Imeds.pl

Octanate Lv 100 J.M./Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Octanate LV, 100 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Octanate LV, 200 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Octanate LV i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octanate LV

3.    Jak stosować lek Octanate LV

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Octanate LV

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Octanate LV i w jakim celu się go stosuje

Octanate LV należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia.

Octanate LV stosuje się w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A. Jest to stan, w którym jest przedłużone krwawienie w stosunku do oczekiwanego. Wynika ono z wrodzonego niedoboru VIII czynnika krzepnięcia we krwi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octanate LV

Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi dawki Octanate LV zapisać nazwę i numer serii produktu w celu zachowania informacji o użytej serii.

Lekarz może zalecić rozważenie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w przypadku regularnego lub powtarzanego otrzymywania produktów czynnika VIII pochodzenia ludzkiego.

Kiedy nie stosować leku Octanate LV

jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Octanate LV należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Octanate LV zawiera śladowe ilości innych ludzkich białek. Każdy lek, który zawiera białka i który jest wstrzyknięty do żyły (podany dożylnie) może wywoływać reakcje alergiczne (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

U pacjentów z hemofilią A może dochodzić do powstawania inhibitorów czynnika VIII (przeciwciał neutralizuj ących) (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Informacje odnośnie krwi i osocza użytych do wytwarzania Octanate LV

Podczas wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone środki działania, mające na celu zapobieganie przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby zapewnić wykluczenie dawców mogących być nosicielami zakażeń, jak również badania wszystkich pobranych próbek i puli osocza, w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń. Wytwórcy tych produktów wdrożyli do procesu przetwarzania krwi lub osocza etapy mające na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Mimo tych działań, w przypadku podawania leków przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się od niedawna wirusów, lub innych rodzajów infekcji.

Podejmowane środki są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich, jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie dziecka) oraz u osób, których układ odpornościowy jest stłumiony lub, którzy chorują na niektóre rodzaje niedokrwistości (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).

Inne leki i Octanate LV

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane interakcje ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia z innymi produktami leczniczymi. Jednakże nie należy mieszać Octanate LV z innymi lekami podczas infuzji.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Octanate LV zawiera

do 1,75 mmol sodu (40 mg) na dawkę w jednej fiolce 500 j.m. i 1000 j.m. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie z ograniczeniem sodu.

3. Jak stosować lek Octanate LV

Octanate LV powinien być podawany dożylnie po rekonstytucji w załączonym rozpuszczalniku. Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem medycznym.

Dawkowanie w zapobieganiu krwawieniom: W długoterminowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A powinno podawać się czynnik VIII w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała w odstępach 2 do 3 dni. Dawkę należy dostosować do odpowiedzi klinicznej. W niektórych przypadkach konieczne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu lub w większych dawkach.

Obliczanie dawki:

Octanate LV należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Aktywność czynnika VIII w osoczu odpowiada zawartości czynnika VIII w osoczu. Jest wyrażona albo procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) albo w jednostkach międzynarodowych (j.m.). Dawka czynnika VIII jest wyrażona w j.m.

Jedna Jednostka Międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII jest równoważna ilości czynnika VIII w 1 ml prawidłowego osocza ludzkiego. 1 j.m. czynnika VIII na kilogram masy ciała podwyższa aktywność osoczowego czynnika VIII o 1,5% - 2% normalnej aktywności. Aby obliczyć należną dawkę, należy określić aktywność czynnika VIII w osoczu pacjenta. To pozwoli na określenie o ile aktywność powinna być zwiększona. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku niepewności o ile powinna być zwiększona aktywność czynnika VIII w osoczu i jak obliczyć należną dawkę.

Wymagana dawka jest obliczana przy pomocy następującego wzoru:

wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika VIII (%) (j.m./dl) x 0,5_


Ilość, jaka powinna być podana oraz częstość podawania produktu powinny być zawsze dostosowane do skuteczności klinicznej u indywidualnego pacjenta.

W następujących przypadkach krwawień aktywność czynnika VIII nie powinna obniżać się poniżej podanego poziomu aktywności osoczowej (w % wartości normalnych) w danym okresie.

Następująca tabela może być pomocna przy ustalaniu dawek w przypadkach krwawień lub zabiegów chirurgicznych:

Nasilenie krwawienia / Rodzaj procedury chirurgicznej

Wymagany poziom czynnika VIII (%)

(j.m./dl)

Częstość podawania (godziny)/ Długość trwania terapii (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub z jamy ustnej

20-40

Powtarzać co 12 do 24 godzin. Co najmniej 1 dzień aż do ustąpienia bólu spowodowanego przez krwawienie lub zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak

30-60

Powtarzać infuzję co 12 do 24 godzin przez 34 dni lub więcej aż do momentu ustąpienia bólu i powrotu czynności.

Krwawienia zagrażające życiu

60-100

Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu ustąpienia zagrożenia.

Operacje

Mniejsze

Włączając ekstrakcję zęba

30-60

Co 24 godziny, przez przynajmniej 1 dzień, aż do zagojenia.

Większe

80-100

(przed-

i pooperacyjne)

Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu odpowiedniego zagojenia rany, potem kontynuować terapię przez co najmniej 7 kolejnych dni w celu utrzymania aktywności czynnika VIII na poziomie 30% do 60%.

Dawka i częstotliwość podawania Octanate LV będą ustalone przez lekarza.

Odpowiedź na czynnik VIII może różnić się u poszczególnych pacjentów. Dlatego w trakcie leczenia zalecane jest oznaczanie poziomów czynnika VIII w celu ustalenia odpowiedniej dawki i częstości podawania infuzji.

Stosowanie u dzieci

Badanie kliniczne (u 15 pacjentów w wieku 6 lat i młodszych) nie wykazało żadnych specjalnych wymagań dotyczących dawkowania u dzieci.

Dane kliniczne odnośnie stosowania Octanate LV u wcześniej nieleczonych pacjentów (ang. previous untreated patients, PUPs) są ograniczone. Badanie kliniczne nadal trwa. Do chwili obecnej u 10,3 % pacjentów wcześniej nieleczonych stwierdzono rozwój inhibitorów. Pacjenci wcześniej nieleczeni powinni mieć wykonywane badania w kierunku powstawania inhibitorów (np. testem Bethesda) podczas leczenia.

Instrukcja stosowania w domu

•    Należy przeczytać wszystkie instrukcje i dokładnie ich przestrzegać!

•    Nie stosować produktu Octanate LV po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

•    Podczas opisanej poniżej procedury należy zachować warunki jałowe!

•    Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy błyszczący. Nie wstrzykiwać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.

•    Przygotowany roztwór zużyć niezwłocznie w celu zapobiegnięcia skażeniu mikrobiologicznemu.

• Używać wyłącznie dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Stosowanie innego sprzętu do wstrzykiwań/infuzji może powodować dodatkowe zagrożenia i niepowodzenie leczenia.

1. Nie używać produktu bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Pozostawić rozpuszczalnik i proszek w zamkniętych fiolkach aż do uzyskania temperatury pokojowej.

2. Usunąć wieczka z obu fiolek i wyczyścić gumowe korki jednym z dołączonych wacików nasączonych alkoholem.

3.    Zestaw Mix2vial jest przedstawiony na ryc. 1. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Wziąć zestaw Mix2Vial i obrócić. Umieścić niebieską część Mix2Vial na górze fiolki z rozpuszczalnikiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 2 + 3).adapter fiolki z proszkiem (przezroczysty)

wbudowany filtr

adapter fiolki z rozpuszczalnikiem

(niebieski)    I    I    rozpuszczalnik

rozpuszczalnik

ryc. 2    iyc. 3


rozpuszczalnik


W

C


ryc. 5


4. Umieścić fiolkę z proszkiem na płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Wziąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączonym zestawem Mix2Vial i obrócić ją do góry dnem. Umieścić przezroczystą część zestawu na górze fiolki z proszkiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 4). Rozpuszczalnik przepływa automatycznie do fiolki z proszkiem.

5. Z jednocześnie podłączonymi obiema fiolkami delikatnie obracać fiolką z proszkiem do czasu rozpuszczenia produktu. Rozpuszczanie jest zakończone w mniej niż 10 minut w temperaturze pokojowej. Podczas przygotowania może powstać nieznaczna piana. Rozkręcić Mix2Vial na dwie części (ryc. 5). Piana zniknie.

Wyrzucić pustą fiolkę z rozpuszczalnikiem z niebieską częścią Mix2Vial.

Jako środek ostrożności należy przed wstrzyknięciem i w czasie wstrzyknięcia zbadać tętno. W przypadku znacznego zwiększenia częstotliwości tętna należy zmniejszyć szybkość wstrzykiwania lub przerwać podawanie leku na krótki czas.

1. Podłączyć strzykawkę do przezroczystej części Mix2Vial. Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać roztwór do strzykawki (ryc. 6).

Roztwór w strzykawce powinien być przejrzysty lub lekko perłowy, błyszczący.

Po przeniesieniu roztworu mocno przytrzymać tłok strzykawki (trzymając go skierowanym do dołu) i wyjąć strzykawkę z Mix2Vial (ryc. 7). Wyrzucić Mix2Vial™ i pustą fiolkę.

ryc. 6

ryc. 7


2.    Oczyścić wybrane miejsce wstrzyknięcia jednym z dołączonych wacików nasączonych alkoholem.

3.    Podłączyć dostarczoną zestaw do wstrzykiwań do strzykawki.

4. Wprowadzić igłę do wybranej żyły. W przypadku użycia opaski uciskowej w celu uwidocznienia żyły należy rozluźnić opaskę przed rozpoczęciem wstrzykiwania produktu Octanate LV.

