+ iMeds.pl

Octagam 10% 100 mg/mlUlotka Octagam 10%

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Octagam 10%, roztwór do infuzji

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Octagam 10% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octagam 10%

3.    Jak stosować Octagam 10%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Octagam 10%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Octagam 10% i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Octagam 10%

Octagam 10% jest roztworem normalnej ludzkiej immunoglobuliny (IgG) (tj. roztworem ludzkich przeciwciał) do podania dożylnego (tj. wlewu do żyły). Immunoglobuliny są normalnymi składnikami ciała ludzkiego i wspierają jego odporność. Octagam 10% zawiera wszystkie przeciwciała IgG, które występują w normalnej populacji ludzkiej. Odpowiednie dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo niskie poziomy immunoglobuliny do normy.

Octagam 10% obejmuje szerokie spektrum przeciwciał przeciwko różnym czynnikom zakaźnym.

W jakim celu stosuje się lek Octagam 10%

Lek Octagam 10% stosuje się

*    w leczeniu substytucyjnym pacjentów, którzy nie posiadają wystarczających ilości własnych przeciwciał,

*    w leczeniu pewnych chorób zapalnych,

*    w celu zapobiegania lub leczenia infekcji po przeszczepie szpiku kostnego.

Lek Octagam 10% stosuje się w leczeniu substytucyjnym. Istnieją 3 grupy pacjentów poddawanych leczeniu substytucyjnemu:

-    Pacjenci z wrodzonym niedoborem przeciwciał (pierwotne niedobory odporności: wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności)

-    Pacjenci z chorobą krwi prowadzącą do braku przeciwciał i nawracających zakażeń (szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracaj ącymi zakażeniami)

-    Pacjenci z wrodzonym AIDS, u których występują nawracające zakażenia bakteryjne

Lek Octagam 10% może być stosowany w leczeniu następujących chorób zapalnych:

-    U dorosłych i dzieci z niewystarczającą ilością płytek krwi (samoistna plamica małopłytkowa) i wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi

-    U pacjentów cierpiących na chorobę prowadzącą do zapalenia różnych organów (choroba Kawasaki)

-    U pacjentów cierpiących na chorobę prowadzącą do zapalenia pewnych części systemu nerwowego (zespół Guillain Barré)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octagam 10%

Kiedy nie stosować leku Octagam 10%:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ludzką immunoglobulinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Octagam 10% (wymienionych w punkcie 6),

-    j eśli u pacj enta występuj e niedobór immunoglobuliny A (niedobór IgA) z występowaniem przeciwciał przeciwko IgA.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Octagam 10% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć szybkość podawania leku lub przerwać infuzj ę. Wymagane postępowanie w przypadku niepożądanego zdarzenia będzie zależało od natury i nasilenia działania ubocznego.

Bezpieczeństwo wirusologiczne

W przypadku leków otrzymywanych z preparatów krwi lub osocza ludzkiego należy podjąć środki ostrożności zapobiegające przenoszeniu chorób zakaźnych. Do takich środków należy:

•    staranna selekcja dawców krwi oraz osocza w celu wykluczenia nosicielstwa chorób zakaźnych,

•    badanie indywidualnych donacji oraz puli osocza na obecność wirusa/zakażenia,

•    procedury inaktywacji lub usunięcia wirusów stosowane przez producentów w procesie obróbki krwi lub plazmy.

Pomimo tych środków w przypadku podawania leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub powstaj ących wirusów lub innych patogenów.

Zachowanie środków ostrożności zapobiega przenoszeniu wirusów otoczkowych, takich jak wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i C.

Podejmowane środki ostrożności mogą mieć ograniczone zastosowanie w przypadku wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) oraz parwowirus B19.

Immunoglobuliny nie maj ą związku z zakażeniami wirusem zapalenia wątroby typu A lub parwowirusem B19, prawdopodobnie dzięki ochronie obecnych w tym produkcie przeciwciał przeciw tym zakażeniom.

Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu leku Octagam 10% zapisywać nazwę oraz numer serii produktu w celu zachowania informacji o zużytych seriach.


Dzieci i młodzież

Odnośnie dzieci i młodzieży nie występują specjalne ani dodatkowe ostrzeżenia czy środki ostrożności.

Octagam 10% a inne leki

Linię infuzyjną można przepłukać przed i po podaniu leku Octagam 10% solą fizjologiczną lub 5% wodnym roztworem dekstrozy.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty lub o szczepieniu, jeśli zostało wykonane w przeciągu ostatnich trzech miesięcy.

Lek Octagam 10% może obniżać skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takich jak szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej.

Szczepienie szczepionkami zawierającymi żywe atenuowane wirusy powinno być wykonane w odstępie trzech miesięcy od podania immunoglobuliny. W przypadku szczepionki przeciwko odrze skuteczność ta może być obniżona do 1 roku.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu immunoglobuliny przy oddawaniu próbki krwi, gdyż może mieć to wpływ na wyniki badania.

Badanie stężenia glukozy we krwi

Niektóre typy systemów stosowanych do oznaczania stężenia glukozy we krwi (tak zwane glukometry) błędnie rozpoznają maltozę zawartą w leku Octagam 10% jako glukozę. To może prowadzić do błędnego zawyżania odczytów stężenia glukozy podczas wlewu oraz przez okres około 15 godzin po zakończeniu wlewu, a w konsekwencji do niewłaściwego zastosowania insuliny skutkującego zagrażającą życiu hipoglikemią (tj. obniżonym poziomem cukru we krwi).

