+ iMeds.pl

Oflodinex 3 mg/mlUlotka Oflodinex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oflodinex, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Oflodinex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oflodinex

3.    Jak stosować lek Oflodinex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oflodinex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Oflodinex i w jakim    celu się go stosuje

Oflodinex jest lekiem w postaci kropli do oczu przeznaczonym do leczenia powierzchownych zakażeń oka, takich jak:

-    zapalenie spojówek

-    zapalenie rogówki.

Ofloksacyna należy do grupy leków zwanych chinolonowymi lekami przeciwbakteryjnymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oflodinex

Kiedy nie stosować leku Oflodinex

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ofloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oflodinex, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

-    jeśli wystąpi nadmierna ekspozycja na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. lampy kwarcowe, solarium itd.) podczas stosowania leku Oflodinex. Należy unikać obu źródeł światła ze względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło;

-    jeśli pacjent jest uczulony na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne;

-    jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Podczas stosowania leku Oflodinex, krople do oczu, roztwór, nie należy używać soczewek kontaktowych (patrz punkt „Oflodinex zawiera benzalkoniowy chlorek”).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z uszkodzeniem lub owrzodzeniem

powierzchni oka.

Tak jak w przypadku pozostałych antybiotyków, w trakcie długotrwałego stosowania leku Oflodinex może dojść do namnożenia się niewrażliwych drobnoustrojów chorobotwórczych. W razie wystąpienia tego typu infekcji w trakcie leczenia, lekarz podejmie odpowiednie środki.

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu kropli do oczu zawierających ofloksacynę u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Oflodinex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli/maści do oczu, należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków. Maści do oczu należy zawsze stosować na końcu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz poradzi pacjentce czy może stosować ten lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oflodinex może wywołać nieostre widzenie. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka minut. W tym czasie nie należy obsługiwać maszyn, pracować bez mocnego oparcia lub prowadzić pojazdów.

Oflodinex zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Stosowanie soczewek kontaktowych w trakcie leczenia zakażeń oka nie jest zalecane.

3. Jak stosować lek Oflodinex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U pacjentów we wszystkich grupach wiekowych zalecana dawka wynosi:

1 kropla leku Oflodinex

-    co 2 - 4 godziny do worka spojówkowego zainfekowanego oka (oczu) przez pierwsze dwa dni

-    a następnie 4 razy na dobę.

W przypadku nasilenia infekcji lub braku poprawy po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Czas trwania leczenia

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oflodinex

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. W przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości kropli do oka (oczu), przemyć oko czystą wodą.

W przypadku wystąpienia ogólnych działań niepożądanych po nieprawidłowym zastosowaniu leku lub przypadkowym przedawkowaniu lub spożyciu, należy wdrożyć leczenie systemowe. W tym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Oflodinex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować kolejną dawkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Następnie, należy stosować lek zgodnie ze schematem dawkowania podanym powyżej lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe    działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej (w tym reakcji alergicznej oka) należy zaprzestać stosowania kropli do oczu i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania tego działania niepożądanego nie jest znana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zgłoszono występowanie następujących działań niepożądanych:

Często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    podrażnienie oka

-    uczucie    dyskomfortu w oku

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    reakcje alergiczne (w tym ciężkie reakcje alergiczne, które powodują obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła lub innych części ciała, wysypka i świąd, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, wstrząs anafilaktyczny)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zawroty głowy

-    zapalenie oka

-    nieostre widzenie

-    wrażliwość na światło

-    obrzęk oka, twarzy lub okolicy wokół oczu

-    uczucie    obecności ciała obcego w oku

-    łzawienie

-    suchość oka

-    ból oka

-    reakcje alergiczne oczu (w tym swędzenie oczu lub powiek)

-    zaczerwienienie oczu

-    nudności

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Oflodinex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oflodinex

-    Substancj ą czynną leku jest ofloksacyna.

1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny.

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek; sodu chlorek; kwas solny i sodu wodorotlenek -roztwór (do dostosowania pH); woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oflodinex i co zawiera opakowanie

Lek Oflodinex krople do oczu, jest przejrzystym roztworem o zielonkawo-żółtym zabarwieniu.

Dostępne opakowania zawierają 1 pojemnik z LDPE z kroplomierzem z LDPE, z zakrętką z PE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 5 ml kropli do oczu, roztwór lub 3 pojemniki z kroplomierzem, z których każdy zawiera 5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Pharma Stulln GmbH Werksstrasse 3 92551 Stulln, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2014 r.

4

Oflodinex

Charakterystyka Oflodinex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oflodinex, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml roztworu zawiera 0,025 mg benzalkoniowego chlorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przejrzysty roztwór o barwie jasnozielono-żółtej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie powierzchownych zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówek i zapalenie rogówki, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie ofloksacyny u dorosłych i dzieci. Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych regulujących właściwe stosowanie leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wkraplać jedną kroplę Oflodinex do worka spojówkowego zainfekowanego oka (oczu) co dwie -cztery godziny przez pierwsze dwa dni, a następnie cztery razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni.

Szczególne grupy pacjentów

Stosowanie u osób w podeszłym wieku Modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci

Dawka stosowana u dzieci nie różni się od dawki dla dorosłych. Jednakże, doświadczenie w stosowaniu leku u dzieci jest ograniczone. Badania nad optymalną dawką nie są dostępne.

Sposób podawania Podanie do oka.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli/maści do oczu, należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków, a maść do oczu należy zawsze nakładać na końcu.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub inne chinolony.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Oflodinex nie stosować do wstrzykiwań.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u niemowląt w wieku poniżej 1. roku życia nie zostało ustalone.

U pacjentów przyjmujących układowo chinolony, w tym ofloksacynę, nawet po pierwszej dawce obserwowano występowanie poważnych i czasami śmiertelnych reakcji nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne). Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść krążeniowa, utrata świadomości, obrzęk naczynioworuchowy (w tym krtani, gardła lub obrzęk twarzy), niedrożność dróg oddechowych, duszność, pokrzywka i świąd.

Podczas stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę należy wziąć pod uwagę możliwość przedostania się produktu do nosogardła, co może przyczynić się do wystąpienia oporności bakterii i jej rozprzestrzenienia. Długotrwałe stosowanie ofloksacyny, podobnie jak innych preparatów przeciwbakteryjnych, może spowodować nadmierne namnożenie drobnoustrojów opornych na leczenie.

W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy klinicznej w przewidywanym okresie, należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć leczenie alternatywne.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na krople do oczu zawierające ofloksacynę, należy przerwać stosowanie leku. Należy zachować ostrożność w stosowaniu produktu Oflodinex u pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.

W trakcie stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. lampy kwarcowe, solarium itd.), aby zapobiec wystąpieniu nadwrażliwości na światło.

Zgłaszano występowanie zespołu Stevensa-Johnsona u pacjentów otrzymujących miejscowe leki okulistyczne zawierające ofloksacynę, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem leku nie został ustalony.

Zgłaszano występowanie zmętnienia rogówki podczas leczenia miejscowymi lekami okulistycznymi zawierającymi ofloksacynę, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem leku nie został ustalony.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek innych fluorochinolonów u zwierząt doświadczalnych powodowało zmętnienie soczewki. Działanie to nie zostało jednak stwierdzone u ludzi, ani też u zwierząt (w tym małp) podczas stosowania miejscowych leków okulistycznych zawierających ofloksacynę przez okres do sześciu miesięcy.

Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ofloksacyny w postaci 0,3% kropli do oczu w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków. Stosowanie kropli do oczu zawierających ofloksacynę u noworodków z zakażeniem przedniego odcinka oczu wywołanym przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia trachomatis nie jest zalecane z uwagi na brak oceny w tej grupie pacjentów. W przypadku zakażeń przedniego odcinka oka u noworodków należy wdrożyć właściwe leczenie, np. leczenie systemowe w przypadku zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: Brak jest danych porównawczych dotyczących miejscowego podawania leku u pacjentów w podeszłym w wieku w porównaniu do innych grup wiekowych. Jednak ze względu na minimalne wchłanianie układowe, można zastosować ten sam schemat dawkowania.

Publikacje kliniczne i niekliniczne donoszą o występowaniu przypadków perforacji rogówki u pacjentów z istniejącą nieprawidłowością nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki, w przypadku stosowania miejscowych antybiotyków fluorochinolonowych. Jednak wiele z tych raportów zawiera szereg istotnych czynników sprzyjających, takich jak zaawansowany wiek, występowanie dużych wrzodów, współistniejące choroby oka (np. poważna suchość oka), układowe choroby zapalne (np. artretyzm reumatoidalny) oraz jednoczesne stosowanie sterydów okulistycznych lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Niemniej jednak, w przypadku stosowania produktu w leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki należy zachować ostrożność mając na uwadze ryzyko perforacji rogówki.

Produkt Oflodinex zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienia oczu i zostać wchłonięty przez miękkie soczewki kontaktowe powodując ich odbarwienie.

Stosowanie soczewek kontaktowych u pacjentów leczonych na zakażenia oka jest przeciwwskazane.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że niektóre chinolony podawane układowo hamują klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny. Badania dotyczące interakcji ofloksacyny podawanej układowo wykazały, że ofloksacyna nie miała znaczącego wpływu na klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny.

Pomimo doniesień o zwiększonym występowaniu działania toksycznego na OUN w wyniku stosowania fluorochinolonów w skojarzeniu z układowymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), działanie to nie zostało potwierdzone przy jednoczesnym stosowaniu NLPZ i ofloksacyny.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Umiarkowana ilość danych dotyczących systemowego stosowania fluorochinolonów w czasie ciąży nie wykazuje wpływu na powstawanie wad rozwojowych lub toksycznego wpływu na płód/noworodka. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania ofloksacyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały uszkodzenie chrząstki stawowej w młodych organizmach po podaniu układowym, ale brak działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Należy oczekiwać niskiej ekspozycji układowej po stosowaniu kropli do oczu. Produkt leczniczy Oflodinex może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ofloksacyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Należy się spodziewać, że po stosowaniu kropli do oczu, ilość ofloksacyny w mleku będzie minimalna. Produkt leczniczy Oflodinex może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest to wskazane.

Płodność

Ofloksacyna nie miała żadnego wpływu na płodność u szczurów (patrz punkt 5.3).

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Badania dotyczące wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie zostały przeprowadzone.

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Ogólne

Poważne reakcje w wyniku układowego stosowania ofloksacyny są rzadkie i większość objawów ma charakter odwracalny. Ze względu na niewielkie wchłanianie ofloksacyny do krążenia ogólnoustrojowego po miejscowym podaniu, mogą wystąpić działania niepożądane zgłaszane po systemowym stosowaniu leku.

Częstość występowania została określona następująco:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym obrzęk naczynioruchowy, duszność, reakcja anafilaktyczna/wstrząs, obrzęk jamy ustnej i gardła oraz obrzęk języka)

Zaburzenia układu nerwowego Nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często: podrażnienie oka, uczucie dyskomfortu w oku

Nieznana: zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, nieostre widzenie, fotofobia, obrzęk oka; uczucie ciała obcego w oku, zwiększone łzawienie, suchość oka, ból oka, przekrwienie gałki ocznej, nadwrażliwość (w tym swędzenie oka i swędzenie powiek)

Zaburzenia żołądka i jelit Nieznana: nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana: obrzęk okołooczodołowy, obrzęk twarzy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku. W przypadku miejscowego przedawkowania, przemyć oko wodą.

W przypadku wystąpienia systemowych działań niepożądanych po nieprawidłowym zastosowaniu leku lub przypadkowym przedawkowaniu lub spożyciu, należy wdrożyć leczenie układowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki okulistyczne, inne leki przeciwzakaźne, Kod ATC: S01AE01

Mechanizm działania

Będąc pochodną kwasu chinolonowego, ofloksacyna jest inhibitorem gyrazy z grupy fluorochinolonów o działaniu przeciwbakteryjnym.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii wrażliwych na fluorochinolony zwykle rozwija się w wyniku mutacji w genie gyrA, kodującym podjednostkę A gyrazy DNA. Dodatkowo, czynne usuwanie substancji czynnej z komórek jest odpowiedzialne za niski poziom oporności, który może pełnić rolę pierwszego kroku w selekcji szczepów opornych. Oporność może się rozwijać w wyniku wielostopniowych mutacji prowadzących do stopniowego, coraz wyższego poziomu oporności. Gatunki charakteryzujące się graniczną wrażliwością mogą uzyskać oporność w wyniku pojedynczej mutacji.

Opisano oporność na fluorochinolony związaną z plazmidami u E. coli i Klebsiella.

Oporność bakterii na jeden lek z klasy fluorochinolonów powoduje oporność krzyżową na inne leki z grupy chinolonów.

Wartości graniczne

W poniższym badaniu oporności, izolaty bakterii zostały zaklasyfikowane jako wrażliwe lub oporne zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST). Tam gdzie to możliwe zastosowano epidemiologiczne wartości graniczne (ECOFF) ustalone przez EUCAST, a w pozostałych sytuacjach użyto klinicznych wartości granicznych EUCAST dla preparatów przeciwbakteryjnych podawanych układowo:

wrażliwe

oporne

ECOFF

Staphylococcus spp.

< 1 mg/l

> 1 mg/l

< 1 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 0,125 mg/l

> 4 mg/l

< 4 mg/l

Haemophilus influenzae

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,064 mg/l

Moraxella catarrhalis

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,25 mg/l

Enterobacteriaceae

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Acinetobacter spp.

ND

ND

< 1 mg/l

Pseudomonas aeruginosa

ND

ND

< 2 mg/l

Enterococcus faecalis

ND

ND

< 4 mg/l

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Zakres działania ofloksacyny obejmuje beztlenowce bezwzględne, beztlenowce względne, tlenowce i inne drobnoustroje, między innymi, chlamydie. Po miejscowym podaniu ofloksacyna wchłania się, nie powodując jednak żadnych zmian klinicznych lub patologicznych.

Występowanie oporności nabytej może różnić się w zależności od położenia geograficznego i może zmieniać się w czasie. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwości.

Zwłaszcza w przypadku ciężkich zakażeń lub nieskutecznego leczenia, należy dążyć do mikrobiologicznej identyfikacji czynnika wywołującego zakażenie i określenia jego wrażliwości na ofloksacynę.

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z bieżącego badania oporności przeprowadzonego na 1231 izolatach pobranych z oka (głównie z wymazów powierzchownych) w 31 ośrodkach niemieckich. Zatem, wspomniane bakterie tlenowe stanowią reprezentatywną grupę drobnoustrojów, które należy brać pod uwagę w zakażeniach oczu w Niemczech. Należy zakładać, że rozkład częstości występowania bakterii istotnych pod względem zakażeń oczu nie będzie taki sam w innych krajach, ale będzie podobny, tak więc bakterie wymienione w poniższej tabeli będą główną przyczyną powierzchownych zakażeń bakteryjnych oka również w tych krajach.

Gatunki powszechnie wrażliwe_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (MSSA)

Tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

Haemophilus influenzae

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Serratia marcescens%, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis)

Acinetobacter baumannii Acinetobacter lwoffi Moraxella catarrhalis


Gatunki, w przypadku których problemem może stać się oporność nabyta_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (MRSA) koagulazo-ujemne staphylococci Streptococcus pneumoniae Enterococcus spp.

Tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

Pseudomonas aeruginosa_

$ Średnia wrażliwość na ofloksacynę

5.2Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, średnie stężenia ofloksacyny w filmie łzowym mierzone cztery godziny po podaniu miejscowym (9,2 ^g/g) były wyższe od minimalnego stężenia ofloksacyny 2 ^g/ml koniecznego do zahamowania w 90% wzrostu większości gatunków bakterii wywołujących infekcje oczne (MIC90) in vitro.

Maksymalne stężenie ofloksacyny w surowicy po dziesięciu dniach podawania miejscowego było około 1000-krotnie niższe od wartości zanotowanych po standardowych dawkach doustnych ofloksacyny i nie obserwowano żadnych układowych działań niepożądanych będących skutkiem miejscowego stosowania ofloksacyny.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zaobserwowano działania toksycznego po miejscowym podaniu ofloksacyny w dawkach istotnych klinicznie.

Badania in vitro i in vivo dotyczące indukcji mutacji genów i chromosomów były ujemne.

Długotrwałe badania na zwierzętach dotyczące rakotwórczości nie zostały przeprowadzone. Brak jest dowodów wskazujących na działanie wywołujące zaćmę lub sprzyjające powstawaniu zaćmy. Ofloksacyna nie ma żadnego wpływu na płodność, rozwój w okresie około i pourodzeniowym, i nie wykazuje działania teratogennego. Po podaniu układowym ofloksacyny zwierzętom doświadczalnym, obserwowano zmiany w chrząstce stawowej. Uszkodzenia chrząstki stawowej były zależne od dawki i zależne od wieku (im młodszy osobnik, tym poważniejsze były uszkodzenia.) Ofloksacyna stosowana układowo, posiada potencjał neurotoksyczny i indukuje odwracalne nieprawidłowości w wynikach badań po podaniu dużych dawek. Podobnie jak inne chinolony, ofloksacyna podana układowo działa fototoksycznie na zwierzęta w dawkach mieszczących się w zakresie terapeutycznym dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, kwas solny i sodu wodorotlenek - roztwór (do dostosowania pH); woda do wstrzykiwań.

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3Okres ważności

2    lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

1 pojemnik z kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z zakrętką z polietylenu (PE) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 5 ml kropli do oczu, roztwór.

3    X 1 pojemnik z kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z zakrętką z polietylenu (PE) z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 5 ml kropli do oczu, roztwór.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20810

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.12.2012 r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.07.2014 r.

7

Oflodinex