Krew nie może przedostać się do strzykawki z powodu ryzyka wytworzenia się skrzepów fibryny.

5. Roztwór wstrzykiwać powoli do żyły, nie szybciej niż 2-3 ml na minutę.

W przypadku używania więcej niż jednej fiolki proszku Octanate LV w trakcie jednego podania możliwe jest ponowne zastosowanie tej samej zestaw i strzykawki. Zestaw Mix2Vial jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Octanate LV

Nie obserwowano objawów przedawkowania ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia. Jednak zaleca się nie przekraczać zalecanej dawki.

Pominięcie przyjęcia leku Octanate LV

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy niezwłocznie przejść do kolejnej dawki i kontynuować dawkowanie zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku innych pytań dotyczących stosowania tego produktu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pomimo, że występują rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów), obserowano występowanie reakcji nadwrażliwości lub alergicznych u pacjentów leczonych produktami zawierającymi czynnik VIII.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:

wymioty, uczucie pieczenia i parzącego bólu w miejscu infuzji, uczucie ucisku w klatce piersiowej, dreszcze, tachykardię, nudności, uczucie mrowienia, zaczerwienienie, ból głowy, pokrzywkę, spadek ciśnienia krwi, wysypkę, niepokój, obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, który może prowadzić do utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), zmęczenie (letarg), świszczący oddech.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) nadwrażliwość może prowadzić do wystąpienia zagrażającej życiu rekacji alergicznej nazywanej anafilkasją, która może obejmować wstrząs, jak również część lub wszystkie objawy opisane powyżej. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Inne rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Goraczka.

U pacjentów z hemofilią A może nastąpić rozwój inhibitorów (przeciwciał neutralizujących) czynnik VIII. Pojawienie się takich przeciwciał może prowadzić do osłabienia skuteczności leku i kontynuacji krwawienia. W takich rzadkich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z ośrodkiem leczenia hemofilii. Pacjenci powinni być szczegółowo monitorowani na rozwój inhibitorów poprzez odpowiednia obserwację kliniczną i badania laboratoryjne. Inhibitory mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka ciężkich reakcji alergicznych (wstrząsu anafilaktycznego). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przeprowadzić badania w celu wykrycia obecności inhibitora.

Informacje związane z bezpieczeństwem wirusowym, patrz punkt 2. (Należy zachować szczególną ostrożność stosując Octanate LV).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Octanate LV

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanym na etykiecie. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Roztwór po rekonstytucji należy zużyć natychmiast i tylko w trakcie jednego podania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór jest mętny lub niecałkowicie rozpuszczony. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Octanate LV

Substancją czynną leku jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi. Objętość i stężenia

Wielkość fiolki z proszkiem Octanate LV (j.m. czynnika VIII)

Wielkość fiolki z rozpuszczalnikiem

(do dodania do fiolki z proszkiem Octanate LV)

(ml)

Nominalne stężenie roztworu po rekonstytucji

(j.m. czynnika VIII/ml)

500 j.m.

5

100

1 000 j.m.

5

200

Pozostałe składniki to:

Dla proszku: sodu cytrynian, sodu chlorek, wapnia chlorek, glicyna Dla rozpuszczalnika: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Octanate LV i co zawiera opakowanie

Octanate LV występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek ma kolor biały lub bladożółty, może występować również w postaci zbrylonej.

Rozpuszczalnik jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

2 dostępne moce produktu leczniczego różnią się zawartością VIII czynnika krzepnięcia i rozpuszczalnika:

100 j.m./ml proszek i rozpuszczalnik

•    Proszek, 500 j.m., w fiolce z korkiem i wieczkiem typu flip-off

•    5 ml rozpuszczalnika w fiolce z korkiem i wieczkiem typu flip-off

•    1 strzykawkę jednorazowego użytku, 1 zestaw do transferu Mix2Vial, 1 zestaw do wstrzykiwań i 2 waciki nasączone alkoholem.

200 j.m./ml proszek i rozpuszczalnik

•    Proszek, 1000 j.m., w fiolce z korkiem i wieczkiem typu flip-off

•    5 ml rozpuszczalnika w fiolce z korkiem i wieczkiem typu flip-off

•    1 strzykawkę jednorazowego użytku, 1 zestaw do transferu Mix2Vial, 1 zestaw do wstrzykiwań i 2 waciki nasączone alkoholem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

Podmiot odpowiedzialny

Octapharma (IP) Ltd.

The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Wytwórca

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H Oberlaaer Str. 235 1100 Wiedeń Austria

Octapharma S.A.S 72 rue du Marechal Foch 67380 Lingolsheim Francja

Octapharma AB Elersvagen 40 112 75 Sztokholm Szwecja

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w państwach członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pod następującymi nazwami:

Octanate LV: Austria, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Luksemburg, Holandia, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Octafil LV: Finlandia

Octanate: Belgia, Republika Czech, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa Octanate Kons: Republika Słowenii

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

9/9