Także w przypadkach prawdziwej hipoglikemii może nie nastąpić leczenie z uwagi na fałszywie zmienione odczyty podwyższonego stężenia glukozy.

Zatem podczas podawania leku Octagam 10% lub innych produktów zawierających maltozę należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi za pomocą systemu badania wykorzystującego metodę swoistą dla glukozy. Nie powinno się stosować systemów opartych na metodach wykorzystujących dehydrogenazę glukozową pirolochinolinochinonu (GDH-PQQ) lub oksydoreduktazę glukozową.

Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące systemu oznaczania stężenia glukozy, w tym pasków testowych, aby stwierdzić czy dany system jest odpowiedni do badania podczas jednoczesnego stosowania leków podawanych pozajelitowo, zawierających maltozę. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie w celu ustalenia, czy dany system oznaczania stężenia glukozy nadaje się do badania podczas jednoczesnego stosowania leków podawanych pozajelitowo, zawieraj ących maltozę.

Octagam 10% z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie zaobserwowano żadnych oddziaływań. W przypadku stosowania produktu Octagam 10% przed infuzją należy zapewnić odpowiednie nawodnienie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych i dlatego powinien być on podawany kobietom w ciąży i matkom karmiącym piersią ze szczególną ostrożnością. Wykazano, że produkty lecznicze IVIg przenikaj ą przez łożysko, co nasila się podczas trzeciego trymestru. Kliniczne doświadczenia dotyczące stosowania immunoglobulin wskazują, że nie maj ą one szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój płodu czy noworodka.

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki, co może przyczyniać się do przekazywania noworodkowi przeciwciał ochronnych.

Kliniczne doświadczenie dotyczące stosowania immunoglobulin sugeruje, że nie należy oczekiwać ich szkodliwego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane z produktem Octagam 10% mogą pogarszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci doświadczający podczas leczenia działań niepożądanych powinni poczekać do momentu ich ustąpienia przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Octagam 10%

O konieczności stosowania oraz dawce leku Octagam 10% decyduje lekarz. Lek Octagam 10% podawany jest w postaci infuzji dożylnej (wlewu do żyły) przez personel medyczny. Dawka i sposób dawkowania są zależne od wskazania i wymagaj ą indywidualnego określenia dla każdego pacjenta.

• W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem (działania niepożądane pojawiają się bardzo rzadko i mogą wystąpić u 1 osoby na 10 000).

W niektórych przypadkach lekarz będzie musiał przerwać podawanie leku i zmniejszyć dawkę lub zaprzestać leczenia:

Obrzęk twarzy, języka i tchawicy mogący sprawiać znaczne trudności w oddychaniu

   Nagła reakcja alergiczna wraz z dusznościami, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia krwi

Udar mózgu mogący spowodować osłabienie i/lub utratę czucia po jednej stronie ciała

   Zawał serca powoduj ący ból w klatce piersiowej

   Skrzep krwi powoduj ący ból i puchnięcie kończyn

   Skrzep krwi w płucach powodujący ból w klatce piersiowej i duszności

   Zwiększona podatność na infekcje powodujące np. gorączkę, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej

   Niedokrwistość powodująca duszności i bladość

Poważne zaburzenia pracy nerek prowadzące do niemożności oddania moczu

   Zapalenie opon mózgowych powodujące ból głowy

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto zgłoszono następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą występować u 1 osoby na 10):

•    Ból głowy

•    Nudności

•    Gorączka

•    Uczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u 1 osoby na 100):

•    Wysypka skórna

•    Ból pleców, ból w klatce piersiowej

•    Dreszcze

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 osoby na 10 000):

•    Uczucie pobudzenia

•    Migrena

•    Zawroty głowy

•    Uczucie mrowienia skóry

•    Palpitacje, przyspieszone tętno

•    Wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi

•    Świszczący oddech, kaszel, problemy z oddychaniem

•    Wymioty, biegunka, ból brzucha

•    Pokrzywka, swędzenie skóry

•    Utrata włosów

•    Bóle stawów i mięśni

•    Uderzenia gorąca, pocenie się

•    Ogólne złe samopoczucie

•    Wyniki badań krwi wskazuj ące na nieprawidłową czynność wątroby

•    Fałszywe odczyty poziomu cukru we krwi

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Octagam 10%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Octagam 10% po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Produkt może zostać wyjęty z lodówki jednorazowo na okres do 9 miesięcy (nie przekraczając okresu ważności) i może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C. Pod koniec tego okresu produktu nie należy ponownie umieszczać w lodówce lecz należy go wyrzucić. Datę wyj ęcia leku z lodówki należy zapisać na opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować leku Octagam 10%, jeśli widoczne jest zmętnienie roztworu, osad lub silne zabarwienie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Octagam 10%:

-    Substancj ą czynną leku j est normalna ludzka immunoglobulina, roztwór 10% (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G).

-    Pozostałe składniki leku to maltoza i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Octagam 10% i co zawiera opakowanie:

Lek Octagam 10% jest roztworem do infuzji i jest dostępny w fiolce (2 g/20 ml) lub butelkach (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml).

Wielkości opakowań:

2 g

w

20 ml

5 g

w

50 ml

6 g

w

60 ml

10 g

w

100 ml

20 g

w

200 ml

3 x 10 g

w

3 x 100 ml

3 x 20 g

w

3 x 200 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Roztwór jest klarowny lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Tel: +44 161 837 3770 Fax: +44 161 837 3799

Wytwórca:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Vienna, Austria Tel.: +43 1 61032 0 Faks: +43 1 61032 9300

Octapharma S.A.S.

