+ iMeds.pl

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/mlUlotka Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Oksaliplatyna medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oksaliplatyna medac

3.    Jak stosować lek Oksaliplatyna medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Oksaliplatyna medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oksaliplatyna medac i w jakim celu się go stosuje

Oksaliplatyna medac jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym platynę. Oksaliplatyna medac stosowana jest w leczeniu nowotworu jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitym usunięciu pierwotnego guza, raka jelita grubego i odbytu z przerzutami).

Oksaliplatyna medac stosowana jest w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi takimi, jak: 5-fluorouracyl i kwas folinowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oksaliplatyna medac Kiedy nie stosować leku Oksaliplatyna medac:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Oksaliplatyna medac;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli pacj ent ma zmniej szoną liczbę białych krwinek;

•    jeśli u pacjenta występowało wcześniej uczucie mrowienia i drętwienia palców rąk i (lub) stóp i pacjent ma problemy z wykonywaniem precyzyjnych czynności, takich jak zapinanie guzików;

•    jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja uczuleniowa na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna, cisplatyna;

•    u pacjentów z umiarkowanymi problemami z nerkami;

•    u pacjenta, u którego występuje drętwienie lub mrowienie palców u rąk lub nóg lub trudności z przełykaniem; objawy te mogą utrzymywać się przez okres 3 lat od zakończenia leczenia i mogą być nieodwracalne; lekarz prowadzący regularnie przeprowadzi badanie neurologiczne, w szczególności wtedy, gdy będą podawane także inne leki mające wpływ na układ nerwowy;

•    u pacjenta, u którego występują uporczywe lub o dużym nasileniu: biegunka, nudności i wymioty;

•    u pacjenta, u którego występuje ból warg lub owrzodzenie jamy ustnej;

•    u pacjenta, u którego występują nadmiernie siniaki, krwawienie lub objawy zakażenia takie, jak ból gardła i wysoka temperatura; ze względu na to, że oksaliplatyna może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, lekarz prowadzący zleci regularne badania krwi;

•    u pacjenta u którego występują niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego takie, jak suchy kaszel, trudności z oddychaniem lub trzeszczenia;

•    jeżeli pacjent jest leczony także 5-fluorouracylem, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia biegunki, wymiotów, bólu ust i nieprawidłowych wyników badania krwi;

•    jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort w pobliżu lub miejscu wstrzyknięcia podczas wlewu (możliwy wyciek do otaczających tkanek).

Inne leki i Oksaliplatyna medac

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować oraz które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W trakcie leczenia oksaliplatyną pacjentka nie może zajść w ciążę i dlatego należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, musi natychmiast poinformować o tym lekarza.

Skuteczne metody antykoncepcji należy stosować także po zakończeniu terapii przez 4 miesiące u kobiet i 6 miesięcy u mężczyzn.

Nie wolno karmić piersią w trakcie leczenia oksaliplatyną.

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna. Należy pouczyć mężczyzn leczonych oksaliplatyną o konieczności stosowania przez nich metod zapobiegających zapłodnieniu w czasie leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Zaleca się przechowanie nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie oksaliplatyny związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych wpływających na sposób chodzenia i utrzymanie równowagi, co może mieć łagodny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Oksaliplatyna medac

Oksaliplatyna medac stosowana jest tylko u dorosłych pacjentów.

Oksaliplatyna medac przepisywana jest przez onkologa, specjalistę w leczeniu raka. Leczenie odbywa się pod nadzorem lekarza.

Oksaliplatyna medac podawana jest w postaci wlewu dożylnego (kroplówki) trwającej 2 do 6 godzin. Wlew przygotowuje się rozpuszczając proszek w wodzie do wstrzykiwań lub 5% roztworze glukozy. Następnie tak otrzymany roztwór rozcieńczany jest 5% roztworem glukozy.

Oksaliplatyna medac jest przygotowywana przez odpowiedni personel medyczny.

Dawka leku Oksaliplatyna medac wyliczana jest w oparciu o powierzchnię ciała pacjenta, a powierzchnia wyliczana jest na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Zazwyczaj dawka dla dorosłych, także dla osób w podeszłym wieku, wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała, podawana jest na dwa tygodnie przed podaniem wlewów z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Dawka, jaką otrzyma pacjent, będzie również zależeć od wyników analizy krwi, oraz tego, czy u pacjenta wystąpiły poprzednio objawy niepożądane po podaniu leku Oksaliplatyna medac.

Czas leczenia będzie ustalony przez lekarza.

Leczenie będzie trwać maksymalnie 6 miesięcy, jeżeli zostało rozpoczęte po całkowitym usunięciu guza nowotworowego.

Lekarz ustali, czy dawka została odpowiednio dobrana do stanu zdrowia. W przypadku przedawkowania mogą nasilić się działania niepożądane. Lekarz zastosuje leczenie objawów niepożądanych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Oksaliplatyna medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli pacjent odczuwa, że wystąpiły objawy niepożądane, należy o nich koniecznie poinformować lekarza przed rozpoczęciem następnej terapii.

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu:

•    uporczywej lub o dużym nasileniu: biegunki i wymiotów;

•    zapalenia jamy ustnej lub śluzówek (owrzodzeń warg lub jamy ustnej);

•    obrzęku twarzy, ust, jamy ustnej i gardła;

•    niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego takich, jak suchy kaszel, trudności z oddychaniem lub trzeszczenia;

•    trudności z przełykaniem;

•    drętwienia lub mrowienia palców u rąk lub nóg;

•    nasilonego zmęczenia;

•    nadmiernych siniaków lub krwawień;

•    objawów zakażenia takich, jak ból    gardła i wysoka temperatura;

•    dyskomfortu w pobliżu lub miejscu wstrzyknięcia podczas wlewu.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów) mogą wystąpić:

•    Zaburzenia układu nerwowego, które mogą prowadzić do osłabienia, zdrętwienia lub mrowienia palców rąk i nóg, wokół ust lub w gardle, wywołując czasami skurcz gardła. Może być to powodowane przez ekspozycję na zimno np. podczas otwarcia lodówki lub picia zimnych napojów. Może to utrudniać wykonywanie precyzyjnych czynności np. zapinanie guzików.

W większości przypadków objawy te ustępują całkowicie, ale mogą się także utrzymywać po zakończeniu terapii.

•    Niektóre osoby mogą odczuwać mrowienie ramion lub tułowia podczas zginania szyi.

•    Oksaliplatyna może czasami powodować nieprzyjemne odczucia w gardle, szczególnie podczas przełykania, a także powodować uczucie skróconego oddechu. Objawy te, jeżeli występują, pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia wlewu i mogą być powodowane przez ekspozycję na zimno. Chociaż objawy te są nieprzyjemne, nie trwają długo i zwykle nie wymagają leczenia. Skurcz szczęki, zmiany czucia w języku mogą powodować zaburzenia mowy i odczucie ucisku w klatce piersiowej. Lekarz może zdecydować o zmianie sposobu leczenia.

•    Zaburzenia smaku.

•    Ból głowy.

•    Objawy zakażenia takie, jak ból gardła i    wysoka temperatura.

•    Zmniejszona liczba białych krwinek,    co    może powodować zwiększone ryzyko zakażenia.

•    Zmniejszona liczba czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry, osłabienie i duszność.

•    Zmniejszona liczba płytek krwi, co może powodować krwawienia lub siniaki.

Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia lekarz pobierze próbkę krwi, aby

sprawdzić czy pacjent ma wystarczającą liczbę krwinek.

•    Krwawienia z nosa.

•    Reakcje uczuleniowe - wysypka skórna połączona ze swędzeniem skóry, obrzęk rąk, stóp, stawów skokowych, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (może to powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu) oraz odczucie omdlenia.

•    Skrócenie oddechu, kaszel.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu.

•    Nudności, wymioty - lekarz przepisze lek przeciwwymiotny, który może być stosowany zapobiegawczo przed leczeniem oraz po zakończeniu terapii.

•    Biegunka, jeżeli pacjent ma uporczywe lub o dużym nasileniu wymioty lub biegunkę powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu zasięgnięcia porady.

•    Ból ust i warg, wrzody jamy ustnej.

•    Ból brzucha, zaparcia.

•    Zaburzenia skóry.

•    Wypadanie włosów.

•    Ból pleców.

•    Zmęczenie, utrata siły lub osłabienie, ból ciała.

•    Ból lub zaczerwienienie w miejscu lub okolicy podania leku podczas wlewu.

•    Gorączka.

•    Zwiększenie masy ciała.

•    Nieprawidłowe stężenie glukozy (cukru) we krwi, tzn. zbyt wysoki poziom, który może powodować zwiększone pragnienie, suchość ust lub częstsze oddawanie moczu.

•    Małe stężenie potasu we krwi, które może powodować zaburzenia rytmu serca.

•    Nieprawidłowe stężenie sodu we krwi, tzn. niski poziom sodu, który może powodować zmęczenie i znużenie, drganie mięśni, napady drgawkowe lub śpiączkę.

•    Nieprawidłowe wyniki badania krwi, które mogą wskazywać na zmienioną czynność wątroby (zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, stężenia bilirubiny, LDH i aktywności enzymów wątrobowych).

Często (u mniej niż 1 na 10 lecz więcej niż 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić:

•    Zmniejszenie liczby specjalnych rodzajów krwinek białych, któremu mogą towarzyszyć gorączka i (lub) ogólne zakażenie.

•    Odwodnienie.

•    Depresja.

•    Trudności ze spaniem.

•    Zawroty głowy.

•    Zapalenie nerwów ruchowych powodujące skurcz mięśni, kurcze, utratę odruchów.

•    Sztywność karku, światłowstręt i ból głowy.

•    Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

•    Zaburzenia krwawienia, obecność krwi w moczu i kale.

•    Skrzepy krwi zazwyczaj w nogach, powodujące ból, swędzenie i zaczerwienienie.

•    Skrzepy krwi w płucach mogące powodować ból w klatce piersiowej i duszność.

•    Wyciek z nosa.

•    Zakażenia górnych dróg oddechowych.

•    Uderzenia krwi do głowy.

•    Ból w klatce piersiowej, czkawka.

•    Niestrawność i zgaga.

•    Zmniejszenie masy ciała.

•    Złuszczanie skóry, wysypka, zwiększenie potliwości, zaburzenia paznokci.

•    Bóle stawów, bóle kości.

•    Bolesność podczas oddawania moczu i zmiana częstości oddawania moczu.

•    Nieprawidłowe wyniki badania krwi, które mogą wskazywać na zmienioną czynność nerek (np. zwiększenie stężenie kreatyniny).

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 lecz więcej niż 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić:

•    Nerwowość.

•    Problemy ze słuchem.

•    Niedrożność jelit.

•    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 lecz więcej niż 1 na 10000 pacjentów) mogą wystąpić:

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi w wyniku reakcji alergicznej.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek spowodowane rozpadem komórek.

•    Niewyraźna mowa

•    Przemijające zmniejszenie    ostrości widzenia,    zaburzenia pola widzenia.

•    Głuchota.

•    Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, trudności z oddychaniem, bliznowacenie w płucach, co może być przyczyną skrócenia oddechu.

•    Zapalenie jelita grubego powodujące ból brzucha lub biegunkę, w tym ciężkie zakażenie bakteryjne (Clostridium difficile).

•    Zapalenie nerwu wzrokowego.

•    Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (typowe objawy to bóle głowy, zawroty głowy, drgawki i zaburzenia widzenia).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów) mogą wystąpić:

•    Zapalenie trzustki.

•    Choroba wątroby, która będzie obserwowana przez lekarza.

•    Zmiany czynności nerek, niewydolność nerek.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Oksaliplatyna medac nie powinna wchodzić w kontakt z oczami czy skórą. Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozlania leku, należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

5. Jak przechowywać Oksaliplatyna medac

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Stężony roztwór po rekonstytucji w oryginalnej fiolce :

Stężony roztwór po rekonstytucji należy natychmiast rozcieńczyć.

Roztwór do wlewów po rozcieńczeniu:

Po rekonstytucji roztwór rozcieńczony w 5% roztworze glukozy i przechowywany w temperaturze 2°C do 8°C zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć.

Jeżeli przygotowany roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania spoczywa na użytkowniku, przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oksaliplatyna medac

Substancją czynną leku jest oksaliplatyna.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 10 ml rozpuszczalnika. Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 20 ml rozpuszczalnika. Fiolka 150 mg: każda fiolka zawiera 150 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 30 ml rozpuszczalnika.

1 ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Inne składniki leku to laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Oksaliplatyna medac i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Każda fiolka zawiera biały lub białawy proszek do sporządzania roztworu do infuzji zawierający 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe po jednej (1) fiolce.

Lek Oksaliplatyna medac musi być rozpuszczony do postaci roztworu, zanim może być podany do żyły.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwórca:

medac


Podmiot odpowiedzialny

medac

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Cypr

Republika Czeska

Estonia

Finlandia

Niemcy

Węgry

Irlandia

Litwa

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Słowacka

Szwecja


Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehalndtstarsse 3 D-20354 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 / 4103 / 8006-0 Faks: +49 / 4103 / 8006-100


Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehalndtstarsse 3,

D-20354 Hamburg, Niemcy


Oxaliplatin medac 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Oč,akmAmívn medac 5 mg/ml KÓvrę yra Smkupa npoę śy^uap Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku Oksaliplatiin medac

Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Medoxa® 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatin medac 5 mg/ml por oldatos infúzióhoz Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion Oksaliplatina medac 5 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver til infusjonsv^ske, oppl0sning Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji Oxaliplatina medac

Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infúzny roztok Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning

Data ostatniej aktualizacji ulotki .

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie cytotoksycznych związków chemicznych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcja obchodzenia się z lekiem

Obchodzenie się z tym lekiem cytotoksycznym przez personel medyczny wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę użytkownika i jego otoczenia.

Przygotowywanie roztworów do wstrzykiwań produktów cytotoksycznych musi być wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel posiadający wiedzę na temat przygotowywanego produktu leczniczego, w warunkach zapewniających: ochronę środowiska, a w szczególności ochronę osób zajmujących się produktem zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej wyłącznie do tych czynności. W pomieszczeniach tych zabrania się palenia papierosów, picia napojów i spożywania posiłków.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie wyposażenie ochronne, w szczególności długi fartuch z rękawami, maskę ochroną, nakrycie głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne obszaru roboczego, oraz pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Wydaliny i wymiociny pacjentów muszą być traktowane z ostrożnością.

Kobiety w ciąży muszą być ostrzeżone aby unikały kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Każdy stłuczony czy uszkodzony pojemnik musi być traktowany z takimi samymi środkami ostrożności, jak skażone odpady. Skażone odpady powinny być spalone w odpowiednio oznakowanych sztywnych pojemnikach. Patrz dział „Usuwanie” poniżej.

Jeżeli proszek oksaliplatyny, roztwór po rekonstytucji lub roztwór do infuzji będzie miał kontakt ze skórą, należy natychmiast dokładnie spłukać skórę wodą.

Jeżeli proszek oksaliplatyny, roztwór po rekonstytucji lub roztwór do infuzji będzie miał kontakt z błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie spłukać miejsce kontaktu wodą.

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania

-    NIE stosować materiałów do wstrzykiwań lub infuzji zawierających aluminium.

-    NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.

-    Jako rozcieńczalnik można stosować jedynie 5% roztwór glukozy do wlewów (50 mg/ml).

-    NIE rekonstytuować ani nie rozcieńczać roztworem chlorku sodu lub roztworami zawierającymi chlorki.

-    NIE podawać pozanaczyniowo.

-    NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku lub butelce ani nie podawać jednocześnie w tym samym zestawie do infuzji.

-    NIE mieszać z lekami o odczynie zasadowym lub roztworami zasad, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą lub innymi lekami będącymi solami trometamolu. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (jako folinian wapnia lub folinian dwusodowy)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podaje się we wlewie dożylnym w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) w tym samym czasie co kwas folinowy we wlewie dożylnym w 5% roztworze glukozy, przez 2 do 6 godzin, stosując zestaw do wlewów w kształcie litery Y założony natychmiast przed rozpoczęciem wlewu. Nie należy łączyć tych obydwu leków w jednym worku. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i może być jedynie rozcieńczony izotonicznym roztworem 5% glukozy, nigdy nie roztworem o odczynie zasadowym lub chlorkiem sodu lub roztworem zawierającym chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatyna musi być zawsze podawana przed fluoropirymidynami - tzn. 5-fluorouracylem.

Po podaniu oksaliplatyny należy przemyć zestaw do wlewów a następnie podać 5-fluorouracyl. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leków podawanych jednocześnie z oksaliplatyną patrz Charakterystyki Produktu Leczniczego innych produktów.

Nie należy stosować roztworu po rekonstytucji, który wykazuje oznaki wytrącania osadu. Taki roztwór należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów (patrz niżej).

Rekonstytucja roztworu z proszku

Do rekonstytucji roztworu należy używać wody do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy (50 mg/ml):

-    Fiolka 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

-    Fiolka 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

-    Fiolka 150 mg: dodać 30 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

Skontrolować wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie klarowne roztwory bez cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć (patrz Usuwanie poniżej).

Rozcieńczenie przed infuzja.

Pobrać wymaganą ilość stężonego roztworu po rekonstytucji z fiolki lub fiolek, a następnie rozcieńczyć 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, tak aby stężenie oksaliplatyny nie było mniejsze niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml - zakres stężeń dla których udowodniono stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny. Podawać we wlewie dożylnym.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy przygotowany roztwór zachowuje właściwości chemiczne i fizyczne podczas przechowywania w temperaturze 2°C do 8°C przez 24 godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia tak przygotowany roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeżeli przygotowany roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania spoczywa na użytkowniku, przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C.

Skontrolować wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie klarowne roztwory bez cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć. NIGDY nie używać roztworu chlorku sodu, ani do rekonstytucji, ani do rozcieńczania.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do wlewów z zestawem do wlewów testowano z przykładowym zestawem z PCW.

Wlew

Podanie oksaliplatyny nie wymaga wcześniejszego nawodnienia. Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy w celu uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. W przypadku podawania oksaliplatyny z 5-fluorouracylem, wlew oksaliplatyny należy wykonać przed podaniem 5-fluorouracylu.

Usuwanie

Pozostałości produktu, jak również wszelkie materiały używane do rekonstytucji, rozcieńczania i podawania leku muszą być zniszczone zgodnie ze szpitalną procedurą dotyczącą leków cytotoksycznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących usuwania niebezpiecznych odpadów.

9

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Charakterystyka Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny (Oxaliplatinum).

Jeden ml stężonego roztworu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 10 ml rozpuszczalnika. Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 20 ml rozpuszczalnika. Fiolka 150 mg: każda fiolka zawiera 150 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 30 ml rozpuszczalnika.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały lub białawy proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Oksaliplatyna w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana do stosowania w:

•    leczeniu adiuwantowym III stadium (stopień Duke C) raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza;

•    leczeniu raka jelita grubego    i odbytnicy z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U OSÓB DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu adiuwantowym wynosi 85 mg/m2 pc. podawana dożylnie w dawkach powtarzanych co dwa tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/ m2 pc. podawana dożylnie w dawkach powtarzanych co dwa tygodnie.

Dawkowanie należy dostosować do tolerancji pacjenta na lek (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed podaniem fluoropirymidyn.

Oksaliplatyna podawana jest w postaci infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy w celu uzyskania stężenia w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,70 mg/ml. Stężenie 0,70 mg/ml jest najwyższym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej w celu uzyskania dawki 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatyna była głównie stosowana w skojarzeniu ze schematami leczenia opartymi na ciągłej infuzji 5-fluorouracylu. W przypadku dwutygodniowego cyklu leczenia, stosowano schematy 5-fluorouracylu obejmujące podawanie leku w bolusie i wlewie ciągłym.

Specjalne populacje

-    Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Oksaliplatyna nie była badana u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek leczenie może być rozpoczęte od normalnej zalecanej dawki (patrz punkt 4.4). Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek.

-    Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby:

W badaniach I fazy, do których włączono pacjentów z różnym zaburzeniem czynności wątroby, częstość i nasilenie zaburzeń czynności wątroby i dróg żółciowych zależy od stopnia zaawansowania choroby i zaburzenia czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia. Podczas badań klinicznych nie stosowano specjalnego dostosowania dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

-    Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaobserwowano zwiększenia ciężkiej toksyczności, gdy oksaliplatyna była stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. W związku z tym u pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby specjalnego dostosowania dawki.

Sposób podawania

Oksaliplatyna podawana jest w postaci wlewu dożylnego.

Podawanie oksaliplatyny nie powoduje konieczności dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy do stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podana we wlewie przez dojście centralne lub do żyły obwodowej w ciągu 2 do 6 godzin. Podanie oksalipatyny musi zawsze poprzedzać wlew 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia podawanie leku musi być natychmiast przerwane.

Przygotowywanie roztworów produktów cytotoksycznych do wstrzykiwań musi być wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel posiadający wiedzę na temat przygotowywanego produktu leczniczego, w warunkach zapewniających: integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę osób zajmujących się produktem zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej wyłącznie do tych czynności. W pomieszczeniach tych zabrania się palenia papierosów, picia napojów i spożywania posiłków.

Instrukcja przygotowania

Patrz punkt 6.6.

