+ iMeds.pl

Oftidorix (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Oftidorix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oftidorix, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oftidorix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftidorix

3.    Jak stosować lek Oftidorix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oftidorix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Oftidorix i w jakim celu się go stosuje

Lek Oftidorix stanowi połączenie dwóch leków: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków zwanej lekami „beta-adrenolitycznymi”.

Lek Oftidorix jest przepisany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w leczeniu jaskry, w przypadku gdy monoterapia kroplami do oczu zawierającymi lek beta-adrenolityczny jest niewystarczająca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftidorix Kiedy nie stosować leku Oftidorix

•    jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid, timolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek ze składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości problemy układu oddechowego, takie jak astma ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc (ciężka choroba płuc powodująca świszczący oddech, problemy w oddychaniu i/lub długo utrzymujący się kaszel),

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub w przeszłości miał kamienie nerkowe,

•    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca wywołujące nienaturalnie wolną częstość akcji serca lub ciężka niewydolność serca

Jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Oftidorix przed konsultacją z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftidorix należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki jeśli u pacjenta występuje obecnie lub w przeszłości:

-    choroba serca - objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, zadyszka lub uczucie duszenia się, wada serca, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie), problemy w oddychaniu, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (choroba płuc powodująca świszczący oddech, problemy w oddychaniu i (lub) długo utrzymujący się kaszel),

-    schorzenia związane ze zmniejszeniem przepływu krwi (przewlekłe niedokrwienie kończyn jak zespół lub choroba Raynauda),

-    cukrzycę gdyż timolol może maskować objawy obniżenia stężenia cukru we krwi,

-    nadczynność tarczycy gdyż tymolol może maskować objawy.

Jeśli u pacjenta występuje w wywiadzie choroba serca, lekarz może uważać za konieczne monitorowanie rytmu serca i innych objawów choroby w trakcie stosowania leku Oftidorix.

Należy powiadomić lekarza o obecnych lub występujących w przeszłości zaburzeniach czynności wątroby, o występującym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii (myasthenia gravis).

Jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka/oczu), obrzęku gałki ocznej lub powiek, wysypki skórnej lub uczucia swędzenia w oku lub wokół oka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Oftidorix (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o pogorszeniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Oftidorix je zdjąć i nie zakładać ich przed upływem 15 minut po podaniu kropli do oczu, ponieważ środek konserwujący benzalkoniowy chlorek może odbarwić soczewki kontaktowe.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Oftidorix przed zabiegiem, ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków podczas znieczulenia.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach z zastosowaniem roztworu dorzolamidu + tymololu w postaci roztworu kropli do oczu, jego efekty terapeutyczne były podobne u pacjentów w podeszłym wieku oraz młodszych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie w stosowaniu leku Oftidorix u niemowląt i dzieci jest ograniczone.

Inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oftidorix może wpływać na inne stosowane leki lub inne leki mogą wpływać na przyjmowanie leku Oftidorix włączając inne krople do oczu stosowane w jaskrze.

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje lub zamiesza stosować:

•    leki w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego (blokery kanału wapniowego, beta-

adrenolityki, guanetydyny)

•    leki stosowane w chorobach serca (lek antyarytmiczny amiodaron lub chinidynę (stosowaną

również w leczeniu niektórych typów malarii) lub digoksynę),

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy,

•    inny inhibitor anhydrazy węglanowej, taki jak acetazolamid. Leki te mogą być przyjmowane doustnie, jako krople oczne, lub w inny sposób.

•    Leki stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób psychicznych (fluoksetyna, paroksetyna,

inhibitory MAO),

•    parasympatykomimetyki przepisywanych w celu ułatwienia oddawania moczu lub w celu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit,

•    leki narkotyczne, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów

•    duże dawki aspiryny,

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Oftidorix w czasie ciąży chyba że lekarz uzna to za niezbędne.

Nie stosować leku Oftidorix podczas karmienia piersią. Dorzolamid i timolol mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oftidorix może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenia ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać jakichkolwiek narzędzi ani maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Lek Oftidorix zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oka.

•    Benzalkoniowy chlorek może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu z

miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. Jak stosować lek Oftidorix

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Właściwe dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Po zastosowaniu leku Oftidorix należy uciskać wewnętrzny kącik oka przy nosie (patrz rysunek 1) przez 2 minuty. Takie działanie utrudni przedostanie się substancji czynnej do organizmu.

Rysunek 1


Jeśli stosuje się lek Oftidorix z innymi kroplami do oczu, należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy podaniem leku Oftidorix i innego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli pacjent musi przerwać leczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać oka lub obszarów wokół oka końcówką pojemnika. Może ona zostać zanieczyszczona bakteriami, co może spowodować zakażenie gałki ocznej prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty widzenia. Aby uniknąć zanieczyszczenia pojemnika, końcówka pojemnika nie może stykać się z żadną powierzchnią.

W celu zapewnienia właściwego dawkowania - nie należy powiększać końcówki kroplomierza.

Instrukcja stosowania

Zaleca się umycie rąk przed podaniem kropli do oczu.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem. Rysunek 2


1.    Przed zastosowaniem leku po raz pierwszy na szyjce butelki powinien znajdować się nienaruszony pierścień gwarancyjny. Szczelina między butelką i zakrętką jest prawidłowa w przypadku nieotwartych butelek.

2.    Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę chorego oka w dół, tak, aby powstała kieszonka między powieką i okiem.

4.    Butelkę należy odwrócić i nacisnąć aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka.

NIE WOLNO DOTYKAĆ OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA.

5.    Etapy 3 i 4 powinny zostać powtórzone, jeżeli lek należy podać do drugiego oka.

6.    Po zastosowaniu leku należy natychmiast założyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftidorix

Ważne jest, żeby przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnienia czynności serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Oftidorix

Ważne jest, żeby lek Oftidorix stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu przyjmowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Oftidorix

Przed przerwaniem stosowania leku Oftidorix należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj należy kontynuować stosowanie leku, chyba że są to poważne działania niepożądane. Należy wtedy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania Oftidorixu bez porozumienia z lekarzem.

Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła co może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku Oftidorix i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowaniu leku Oftidorix mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie pieczenia i kłucia oczu, nietypowy smak w ustach,

często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

zaczerwienie i/lub obrzęk w/lub wokół oka (oczu), łzawienie lub uczucie swędzenia oka (oczu), podrażnienie i/lub swędzenie w oraz wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku (nadżerka rogówki), zmniejszenie wrażliwości rogówki (brak czucia, jeżeli coś wpada do oka i brak czucia bólu), zespół suchego oka, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia lub pełności w nosie), nudności, zmęczenie,

niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

zawroty głowy, omdlenie, depresja, zapalenie tęczówki, niewyraźne widzenie (w wyniku odstawienia leczenia nadmiernego kurczenia się źrenicy oka), wolny rytm serca, skrócenie oddechu, niestrawność, kamienie nerkowe (często odznaczające się nagłym wystąpieniem rozdzierającego, paraliżującego bólu dolnego odcinka plecówi i/lub boku, pachwinie lub brzuchu),

rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty (choroba układu immunologicznego, która może powodować zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie lub drętwienie dłoni i stóp, problemy ze spaniem, koszmary, utrata pamięci, nasilenie oznak i symptomów myasthenia gravis (zaburzenia mięśni), obniżony popęd seksualny, przemijająca krótkowzroczność, która ustępuje po zakończeniu leczenia, ból oka, pojawienie się płynu pod siatkówką (odwarstwienie naczyniówki występujące w następstwie okulistycznego zabiegu operacyjnego polegającego na udrożnieniu kąta przesączania poprzez wytworzenie przetoki, przez którą ciecz wodnista może wydostawać się z komory przedniej oka -trabekulektomia), opadanie powiek, podwójne widzenie, formowanie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z objawami zaburzenia widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybsze i (lub) nieregularne bicie serca), obrzęk, zawał serca, udar, zmniejszony przepływ krwi do mózgu (nidokrwienie mózgu), obrzęk lub uczucie zimnych dłoni lub stóp oraz zmniejszone krążenie w rękach i nogach, skurcze nóg i (lub) ból nóg podczas chodzenia (utykanie), zmiany w EKG (blok przedsionkowo-komorowy), niewydolność serca lub niewydolność oddechowa (z takimi objawami jak: duszność, uczucie braku powietrza), zakatarzony lub zatkany nos, krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli (nagłe trudności w oddychaniu), kaszel, podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, łysienie, łuszczyna np. wysypka lub zaostrzenie łuszczycy, choroba Peyroniego (która może spowodować krzywiznę penisa), reakcje alergiczne takie jak: wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwy obrzęk twarzy, warg, oczu oraz ust, języka lub gardła utrudniające przełykanie lub oddychanie (obrzęk naczynioruchowy i anafilaxia), świszczący oddech.

Nieznane (częstość nie może być oszacowana):

Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), zaburzone odczuwanie smaku, ból w podbrzuszu, wymioty, ból mięśni niespowodowane wysiłkiem fizycznym (mięśnioból), zaburzenia seksualne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty szczególnie jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany/zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Oftidorix po zabiegu okulistycznym.

5. Jak przechowywać lek Oftidorix

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Oftidorix po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz na pudełku po: EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Lek Oftidorix należy zużyć w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Należy zatem wyrzucić butelkę 4 tygodnie po jej pierwszym otwarciu, nawet, gdy pozostaje w niej pewna ilość roztworu. Aby o tym pamiętać, należy zapisać datę otwarcia w odpowiednim miejscu na pudełku.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie może chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oftidorix

•    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci 6,83 mg tymololu maleinianu).

•    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek (jako środek konserwujący), sodu cytrynian (E 331), sodu wodorotlenek (E 524) w celu dostosowania pH oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oftidorix i co zawiera opakowanie

Lek Oftidorix to jałowy, przejrzysty, nieznacznie lepki, bezbarwny, wodnisty roztwór kropli do oczu.

Lek Oftidorix znajduje się w białej, nieprzezroczystej butelce z polietylenu o średniej gęstości ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza z polietylenu o średniej gęstości oraz zakrętką z polietylenu o dużej gęstości zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym i zawiera 5 ml roztworu do oczu.

Lek Oftidorix dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

1, 3 lub 6 butelek z kroplomierzem zawierających po 5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki Grecja

Famar S.A.

Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street

174 56 Alimos Grecja

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Bułgaria

Węgry

Litwa

Łotwa

Polska

Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution O^THgopHKC 20 mg/ml + 5mg/ml KanKH 3a ohh, pa3TBop Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oldatos szemcsepp Oftidorix 20 mg/5mg/ml akią lašai, tirpalas Oftidorix 20 mg + 5 mg/ml acu pilieni, škidums Oftidorix

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 31.01.2014

7

Oftidorix

Charakterystyka Oftidorix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oftidorix, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) oraz 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy mililitr roztworu kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, nieznacznie lepki, bezbarwny, wodnisty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Oftidorix jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze otwartego kąta lub jaskrze torebkowej, gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie wynosi jedna kropla produktu leczniczego Oftidorix do (worka spojówkowego) chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Okluzja przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza wchłanianie ogólnoustrojowe. Powoduje to zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Jeśli jeszcze jeden miejscowy okulistyczny produkt leczniczy jest stosowany, inny środek należy podać w odstępie, co najmniej 10. minut.

Dzieci i młodzież

Skuteczność produktu leczniczego w tej grupie wiekowej nie została ustalona.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2. lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku równym lub powyżej 2 lata oraz w wieku poniżej 6 lat, patrz punkt 5.1).

Pacjentów należy pouczyć, aby umyli ręce przed zastosowaniem produktu leczniczego oraz unikali kontaktu końcówki kroplomierza z powierzchnią lub okolicą oka.

W celu zapewnienia właściwego dawkowania - nie należy powiększać końcówki kroplomierza.

Pacjentów należy także pouczyć, że roztwory do oczu, w przypadku nieprawidłowego postępowania, mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywoływać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do poważnego uszkodzenia oka a w następstwie do utraty wzroku.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o właściwym sposobie postępowania z okulistycznym produktem leczniczym Oftidorix.

Instrukcja stosowania:

1.    Przed zastosowaniem leku po raz pierwszy na szyjce butelki powinien znajdować się nienaruszony pierścień gwarancyjny. Szczelina między butelką i zakrętką jest prawidłowa w przypadku nieotwartych butelek.

2.    Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę chorego oka w dół, tak aby powstała kieszonka między powieką i okiem.

4.    Butelkę należy odwrócić i nacisnąć aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE WOLNO DOTYKAĆ OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA.

5.    Etapy 3 i 4 powinny zostać powtórzone, jeżeli lek należy podać do drugiego oka.

6.    Po zastosowaniu leku należy natychmiast założyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Oftidorix jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    chorobą przebiegaj ąca z nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym z astmą oskrzelową lub astmą oskrzelowa w wywiadzie, ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym za pomocą rozrusznika serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym,

•    ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną.

Powyższe przeciwwskazania odnoszą się do poszczególnych składników i ich wystąpienie nie jest uzależnione od stosowania ich w połączeniu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych leków okulistycznych podawanych miejscowo, produkt ten może ulegać wchłanianiu ogólnoustrojowemu. Z uwagi na obecność składnika beta-adrenolitycznego, tymololu, mogą wystąpić takie same rodzaje działań niepożądanych (ze strony układu krążenia, układu oddechowego i inne) jak po podaniu beta-adrenolityków działających ogólnoustrojowo. Ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. chorobą wieńcową, dusznicą Prinzmetala lub niewydolnością serca) lub niedociśnieniem należy krytycznie ocenić stosowanie beta-adrenolityków i rozważyć leczenie za pomocą innych substancji czynnych.

U pacjentów z chorobami układu krążenia należy uważać na objawy nasilenia tych chorób i działań niepożądanych.

Z uwagi na negatywny wpływ na czas przewodzenia należy zachować ostrożność podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu miejscowym (do oka) niektórych beta-adrenolityków odnotowano reakcje ze strony układu oddechowego, w tym zgon na skutek skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Oftidorix u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Produkt leczniczy należy stosować tylko wówczas, gdy możliwa korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem.

Hipoglikemia/cukrzyca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania beta-andrenolityków u pacjentów, u których występują spontaniczne epizody hipoglikemii oraz u pacjentów ze źle kontrolowaną cukrzycą, ponieważ beta- andrenolityki mogą maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii.

Leczenie beta-andrenolitykami mogą również maskować objawy przedmiotowe nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki:

Produkty lecznicze okulistyczne zawierające beta-andrenolityki mogą powodować wysuszenie oczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobami rogówki.

Zaburzenia czynności wątroby

Produktu leczniczego Oftidorix nie badano u osób z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego u takich pacjentów produkt leczniczy należy stosować ostrożnie.

Układ odpornościowy i nadwrażliwość

Tak jak w przypadku innych środków okulistycznych podawanych miejscowo, produkt ten może ulegać wchłanianiu ogólnoustrojowemu. Składnik dorzolamid jest sulfonamidem, dlatego po podaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak przy podaniu ogólnoustrojowym sulfonamidów. Należy przerwać stosowanie produktu, jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane lub objawy nadwrażliwości.

Po podaniu miejscowym roztworu dorzolamidu + tymololu w postaci kropli do oczu stwierdzono miejscowe działania niepożądane ze strony oka, podobne do tych obserwowanych po podaniu kropli do oczu zawierających dorzolamidu chlorowodorek. Jeśli takie działania wystąpią, należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Oftidorix.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas przyjmowania leków beta-adrenolitycznych pacjenci z atopią lub ciężką reakcją anafilaktyczną na różnorodne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać silniejszą reakcję na

powtarzający się kontakt z takimi alergenami i nie odpowiadać na zwykłe dawki adrenaliny stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Inne beta-adrenolityki

Wpływ leku na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz znane efekty ogólnoustrojowego zablokowania receptorów beta mogą ulec nasileniu w przypadku zastosowania tymololu u pacjentów już otrzymujących beta-adrenolityki o działaniu ogólnoustrojowym. Należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie u tych pacjentów. Równoczesne stosowanie miejscowe dwóch beta-adrenolityków nie jest zalecane (patrz rozdział 4.5).

Odstawienie produktu leczniczego

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych podawanych ogólnoustrojowo, jeśli konieczne jest odstawienie roztworu do oczu tymololu u pacjentów z chorobą wieńcową, produkt należy odstawiać stopniowo.

Leczenie beta-adrenolitykami może nasilać objawy miastenii ciężkiej rzekomoporaźnej

(myasthenia gravis).

Dodatkowe działanie hamujące inhibitorów anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązało się z występowaniem kamicy układu moczowego w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zwłaszcza u osób z kamieniami nerkowymi w wywiadzie. Chociaż nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w trakcie stosowania roztworu dorzolamidu + tymololu w postaci kropli do oczu, to rzadko donoszono o kamicy układu moczowego. Ponieważ produkt leczniczy Oftidorix zawiera miejscowy inhibitor anhydrazy węglanowej, który ulega wchłanianiu ogólnoustrojowemu, pacjenci z kamicą nerkową w wywiadzie mogą być narażeni na większe ryzyko kamicy moczowej podczas stosowania produktu leczniczego Oftidorix.

Inne

Postępowanie w przypadku ostrej jaskry zamkniętego kąta przesączania wymaga interwencji terapeutycznych jako uzupełnienia okulistycznych leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu nie był badany u pacjentów z ostrą jaskrą zamkniętego kąta przesączania.

Podczas stosowania dorzolamidu obserwowano obrzęk rogówki i nieodwracalną dekompensacj ę rogówki u osób z wcześniej istniej ącymi przewlekłymi wadami rogówki i (lub) zabiegami chirurgicznymi wewnątrz gałki ocznej w wywiadzie. Należy zachować ostrożność stosując miejscowo dorzolamid u takich pacjentów.

Odwarstwienie błony naczyniowej

Po podaniu leków ograniczających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu lub acetazolamidu) i filtracji obserwowano odwarstwienie błony naczyniowej.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki okulistyczne zawierające beta-adrenolityki mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-agonistyczne np. adrenaliny. Jeżeli pacjent przyjmuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów po długotrwałym leczeniu obserwowano zmniejszoną wrażliwość na tymololu maleinian podawany do oczu. Jednak w badaniach klinicznych, w których obserwowano 164 osoby przez co najmniej

trzy lata, nie stwierdzono istotnej różnicy w średniej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego po wstępnej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Produkt leczniczy Oftidorix zawiera benzalkoniowy chlorek jako substancję konserwującą, który może powodować podrażnienie oka. Benzalkoniowy chlorek powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Przed podaniem produktu leczniczego należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie dopiero po co najmniej 15 minutach.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Specjalne badania lekowych interakcji z roztworem dorzolamid + tymolol krople do oczu nie były wykonywane.

W badaniach klinicznych roztwór dorzolamid + tymolol krople do oczu badano wraz z następującymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo, nie stwierdzając niepożądanych interakcji: inhibitory IKA (ang. ACE), antagoniści kanału wapniowego, leki moczopędne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym aspiryna, oraz hormony (np. estrogen, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość addytywnych działań powodujących wystąpienie niedociśnienia tętniczego i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego podawania leków beta-adrenolitycznych w postaci roztworu z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami beta-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, lekami narkotycznymi, inhibitorami MAO i guanetydyną.

Stwierdzono nasilenie ogólnoustrojowego zahamowania receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszona częstotliwość rytmu serca, depresja) podczas leczenia skojarzonego inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyny, paroksetyny)) i tymololem.

Dorzolamid będący składnikiem produktu leczniczego Oftidorix jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i chociaż podaje się go miejscowo, ulega on wchłanianiu ogólnoustrojowemu. W badaniach klinicznych stosowanie roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku nie wiązało się z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak stwierdzano takie zaburzenia podczas doustnego podawania inhibitorów anhydrazy węglanowej i powodowały one, w pewnych przypadkach, interakcje z innymi lekami (np. toksyczność związana z leczeniem salicylanami w dużych dawkach). Dlatego też należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich interakcji u pacjentów przyjmuj ących produkt leczniczy Oftidorix.

Czasami obserwowano rozszerzenie źrenicy po równoczesnym podaniu okulistycznych beta-adrenolityków w postaci roztworu i adrenaliny (epinefryny).

Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych.

Doustne leki beta-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie tętnicze „z odbicia”, które może występować po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu leczniczego Oftidorix w czasie ciąży.

Dorzolamid

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania w czasie ciąży. U królików, otrzymujących dorzolamid w dawkach toksycznych dla matki, wykazał działanie teratogenne.

