+ iMeds.pl

Oilatum plus (60 mg + 20 mg + 525 mg)/gUlotka Oilatum plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oilatum Plus

(525 mg + 60 mg + 20 mg)/g, roztwór do kąpieli (Paraffinum perliąuidum + Benzalkonii chloridum + Triclosanum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus

3.    Jak stosować lek Oilatum Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oilatum Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek Oilatum Plus ma postać roztworu do kąpieli. Zawiera substancje czynne: parafinę ciekłą, chlorek benzalkoniowy i triklosan.

Chlorek benzalkoniowy i triklosan są lekami przeciwbakteryjnymi. Działają na gronkowca złocistego, który jest uważany za główną przyczynę zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Parafina ciekła tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, co zapobiega nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry, zapewniając jej odpowiednią wilgotność i natłuszczenie. Ponadto parafina ciekła jest stosowana jako środek zmiękczający w wypryskowych chorobach skóry.

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus stosuje się w leczeniu i profilaktyce zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Oilatum Plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus Kiedy nie stosować leku Oilatum Plus

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - parafinę ciekłą, chlorek benzalkoniowy, triklosan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione punkcie 6),

•    u dzieci poniżej 6. miesiąca życia,

•    doustnie.

W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy się skontaktować z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oilatum Plus należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Chronić oczy przed kontaktem z nierozcieńczonym lekiem. Jeśli nierozcieńczony lek dostanie się do oka, może wystąpić zaczerwienienie i łzawienie. Oczy należy wtedy przepłukiwać czystą wodą mniej więcej przez 15 minut. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się, należy się zgłosić do okulisty.

Stosując lek Oilatum Plus, należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Leku Oilatum Plus nie należy stosować z mydłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli pojawi się wysypka w trakcie stosowania leku przy właściwym jego rozcieńczeniu, należy zaprzestać stosowania leku Oilatum Plus.

Jeśli zastosuje się nierozcieńczony lek Oilatum Plus na skórę, może to spowodować podrażnienie w miejscu zastosowania lub reakcje nadwrażliwości, takie jak łuszczenie skóry, ból, pojawienie się pęcherzy, uszkodzenie chemiczne oraz martwica. W takim wypadku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Lek ten zawiera chlorek bezalkoniowy. Chlorek bezalkoniowy może powodować reakcje skórne.

Inne leki i Oilatum Plus

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wiadomo, czy składniki leku Oilatum Plus przenikają do mleka. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. W razie stosowania leku Oilatum Plus w okresie karmienia piersią należy pamiętać o dokładnym usunięciu pozostałości leku z piersi przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Oilatum Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum Plus należy stosować na skórę w postaci kąpieli leczniczej. Przed użyciem lek należy rozcieńczyć w wodzie. Lek jest skutecznym środkiem myjącym i nie należy go stosować z mydłem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się, jak opisano poniżej.

Kąpiele dla dorosłych

2 zakrętki leku Oilatum Plus dodać do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm i dokładnie wymieszać.

Kąpiele dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

1 ml leku Oilatum Plus (ilość pokrywającą dno zakrętki) dodać do wanienki napełnionej wodą i dokładnie wymieszać.

Pozostawać w kąpieli 10-15 minut, a następnie delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Kąpiel stosować raz na dobę.

W razie wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oilatum Plus

Lek Oilatum Plus jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę po rozcieńczeniu. Spożycie leku może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe z pienistymi wymiotami i biegunką, nadżerkę przełyku, martwicę oraz reakcje nadwrażliwości.

W razie spożycia nierozcieńczonego leku Oilatum Plus należy wypić 1 do 2 szklanek mleka lub wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie wypicia większej ilości leku należy zażyć węgiel aktywowany i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może być potrzebna hospitalizacja.

Stosowanie leku Oilatum Plus częściej niż jest to potrzebne może spowodować podrażnienie skóry i wysypkę (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane)

Pominięcie zastosowania leku Oilatum Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oilatum Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Oilatum Plus może wystąpić podrażnienie w miejscu zastosowania leku, włącznie z:

•    łuszczeniem się skóry,

•    wysypką,

•    zapaleniem skóry,

•    zaczerwienieniem,

•    świądem i uczuciem pieczenia skóry.

Może wystąpić nadwrażliwość w miejscu zastosowania.

W razie objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Oilatum Plus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum Plus roztwór do kąpieli

•    Substancjami czynnymi leku są: parafina ciekła lekka 525 mg, chlorek benzalkoniowy 60 mg, triklosan 20 mg;

•    Pozostałe składniki to: acetylowane alkohole lanoliny, palmitynian izopropylu, alkohol oleinowy, eter polioksyetylenolaurylowy.

Jak wygląda lek Oilatum Plus i co zawiera opakowanie

Butelka z nakrętką zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml roztworu do kąpieli, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki :

Oilatum Plus

Charakterystyka Oilatum plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oilatum Plus

(525 mg + 60 mg + 20 mg)/g, roztwór do kąpieli

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu do kąpieli zawiera 525 mg parafiny ciekłej lekkiej (Paraffinum perliquidum), 60 mg chlorku benzalkoniowego (Benzalkonii chloridum) i 20 mg triklosanu (Triclosanum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do kąpieli

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Oilatum Plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Kąpiele dla dorosłych

2 zakrętki roztworu do kąpieli Oilatum Plus dodać do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm i dokładnie wymieszać.

Kąpiele dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

1 ml roztworu do kąpieli Oilatum Plus (ilość pokrywającą dno zakrętki) dodać do wanienki napełnionej wodą i dokładnie wymieszać.

Pozostawać w kąpieli 10-15 minut, a następnie delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem.

Kąpiel stosować raz na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki Oilatum Plus.

Sposób podania

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus jest przeznaczony do stosowania na skórę. Przed użyciem należy go rozcieńczyć w określonej ilości wody.

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus jest skutecznym środkiem myjącym i nie należy go stosować z mydłem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować roztworu do kąpieli Oilatum Plus:

•    w razie nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    u dzieci poniżej 6. miesiąca życia,

•    doustnie.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli pojawi się wysypka w trakcie stosowania roztworu do kąpieli Oilatum Plus we właściwym rozcieńczeniu, należy zaprzestać jego stosowania.

Chronić oczy przed kontaktem z nierozcieńczonym produktem leczniczym.

Jeśli nierozcieńczony roztwór do kąpieli Oilatum Plus dostanie się do oka, może wystąpić zaczerwienienie i łzawienie. Oczy należy wtedy przepłukiwać czystą wodą mniej więcej przez 15 minut. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się, należy zgłosić się do okulisty.

Pacjenta należy poinformować o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia się podczas kąpieli. Roztworu do kąpieli Oilatum Plus nie należy stosować z mydłem.

Nie należy stosować nierozcieńczonego roztworu do kąpieli Oilatum Plus na skórę. Jeśli zastosuje się nierozcieńczony roztwór do kąpieli Oilatum Plus na skórę, może to spowodować podrażnienie w miejscu podania lub reakcje nadwrażliwości, takie jak łuszczenie skóry, ból, pojawienie się pęcherzy, uszkodzenie chemiczne oraz martwica. W takim wypadku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie przewiduje się wpływu stosowania roztworu do kąpieli Oilatum Plus na ciążę, ze względu na jego niewielkie wchłanianie ogólne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy połączenie parafiny ciekłej, chlorku benzalkoniowego i triklosanu przenika do mleka matki. Ryzyko dla zdrowia noworodka jest niskie ze względu na niewielkie wchłanianie ogólne produktu leczniczego.

Należy poinformować pacjentkę o tym, że wszelkie pozostałości roztworu do kąpieli Oilatum Plus powinny być dokładnie zmyte z piersi przed rozpoczęciem karmienia.

Płodność

Nie ma danych opisujących wpływ stosowania roztworu do kąpieli Oilatum Plus na płodność.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej zależnie od układów i narządów i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100, >1/10), niezbyt często (>1/1000, >1/100), rzadko (>1/10 000, >1/1000) i bardzo rzadko (>1/10 000).

Dane po wprowadzeniu produktu do obrotu Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana: podrażnienie w miejscu podania, włącznie z łuszczeniem się skóry, rumień, wysypka, zapalenie skóry, zaczerwienienie, świąd i uczucie pieczenia skóry.

Zaburzenia układu odpornościowego

Nieznana: nadwrażliwość w miejscu podania.

4.9. Przedawkowanie

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus jest przeznaczony do stosowania na skórę tylko po rozcieńczeniu. Przypadkowe spożycie może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe z pienistymi wymiotami i biegunką, reakcje nadwrażliwości, nadżerkę przełyku oraz martwicę. Wymioty mogą spowodować wsysanie piany.

W razie przypadkowego spożycia nierozcieńczonego roztworu do kąpieli Oilatum Plus należy zastosować leczenie wskazane klinicznie. Pacjent powinien wypić 1-2 szklanki mleka lub wody. W przypadku wypicia większej ilości produktu leczniczego należy zastosować węgiel aktywowany i obserwować pacjenta w szpitalu.

Stosowanie roztworu do kąpieli Oilatum Plus częściej niż jest to zalecane może spowodować podrażnienie skóry i wysypkę (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne, inne preparaty keratolityczne i ochronne Kod ATC: D02AX

Po zastosowaniu na skórę działają substancje czynne roztworu do kąpieli Oilatum Plus.

Chlorek benzalkoniowy i triklosan są lekami przeciwbakteryjnymi działającymi na gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), który jest uważany za główną przyczynę zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Parafina ciekła tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, co zapobiega nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry, zapewniając jej odpowiednią wilgotność i natłuszczenie. Ponadto parafina ciekła jest stosowana jako środek zmiękczający w wypryskowych chorobach skóry.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Acetylowane alkohole lanoliny Palmitynian izopropylu Alkohol oleinowy Eter polioksyetylenolaurylowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa HDPE lub z chlorku poliwinylu z zakrętką, zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml roztworu do kąpieli, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu do kąpieli Oilatum Plus lub jego odpady należy usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 7793

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 27 lipiec 1998 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 lipiec 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Oilatum Plus