Imeds.pl

Oftahist 1 Mg/Ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oftahist, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Olopatadyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Oftahist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftahist

3.    Jak stosować Oftahist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Oftahist

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Oftahist i w jakim celu się go stosuje

Oftahist jest przeznaczony do leczenia podmiotowych i przedmiotowych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiaj ące się świądem, zaczerwienieniem, a także obrzękiem powierzchni oka.

Oftahist jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób alergicznych oczu. Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji uczuleniowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftahist

Kiedy nie stosować leku Oftahist:

- jeśli pacjent ma uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftahist należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Leku Oftahist nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Oftahist a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Oftahist przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie.

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Oftahist zawiera benzalkoniowy chlorek

Środek może powodować alergiczne podrażnienie skóry.

Nie stosować przy założonych miękkich soczewkach kontaktowych.

Po zakropleniu leku należy odczekać 10-15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

Może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować Oftahist

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Oftahist należy stosować wyłącznie jako krople do oczu.

•    Przygotować butelkę z lekiem Oftahist i lusterko.

•    Umyć ręce.

•    Wziąć butelkę w rękę i odkręcić zakrętkę.

•    Butelkę skierować wylotem do dołu, trzymając ją kciukiem i palcem środkowym.

• Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (rysunek 1.).

• Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

•    Nie dotykać kroplomierzem oka lub powieki, okolic oka lub innych powierzchni, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia pozostałych w butelce kropli.

•    Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli preparatu Oftahist.

•    Nie ściskać butelki; jest ona tak zaprojektowana, że lekkie naciśnięcie dna wystarczy, aby spowodować wypłynięcie kropli (rysunek 2.).

•    W przypadku stosowania kropli do obojga oczu, powtórzyć czynności opisane powyżej w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu dokładnie zakręcić butelkę.

• Przed otwarciem następnej butelki należy zużyć zawartość butelki otwartej wcześniej.

Jeżeli kropla nie trafi do oka ponowić próbę zakroplenia.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Oftahist, przemyć oczy letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

W przypadku pominięcia zastosowania leku Oftahist

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu, należy zachować co najmniej pięć do dziesięciu minut przerwy między zakropleniem leku Oftahist, a zastosowaniem innych kropli.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane

Mogą dotyczyć do 10 na 100 pacjentów

Działania dotyczące oka: ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.

Działania dotyczące całego organizmu: bóle głowy, zmęczenie, suchość nosa, nieprzyjemny smak w ustach.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów

Działania dotyczące oka: niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, zaburzenia rogówki, zapalenie lub zakażenie spojówek, wydzielina z oka, alergia oka, nadwrażliwość na światło, zwiększone wytwarzanie łez, świąd oka, zaczerwienienie oka, nieprawidłowości w obrębie powiek, świąd, zaczerwienienie, obrzęk lub grudki na powiekach.

Działania dotyczące całego organizmu: nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zawroty głowy, nieżyt nosa, suchość skóry, zapalenie skóry, zaczerwienienie i świąd.

Dodatkowo opisywane działania niepożądane obejmuj ą:

Działania dotyczące oka: zmiana wielkości źrenicy.

Działania dotyczące całego organizmu: skrócenie oddechu, nasilenie objawów alergicznych, obrzęk twarzy, senność, ogólne osłabienie, nudności, wymioty, zakażenie zatok.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Oftahist

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po zapisie „Exp”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.

Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego otwarcia, a potem używać następną butelkę leku. Datę otwarcia butelki należy zapisać na wolnej powierzchni etykiety i pudełka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oftahist

-    Substancją czynną leku jest olopatadyna 1 mg/ml (w postaci chlorowodorku)

-    Pozostałe składniki leku to benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu wodorofosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda Oftahist i co zawiera opakowanie

Oftahist jest przezroczystym płynem (roztworem), dostarczanym w opakowaniu zawieraj ącym 1, 4 lub 5 plastikowych butelek z zakrętkami o pojemności 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Importer

Mako Pharma Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 9 05-092 Kiełpin

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska    Oftahist

Portugalia    Oftahist

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.02.2015