie jest wykrywalne dłużej niż przez 12 godzin. Należy wziąć pod uwagę działanie leku Nylosed, zabieg, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta, doradzając pacjentowi w zakresie:

-    wskazań do obecności osoby towarzyszącej pacjentowi przy opuszczaniu przez niego miejsca podania;

-    czasu powrotu do wykonywania skomplikowanych lub ryzykownych zadań, takich jak prowadzenie pojazdów;

-    stosowania innych środków, które mogą mieć działanie uspokajające (np. benzodiazepiny, opiaty, alkohol).

Nylosed podawany pacjentom z padaczką może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.

Podobnie jak w przypadku innych dożylnych środków anestetycznych, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, układu oddechowego, układu krążenia, chorych z hipowolemią, pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych. Klirens propofolu zależy od przepływu krwi, dlatego jednoczesne stosowanie leków, które zmniejszają pojemność minutową serca może również zmniejszać klirens propofolu.

Ryzyko względniej wagotonii może być zwiększone, ponieważ Nylosed nie wykazuje działania wagolitycznego; obserwowano przypadki bradykardii (czasami nasilonej), a nawet asystolii. Dlatego też podczas wprowadzania lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego, szczególnie w przypadkach, gdy może przeważać napięcie nerwu błędnego lub gdy propofol stosuje się z lekami, które mogą wywołać bradykardię.

Nylosed należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz z innymi schorzeniami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych.

Nie zaleca się stosowania produktu podczas leczenia elektrowstrząsami.

Podobnie jak w przypadku innych leków ogólnie znieczulających, w okresie pooperacyjnym może wystąpić odhamowanie seksualne.

Nie zaleca się stosowania produktu Nylosed w celu znieczulenia ogólnego u dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Nylosed stosowanego w celu wywołania sedacji u dzieci w wieku poniżej 16 lat nie zostały ustalone. Pomimo, że nie stwierdzono bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, odnotowano ciężkie działania niepożądane (również ze skutkiem śmiertelnym), które zgłaszali klinicyści po niezgodnym z zasadami podaniu produktu. W szczególności opisywano: kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych i (lub) niewydolność serca. Objawy te obserwowano najczęściej u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych, u których podawano dawki większe od zalecanych osobom dorosłym w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii.

Nie zaleca się stosowania produktu Nylosed u noworodków w celu wprowadzenia do znieczulenia oraz podtrzymania znieczulenia, ponieważ populacja tych pacjentów nie została dostatecznie przebadana. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują, że klirens jest znacznie mniejszy u noworodków i cechuje go znaczna zmienność między poszczególnymi pacjentami. Po podaniu dawek przeznaczonych dla starszych dzieci może wystąpić względne przedawkowanie i w następstwie depresja krążeniowa.

Podobnie donoszono o bardzo rzadkich przypadkach kwasicy metabolicznej, rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, hiperkaliemii i (lub) szybko postępującej niewydolności serca (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym) u dorosłych leczonych przez okres przekraczający 58 godzin dawkami propofolu przekraczającymi 5 mg/kg mc./godz. Dawki takie przekraczały zalecaną obecnie maksymalną dawkę stosowaną w sedacji w warunkach oddziału intensywnej terapii wynoszącą 4 mg/kg mc./godz. Pacjenci ci to głównie (ale nie tylko) chorzy z ciężkimi urazami głowy, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Niewydolność serca w tych przypadkach zazwyczaj była niewrażliwa na wspomagające leczenie lekami o działaniu inotropowym. Dlatego nie należy podawać dawki większej niż 4 mg/kg mc./godz. Podczas stosowania produktu należy zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy rozważyć zmniejszenie dawki produktu Nylosed lub zmianę leku uspokajającego. Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym należy zastosować właściwe leczenie, aby zapewnić odpowiedni przepływ mózgowy.

Inne środki ostrożności (patrz również punkt 6.6)

•    Nylosed nie zawiera środków konserwujących.

•    Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki.

•    Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu fiolki i natychmiast przystąpić do jej podawania.

•    Należy zachować zasady aseptyki zarówno w odniesieniu do leku Nylosed, jak i sprzętu użytego podczas trwania infuzji.

•    Wszystkie inne leki lub płyny dodawane do linii z produktem Nylosed, należy podawać jak najbliżej kaniuli dożylnej.

•    Produktu Nylosed nie podawać przez filtry mikrobiologiczne.

•    W przypadku podawania produktu w celu podtrzymania znieczulenia lub sedacji w oddziałach intensywnej terapii, zaleca się wymianę pojemnika z produktem oraz zestawu do infuzji w regularnych odstępach czasu.

•    Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, tj. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nylosed stosowano w skojarzeniu ze znieczuleniem podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, rutynowo używanymi lekami do premedykacji, środkami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, przeciwbólowymi; nie odnotowano niezgodności farmakologicznych. Zaleca się podawanie mniejszych dawek produktu Nylosed, jeżeli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

Jednoczesne podawanie propofolu i substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak leki stosowane w premedykacji, środki podawane wziewnie, leki przeciwbólowe może nasilać działanie uspokajające propofolu i zwiększać ryzyko wystąpienia depresji układu oddechowego i (lub) układu krążenia (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania produktu Nylosed podczas ciąży nie zostało określone. Dlatego produktu Nylosed nie należy stosować podczas ciąży, chyba że jest to konieczne.

Produkt może być stosowany podczas zabiegu przerywania ciąży w pierwszym trymestrze.

Nylosed przenika przez łożysko i może wywołać depresję krążenia i (lub) oddychania u noworodka. Produktu nie należy stosować w anestezjologii położniczej, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ustalono bezpieczeństwa dla noworodka po zastosowaniu produktu u matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjent powinien być pouczony, aby przez jakiś czas po znieczuleniu nie prowadził pojazdów i nie obsługiwał maszyn, ponieważ zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych czy obsługa urządzeń mechanicznych może być upośledzona.

4.8 Działania niepożądane

Ogólne

Wprowadzanie do znieczulenia ogólnego zazwyczaj przebiega bez powikłań z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej obserwowane działania niepożądane, np. niedociśnienie tętnicze są znanymi działaniami środków anestetycznych, które można przewidzieć na podstawie ich właściwości farmakologicznych. Zdarzenia niepożądane występujące podczas znieczulenia lub intensywnej terapii mogą być związane ze stosowaniem propofolu, innymi procedurami leczniczymi oraz stanem pacjenta.

Następujące działania niepożądane odnotowano i raportowano, uwzględniając następującą częstość ich występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko:

anafilaksja - może obejmować obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:

ból głowy w czasie wybudzania Rzadko:

ruchy padaczkopodobne, w tym drgawki i opistotonus w czasie wprowadzania, podtrzymywania i wybudzania ze znieczulenia

Bardzo rzadko:

wydłużony czas do wybudzenia Nieznana:

Odnotowywano dystonie i (lub) dyskinezy.

Zaburzenia serca:

Często:

bradykardia

Ciężka bradykardia występuje rzadko; opisywano pojedyncze przypadki asystolii.

Bardzo rzadko: obrzęk płuc

Zaburzenia naczyniowe:

Często:

niedociśnienie (czasami wymagające dożylnego podania płynów i zmniejszenia szybkości infuzji produktu Nylosed)

nagłe zaczerwienienie twarzy u dzieci (po nagłym przerwaniu stosowania produktu Nylosed w oddziale intensywnej terapii)

Niezbyt często: zakrzepica i zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki _piersiowej i śródpiersia:

Często:

przemijający bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia

Zaburzenia żołądka i _jelit:

Często:

nudności i wymioty w czasie wybudzania

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: rabdomioliza

Bardzo rzadko doniesienia wystąpienia rabdomiolizy, gdy propofol podawano w dawce większej niż 4 mg/kg mc./godz. w sedacji podczas intensywnej terapii.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko:

zmiany zabarwienia moczu po długotrwałym podawaniu

Zaburzenia układu rozrodczego i_piersi:

