+ iMeds.pl

Oekolp forte 0,5 mgUlotka Oekolp forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OEKOLP forte 0,5 mg, globulki dopochwowe

(Estriolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta_

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych informacji

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oekolp forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp forte

3.    Jak stosować lek Oekolp forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oekolp forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oekolp forte i w jakim celu się go stosuje

Po podaniu dopochwowym leku Oekolp forte około 20% zawartego w globulkach estriolu jest wchłaniane do krwi i może wywołać działanie ogólne. Po jednorazowym podaniu leku w dawce 0,5 mg stężenie estriolu we krwi osiąga wartości od 50 - 150 pg\ml. Po podaniu wielokrotnym leku uzyskuje się stałe stężenie estriolu we krwi, które mieści się w granicach stężeń fizjologicznych. We krwi estriol występuje w około 8% w postaci wolnej, a w około 91% w postaci związanej z albuminami. Estriol jest metabolizowany w wątrobie przeważnie do nieaktywnych glukuronianów i siarczanów, które następnie są szybko wydalane przez nerki. Pozostała część estriolu wydalana jest z żółcią do jelita, przy czym nie dochodzi do istotnej resorpcji zwrotnej wolnego estriolu.

Lek Oekolp forte stosuje się w leczeniu chorób spowodowanych niedoborem estrogenów, takich jak:

- zmiany atroficzne (zmiany zanikowe) w obrębie pochwy i sromu oraz związane z tym dolegliwości (świąd, pieczenie, suchość pochwy), dyspareunia (odczuwanie bólu w czasie stosunku), atroficzny nieżyt sromu i pochwy, upławy, zapalenie szyjki macicy, zwężenie pochwy, stan zapalny pochwy i szyjki macicy, jako leczenie pomocnicze w przypadkach zakażeń pochwy.

2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp forte

Kiedy nie stosować leku Oekolp forte

Nie wolno stosować leku Oekolp forte jeśli wystąpią:

- nadwrażliwość na estriol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu

- podejrzenie lub obecność nowotworów złośliwych estrogenozależnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować następujące środki ostrożności:

- przed leczeniem i w trakcie leczenia estrogenami należy regularnie najlepiej co pół roku, lekarz powinien zbadać pacjentkę,

- odstawić lek i zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się po raz pierwszy migrenowe bóle głowy lub gdy występuj ą nadzwyczajnie silne bóle głowy, przy pierwszych objawach zapalenia żył lub objawach zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (bolesny obrzęk nóg, nagły ból w klatce piersiowej, duszność), gdy pojawi się duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi, w przypadku wystąpienia żółtaczki bądź w przypadkach ostrych zaburzeń widzenia.

Inne leki i Oekolp forte

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku jednoczesnego leczenia za pomocą antybiotyków, np. cefalosporyn i neomycyny, działanie estriolu może być okresowo osłabione poprzez hamowanie krążenia jelitowo-wątrobowego. Jednoczesne podawanie barbituranów, pochodnych hydantoiny i leków przeciwpadaczkowych może także osłabić działanie estriolu.

Ciąża i karmienie piersią

Brak jest wskazań do podawania estriolu podczas ciąży. Estriol w okresie karmienia piersią powinno się stosować miejscowo i w małej dawce. Estriol przenika do mleka matki.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oekolp forte

Oekolp forte zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oekolp forte nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Oekolp forte

Lek Oekolp forte należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosuje się 1 globulkę dopochwowo (0,5 mg estriolu) w ciągu doby. Dawki tej nie powinno się przekraczać.

Globulkę wprowadza się głęboko do pochwy wieczorem, przed położeniem się spać.

Leczenie zmian atroficznych (zanikowych) pochwy i sromu trwa zwykle około 3 tygodni. Stosuje się 1 globulkę na dobę.

Następnie podaje się lek 1 do 2 razy w tygodniu przez okres ustalony przez lekarza.

Jest to dawka podtrzymująca.

W celu wyjęcia globulki z opakowania należy rozerwać lub przeciąć folię aluminiową od czubka wzdłuż globulki, zgodnie ze strzałką, aż do momentu, gdy globulkę będzie można łatwo wyjąć.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oekolp forte

Ostra toksyczność estriolu podawanego doustnie jest bardzo mała. Tkliwość i bolesność piersi, upławy, obrzęki, zwiększenie masy ciała, krwawienie z pochwy lub macicy, nudności i wymioty mogą być objawami przedawkowania, które może być zwalczane poprzez zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Bardziej nasilona toksyczność nie jest znana nawet w przypadku zwiększania podawanych miejscowo dawek estriolu.

W przypadku zażycia przez dzieci leków zawierających estriol w większych dawkach, nie należy oczekiwać wystąpienia poważnego zatrucia. Mogą wystąpić nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W każdym przypadku należy skontaktować się lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Oekolp forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli w trakcie leczenia przewidzianego na kilka tygodni lub miesięcy zdarzy się nie przyj ęcie jednej lub kilku dawek leku, należy natychmiast wrócić do zalecanej dawki dobowej.

Przerwanie stosowania leku Oekolp forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, jeśli terapia została przerwana lub przedwcześnie zakończona z powodu wystąpienia objawów niepożądanych.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oekolp forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Czasami mogą wystąpić:

-    miejscowe podrażnienie w pochwy ze świądem, pieczeniem i rumieniem;

-    plamienie, tkliwość piersi i ich bolesność,

-    obrzęki z przemijającym zwiększeniem masy ciała

-    zwiększenie wydzieliny z trzonu szyjki macicy i upławy;

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności).

Rzadko występują migrenowe bóle głowy.

Bardzo rzadko występuj ą uczucie "ciężkich nóg" i kurcze nóg.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Objawy niepożądane występujące zwłaszcza w obrębie narządów płciowych mogą oznaczać przedawkowanie leku. W takim wypadku należy natychmiast porozumieć się z lekarzem, który zmieni sposób dawkowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oekolp forte

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Oekolp forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oekolp forte

- Substancją czynną jest estriol w ilości 0,5 mg na 1 globulkę

-    Pozostałe składniki leku to; butylohydroksytoluen, cetomakrogol 1000, monorycynolenian glicerolu, tłuszcz twardy.

Jak wygląda lek Oekolp forte i co zawiera opakowanie

Blistry z folii aluminiowej w pudełku tekturowym zawierające 10 globulek dopochwowych.

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistrasse 2 12277 Berlin Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

tel.: +48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Oekolp forte

Charakterystyka Oekolp forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OEKOLP forte 0,5 mg, globulki dopochwowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 globulka zawiera 0,5 mg estriolu (Estriolum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: butylohydroksytoluen.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Globulki dopochwowe

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie chorób spowodowanych niedoborem estrogenów takich jak:

- zmiany atroficzne w obrębie pochwy i sromu oraz związane z tym dolegliwości (świąd, pieczenie, suchość pochwy), dyspareunia, atroficzny nieżyt sromu i pochwy, upławy, zapalenie szyjki macicy, zwężenie pochwy, stan zapalny pochwy i szyjki macicy, jako leczenie pomocnicze w zakażeniach pochwy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zazwyczaj stosuje się 1 globulkę dopochwowo w ciągu doby. Dawki tej powinno się przekraczać.

Leczenie zmian atroficznych w obrębie pochwy i sromu:

Jedna globulkę produktu OEKOLP forte stosuje się 1 raz na dobę przez okres około 3 tygodni.Po tym czasie skuteczna jest zwykle dawka podtrzymująca 1-2 globulki na tydzień.


W celu wyjęcia globulki z opakowania należy rozerwać folię aluminiową od czubka wzdłuż globulki, zgodnie ze strzałką, aż do mementu, gdy globulkę będzie można łatwo wyjąć.

4.3    Przeciwwskaznia

- nadwrażliwość na estriol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1

-    krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu;

-    podejrzenie lub obecność nowotworów złośliwych estrogenozależnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wskazaina do natychmiastowego przerwania leczenia:

Wystąpienie po raz pierwszy migrenowych bólów głowy lub częste występowanie nadzwyczajnie silnych bólów głowy, pierwsze objawy zapalenia żył lub objawy zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, wystąpienie żółtaczki cholestatycznej, duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ostre zaburzenia widzenia.

Produkt OEKOLP forte powinien być stosowany wyłącznie w oparciu o regularną kontrolę medyczną i badanie ginekologiczne. Dotyczy to w szczególności przypadków ciągłych lub powtarzających się krwawień z pochwy.

W przypadku dobrej odpowiedzi na leczenie, należy starać się stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Zakażenie w obrębie pochwy powinno być jednocześnie leczone za pomocą odpowiednich leków.

Brak jest danych na temat związku pomiędzy ciągłym długoterminowym podawaniem dopochwowym estriolu podczas menopauzy a wzrostem ryzyka raka endometrium. Jednakże należy rozważyć odpowiednie środki ostrożności.

OEKOLP forte globulki zawiera butylohydroksy toluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W przypadku jednoczesnego leczenia za pomocą antybiotyków, np. cefalosporyn i neomycyny, działanie estriolu może być okresowo osłabione poprzez hamowanie krążenia jelitowo-wątrobowego. Jednoczasowe podawanie barbituranów, pochodnych hydantoiny i leków przeciwpadaczkowych może także osłabić działanie estriolu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wskazań do podawania estriolu podczas ciąży. Estriol w okresie karmienia piersią powinno się stosować miejscowo i w małej dawce. Estriol przenika także do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Czasami, zwłaszcza na początku leczenia mogą wystąpić plamienia, tkliwość piersi i ich bolesność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności), obrzęki z przemijającym zwiększeniem masy ciała i miejscowe podrażnienie pochwy ze swiądem, pieczeniem i rumieniem. Ponadto obserwowano zwiększenie ilości wydzieliny z szyjki macicy i upławy.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić migrenowe bóle głowy i bardzo rzadko kurcze nóg lub uczucie „ciężkich nóg”.

4.9    Przedawkowanie

Ostra toksyczność estriolu podawanego doustnie jest bardzo mała. Tkliwość i bolesność

piersi, upławy, obrzęki,zwiększenie masy ciała, krwawienie z pochwy lub macicy, nudności i wymioty mogą być objawami przedawkowania, które może być zwalczane poprzez zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Bardziej nasilone toksyczność nie jest znana, nawet w przypadku zwiększania podawanych miejscowo dawek estriolu.

W przypadku zażycia przez dzieci produktów zawierających estriol w większych dawkach, nie należy oczekiwać wystąpienia poważnego zatrucia. Mogą wystąpić nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Estrogeny naturalne i półsyntetyczne, produkty proste.

Kod ATC: G03CA04

Estriol jest głównym metabolitem estradiolu i estronu i jest produkowany głównie w wątrobie. W przeciwieństwie do innych estrogenów, estriol wiąże się słabo ze specyficznymi receptorami wrażliwych na estrogen organów docelowych. Po przedostaniu się do j ądra komórkowego, wywołuje on syntezę określonych białek.

Estriol promuje fizjologiczną obnowę nabłonka sromu, jak również proliferację warstw błony śluzowej pochwy, szyjki, cewki moczowej i pęcherza poprzez zwiększenie waskularyzacji i przepływu krwi. Atrofia i zaburzenia czynnościowe tych narządów (np. po usunięciu jajników lub podczas okresu pomenopauzalnego) spowodowane niedoborami estrogenu, są w większości odwracane poprzez doustne lub dopochwowe podawanie estriolu. Wpływ na błonę śluzową pochwy powoduje wtórne zwiększenie magazynowania glikogenu i kolonizację bakterii Doderleina, jak również normalizację wartości pH. Zwiększa się wydzielanie śluzu.

Z drugiej strony, estriol podawany dopochwowo w dawkach terapeutycznych, nie wykazuje żadnego znaczącego wpływu na endometrium. Nawet w wyższych dawkach nie powoduje on, lub powoduje jedynie słabe działanie proliferacyjne, czego konsekwencją jest bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego w postaci krwawienia.

Estriol nie wywiera wpływu na inne hormony lub metabolizm wątrobowy. Tak więc normalna dawka lecznicza nie zmienia syntezy białek, metabolizmu lipidów czy krzepnięcia krwi. Estriol nie jest odpowiedni do leczenia osteoporozy czy arteriosklerozy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dopochwowym około 20% dawki estriolu jest wchłaniane w formie niezmienionej do krwioobiegu i może powodować działania ogólne. Dawka 0,5 mg estriolu zapewnia stężenie we krwi w granicach od 50 do 150 pg/ml (maksymalne stężenie po podaniu dawki pojedynczej po około 2 godzinach, spadek po około 10-12 godzinach). Są one porównywalne ze stężeniami obserwowanymi po podaniu doustnym dawek dziesięciokrotnie większych. W przypadku powtarzającego się podawania, osiągane jest mniej lub bardziej stałe stężenie we krwi, będące wciąż w granicach wartości cyklu fizjologicznego.

8% wchłoniętego estriolu jest dostępne w osoczu w formie niezwiązanej, a około 91% jest związane z albuminami. Metabolizm wątrobowy prowadzi głównie do tworzenia nieaktywnych glukuronidów i siarczanów, które są szybko wydalane poprzez nerki. Pozostałe formy związane docierają do jelit poprzez żółć bez istotnej reabsorbcji wolnego estriolu do krwi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działań toksycznych po podaniu miejscowym i doustnym.

Po implantacji podskórnej dużych dawek estriolu, zwiększa się częstość występowania nowotworów nerek u chomików i nowotworów gruczołów sutkowych u myszy.

Nie obserwowano działania mutagennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz subszancji pomocniczych

Tłuszcz twardy, cetomakrogol 1000, monorycynolenian glicerolu, butylohydroksytoluen.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

°

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Folia aluminiowa laminowana filmem polietylenowym.

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8743

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.04.2001; 29.06.2006; 28.11.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Oekolp forte