70-72 rue de Marechal Foch, BP 33, F-67380 Lingolsheim, Francja

Tel.: +33 3 88 78 89 89

Faks +33 3 88 78 89 78


Octapharma AB SE-112 75 Stockholm, Szwecja Tel.: +46 8 566 430 00 Faks: +46 8 133045

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Cypr:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Hiszpania:

Holandia:

Islandia:

Litwa:

Luksemburg:

Łotwa:

Malta:

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:

Szwecja:

Węgry:

Wielka Brytania: Włochy:


Octagam 100 mg/ml Infusionslösung Octagam 10% solution for infusion Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam, infusionsv^ske, oplosning 100 mg/ml Octagam 10%, infusioonilahus, 100 mg/ml Octagam 100 mg/ml Octagam 100 mg/ml Octagam 10%

Octagamocta 100 mg/ml Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam 10% infuzinis tirpalas Octagam 10%

Octagam 100 mg/ml skidums infuzijäm Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam 10%

Octagam 100 mg/ml solufäo para perfusäo Octagam 10% solutie perfuzabilä Octagam 10%

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje Octagam 100 mg/ml infusionsvätska, lösning Octagam 100 mg/ml Octagam 10% solution for infusion Gamten 100 mg/ml

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

•    Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

•    Roztwór powinien być klarowny do lekko opalizującego oraz bezbarwny do jasnożółtego.

•    Nie stosować roztworu mętnego lub zawierającego osad.

•    Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

•    Ten produkt leczniczy nie powinien być mieszany z innymi produktami leczniczymi.

•    W celu podania leku pozostałego pod koniec wlewu w rurce infuzyjnej można ją przepłukać 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem dekstrozy.

9

Octagam 10%

Charakterystyka Octagam 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Octagam 10%, roztwór do infuzji

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)1 100 mg/ml

*odpowiadająca zawartości białka całkowitego, z czego co najmniej 95% stanowi ludzka immunoglobulina G

Rozkład podklas IgG:

IgG1    około 60%

IgG2    około 32%

IgG3    około 7%

IgG4    około 1%

Maksymalna zawartość IgA: 400 mikrogramów/ml

Każda fiolka po 20 ml zawiera 2 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej Każda fiolka po 50 ml zawiera 5 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej Każda fiolka po 60 ml zawiera 6 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej Każda fiolka po 100 ml zawiera 10 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej Każda fiolka po 200 ml zawiera 20 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej

Wytwarzany z osocza ludzkiego pochodzącego od dawców.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty lub lekko opalizujący roztwór, bezbarwny lub lekko żółty. Wartość pH roztworu wynosi 4,5 - 5,0; jego osmolalność wynosi > 240 mOsmol/kg.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne u dorosłych oraz dzieci i młodzieży (0-18 lat) w przypadku:

Zespołów pierwotnych niedoborów odporności z upośledzonym wytwarzaniem przeciwciał (patrz punkt 4.4).

•    Hipogammaglobulinemii i nawracaj ących infekcji bakteryjnych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których antybiotykoterapia profilaktyczna nie dała zadowalających wyników.

•    Hipogammaglobulinemii u pacjentów po allogenicznym przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT).

•    Wrodzonego zespołu AIDS z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi.

Immunomodulacja u dorosłych oraz dzieci i młodzieży (0-18 lat) w następujących przypadkach:

   Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi.

•    Zespół Guillain Barré

•    Choroba Kawasaki

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie substytucyjne należy rozpocząć i monitorować pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu niedoborów odporności.

Dawkowanie

Dawka i sposób dawkowania są zależne od wskazania.

W leczeniu substytucyjnym może być konieczne indywidualne ustalenie dawki dla pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej.

Poniższe schematy dawkowania są wskazówkami:

Leczenie substytucyjne w pierwotnych niedoborach odporności

•    Schemat dawkowania powinien doprowadzić do osiągnięcia stężenia minimalnego IgG (oznaczony przed kolejną infuzją) wynoszącego co najmniej 5-6 g/l. Leczenie wymaga prowadzenia przez okres trzech do sześciu miesięcy od momentu rozpoczęcia do uzyskania stanu wyrównania niedoborów. Zalecaną dawką początkową jest 0,4-0,8 g/kg mc. podawaną jednorazowo, a następnie stosuje się 0,2 g/kg mc. co trzy - cztery tygodnie.

•    Wymaganą dawką do osiągnięcia poziomu IgG 5 - 6 g/l jest 0,2-0,8 g/kg mc. na miesiąc.

•    Odstępy pomiędzy dawkami, kiedy został osiągnięty stan stabilny, powinny wynosić od 3 do 4 tygodni. 2

• Zalecaną dawką jest 0,2 do 0,4 g/kg co trzy do czterech tygodni. Stężenie minimalne należy utrzymywać powyżej 5 g/l.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Istnieją dwa alternatywne schematy leczenia:

•    0,8-1 g/kg w pierwszym dniu leczenia; dawkę tę można powtórzyć jednorazowo w ciągu 3 dni.

•    0,4 g/kg na dobę przez okres od dwóch do pięciu dni.

•    W przypadku nawrotu choroby leczenie można powtórzyć.

Zespół Guillain Barré:

•    0,4 g/kg mc. dziennie przez okres 5 dni.

Choroba Kawasaki:

• Podawać 1,6-2,0 g/kg mc. w dawkach podzielonych przez dwa do pięciu dni lub pojedynczą dawkę 2,0 g/kg mc. Pacjentom należy równocześnie podawać kwas acetylosalicylowy.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie odnośnie wskazówek dotyczących dawek leku:

Wskazanie

Dawka

Częstotliwość wstrzyknięć

leczenie substytucyjne w pierwotnych niedoborach odporności

-    dawka początkowa:

-    0,4 - 0,8 g/kg mc.

-    kontynuacja dawką:

0,2 - 0,8 g/kg mc.

co 3 do 4 tygodni aż do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5 - 6 g/l

leczenie substytucyjne we wtórnych niedoborach odporności

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 do 4 tygodni aż do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5 - 6 g/l

Wrodzony zespół AIDS

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 do 4 tygodni

Hipogammaglobulinemia (< 4 g/l) u pacj entów po allogenicznym przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 do 4 tygodni do uzyskania stężenia minimalnego IgG powyżej 5 g/l.

modulacja odpowiedzi immunologicznej:

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

0,8 - 1 g/kg lub

pierwszego dnia, możliwość powtórzenia dawki jednorazowo w okresie 3 dni

0,4 g/kg/ mc. na dzień

przez 2 do 5 dni

zespół Guillain Barré

0,4 g/kg/ mc. na dzień

przez 5 dni

Wskazanie

Dawka

Częstotliwość wstrzyknięć

choroba Kawasaki

1,6 - 2,0 g/kg mc. lub

2,0 g/kg mc.

w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni łącznie z kwasem acetylosalicylowym

dawka jednorazowa łącznie z kwasem acetylosalicylowym

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ dla każdego ze wskazań jest ono określone na podstawie masy ciała i dostosowane do odpowiedzi klinicznych w stanach wymienionych powyżej.

Sposób podawania

Do podania dożylnego.

Lek Octagam 10% powinien być podawany dożylnie w postaci infuzji z szybkością początkową 0,01 ml/kg mc. na minutę przez 30 minut. W przypadku dobrej tolerancji (patrz punkt 4.4) szybkość podawania może być stopniowo zwiększona, maksymalnie do 0,12 ml/kg/ mc. na minutę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład leku Octagam 10% (patrz punkt 4.4) .

Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny, w szczególności u pacjentów z przeciwciałami przeciwko IgA.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niniejszy produkt leczniczy zawiera 90 mg/ml maltozy jako substancję pomocniczą. Interakcja maltozy w oznaczeniach stężenia glukozy we krwi może prowadzić do fałszywie zawyżonych odczytów stężenia glukozy, a w konsekwencji do niewłaściwego podania insuliny prowadzącego do zagrażającej życiu hipoglikemii i zgonu. Ukrycie stanu hipoglikemicznego przez fałszywie zawyżone odczyty stężenia glukozy może również doprowadzić do nieleczenia prawdziwej hipoglikemii (patrz punkt 4.5). Informacje dotyczące ostrej niewydolności nerek zostały podane poniżej.

Niektóre ciężkie działania niepożądane mogą być związane z szybkością infuzji. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących szybkości podawania zawartych w punkcie 4.2. Pacjent musi być poddany ścisłej kontroli i obserwacji przez cały czas trwania infuzji.

Niektóre działania niepożądane mogą występować z większą częstotliwością w przypadku:

•    dużej szybkości infuzji

•    pacjentów, którzy po raz pierwszy otrzymali normalną ludzką immunoglobulinę lub rzadziej w przypadku zastosowania innego produktu normalnej ludzkiej immunoglobuliny lub w przypadku, gdy od ostatniego podania upłynął długi czas

Potencjalnych powikłań można uniknąć upewniaj ąc się, że pacjenci:

• nie są uczuleni na normalną ludzką immunoglobulinę, podając ją początkowo w powolnej infuzji (od 0,01 do 0,02 ml/kg mc. na minutę);

•    w ciągu całego okresu infuzji są dokładnie monitorowani pod kątem wszelkich symptomów. W szczególności należy obserwować pacjentów, którzy otrzymują normalną ludzką immunoglobulinę po raz pierwszy, pacjentów, u których wcześniej zastosowano inny produkt immunoglobuliny (IVIg) będący odpowiednikiem produktu Octagam 10% lub gdy od poprzedniego podania minęło dużo czasu; obserwację należy prowadzić podczas pierwszej infuzji i przez godzinę po infuzji w celu wykrycia potencjalnych objawów działań niepożądanych. Wszyscy inni pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zredukować szybkość podawania lub przerwać infuzję. Sposób postępowania zależy od rodzaju i ciężkości działań niepożądanych.

W przypadku wstrząsu należy zastosować standardową procedurę medyczną dotyczącą wstrząsu.

U wszystkich pacjentów przyjmowanie dożylnych immunoglobulin wymaga:

•    odpowiedniego nawodnienia organizmu przed rozpoczęciem infuzji

•    monitorowania diurezy

•    monitorowania poziomów kreatyniny w surowicy

•    unikania j ednoczesnego stosowania diuretyków pętlowych

Niniejszy produkt leczniczy zawiera nie więcej niż 0,03 mmol (lub 0,69 mg) sodu na ml. Fakt ten powinien zostać wzięty pod uwagę przez pacjentów stosujących dietę z ograniczeniem sodu.

Nadwrażliwość

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Mogą się one pojawić w bardzo rzadkich przypadkach niedoboru IgA z obecnością przeciwciał przeciwko IgA.

Stosowanie IVIg nie jest wskazane u pacjentów z selektywnym niedoborem IgA, u których niedobór IgA stanowi jedyną nieprawidłowość.