Przeciwwskazania

4.3


-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Karmienie piersią

-    Mielosupresja przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia, z liczbą neutrofilów < 2 x 109/l i (lub) liczbą płytek < 100 x 109/l

-    Obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych i podawać pod nadzorem onkologa posiadającego doświadczenie w tego typu leczeniu.

Z uwagi na ograniczone informacje na temat bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, przed podaniem leku należy rozważyć zagrożenia i korzyści dla konkretnego pacjenta. W takiej sytuacji należy dokładnie kontrolować czynność nerek, a dawkę dostosować w zależności od występujących objawów toksyczności.

Pacjenci z nadwrażliwością na związki platyny w wywiadzie powinni być obserwowani w kierunku objawów alergicznych. W przypadku reakcji typu anafilaktycznego na oksaliplatynę, infuzję należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Powtórne podanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane.

W przypadku wynaczynienia wlew dożylny oksaliplatyny należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie miejscowe leczenie objawowe.

Należy starannie monitorować pacjenta w kierunku neurologicznej toksyczności oksaliplatyny, zwłaszcza w przypadku podawania z innymi lekami o swoistej toksyczności neurologicznej. Przed każdym podaniem leku, i okresowo po jego podaniu, należy przeprowadzić badanie neurologiczne.

W przypadku pacjentów, u których dojdzie do ostrej dysestezji gardła i krtani (patrz punkt 4.8), podczas lub w ciągu kilku godzin po 2-godzinnym wlewie, następny wlew oksaliplatyny należy podawać przez 6 godzin.

Jeżeli wystąpią objawy neurologiczne (parestezje, dysestezje), należy zastosować jeden z poniższych schematów dostosowania dawki w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów:

-    jeżeli objawy trwają dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie przerzutów) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie adiuwantowe);

-    jeżeli parestezja bez zaburzenia czynnościowego utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, następną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie przerzutów) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie adiuwantowe);

-    jeżeli parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać;

-    jeżeli objawy ww. ustąpią po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie terapii.

Należy poinformować pacjentów o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Miejscowe umiarkowane parestezje lub parestezje, które mogą zaburzać codzienne czynności pacjenta, mogą występować do 3 lat od zakończenia leczenia adiuwantowego.

Toksyczność żołądkowo-jelitowa, której objawami są nudności i wymioty, uzasadnia profilaktyczne i (lub) terapeutyczne zastosowanie leczenia przeciwwymiotnego (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelita, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza w przypadku skojarzenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia trzustki.

Jeżeli wystąpią objawy toksyczności na układ krwiotwórczy (liczba neutrofilów < 1,5 x 109/l lub liczba płytek < 50 x 109/l), podanie następnego cyklu leczenia należy wstrzymać do czasu uzyskania dopuszczalnych wartości parametrów hematologicznych. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać morfologię krwi z rozmazem.

Pacjenci muszą być dokładnie poinformowani o ryzyku wystąpienia biegunki i (lub) wymiotów, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz neutropenii w następstwie zastosowania oksaliplatyny i 5-fluorouracylu, tak aby mogli natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania właściwego leczenia. Jeżeli wystąpi zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z neutropenią lub bez, następny cykl leczenia należy opóźnić do czasu wyleczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej do stopnia 1. lub mniejszego i (lub) do czasu aż liczba neutrofilów osiągnie wartość>1,5 x 109/l.

W przypadku oksaliplatyny stosowanej w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez) dawki należy ustalać zależnie od objawów toksyczności związanych z podawaniem 5-fluorouracylu.

Jeżeli wystąpi biegunka stopnia 4., neutropenia stopnia 3.-4. (liczba neutrofilów < 1 x 109/l), trombocytopenia stopnia 3.-4. (liczba płytek < 50 x 109/l), oprócz wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu, dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 mg/m2 pc. do 65 mg/m2 pc. (leczenie przerzutów) lub do 75 mg/m2 pc.(leczenie adiuwantowe).

W przypadku potwierdzenia w badaniach zaburzeń czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które niekoniecznie wynikają z przerzutów nowotworowych do wątroby, w bardzo rzadkich przypadkach należy brać pod uwagę możliwość rozwoju zaburzeń czynności naczyń wątrobowych w wyniku zastosowanego leczenia.

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia w płucach lub nacieki płucne widoczne w badaniu RTG, podawanie oksaliplatyny należy przerwać do czasu wykluczenia śródmiąższowej choroby płuc (patrz punkt 4.8).

Stosowanie u kobiet w ciąży - patrz punkt 4.6.

W badaniach nieklinicznych obserwowano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. Z tego względu należy poinformować mężczyzn leczonych oksaliplatyną o konieczności stosowania przez nich metod zapobiegających zapłodnieniu w czasie leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Zaleca się przechowywanie nasienia przed rozpoczęciem leczenia ze względu na to, że oksaliplatyna może powodować nieodwracalną bezpłodność.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w czasie leczenia oksaliplatyną oraz powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

Należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w trakcie leczenia oraz 4 miesiące po zakończeniu terapii u kobiet i 6 miesięcy u mężczyzn.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów otrzymujących pojedynczą dawkę 85 mg/m2 pc. oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian w reakcji na leczenie 5-fluorouracylem.

W badaniach in vitro nie zaobserwowano znaczącej zmiany w zakresie wiązania oksaliplatyny z białkami osocza w przypadku stosowania z następującymi lekami: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Aktualnie nie ma dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość.

W związku z tym oksaliplatyna nie jest zalecana do stosowania w okresie ciąży, oraz u kobiet w okresie rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod antykoncepcji. Zastosowanie oksaliplatyny należy poprzedzić dokładnym rozważeniem zagrożenia dla pacjentki i płodu oraz wyrażeniem zgody przez pacjentkę.

Należy stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia oraz 4 miesiące u kobiet i 6 miesięcy u mężczyzn po zakończeniu terapii.

Nie przeprowadzono badań nad przenikaniem leku do mleka matki. Podczas leczenia oksaliplatyną karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu terapii oksaliplatyną na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie oksaliplatyny związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych wpływających na sposób chodzenia i utrzymanie równowagi, co może mieć łagodny lub średni wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA): zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błony śluzowej), zaburzenia krwi i układu chłonnego (neutropenia, trombocytopenia) oraz zaburzenia układu nerwowego (obwodowa neuropatia czuciowa, ostra i kumulująca zależna od dawki). Generalnie, wymienione działania niepożądane są częstsze i cięższe w przypadku oksaliplatyny podawanej w skojarzeniu z 5-FU/FA, niż w przypadku 5-FU/FA w monoterapii.

Częstości występowania podane w poniższej tabeli pochodzą z badań klinicznych nad zastosowaniem oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA w leczeniu przerzutów i leczeniu adiuwantowym, obejmujących odpowiednio 416 i 1108 pacjentów, oraz z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu.

Częstości występowania podane w poniższej tabeli określone są zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki.

Dalsze informacje podane są poniżej tabeli.

Tabela 1: Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenie

Gorączka neutropeniczna / posocznica neutropeniczna (tzn. neutropenia stopnia 3., 4. i udokumentowane zakażenie)*

Nieżyt błony śluzowej nosa i zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość,

neutropenia,

trombocytopenia*

Leukopenia, limfopenia *

Trombocytopenia

immunologiczna,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

Alergia, reakcje alergiczne2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi

Hipokaliemia

Nieprawidłowe stężenie sodu we krwi

Odwodnienie

Kwasica

metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność

Nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa, ból głowy

Zaburzenia czucia

Zawroty głowy, zapalenie nerwów ruchowych, odczyn oponowy

Zaburzenia mowy, zespół odwracalnej tylnej

leukoencefalopatii

Zaburzenia oka

Zapalenie

spojówek,

zaburzenia

widzenia

Przemijające pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Ototoksycznoś

ć

Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

Krwawienie z nosa

Krwotok, zakrzepowe zapalenie żył głębokich,

zatorowość płucna, krwotok z odbytnicy, uderzenia krwi do głowy

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i

śródpiersia

Duszność, kaszel

Ból w klatce

piersiowej,

czkawka

Śródmiąższowa choroba płuc, zwłóknienie płuc**

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej i (lub) błon śluzowych, ból jamy brzusznej, zaparcie

Niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy

Niedrożność jelit, zaparcia

Zapalenie jelita

grubego

obejmujące

biegunkę

wywołaną przez

Clostridium

difficile

Zapalenie

trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

fosfatazy

alkalicznej,

zwiększenie

stężenia

bilirubiny,

zwiększenie

stężenia LDH, ,

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(AlAT, AspAT)

Objawy

niedrożności

naczyń

wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia skóry, łysienie

Złuszczanie się

skóry (tzw. zespół

dłoniowo-

podeszwowy),

wysypka

rumieniowata,

wysypka,

zwiększenie

potliwości,

zaburzenia w

obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Bóle stawów Bóle kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne i (lub)

utrudnione

oddawanie moczu

nieprawidłowa

częstość mikcji,

zwiększenie

stężenia

kreatyniny,

krwiomocz

Ostra

nefropatia

cewkowo-

śródmiąższowa

, martwica

kanalików

nerkowych

prowadząca do

ostrej

niewydolności

nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka3, zmęczenie, osłabienie, ból,

Zmniejszenie masy ciała (leczenie przerzutów)

zwiększenie masy ciała (leczenie adiuwantowe), reakcja w miejscu wstrzyknięcia1

'Wynaczynienie może spowodować miejscowy ból i odczyn zapalny, który może być ciężki i prowadzić do powikłań, szczególnie gdy oksaliplatyna jest podawana przez żyłę obwodową (patrz punkt 4.4).

2Często reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna (szczególnie pokrzywka), zapalenie spojówek i katar. Często reakcje anafilaktyczne obejmujące skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie i wstrząs anafilaktyczny.

3Bardzo często gorączka, albo o podłożu zakaźnym (gorączka z neutropenią lub bez) albo gorączka o podłożu immunologicznym

* patrz szczegóły podane poniżej.

**patrz punkt 4.4.

Objawy toksyczności hematologicznej

Tabela 2: Częstość występowania według (%)pacjentów, według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie adiuwantowe

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień 4

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopenia

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica neutropeniczna

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Objawy toksyczności na żołądek i jelita

Tabela 3: Częstość występowania według (%)pacjentów, według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie adiuwantowe

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon śluzowych/jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest profilaktyczne i (lub) terapeutyczne zastosowanie leku przeciwwymiotnego.

Ciężka biegunka i (lub) wymioty mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelita, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza w przypadku połączenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem (patrz punkt 4.4). Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia trzustki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Czynnikiem ograniczającym dawkę oksaliplatyny jest toksyczność na układ nerwowy. Obejmuje ona obwodową neuropatię czuciową charakteryzującą się dysestezjami i (lub) parestezjami kończyn, z

towarzyszeniem kurczów mięśni lub bez, często wywoływanymi działaniem zimna. Objawy te występują u maksymalnie 95% pacjentów leczonych oksaliplatyną. Czas utrzymywania się tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy cyklami leczenia, zwiększa się wraz z liczbą kolejnych cykli.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych stanowią wskazania, w zależności od czasu utrzymywania się tych objawów, do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Te zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów i przypuszczalnie są konsekwencją zaburzenia czucia. Ryzyko wystąpienia przetrwałych objawów dla dawki skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a dla dawki skumulowanej 1020 mg/m2 pc. (12 cykli) około 20%.

W większości przypadków dochodzi do złagodzenia lub całkowitego ustąpienia objawów neurologicznych po przerwaniu leczenia. W przypadku leczenia adiuwantowego raka okrężnicy i odbytnicy, 6 miesięcy po przerwaniu leczenia 87% pacjentów nie miało żadnych lub tylko łagodne objawy. Po okresie obserwacji trwającym do 3 lat, u około 3% pacjentów występowały albo przetrwałe ograniczone parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) albo parestezje mogące zakłócać czynności pacjenta (0,5%).

Zgłaszano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Występują one w ciągu kilku godzin od podania leku i często wyzwalane są przez działanie zimna. Występują one zwykle w postaci przemijającej parestezji, dysestezji lub hipoestezji. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje u 1 do 2% pacjentów i charakteryzuje się subiektywnym uczuciem trudności połykania lub duszności, bez obiektywnych objawów zaburzeń oddychania (brak sinicy czy hipoksji) i bez skurczu krtani czy oskrzeli (brak świstów oddechowych czy sapania). Chociaż w takich przypadkach podaje się leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, objawy te szybko ustępują nawet, jeśli nie stosowano leczenia. Wydłużenie czasu podawania infuzji sprzyja zmniejszeniu częstości występowania tych objawów (patrz punkt 4.4). Sporadycznie występowały inne objawy, takie jak: skurcz żuchwy lub skurcz mięśni lub skurcz mięśni nie podlegających woli lub drganie mięśni lub drgawki kloniczne mięśni, nieprawidłowa koordynacja lub nieprawidłowy chód lub ataksja lub zaburzenia równowagi, ucisk w krtani lub klatce piersiowej lub ucisk lub dyskomfort lub ból. Dodatkowo mogą być związane z zaburzeniem nerwu czaszkowego, oraz występować jako odrębne przypadki: opadanie powiek, podwójne widzenie, bezgłos lub dysfonia lub chrypka, czasami opisywane jako paraliż strun głosowych, nieprawidłowe czucie języka lub zaburzenia mowy czasami opisywane jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego lub ból twarzy lub ból oka, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia.

W rzadkich przypadkach stwierdzono występowanie zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). Jego typowe objawy obejmują bóle głowy, zawroty głowy, drgawki i zaburzenia widzenia; zespół można zdiagnozować za pomocą rezonansu magnetycznego.