Tymolol

Dane dotyczące stosowania tymololu u kobiet w ciąży są niewystarczające. O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, tymololu nie należy stosować podczas ciąży. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

Badania epidemiologiczne nie potwierdziły wpływu na powstawanie wad rozwojowych u płodu, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu w przypadku podawania beta-andrenolityków drogą doustną. Ponadto w przypadku podawania beta- andrenolityków przed porodem u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy zablokowania receptorów beta (np. bradykardię, niedoci śnienie, niewydolność oddechową i hipoglikemię).

Jeżeli produkt leczniczy Oftidorix jest stosowany aż do porodu, stan noworodka powinien być dokładnie monitorowany przez pierwsze dni życia.

Laktacja

Brak informacji dotyczących wydzielania dorzolamidu do mleka kobiecego. U karmiących samic szczurów otrzymuj ących dorzolamid zaobserwowano zmniejszenie przyrostu masy ciała u potomstwa.

Beta-adrenolityki są wydzielane z mlekiem matki. Przy stosowaniu tymololu w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu mało prawdopodobne jest jednak wydzielenie z mlekiem dostatecznej ilości leku do wywołania u dziecka klinicznych objawów zablokowania receptorów beta. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak zaburzenia ostrości widzenia, mogą u niektórych pacjentów zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych specyficznych dla roztworu dorzolamid + tymolol; ograniczały się one do tych stwierdzanych wcześniej przy stosowaniu dorzolamidu chlorowodorku i (lub) tymololu maleinianu. Ogólnie, częste działania niepożądane były łagodne i nie powodowały przerwania leczenia.

Badane kliniczne z zastosowaniem roztworu dorzolamid+ tymolol krople do oczu prowadzone były z udziałem 1035 osób. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie roztworu dorzolamid+ tymolol krople do oczu z powodu miejscowych działań niepożądanych ze strony oka, około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało leczenie z powodu miejscowych działań niepożądanych sugeruj ących alergię lub nadwrażliwość (takie jak zapalenie powiek i zapalenie spojówek).

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy Oftidorix ulega absorpcji ogólnoustrojowej. Może to być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym. Poniżej wymienione działania niepożądane zawierają działania zaobserwowane w klasie ocznych beta-adrenolityków.

Dodatkowe działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu ocznych beta-adrenolityków i mogących potencjalnie wystąpić po podaniu produktu leczniczego Oftidorix.

[bardzo często: (> 1/10), często: (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często: (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000). Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).]

Zaburzenia układu immunologicznego Roztwór do oczu dorzolamidu + tymololu

Rzadko: przedmiotowe i podmiotowe objawy reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja, rzadko skurcz oskrzeli.

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Nieznane: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Metabolism and nutrition disorders:

Roztwór do oczu tymololu maleinian Nieznane: hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorek

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Często: ból głowy *

Niezbyt często: zawroty głowy*, omdlenie*

Rzadko: parestezje*, nasilenie objawów i wystąpienie miastenii (myasthenia gravis), , epizod naczyniowo-mózgowy*, miejscowe niedotlenienie tkanki mózgowej

Zaburzenia psychiczne

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Nieznane: depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary nocne*, utrata pamięci Zaburzenia oka

Roztwór do oczu dorzolamidu + tymololu Bardzo często: uczucie pieczenia i szczypania

Często: nastrzyknięcie spojówkowe, zaburzenie ostrości widzenia, nadżerka rogówki, uczucie swędzenia w oku, łzawienie

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, tworzenie się strupów na powiekach*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po odstawieniu leku), obrzęk rogówki*, obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia gałki ocznej (np. uczucie pieczenia, szczypania, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), w tym zapalenie powiek*, zapalenie rogówki*, zmniejszona wrażliwość rogówki oraz suchość gałki ocznej*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę)

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych) (patrz punkt 4.4)*

Nieznana: nadżerka rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Roztwór do oczu tymololu maleinian Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Niezbyt często: bradykardia*,

Rzadko: bóle w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, blok przedsionkowo-komorowy , zatrzymanie czynności serca*

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: niedociśnienie, chromanie, zespół Raynauda, zimne dłonie i stopy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Roztwór do oczu dorzolamidu + tymololu Często: zapalenie zatok

Rzadko: duszność, niewydolność oddechowa, zapalenie błony śluzowej nosa

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorek Rzadko: krwawienie z nosa*

