Imeds.pl

Octaplaslg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

octaplasLG, 45-70 mg/ml, roztwór do infuzji

Białka osocza ludzkiego

Należy uważniezapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek octaplasLG i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku octaplasLG

3.    Jak stosować lek octaplasLG

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek octaplasLG

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek octaplasLG i w jakim celu się go stosuje

octaplasLG zawiera ludzkie osocze zebrane od wielu dawców i poddane procesowi inaktywacji wirusów. Ludzkie osocze stanowi płynną część ludzkiej krwi, która jest nośnikiem krwinek. Zawiera ono białka osocza ludzkiego, które biorą udział w utrzymaniu prawidłowej krzepliwości, i jest stosowane w taki sam sposób jak świeżo mrożone osocze (FFP).

octaplasLG służy do leczenia złożonych niedoborów czynników krzepnięcia, które mogą być skutkiem ostrej niewydolności nerek lub masywnej transfuzji. octaplasLG może być również podawany w stanach nagłych, gdy nie jest dostępny koncentrat danego czynnika krzepnięcia (takiego jak czynnik V lub czynnik XI) lub nie jest możliwe wykonanie diagnostycznych badań laboratoryjnych.

Może być również podawany celem szybkiego odwrócenia działania doustnych leków przeciwkrzepliwych (pochodnych kumaryny lub indanedionu), gdy poziom witaminy K jest zbyt niski z powodu niewydolności wątroby lub w stanach nagłych.

octaplasLG może być podawany pacjentom podczas wymiany osocza, aby przywrócić równowagę czynników krzepnięcia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku octaplasLG Kiedy nie stosować octaplasLG

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na białka osocza ludzkiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- jeśli u pacjenta występują przeciwciała przeciwko immunoglobulinom klasy IgA.

- jeśli u pacjenta wystąpiła uprzednio reakcja na preparaty z ludzkiego osocza lub FFP.

- jeśli u pacjenta stwierdzono niski poziom białka S (białko krwi zależne od witaminy K).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania octaplasLG należy omówić to z lekarzem.

Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując octaplasLG

-    jeśli u pacjenta występuje niski poziom immunoglobuliny A.

-    jeśli u pacjenta wystąpiła uprzednio reakcja na białka osocza, włączając FFP.

-    jeśli pacjent cierpi na niewydolność serca lub płyn w płucach (obrzęk płuc).

- jeśli u pacjenta występuje znane ryzyko powikłań zakrzepowych (płytkowych) z powodu zwiększonego ryzyka zakrzepicy żylnej (powstawanie skrzeplin w żyłach).

-    w przypadku nadmiernego hamowania krzepnięcia (fibrynoliza).

octaplasLG nie jest na ogół zalecany do rutynowego leczenia choroby von Willebranda. Bezpieczeństwo wirusologiczne

W przypadku leków wytwarzanych z krwi lub osocza ludzkiego należy podjąć środki ostrożności zapobiegające przenoszeniu chorób zakaźnych. Do takich środków należy staranna selekcja dawców krwi i osocza w celu wykluczenia nosicieli chorób zakaźnych oraz badanie każdej donacji i puli osocza w kierunku obecności wirusa/zakażenia. Wytwórcy tego typu produktów stosuj ą procedury inaktywacji lub usunięcia wirusów również w procesie przetwarzania krwi lub osocza. Pomimo tych środków nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych przy podawaniu leków wytworzonych z krwi lub osocza ludzkiego. Dotyczy to także nieznanych lub nowo odkrytych wirusów albo innych patogenów.

Zachowanie środków ostrożności zapobiega przenoszeniu wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C. Podejmowane środki ostrożności mogą mieć ograniczone zastosowanie w przypadku wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A, wirus wątroby typu E oraz parwowirus B19.

Zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu leku octaplasLG zapisywać nazwę oraz numer serii produktu w celu zachowania informacji o użytych seriach.

W przypadku regularnego/powtarzającego się przyjmowania produktów pochodzących z osocza ludzkiego należy rozważyć zaszczepienie się przeciw wirusom zapalenia wątroby typu A oraz B.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania tego leku u dzieci jest ograniczone.

Lek octaplasLG a inne leki

Podczas badań klinicznych octaplasLG był podawany razem z różnymi innymi lekami, z którymi nie wykryto interakcji.

octaplasLG nie może być mieszany z innymi płynami dożylnymi ani lekami z wyjątkiem czerwonych krwinek i płytek krwi.