Zgłaszano również inne objawy neurologiczne występujące w trakcie leczenia oksaliplatyną, jak zanik głębokich odruchów ścięgnistych lub objaw Lhermitte’a. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Reakcje alergiczne:

Tabela 4: Częstość występowania według (%)pacjentów, według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna i 5-FU/FA 85 mg/m2 co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

Leczenie adiuwantowe

Wszystkie

stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

Stopień

3

Stopień 4

Reakcje alergiczne / Alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Objawy niedrożności naczyń wątrobowych, znane także jako choroba okluzyjna naczyń wątrobowych lub objawy patologiczne związane z zaburzeniem czynności wątroby, w tym plamica wątrobowa, hiperplazja regeneracyjna guzowata, zwłóknienie naczyń zatoki naczyniowej. Objawami klinicznymi mogą być: nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zgłaszano ostrą nefropatię oraz martwicę kanalików nerkowych prowadzącą do ostrego zaburzenia nerek.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka na oksaliplatynę. W przypadku przedawkowania należy spodziewać się zaostrzenia działań niepożądanych. Należy wdrożyć kontrolę wskaźników hematologicznych i odpowiednie leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pozostałe leki przeciwnowotworowe, pochodne platyny Kod ATC : L01XA 03

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do nowej klasy związków platyny, w której atom platyny jest połączony wiązaniami kompleksowymi z grupą 1,2-diaminocykloheksanową (DACH) i grupą szczawianową.

Oksaliplatyna jest pojedynczym enancjomerem, cis-[szczawiano(trans-l-1,2- DACH)platyną].

Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum zarówno cytotoksyczności in vitro, jak i aktywności przeciwnowotworowej in vivo w różnych modelowych systemach nowotworowych, w tym również wobec modeli raka jelita grubego człowieka. Oksaliplatyna wykazuje również aktywność in vitro i in vivo wobec różnych modeli opornych na cisplatynę.

Obserwuje się również synergistyczną cytotoksyczność oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem zarówno in vitro, jak i in vivo.

Z badań nad mechanizmem działania oksaliplatyny, chociaż nie całkowicie zakończonych, wynika, że uwodnione pochodne powstałe w wyniku biotransformacji oksaliplatyny zakłócają helisę DNA tworząc wiązania krzyżowe zarówno w obrębie jednej nici, jak i pomiędzy nimi, co prowadzi do przerwania syntezy DNA, dając efekt cytotoksyczny i przeciwnowotworowy.

U pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami skuteczność oksaliplatyny (85mg/m2 pc. co dwa tygodnie) w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) była oceniana w trzech badaniach klinicznych:

-    W badaniu porównawczym III fazy, prowadzonym w 2 grupach równoległych, obejmującym pacjentów leczonych po raz pierwszy (de Gramont, A i wsp., 2000), 420 pacjentów zostało losowo przydzielonych albo do leczenia 5-FU/FA (LV5FU2, N=210) albo do leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

-    W badaniu porównawczym III fazy prowadzonym w 3 grupach równoległych obejmujących pacjentów uprzednio leczonych (Rothenberg, ML i wsp., 2003), 821 pacjentów po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia irynotekanem (CPT-11) z 5-FU/FA zostało losowo przydzielonych albo do leczenia 5-FU/FA (LV5FU2, N=275), monoterapii oksaliplatyną (N=275), lub do leczenia oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=271).

-    Na koniec w badaniu II fazy bez grupy kontrolnej(André, T i wsp., 1999) z udziałem pacjentów, u których nie było odpowiedzi na monoterapię 5-FU/FA, podawano oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

Dwa randomizowane badania kliniczne z udziałem pacjentów leczonych po raz pierwszy (de Gramont, A i wsp.) i po raz kolejny (Rothenberg ML i wsp.), wykazały znacząco wyższy wskaźnik odpowiedzi i wydłużony czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i (lub) czas do progresji choroby (TTP) w porównaniu z monoterapią 5-FU/FA. W badaniu Rothenberga i wsp. obejmującym pacjentów opornych na poprzednio stosowane leczenie, różnica w średnim całkowitym czasie przeżycia (OS) pomiędzy leczonymi oksaliplatyną w skojarzeniu z 5-FU/FA a monoterapią 5-FU/FA nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej.

Tabela 5: Wskaźnik odpowiedzi na leczenie FOLFOX4 wobec LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi, % (95% CI)

analiza ITT niezależnej oceny radiologicznej

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

Monoterapia

Pacjenci leczeni po raz pierwszy

(de Gramont, A i wsp., 2000)

Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22

(16-27)

49

(42-46)

nd.*

Wartość p = 0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (Rothenberg, ML i wsp., 2003)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA) Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

Wartość p = 0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (André, T i wsp., 1999) (oporni na 5-FU/FA)

Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

nd.*

23

(13-36)

nd.*

* nd.: Nie dotyczy.

Tabela 6: Średni czas przeżycia bez progresji choroby (PFS)/ Średni czas do progresji choroby _(TTP) po zastosowaniu schematu FOLFOX4 wobec LV5FU2 _

Średni PFS/TTP, Miesiące (95% CI) Analiza ITT niezależnej oceny radiologicznej

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

Monoterapia

Pacjenci leczeni po raz pierwszy

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

nd.*

(de Gramont, A i wsp., 2000) (PFS)

Wartość p w teście logarytmicznym rang = 0,0003

Pacjenci uprzednio leczeni (Rothenberg, ML i wsp.,

2,6

5,3

2,1

2003) (TTP)

(1,8-2,9)

(4,7-6,1)

(1,6-2,7)

(oporni na

Wartość p w teście logarytmicznym rang =

CPT-11 + 5-FU/FA)

0,0001

Pacjenci uprzednio leczeni (André, T i wsp., 1999)

nd.*

5,1

nd.*

(oporni na 5-FU/FA)

(3,1-5,7)

* nd.: Nie dotyczy.

Tabela 7:_Średni całkowity czas przeżycia (OS), FOLFOX4 wobec LV5FU2

Średni OS, miesiące (95% CI) analiza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatyna

Monoterapia

Pacjenci leczeni po raz pierwszy (de Gramont, A i wsp., 2000)

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

nd.*

Wartość p w teście logarytmicznym rang = 0,12

Pacjenci uprzednio leczeni (Rothenberg, ML i wsp., 2003) (TTP)

(oporni na CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Wartość p w teście logarytmicznym rang = 0,09

Pacjenci uprzednio leczeni (André, T i wsp., 1999) (oporni na 5-FU/FA)

nd.*

10,8

(9,3-12,8)

nd.*

* nd.: Nie dotyczy.

Wśród pacjentów uprzednio leczonych przeciwnowotworowo (Rothenberg, ML i wsp., 2003), z objawami choroby na początku leczenia, u większego odsetka pacjentów leczonych kombinacją oksaliplatyny i 5-FU/FA doszło do znaczącej poprawy w zakresie objawów chorobowych, w porównaniu z pacjentami, którym podawano jedynie5-FU/FA (27,7 % wobec 14,6 %, p = 0,0033).

Wśród pacjentów leczonych po raz pierwszy (de Gramont, A i wsp., 2000), nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy dwoma leczonymi grupami w żadnym ze wskaźników oceny jakości życia. Jednakże wskaźniki oceny jakości życia były generalnie wyższe w grupie kontrolnej w zakresie ogólnego stanu zdrowia i odczuwanego bólu, a niższe w grupie oksaliplatyny w zakresie nudności i wymiotów.

W przypadku leczenia adiuwantowego, w badaniu porównawczym III fazy MOSAIC przydzielono losowo 2246 pacjentów (899 w stadium II / Duke B2 i 1347 w stadium III / Duke C) po całkowitej resekcji pierwotnego raka okrężnicy albo do monoterapii 5-FU/FA (LV5FU2, N=1123 (B2 / C = 448 / 675) lub do połączenia oksaliplatyny z 5-FU/FA (FOLFOX4, N=1123 (B2 / C) = 451 / 672).

