+ iMeds.pl

Ofloxamed 3 mg/mlUlotka Ofloxamed

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ofloxamed, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ofloxamed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ofloxamed

3.    Jak stosować lek Ofloxamed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ofloxamed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ofloxamed i w jakim celu się go stosuje

Ofloxamed jest lekiem w postaci kropli do oczu, przeznaczonym do leczenia zakażeń przedniego odcinka oka, wywołanych przez organizmy wrażliwe na ofloksacynę.

Ofloksacyna należy do grupy leków zwanych chinolonowymi lekami przeciwbakteryjnymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ofloxamed Kiedy nie stosować leku Ofloxamed:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ofloxamed należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli przewiduje się nadmierną ekspozycję na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) podczas stosowania leku Ofloxamed. Należy unikać obu źródeł światła ze względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło;

- jeśli pacjent jest uczulony na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne;

-    jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe. Nie należy nosić soczewek kontaktowych w trakcie zakażenia oka (patrz punkt „Lek Ofloxamed zawiera benzalkoniowy chlorek”).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z uszkodzeniem lub owrzodzeniem powierzchni oka.

Tak jak w przypadku pozostałych antybiotyków, podczas długotrwałego stosowania leku Ofloxamed może dojść do namnożenia się niewrażliwych drobnoustrojów chorobotwórczych. W razie wystąpienia tego typu zakażenia w trakcie leczenia lekarz podejmie odpowiednie środki.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo oraz skuteczność u niemowląt poniżej pierwszego roku życia nie zostały ustalone.

Przed zastosowaniem leku u dzieci należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Ofloxamed a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ponieważ po zastosowaniu leku Ofloxamed ogólnoustrojowa ekspozycja na ofloksacynę jest bardzo mała, nie należy spodziewać się wystąpienia interakcji z innymi lekami.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli i (lub) maści do oczu należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków. Maści do oczu należy zawsze stosować na końcu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz poradzi pacjentce, czy może stosować ten lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Ofloxamed może wywołać nieostre widzenie. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka minut. W tym czasie nie należy obsługiwać maszyn, pracować bez mocnego oparcia ani prowadzić pojazdów.

Lek Ofloxamed zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Zazwyczaj noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane w trakcie leczenia zakażenia oka. Jednakże mogą zaistnieć sytuacje, gdy noszenie soczewek kontaktowych będzie konieczne.

W takich sytuacjach należy zdjąć soczewki przed zastosowaniem leku Ofloxamed. Po zastosowaniu kropli do oczu należy odczekać przynajmniej 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Ofloxamed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U pacjentów we wszystkich grupach wiekowych zalecana dawka wynosi:

1 kropla leku Ofloxamed

-    co 2-4 godziny do worka spojówkowego zakażonego oka (oczu) przez pierwsze dwa dni,

-    następnie 4 razy na dobę.

W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować tego leku dłużej niż 14 dni.

Uwaga: W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli i (lub) maści do oczu, należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków. Maści do oczu należy zawsze stosować na końcu.

Instrukcja stosowania

Nie należy stosować zawartości butelki, jeśli zabezpieczenie gwarancyjne umieszczone na szyjce butelki jest uszkodzone przed otwarciem.

Lek należy zakraplać w następujący sposób:

-    Umyć ręce.

-    Upewnić się, że końcówka zakraplacza nie dotyka oka, powieki, obszaru wokół oczu ani żadnych przedmiotów, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

-    Przygotować lusterko i lek Ofloxamed.

-    Otworzyć butelkę i przytrzymać ją, kierując zakraplacz w dół.

-    Odchylić głowę i pociągnąć w dół dolną powiekę, tworząc kieszonkę pomiędzy powieką a okiem.


r

-    Umieścić koniec zakraplacza bardzo blisko oka. W razie potrzeby można użyć lusterka.

-    Popatrzeć w górę i zakroplić jedną kroplę do worka spojówkowego poprzez delikatne ściśnięcie butelki.

- Zamknąć oko i przez minutę uciskać kącik oka blisko nosa. Pozwoli to zapobiec przedostaniu się leku Ofloxamed poprzez przewód łzowy do innych części ciała.


Jeśli zalecono stosowanie leku do obydwu oczu, należy powtórzyć powyższą procedurę przy zakraplaniu leku do drugiego oka.

Natychmiast po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć butelkę zakrętką, w celu uniknięcia zanieczyszczenia.

Należy wytrzeć czystą ściereczką nadmiar płynu znajdującego się na policzku.

Prawidłowe podanie kropli do oczu jest bardzo ważne. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ofloxamed

Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania.

Jeżeli wystąpią ogólnoustrojowe działania niepożądane po nieprawidłowym zastosowaniu leku lub przypadkowym przedawkowaniu należy wdrożyć leczenie ogólnoustrojowe. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ofloxamed

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę należy zastosować niezwłocznie po przypomnieniu sobie o niej. Następnie należy stosować lek zgodnie ze schematem dawkowania podanym powyżej lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej (w tym reakcji alergicznej oka) należy zaprzestać stosowania kropli do oczu i natychmiast skontaktować się z lekarzem. To działanie niepożądane występuje bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów).

Mogą także wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    podrażnienie oka,

-    uczucie dyskomfortu w oku.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zawroty głowy,

-    zapalenie oka,

-    nieostre widzenie,

-    wrażliwość na światło,

-    obrzęk oka, twarzy lub okolicy wokół    oczu,

-    uczucie obecności obcego ciała    w    oku,

-    łzawienie,

-    suchość oka,

-    ból oka,

-    swędzenie oczu    lub    powiek,

-    zaczerwienienie    oczu,

-    nudności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i etykiecie po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie należy stosować po upływie 4 tygodni od momentu otwarcia.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ofloxamed

-    Substancj ą czynną leku jest ofloksacyna.

1 ml roztworu zawiera 3,0 mg ofloksacyny.

Jedna dawka (1 kropla) zawiera 0,1 mg ofloksacyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, kwas solny i roztwór sodu wodorotlenku (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ofloxamed i co zawiera opakowanie

Lek Ofloxamed to przezroczysty roztwór o żółtawej barwie.

Każda butelka zawiera 5 ml roztworu kropli do oczu.

Produkt dostępny jest w następujących opakowaniach:

1 x 5 ml 3 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Ofloxamed

Charakterystyka Ofloxamed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ofloxamed, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 3,0 mg ofloksacyny.

Jedna dawka (1 kropla) zawiera 0,1 mg ofloksacyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,025 mg benzalkoniowego chlorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przezroczysty roztwór o żółtawej barwie (pH 6,2 do 6,7; 280 do 340 mOsmol/kg).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ofloxamed jest stosowany u dorosłych i dzieci w zakażeniach przedniego odcinka oka, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ofloksacynę.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przez pierwsze dwa dni zalecane jest podawanie jednej kropli leku Ofloxamed do worka spojówkowego zakażonego oka lub obydwu zakażonych oczu co 2-4 godziny; następnie lek należy stosować cztery razy na dobę.

Produktu nie należy stosować dłużej niż 14 dni.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo oraz skuteczność u niemowląt poniżej pierwszego roku życia nie zostały ustalone.

Dawka stosowana u dzieci nie różni się od dawki dla dorosłych. Jednakże doświadczenie w stosowaniu u dzieci jest ograniczone. Brak badań dotyczących optymalnej dawki.

Sposób podawania

Podanie do oka.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli i (lub) maści do oczu należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków, a maść do oczu należy zawsze nakładać na końcu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ofloksacynę, jakiekolwiek inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ofloxamed nie jest przeznaczony do wstrzykiwań.

U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo, w tym ofloksacynę, opisywano ciężkie i czasami śmiertelne reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne i anafilaktoidalne), niekiedy występujące po zastosowaniu pierwszej dawki. Niektórym reakcjom towarzyszyły zapaść sercowo-naczyniowa, utrata przytomności, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk krtani, gardła lub twarzy), niedrożność dróg oddechowych, duszność, pokrzywka i świąd skóry.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na Ofloxamed należy przerwać stosowanie leku. Należy zachować ostrożność w trakcie stosowania produktu Ofloxamed u pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.

Podczas stosowania produktu Ofloxamed należy wziąć pod uwagę możliwość przedostania się produktu do nosogardła, co może przyczynić się do wystąpienia i rozprzestrzenienia oporności bakterii. Długotrwałe stosowanie, podobnie jak w przypadku innych preparatów przeciwbakteryjnych, może spowodować nadmierne namnożenie drobnoustrojów opornych na leczenie.

W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy klinicznej w przewidywanym okresie należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć leczenie alternatywne.

U pacjentów otrzymujących miejscowe leki okulistyczne zawierające ofloksacynę zgłaszano występowanie zespołu Stevensa-Johnsona, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem leku nie został ustalony.

Stosowanie produktu Ofloxamed u noworodków z zakażeniem przedniego odcinka oczu wywołanym przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia trachomatis nie jest zalecane, gdyż nie było oceniane w tej grupie pacjentów. W przypadku zakażeń przedniego odcinka oka u noworodków należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: brak danych porównawczych dotyczących dawkowania w miejscowym podaniu leku u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do innych grup wiekowych. Jednak ze względu na znikome ogólnoustrojowe wchłanianie można zastosować ten sam schemat dawkowania.

W publikacjach klinicznych i nieklinicznych donoszono o występowaniu perforacji rogówki u pacjentów z ubytkami nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki leczonych miejscowo antybiotykami z grupy fluorochinolonów. Jednak wiele z tych doniesień opisuje istotne czynniki sprzyjające, takie jak zaawansowany wiek, występowanie dużych owrzodzeń, współistniejące choroby oka (np. nasilony zespół suchego oka), układowe choroby zapalne (np. reumatoidalne zapalenie stawów) oraz jednoczesne stosowanie steroidów okulistycznych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Niemniej jednak podczas stosowania ofloksacyny w leczeniu pacjentów z ubytkami nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko perforacji rogówki.

Zgłaszano występowanie zmętnienia rogówki podczas leczenia podawanymi miejscowo lekami okulistycznymi zawierającymi ofloksacynę, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem leku nie został ustalony.

Należy unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV w trakcie stosowania ofloksacyny ze względu na możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Produkt Ofloxamed zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Stosowanie soczewek kontaktowych nie jest zalecane u pacjentów z zakażeniem oka.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że niektóre chinolony podawane ogólnoustrojowo hamują klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny. Badania dotyczące interakcji ofloksacyny podawanej ogólnoustrojowo wykazały, że ofloksacyna nie miała znaczącego wpływu na klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny.

Pomimo doniesień o zwiększonym występowaniu toksycznego działania na OUN w wyniku ogólnoustrojowego stosowania fluorochinolonów w skojarzeniu z ogólnoustrojowymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), działanie to nie zostało opisane przy jednoczesnym stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i ofloksacyny.

Ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na ofloksacynę po zastosowaniu produktu Ofloxamed jest bardzo mała, nie należy spodziewać się wystąpienia istotnych klinicznie interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych na temat stosowania kropli do oczu zawierających ofloksacynę u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego (punkt 5.3). Stężenie w surowicy po podaniu dawek stosowanych w okulistyce jest co najmniej 1000 razy mniejsze niż po podaniu standardowych dawek doustnych. Produkt Ofloxamed należy stosować w czasie ciąży tylko w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ofloksacyna jest wydzielana do mleka matki po podaniu do oka. Maksymalne stężenie w surowicy po podaniu dawek stosowanych w okulistyce jest 1000 razy mniejsze niż po podaniu standardowych dawek doustnych. Należy zachować ostrożność w trakcie stosowania podczas karmienia piersią.

Płodność

Ofloksacyna nie miała wpływu na płodność u szczurów (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Badania dotyczące wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie zostały przeprowadzone.

Podczas stosowania kropli do oczu może wystąpić przemijające nieostre widzenie.

Do czasu powrotu ostrego widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ogólne

Ze względu na niewielkie wchłanianie ofloksacyny do krążenia ogólnoustrojowego po miejscowym podaniu, mogą wystąpić działania niepożądane zgłaszane po ogólnoustrojowym stosowaniu leku.

Kategorie częstości występowania: bardzo często    (>1/10);

często    (>1/100 do <1/10);

niezbyt często    (>1/1 000 do <1/100);

(>1/10 000 do <1/1 000);

rzadko

bardzo rzadko częstość nieznana


(<1/10 000);

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym obrzęk naczynioruchowy, duszność, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk gardła, obrzęk języka)

Zaburzenia układu nerwowego Nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często: podrażnienie oka, uczucie dyskomfortu w oku

Nieznana: zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, nieostre widzenie, fotofobia, obrzęk oka, uczucie obcego ciała w oku, zwiększone łzawienie, zespół suchego oka, ból oka, przekrwienia oka, nadwrażliwość (w tym świąd oka, świąd powieki)

Zaburzenia żołądka i jelit Nieznana: nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana: obrzęk okołooczodołowy, obrzęk twarzy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano dotąd przypadków przedawkowania.

W przypadku miejscowego przedawkowania należy przemyć oczy wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki okulistyczne, leki przeciwzakażne, fluorochinolony, kod ATC: S01AE01 Mechanizm działania

Ofloksacyna jest pochodną kwasu chinolonowego o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest inhibitorem gyrazy z podgrupy fluorochinolonów.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii wrażliwych na fluorochinolony zwykle rozwija się w wyniku mutacji w genie gyrA, kodującym podjednostkę A gyrazy DNA. Ponadto czynne usuwanie leku z komórek jest odpowiedzialne za niski poziom oporności, który może pełnić rolę pierwszego kroku w selekcji szczepów opornych. Oporność może się rozwijać w wyniku wielostopniowych mutacji powodujących progresywne narastanie stopnia oporności. Gatunki charakteryzujące się graniczną wrażliwością mogą uzyskać oporność w wyniku pojedynczej mutacji.

Oporność na fluorochinolony związaną z plazmidami opisano u E.coli i Klebsiella.

Oporność bakterii na jeden lek z grupy fluorochinolonów powoduje oporność krzyżową na inne leki z grupy chinolonów.

Wartości graniczne

Należy zwrócić uwagę, że wartości graniczne i zakres działania in vitro opisany poniżej odnosi się do ofloksacyny podawanej ogólnoustrojowo. Te wartości graniczne mogą nie być odpowiednie w przypadku miejscowego stosowania ofloksacyny do oczu, ponieważ osiągane miejscowe stężenie, a także miejscowe właściwości fizyko-chemiczne mogą wpływać na całkowitą aktywność leku w miejscu podania.

W poniższym badaniu oporności, izolaty bakterii zostały zaklasyfikowane jako wrażliwe lub oporne zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST). Tam gdzie to możliwe zastosowano epidemiologiczne wartości graniczne (ECOFF) ustalone przez EUCAST, a w pozostałych sytuacjach użyto klinicznych wartości granicznych EUCAST dla preparatów przeciwbakteryjnych podawanych ogólnoustrojowo:

wrażliwe

oporne

ECOFF

Staphylococcus spp.

< 1 mg/l

> 1 mg/l

< 1 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 0,125 mg/l

> 4 mg/l

< 4 mg/l

Haemophilus influenzae

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,064 mg/l

Moraxella catarrhalis

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

< 0,25 mg/l

Enterobacteriaceae

< 0,5 mg/l

> 1 mg/l

< 0,25 mg/l

Acinetobacter spp.

ND

ND

< 1 mg/l

Pseudomonas aeruginosa

ND

ND

< 2 mg/l

Enterococcus faecalis

ND

ND

< 4 mg/l

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Zakres działania ofloksacyny obejmuje beztlenowce bezwzględne, beztlenowce względne, tlenowce i inne drobnoustroje, takie jak chlamydie. Należy założyć, że ofloksacyna jest wchłaniana po podaniu miejscowym, ale nie powoduje żadnych zmian klinicznych lub patologicznych.

Występowanie oporności nabytej może różnić się w zależności od położenia geograficznego i może zmieniać się w czasie dla poszczególnych gatunków. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwości.

Szczególnie w przypadku ciężkich zakażeń lub nieskutecznego leczenia, należy dążyć do mikrobiologicznej identyfikacji czynnika wywołującego zakażenie i określenia jego wrażliwości na ofloksacynę.

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z bieżącego badania oporności przeprowadzonego na 1231 izolatach pobranych z oka (głównie z wymazów powierzchownych) w 31 niemieckich ośrodkach. Zatem wymienione bakterie tlenowe stanowią reprezentatywną grupę drobnoustrojów, które należy brać pod uwagę w zakażeniach oczu w Niemczech. Należy zakładać, że rozkład częstości występowania bakterii wywołujących zakażenia oczu nie będzie taki sam w innych krajach, ale będzie podobny, tak więc bakterie wymienione w poniższej tabeli będą główną przyczyną powierzchownych zakażeń bakteryjnych oka również w tych krajach.

Gatunki zazwyczaj wrażliwe_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (MSSA)


Tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

Haemophilus influenzae

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Serratia marcescens$, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis)

Acinetobacter baumannii Acinetobacter lwoffi Moraxella catarrhalis


Gatunki, w przypadku których problemem może stać się oporność nabyta_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (MRSA)

Gronkowce koagulazo-ujemne Streptococcus pneumoniae Enterococcus spp.

Tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

Pseudomonas aeruginosa_

Średnia wrażliwość na ofloksacynę

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników średnie stężenia ofloksacyny w filmie łzowym mierzone cztery godziny po podaniu miej scowym (9,2 pg/g) były wyższe od minimalnego stężenia ofloksacyny 2 pg/ml koniecznego do zahamowania wzrostu 90% większości szczepów bakterii wywołujących infekcje oczne (MIC90) in vitro.

Maksymalne stężenie ofloksacyny w surowicy po dziesięciu dniach podawania miej scowego było około 1000-krotnie niższe od wartości odnotowanych po standardowych dawkach doustnych ofloksacyny i nie obserwowano żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych będących skutkiem miejscowego stosowania ofloksacyny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zaobserwowano działania toksycznego po miejscowym podaniu ofloksacyny w dawkach istotnych klinicznie.

Badania in vitro i in vivo dotyczące indukcji mutacji genów i chromosomów dały ujemne wyniki.

Nie przeprowadzono żadnych długotrwałych badań nad rakotwórczością u zwierząt. Brak dowodów wskazujących na działanie wywołujące zaćmę lub sprzyjające powstawaniu zaćmy. Ofloksacyna nie ma wpływu na płodność, rozwój w okresie około- i pourodzeniowym i nie wykazuje działania teratogennego. Po podaniu ogólnoustrojowym ofloksacyny zwierzętom doświadczalnym, obserwowano zmiany w chrząstce stawowej. Uszkodzenia chrząstki stawowej były zależne od dawki i wieku (im młodszy osobnik, tym poważniejsze były uszkodzenia).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Benzalkoniowy chlorek

Kwas solny i roztwór sodu wodorotlenku (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 4 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE, z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkości opakowań:

1    x 5 ml

2    x 5 ml

3    x 5 ml 6 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Ofloxamed