W rzadkich przypadkach podanie immunoglobuliny ludzkiej może spowodować spadek ciśnienia krwi łącznie z reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów, którzy wcześniej dobrze tolerowali leczenie normalną ludzką immunoglobuliną.

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe

Istniej ą kliniczne dowody odnośnie związku między podawaniem IVIg a incydentami zakrzepowo-zatorowymi, takimi jak: zawał mięśnia sercowego, epizod naczyniowo-mózgowy (w tym udar), zator tętnicy płucnej oraz zakrzepica żył głębokich, które są uważane za związane ze względnym wzrostem lepkości krwi na skutek wysokiej podaży immunoglobuliny u pacjentów z grupy ryzyka. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania IVIg pacjentom z nadwagą oraz pacjentom z istniejącymi czynnikami ryzyka incydentów zakrzepowych (takich jak: podeszły wiek, nadciśnienie, cukrzyca, występowanie w przeszłości choroby naczyniowej lub epizodów zakrzepowych, pacjenci z nabytymi lub odziedziczonymi zaburzeniami zakrzepowymi, pacjenci unieruchomieni przez długi okres, pacjenci z ciężką hipowolemią, pacjenci z chorobami zwiększającymi lepkość krwi).

U pacjentów narażonych na niepożądane działania zakrzepowo-zatorowe produkty IVIg należy podawać z minimalną szybkością infuzji i w możliwie najmniejszej dawce.

Ostra niewydolność nerek

U pacjentów poddawanych leczeniu IVIg odnotowano przypadki ostrej niewydolności nerek. U większości z nich występowały czynniki podwyższonego ryzyka, takie jak: istniejąca wcześniej niewydolność nerek, cukrzyca, hipowolemia, nadwaga, jednoczesne przyjmowania nefrotoksycznych produktów leczniczych lub wiek powyżej 65 lat.

W przypadku wystąpienia niewydolności nerek należy rozważyć przerwanie stosowania IVIg. Podczas gdy odnotowane przypadki zaburzenia czynności nerek oraz ostrej niewydolności nerek związane były ze stosowaniem wielu licencjonowanych produktów IVIg, które zawieraj ą różne substancje pomocnicze, jak sacharoza, glukoza i maltoza, produkty zawierające sacharozę jako stabilizator były za nie odpowiedzialne nieproporcjonalnie częściej. U pacjentów z grupy ryzyka należy rozważyć zastosowanie produktów IVIg, które nie zawieraj ą tych substancji pomocniczych.

W przypadku pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek produkty IVIg powinno się podawać z minimalną prędkością infuzji oraz w najmniejszych stosowanych dawkach.

Zespół aseptycznego zapalenia opon mózgowych (AMS)

W związku z terapią IVIg zgłaszano zespół aseptycznego zapalenia opon mózgowych. Przerwanie terapii IVIg powodowało remisję AMS w ciągu kilku dni bez następstw.

Zespół z reguły rozpoczynał się w ciągu od kilku godzin do 2 dni po terapii IVIg. W badaniach płynu mózgowo-rdzeniowego często stwierdza się pleocytozę do kilku tysięcy komórek na mm3, głównie granulocytów, oraz stężenia białka podwyższone do kilkuset mg/dl.

AMS może występować częściej w związku z leczeniem dużymi dawkami IVIg (2 g/kg). Niedokrwistość hemolityczna

Produkty IVIg mogą zawierać przeciwciała grup krwi, które mogą działać jak hemolizyny i indukować w warunkach in vivo opłaszczenie krwinek czerwonych immunoglobuliną, powodując dodatnią bezpośrednią reakcj ę antyglobulinową (test Coombsa), a w rzadkich przypadkach hemolizę. W wyniku terapii IVIg może rozwinąć się niedokrwistość hemolityczna spowodowana zwiększoną sekwestracj ą krwinek czerwonych. Pacjenci przyjmuj ący IVIg powinni być monitorowani pod kątem objawów klinicznych i symptomów hemolizy. (Patrz punkt 4.8.).

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Po wstrzyknięciu immunoglobuliny, przejściowy wzrost we krwi pacjentów biernie przeniesionych różnych przeciwciał może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Biernie przeniesione przeciwciała przeciwko antygenom erytrocytów (np. A, B lub D) mogą zaburzać wyniki niektórych testów serologicznych, na przykład bezpośredniego testu antyglobulinowego (DAT, bezpośredni test Coombsa).

Czynniki zakaźne

Standardowe czynności zapobiegające zakażeniom związanym ze stosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie indywidualnych donacji i puli osocza na obecność specyficznych markerów zakażeń oraz stosowanie skutecznych procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Mimo to, przy podawaniu leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub powstających wirusów i innych patogenów.

Uważa się, że podjęte czynności w stosunku do wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV i HCV, są skuteczne.

Podejmowane środki ostrożności mogą mieć ograniczone zastosowanie w przypadku wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) oraz parwowirus B19.

Pocieszający jest fakt, że z dotychczasowego doświadczenia klinicznego wynika, iż za pośrednictwem immunoglobulin nie dochodzi do przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19 oraz że przypuszcza się, iż skład przeciwciał stanowi ważny czynnik w ochronie przeciwko zakażeniom wirusowym.

Zaleca się, aby za każdym razem, kiedy lek Octagam 10% podawany jest pacjentowi, zapisywać nazwę oraz numer serii produktu, aby zachować związek między pacjentem a numerem serii produktu.

Dzieci i młodzież

Brak specjalnych lub dodatkowych ostrzeżeń oraz środków ostrożności.dla dzieci i młodzieży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W celu podania leku pozostałego pod koniec wlewu w rurce infuzyjnej można ją przepłukać 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem dekstrozy.