Bardzo rzadko: odhamowanie seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu _podania:

Bardzo często:

ból w miejscu wstrzyknięcia (można go zmniejszyć podając produkt do dużych żył przedramienia, dołu łokciowego lub podając produkt Nylosed jednocześnie z lidokainą)

Często:

objawy odstawienia u dzieci (występują po nagłym przerwaniu stosowania produktu Nylosed w oddziale intensywnej terapii)

Bardzo rzadko:

kwasica metaboliczna, hiperkaliemia lub niewydolność serca, czasami ze skutkiem śmiertelnym, gdy propofol podawano w dawkach większych niż 4 mg/kg mc./godz. w celu sedacji w trakcie intensywnej terapii (patrz punkt 4.4).

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:

Bardzo rzadko: gorączka pooperacyjna

Doniesienia o stosowaniu propofolu do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u noworodków wskazują, że może dojść do wystąpienia depresji krążeniowo-oddechowej w przypadku stosowania dawek zalecanych u dzieci.

Miejscowe

Podczas podawania propofolu podczas fazy indukcji, w miejscu jego wstrzyknięcia, odnotowywano ból, który można zmniejszyć podając lek do większych żył przedramienia lub dołu łokciowego oraz podając jednocześnie z lidokainą (patrz punkt 4.2).

Zapalenia i zakrzepy w obrębie naczyń żylnych występują rzadko. Badania na zwierzętach wykazały, że po przypadkowym wynaczynieniu, reakcje ze strony tkanek były niewielkie. Podanie dotętnicze u zwierząt nie powodowało zmian w tkankach.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zapaść krążeniowo-oddechową. W razie wystąpienia depresji oddychania stosuje się oddech kontrolowany mieszaniną wzbogaconą w tlen. Depresji krążenia może wymagać obniżenia głowy pacjenta, a w ciężkich przypadkach podać płyny zwiększające objętość osocza lub leki zwiększające ciśnienie tętnicze.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki znieczulenia ogólnego Kod ATC: N 01 AX 10

Propofol (2,6-Diizopropylofenol) jest krótko działającym środkiem stosowanym do znieczulenia ogólnego, charakteryzującym się bardzo szybkim początkiem działania - około 30 s.

Wybudzenie po znieczuleniu jest zwykle szybkie.

Mechanizm działania, podobnie jak innych anestetyków, nie został całkowicie wyjaśniony.

Tym niemniej uważa się, że propofol działa sedatywnie i (lub) wywiera działanie anestetyczne poprzez pozytywną modulację działania hamującego neuroprzekażnika GABA, oddziałując na receptory GABAA.

W czasie stosowania propofolu do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego oraz podtrzymywania znieczulenia może on powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz niewielkie zmiany w częstości pracy serca. Jednak w trakcie podtrzymywania znieczulenia parametry hemodynamiczne pozostają zwykle stabilne, zaburzenia odnotowywano rzadko.

Po podaniu propofolu, podobnie jak w przypadku innych środków znieczulenia ogólnego, może wystąpić niewydolność oddechowa, łatwa do opanowania w praktyce klinicznej.

Propofol zmniejsza ciśnienie wewnątrzczaszkowe, przepływ mózgowy oraz metabolizm mózgowy. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego jest wyraźniejsze u tych pacjentów, u których początkowe ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest zwiększone.

Po zastosowaniu propofolu wybudzanie pacjentów jest szybkie i pełne, z rzadkimi przypadkami bólów głowy i pooperacyjnymi nudnościami i wymiotami.

Pooperacyjne nudności i wymioty pojawiają się rzadziej niż po użyciu wziewnych środków znieczulenia ogólnego. Udowodniono, że może to być związane ze zmniejszoną zdolnością wywoływania wymiotów przez propofol.

Propofol w stężeniach stosowanych klinicznie nie hamuje syntezy hormonów kory nadnerczy.