Tabela 8: 3-letni okres przeżycia bez choroby (analiza ITT)* dla populacji ogólnej w badaniu

MOSAIC

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letni okres przeżycia

73,3

78,7

bez choroby (95% CI)

(70,6-75,6)

(76,2-81,1)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Warstwowy test logarytmiczny

p = 0,0008

rang

* średni czas obserwacji po badaniu do 44,2 miesięcy (wszyscy pacjenci byli objęci obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Badanie wykazało ogólną znaczącą przewagę w zakresie 3-letniego okresu przeżycia bez choroby połączenia oksaliplatyny i 5-FU/FA (FOLFOX4) nad monoterapią 5-FU/FA (LV5FU2).

Tabela 9: 3-letni okres przeżycia bez choroby (analiza ITT)* w zależności od stadium choroby w badaniu MOSAIC

Stadium choroby

Stadium II (Duke B2)

Stadium III (Duke C)

Grupa leczona

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Odsetek 3-letni okres przeżycia

84,3

87,4

65,8

72,8

bez choroby (95% CI)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,1-69,5)

(69,4-76,2)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,79

0,75

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Warstwowy test logarytmiczny rang

p = 0,151

p = 0,002

* średni czas obserwacji po badaniu do 44,2 miesięcy (wszyscy pacjenci byli objęci obserwacją przez co najmniej 3 lata)

Całkowity czas przeżycia (analiza ITT):

W momencie przeprowadzenia analizy 3-letniego okresu przeżycia bez choroby, co było głównym kryterium oceny w badaniu MOSAIC, 85,1% pacjentów z grupy FOLFOX4 pozostawało przy życiu, wobec 83,8% w grupie LV5FU2. Oznacza to całkowite zmniejszenie wskaźnika umieralności na korzyść grupy FOLFOX4 o 10%, bez osiągnięcia istotności statystycznej (współczynnik ryzyka = 0,9). Wartości te wyniosły 92,2% wobec 92,4% w podgrupie pacjentów ze stadium II (Duke B2) (współczynnik ryzyka = 1,01), oraz 80,4% wobec 78,1% w podgrupie pacjentów ze stadium III (Duke C) (współczynnik ryzyka = 0,87), odpowiednio dla FOLFOX4 i LV5FU2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie określono farmakokinetyki poszczególnych substancji czynnych. Farmakokinetyka związków platyny po ultrafiltracji, stanowiących mieszaninę wszystkich niezwiązanych związków platyny (czynnych i nieczynnych), po dwugodzinnej infuzji oksaliplatyny w dawce 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie przez 1 do 5 cykli, oraz oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie przez 1 do 3 cykli przedstawia się następująco:

Tabela 10:    Podsumowanie oszacowanych parametrów farmakokinetycznych w ultrafiltracie

po wielokrotnym podawaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie

Dawka

C

max

AUCo-48

auc

tl/2a

tl/2ß

tl/2Y

Vss

CL

Mg/ml

Mg * h /ml

Mg * h /ml

h

h

h

l

l / h

85 mg/m2 pc. Średnia

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 pc.

Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Średnie wartości AUC0-48 i Cmax były oznaczane w cyklu 3 (dawka 85 mg/m2 pc.) lub w cyklu 5 (130 mg/m2 pc.).

Średnie wartości AUC, Vss, CL, i CLr0-48 były oznaczane w cyklu 1.

Wartości Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss i CL były oznaczane w analizie modelu bezkompartmentowego.

Wartości tma, k/2p, ty^ były oznaczane w analizie modelu kompartmentowego (połączone cykle 1-3).

Na końcu 2-godzinnej infuzji 15% podanej platyny znajdowało się w krążeniu ustrojowym, podczas gdy 85% uległo szybkiej dystrybucji do tkanek lub wydaleniu z moczem. Nieodwracalne wiązanie z czerwonymi krwinkami lub białkami osocza spowodowało, że okres półtrwania w tej postaci jest zbliżony do naturalnego obrotu metabolicznego krwinek czerwonych i albumin surowicy. Nie zaobserwowano kumulacji w ultrafiltracie osocza po podawaniu oksaliplatyny w dawce 85 mg/m2 pc. co dwa tygodnie lub 130 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, a stan równowagi dynamicznej był osiągnięty w pierwszym cyklu. Zmienność międzyosobnicza i w przypadku indywidualnych pacjentów była generalnie niska.

Uważa się, że biotransformacja in vitro wynika z nieenzymatycznego rozkładu, nie ma też dowodów metabolizowania pierścienia diaminocykloheksanowego (DACH) za pośrednictwem układu cytochromu P450.

Oksaliplatyna podlega intensywnej biotransformacji w organizmach pacjentów, a przy końcu 2-godzinnej infuzji w ultrafiltracie osocza nie można było wykryć niezmienionego leku. W późniejszych punktach czasowych w krążeniu ustrojowym zidentyfikowano kilka cytotoksycznych produktów biotransformacji, w tym monochloro-, dichloro- i dwuwodne DACH-platyny, jak również liczne nieaktywne związki sprzężone.

Platyna wydalana jest głównie z moczem, przy czym wydalanie zachodzi głownie w ciągu 48 godzin po podaniu.

Do dnia 5. około 54% całkowitej dawki zostało wykryte w moczu, a < 3% w kale.

W przypadku zaburzenia czynności nerek zaobserwowano znaczące zmniejszenie klirensu z

17,6 ± 2,18 l/godz. do 9,95 ± 1,91 l/godz. razem ze znaczącym zmniejszeniem objętości dystrybucji z

330 ± 40,9 do 241 ± 36,1 l. Nie oceniano wpływu ciężkiej niewydolności nerek na klirens platyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządy docelowe zidentyfikowane u gatunków nieklinicznych (myszy, szczury, psy i (lub) małpy) w badaniach obejmujących pojedyncze i wielokrotne dawki obejmują szpik kostny, układ pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy oraz serce. Zaobserwowana u zwierząt toksyczność na narządy docelowe odpowiada toksyczności innych leków zawierających platynę i cytotoksycznych leków uszkadzających DNA stosowanych w leczeniu raka u ludzi, z wyjątkiem działań wywieranych na serce. Działanie na serce zaobserwowano wyłącznie u psów; obejmowało ono zaburzenia elektrofizjologiczne, w tym migotanie komór prowadzące do śmierci. Toksyczność na serce uważana jest za swoistą dla psów nie tylko dlatego, że zaobserwowano ją wyłącznie u psów, lecz również dlatego, że dawki zbliżone do wywołujących prowadzącą do zgonu toksyczność na serce u psów (150 mg/m2) były dobrze tolerowane przez ludzi. Z badań nieklinicznych neuronów czuciowych szczurów wynika, że ostre objawy zaburzeń czucia związane z oksaliplatyną mogą wynikać z wpływu na napięcie kanałów sodowych.

