+ iMeds.pl

Ofloxacin-pos 3 mg/mlUlotka Ofloxacin-pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Ofloxacin-POS, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloksacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ofloxacin-POS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ofloxacin-POS

3.    Jak stosować lek Ofloxacin-POS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ofloxacin-POS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OFLOXACIN-POS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ofloxacin-POS ma postać kropli do oczu i jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu powierzchownych zakażeń oka, takich jak bakteryjne zapalenie spojówki i zapalenie rogówki wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na ofloksacynę.

Ofloksacyna należy do leków zwanych 4-chinolonowymi lekami przeciwbakteryjnymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OFLOXACINPOS

Kiedy nie stosować leku Ofloxacin-POS

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ofloxacin-POS (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ofloxacin-POS należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do chinolonów,

-    jeśli u pacjenta występują ubytki lub owrzodzenie powierzchni oka.

Długotrwałe stosowanie omawianego leku może prowadzić do rozwoju nowego zakażenia bakteryjnego, które będzie oporne na lek Ofloxacin-POS.

Podczas stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) (potencjalne reakcje nadwrażliwości na światło).

Nie zaleca się stosowania soczewek kontaktowych podczas leczenia infekcji oka.

Inne leki i Ofloxacin-POS

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli oprócz leku Ofloxacin-POS stosowane są inne krople/maści do oczu, należy zachować 15-minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Maść do oczu należy zawsze stosować jako ostatni preparat.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się ze swoim lekarzem zanim rozpocznie stosowanie leku Ofloxacin-POS. Lekarz podejmie decyzję, czy może ona stosować Ofloxacin-POS.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przejściowa nieostrość widzenia może występować przez kilka minut po podaniu preparatu do oka. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn oraz wykonywać prac bez stabilnego oparcia dla stóp.

Lek Ofloxacin-POS zawiera chlorek benzalkonium.

Lek Ofloxacin-POS zawiera środek konserwujący (chlorek benzalkonium), który może wywołać podrażnienie gałki ocznej oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Nie należy stosować miękkich soczewek kontaktowych podczas stosowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OFLOXACIN-POS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Przez pierwsze dwa dni zalecane jest podawanie 1 kropli leku Ofloxacin-POS do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym co 2 - 4 godziny, a następnie lek należy stosować cztery razy na dobę. Aby Ofloxacin-POS był skuteczny, musi być przyjmowany regularnie.

Sposób podawania

1.    Umyć ręce.

2.    Czystą chusteczką jednorazową delikatnie osuszyć skórę wokół oczu (rys. 1).

3.    Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy zakraplacz jest czysty.

4.    Przechylić głowę lekko do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę (rys. 2).

5.    Zakroplić 1 lub 2 krople leku do worka spojówkowego (rys. 3). Nie należy dotykać oka końcówką zakraplacza.

6.    Puścić powiekę i delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (rys. 4). Następnie, nadal przyciskając palcem nos, wykonać kilka delikatnych mrugnięć w celu rozprowadzenia kropli po powierzchni oka.

7.    Nadmiar leku delikatnie zetrzeć chusteczką.

8.    Powtórzyć powyższe kroki przy zakraplaniu do drugiego oka.

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 4


Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec skażeniu, nie wolno dopuszczać do kontaktu końcówki zakraplacza z okiem i innymi przedmiotami.

Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Bardzo ważne jest prawidłowe zakraplanie do oka. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytań.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Jeśli po tym czasie objawy nadal będą się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Produkt może być stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ofloxacin-POS

W przypadku użycia większej niż zalecana dawka leku, przemyć oczy czystą wodą. Następną dawkę należy zastosować o zwykłej porze.

W razie przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ofloxacin-POS

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować lek natychmiast po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, ale jeśli zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej stosować lek według zwykłego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ofloxacin-POS

Lek Ofloxacin-POS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (łącznie z alergią oka), należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podrażnienie oka i uczucie dyskomfortu w oku są częstymi działaniami niepożądanymi (mogą wystąpić u 1 na 10 osób).

Częstość występowania następujących działań nie jest znana.

Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych będą sprawiały mu problemy lub jeśli nie ustąpią samoistnie:

Działania niepożądane dotyczące oka:

•    zaczerwienienie oka/alergia oka,

•    swędzenie,

•    niewyraźne widzenie,

•    wzmożone łzawienie,

•    suchość oka,

•    ból oka,

•    nadwrażliwość na światło.

Działania niepożądane dotyczące organizmu:

•    reakcj a al ergi czna,

•    zawroty głowy,

•    drętwienie,

•    nudności,

•    ból głowy,

•    obrzęk twarzy lub skóry wokół oczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OFLOXACIN-POS

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ofloxacin-POS po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę należy wyrzucić najpóźniej po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku w przypadku stwierdzenia obecności zielonkawo-żółtego zabarwienia roztworu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ofloxacin-POS

Substancją czynną leku jest ofloksacyna w stężeniu 3 mg/ml.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek , sodu chlorek, kwas solny i sodu wodorotlenek (do korekty pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ofloxacin-POS i co zawiera opakowanie

Lek Ofloxacin-POS to klarowny roztwór kropli do oczu o kolorze jasno lub lekko zielonkawo-żółtym dostępny w plastikowej butelce z zakraplaczem i nakrętką.

W jednym pudełku znajduje się jedna plastikowa butelka o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o. o. ul. Żywiczna 7,

05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 E-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Edition 09/2012

Ofloxacin-POS

Charakterystyka Ofloxacin-pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ofloxacin-POS, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 3 mg ofloksacyny. Jedna kropla zawiera około 0,10 mg ofloksacyny. Pozostały składnik: Chlorek benzalkonium 0,025 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny roztwór o kolorze jasno lub lekko zielonkawo-żółtym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie powierzchownych zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówki i zapalenie rogówki wywoływane drobnoustrojami wrażliwymi na ofloksacynę u dzieci i dorosłych. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przez pierwsze dwa dni zalecane jest podawanie 1 kropli leku Ofloxacin-POS do worka spojówkowego oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym co 2 - 4 godziny, a następnie lek należy stosować cztery razy na dobę.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

Jeśli lek Ofloxacin-POS stosowany jest jednocześnie z innymi lekami miejscowymi, to pomiędzy zastosowaniem tych leków a zastosowaniem leku Ofloxacin-POS powinno zachować się odstęp czasowy co najmniej 15 minut. Maść do oczu należy zawsze stosować jako ostatni preparat.

Dzieci i młodzież

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Osoby w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) (potencjalne reakcje nadwrażliwości na światło).

U pacjentów stosujących miejscowo preparaty okulistyczne zawierające ofloksacynę odnotowano występowanie zespołu Stevensa-Johnsona. Zależność przyczynowa nie została jednak ustalona.

Zanotowano występowanie osadu na rogówce podczas miejscowego stosowania preparatów okulistycznych zawierających ofloksacynę. Zależność przyczynowa nie została jednak ustalona.

Stosowanie wysokiej dawki innych fluorochinolonów przez długi okres w badaniach na zwierzętach spowodowało zmętnienia soczewki. Ten efekt nie został jednak odnotowany u pacjentów, ani nie został zaobserwowany w badaniach na zwierzętach przy miejscowym stosowaniu preparatów okulistycznych zawierających ofloksacynę w okresie do sześciu miesięcy, włączając badania na małpach.

Podczas stosowania kropli do oczu Ofloxacin-POS należy brać pod uwagę ryzyko przenikania ich do nosogardzieli, co może przyczyniać się do występowania i rozprzestrzeniania się oporności bakteryjnej. Jak w przypadku innych leków przeciwzakaźnych, długotrwałe stosowanie omawianego produktu leczniczego może prowadzić do nadmiernego namnożenia drobnoustrojów niewrażliwych.

Jeśli dojdzie do zaostrzenia się zakażenia lub jeśli w odpowiednim okresie nie odnotuje się poprawy klinicznej, omawiany produkt leczniczy powinno się odstawić i rozpocząć stosowanie innych odpowiednich leków.

Lek Ofloxacin-POS należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do chinolonów.

Dostępne są bardzo ograniczone dane pozwalające na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ofloksacyny w postaci kropli do oczu o stężeniu 0,3% w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków. Stosowanie ofloksacyny w postaci kropli do oczu u noworodków z zakażeniem przedniego odcinka oczu wywołanym przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia trachomatis nie jest zalecane i nie zostało ocenione w tej grupie pacjentów. W przypadku zakażeń przedniego odcinka oka u noworodków powinno się stosować odpowiednie leczenie, np. leczenie układowe w przypadku zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci: Brak danych dotyczących miejscowego dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i u dzieci w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, ale mając na uwadze minimalną absorpcję ogólnoustrojową, identyczne dawkowanie może być stosowane.

W publikacjach klinicznych i nieklinicznych donoszono o występowaniu perforacji rogówki u pacjentów z ubytkami nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki leczonych miejscowo antybiotykami z grupy fluorochinolonów. W wielu z tych doniesień występowały jednak istotne czynniki zakłócające, takie jak zaawansowany wiek, obecność dużych owrzodzeń, współwystępowanie innych schorzeń okulistycznych (np. nasilonego zespołu suchego oka), współwystępowanie układowych chorób zapalnych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów), a także jednoczesne przyjmowanie preparatów okulistycznych zawierających glikokortykosteroidy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Tak czy inaczej, konieczne jest zalecanie zachowania ostrożności ze względu na ryzyko wystąpienia perforacji rogówki podczas stosowania omawianego produktu leczniczego w leczeniu pacjentów z ubytkami nabłonka rogówki lub owrzodzeniami rogówki.

Ofloxacin-POS zawiera w swoim składzie chlorek benzalkonium jako środek konserwujący, który może powodować podrażnienie oka i ulegać wchłanianiu przez soczewki kontaktowe i powodować ich odbarwienie. Odradza stosowanie się soczewek kontaktowych podczas leczenia infekcji oka.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że podawanie ogólnoustrojowe niektórych chinolonów hamuje klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny. Badania interakcji leków z ofloksacyną podawaną ogólnie wykazały, że nie zmienia ona w znaczący sposób klirensu metabolicznego kofeiny i teofiliny. Chociaż istnieją doniesienia o zwiększonej częstości występowania toksyczności ze strony OUN spowodowanej ogólnoustrojowym podaniem fluorochinolonów przy równoczesnym stosowaniu ogólnoustrojowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), nie odnotowano tego podczas jednoczesnego ogólnoustrojowego stosowania leków z grupy NLPZ i ofloksacyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Umiarkowana ilość danych dotyczących ogólnoustrojowego stosowania fluorochinolonów w czasie ciąży nie wskazuje na ryzyko wystąpienia wad rozwojowych lub toksyczego wpływu na płód lub noworodka. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ofloksacyny podczas ciąży. W badaniach na zwierzętach odnotowano uszkodzenia chrząstki stawowej u młodocianych osobników po podaniu ogólnoustrojowym, ale nie działanie teratogenne (patrz punkt 5.3). Przewiduje się, że ogólnoustrojowa ekspozycja po podaniu kropli do oczu jest niska. Lek Ofloxacin-POS może być stosowany podczas ciąży, jeśli jest to konieczne.

Karmienie piersią

Ofloksacyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. Przewiduje się, że po zastosowaniu kropli do oczu, poziom ofloksacyny w mleku matki jest minimalny. Lek Ofloxacin-POS może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest to wskazane.

Płodność

Ofloksacyna nie miała wpływu na płodność u szczurów (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Po zakropleniu może wystąpić przejściowe niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili ustąpienia tych objawów.

4.8 Działania niepożądane

Ogólne

Poważne reakcje po ogólnoustrojowym zastosowaniu ofloksacyny są rzadkie i większość objawów jest odwracalna. Ponieważ po miejscowym podaniu ofloksacyny jej mała ilość jest absorbowana ogólnoustrojowo, mogą wystąpić działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania ogólnoustrojowego.

Następujące kategorie zostały wykorzystane do klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nie znana


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana: nadwrażliwość (łącznie z reakcją alergiczną oka)

Zaburzenia układu nerwowego Nie znana: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Częste: podrażnienie gałki ocznej; uczucie dyskomfortu w oku;

Nie znana: zapalenie rogówki; zapalenie spojówek; nieostre widzenie; światłowstręt; obrzęk oczu; uczucie obecności ciała obcego w oku; wzmożenie łzawienia; zespół suchego oka; ból oka; świąd oka; świąd powiek; przekrwienie gałki ocznej;

Zaburzenia żołądka i jelit Nie znana: nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nie znana: obrzęk wokół oczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nie znana: obrzęk twarzy

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano dotąd przypadków przedawkowania. W przypadku miejscowego przedawkowania przepłukać oko wodą.

Jeśli wystąpią ogólnoustrojowe działania niepożądane po niewłaściwym zastosowaniu lub przypadkowym przedawkowaniu, należy je leczyć objawowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki, inhibitory gyrazy; kod ATC: S01AX11 Mechanizm działania

Ofloksacyna to pochodna kwasu chinolonowego, hamuje bakteryjną gyrazę DNA działając bakteriobójczo.

Mechanizmy oporności

Do wytworzenia oporności na fluorochinolony przez wrażliwe bakterie zwykle dochodzi przez mutację genu gyrA kodującego podjednostkę DNA gyrazy A. Ponadto aktywne usuwanie leku z komórki jest odpowiedzialne za niski poziom oporności, który może działać jako pierwszy etap w selekcji szczepów opornych. Oporność może wystąpić w wyniku wielostopniowych mutacji powodujących progresywne narastanie poziomu oporności. Gatunki charakteryzujące się graniczną wrażliwością mogą stać się oporne w wyniku pojedynczej mutacji.

Oporność plazmidowa wystąpiła u organizmów E. coli i Klebsiella.

Bakterie oporne na jeden fluorochinolon wykazały oporność krzyżową na inne grupy chinolonów.

Wartości graniczne

W badaniu odporności wymienionym poniżej izolaty bakteryjne zostały sklasyfikowane jako wrażliwe lub oporne, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST). Jeśli zostały one ustalone przez EUCAST, były używane epidemiologiczne wartości graniczne (ECOFF), a w pozostałych przypadkach zastosowano kliniczne stężenia graniczne EUCAST dla leków przeciwbakteryjnych podawanych układowo:

wrażliwy

oporny

ECOFF

Staphylococcus spp.

< 1 mg/l

> 1 mg/l

< 1 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 0,125 mg/l

> 4 mg/l

< 4 mg/l

Haemophilus influenzae

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,064 mg/l

Moraxella catarrhalis

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,25 mg/l

Enterobacteriaceae

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Acinetobacter spp.

BD

BD

< 1 mg/l

Pseudomonas aeruginosa

BD

BD

< 2 mg/l

Enterococcus faecalis

BD

BD

< 4 mg/l

Escherichia coli

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Klebsiella pneumoniae

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Klebsiella spp.

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Serratia spp.

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 1 mg/l

Spektrum działania przeciwbakteryjnego

Spektrum przeciwbakteryjne ofloksacyny obejmuje bakterie beztlenowe bezwzględne, bakterie beztlenowe względne, bakterie tlenowe i inne bakterie, takie jak np. chlamydia. Należy założyć, że ofloksacyna jest wchłaniana po podaniu miejscowym, ale nie powoduje objawów klinicznych lub patologicznych zmian.

Rozpowszechnienie nabytej lekooporności jest różne i zależy od lokalizacji i czasu. Pożądane zatem jest posiadanie informacji na temat lokalnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie lekooporności, głównie dla skutecznego leczenia poważnych zakażeń. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalnego rozpowszechnienia oporności na ofloksacynę należy skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie.

Szczególnie w przypadku ciężkich zakażeń bądź braku skuteczności powinno się przeprowadzić diagnostykę mikrobiologiczną prowadzącą do wykrycia drobnoustroju chorobotwórczego i określenia jego wrażliwości na ofloksacynę.

Podane w poniższej tabeli dane na temat wrażliwości pochodzą z badania oporności bakteryjnej 1391 izolatów pobranych z oka (głównie z wymazów powierzchownych) w 31 ośrodkach w Niemczech. Wymienione drobnoustroje tlenowe reprezentują spektrum bakterii wywołujących zakażenia narządu wzroku w Niemczech. Należy uwzględnić fakt, iż rozkład częstości występowania poszczególnych drobnoustrojów istotnych z punktu widzenia zakażeń okulistycznych nie jest identyczny w innych krajach, lecz jest on podobny. W związku z tym drobnoustroje wymienione poniżej będą stanowiły najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń bakteryjnych również w innych krajach.

Gatunki zazwyczaj wrażliwe

(częstość występowania oporności <10%)_

Gram-dodatnie tlenowce_

Staphylococcus aureus (MSSA)_

Gram-ujemne tlenowce_

Haemophilus influenzae_

Haemophilus parainfluenzae_

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae i Klebsiella pneumoniae)

Acinetobacter baumannii_

Acinetobacter lwoffii_

Moraxella catarrhalis_

Gatunki, w których oporność nabyta może powodować problemy w leczeniu

(częstość występowania oporności <10%)_

Gram-dodatnie tlenowce_

Staphylococcus aureus (MRSA)_

Streptococcus pneumoniae_

Gronkowce koagulazo-ujemne_

Enterococcus_

Gram-ujemne tlenowce_

Pseudomonas aeruginosa_


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach u zdrowych ochotników średnie stężenie ofloksacyny w filmie łzowym, mierzone cztery godziny po podaniu miejscowym (9,2 pg/g), było wyższe niż minimalne stężenie ofloksacyny in vitro wynoszące 2 pg/ml, niezbędne do zahamowania wzrostu 90% szczepów bakteryjnych w oku (MIC90).

Maksymalne stężenie ofloksacyny w surowicy krwi po dziesięciu dniach miejscowego podawania było około 1000 razy niższe niż w przypadku doustnego podawania ofloksacyny i nie zaobserwowano żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zaobserwowano działania toksycznego po miejscowym podaniu pacjentom ofloksacyny w dawkach istotnych klinicznie. Szereg badań in vitro oraz in vivo dotyczących indukowania mutacji genowych i chromosomalnych dało ujemne wyniki. Nie przeprowadzono żadnych długotrwałych badań nad rakotwórczością u zwierząt. Brak jest dowodów wskazujących na działanie wywołujące zaćmę lub sprzyjające powstawaniu zaćmy.

Ofloksacyna nie wpływa na płodność, rozwój okołoporodowy i poporodowy ani też nie wywiera działania teratogennego. Przy ogólnym podawaniu ofloksacyny zwierzętom zaobserwowano zmiany zwyrodnieniowe w obrębie chrząstek stawowych. Stopień uszkodzenia chrząstek stawowych zależał od wieku i dawkowania (im młodsze zwierzęta, tym poważniejsze były uszkodzenia). Ofloksacyna stosowana układowo, posiada potencjał neurotoksyczny i indukuj e odwracalne nieprawidłowości w wynikach badań po podaniu dużych dawek. Podobnie jak inne chinolony, ofloksacyna podana układowo działa fototoksycznie na zwierzęta w dawkach mieszczących się w zakresie terapeutycznym dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu chlorek

Kwas solny i sodu wodorotlenek (do korekty pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Leku Ofloxacin-POS nie stosować dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować roztworu w przypadku wystąpienia zielonkawo-żółtego zabarwienia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ofloxacin-POS dostępny jest w butelkach z LDPE z kroplomierzem LDPE i zakrętką z HDPE.

Jedna butelka z kroplomierzem zawiera 5 ml leku Ofloxacin-POS.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o. o. ul. Żywiczna 7,

05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 E-mail: info@ursapharm.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Edition 09/2012

Ofloxacin-POS