Imeds.pl

Octaplex

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Octaplex, 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Ludzki kompleks protrombiny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Octaplex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octaplex

3.    Jak stosować lek Octaplex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Octaplex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK OCTAPLEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Octaplex należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia. Zawiera zależne od witaminy

K ludzkie czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X.

Octaplex jest stosowany w celu leczenia krwawień i zapobieganiu krwawieniom:

•    spowodowanym leczeniem antagonistami witaminy K (takimi jak warfaryna). Te leki blokują działanie witaminy K i powoduj ą niedobór czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K. Octaplex jest stosowany gdy wymagane jest szybkie wyrównanie niedoboru;

•    u pacjentów urodzonych z niedoborem czynników krzepnięcia II i X zależnych od witaminy K. Podawany jest, gdy oczyszczony produkt danego czynnika krzepnięcia nie jest dostępny.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OCTAPLEX

Kiedy nie stosować leku Octaplex:

•    jeśli u pacjenta występuje alergia na którykolwiek składnik tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje alergia na heparynę lub kiedykolwiek w przeszłości występował spadek poziomu płytek krwi po heparynie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Powinno się zasięgnąć rady specjalisty mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia podczas otrzymywania leku Octaplex.

•    U pacjentów z nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (na przykład wywołanym leczeniem antagonistami witaminy K), Octaplex powinien być zastosowany jedynie kiedy niezbędna jest szybka korekta poziomu kompleksu protrombiny, tak jak w przypadku dużych krwawień lub nagłych zabiegów operacyjnych. W innych przypadkach zmniejszenie dawki antagonistów witaminy K i/lub podanie witaminy K jest zwykle wystarczające.

•    Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K (takimi jak warfaryna) mogą mieć zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów. W takim przypadku leczenie lekiem Octaplex może zwiększyć ryzyko.

•    We wrodzonym niedoborze danego czynnika krzepnięcia zależnego od witaminy K, powinno się zastosować określony produkt tego czynnika krzepnięcia jeżeli jest dostępny.

•    W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej lub anafilaktycznej infuzję należy natychmiast wstrzymać i zastosować odpowiednie leczenie.

• Występuje ryzyko zakrzepicy lub zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (poważne schorzenie polegające na tworzeniu zakrzepów w całym organizmie) u pacjentów otrzymujących lek Octaplex (zwłaszcza gdy jest otrzymywany regularnie). Pacjenci otrzymuj ący ludzki kompleks protrombiny powinni być ściśle obserwowani pod względem objawów i symptomów zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego i zakrzepicy.

Jest to zwłaszcza istotne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie, chorobą wątroby, u pacjentów oczekuj ących na zabieg operacyjny oraz gdy Octaplex jest podawany małym dzieciom.

•    Nie ma dostępnych danych odnośnie zastosowania Octaplex w przypadku krwawienia okołoporodowego związanego z niedoborem witaminy K u noworodków.

Bezpieczeństwo wirusowe

• W przypadku produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się odpowiednie metody zapobiegające przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one ścisłą selekcj ę dawców krwi i osocza w celu wyeliminowania zakażonych nosicieli oraz badanie poszczególnych donacji i puli osocza w kierunku specyficznych markerów wirusowych.

Wytwórcy tych produktów również włączaj ą do procesu wytwarzania odpowiednie metody maj ące na celu inaktywacj ę lub usunięcie wirusów. Pomimo tego, w przypadku podawania produktów otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza, możliwość przeniesienia czynnika zakaźnego nie może być całkowicie wykluczona. Dotyczy to także zakażeń wywołanych nieznanym lub nowym wirusem lub innych rodzajów zakażeń. Zastosowane metody uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C. Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych takich jak wirus zapalenia wątroby typu A lub parwowirus B19. Parwowirus B19 może być niebezpieczny dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i dla pacjentów z niedoborami odporności lub chorych na pewny rodzaj niedokrwistości (np. w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej lub niedokrwistości hemolitycznej).

Zaleca się zapisywanie nazwy i numeru serii produktu w przypadku każdorazowego podawania Octaplex w celu powiązania z zastosowaną serią.

• Wskazane są odpowiednie szczepienia (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B) w przypadku regularnego/powtarzanego podawania produktów kompleksu protrombiny otrzymywanego z ludzkiego osocza.

Lek Octaplex a inne leki

Octaplex nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Octaplex neutralizuje efekt leczenia antagonistami witaminy K, ale nie są znane interakcje z innymi produktami leczniczymi.

Octaplex może wpływać na wyniki testów krzepnięcia, które są zależne od heparyny.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Octaplex powinien być stosowany w trakcie ciąży i karmienia piersią jedynie jeżeli jest ściśle wskazany. Przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ Octaplex na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Octaplex

•    Heparyna może spowodować reakcje alergiczne i spadek liczby komórek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Pacjenci ze znanymi w przeszłości reakcjami alergicznymi na heparynę powinni unikać leków zawierających heparynę.

• Octaplex zawiera 150 - 250 mg sodu w fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK OCTAPLEX

Leczenie lekiem Octaplex powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza specjalisty w leczeniu

zaburzeń krzepnięcia.

•    Po pierwsze proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań.

• Następnie roztwór powinien być podany do żyły (droga dożylna).

Dawka otrzymywanego leku Octaplex oraz czas trwania leczenia zależą od:

-    nasilenia choroby;

-    miej sca krwawienia, j ego nasilenia i

-    stanu ogólnego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Octaplex

W przypadku przedawkowania wzrasta ryzyko

•    rozwoju powikłań zakrzepowych (takich jak zawału serca i zakrzepicy w żyłach lub płucach),

• rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (poważnego schorzenia polegającego na występowaniu zakrzepów w całym organizmie).

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne i gorączka.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

Rzadko u pacjentów leczonych preparatem Octaplex w terapii zastępczej, mogą powstać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw któremukolwiek z zawartych czynników krzepnięcia. W przypadku pojawienia się tych inhibitorów leczenie substytucyjne nie będzie bardzo skuteczne.

Zaburzenia ogólne

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

Nie obserwowano wzrostu temperatury ciała (gorączki), ale może on rzadko występować.

Zaburzenia naczyniowe

Występuje ryzyko powstawania zakrzepów po podaniu tego leku.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

Rzadko może występować ból głowy.

Badania diagnostyczne

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

Rzadko obserwowano przejściowy wzrost poziomu transaminaz wątrobowych.

Inne

Heparyna zawarta w preparacie może spowodować nagły spadek liczby płytek we krwi. Jest to reakcja alergiczna nazywana "wywołaną heparyną trombocytopenią typu II". W rzadkich przypadkach ten

spadek liczby płytek może wystąpić 6-14 dni po rozpoczęciu leczenia u pacjentów bez wcześniejszej nadwrażliwości na heparynę. U pacjentów ze znaną nadwrażliwością na heparynę zmiana ta może wystąpić w ciągu kilku godzin po rozpoczęciu leczenia.

Należy niezwłocznie przerwać leczenie preparatem Octaplex u pacjentów wykazuj ących taką reakcj ę alergiczną. Pacjentom tym nie wolno podawać w przyszłości produktów leczniczych zawieraj ących heparynę.

Informacje odnośnie bezpieczeństwa wirusowego, patrz punkt 2.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks:

+ 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OCTAPLEX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Proszek należy rozpuszczać tylko bezpośrednio przed wstrzyknięciem. Wykazano stabilność roztworu przez okres do 8 godzin w temperaturze 25°C. Jednak w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztwór należy zużyć natychmiast i tylko jednorazowo.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Octaplex w fiolce i po rozpuszczeniu w 40 ml rozpuszczalnika

Substancjami czynnymi są:

Nazwa substancji czynnej

Octaplex Zawartość w fiolce

Octaplex Zawartość w 1 ml

sporządzonego

roztworu

Białko całkowite:

520 - 1640 mg

13 - 41 mg/ml

Substancje czynne

Ludzki II czynnik krzepnięcia krwi

560 - 1520 j.m.

14 - 38 j.m./ml

Ludzki VII czynnik krzepnięcia krwi

360 - 960 j.m.

9 - 24 j.m./ml

Ludzki IX czynnik krzepnięcia krwi

1000j.m.

25 j .m./ml

Ludzki X czynnik krzepnięcia krwi

720 - 1200 j.m.

18 - 30 j.m./ml

Dodatkowe substancje czynne

Białko C

520 - 1240 j.m.

13 - 31 j.m./ml

Białko S

480 -1280 j.m.

12 - 32 j.m./ml

Aktywność swoista produktu wynosi > 0,6 j.m./mg, wyrażona jako aktywność czynnika IX. Pozostałe składniki leku to: heparyna, trisodu cytrynian dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Octaplex i co zawiera opakowanie

Octaplex występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji. Octaplex jest sprzedawany w pojedynczym pudełku zawierającym:

-    1 fiolkę z proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji

-    1 fiolkę z rozpuszczalnikiem, 40 ml wody do wstrzykiwań

-    1 zestaw do transferu Mix2Vial™.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Octapharma AG ul. Ilżecka 26 02-135 Warszawa tel. +48 607 495 868 fax: (22) 575 70 01

Wytwórcy:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Str. 235 1100 Vienna Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Wielka Brytania: Octaplex Czechy, Szwecja: Ocplex Włochy, Rumunia: Pronativ

Data ostatniej aktualizacji ulotki:07/2015

INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Ogólne informacje dotyczące stosowania Octaplex przedstawiono w punkcie 3.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcje dotyczące leczenia

Należy przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi!

Podczas opisanych poniżej czynności musi być zapewniona jałowość!

Produkt rozpuszcza się szybko w temperaturze pokojowej.

Rekonstytuowany roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizuj ący.

Nie należy używać roztworów mętnych lub zawieraj ących cząstki stale.

Przed podaniem należy ocenić wzrokowo czy roztwór nie zawiera cząstek stałych lub nie zmienił zabarwienia.

Po rekonstytucji roztwór powinien być zużyty natychmiast.

Wszelkie pozostałości niezużytego produktu lub zużyty materiał należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dawkowanie

Krwawienia i profilaktyka krwawień w przypadku leczenia antagonistami witaminy K:

Dawka zależy od INR przed leczeniem i od INR docelowego. W tabeli podano przybliżone dawki (w ml/kg masy ciała rekonstytuowanego produktu) wymagane w celu normalizacji INR (< 1,2 w przeciągu 1 godziny) w przypadku różnych wstępnych poziomów INR.

Wstępne INR

2 - 2,5

2,5 - 3

3 - 3,5

> 3,5

Przybliżona dawka (w ml Octaplex/kg masy ciała)*

0,9 - 1,3

1,3 - 1,6

1,6 - 1,9

> 1,9

*Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 3000 j.m. (=120 ml Octaplex).

Podane dawkowanie jest obliczone na podstawie danych doświadczalnych, a odzysk i długość efektu działania mogą się różnić, dlatego obowiązkowe jest monitorowanie INR w trakcie leczenia.

Krwawienia i profilaktyka krwawień w trakcie zabiegów operacyjnych we wrodzonych niedoborach czynników krzepnięcia II i X zależnych od witaminy K, gdy nie jest dostępny produkt określonego czynnika krzepnięcia:

Wymagana dawka jest obliczona na podstawie danych doświadczalnych takich, że około 1 j .m. czynnika II lub X na kg masy ciała powoduje wzrost aktywności czynnika II lub X w osoczu odpowiednio o 0,02 i 0,017 j.m./ml.

• Wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika X (j .m./ml) x 59 gdzie 59 (ml/kg) jest wykładnikiem założonego odzysku.

•    Wymagane dawki dla czynnika II:

Wymagana ilość jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika II (j.m./ml) x 50 Jeżeli znane są indywidualne wartości odzysku, powinny być użyte do obliczeń.

Instrukcja rekostytucji:

1. W razie potrzeby doprowadzić rozpuszczalnik (woda do wstrzykiwań) i proszek w zamkniętych fiolkach do temperatury pokojowej. Ta temperatura powinna być utrzymywana podczas rekonstytucji.

Jeśli do ogrzewania jest używana kąpiel wodna, należy zwrócić uwagę, aby unikać kontaktu wody z gumowymi korkami lub wieczek fiolek. Temperatura kąpieli wodnej nie powinna przekraczać 37°C.

2. Usunąć wieczka z fiolki z proszkiem i fiolki z wodą i przetrzeć gumowe korki gazikami nasączonymi alkoholem.

3.    Oderwać wieczko opakowania zewnętrznego zestawu Mix2Vial™. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni i mocno przytrzymać. Umieścić niebieską część Mix2Vial™ na górze fiolki z rozpuszczalnikiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc.1). Trzymając za fiolkę rozpuszczalnika, ostrożnie wyjąć opakowanie zewnętrzne z zestawu Mix2Vial™ zachowuj ąc ostrożność, aby pozostawić zestaw Mix2Vial™ mocno przymocowany do fiolki rozpuszczalnika (ryc. 2)

rozpuszczalnik

rozpuszczalnik


ryc- 1    ryc. 2


4. Umieścić fiolkę z proszkiem na płaskiej powierzchni i mocno

przytrzymać. Wziąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączonym zestawem Mix2Vial™ i obrócić do góry dnem. Umieścić przezroczystą część na górze fiolki z proszkiem i mocno wcisnąć aż do zatrzaśnięcia (ryc. 3). Rozpuszczalnik przepływa automatycznie do fiolki z proszkiem.5. Z nadal podłączonymi obiema fiolkami delikatnie obracać fiolką z proszkiem aż produkt będzie rozpuszczony.

Octaplex rozpuszcza się szybko w temperaturze pokojowej, dając roztwór przezroczysty do lekko niebieskiego. Rozkręcić Mix2Vial™ na dwie części (ryc. 4).

Wyrzucić pustą fiolkę z rozpuszczalnikiem z niebieską częścią Mix2Vial™.


rozpuszczalnik


1^t


C


ryc. 4


Jeśli proszek nie jest całkowicie rozpuszczony lub tworzy się substancja stała, nie należy używać produktu.


Instrukcja infuzji:

W celach zapobiegawczych należy zbadać tętno pacjenta przed i w czasie infuzji czynnika IX. Jeśli pojawi się znaczący wzrost tętna należy zwolnić szybkość infuzji lub przerwać podawanie.


1. Podłączyć 40 ml strzykawkę do przezroczystej części Mix2Vial™. Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać roztwór do strzykawki. Po przeniesieniu roztworu mocno przytrzymać tłok strzykawki (trzymając w dół) i wyjąć strzykawkę z Mix2Vial™. Wyrzucić Mix2Vial™ i pustą fiolkę.

2.    Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem.

3. Wstrzyknąć roztwór powoli dożylnie, wstępnie 1 ml na minutę, następnie nie szybciej niż 2-3 ml na minutę.

Do strzykawki nie powinna dostać się krew ze względu na ryzyko tworzenia skrzepów z fibryny.

Zestaw Mix2Vial™ jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.