Ograniczone badania kliniczne dotyczące czasu znieczulenia propofolem u dzieci wykazały, że bezpieczeństwo i skuteczność nie zmienia się, jeśli jest stosowany nie dłużej niż 4 godziny. Dane z literatury dotyczące stosowania propofolu u dzieci dowodzą, że jest bezpieczny i skuteczny w długotrwałych zabiegach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kinetykę propofolu po wstrzyknięciu pojedynczej dawki (bolus) lub po zakończeniu infuzji dożylnej opisuje trójkompartmentowy model otwarty z bardzo szybką dystrybucją (okres półtrwania 2 do 4 min), szybką eliminacją (okres półtrwania 30 do 60 min) i wolniejszą fazą końcową, w której następuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek.

Propofol jest rozmieszczany w wielu tkankach ustroju i szybko eliminowany - całkowity klirens wynosi 1,5 do 2 l/min. Eliminacja zachodzi głównie w wyniku procesów metabolicznych zachodzących w wątrobie: sprzęgania propofolu i chinolu do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane w moczu.

Gdy propofol jest podawany w celu podtrzymania znieczulenia ze stałą szybkością, stężenie propofolu we krwi dąży asymptotycznie do stężenia stacjonarnego. Kinetyka propofolu jest liniową funkcją stężenia w zalecanym zakresie szybkości infuzji.

Po dożylnym podaniu jednorazowej dawki 3 mg/kg mc., klirens propofolu na kilogram masy ciała zwiększał się z wiekiem w następujący sposób: średni klirens był istotnie niższy u noworodków w wieku poniżej 1. miesiąca (n=25) (20 ml/kg/min) w porównaniu ze stwierdzanym u dzieci starszych (n=36, przedział wiekowy: 4 miesiące do 7 lat). Dodatkowo brano pod uwagę zmienność osobniczą u noworodków (przedział 3,7 do 78 ml/kg/min). Z powodu ograniczonych danych z badań klinicznych, które wskazują na dużą zmienność, nie ma sformułowanych zaleceń dotyczących dawek dla tej grupy wiekowej.

Średni klirens propofolu u starszych dzieci po podaniu jednorazowej dawki (bolus) 3 mg/kg mc. wynosił 37,5 ml/min/kg mc. (4 do 24 miesięcy) (n=8), 38,7 ml/min/kg mc. (11-43 miesiące) (n=6),

48 ml/min/kg mc. (1-3 lat) (n=12), 28,2 ml/min/kg mc. (4-7 lat) (n=10) w porównaniu do 23,6 ml/min/kg mc. u dorosłych (n=6).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Propofol jest lekiem, który został dobrze przebadany klinicznie. Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy oczyszczony Glicerol

Lecytyna oczyszczona z jaja kurzego Kwas oleinowy

Sodu wodorotlenek 0,1 M (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Bezpośrednio po propofolu, bez uprzedniego przepłukania zestawu do infuzji, nie należy podawać środków hamujących przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej (atrakurium, miwakurium).

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu:

Emulsję należy zużyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Okres ważności rozcieńczonego produktu:

Po rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy (patrz punkt 4.2), wykazano chemiczną i fizyczną trwałość przez 6 godzin w 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Mieszaninę leku Nylosed z lidokainy chlorowodorkiem (0,5% roztwór lub 1% roztwór bez środków konserwujących) należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać.

Przechowywać w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu i po rozcieńczeniu produktu - patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

5 fiolek po 20 ml 10 fiolek po 20 ml

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania do stosowania

Fiolkę należy wstrząsnąć przed użyciem. Nie stosować w przypadku rozdzielenia się faz emulsji. Nie używać, jeśli fiolka jest uszkodzona.

Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć.

Produktu Nylosed nie należy mieszać przed podaniem z innymi lekami do wstrzykiwań lub roztworami do infuzji, z wyjątkiem 5% roztworu glukozy lub roztworu lidokainy (patrz punkt 4.2).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa, Polska

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13/13

Nylosed