W celu uniknięcia tworzenia się zakrzepów roztwory zawierające wapń należy podawać inną drogą dożylną niż octaplasLG.

Nie odnotowano reakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku octaplasLG z jedzeniem i piciem

Nie obserwowano wpływu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, musi powiedzieć o tym lekarzowi. octaplasLG zostanie podany wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to ważne dla pacjentki.

Przed przyjęciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdu i obsługiwania maszyn. Pacjent sam decyduje, czy jest w stanie kierować pojazdem lub wykonywać czynności wymagające większej koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach octaplasLG

Brak. Listę składników podano w punkcie 6.

3. Jak stosować lek octaplasLG

octaplasLG jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jest podawany w infuzji do żył.

Dawka zależy od sytuacji klinicznej i masy ciała. Lekarz ustali odpowiednią ilość leku, którą powinien otrzymać pacjent.

-    Przed podaniem leku octaplasLG w infuzji wymagane jest sprawdzenie zgodności grup AB0 u pacjentów.

-    W stanach nagłych lek octaplasLG grupa krwi AB można podawać wszystkim pacjentom.

Ważne jest, aby szybkość wlewu nie przekraczała 1 ml leku octaplasLG na kg masy ciała na minutę. Można podawać glukonian wapnia do innej żyły, aby zminimalizować niekorzystne działanie cytrynianu zawartego w octaplasLG.

Pacjent powinien pozostać pod obserwacją podczas infuzji leku oraz przez co najmniej 20 minut od jej zakończenia, aby w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (reakcji anafilaktycznej) lub wstrząsu można było zatrzymać natychmiast infuzj ę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku octaplasLG

Wysokie dawki mogą prowadzić do nadmiernej podaży płynów, gromadzeniu płynu w płucach i/lub zaburzeń serca.

Pominięcie zastosowania leku octaplasLG

Za nadzór nad podawaniem leku oraz monitorowanie wyników laboratoryjnych i utrzymywanie ich w zakresie normy odpowiada lekarz.

Przerwanie stosowania leku octaplasLG

Decyzj ę o przerwaniu podawania leku octaplasLG podejmuje lekarz na podstawie wyników laboratoryjnych i oceny czynników ryzyka.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do takich działań należy: uczucie zmęczenia, uczucie mrowienia (parestezje), drżenie, zaczerwienienie, dreszcze (drżenia z lub bez gorączki), nudności, wymioty, opuchlizna miejscowa (obrzęk), gorączka, nieprawidłowe objawy w obrębie płuc i niski poziom wapnia.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, gorączka, dreszcze, nudności, wymioty i ból brzucha lub pleców. W rzadkich przypadkach infuzja ludzkiego osocza może powodować wstrząs anafilaktyczny (natychmiastowa poważna reakcja alergiczna powodująca zaczerwienie skóry; spadek ciśnienia tętniczego krwi, trudności w oddychaniu i zapaść). Duża szybkość wlewu może powodować zaburzenia krążenia krwi, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

W rzadkich przypadkach niezgodność przeciwciał w leku octaplasLG i antygenów w krwi pacjenta może powodować hemolityczną reakcj ę poprzetoczeniową, dreszcze, gorączkę, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, wysypkę i krwotoki wewnętrzne.

Infuzja leku octaplasLG może spowodować wzrost poziomu przeciwciał przeciwko czynnikom krzepnięcia.

Wysokie dawki lub szybkości wlewu mogą spowodować zwiększenie obj ętości krwi; obrzęk płuc i/lub niewydolność serca.

W zależności od rodzaju i ciężkości działań niepożądanych należy zmniejszyć szybkość wlewu lub przerwać podawanie leku. Lekarz podejmie odpowiednie działania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek octaplasLG

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamrażarce w temp. równiej lub niższej niż -18°C. Chronić przed światłem. Termin ważności leku octaplasLG wynosi 4 lata od dnia wytworzenia.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności”.

Po rozmrożeniu lek octaplasLG może być przechowywany przed użyciem do 24 godzin w temp. 2-8°C lub przez maksymalnie 8 godzin w temp. pokojowej (od 20 do 25°C), jeżeli worek nie jest otwarty.

Po otwarciu worka należy natychmiast zużyć lek.

Nie wolno zamrażać ponownie rozmrożonego leku octaplasLG. Niewykorzystany lek należy usunąć.

Nie stosować leku octaplasLG, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera widoczny osad.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lekoctaplasLG

-    Substancją czynną leku są białka osocza ludzkiego (45-70 mg/ml).

-    Pozostałe składniki to: sodu cytrynian dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i glicyna

octaplasLG zawiera również śladowe ilości związków chemicznych, takich jak fosforan tri-n-butylu oraz oktoksynol, stosowanych podczas procesu wytwarzania do inaktywacji wirusów.

Jak wygląda lek octaplasLG i co zawiera opakowanie

octaplasLG jest roztworem do infuzji.

octaplasLG jest przejrzystym lub lekko opalizującym żółtym roztworem. octaplasLG jest dostępny w workach na krew o pojemności 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Wytwórcy:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Strasse 235 A-1100 Wiedeń Austria

Octapharma AB Elersvagen 40 112 75 Sztokholm Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkowanie zależy od sytuacji klinicznej i choroby podstawowej, ale powszechnie akceptowaną dawką początkową jest 12-15 ml produktu leczniczego octaplasLG/kg masy ciała. Dawka ta powinna zwiększyć poziom czynników krzepnięcia w osoczu pacjenta o około 25%.

Ważne jest monitorowanie odpowiedzi na leczenie, zarówno kliniczne, jak i przez pomiar, np. czasu kaolinowo-kefalinowego (aPTT), czasu protrombinowego (PT) i/lub oznaczenia specyficznych czynników krzepnięcia.

Dawkowanie w przypadku niedoborów czynnika krzepnięcia:

Odpowiedni efekt hemostatyczny w przypadku niewielkich i umiarkowanych krwotoków lub podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów z niedoborem czynnika krzepnięcia uzyskuje się zwykle po podaniu 5-20 ml produktu leczniczego octaplasLG/kg masy ciała. Dawka ta powinna zwiększyć poziom czynników krzepnięcia w osoczu pacjenta o około 10-33%. W przypadku ciężkich krwotoków lub zabiegów chirurgicznych należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie hematologii.

Dawkowanie w przypadku zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) oraz krwotoków podczas intensywnej wymiany osocza:

W przypadku zabiegów terapeutycznej wymiany osocza należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie hematologii.

U pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową całe usunięte osocze powinno być zastąpione przez octaplasLG.

Sposób podawania:

Produkt leczniczy octaplasLG musi być podawany z zachowaniem zgodności grup układu AB0. W stanach nagłych produkt leczniczy octaplasLG grupy AB można traktować jako uniwersalne osocze, ponieważ można go podawać wszystkim pacjentom niezależnie od grupy krwi.

Produkt leczniczy octaplasLG po rozmrożeniu musi być podawany dożylnie, przy użyciu zestawu do infuzji z filtrem. Infuzja musi być wykonana z zachowaniem jałowości.

Z powodu ryzyka wystąpienia toksyczności cytrynianu nie powinno się podczas infuzji przekraczać 0,020-0,025 mmol cytrynianu/kg masy ciała/minutę, co odpowiada objętości mniejszej lub równej 1 ml produktu leczniczego octaplasLG/kg masy ciała/minutę. Toksyczne efekty działania cytrynianu można zminimalizować, podając do innej żyły glukonian wapnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące podawania:

W razie wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub wstrząsu należy natychmiast przerwać infuzj ę. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi.

Pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

Niezgodności:

-    Produkt leczniczy octaplasLG może być mieszany z krwinkami czerwonymi i płytkami krwi.

-    Nie wolno mieszać produktu leczniczego octaplasLG z innymi produktami leczniczymi, gdyż może dojść do inaktywacji i precypitacji.

-    W celu uniknięcia tworzenia się zakrzepów nie wolno podawać roztworów zawierających wapń tą samą drogą dożylną co octaplasLG.

Okres ważności

Termin ważności leku octaplasLG wynosi 4 lata podczas przechowywania w temp. równej lub niższej niż -18°C. Chronić przed światłem. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Po rozmrożeniu lek octaplasLG może być przechowywany przed użyciem do 24 godzin w temp.

2-8°C lub do 8 godzin w temp. pokojowej (20-25°C).

Po otwarciu worka należy natychmiast zużyć produkt.

7/7