Imeds.pl

Nystvagin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nystvagin, 100 000 IU, tabletki dopochwowe

Nystatimun

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lekNystvagin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nystvagin

3.    Jak stosować lek Nystvagin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Nystvagin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Nystvagin i w jakim celu się go stosuje

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym o działaniu grzybostatycznym i grzybobójczym (działa poprzez uszkodzenie błony komórkowej grzyba). Nystatyna działa na wiele gatnków drożdżaków, szczególnie na drożdżaki z gatunku Candida albicans.

Lek nie wchłania się do płynów ustrojowych i działa tylko w miejscu podania.

Wskazanie:

- leczenie zakażenia drożdżakowego pochwy i sromu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nystvagin Kiedy nie stosować leku Nystvagin:

- jeśli pacjentka ma uczulenie na nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nystvagin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Podczas stosowania leku Nystvagin zalecane jest powstrzymanie się od stosunków seksualnych w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności leczenia.

Lek jest przeznaczony do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować go doustnie.

Jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia, leczenie należy przerwać i ponownie zgłosić się do lekarza.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u pacjentek młodszych niż 12 lat.

Lek Nystvagin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Ze względu na niewielkie wchłanianie substancji czynnej do organizmu po podaniu dopochwowym, jest mało prawdopodobne, aby oddziaływała ona w sposób istotny z innymi lekami.

Stwierdzono jedynie, że podczas stosowania doustnych leków zawierających nystatynę występują interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna lub acenokumarol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku Nystvagin wchłania się do organizmu w minimalnym stopniu, jednakże o zastosowaniu tego leku podczas ciąży lub karmienia piersią może zadecydować jedynie lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nystvagin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Nystvagin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u pacjentek w wieku od 12 lat, w tym również w podeszłym wieku, to 1 lub 2 tabletki na dobę przez 14 kolejnych dni. Leczenia nie należy przerywać podczas miesiączki.

Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem przed snem, leżąc na plecach z lekko ugiętymi nogami. Przed wprowadzeniem tabletki do pochwy należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć dodatkowego zakażenia. Jest to szczególnie ważne podczas ciąży.

Nie należy zaprzestawać stosowania leku według wyznaczonego schematu, nawet jeśli objawy szybko ustąpią.

Jeśli objawy zakażenia (np. pieczenia) utrzymują się lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nystvagin

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nystvagin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Nystvagin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu leku Nystvagin mogą wystąpić działania niepożądane w miejscu podania. Rzadko (rzadziej niż u 1 pacjentki na 1000) obserwowano miejscowe objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nystvagin

Przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C-8°C). Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nystvagin

-    Substancją czynną leku jest nystatyna. Jedna tabletka zawiera 100 000 IU nystatyny.

-    Pozostałe składniki to: skrobia ryżowa, laktoza jednowodna, etyloceluloza (E462), magnezu stearynian (E572).

Jak wygląda lek Nystvagin i co zawiera opakowanie

Lek Nystvagin ma postać żółtych, odpowiednio wydłużonych tabletek z wytłoczonym napisem NI na jednej stronie, gładkich po drugiej stronie i długości 22,6 mm.

Opakowanie zawiera 10 tabletek w blistrach z folii Aluminium'PVC/Aluminium/OPA (2 blistry po 5 tabletek) oraz ulotkę dla pacjenta umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: +48 22 345 93 00

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: