Imeds.pl

Olanzapina Mylan 10 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Olanzapina Mylan, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olanzapina Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olanzapina Mylan

3.    Jak stosować lek Olanzapina Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olanzapina Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK OLANZAPINA MYLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Olanzapina Mylan należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Lek Olanzapina Mylan jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Pacjent może odczuwać depresj ę, lęk lub napięcie.

Lek Olanzapina Mylan jest stosowany w leczeniu stanu chorobowego, w przebiegu którego pacjenci maj ą niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera ich energia, potrzebuj ą dużo mniej snu niż zwykle, mówią bardzo szybko, mają gonitwę myśli. Stan ten czasem charakteryzuje bardzo nasilona drażliwość. Lek ten jest również lekiem stabilizującym nastrój, zapobiegającym powtórnemu wystąpieniu skrajnych stanów nastroju - wzmożonego i obniżonego nastroju (depresja) - związanych z tą chorobą.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent nie odczuwa poprawy lub czuje się gorzej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OLANZAPINA MYLAN. Kiedy nie stosować leku Olanzapina Mylan:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników(patrz punkt 6).

Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, obrzękiem na twarzy, opuchnięciem warg lub dusznością. Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza.

•    Jeśli pacjent ma problemy z oczami takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olanzapina Mylan należy zwrócić się do lekarza.

•    Leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka. Jeżeli po zażyciu leku Olanzapina Mylan wystąpi taki objaw, należy powiadomić o tym lekarza.

•    Bardzo rzadko leki tego typu wywołują zespół objawów - gorączkę, przyśpieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność. Jeżeli wystąpią takie objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje choroba zakrzepowo-zatorowa, ponieważ stosowanie leków z tej grupy było związane z powstawaniem skrzepów krwi.

•    U pacjentów przyjmujących lek Olanzapina Mylan zaobserwowano przyrost masy ciała. Lekarz powinien sprawdzać regularnie wagę pacjenta.

•    Wysoki poziom cukru we krwi i wysoki poziom tłuszczu (cholesterol i trójglicerydy) obserwowano u pacjentów przyjmuj ących lek Olanzapina Mylan. Lekarz powinien wykonać badania krwi, aby sprawdzić poziom cukru we krwi i poziom niektórych tłuszczów przed rozpoczęciem stosowania leku Olanzapina Mylan oraz regularnie w trakcie leczenia.

•    Nie jest zalecane stosowanie leku Olanzapina Mylan u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia, ponieważ może to spowodować bardzo poważne działania niepożądane.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z niżej wymienionych schorzeń, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego:

•    cukrzyca;

•    choroba serca;

•    choroba wątroby lub nerek;

•    choroba Parkinsona;

•    padaczka;

•    problemy związane z gruczołem krokowym;

•    niedrożność jelit (porażenna);

•    choroby krwi;

•    udar lub „mini” udar (przemijające objawy udaru).

Jeżeli pacjent choruje na otępienie i wystąpił u niego kiedykolwiek udar lub „mini” udar, to powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Rutynowo w celu zachowania ostrożności, u osób w wieku powyżej 65 lat lekarz może kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Dzieci i młodzież

Lek Olanzapina Mylan nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat Inne leki i Olanzapina Mylan

Osoby przyjmujące lek Olanzapina Mylan mogą stosować inne leki wyłącznie za zgodą lekarza. Stosowanie leku Olanzapina Mylan w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajaj ącymi lub nasennymi może wywoływać senność.

Osoby leczone lekiem przeciwdepresyjnym o nazwie fluwoksamina lub antybiotykiem o nazwie cyprofloksacyna powinny o tym poinformować lekarza, gdyż może się okazać konieczna zmiana dawki leku Olanzapina Mylan.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.

Stosowanie leku Olanzapina Mylan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Osoby przyjmujące lek Olanzapina Mylan nie mogą pić alkoholu pod żadną postacią, ponieważ Olanzapina Mylan w połączeniu z alkoholem może wywoływać senność.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety muszą jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli są w ciąży lub sądzą, że mogą być w ciąży. Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku, dopóki nie omówią tego z lekarzem. Leku Olanzapina Mylan nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdyż niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

U nowonarodzonych dzieci matek stosujących w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) lek OLANZAPINA MYLAN mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i/lub niedowład mięśni, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem, zaburzenia odżywiania. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Olanzapina Mylan może wywoływać senność. Jeżeli pojawia się senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać żadnych maszyn i urządzeń mechanicznych. Należy poinformować lekarza.

Lek Olanzapina Mylan zawiera aspartam

Osoby niemogące przyjmować fenyloalaniny powinny wiedzieć, ze lek Olanzapina Mylan zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OLANZAPINA MYLAN

Olanzapina Mylan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zdecyduje ile tabletek oraz jak długo należy zażywać lek Olanzapina Mylan. Dawka dobowa leku Olanzapina Mylan wynosi 5 do 20 mg. W razie ponownego wystąpienia objawów choroby należy powiadomić o tym lekarza. Nie należy jednak przerywać stosowania leku Olanzapina Mylan, chyba że lekarz tak zdecyduje.

Tabletki Olanzapina Mylan należy przyjmować raz na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy tabletki zażywa się podczas posiłku czy nie. Tabletki Olanzapina Mylan ulegające rozpadowi w jamie ustnej należy podawać doustnie.

Tabletki Olanzapina Mylan łatwo się kruszą, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.

Blistry perforowane:

1.    Trzymając blister za krawędzie oddzielić jeden kwadrat z tabletką od reszty.

. Odrywać ostrożnie, wzdłuż perforacji.

2.    Ostrożnie odkleić tylną folię.

3.    Delikatnie wypchnąć tabletkę z blistra.

4.    Włożyć tabletkę do ust. Tabletka rozpuści się bezpośrednio w jamie ustnej, dzięki czemu będzie ją łatwo połknąć.

Blistry bez perforacji

1. Ostrożnie odkleić tylną folię, uważając aby nie odkleić folii pod sąsiednimi tabletkami.

2.    Delikatnie wysunąć tabletkę na zewnątrz.

3.    Włożyć tabletkę do ust. Tabletka rozpuści się bezpośrednio w jamie ustnej, dzięki czemu będzie j ą łatwo połknąć

Tabletkę można również umieścić w pełnej szklance wody, soku pomarańczowego, soku jabłkowego, mleka lub kawy a następnie wymieszać. Niektóre napoje po wrzuceniu do nich tabletki i wymieszaniu mogą zmienić barwę i ewentualnie zmętnieć. Sporządzony płyn należy natychmiast wypić.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Olanzapina Mylan:

U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Olanzapina Mylan występowały następujące objawy: przyśpieszone bicie serca, pobudzenie lub agresywne zachowanie, trudności w mówieniu, mimowolne ruchy (zwłaszcza mięśni twarzy i języka) oraz ograniczenie świadomości. Inne objawy to: ostre splątanie (dezorientacja), drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne występowanie gorączki, szybkiego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub nadmiernej senności, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Olanzapina Mylan:

Od razu po przypomnieniu należy przyj ąć tabletkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olanzapina Mylan

W przypadku poczucia poprawy nie należy przerywać zażywania tabletek. Ważne jest, aby przyjmować lek Olanzapina Mylan tak długo, jak zaleci to lekarz.

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Olanzapina Mylan mogą wystąpić następujące objawy: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Olanzapina Mylan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane: występują u 1 na 10 pacjentów:

•    zwiększenie masy ciała,

•    senność,

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Częste działania niepożądane: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów:

•    zmiany w liczbie niektórych komórek krwi i stężenia lipidów w krwiobiegu,

•    zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu,

•    wzmożone uczucie głodu,

•    zawroty głowy,

•    niepokój,

•    drżenie,

•    sztywność lub skurcz mięśni (w tym ruchy gałek ocznych),

•    problemy z mową,

•    nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka),

•    zaparcia,

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej,

•    wysypka,

•    utrata siły,

•    skrajne zmęczenie,

•    zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek,

•    we wczesnym etapie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia (ze zwolnieniem czynności serca), szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Zazwyczaj te objawy same ustępują, lecz jeżeli się utrzymują, należy poinformować o tym lekarza.

•    zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia erekcji u mężczyzn.

Niezbyt częste działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów:

•    zwolnienie czynności serca,

•    wrażliwość na światło słoneczne,

•    nietrzymanie moczu,

•    wypadanie włosów,

•    brak lub zmniejszenie miesiączki,

•    zmiany w piersiach u mężczyzn i kobiet, takie jak wydzielanie mleka poza okresem karmienia lub nietypowe powiększenie piersi.

•    tworzenie się zakrzepów krwi np. w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych lub zatory płucne,

Inne możliwe działanie niepożądane: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

•    reakcja uczuleniowa (np. obrzęk w obrębie jamy ustnej i gardła, swędzenie, wysypka).

•    cukrzyca lub nasilenie jej przebiegu, sporadycznie z kwasicą ketonową (obecność związków

•    ketonowych we krwi i w moczu) lub śpiączka,

•    obniżenie prawidłowej temperatury ciała,

•    napady drgawek, zazwyczaj u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono napady drgawkowe (padaczkę),

•    jednoczesne występowanie gorączki, przyspieszonego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub senności.

•    kurcze mięśni oka powoduj ące obrotowe ruchy gałek ocznych,

•    zaburzenia rytmu serca,

•    nagła śmierć z niewyjaśnionej przyczyny,

•    zapalenie trzustki powodujące silne ból brzucha, gorączkę i nudności,

•    choroba wątroby objawiająca się zmianą barwy skóry i białych części oka na kolor żółty,

•    choroba mięśni objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami,

•    trudności w oddawaniu moczu,

•    wydłużony i (lub) bolesny wzwód.

Podczas leczenia olanzapiną u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia mogą wystąpić: udar, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, skrajne zmęczenie, omamy wzrokowe, podwyższona temperatura ciała, zaczerwienienie skóry i problemy z chodzeniem. Kilka śmiertelnych przypadków zostało odnotowanych w tych grupach pacjentów.

U pacjentów z chorobą Parkinsona stosowanie leku Olanzapina Mylan może spowodować nasilenie objawów tej choroby.

Rzadko kobiety stosujące leki z tej grupy przez dłuższy czas zaczynają wytwarzać mleko, a miesiączki u nich zanikają lub stają się nieregularne. Jeżeli te objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OLANZAPINA MYLAN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Olanzapina Mylan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub butelce, po napisie EXP..

Lek Olanzapina Mylan należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Olanzapina Mylan

Olanzapina Mylan 5 mg zawiera 5 mg olanzapiny jako substancji czynnej.

Olanzapina Mylan 10 mg zawiera 10 mg olanzapiny jako substancji czynnej.

Olanzapina Mylan 15 mg zawiera 15 mg olanzapiny jako substancji czynnej.

Olanzapina Mylan 20 mg zawiera 20 mg olanzapiny jako substancji czynnej.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna i guma Guar (Avicel CE 15), krospowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam (E 951), sodu laurylosiarczan

Jak wygląda lek Olanzapina Mylan i co zawiera opakowanie

Olanzapina Mylan, 5 mg to tabletki barwy jasnożółtej do żółtej, gładkie do nakrapianych, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „M” po jednej stronie i „OE1” po drugiej.

Olanzapina Mylan, 10 mg to tabletki barwy jasno żółtej do żółtej, gładkie do nakrapianych, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „M” po jednej stronie i „OE2” po drugiej.

Olanzapina Mylan, 15 mg to tabletki barwy jasno żółtej do żółtej, gładkie do nakrapianych, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „M” po jednej stronie i „OE3” po drugiej.

Olanzapina Mylan 20 mg to tabletki barwy jasnożółtej do żółtej, gładkie do nakrapianych, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „M” po jednej stronie i „OE4” po drugiej.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan są dostępne w blistrach i tekturowych pudełkach po 28 oraz 30 tabletek lub w blistrach perforowanych podzielnych na dawki pojedyncze i tekturowych pudełkach po (28 oraz 30) x 1 tabletek, oraz w butelkach zawierających 28, 30, 56, 250 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom Mylan utca 1.

Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: