Imeds.pl

Ofloxacin-Pos 3 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Ofloxacin-POS, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloksacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ofloxacin-POS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ofloxacin-POS

3.    Jak stosować lek Ofloxacin-POS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ofloxacin-POS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OFLOXACIN-POS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ofloxacin-POS ma postać kropli do oczu i jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu powierzchownych zakażeń oka, takich jak bakteryjne zapalenie spojówki i zapalenie rogówki wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na ofloksacynę.

Ofloksacyna należy do leków zwanych 4-chinolonowymi lekami przeciwbakteryjnymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OFLOXACIN-POS

Kiedy nie stosować leku Ofloxacin-POS

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ofloxacin-POS (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ofloxacin-POS należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do chinolonów,

-    jeśli u pacjenta występują ubytki lub owrzodzenie powierzchni oka.

Długotrwałe stosowanie omawianego leku może prowadzić do rozwoju nowego zakażenia bakteryjnego, które będzie oporne na lek Ofloxacin-POS.

Podczas stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) (potencjalne reakcje nadwrażliwości na światło).

Nie zaleca się stosowania soczewek kontaktowych podczas leczenia infekcji oka.

Inne leki i Ofloxacin-POS

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli oprócz leku Ofloxacin-POS stosowane są inne krople/maści do oczu, należy zachować 15-minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Maść do oczu należy zawsze stosować jako ostatni preparat.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się ze swoim lekarzem zanim rozpocznie stosowanie leku Ofloxacin-POS. Lekarz podejmie decyzję, czy może ona stosować Ofloxacin-POS.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przejściowa nieostrość widzenia może występować przez kilka minut po podaniu preparatu do oka. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn oraz wykonywać prac bez stabilnego oparcia dla stóp.

Lek Ofloxacin-POS zawiera chlorek benzalkonium.

Lek Ofloxacin-POS zawiera środek konserwujący (chlorek benzalkonium), który może wywołać podrażnienie gałki ocznej oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Nie należy stosować miękkich soczewek kontaktowych podczas stosowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OFLOXACIN-POS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Przez pierwsze dwa dni zalecane jest podawanie 1 kropli leku Ofloxacin-POS do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym co 2 - 4 godziny, a następnie lek należy stosować cztery razy na dobę. Aby Ofloxacin-POS był skuteczny, musi być przyjmowany regularnie.

Sposób podawania

1.    Umyć ręce.

2.    Czystą chusteczką jednorazową delikatnie osuszyć skórę wokół oczu (rys. 1).

3.    Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy zakraplacz jest czysty.

4.    Przechylić głowę lekko do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę (rys. 2).

5.    Zakroplić 1 lub 2 krople leku do worka spojówkowego (rys. 3). Nie należy dotykać oka końcówką zakraplacza.

6.    Puścić powiekę i delikatnie przycisnąć wewnętrzny kącik oka od strony nosa (rys. 4). Następnie, nadal przyciskając palcem nos, wykonać kilka delikatnych mrugnięć w celu rozprowadzenia kropli po powierzchni oka.

7.    Nadmiar leku delikatnie zetrzeć chusteczką.

8.    Powtórzyć powyższe kroki przy zakrapianiu do drugiego oka.

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 4


Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec skażeniu, nie wolno dopuszczać do kontaktu końcówki zakraplacza z okiem i innymi przedmiotami.

Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Bardzo ważne jest prawidłowe zakraplanie do oka. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytań.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Jeśli po tym czasie objawy nadal będą się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Produkt może być stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ofloxacin-POS

W przypadku użycia większej niż zalecana dawka leku, przemyć oczy czystą wodą. Następną dawkę należy zastosować o zwykłej porze.

W razie przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ofloxacin-POS

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować lek natychmiast po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, ale jeśli zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej stosować lek według zwykłego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ofloxacin-POS

Lek Ofloxacin-POS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (łącznie z alergią oka), należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podrażnienie oka i uczucie dyskomfortu w oku są częstymi działaniami niepożądanymi (mogą wystąpić u 1 na 10 osób).

Częstość występowania następujących działań nie jest znana.

Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, jeśli którekolwiek z poniższych działań niepożądanych będą sprawiały mu problemy lub jeśli nie ustąpią samoistnie:

Działania niepożądane dotyczące oka:

•    zaczerwienienie oka/alergia oka,

•    swędzenie,

•    niewyraźne widzenie,

•    wzmożone łzawienie,

•    suchość oka,

•    ból oka,

•    nadwrażliwość na światło.

Działania niepożądane dotyczące organizmu:

•    reakcj a al ergi czna,

•    zawroty głowy,

•    drętwienie,

•    nudności,

•    ból głowy,

•    obrzęk twarzy lub skóry wokół oczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OFLOXACIN-POS

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ofloxacin-POS po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę należy wyrzucić najpóźniej po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku w przypadku stwierdzenia obecności zielonkawo-żółtego zabarwienia roztworu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ofloxacin-POS

Substancją czynną leku jest ofloksacyna w stężeniu 3 mg/ml.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek , sodu chlorek, kwas solny i sodu wodorotlenek (do korekty pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ofloxacin-POS i co zawiera opakowanie

Lek Ofloxacin-POS to klarowny roztwór kropli do oczu o kolorze jasno lub lekko zielonkawo-żółtym dostępny w plastikowej butelce z zakraplaczem i nakrętką.

W jednym pudełku znajduje się jedna plastikowa butelka o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o. o. ul. Żywiczna 7,

05-092 Łomianki, Polska Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 E-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, IndustriestraBe 35, 66129 Saarbrucken, Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Edition 09/2012