+ iMeds.pl

Oftagel 2,5 mg/gUlotka Oftagel

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Oftagel, 2,5 mg/g, żel do oczu Carbomerum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Oftagel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftagel

3.    Jak stosować lek Oftagel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oftagel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

I. Co to jest lek Oftagel i w jakim celu się go stosuje

Oftagel, żel do oczu, ma postać przejrzystego lub lekko opalizującego roztworu. Zawiera karbomer jako substancję czynną. Stosuje się go w leczeniu suchego zapalenia rogówki i spojówki (Keratoconjunctivitis sicca) i leczeniu objawowym innych postaci zespołu „suchego oka”, tj. w sytuacjach, gdy gruczoły łzowe wydzielają mniej lub nic produkują wcale własnej wydzieliny i wysychanie rogówki powoduje wystąpienie niepożądanych objawów na powierzchni oka.

Ważnymi właściwościami kropli do oczu mających łagodzić objawy zespołu „suchego oka” są: długi czas kontaktu z rogówką oraz dobre właściwości smarujące. Karbomer, będący usieciowanym polimerem o dużej masie cząsteczkowej, zwiększa lepkość kropli do oczu i tworzy na rogówce ochronną warstwę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftagel Kiedy nie stosować leku Oftagel

jeśli pacjent ma uczulenie uczulenie na karbomer lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Oftagel (wymienionych w punkcie 6), u dzieci (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftagel należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W trakcie stosowania leku nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych. Należy usunąć twarde soczewki kontaktowe przed zakropieniem leku do oka i odczekać co najmniej 30 minut przed ich ponownym założeniem.

Dzieci

Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań w zakresie stosowania produktu leczniczego Oftagel u dzieci. Stosowanie leku u dzieci nie jest zalecane do momentu uzyskania dalszych danych

Lek Oftagel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, lek Oftagel należy podać jako ostatni, po upływie 15 minut od podania poprzedniego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono dotychczas odpowiednich badań klinicznych z udziałem kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią dopuszczalne jest jedynie, gdy korzyści dla matki płynące z jego zastosowania przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego piersią niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oftagel, żel do oczu przemijająco może ograniczać ostrość widzenia. Zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych, należy odczekać aż ustąpią zaburzenia widzenia występujące bezpośrednio po podaniu leku.

Lek Oftagel zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Oftagel zawiera chlorek benzalkoniowy. Substancja ta jest znana z przebarwiania miękkich soczewek kontaktowych. Może powodować podrażnienie oczu. (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)

Do częstego i długoterminowego leczenia suchego zapalenia rogówki i spojówki (Keratoconjunctivitis sicca), zaleca się stosowanie produktów leczniczych nie zawierających środków konserwujących.

3. Jak stosować lek oftagel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Zalecana dawka leku Oftagel to 1 kropla do worka spojówkowego 1 do 4 razy na dobę w zależności od nasilenia dolegliwości.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Oftagel jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przed zakropieniem leku Oftagel należy umyć ręce.

Aby nie dopuścić do zakażenia zawartości butelki nie należy dotykać końcówką zakraplacza do oka lub jego okolic ani jakiejkolwiek innej powierzchni.

Odchylić głowę do tyłu.

Delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę i wpuścić kroplę leku do worka spojówkowego pomiędzy dolną powieką a okiem.

Po każdym użyciu należy zamknąć butelkę.

Butelka przeznaczona jest do stosowania indywidualnego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezpośrednio po podaniu leku, mogą przemijająco wystąpić zaburzenia widzenia, pieczenie lub objawy miejscowego podrażnienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks:+ 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek oftagel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 28 dni. Po upływie tego czasu lek należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

W okresie między zakropleniami butelkę należy przechowywać w pudelku w pozycji „do góry dnem”, w celu ułatwienia podawania żelu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera łek Oftagel

Substancją czynną leku jest karbomer.

1 g żelu zawiera 2,5 mg karbomeru.

Inne składniki leku to benzalkoniowy chlorek, sorbitol, lizyna jednowodna, sodu octan trójwodny, alkohol poliwinylowy i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oftagel i co zawiera opakowanie

Lek Oftagel, żel do oczu ma postać przejrzystego lub lekko opalizującego roztworu.

Oftagel, żel do oczu pakowany jest w przezroczyste polietylenowe butelki z zakraplaczem do oczu z białą polietylenową zakrętką.

Opakowanie: butelka 10 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Oftagel

Charakterystyka Oftagel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oftagel, 2,5 mg/g, żel do oczu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera jako substancję czynną 2,5 mg karbomeru (Carbomerum) oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel do oczu.

Przejrzysty lub lekko opalizujący, lepki roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Suche zapalenie rogówki i spojówki (Keratoconjunclmtis sieed) i leczenie objawowe innych postaci zespołu „suchego oka".

4.2.    Dawkowanie i sposób podaw ania

Podanie do oka.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszły m wieku)

Wkroplić 1 kroplę żelu do worka spojówkowego 1 do 4 razy na dobę w zależności od nasilenia dolegliwości.

Dzieci

Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań w zakresie stosowania produktu leczniczego Oftagel u dzieci. Stosowanie leku u dzieci nie jest zalecane do momentu uzyskania dalszych danych.

Sposób podawania

Po użyciu pojemnik należy przechowywać zakraplaczem skierowanym do dołu, co ułatwia wkraplanie podczas kolejnego użycia.

Nie należy dotykać oka końcem zakraplacza. Po użyciu zamknąć zakraplacz.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na Carbomerum lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Benzalkoniowy chlorek jest często stosowany jako substancja konserwująca w produktach do oczu i w rzadkich przypadkach może powodować punkcikowate lub wrzodziejące zapalenie rogówki. W związku z tym do częstego i długoterminowego leczenia suchego zapalenia rogówki i spojówki (Keratoconjunctivitis sicca), zaleca się stosowanie produktów leczniczych nie zawierających środków konserwujących.

Soczewki kontaktowe

W trakcie stosowania leku nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych. Należy usunąć twarde soczewki kontaktowe przed zakropieniem Icku i odczekać co najmniej 30 minut przed ich ponownym założeniem.

Benzalkoniowy chlorek jest znany z przebarwiania miękkich soczewek kontaktowych.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, produkt Oftagel należy podać jako ostatni, po upływie 15 minut od podania poprzedniego leku.

Nie opisano żadnych klinicznych znaczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono dotychczas odpowiednich badań klinicznych z udziałem kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Stosowanie leku w czasie ciąży i laktacji dopuszczalne jest jedynie gdy korzyści dla matki płynące z jego zastosowania przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego piersią niemowlęcia.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oftagel, żel do oczu przemijająco może ograniczać ostrość widzenia. Zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy odczekać aż ustąpią zaburzenia widzenia występujące bezpośrednio po podaniu leku.

4.8.    Działania niepożądane

Bezpośrednio po podaniu preparatu, mogą przemijająco wystąpić zaburzenia widzenia, pieczenie lub objawy miejscowego podrażnienia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka

stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.:22 49-21-301

fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Skutki przedawkowania tego produktu przy zakrapianiu do oka i skutki spożycia doustnego nie mają znaczenia klinicznego.

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty „sztucznych łez" i inne obojętne preparaty, kod ATC: S01XA20

Najważniejszymi właściwościami produktów okulistycznych mających łagodzić objawy zespołu „suchego oka" są: długi czas kontaktu z rogówką oraz dobre właściwości smarujące. Oftagel, żel do oczu zawiera karbomer, który jest polimerem karboksywinylowym o dużej masie cząsteczkowej zwiększającym lepkość żelu; często jest on składnikiem produktów stosowanych w leczeniu zespołu „suchego oka". Żel tworzy na rogówce ochronną, smarującą warstwę.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Kontakt z rogówką trwa od 12,5 do 45 minut. Mimo, iż nie przeprowadzano innych badań farmakokinetyki tego leku, nie wydaje się, aby kwas poliakrylowy wnikał lub kumulował się w tkankach oka. Zapobiega temu duża masa cząsteczkowa i usieciowana budowa cząsteczki tego związku.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania miejscowej tolerancji i bezpieczeństwa stosowania leku Oftagel, żel do oczu prowadzono na królikach po podaniu jednorazowym i w trakcie badania, podczas którego preparat stosowano przez 4 tygodnie 4 razy na dobę. W żadnym z tych eksperymentów nie stwierdzono niekorzystnych reakcji mogących być skutkiem stosowania badanego leku, był on dobrze tolerowany, zarówno ogólnie, jak i miejscowo.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, sorbitol, lizyna jednowodna, sodu octan trójwodny, alkohol poliwinylowy, woda do wstrzykiwać.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Brak doniesień na temat niezgodności

6.3.    Okres ważności

30 miesięcy.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu butelki - 28 dni

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

W okresie między zakropleniami butelkę należy przechowywać w pudelku w pozycji „do góry dnem”, w celu ułatwienia podawania leku.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Oftagel, żel do oczu pakowany jest w 10 g przezroczyste polietylenowe butelki z zakraplaczem do oczu z białą polietylenową zakrętką.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9808

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 26.02.2003 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.10.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Oftagel