Oksaliplatyna wykazuje działanie mutagenne i klastogenne w modelach testowych ssaków, wykazuje również toksyczność wobec zarodków i płodów szczurów. Oksaliplatyna uważana jest za potencjalną substancję rakotwórczą, chociaż nie przeprowadzono badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Rozcieńczonego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami w jednym worku lub zestawie do infuzji. Zgodnie z instrukcją stosowania podaną w punkcie 6.6 oksaliplatyna może być podawana jednocześnie z kwasem folinowym przez zestaw do wlewów w kształcie litery Y.

-    NIE stosować jednocześnie z lekami lub roztworami o odczynie zasadowym, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą lub solami trometamolu innych leków. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają na stabilność oksaliplatyny (patrz punkt 6.6.)

-    NIE rozcieńczać oksaliplatyny w soli lub innych roztworach zawierających jony chlorkowe (w tym chlorki wapnia, potasu i sodu).

-    NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku ani w tym samym zestawie do infuzji (patrz punkt 6.6, instrukcje dotyczące jednoczesnego podawania z kwasem folinowym).

-    NIE stosować sprzętu do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

6.3    Okres ważności

Produkt leczniczy w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży:

4 lata.

Stężony roztwór po rekonstytucji w oryginalnej fiolce :

Stężony roztwór po rekonstytucji należy natychmiast rozcieńczyć

Roztwór do wlewów po rozcieńczeniu:

Po rozcieńczeniu roztworu po rekonstytucji w 5% roztworze glukozy roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną w temperaturze 2°C do 8°C przez 24 godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do wlewów należy natychmiast zużyć.

Jeżeli przygotowany roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania spoczywa na użytkowniku, przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I z korkami z elastomeru chlorobutylowego w tekturowym pudełku. Lek dostarczany jest w opakowaniach zawierających jedną fiolkę z 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie cytotoksycznych związków chemicznych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcja obchodzenia sie z lekiem

Obchodzenie się z tym lekiem cytotoksycznym przez pielęgniarkę lub inny personel medyczny wymaga wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę użytkownika i jego otoczenia.

Przygotowywanie roztworów do wstrzykiwań produktów cytotoksycznych musi być wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel posiadający wiedzę na temat przygotowywanego produktu leczniczego, w warunkach zapewniających: ochronę środowiska, a w szczególności ochronę osób zajmujących się produktem zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej wyłącznie do tych czynności. W pomieszczeniach tych zabrania się palenia papierosów, picia napojów i spożywania posiłków.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie wyposażenie ochronne, w szczególności długi fartuch z rękawami, maskę ochroną, nakrycie głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki jednorazowe, osłony ochronne obszaru roboczego, oraz pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Wydaliny i wymiociny pacjentów muszą być traktowane z ostrożnością.

Kobiety w ciąży muszą być ostrzeżone aby unikały kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Każdy stłuczony czy uszkodzony pojemnik musi być traktowany z takimi samymi środkami ostrożności jak skażone odpady. Skażone odpady należy spalić w odpowiednio oznakowanych sztywnych pojemnikach. Patrz dział „Usuwanie” poniżej.

Jeżeli proszek oksaliplatyny, roztwór po rekonstytucji lub roztwór do infuzji będzie miał kontakt ze skórą, należy natychmiast dokładnie spłukać skórę wodą.

Jeżeli proszek oksaliplatyny, roztwór po rekonstytucji lub roztwór do infuzji będzie miał kontakt z błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie spłukać miejsce kontaktu wodą.

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania

-    NIE stosować materiałów do wstrzykiwań lub wlewów zawierających aluminium.

-    NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.

-    Jako rozcieńczalnik można stosować jedynie 5% roztwór glukozy do wlewów (50 mg/ml).

-    NIE rekonstytuować ani nie rozcieńczać roztworem chlorku sodu lub roztworami zawierającymi chlorki.

-    NIE podawać pozanaczyniowo

-    NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku lub butelce ani nie podawać jednocześnie w tym samym zestawie do infuzji.

-    NIE mieszać z lekami o odczynie zasadowym lub roztworami zasad, w szczególności z 5-fluorouracylem, produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą lub innymi lekami będącymi solami trometamolu. Leki lub roztwory o odczynie zasadowym wpływają na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (jako folinian wapnia lub folinian dwusodowy)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podaje się we wlewie dożylnym w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) w tym samym czasie co kwas folinowy we wlewie dożylnym w 5% roztworze glukozy, przez 2 do 6 godzin, stosując zestaw do wlewów w kształcie litery Y założony natychmiast przed rozpoczęciem wlewu. Nie należy łączyć tych leków w jednym worku. Kwas folinowy nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i może być jedynie rozcieńczony izotonicznym roztworem 5% glukozy, nigdy nie roztworem o odczynie zasadowym lub chlorkiem sodu lub roztworem zawierającym chlorki.

Instrukcja dotycząca stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatyna musi być zawsze podawana przed fluoropirymidynami - tzn. 5 -fluorouracylem.

Po podaniu oksaliplatyny należy przemyć zestaw do wlewów, a następnie podać 5-fluorouracyl. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leków podawanych jednocześnie z oksaliplatyną patrz Charakterystyki Produktu Leczniczego innych produktów.

Nie należy stosować roztworu po rekonstytucji, który wykazuje oznaki wytrącania osadu. Roztwór taki należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów (patrz niżej).

Rekonstytucja roztworu z proszku

Do rekonstytucji roztworu należy użyć wody do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy (50 mg/ml):

-    Fiolka 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

-    Fiolka 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

-    Fiolka 150 mg: dodać 30 ml rozpuszczalnika, aby osiągnąć stężenie 5 mg oksaliplatyny/ml.

Skontrolować wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie klarowne roztwory bez cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć (patrz Usuwanie poniżej).

Rozcieńczenie przed infuzja.

Pobrać wymaganą ilość stężonego roztworu po rekonstytucji z fiolki lub fiolek, a następnie rozcieńczyć 250 ml do 500 ml 5% roztworu glukozy, tak aby stężenie oksaliplatyny nie było mniejsze niż zakres stężeń od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml, dla których udowodniono stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny.

Podawać we wlewie dożylnym.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy przygotowany roztwór zachowuje właściwości chemiczne i fizyczne podczas przechowywania w temperaturze 2°C do 8°C przez 24 godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia tak przygotowany roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć.

Jeżeli przygotowany roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania spoczywa na użytkowniku, przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C.

Skontrolować wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie klarowne roztwory bez cząstek stałych.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć.

NIGDY nie używać roztworu chlorku sodu, ani do rekonstytucji, ani do rozcieńczania.

Zgodność roztworu oksaliplatyny do wlewów z zestawem do wlewów testowano z przykładowym zestawem z PCW.

Wlew

Podanie oksaliplatyny nie wymaga wcześniejszego nawodnienia. Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy w celu uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. W przypadku podawania oksaliplatyny z 5-fluorouracylem, wlew oksaliplatyny należy wykonać przed podaniem 5-fluorouracylu.

Usuwanie

Pozostałości produktu, jak również wszelkie materiały używane do rekonstytucji, rozcieńczania i podawania leku muszą być zniszczone zgodnie ze szpitalną procedurą dotyczącą leków cytotoksycznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących usuwania niebezpiecznych odpadów.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg Niemcy

Telefon: +49 4103 8006-0 Telefaks: +49 4103 8006-100


8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12615

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.01.2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji