+ iMeds.pl

Oftophenazol (5 mg + 0,25 mg)/mlUlotka Oftophenazol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OFTOPHENAZOL (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Oftophenazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftophenazol

3.    Jak stosować lek Oftophenazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oftophenazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oftophenazol i w jakim celu się go stosuje

Oftophenazol jest lekiem złożonym, zawierającym w swoim składzie dwie substancje czynne antazolinę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne). Lek usuwa miejscowe objawy zapalne spojówek (zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie), zwłaszcza jeśli ich przyczyną jest uczulenie.

Oftophenazol stosuje się:

-    w ostrych stanach zapalnych spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu;

-    w podrażnieniu spojówek spowodowanym stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftophenazol

Kiedy nie stosować leku Oftophenazol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny siarczan oraz nafazoliny azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oczach);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne (grupa leków, do których należy nafazolina).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftophenazol należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

-    Leku nie należy stosować w przypadku przewlekłego zapalenia spojówek. Może on być stosowany krótko w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia spojówek.

-    Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek,

ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także powstania trwałych zmian w nabłonku oka.

Lek Oftophenazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do grupy tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegilina) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina, amitryptylina).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

U kobiet karmiących piersią Oftophenazol wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może zaburzać zdolność widzenia i dlatego należy go stosować ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Lek Oftophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek

Oftophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien porozumieć się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

3. Jak stosować lek Oftophenazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat:

1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.

Bez zalecenia lekarza, leku nie należy stosować dłużej niż przez 3-5 dni.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Po zakropleniu leku Oftophenazol należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7. Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8. Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftophenazol

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do oka. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, a nawet śpiączki.

Przypadkowe wypicie zawartości butelki może wyjątkowo spowodować nagłe obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Oftophenazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują przemijające objawy, takie jak:

-    pieczenie,

-    świąd,

-    przekrwienie spojówki,

-    zaburzenia widzenia.

Rzadko mogą wystąpić:

-    senność,

-    ospałość,

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego,

-    bóle i zawroty głowy,

-    nudności,

-    ból oka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oftophenazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oftophenazol

-    Substancjami czynnymi leku są antazoliny siarczan i nafazoliny azotan. 1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu.

-    Pozostałe składniki to: kwas borowy; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oftophenazol i co zawiera opakowanie

Oftophenazol to sterylne krople do oczu, w postaci bezbarwnego lub lekko żółtego, przezroczystego płynu.

Opakowanie zawiera 2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Oftophenazol

Charakterystyka Oftophenazol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OFTOPHENAZOL, (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera jako substancje czynne:

5 mg antazoliny siarczanu (Antazolini sulfas) oraz 0,25 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Bezbarwny lub lekko żółty, przezroczysty płyn

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Ostre stany zapalne spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu.

-    Podrażnienia spojówek spowodowane stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Sposób podawania Podanie do oka.

Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Po zakropleniu leku należy delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu należy delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na antazoliny siarczan lub nafazoliny azotan lub na substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Jaskra z wąskim kątem

-    Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem spojówek, lek należy stosować krótkotrwale i tylko w przypadku zaostrzenia objawów.

Stosowanie produktu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 godziny jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia’, prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku.

Produkt leczniczy Oftophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek jako środek konserwujący, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku, należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania czynnych składników produktu do mleka kobiecego. Stosowanie produktu u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt może przemijaj ąco upośledzać zdolność widzenia i dlatego powinien być stosowany ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługuj ących maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Zwykle występują przemijające objawy dotyczące spojówki: pieczenie, świąd, zaburzenia widzenia oraz przekrwienie spojówki.

Rzadko występują senność, ospałość, zwiększenie ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, nudności, ból oka.

Brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian są wskazaniem do odstawienia leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do oka. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie produktu u dzieci, lub przypadkowe spożycie doustne, może prowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii, a nawet śpiączki oraz długotrwałego rozszerzenia źrenicy. Nafazolina może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, tachykardię.

Należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne; sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie; nafazolina w połączeniach Kod ATC: S01GA51

Oftophenazol jest lekiem złożonym zawierającym w swym składzie substancję przeciwhistaminową -antazolinę i a-adrenomimetyk - nafazolinę.

Antazolina jest antagonistą receptora H1 I generacji. Poprzez konkurencyjne blokowanie receptora histaminowego H1 hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych.

Nafazolina pobudza naczyniowe receptory a-adrenergiczne; zastosowana miejscowo obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne spojówki i likwiduje objawy związane ze stanem zapalnym.

Skojarzenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania prowadzi do usuwania miejscowych objawów zapalnych spojówek, takich jak świąd, ból, pieczenie, łzawienie itp., zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pełne miejscowe działanie nafazoliny ujawnia się już w 5 minucie po zastosowaniu miejscowym. Działanie utrzymuje się do 6-8 godzin.

Nafazolina może być wchłaniana z błon śluzowych, powodując objawy ogólne, chociaż działanie takie u osób dorosłych po podaniu do worka spojówkowego jest mało prawdopodobne. Reakcje ogólne pojawiają się głównie u pacjentów w podeszłym wieku i u małych dzieci.

Wystąpienie ogólnych działań antazoliny jest bardzo mało prawdopodobne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne (niekliniczne), uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek, roztwór Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niezgodności fizyczne i chemiczne nieznane

6.3    Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa w tekturowym pudełku 2 butelki po 5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Tylko do stosowania miejscowego do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0936

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.12.1972 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.10.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Oftophenazol