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Podanie immunoglobulin może osłabić przez okres od przynajmniej 6 tygodni do 3 miesięcy skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takich jak szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Szczepienie szczepionkami zawieraj ącymi żywe atenuowane wirusy powinno być wykonane w odstępie trzech miesięcy od podania immunoglobuliny. W przypadku szczepionki przeciwko odrze skuteczność ta może być obniżona do 1 roku. Dlatego przed podaniem szczepionki przeciwko odrze zaleca się oznaczenie u pacjenta poziomu przeciwciał.

Badanie stężenia glukozy we krwi

Niektóre testy stosowane do oznaczenia stężenia glukozy we krwi (na przykład za pomocą dehydrogenazy glukozowej pirolochinolinochinonu (GDH-PQQ) lub oksydoreduktazy glukozowej) błędnie rozpoznają maltozę (90 mg/ml) zawartą w leku Octagam 10% jako glukozę. To może prowadzić do błędnego zawyżania odczytów stężenia glukozy podczas wlewu oraz przez okres około 15 godzin po zakończeniu wlewu, a w konsekwencji do niewłaściwego zastosowania insuliny skutkującego zagrażającą życiu hipoglikemią. Także w przypadkach prawdziwej hipoglikemii może nie nastąpić leczenie, jeśli dojdzie do zamaskowania stanu hipoglikemicznego z powodu błędnie zawyżonych odczytów stężenia. Dlatego też podczas podawania leku Octagam 10% lub innych podawanych pozajelitowo produktów zawierających maltozę oznaczanie stężenia glukozy musi być przeprowadzane z użyciem metod specyficznych dla glukozy.

Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące systemu oznaczania stężenia glukozy, w tym pasków testowych, aby stwierdzić, czy dany system jest odpowiedni do badania podczas jednoczesnego stosowania produktów pozajelitowych    zawierających

maltozę. przypadku pojawienia się wątpliwości należy skontaktować się z wytwórcą systemu w celu ustalenia, czy dany produkt jest odpowiedni do badania podczas jednoczesnego stosowania produktów pozajelitowych zawierających maltozę.

Dzieci i młodzież

Brak specjalnych lub dodatkowych interakcji stwierdzonych u dzieci i młodzieży.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych i dlatego powinien być on podawany kobietom w ciąży i matkom karmiącym piersią ze szczególną ostrożnością. Wykazano, że produkty lecznicze IVIg przenikają przez łożysko, co nasila się podczas trzeciego trymestru. Kliniczne doświadczenia dotyczące stosowania immunoglobulin wskazują, że nie maj ą one szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój płodu czy noworodka.

Karmienie piersią

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki i mogą uczestniczyć w ochronie noworodka przed patogenami, które wnikaj ą przez śluzówkę.

Płodność

Kliniczne doświadczenie dotyczące stosowania immunoglobulin sugeruje, że nie należy oczekiwać ich szkodliwego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane związane z produktem Octagam 10% mogą pogarszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci doświadczający podczas leczenia działań niepożądanych powinni poczekać do momentu ich ustąpienia przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Ogólnie, sporadycznie mogą wystąpić różnego typu reakcje alergiczne lub nadwrażliwości oraz ból głowy, zawroty głowy, dreszcze, ból pleców, ból w klatce piersiowej, gorączka, reakcje skórne, wymioty, ból stawów, niskie ciśnienie krwi i nudności. Reakcje na dożylne immunoglobuliny zależne są od dawki i szybkości infuzji.

W rzadkich przypadkach normalne ludzkie immunoglobuliny mogą spowodować nagły spadek ciśnienia krwi i wstrząs anafilaktyczny, nawet w przypadku, gdy pacjent nie wykazywał nadwrażliwości na lek po poprzednim podaniu.

W związku z podawaniem normalnej ludzkiej immunoglobuliny zaobserwowano odwracalne przypadki aseptycznego zapalenia opon mózgowych i rzadkie przypadki przemijających reakcji skórnych. U pacjentów, zwłaszcza maj ących grupę krwi A, B i AB, zaobserwowano odwracalne reakcje hemolityczne. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu wysokiej dawki IVIg może występować niedokrwistość hemolityczna wymagająca transfuzji (patrz również punkt 4.4).

Zaobserwowano wzrost poziomu kreatyniny w surowicy i/lub ostrą niewydolność nerek.

Bardzo rzadko: Reakcje o charakterze zakrzepowo-zatorowym, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar, zator tętnicy płucnej, zatorowość żył głębokich.

W przypadkach, gdy podawane są produkty lecznicze wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub nowo powstałych wirusów oraz innych patogenów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do przenoszonych czynników zakaźnych zostały podane w rozdziale 4.4.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela została przygotowana zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA (klasyfikacja układów i narządów - SOC i zalecane terminy [ang. Preferred Term Level]).

Częstość występowania oceniono według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1.000 do < 1/100); rzadko (> 1/10.000 do < 1/1.000); bardzo rzadko (< 1/10.000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstości występowania działań niepożądanych podane w poniższej tabeli zostały określone na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych po podaniu produktu Octagam 5% (kolumny „często” i „niezbyt często”) oraz na podstawie wyników badań otrzymanych po wprowadzeniu produktu Octagam 5% do obrotu (kolumna „bardzo rzadko”). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymienione są zgodnie ze zmniejszaj ącym się ich nasileniem.

Wg MedDRA w. 8.1

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często > 1/1.000 do < 1/100

Bardzo rzadko < 1/10.000

zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia;

niedokrwistość hemolityczna

zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

wstrząs anafilaktyczny; reakcja anafilaktyczna; reakcja rzekomoanafilaktyczna; obrzęk naczynioruchowy; obrzęk twarzy

zaburzenia psychiczne

niepokój

zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

udar naczyniowy mózgu;

aseptyczne zapalenie opon mózgowych;

migrena;

zawroty głowy;

parestezja

zaburzenia serca

zawał mięśnia sercowego;

tachykardia;

palpitacje;

sinica

zaburzenia naczyniowe

zakrzepica;

obwodowa niewydolność krążenia;

niedociśnienie;

nadciśnienie

zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

niewydolność oddechowa; zator tętnicy płucnej;

obrzęk płucny; skurcz oskrzeli; duszność; kaszel

zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty; biegunka; ból brzucha

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wyprysk

pokrzywka;

wysypka;

wysypka rumieniowata; zapalenie skóry; świąd; łysienie

zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców

ból stawów; ból mięśni

zaburzenia nerek i dróg moczowych

ostra niewydolność nerek

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka;

uczucie zmęczenia;

reakcje w miejscu podania

dreszcze;

ból w klatce piersiowej

uderzenia gorąca; zaczerwienienie; nadmierne pocenie; złe samopoczucie

badania diagnostyczne

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

fałszywie pozytywny wynik badania stężenia glukozy we krwi

Opis wybranych działań niepożądanych

Opis wybranych działań niepożądanych został podany w punkcie 4.4.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych z produktem Octagam większość działań niepożądanych zaobserwowanych u dzieci była łagodna, a wiele z nich ustąpiło po zastosowaniu prostych środków, takich jak zmniejszenie szybkości infuzji lub jej tymczasowe przerwanie. Wszystkie zaobserwowane działania niepożądane dotyczyły preparatów IVIG. U populacji pediatrycznej najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

1    Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02    - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do nadmiernego przeciążenia ustroju płynami i wzrostu lepkości krwi, w szczególności u pacjentów z grup ryzyka, łącznie z pacjentami starszymi i z zaburzeniami pracy serca lub nerek..

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny: immunoglobuliny, normalne ludzkie, przeznaczone do podawania donaczyniowego.

kod ATC: J06B A02

Normalna ludzka immunoglobulina zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim zakresie działania przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym.

Normalna ludzka immunoglobulina zawiera przeciwciała klasy IgG występujące w normalnej populacji.

Produkt wytwarzany jest z pulowanego osocza pochodzącego od ponad 1000 dawców. Zawiera podklasy immunoglobuliny G ściśle proporcjonalne do podklas zawartych w naturalnym ludzkim osoczu. Odpowiednie dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo niskie stężenia immunoglobulin G do prawidłowych wartości.

Mechanizm działania przy stosowaniu z innych wskazań niż leczenie substytucyjne nie jest w pełni wyjaśniony, ale obejmuje działania immunomodulacyjne.

Badania kliniczne

W prospektywnych, otwartych, wieloośrodkowych badaniach III fazy badano skuteczność

1 bezpieczeństwo stosowania leku Octagam 10% u pacjentów cierpiących na samoistną (immunologiczną) plamicę małopłytkową (ITP). Octagam 10% podawano w postaci infuzji przez dwa kolejne dni w dawce 1 g/kg/dzień, a pacjenci byli obserwowani przez okres 21 dni oraz w trakcie wizycie kontrolnej w 63 dniu po infuzji. Przeprowadzono ocenę parametrów hematologicznych w 2, 7, 14 i 21 dniu.

W analizie wzięło udział 31 pacjentów; w tym 15 pacjentów z chronicznym ITP, 15 nowo zdiagnozowanych pacjentów oraz 1 pacjent błędnie zakwalifikowany do badania (nie cierpiał na ITP), którego wykluczono z analizy skuteczności.

Podsumowując, w przypadku 25 pacjentów (83%) zaobserwowano odpowiedź kliniczną. W kohorcie pacjentów nowozdiagnozowanych zaobserwowano wyższy wskaźnik odpowiedzi klinicznych (93%) niż w kohorcie pacjentów z przewlekłym ITP (73%). W przypadku pacjentów, u których zaobserwowano odpowiedź kliniczną, średni czas reakcji płytek krwi wynosił 2 dni, w przedziale od 1 do 5 dni.

W przypadku 24 pacjentów (77%) preparat Octagam 10% podano z maksymalnie dopuszczoną szybkością infuzji 0,06 ml/kg/min. Zgodnie z nowelizacją protokołu badań,

2 pacjentów biorących udział w opisanym badaniu otrzymało produkt z szybkością 0,08 ml/kg/minutę, co w obu przypadkach odbyło się bez komplikacji. W ramach kontynuacji trwającego badania, 22 pacjentom podano lek z maksymalnie dopuszczoną szybkością 0,12 ml/kg/min.

W przypadku 9 z 62 infuzji (14,5%) zaobserwowano wystąpienie związanego z leczeniem działania niepożądanego. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi leku były ból głowy i kolejno tachykardia oraz gorączka. Nie odnotowano przypadku wystąpienia hemolizy w związku z badanym lekiem. Nie stosowano poprzedzającej leczenie terapii mającej na celu złagodzenie nietolerancji związanej z infuzją.

Dzieci i młodzież

Wśród dzieci i młodzieży nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań z produktem OCTAGAM 10%.

Jednakże otwarte badanie prospektywne III fazy zostało przeprowadzone z produktem OCTAGAM 5% u 17 dzieci/nastolatków (mediana wieku wynosiła 14 lat, zakres od 10,5 do 16,8) cierpiących na pierwotne niedobory odporności. Leczenie pacjentów trwało 6 miesięcy. Skuteczność kliniczna była zadowalająca, gdyż ilość dni infekcji lub gorączki oraz ilość dni nieobecności w szkole były niskie, a rodzaj i dotkliwość infekcji były porównywalne do przypadków zaobserwowanych w zdrowej populacji. Nie zaobserwowano ostrych infekcji prowadzących do hospitalizacji. Warto również zauważyć, że liczba epizodów infekcji była niższa, gdy stężenie IgG w osoczu było utrzymywane na poziomie około 6 g/l, niż gdy stężenie IgG w osoczu wynosiło około 4 g/l.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Normalna ludzka immunoglobulina natychmiast po podaniu dożylnym osiąga pełną biodostępność w układzie krążenia biorcy. Stosunkowo szybko dochodzi do jej dystrybucji między osoczem a płynem zewnątrznaczyniowym; stan równowagi między przestrzenią wewnątrznaczyniową a zewnątrznaczyniową następuje po około 3 -5 dniach.

Na podstawie pomiarów dokonanych u pacjentów z niedoborem odporności okres półtrwania normalnej ludzkiej immunoglobuliny waha się od 26 do 41 dni. Okres półtrwania może się różnić u poszczególnych pacjentów, szczególnie z pierwotnym niedoborem odporności. Brak jest oficjalnych danych na temat właściwości farmakokinetycznych dla Octagam 10% u pacjentów z niedoborami odporności.

Immunoglobulina G (IgG) i jej kompleksy ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo-śródnabłonkowego.

Dzieci i młodzież

Wśród dzieci i młodzieży nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań z produktem OCTAGAM 10%.

Jednakże otwarte badanie prospektywne III fazy zostało przeprowadzone z produktem Octagam 5 % u 17 dzieci/nastolatków (mediana wieku wynosiła 14 lat, zakres od 10,5 do 16,8) cierpiących na pierwotne niedobory odporności. Leczenie pacjentów trwało 6 miesięcy.

W trakcie leczenia średnia Cmax w stanie stabilizacji wynosiła 11,1 ± 1,9 g/l; średnie minimalne stężenie wynosiło 6,2 ± 1,8 g/l. Maksymalny okres półtrwania całkowitej IgG wynosił 36 ± 11 dni z medianą 34 dni. Objętość rozkładu całkowitej IgG wynosiła 3,7 ± 1,4 l a klirens całkowity wynosił 0,07 ± 0,02 l/dzień.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Immunoglobuliny są naturalnymi składnikami ludzkiego organizmu. Badania toksyczności przewlekłej, genotoksyczności i badania nad wpływem na rozrodczość u zwierząt są niewykonalne za względu na powstawanie i interferencje przeciwciał przeciwko białkom heterologicznym. Od kiedy w obserwacji klinicznej nie wykazano żadnego wpływu immunoglobulin na powstawanie nowotworów i wpływu mutagennego, nie przeprowadzono badań eksperymentalnych w grupach heterologicznych.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Maltoza

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na brak badań zgodności produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami l eczni czymi.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Produkt leczniczy może zostać wyjęty z lodówki jednorazowo na okres do 9 miesięcy (nie przekraczając okresu ważności) i może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C. Pod koniec tego okresu nie należy produktu ponownie umieszczać w lodówce lecz należy go wyrzucić. Datę wyjęcia produktu leczniczego z lodówki należy zapisać na opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkości opakowań:

2 g

w

20 ml

5 g

w

50 ml

6 g

w

60 ml

10 g

w

100 ml

20 g

w

200 ml

3 x 10 g

w

3 x 100 ml

3 x 20 g

w

3 x 200 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

20 ml roztworu w fiolce o pojemności 30 ml.

50 ml roztworu w butelce o pojemności 70 ml.

60 ml roztworu w butelce o pojemności 70 ml.

100 ml roztworu w butelce o pojemności 100 ml.

200 ml roztworu w butelce o pojemności 250 ml.

Fiolki/butelki wykonane ze szkła typu II oraz korki wykonane z gumy bromobutylowej.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała. Roztwór powinien być klarowny do lekko opalizującego, bezbarwny lub lekko żółty.

Nie należy stosować roztworów mętnych lub zawierających osad.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ze względu na ryzyko skażenia bakteryjnego jakiekolwiek pozostałości produktu należy wyrzucić.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

8    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16423

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.02.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.11.2013

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.12.2014

14

1

   Hipogammaglobulinemii i nawracaj ących infekcji bakteryjnych u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na immunizację przeciwko pneumokokom.

2

   Oznaczenia i oceny stężeń minimalnych należy dokonywać w odniesieniu do częstości występowania infekcji. W celu zmniejszenia częstości występowania infekcji, konieczne może być zwiększenie dawki i dążenie do wyższego stężenia minimalnego.

Hipogammaglobulinemia i nawracające infekcje bakteryjne u pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę limfocytową, u których antybiotykoterapiaprofilaktyczna nie dała zadowalających wyników; hipogammaglobulinemia i nawracające infekcje bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na immunizację przeciwko pneumokokom; wrodzony zespół AIDS z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi:

   Zalecaną dawką jest 0,2-0,4 g/kg mc. co trzy - cztery tygodnie.

Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie macierzystych komórek krwiotwórczych:

Octagam 10%