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (głównie u osób wcześniej występującą chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Roztwór do oczu skojarzenia dorzolamidu i tymololu Bardzo często: zaburzenia smaku

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorek Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej*

Roztwór do oczu tymololu maleinian Niezbyt często: nudności*, niestrawność*

Rzadko: biegunka, suchość jamy ustnej*

Nieznana: zaburzenie smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Roztwór do oczu dorzolamidu + tymololu Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorek

Rzadko: wysypka*

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Nieznana: wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy Nieznana: ból mięśniowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Roztwór do oczu dorzolamidu + tymololu Niezbyt często: kamica układu moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Rzadko: zmniejszenie popędu płciowego*, choroba Peyroniego* Nieznana: zaburzenia seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorek Często: astenia/zmęczenie*

Roztwór do oczu tymololu maleinian

Niezbyt często: astenia/zmęczenie*

*Działania niepożądane obserwowano także przy stosowaniu roztworu do oczu dorzolamidu + tymololu po wprowadzeniu do obrotu.

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych stosowanie roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu nie wiązało się z istotnymi klinicznie zaburzeniami elektrolitowymi.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu ludzi poprzez przypadkowe lub celowe połknięcie produktu leczniczego.

Istnieją doniesienia o nieumyślnym przedawkowaniu roztworu do oczu tymololu maleinianu skutkującym działaniami ogólnoustrojowymi podobnymi do tych, które obserwowano podczas ogólnoustrojowego podawania leków beta-adrenolitycznych, takich jak zawroty głowy, ból głowy, duszność, bradykardia, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Najczęstszymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi, jakich można spodziewać się przy przedawkowaniu dorzolamidu, są zaburzenia elektrolitowe, kwasica i ewentualnie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące przedawkowania dorzolamidu chlorowodorku u ludzi poprzez przypadkowe lub celowe połknięcie. Po spożyciu stwierdzano senność. Przy podaniu miejscowym zgłaszano: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, męczliwość, koszmary senne i dysfagię.

Leczenie powinno być objawowe i wspomagające. Należy monitorować stężenie elektrolitów w osoczu (zwłaszcza potasu) i pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę, beta-adrenolityki, tymolol, połączenia.

Kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu zawiera dwa składniki: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Oba te składniki obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, lecz różnią się mechanizmami działania.

Dorzolamidu chlorowodorek jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, prawdopodobnie poprzez zwolnienie szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych z wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym środkiem blokującym receptory beta-adrenergiczne. Nie ustalono jeszcze dokładnego mechanizmu obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego przez tymololu maleinian, chociaż badania z zastosowaniem fluoresceiny oraz badania tonograficzne wskazują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem wytwarzania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano również nieznaczne ułatwienie odpływu cieczy. Połączone działanie obu tych środków powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z każdym składnikiem podawanym osobno.

Po podaniu miejscowym, roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, związane lub niezwiązane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia typowego dla jaskry.

Roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe bez częstych działań niepożądanych leków zwężających źrenicę, takich jak ślepota nocna, skurcz akomodacyjny i zwężenie źrenicy.

Działania farmakodynamiczne

Działanie kliniczne Dorośli

Przeprowadzono badania kliniczne trwaj ące do 15 miesięcy w celu porównania działania obniżaj ącego ciśnienie wewnątrzgałkowe roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu podawanego dwa razy na dobę (rano i wieczorem) z 0,5% tymololem i 2,0% dorzolamidem podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których leczenie skojarzone uznano w tych badaniach za właściwe. Byli to zarówno pacjenci nieleczeni, jak i osoby, u których nie uzyskano właściwej kontroli podczas monoterapii tymololem. Przed włączeniem do badania, większość pacjentów leczono miejscowo lekiem beta-adrenolitycznym w monoterapii. W analizie połączonych wyników badań, działanie zmniejszaj ące ciśnienie wewnątrzgałkowe roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu stosowanego dwa razy na dobę było większe, niż stosowanego w monoterapii 2% dorzolamidu trzy razy na dobę lub 0,5% tymololu stosowanego dwa razy na dobę. Działanie zmniejszajace ciśnienie wewnątrzgałkowe roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu stosowanego dwa razy na dobę było takie samo, jak przy leczeniu skojarzonym dorzolamidem stosowanym dwa razy na dobę i tymololem stosowanym dwa razy na dobę. Wykazano działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu stosowanego dwa razy na dobę podczas pomiarów o różnych porach dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa 2% roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 dzieci w wieku poniżej 6 lat i w wieku powyżej bądź równym 2 lata, z niewłaściwą kontrolą ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymało w fazie otwartej badania roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu. Nie ustalono skuteczności u tych pacjentów. W tej małej grupie pacjentów, roztwór dorzolamidu + tymololu krople do oczu podawany dwa razy na dobę był ogólnie dobrze tolerowany, przy czym 19 pacjentów zakończyło okres badania i 11 pacjentów przerwało badanie z powodu zabiegu chirurgicznego, zmiany leku lub innych przyczyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek

Inaczej niż w przypadku doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podawanie dorzolamidu chlorowodorku pozwala na bezpośrednie działanie leku w oku w znacznie mniejszych dawkach, a zatem z mniejszą ekspozycją ogólnoustrojową. W badaniach klinicznych skutkowało to zmniejszeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej ani bez zmian stężenia elektrolitów charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Podczas podania miejscowego, dorzolamid przenika do krążenia ogólnoustrojowego. W celu oceny możliwości ogólnoustrojowego hamowania anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitu w erytrocytach i osoczu oraz zahamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Dorzolamid ulega kumulacji w czerwonych krwinkach w trakcie długotrwałego stosowania w wyniku wybiórczego wiązania się z anhydrazy węglanową II, podczas gdy w osoczu utrzymuje się bardzo małe stężenie wolnego leku. Lek macierzysty posiada jeden metabolit N-deetylowy, który wykazuje słabsze od leku macierzystego działanie hamujące anhydrazę węglanową II oraz jest inhibitorem mniej aktywnego izoenzymu anhydrazy węglanowej I. Metabolit także ulega kumulacji w erytrocytach, gdzie wiąże się przede wszystkim z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (w około 33%). Dorzolamid wydalany jest głównie w postaci niezmienionej z moczem; z moczem również wydalany jest jego metabolit. Po zakończeniu leczenia wypłukanie dorzolamidu z erytrocytów zachodzi w sposób nieliniowy, co skutkuje na początku nagłym zmniejszeniem stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji, z okresem półtrwania około 4 miesięcy.

Podczas doustnego podawania dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym leczeniu miejscowym do oka, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym w osoczu praktycznie nie było wolnego leku ani jego metabolitu; hamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze, niż założono, że jest to konieczne dla farmakologicznego wpływu na czynność nerek lub oddychanie. Podobne parametry farmakokinetyczne obserwowano po przewlekłym miejscowym podawaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych osób w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 mililitrów/min) stężenie metabolitu w erytrocytach było większe, lecz nie wiązały się z tym szczególne różnice w hamowaniu anhydrazy węglanowej lub istotne klinicznie działania niepożądane.

Tymololu maleinian

W badaniu oceniającym stężenie leku w osoczu u sześciu osób, określono ekspozycję ogólnoustrojową na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu do oczu maleinianu tymololu dwa razy na dobę. Najwyższe średnie stężenie w osoczu po dawce porannej wynosiło 0,46 ng/ml, a po dawce popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do narządu wzroku oraz bezpieczeństwa ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze określony.

Dorzolamid

U królików, którym podano dorzolamid w dawkach toksycznych dla matek, w związku z kwasicą metaboliczną, obserwowano zniekształcenia kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych ze strony oka u zwierząt, którym miejscowo podawano roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu lub jednocześnie podawano dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinia. Badania in vitro i in vivo każdego ze składników nie wykazały działań mutagennych. Dlatego też nie jest spodziewane istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu terapeutycznych dawek roztworu dorzolamidu + tymololu krople do oczu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian (E 331)

Sodu wodorotlenek (E 524) (do dostosowania pH)

Benzalkoniowy chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała, nieprzezroczysta butelka z polietylenu średniej gęstości ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza z LDPE oraz zakrętką z HDPE zabezpieczoną z pierścieniem gwarancyjnym, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml każda.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18243

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.03.2012

13

Oftidorix