+ iMeds.pl

Octreotide kabi 50 mcg/mlUlotka Octreotide kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Octreotide Kabi, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Octreotidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Octreotide Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Octreotide Kabi

3.    Jak stosować Octreotide Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Octreotide Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Octreotide Kabi i w jakim celu się go stosuje

Octreotide Kabi jest lekiem zawierającym hormon podobny do występującej naturalnie somatostatyny,

który hamuje uwalnianie innych hormonów. Umożliwia to zmniejszenie lub ustąpienie objawów,

w których powstaniu hormony odgrywają rolę.

Octreotide Kabi stosuje się:

A.    w leczeniu nadmiernego wzrastania kości i przerostu tkanek miękkich (zwłaszcza nosa, żuchwy i uszu) po okresie dojrzewania. Stan taki nazywa się akromegalią, która spowodowana jest nadmiernym wydzielaniem pewnych hormonów przez powiększoną przysadkę mózgową (gruczolak przysadki mózgowej). Akromegalii towarzyszy: nadmierny wzrost, uczucie zmęczenia, plamy na skórze, ból stawów i nadmierne pocenie się.

Octreotide Kabi stosuje się u pacjentów:

•    u których nie uzyskano zadowalającej poprawy w leczeniu chirurgicznym lub radioterapii,

•    którzy nie mogą lub nie chcą poddać się operacji lub oczekują na operację, lub

•    w początkowej fazie radioterapii.

B.    w leczeniu objawów takich jak nagłe zaczerwienienie, biegunka, obniżone ciśnienie krwi, związanych z obecnością rzadko występujących guzów w żołądku, jelicie i trzustce, które powstają w wyniku nadmiernego wytwarzania pewnych hormonów i innych naturalnie występujących substancji,

C.    w celu zapobiegania powikłaniom po operacji trzustki (gruczołu wytwarzającego enzymy trawienne i hormony) takim jak zapalenie lub zakażenie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Octreotide Kabi Kiedy nie stosować Octreotide Kabi

- jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Octreotide Kabi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości któregolwiek z poniższych stanów:

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia. Może to być spowodowane powiększeniem się guza przysadki mózgowej (gruczoł zlokalizowany w czaszce, obok nerwów wzrokowych). W takim przypadku lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta i może zadecydować o podjęciu innego leczenia.

   Pacjentki w wieku rozrodczym powinny poradzić się lekarza odnośnie odpowiedniej metody zapobiegania ciąży, ponieważ podczas stosowania oktreotydu w akromegalii może zostać przywrócona płodność.

•    Jeśli pacjent jest długotrwale leczony oktreotydem, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności tarczycy.

•    Jeśli u pacjenta występuje bradykardia (zwolniony rytm pracy serca), konieczne jest dostosowanie dawkowania pewnych leków stosowanych w chorobach serca (np. blokujących receptory beta, lub kanały wapniowe).

•    Jeśli pacjent leczony jest z powodu objawów związanych z obecnością guzów żołądka, jelit i trzustki i nastąpi nagły nawrót tych objawów, należy poinformować o tym lekarza.

•    Jeśli u pacjenta wykryto guz wytwarzający insulinę (insulinoma), lub pacjent choruje na cukrzycę typu I lub typu II lub stężenie cukru we krwi pacjenta jest za małe lub za duże, konieczne jest dokładne sprawdzanie stężenia cukru we krwi.

•    Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ mogą on powstawać po długotrwałym stosowaniu oktreotydu.

•    Jeśli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12, lekarz może zalecić okresową kontrolę stężenia witaminy B12.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Octreotide Kabi u dzieci jest ograniczone. Należy poradzić się lekarza.

Inne leki i Octreotide Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu następujących leków, ponieważ mogą one oddziaływać z Octreotide Kabi:

•    cyklosporyna: lek stosowany w celu zapobiegania i leczenia reakcji odrzucenia przeszczepu, leczenia ciężkich chorób skórnych, ciężkich zakażeń oczu i stawów;

•    cymetydyna: lek zmniejszający wydzielanie kwasu solnego w żołądku;

•    bromokryptyna: lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona;

•    terfenadyna: lek stosowany w leczeniu alergii;

•    chinina: lek stosowany w leczeniu bólu i gorączki;

•    karbamazepina: lek stosowany w padaczce i zapaleniu nerwów obwodowych;

•    digoksyna: lek stosowany w niektórych zaburzeniach pracy serca;

•    fenoprokumon: lek stosowany w celu zapobiegania zakrzepom.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na płodność

Podczas stosowania oktreotydu przez kobiety z akromegalią może zostać przywrócona płodność. Należy więc poradzić się lekarza odnośnie odpowiedniej metody zapobiegania ciąży.

Nie stosować Octreotide Kabi w okresie ciąży lub karmienia piersią, chyba, że lekarz uznał to za konieczne. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania Octreotide Kabi w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji odnośnie wpływu leku Octreotide Kabi na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn przez pacjenta dozwolone jest wyłącznie wtedy, gdy lekarz wyrazi na to zgodę.

Octreotide Kabi zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ml, to znaczy, że lek uznaje się za zasadniczo „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Octreotide Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Poniżej podano zwykle stosowane dawki oktreotydu w leczeniu różnych stanów chrobowych. Akromegalia u dorosłych (jak opisano wyżej w części 1, w punkcie A):

•    Dawka początkowa: od 50 do 100 mikrogramów, dwa lub trzy razy na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym.

•    Lekarz ustala dawkę indywidualnie dla pacjenta, w zależności od odpowiedzi na leczenie.

•    Dawka maksymalna: 1500 mikrogramów na dobę.

•    Jeśli leczenie nie daje poprawy po 3 miesiącach, należy je przerwać.

Guzy żołądka, jelita i trzustki (jak opisano wyżej w części 1, w punkcie B):

•    Dawka początkowa: 50 mikrogramów, raz lub dwa razy na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym.

•    Lekarz ustala dawkę indywidualnie dla pacjenta, w zależności od odpowiedzi na leczenie.

•    Rzadko może być konieczne zastosowanie dawek większych niż 200 mikrogramów, trzy razy na dobę.

•    Dawkę podtrzymującą lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta.

•    Jeśli leczenie nie daje poprawy po 1 tygodniu, należy je przerwać.

Zapobieganie powikłaniom po operacji trzustki (jak opisano wyżej w części 1, w punkcie C):

•    Leczenie rozpoczyna się co najmniej 1 godzinę przed operacją.

•    Zwykle stosowana dawka: 100 mikrogramów, trzy razy na dobę przez 7 dni, we wstrzyknięciu podskórnym.

We wszystkich przypadkach konieczne jest regularne sprawdzanie stężenia cukru we krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z przewlekłą choroba wątroby (marskością) lekarz może zmodyfikować dawkę podtrzymującą.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Octreotide Kabi u dzieci jest ograniczone. Lekarz ustala dawkę leku.

Czas trwania stosowania

Ustala to lekarz. Istnieje możliwość, że Octreotide Kabi trzeba będzie stosować przez całe życie. Sposób stosowania

•    Roztworu do wstrzykiwań nie mieszać z innymi płynami.

•    Przed podaniem konieczne jest sprawdzenie, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek.

•    Nie podgrzewać roztworu. Jeśli roztwór został wyjęty z lodówki, przed wstrzyknięciem należy pozwolić, aby stopniowo ogrzał się do temperatury pokojowej. Stopniowe ogrzanie zmniejsza ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych.

•    Octreotide Kabi należy podawać pomiędzy posiłkami lub bezpośrednio przed snem, aby uniknąć objawów niepożądanych ze strony żołądka i jelit.

•    Octreotide Kabi można podawać we wstrzyknięciu pod skórę lub do żyły. Podanie dożylne może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel medyczny. Podawanie dożylne powinno zawsze odbywać się w szpitalu.

•    Lekarz udzieli wskazówek, w jaki sposób należy sobie wstrzykiwać pod skórę lek Octreotide Kabi. Dogodnymi miej scami dla takiego podania są:

-    górna część ramienia,

-    udo,

-    brzuch.

   Nie należy wybierać tego samego miejsca wstrzyknięcia, jeśli konieczne jest wielokrotne podawanie leku w krótkich odstępach czasu.

•    Zmniej szy to ryzyko wystąpienia miej scowych działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Octreotide Kabi Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawami przedawkowania mogą być:

•    krótkotrwałe zwolnienie czynności serca;

•    zaczerwienienie twarzy;

•    kurcze brzucha;

•    biegunka;

•    uczucie pustki w żołądku;

•    nudności.

Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 godzin po podaniu leku. Leczenie przedawkowania polega na opanowaniu objawów.

Pominięcie zastosowania Octreotide Kabi

Można podać pominiętą dawkę, o ile nie nadeszła pora podania następnej. W takim przypadku należy powrócić do poprzedniego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Octreotide Kabi

Nie należy przerywać stosowania leku Octreotide Kabi bez zgody lekarza, gdyż zaburzenia mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania Octreotide Kabi i natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

   ciężkiej reakcji alergicznej, objawiającej się nagłą, swędzącą wysypką (pokrzywką), obrzękiem rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej i gardła (co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

•    nagłego, ciężkiego bólu brzucha, który może być objawem ostrego zaparcia lub zapalenia trzustki. Może wystąpić w ciągu kilku pierwszych godzin lub dni leczenia.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z częstością występowania:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

•    zbyt duże stężenie cukru we krwi;

•    ból głowy;

•    wodniste stolce (biegunka), ból żołądka i (lub) brzucha, nudności, silne zaparcie, wiatry;

•    kamienie żółciowe (powstające w wyniku długotrwałej terapii);

•    objawy w miejscu wstrzyknięcia (rzadko trwające dłużej niż 15 minut) takie jak: ból miejscowy, podrażnienie, mrowienie lub uczucie ciepła, zaczerwienienie i (lub) obrzęk.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    zaburzenia czynności tarczycy (np. zmniejszenie stężenia wytwarzanych hormonów);

•    małe stężenie cukru we krwi, zmniejszona tolerancja glukozy, utrata łaknienia;

•    zawroty głowy;

•    spowolnienie rytmu serca;

•    duszność;

•    niestrawność, wymioty, rozdęcie brzucha;

•    stolce tłuszczowe (tłuszcz w kale), luźne stolce i/lub odbarwienie kału;

•    zapalenie pęcherzyka żółciowego, związane z żółcią;

•    zmniejszenie stężenia bilirubiny (produktu rozpadu czerwonych krwinek) we krwi;

•    świąd, wysypka, utrata włosów;

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (transaminaz wątrobowych).

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    odwodnienie;

•    znaczące przyspieszenie rytmu serca (tachykardia).

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    zaburzenia żołądka i jelit, objawiające się ostrym i ciężkim zaparciem z towarzyszącym silnym bólem w górnej części brzucha, tkliwością i napięciem brzucha;

•    ostre zapalenie trzustki;

•    ostre zapalenie trzustki spowodowane obecnością kamieni żółciowych (głównie podczas długotrwałego leczenia);

•    zaburzenia trzustki, zmniejszenie stężenia hormonów.

Działania niepożądane zgłaszane spontanicznie. Częstość ich występowania nie jest znana:

•    ciężkie reakcje alergiczne;

•    nieregularny rytm serca;

•    ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie wątroby z możliwym zażółceniem skóry i oczu (z lub bez zastoju żółci);

•    pokrzywka;

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (fosfatazy zasadowej i gammaglutamyltransferazy).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Octreotide Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W przypadku codziennego stosowania, nieotwarte fiolki można przechowywać w temperaturze pokojowej, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Rozcieńczony roztwór: Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Octreotide Kabi

•    Substancją czynną leku jest oktreotyd w postaci octanu oktreotydu.

•    Octreotide Kabi dostępny jest w trzech różnych dawkach:

50 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 50 mikrogramów oktreotydu.

100 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 100 mikrogramów oktreotydu.

500 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 500 mikrogramów oktreotydu.

•    Pozostałe składniki to: kwas (S)-mlekowy, sodu wodorowęglan, mannitol, woda do wstrzykiwań. Jak wygląda Octreotide Kabi i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny do lekko brązowawego roztwór.

Wielkości opakowań:

1 fiolka.

5 fiolek.

30 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Oktreotyd 50 mikrogramów/ml

Belgia    Octreotide Fresenius Kabi 0,05 mg/ml

Cypr

Dania

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Luksemburg

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania Włochy

Octreotide Kabi Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide Kabi 50 microgrammes/1 ml, solution injectable Octreotide Kabi

Octreotida 50 microgramos/ml solución inyectable EFG

Octreotide Fresenius Kabi 0,05 mg/ml

Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection

Octreotid Kabi 0,05 mg/ml Injektionslösung

Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection

Octreotid Kabi 0,05 mg/ml Injektionslösung

Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide Kabi

OCTREOTIDO KABI

Octreotide Kabi 0,05 mg/ml

Oktreotid Kabi 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje

Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide 50 micrograms/ml solution for injection Octreotide Kabi 0,05 mg/ml soluzione iniettabile

Oktreotyd 100 mikrogramów/ml

Belgia    Octreotide Fresenius Kabi 0,1 mg/ml

Bułgaria

Cypr

Dania

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Luksemburg

Malta

Niemcy

Norwegia

Octreotide Kabi 0,1 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop Octreotide Kabi Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide Kabi 100 microgrammes/1 ml, solution injectable Octreotide Kabi

Octreotida 100 microgramos/ml solución inyectable EFG Octreotide Fresenius Kabi 0,1 mg/ml Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Octreotid Kabi 0,1 mg/ml Injektionslösung Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Octreotid Kabi 0,1 mg/ml Injektionslösung Octreotide Fresenius Kabi

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Rumunia

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania Włochy

Octreotide Kabi

OCTREOTIDO KABI

Octreotide Kabi 0,1 mg/ml

Octreotide Kabi 0,1 mg/ml

Octreotid Kabi 0,1 mg/ml solupe injectabilä

Oktreotid Kabi 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje

Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide 100 micrograms/ml solution for injection Octreotide Kabi 0,1 mg/ml soluzione iniettabile

Oktreotyd 500 mikrogramów/ml

Belgia    Octreotide Fresenius Kabi 0,5 mg/ml

Cypr

Dania

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Luksemburg

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Słowenia

Szwecja

Wielka Brytania Włochy

Octreotide Kabi Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide Kabi 500 microgrammes/1 ml, solution injectable Octreotide Kabi

Octreotida 500 microgramos/ml solución inyectable EFG

Octreotide Fresenius Kabi 0,5 mg/ml

Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection

Octreotid Kabi 0,5 mg/ml Injektionslösung

Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection

Octreotid Kabi 0,5 mg/ml Injektionslösung

Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide Kabi

OCTREOTIDO KABI

Octreotide Kabi 0,5 mg/ml

Octreotide Kabi 0,5 mg/ml

Oktreotid Kabi 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje

Octreotide Fresenius Kabi

Octreotide 500 micrograms/ml solution for injection Octreotide Kabi 0,5 mg/ml soluzione iniettabile

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania leku do stosowania

Fiolki należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem, a niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć, czy nie zmienił barwy i nie ma w nim zanieczyszczeń.

W celu zmniejszenia dyskomfortu w miejscu podania, zaleca się doprowadzenie roztworu do temperatury pokojowej przed wstrzyknięciem. Należy unikać wielokrotnych wstrzyknięć w krótkich odstępach czasu w to samo miejsce.

Podanie podskórne:

Octreotide Kabi należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym bez wcześniejszego rozcieńczania. Podanie dożylne:

W przypadku podawania w infuzji dożylnej, oktreotyd należy rozcieńczyć w 9 mg/ml roztworze chlorku sodu w stosunku objętościowym co najmniej 1:1, nie rozcieńczając bardziej niż 1:9.

Nie zaleca się rozcieńczania oktreotydu w roztworze glukozy.

NL/H/2517/001 -003/DC 9/9

Octreotide Kabi

Charakterystyka Octreotide kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Octreotide Kabi, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Octreotide Kabi, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

50 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 50 mikrogramów oktreotydu.

100 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 100 mikrogramów oktreotydu.

500 mikrogramów/ml: Jedna fiolka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera octan oktreotydu w ilości odpowiadającej 500 mikrogramów oktreotydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny do lekko brązowawego roztwór. pH roztworu: 3,9 - 4,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Endokrynne guzy przewodu pokarmowego (GEP)

Łagodzenie objawów spowodowanych hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, takimi jak:

•    rakowiaki z objawami zespołu rakowiaka,

•    VIPoma,

•    glukagonoma.

Oktreotyd nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje u tych pacjentów wyleczenia.

   Akromegalia

Leczenie objawowe i w celu zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu (GH) oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w osoczu pacjentów z akromegalią, u których nie uzyskano zadowalającej poprawy w wyniku leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

Oktreotyd można również stosować u pacjentów z akromegalią, którzy nie mogą lub nie chcą poddać się operacji albo u pacjentów w początkowej fazie radioterapii, do czasu osiągnięcia jej skuteczności.

•    Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Endokrynne guzy przewodu pokarmowego (GEP)

Początkowo 50 mikrogramów, raz lub dwa razy na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym.

W zależności od odpowiedzi klinicznej, wpływu na stężenie hormonów wytwarzanych przez guz (w przypadku rakowiaków na wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem) i tolerancji produktu, dawkę można stopniowo zwiększać do 100 - 200 mikrogramów, trzy razy na dobę.

W wyjątkowych sytuacjach może być konieczne zastosowanie większych dawek. Dawki podtrzymujące należy dobierać indywidualnie.

Zaleca się podawanie podskórne. Jednak w przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie poprawy szybko np. przełom rakowiaka, początkową dawkę zalecaną oktreotydu można podać dożylnie, rozcieńczoną i podaną w szybkim wstrzyknięciu (bolus), przy jednoczesnej kontroli rytmu serca.

W przypadku rakowiaków, jeżeli w ciągu 1 tygodnia nie zostanie uzyskana poprawa terapeutyczna przy zastosowaniu maksymalnej tolerowanej dawki, leczenie należy przerwać.

Akromegalia

Początkowo od 50 do 100 mikrogramów, co 8 lub 12 godzin, we wstrzyknięciu podskórnym.

Dawkę należy dostosowywać na podstawie wyników comiesięcznej oceny wpływu leczenia na stężenia w osoczu GH i IGF-1 (wartości docelowe: GH <2,5 ng/ml; IGF-1 w granicach normy), objawów klinicznych i działań niepożądanych.

Dla większości pacjentów optymalna dawka dobowa wynosi od 200 do 300 mikrogramów. Maksymalna dawka dobowa to 1500 mikrogramów. U pacjentów otrzymujących stałą dawkę oktreotydu, stężenie GH należy oznaczać co 6 miesięcy. Leczenie należy przerwać, jeśli po 3 miesiącach terapii nie uzyskuje się istotnego zmniejszenia stężenia GH lub poprawy objawów klinicznych.

Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki

Zaleca się podawanie 100 mikrogramów, trzy razy na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym, przez 7 dni, rozpoczynając od dnia operacji, na co najmniej 1 godzinę przed laparotomią.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku podawania we wstrzyknięciu podskórnym, zmniejszona wydolność nerek nie wpływa na całkowitą ekspozycję na oktreotyd (AUC - pole powierzchni pod krzywą), dlatego też dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z marskością wątroby, okres półtrwania produktu leczniczego może być wydłużony, dlatego konieczne jest dostosowanie dawki podtrzymującej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie stwierdzono zmniejszonej tolerancji ani konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku leczonych oktreotydem.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych. Aktualnie brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Podanie podskórne lub dożylne.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Ponieważ guzy przysadki mózgowej wydzielające hormon wzrostu mogą się czasami rozrastać, powodując ciężkie powikłania (np. ubytki w polu widzenia), bardzo istotna jest dokładna obserwacja każdego pacjenta. W przypadku pojawienia się cech rozrostu guza, należy rozważyć zastosowanie alternatywnych metod leczenia.

U pacjentów z guzami wytwarzającymi hormon wzrostu, u których nie można zastosować leczenia operacyjnego lub radioterapii, może być konieczne stosowanie oktreotydu przez całe życie.

Terapeutyczne korzyści wynikające ze zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu (GH) i przywrócenia do normy stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) u kobiet z akromegalią mogą przywracać płodność. Pacjentki w wieku rozrodczym należy, o ile to konieczne, poinformować

0    potrzebie stosowania odpowiedniej metody antykoncepcji podczas leczenia oktreotydem (patrz punkt 4.6).

Należy kontrolować czynność tarczycy u pacjentów długotrwale przyjmujących oktreotyd.

Częstość występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć przez unikanie spożywania posiłków w porze wykonywania wstrzyknięć, tzn. podawanie produktu leczniczego między posiłkami lub przed snem.

Działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia trwają zazwyczaj nie dłużej niż 15 minut. W celu zmniejszenia dyskomfortu w miejscu podania, zaleca się doprowadzenie roztworu do temperatury pokojowej przed wstrzyknięciem lub przez zastosowanie mniejszej objętości bardziej stężonego roztworu.

Objawy sercowo-naczyniowe

Bradykardia jest często zgłaszanym działaniem niepożądanym (patrz punkt 4.8). Konieczne może być dostosowanie dawek takich produktów leczniczych, jak antagoniści receptorów beta-adrenergicznych, antagoniści kanałów wapniowych czy środków stosowanych do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej.

Endokrynne guzy przewodu pokarmowego (GEP)

Podczas leczenia hormonalnie czynnych guzów żołądka, jelit i trzustki rzadko mogą wystąpić przypadki nagłego zaniku skuteczności oktreotydu z szybkim nawrotem ciężkich objawów choroby.

Metabolizm glukozy

Ze względu na działanie hamujące hormon wzrostu, glukagon i insulinę, oktreotyd może wpływać na regulację stężenia glukozy. Tolerancja glukozy po posiłku może być zaburzona, a w niektórych przypadkach długotrwałe stosowanie produktu leczniczego może wywołać stan przewlekłej hiperglikemii. Obserwowano również hipoglikemię. Należy rozważyć rutynowe kontrole stężenia glukozy we krwi.

U pacjentów z guzami wydzielającymi insulinę (insulinoma), oktreotyd może pogłębiać i wydłużać czas trwania hipoglikemii, z powodu względnie silniejszego niż insulina hamowania wydzielania GH

1    glukagonu, oraz z powodu krótszego trwania działania hamującego na insulinę. Pacjentów

z insulinoma należy ściśle monitorować zwłaszcza podczas rozpoczynania terapii oktreotydem oraz każdej zmiany dawki. Należy rozważyć rozpoczęcie terapii w warunkach szpitalnych. Znacznym wahaniom stężenia glukozy we krwi można zapobiec, podając oktreotyd częściej i w mniejszych dawkach.

Oktreotyd może zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i doustne leki przeciwcukrzycowe u pacjentów leczonych na cukrzycę typu I. U pacjentów bez cukrzycy oraz w przypadku cukrzycy typu II z częściowo zachowanymi rezerwami insuliny, podawanie oktreotydu może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi po posiłku. Dlatego zaleca się monitorowanie tolerancji glukozy i leczenia przeciwcukrzycowego.

Objawy związane z pęcherzykiem żółciowym

Oktreotyd wywiera hamujący wpływ na motorykę pęcherzyka żółciowego, wydzielanie kwasów żółciowych i przepływ żółci. Istnieje potwierdzony związek pomiędzy stosowaniem oktreotydu i powstawaniem kamieni żółciowych. Częstość powstawania kamieni żółciowych w czasie stosowania oktreotydu ocenia się na 15% do 30%. Z tego względu zaleca się wykonywanie badania ultrasonograficznego pęcherzyka żółciowego przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia oktreotydem, w odstępach około 6 do 12-miesięcznych. U pacjentów leczonych oktreotydem przebieg kamicy żółciowej jest zwykle bezobjawowy. Kamicę żółciową objawową należy leczyć standardową metodą z uwzględnieniem nagłego odstawienia produktu leczniczego.

U pacjentów z marskością wątroby konieczne jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Reakcje w miejscu podania

W 52-tygodniowym badaniu toksyczności przeprowadzonym na szczurach, głównie samcach, obserwowano występowanie mięsaków w miejscu wstrzyknięcia podskórnego tylko po podaniu największej dawki (około 40-krotnie większej od maksymalnej dawki stosowaniej u ludzi). W 52-tygodniowym badaniu toksyczności, przeprowadzonym na psach, nie obserwowano żadnych zmian rozrostowych i nowotworowych w miejscu wstrzyknięcia podskórnego. Nie zanotowano przypadków tworzenia się guza w miejscu wstrzyknięcia u pacjentów leczonych oktreotydem przez okres do 15 lat. Wszystkie dostępne obecnie dane wskazują, iż obserwacje u szczurów są specyficzne dla gatunku i nie mają znaczenia dla stosowania produktu leczniczego u ludzi.

Żywienie

U niektórych pacjentów oktreotyd może zmieniać wchłanianie spożywanych tłuszczów.

Wprawdzie dotychczas nie opisano niedoborów żywieniowych na skutek zaburzeń wchłaniania podczas długotrwałego leczenia oktreotydem, zaleca się kontrolowanie wydalania tłuszczów z kałem i w razie konieczności zastosowanie odpowiedniego leczenia (patrz punkt 4.8).

Obserwowano zmniejszenie stężenia witaminy BJ2 i nieprawidłowe wyniki testu Schillinga u niektórych pacjenów leczonych oktreotydem. U pacjentów, u których w przeszłości występował niedobór witaminy B12, zaleca się monitorowanie stężenia witaminy B12 podczas leczenia oktreotydem.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ml, to znaczy, uznaje się go zasadniczo za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stwierdzono, że oktreotyd zmniejsza jelitowe wchłanianie cyklosporyny i opóźnia wchłanianie cymetydyny.

Jednoczesne podawanie oktreotydu i bromokryptyny zwiększa biodostępność bromokryptyny.

Nieliczne opublikowane dane wskazują, że analogi somatostatyny mogą zmniejszać klirens metaboliczny związków metabolizowanych przez enzymy układu cytochromu P450. Może to być spowodowane hamowaniem wydzielania hormonu wzrostu. Ponieważ nie można wykluczyć, że oktreotyd może wywierać takie działanie, należy stosować ostrożnie inne leki metabolizowane głównie przez CYP3A4 i te o małym indeksie terapeutycznym (np. chinina, karbamazepina, digoksyna, fenprokumon i terfenadyna).

Oktreotyd zmniejsza wątrobowy przepływ krwi o około 30%. Dlatego należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia interakcji oktreotydu z substancjami czynnymi, których metabolizm zależny jest od przepływu krwi w wątrobie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania oktreotydu u kobiet w okresie ciąży. Ze względu na działanie hamujące hormon wzrostu, można założyć, że oktreotyd stanowi zagrożenie dla płodu.

Badania na zwierzętach wykazały przejściowe opóźnienie wzrostu u potomstwa (patrz punkt 5.3), prawdopodobnie wynikające z profili hormonalnych badanego gatunku, ale nie udowodniono toksyczności dla płodu, teratogenności ani innego wpływu na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Octreotide Kabi nie stosować w okresie ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga podawania oktreotydu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy oktreotyd lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci. Podczas stosowania oktreotydu nie należy karmić piersią. Badania na zwierzętach wykazały, że oktreotyd przenika do mleka zwierząt.

Płodność

Podczas stosowania oktreotydu przez kobiety z akromegalią może zostać przywrócona płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu oktreotydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej występujące działania niepożądane zgłaszane podczas leczenia oktreotydem dotyczyły zaburzeń żołądka i jelit, układu nerwowego, wątroby i dróg żółciowych oraz metabolizmu i odżywiania.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych dotyczących stosowania oktreotydu były: biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia, ból głowy, kamica żółciowa, hiperglikemia i zaparcia. Inne często zgłaszane działania niepożądane to: zawroty głowy, miejscowy ból, osady w drogach żółciowych, zaburzenia czynności tarczycy (np. zmniejszenie aktywności hormonu tyreotropowego [TSH], całkowitego T4 i wolnego T4), luźne stolce, zmniejszona tolerancja glukozy, wymioty, astenia i hipoglikemia.

W rzadko występujących przypadkach działania niepożądane ze strony żołądka i jelit mogą przypominać ostrą niedrożność jelit, z nasilającym się rozdęciem brzucha, ostrym bólem w nadbrzuszu, tkliwością i obroną mięśniową powłok jamy brzusznej.

Ból lub uczucie kłucia, mrowienia lub pieczenia w miejscu wstrzyknięcia podskórnego, z zaczerwienieniem i obrzękiem, rzadko utrzymuje się dłużej niż 15 minut. Uczucie miejscowego dyskomfortu można zmniejszyć przez podawanie roztworu doprowadzonego przed wstrzyknięciem do temperatury pokojowej.

Pomimo, że wydalanie tłuszczu w kale może się zwiększyć, brak jest danych potwierdzających, iż długotrwałe stosowanie oktreotydu prowadzi do niedoboru pokarmowego spowodowanego złym wchłanianiem.

Częstość występowania działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit można zmniejszyć przez unikanie spożywania posiłków w porze podawania oktreotydu, tzn. wykonywanie wstrzyknięć między posiłkami lub przed spoczynkiem.

W rzadko występujących przypadkach zgłaszano występowanie ostrego zapalenia trzustki w ciągu pierwszych godzin lub dni leczenia oktreotydem, ustępujące po przerwaniu podawania produktu leczniczego.

Ponadto, u pacjentów długotrwale stosujących oktreotyd, obserwowano zapalenie trzustki wywołane kamicą żółciową.

Odnotowano pojedyncze przypadki wystąpienia kolki żółciowej po nagłym odstawieniu produktu leczniczego u pacjentów z akromegalią, u których wystąpiły osady w drogach żółciowych lub kamienie żółciowe.

U pacjentów, zarówno z akromegalią, jak i rakowiakiem obserwowano zmiany w obrazie EKG, takie jak wydłużenie odstępu QT, zmiany osi serca, wczesna repolaryzacja, niski woltaż, przejście załamka R/S, wczesna progresja załamków R oraz niespecyficzne zmiany odcinka ST-T. Nie ustalono związku między wymienionymi zdarzeniami i stosowaniem octanu oktreotydu, ponieważ u wielu pacjentów występowały współistniejące choroby serca (patrz punkt 4.4).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższe działania niepożądane (wymienione w Tabeli 1), zebrano w badaniach klinicznych dotyczących stosowania oktreotydu.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z częstością występowania, według następującej konwencji:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko częstość nieznana


(>1/10);

(>1/100 do <1/10);

(>1/1,000 do <1/100);

(>1/10,000 do <1/1,000);

(<1/10,000);

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1 - Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:

Niedoczynność tarczycy, zaburzenia czynności tarczycy (np. zmniejszenie stężenia TSH, zmniejszenie stężenia całkowitej T4 oraz zmniejszenie stężenia wolnej T4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Hiperglikemia.

Często:

Hipoglikemia, zaburzenia tolerancji glukozy, brak łaknienia.

Niezbyt często:

Odwodnienie.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Ból głowy.

Często:

Zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Często:

Bradykardia.

Niezbyt często:

Tachykardia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Biegunka, ból brzucha, nudności zaparcie, gazy.

Często:

Niestrawność, wymioty, wzdęcia, stolce tłuszczowe, luźne stolce, odbarwienie kału.

Rzadko:

Ostra niedrożność jelit, silny ból w nadbrzuszu, tkliwość brzucha, obrona mięśniowa powłok jamy brzusznej, ostre zapalenie trzustki, zapalenia trzustki wywołane kamicą pęcherzyka żółciowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często:

Kamica żółciowa.

Często:

Zapalenie pęcherzyka żółciowego, osady w drogach żółciowych, hiperbilirubinemia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Świąd, wysypka, łysienie.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Ból w miej scu podania.

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

O spontanicznie zgłaszanych działaniach niepożądanych, przedstawionych w Tabeli 2 informowano na zasadzie dobrowolności, a rzetelne ustalenie częstości ich występowania oraz związku przyczynowego ze stosowanie produktu nie zawsze jest możliwe.

Tabela 2 - Działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, reakcje alergiczne i nadwrażliwość.

Zaburzenia serca

Arytmia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie wątroby bez cholestazy, cholestatyczne zapalenie wątroby, cholestaza, żółtaczka, cholestatyczna żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka.

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, zwiększona aktywność transferazy gammaglutamylowej.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono ograniczoną liczbę przypadków niezamierzonego przedawkowania oktreotydu u dorosłych i dzieci. U dorosłych, dawki wynosiły od 2 400 do 6 000 mikrogramów/dobę, podawanych w infuzji ciągłej (od 100 do 250 mikrogramów/godzinę) lub podskórnie (1 500 mikrogramów, trzy razy na dobę). Zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: arytmia, hipotensja, zatrzymanie akcji serca, niedotlenienie mózgu, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby ze stłuszczeniem, biegunka, osłabienie, letarg, zmniejszenie masy ciała, hepatomegalia i kwasica mleczanowa.

U dzieci, dawki wynosiły od 50 do 3 000 mikrogramów/dobę, podawanych w infuzji ciągłej (od 2,1 do 500 mikrogramów/godzinę) lub podskórnie (od 50 do 100 mikrogramów). Jedynym zgłaszanym działaniem niepożądanym była łagodna hiperglikemia.

Nie zgłoszono żadnych niespodziewanych działań niepożądanych u pacjentów z nowotworem, otrzymujących podskórnie oktreotyd w dawkach podzielonych od 3 000 do 30 000 mikrogramów/dobę.

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi; Somatostatyna i jej analogi.

Kod ATC: H 01 CB 02.

Mechanizm działania

Oktreotyd jest syntetycznym oktapeptydem, pochodną naturalnie występującej somatostatyny,

0    podobnych właściwościach farmakologicznych ale znacząco dłuższym okresie działania. Hamuje patologicznie zwiększone wydzielanie hormonu wzrostu oraz peptydów i serotoniny wytwarzanych przez żołądkowo-jelitowo-trzustkowy układ wewnątrzwydzielniczy (GEP).

Rezultat działania farmakodynamicznego

U zwierząt oktreotyd silniej niż somatostatyna hamuje uwalnianie hormonu wzrostu, glukagonu

1    insuliny, wykazując większą selektywność w hamowaniu hormonu wzrostu i glukagonu.

U zdrowych ochotników wykazano, że oktreotyd, podobnie jak somatostatyna, hamuje:

-    uwalnianie hormonu wzrostu stymulowane argininą, wysiłkiem fizycznym i hipoglikemią wywołaną przez podanie insuliny;

-    poposiłkowe uwalnianie insuliny, glukagonu, gastryny i innych peptydów, wytwarzanych przez wewnątrzwydzielniczy układ GEP, oraz uwalnianie insuliny i glukagonu stymulowane przez argininę i

-    uwalnianie hormonu tyreotropowego (TSH) - stymulowane przez hormon uwalniający tyreotropinę (TRH).

W przeciwieństwie do somatostatyny, oktreotyd hamuje przede wszystkim uwalnianie hormonu wzrostu i w mniejszym stopniu insuliny, a jego podanie nie powoduje „efektu z odbicia” wynikającego z hipersekrecji hormonów (tj. GH u pacjentów z akromegalią).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Dla pacjentów przechodzących operację trzustki, podawanie oktreotydu przed i po zabiegu, zwykle zmniejsza częstość występowania typowych powikłań pooperacyjnych (np. przetoka trzustkowa, ropień trzustki z następową posocznicą, pooperacyjne ostre zapalenie trzustki).

U większości pacjentów z akromegalią, oktreotyd obniża stężenie GH i przywraca do normy stężenie IGF-1 w osoczu. W większości przypadków oktreotyd znacznie zmniejsza nasilenie objawów chorobowych takich jak: ból głowy, nadmierne pocenie się, parestezje, bóle kostno - stawowe i zespół cieśni nadgarstka. U pacjentów z makrogruczolakami przysadki, leczenie oktreotydem może prowadzić do zmniejszenia masy guza.

Oktreotyd powoduje łagodzenie objawów wywołanych hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki. Działanie oktreotydu w różnych typach guzów żołądka, jelit i trzustki przedstawia się następująco:

Dotychczas wyraźnie nie udokumentowano wpływu oktreotydu na wielkość guza, szybkość rozrostu i powstawanie przerzutów.

Rakowiaki

Stosowanie oktreotydu może prowadzić do zmniejszenia objawów choroby, szczególnie takich, jak nagłe zaczerwienienia skóry twarzy i biegunka. W wielu przypadkach towarzyszy temu zmniejszenie stężenia serotoniny w osoczu i zmniejszenie wydalania kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem.

VIPoma

Guzy te charakteryzują się nadmiernym wytwarzaniem wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP).

W większości przypadków stosowanie oktreotydu łagodzi przebieg ostrej biegunki wydzielniczej, będących typowym objawem tej choroby, co w rezultacie daje poprawę jakości życia. Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie zaburzeń elektrolitowych, np. hipokaliemii, co umożliwia zaprzestanie podawania płynów i elektrolitów, zarówno dojelitowo, jak i pozajelitowo. Poprawie klinicznej z reguły towarzyszy zmniejszenie w osoczu stężenia wazoaktywnego peptydu jelitowego, aż do wartości prawidłowych.

Glukagonoma

U większości pacjentów podawanie oktreotydu powoduje wyraźną poprawę zmian skórnych, występujących w postaci charakterystycznego dla tej choroby nekrolitycznego rumienia wędrującego. Oktreotyd w niewielkim stopniu wpływa na pojawiającą się często w tych przypadkach łagodną cukrzycę i zazwyczaj jego stosowanie nie zmniejsza zapotrzebowania na insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe. Oktreotyd łagodzi przebieg biegunki, co sprzyja zwiększaniu masy ciała. Podanie oktreotydu często prowadzi do natychmiastowego zmniejszenia stężenia glukagonu w osoczu. Działanie to nie utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia, mimo stałej poprawy klinicznej.

Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki

Badania wykazały, że podawanie oktreotydu w okresie przed- i pooperacyjnym zmniejsza zwłaszcza częstość tworzenia przetok. Oktreotyd w mniejszym stopniu wpływa na częstość innych swoistych powikłań pooperacyjnych, takich jak ropień trzustki z możliwością rozwoju posocznicy i ostre zapalenie trzustki. Badaniem objęto pacjentów, którzy mieli być poddani planowym operacjom resekcji trzustki i (lub) zespolenia trzustkowo-jelitowego z powodu nowotworu trzustki, raka okołobrodawkowego lub przewlekłego zapalenia trzustki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Oktreotyd podany we wstrzyknięciu podskórnym jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 30 minut.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 0,27 l/kg, a całkowity klirens - 160 ml/min. Oktreotyd wiąże się z białkami osocza w 65%. W nieznacznym stopniu wiąże się z krwinkami.

Eliminacja

Po podaniu podskórnym, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 100 min. Po podaniu dożylnym, eliminacja ma przebieg dwufazowy, z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio 10 i 90 minut. Około 32% jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Po podaniu podskórnym, zaburzenia czynności nerek nie wpływają na całkowitą ekspozycję na oktreotyd (AUC - pole powierzchni pod krzywą).

Szybkość eliminacji może być zmniejszona u pacjentów z marskością wątroby, ale nie u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały przej ściowe opóźnienie wzrostu u potomstwa, prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakodynamicznym oktreotydu, ale nie udowodniono jednak toksyczności dla płodu, teratogenności ani innego wpływu na reprodukcję.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas (S)-mlekowy Sodu wodorowęglan Mannitol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Octan oktreotydu jest nietrwały w roztworach przeznaczonych do całkowitego żywienia pozajelitowego.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta fiolka:

50 mikrogramów/ml: 2 lata 100 mikrogramów/ml: 2 lata 500 mikrogramów/ml: 2 lata

Produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Rozcieńczony roztwór:

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W przypadku codziennego stosowania, nieotwarte fiolki można przechowywać w temperaturze pokojowej, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 2 ml, zawierająca 1 ml roztworu do wstrzykiwań, z bezbarwnego szkła typu I, zamykana korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytym fluoropolimerem (Fluorotec-film), z aluminiowym uszczelnieniem typu „flip-off’.

Wielkości opakowań:

1 fiolka.

5 fiolek.

30 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Fiolki należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem, a niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć, czy nie zmienił barwy i nie ma w nim zanieczyszczeń.

W celu zmniejszenia dyskomfortu w miejscu podania, zaleca się doprowadzenie roztworu do temperatury pokojowej przed wstrzyknięciem. Należy unikać wielokrotnych wstrzyknięć w krótkich odstępach czasu w to samo miejsce.

Podanie podskórne:

Octreotide Kabi należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym bez wcześniejszego rozcieńczania. Podanie dożylne:

W przypadku podawania w infuzji dożylnej, oktreotyd należy rozcieńczyć w 9 mg/ml roztworze chlorku sodu w stosunku objętościowym 1:1 nie przekraczając stosunku objętościowego 1:9.

Nie zaleca się rozcieńczania oktreotydu w roztworze glukozy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Octreotide Kabi, 50 mikrogramów/ml: 21289 Octreotide Kabi, 100 mikrogramów/ml: 21290 Octreotide Kabi, 500 mikrogramów/ml: 21291

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.06.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.06.2013

NL/H/2517/001-003/IB/001 11/11

Octreotide Kabi