+ iMeds.pl

Olanzapine pfizer 5 mgUlotka Olanzapine pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki

Olanzapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olanzapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olanzapine Pfizer

3.    Jak stosować lek Olanzapine Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olanzapine Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olanzapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Olanzapine Pfizer należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Lek Olanzapine Pfizer jest stosowany w leczeniu choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości (omamy), ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania (urojenia), jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Pacjent z taką chorobą może odczuwać depresję, lęk lub napięcie.

Lek Olanzapine Pfizer jest stosowany w leczeniu stanu chorobowego, w przebiegu którego pacjent ma niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera go energia, potrzebuje dużo mniej snu niż zwykle, mówi bardzo szybko, ma gonitwę myśli i niekiedy jest bardzo drażliwy. Lek ten jest również lekiem stabilizuj ącym nastrój, zapobiegającym dalszemu występowaniu skrajnych stanów nastroju - wzmożonego lub obniżonego nastroju (depresja) - związanych z tą chorobą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olanzapine Pfizer

Kiedy nie przyjmować leku Olanzapine Pfizer:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać: wysypką, świądem, obrzękiem twarzy, obrzękiem warg lub dusznością. Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

• Jeśli u pacjenta rozpoznano w przeszłości chorobę oczu, taką jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Leki z tej grupy mogą powodować występowanie nieprawidłowych ruchów - głównie w obrębie twarzy lub języka. W przypadku wystąpienia tego objawu po przyjęciu leku Olanzapine Pfizer, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

•    Bardzo rzadko leki tego typu powodują następujący zespół objawów: gorączka, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Stosowanie leku Olanzapine Pfizer u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nie jest zalecane, ponieważ może powodować ciężkie działania niepożądane.

• Jeśli u pacjenta lub osoby spokrewnionej kiedykolwiek tworzyły się zakrzepy krwi, ponieważ leki tego typu powodują tworzenie się zakrzepów.

Pacjenci z jakąkolwiek z wymienionych poniżej chorób muszą o niej bezzwłocznie powiedzieć lekarzowi:

•    cukrzyca;

•    choroba serca;

•    choroba wątroby lub nerek;

•    choroba Parkinsona;

•    padaczka;

•    zaburzenia prostaty (gruczołu krokowego);

•    zablokowanie pasażu jelitowego (niedrożność porażenna jelit);

•    choroby krwi;

•    udar lub „mini udar” (przemijające objawy udaru).

Jeżeli pacjent choruje na otępienie, powinien poinformować lekarza, czy przebył on kiedyś w przeszłości udar lub „mini udar”, czy też powinien powiedzieć o tym lekarzowi opiekun lub krewny chorego.

Rutynowym środkiem ostrożności jest systematyczne sprawdzanie ciśnienia tętniczego przez lekarza w przypadku pacjentów w wieku ponad 65 lat.

Leku Olanzapine Pfizer nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Olanzapine Pfizer

W trakcie leczenia lekiem Olanzapine Pfizer, inne leki można przyjmować wyłącznie wtedy, gdy zgodzi się na to lekarz. Stosowanie leku Olanzapine Pfizer jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi lub lekami przyjmowanymi z powodu lęku, lub w celu ułatwiania snu (uspokajającymi), może wywołać senność.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu fluwoksaminy (leku przeciwdepresyjnego) lub cyprofloksacyny (antybiotyku), ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku Olanzapine Pfizer.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Lekarza należy zwłaszcza poinformować o przyjmowaniu leków przeciwko chorobie Parkinsona.

Olanzapine Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić jakiegokolwiek alkoholu, ponieważ stosowanie leku Olanzapine Pfizer z alkoholem może wywoływać senność.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W przypadku zajścia w ciążę lub podejrzenia zajścia w ciążę należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy przyjmować leku w trakcie ciąży, chyba że zostanie to omówione z lekarzem. Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości leku Olanzapine Pfizer mogą przenikać do mleka.

U noworodków, których matki stosowały olanzapinę w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące działania niepożądane: drżenie, sztywność mięśniowa i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddechowe i trudności podczas karmienia. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów u noworodka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Istnieje ryzyko wystąpienia senności w trakcie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń lub maszyn. O tym objawie należy poinformować lekarza.

Lek Olanzapine Pfizer zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Olanzapine Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz powie pacjentowi, ile powinien przyjmować tabletek i jak długo powinien kontynuować ich stosowanie. Dawka dobowa leku Olanzapine Pfizer wynosi od 5 do 20 mg. W przypadku nawrotu objawów należy poradzić się lekarza, jednak nie powinno się zaprzestawać przyjmowania leku Olanzapine Pfizer bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Tabletki leku Olanzapine Pfizer należy przyjmować raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy starać się przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy przyjmuje się je podczas posiłków, czy pomiędzy nimi. Tabletki leku Olanzapine Pfizer są przeznaczone do stosowania doustnego. Należy je połykać w całości, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Olanzapine Pfizer

U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Olanzapine Pfizer występowały następuj ące objawy: przyspieszenie akcji serca, pobudzenie lub agresja, trudności z mówieniem, nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka) i zaburzenia świadomości. Inne objawy to: ostre splątanie, drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne wystąpienie gorączki, przyspieszenia oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i senności, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, duże ciśnienie tętnicze lub małe ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie przyjęcia leku Olanzapine Pfizer

Należy przyj ąć tabletki, gdy tylko pacjent sobie o nich przypomni. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek tylko dlatego, że pacjent lepiej się poczuje. Konieczne jest kontynuowanie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer tak długo, jak długo będzie to zalecane przez lekarza.

Po nagłym przerwaniu stosowania leku Olanzapine Pfizer mogą wystąpić takie objawy jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności i wymioty. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku w celu zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u 1 pacjenta na 10):

•    zwiększenie masy ciała;

•    senność;

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zmiany liczby niektórych komórek krwi i stężenia tłuszczów w krwiobiegu;

•    zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu;

•    wzmożone uczucie głodu;

•    zawroty głowy;

•    niepokój ruchowy;

•    drżenie;

•    sztywność lub skurcz mięśni (w tym nieprawidłowe ruchy gałek ocznych);

•    zaburzenia mowy;

•    nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka);

•    zaparcie;

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej;

•    wysypka;

•    osłabienie;

•    skrajne zmęczenie;

•    zatrzymanie wody w organizmie prowadzące do obrzęku dłoni, okolic kostek lub stóp;

•    we wczesnych etapach leczenia u niektórych osób mogą występować zawroty głowy lub omdlenia (ze zwolnieniem czynności serca), zwłaszcza przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej. Na ogół objawy te przemijają samoistnie, jednak jeśli objawy nadal się utrzymują, należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    zaburzenia sprawności seksualnej, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia wzwodu u mężczyzn.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    zwolnienie czynności serca;

•    nadwrażliwość na światło słoneczne;

•    nietrzymanie moczu;

•    wypadanie włosów;

•    brak lub zanik miesiączki;

•    zmiany w obrębie piersi u mężczyzn i kobiet, takie jak nieprawidłowe wytwarzanie mleka lub nieprawidłowe powiększenie.

Inne możliwe działania niepożądane (częstość nie może zostać oszacowana na podstawie dostępnych danych):

•    reakcje alergiczne (np. obrzęk w jamie ustnej lub gardle, świąd, wysypka);

•    cukrzyca lub nasilenie jej przebiegu, sporadycznie związane z kwasicą ketonową (obecność ciał ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączką;

•    zmniejszenie prawidłowej temperatury ciała;

•    drgawki, na ogół u osób z drgawkami w wywiadzie (chorych na padaczkę);

•    jednoczesne występowanie gorączki, przyspieszenia oddechu, pocenia się, sztywności mięśniowej i senności;

•    kurcze mięśni oka powodujące obrotowe ruchy gałek ocznych;

•    zaburzenia rytmu serca;

•    nagły niewyjaśniony zgon;

• zakrzepy krwi w żyłach, głównie w obrębie kończyn dolnych (objawy obejmują: obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn dolnych), które mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc i powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli pacjent zauważy u siebie powyższe objawy, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza;

•    zapalenie trzustki powodujące silne bóle brzucha, gorączkę i nudności;

•    choroba wątroby, objawiająca się zażółceniem skóry i białkówek oczu;

•    choroba mięśni, objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami;

•    trudności w oddawaniu moczu;

•    długotrwały i (lub) bolesny wzwód członka.

Podczas przyjmowania olanzapiny przez pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem mogą wystąpić: udar mózgu, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, skrajne zmęczenie, omamy wzrokowe, zwiększenie temperatury ciała, zaczerwienienie skóry i trudności z chodzeniem. W tej szczególnej grupie pacjentów stwierdzano przypadki śmiertelne.

U pacjentów z chorobą Parkinsona lek Olanzapine Pfizer może powodować nasilenie objawów niepożądanych.

Rzadko u kobiet przyjmuj ących leki tego typu przez długi czas dochodziło do wydzielania mleka i zaniku miesiączek lub nieregularnego miesiączkowania. W przypadku utrzymywania się takich objawów należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Olanzapine Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Niezużyte zapasy leku należy zwrócić do apteki. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Olanzapine Pfizer

•    Substancją czynną jest olanzapina. Każda tabletka leku Olanzapine Pfizer zawiera 5 mg lub 10 mg substancji czynnej. Zawartość podano na opakowaniu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza (niska klasa lepkości) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Olanzapine Pfizer i co zawiera opakowanie

Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 6,5 mm) z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „46” po drugiej stronie.

Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 8,0 mm)z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „48” po drugiej stronie.

Tabletki Olanzapine Pfizer są dostępne: w blistrach z folii PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium 14, 28, 35, 56, 70 lub 98 tabletek;

w butelkach z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć 30 lub 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce: blistry, 14, 28, 35, 56, 70, 98 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Impoter:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria    Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg

Tabletten

Belgia    Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg

Comprimés/Tabletten/Tabletten Cypr    Olanzapine Pfizer

Republika Czeska:

Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 10 mg & 15 mg Tablety

Dania

Olanzapine Pfizer Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg & 20 mg

Finlandia

Olanzapine Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletit

Niemcy

Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletten

Grecja

Olanzapine Pfizer

Węgry

Olanzapine Pfizer 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletta

Irlandia

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Włochy

Olanzapina Pfizer

Luksemburg

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Comprimés

Malta

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Holandia

Olanzapine Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletten

Norwegia

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletter

Polska

Olanzapine Pfizer

Portugalia

Olanzapina Pfizer

Rumunia

Olanzapine Pfizer

Słowacja

Olanzapin Pfizer 5 mg & 10 mg Tablety

Hiszpania

Olanzapina Pharmacia 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Comprimidos

Szwecja

Olanzapine Pfizer

Wielka Brytania

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Olanzapine Pfizer

Charakterystyka Olanzapine pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki Każda tabletka zawiera 5 mg olanzapiny.

Substancja pomocnicza: 90,50 mg laktozy jednowodnej.

Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki Każda tabletka zawiera 10 mg olanzapiny.

Substancja pomocnicza: 181,00 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 6,5 mm) z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „46” po drugiej stronie.

Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 8,0 mm) z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „48” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w leczeniu podtrzymuj ącym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii.

U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, produkt ten jest wskazany w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Schizofrenia: zalecana dawka początkowa olanzapiny wynosi 10 mg na dobę.

Epizod manii: dawka początkowa wynosi 15 mg podawane raz na dobę w monoterapii lub 10 mg na dobę w terapii skojarzonej (patrz punkt 5.1).

Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. U pacjentów, u których stosowano olanzapinę w leczeniu epizodu manii, należy kontynuować terapię tą samą dawką w celu zapobiegania nawrotom. W przypadku wystąpienia nowego epizodu manii, epizodu mieszanego lub epizodu depresji, należy kontynuować leczenie olanzapiną (dostosowując jej dawkę w razie potrzeby), i jeżeli istnieją wskazania kliniczne, należy zastosować dodatkowe leczenie objawów afektywnych.

Podczas leczenia schizofrenii, epizodu manii lub zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, dawka dobowa może być ustalana w zakresie od 5 do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnego stanu klinicznego pacjenta. Zwiększenie dawki ponad rekomendowaną dawkę początkową jest wskazane tylko po ponownej ocenie stanu klinicznego i należy je wykonywać w odstępach nie krótszych niż co 24 godziny.

Olanzapinę można podawać niezależnie od posiłków, ponieważ pokarm nie wpływa na jej wchłanianie. W przypadku planowanego przerwania leczenia olanzapiną należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania olanzapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących jej bezpieczeństwa i skuteczności. W krótkotrwałych badaniach obejmujących pacjentów w wieku młodzieńczym częściej stwierdzano zwiększenie masy ciała oraz zmiany stężenia lipidów i prolaktyny niż w badaniach obejmujących pacjentów dorosłych (patrz punkty 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2).

Pacjenci w _podeszłym wieku

Mniejsza dawka początkowa (5 mg na dobę) nie jest rutynowo wskazana, jednak należy ją brać pod uwagę u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, jeśli wymagają tego czynniki kliniczne (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek i (lub) wątroby

Należy rozważyć stosowanie mniejszej dawki początkowej (5 mg) u tych pacjentów. W przypadku umiarkowanie nasilonej niewydolności wątroby (marskość wątroby, klasa A lub B w skali Childa-Pugha) dawka początkowa powinna wynosić 5 mg i można j ą zwiększać tylko z zachowaniem ostrożności.

Płeć

Nie jest konieczne rutynowe dostosowywanie dawki początkowej i zakresu dawek u kobiet w porównaniu z dawkami stosowanymi u mężczyzn.

Osoby palące

Nie jest konieczne rutynowe dostosowywanie dawki początkowej i zakresu dawek u pacjentów niepalących w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów palących.

W przypadku obecności więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej. U tych pacjentów zwiększanie dawki, jeśli jest wskazane, należy wykonywać z zachowaniem ostrożności (patrz punkty 4.5 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Pacjenci ze stwierdzonym ryzykiem wystąpienia jaskry z wąskim kątem przesączania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych poprawa stanu klinicznego pacjenta może nastąpić po kilku dniach lub tygodniach. W tym czasie należy dokładnie monitorować stan pacjentów.

Psychoza i (lub) zaburzenia zachowania spowodowane otępieniem

Olanzapiny nie dopuszczono do stosowania w leczeniu psychozy i (lub) zaburzeń zachowania spowodowanych otępieniem i nie zaleca się jej stosowania w tej szczególnej grupie pacjentów z powodu zwiększonej umieralności i ryzyka wystąpienia udaru naczyniowego mózgu.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych (trwających od 6 do 12 tygodni) obejmujących pacjentów w podeszłym wieku (średni wiek: 78 lat) z psychozami i (lub) zaburzeniami zachowania na tle otępienia stwierdzono dwukrotne zwiększenie umieralności wśród pacjentów leczonych olanzapiną w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (odpowiednio 3,5% wobec 1,5%). Większa częstość zgonów nie była zależna od dawki olanzapiny (średnia dawka dobowa 4,4 mg) czy czasu trwania leczenia. Do czynników ryzyka, które mogą predysponować tę populację pacjentów do zwiększonej umieralności, należą: wiek > 65 lat, dysfagia, nadmierne uspokojenie, niedożywienie i odwodnienie, choroby płuc (np. zapalenie płuc z aspiracją lub bez aspiracji) czy też jednoczesne stosowanie benzodiazepin. Jednakże częstość występowania zgonów była większa u pacjentów leczonych olanzapiną niż w grupie pacjentów leczonych placebo, niezależnie od obecności tych czynników ryzyka.

W tych samych badaniach klinicznych odnotowano niepożądane zdarzenia naczyniowo-mózgowe (np. udar, przemijający napad niedokrwienny), w tym przypadki śmiertelne. Obserwowano trzykrotne zwiększenie częstości występowania zdarzeń naczyniowo-mózgowych u pacjentów leczonych olanzapiną w porównaniu z pacjentami, którym podawano placebo (odpowiednio 1,3% wobec 0,4%). U wszystkich pacjentów leczonych olanzapiną i placebo, u których wystąpiły zdarzenia naczyniowo-mózgowe, stwierdzono wcześniejsze występowanie czynników ryzyka. Za czynniki ryzyka wystąpienia zdarzeń naczyniowo-mózgowych w związku z leczeniem olanzapiną uznano wiek powyżej 75 lat i otępienie naczyniowe lub mieszane. Nie określono skuteczności olanzapiny w tych badaniach.

Choroba Parkinsona

Nie zaleca się stosowania olanzapiny w leczeniu psychozy wywołanej przyjmowaniem agonistów dopaminy u pacjentów z chorobą Parkinsona. W badaniach klinicznych nasilenie objawów parkinsonizmu i omamy zgłaszano bardzo często i częściej niż w przypadku stosowania placebo (patrz punkt 4.8), a olanzapina nie była bardziej skuteczna niż placebo w leczeniu objawów psychotycznych. W badaniach tych wymagane było, aby stan pacjentów był stabilny podczas przyjmowania najmniejszej skutecznej dawki leków przeciw parkinsonizmowi (agonistów dopaminy), oraz aby przez cały czas badania przyjmowano te same leki przeciw chorobie Parkinsona w stałych dawkach. Podawanie olanzapiny rozpoczynano od dawki 2,5 mg na dobę i następnie zwiększano maksymalnie do 15 mg na dobę, w zależności od decyzji badacza.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN)

Złośliwy zespół neuroleptyczny jest stanem potencjalnie zagrażaj ącym życiu, związanym z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych. Rzadkie przypadki ZZN zgłaszano także podczas stosowania olanzapiny. Klinicznymi objawami ZZN są: bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe tętno lub wahania ciśnienia tętniczego, tachykardia, obfite pocenie się i zaburzenia rytmu serca). Ponadto mogą wystąpić: zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie i bez innych klinicznych objawów ZZN, należy odstawić wszystkie leki przeciwpsychotyczne, także olanzapinę.

Hiperglikemia i cukrzyca

Rzadko zgłaszano występowanie hiperglikemii i (lub) rozwój bądź też nasilenie cukrzycy, co sporadycznie wiązało się z kwasicą ketonową lub śpiączką, a niekiedy prowadziło do śmierci (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach stwierdzono uprzednie zwiększenie masy ciała, co może być czynnikiem predysponującym.

Zaleca się odpowiednie monitorowanie stanu klinicznego, zgodne ze stosowanymi wytycznymi leczenia przeciwpsychotycznego. Pacjentów leczonych dowolnym lekiem przeciwpsychotycznym, w tym olanzapiną, należy obserwować celem wykrycia objawów podmiotowych i przedmiotowych hiperglikemii (takich jak polidypsja, wielomocz, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub z czynnikami ryzyka jej rozwoju powinni odbywać regularne wizyty kontrolne w celu określenia stopnia wyrównania cukrzycy. Należy systematycznie sprawdzać masę ciała pacjenta.

Zmiany stężenia lipidów

U pacjentów leczonych olanzapiną w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych obserwowano niekorzystne zmiany stężenia lipidów (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy wdrożyć postępowanie odpowiednie do sytuacji klinicznej, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej i z czynnikami ryzyka rozwoju takich zaburzeń. U pacjentów otrzymujących przeciwpsychotyczne produkty lecznicze, w tym olanzapinę, należy systematycznie sprawdzać stężenie lipidów, zgodnie z obowiązuj ącymi wytycznymi dotyczącymi leczenia przeciwpsychotycznego.

Działanie cholinolityczne

Chociaż olanzapina wykazuje działanie cholinolityczne in vitro, doświadczenie z badań klinicznych wskazuje na małą częstość występowania objawów z nim związanych. Jednak z uwagi na ograniczone doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania olanzapiny u pacjentów ze współistniejącymi chorobami, zaleca się zachowanie ostrożności podczas przepisywania produktu pacjentom z rozrostem gruczołu krokowego, niedrożnością porażenną jelit i podobnymi schorzeniami.

Czynność wątroby

Często obserwowano przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, AlAT i AspAT, zwłaszcza na początku leczenia. Należy zachować ostrożność i wykonywać badania kontrolne u pacjentów ze zwiększoną aktywnością AlAT i (lub) AspAT, u pacjentów z objawami podmiotowymi i przedmiotowymi zaburzeniami czynności wątroby, u pacjentów z uprzednio stwierdzoną ograniczoną czynnościową rezerwą wątrobową oraz u pacjentów stosujących produkty lecznicze o potencjalnym działaniu hepatotoksycznym. U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie wątroby (w tym wątrobowokomórkowe, cholestatyczne oraz mieszaną postać uszkodzenia wątroby), należy przerwać leczenie olanzapiną.

Neutropenia

Jak w przypadku innych leków neuroleptycznych, należy zachować ostrożność u pacjentów, u których stwierdza się, z jakiejkolwiek przyczyny, małą liczbę leukocytów i (lub) granulocytów oboj ętnochłonnych, u pacjentów przyjmuj ących produkty lecznicze mogące wywoływać neutropenię, u pacjentów z zahamowaniem czynności i (lub) toksycznym uszkodzeniem szpiku kostnego wywołanym przez produkty lecznicze w wywiadzie, u pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku wywołanym przez współistniejącą chorobę, radioterapię bądź chemioterapię oraz u pacjentów z hipereozynofilią lub chorobą mieloproliferacyjną. Neutropenię często zgłaszano u pacjentów stosujących jednocześnie olanzapinę i walproinian (patrz punkt 4.8).

Przerwanie leczenia

W przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny bardzo rzadko (<0,01%) obserwowano występowanie ostrych objawów, takich jak: nadmierna potliwość, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty.

Odstęp QT

W badaniach klinicznych obserwowano niezbyt często (0,1% - 1%) występowanie klinicznie istotnego wydłużenia odstępu QTc u osób leczonych olanzapiną (wartość skorygowana wg wzoru Fridericia [QTcF] > 500 milisekund [ms] w każdym momencie po rozpoczęciu badania, w przypadku pacjentów z odstępem QTcF < 500 ms przed rozpoczęciem badania) bez istotnej różnicy częstości występowania kardiologicznych zdarzeń niepożądanych w porównaniu z placebo. Jednakże, jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność stosując olanzapinę z innymi produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QTc, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią.

Choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas leczenia olanzapiną, bardzo rzadko (<0,01 %) zgłaszano przemijające występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. VTE, venous thromboembolism). Nie potwierdzono związku przyczynowego między występowaniem tej choroby a stosowaniem olanzapiny. Jednak, ponieważ u pacjentów ze schizofrenią często występują nabyte czynniki ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE, np. unieruchomienie pacjentów, należy rozpoznać wcześniej i podjąć odpowiednie postępowanie profilaktyczne.

Ogólna aktywność ośrodkowego układu nerwowego

Ze względu na działanie olanzapiny przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy, należy zachować ostrożność w przypadku jej przyjmowania z innymi lekami o działaniu ośrodkowym oraz z alkoholem. Ponieważ olanzapina wykazuje antagonizm wobec dopaminy w warunkach in vitro, może wpływać antagonistycznie na działanie bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy.

Napady drgawek

Należy zachować ostrożność stosując olanzapinę u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie, lub poddanych czynnikom zmniejszającym próg drgawkowy. Rzadko zgłaszano napady drgawek u pacjentów leczonych olanzapiną. W większości tych przypadków zgłaszano w wywiadzie napady drgawek lub czynniki zwiększające ryzyko ich wystąpienia.

Późne dyskinezy

W badaniach porównawczych trwających 1 rok lub krócej, stosowanie olanzapiny związane było z istotnie statystycznie mniejszą częstością występowania późnych dyskinez. Ryzyko wystąpienia późnych dyskinez zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia, dlatego jeżeli u pacjenta przyjmuj ącego olanzapinę wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na późne dyskinezy, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Po odstawieniu olanzapiny objawy te mogą przejściowo ulec zaostrzeniu lub dopiero wystąpić.

Niedociśnienie ortostatyczne

W trakcie badań klinicznych u pacjentów w wieku podeszłym leczonych olanzapiną obserwowano niezbyt częste przypadki niedociśnienia ortostatycznego. Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zaleca się okresowe pomiary ciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Nagły zgon sercowy

Po wprowadzeniu olanzapiny do obrotu zgłaszano przypadki nagłych zgonów sercowych u pacjentów otrzymujących ten lek. W retrospektywnym kohortowym badaniu obserwacyjnym ryzyko prawdopodobnego nagłego zgonu sercowego u pacjentów leczonych olanzapiną było w przybliżeniu dwa razy większe od ryzyka u pacjentów niestosuj ących leków przeciwpsychotycznych. W badaniu ryzyko związane z olanzapiną było porównywalne z ryzykiem związanym z atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi uwzględnionymi w analizie zbiorczej.

Dzieci i młodzież

Olanzapina nie jest wskazana do stosowania w leczeniu dzieci i młodzieży. W badaniach z udziałem pacjentów w wieku 13-17 lat występowały różne działania niepożądane, w tym: zwiększenie masy ciała, zmiana parametrów metabolicznych i zwiększenie stężenia prolaktyny. Nie badano odległych skutków występowania tych działań niepożądanych i pozostają one nieznane (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Laktoza

Produkt leczniczy Olanzapine Pfizer w tabletkach zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie wśród pacjentów dorosłych.

Potencjalne interakcje mające wpływ na olanzapinę

Ponieważ olanzapina jest metabolizowana przez izoenzym CYP1A2, substancje, które wybiórczo indukują lub hamują ten izoenzym mogą mieć wpływ na farmakokinetykę olanzapiny.

Indukcja izoenzymu CYP1A2

Metabolizm olanzapiny może być indukowany przez palenie tytoniu i stosowanie karbamazepiny, co może prowadzić do zmniejszenia stężenia olanzapiny. Obserwowano jedynie nieznaczne do umiarkowanego zwiększenie jej klirensu. Znaczenie kliniczne tego jest prawdopodobnie ograniczone, ale zalecane jest monitorowanie stanu klinicznego i w razie potrzeby rozważenie zwiększenia dawki olanzapiny (patrz punkt 4.2).

Hamowanie izoenzymu CYP1A2

Wykazano, że fluwoksamina, swoisty inhibitor izoenzymu CYP1A2, istotnie hamuje metabolizm olanzapiny. Stężenie maksymalne Cmax olanzapiny po podaniu fluwoksaminy zwiększało się średnio o 54% u niepalących kobiet i o 77% u palących mężczyzn. Wartość AUC olanzapiny zwiększała się średnio o odpowiednio 52% i 108%. W przypadku jednoczesnego stosowania fluwoksaminy lub innego inhibitora izoenzymu CYP1A2, takiego jak cyprofloksacyna, należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej olanzapiny. W przypadku rozpoczęcia leczenia inhibitorem izoenzymu CYP1A2 należy rozważyć zmniejszenie dawki olanzapiny.

Zmniejszenie dostępności biologicznej

Węgiel aktywny zmniejsza dostępność biologiczną podanej doustnie olanzapiny o 50-60% i należy go podawać co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po olanzapinie.

Nie stwierdzono, aby fluoksetyna (inhibitor izoenzymu CYP2D6), pojedyncze dawki leków zobojętniających kwas solny (glin, magnez) czy cymetydyna w istotny sposób wpływały na farmakokinetykę olanzapiny.

Potencjalny wpływ olanzapiny na inne _produkty lecznicze

Olanzapina może wywierać działanie antagonistyczne wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy.

Olanzapina nie hamuje in vitro głównych izoenzymów cytochromu CYP450 (tj. 1A2, 2D6, 2C9,

2C19, 3A4). Dlatego nie należy się spodziewać szczególnych interakcji, co potwierdzono w badaniach in vivo, w których nie stwierdzono hamowania metabolizmu następujących substancji czynnych: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (reprezentuj ących głównie szlak metaboliczny CYP2D6), warfaryny (CYP2C9), teofiliny (CYP1A2) lub diazepamu (CYP3A4 i 2C19).

Nie stwierdzono interakcji olanzapiny stosowanej jednocześnie z litem czy biperydenem.

Monitorowanie stężeń terapeutycznych walproinianu w osoczu nie wskazuje na konieczność dostosowania jego dawki po rozpoczęciu jednoczesnego podawania olanzapiny.

Ogólna aktywność ośrodkowego układu nerwowego

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy spożywają alkohol lub otrzymuj ą produkty lecznicze mogące działać hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Nie zaleca się stosowania olanzapiny u pacjentów przyjmuj ących leki przeciw chorobie Parkinsona i u pacjentów z otępieniem (patrz punkt 4.4).

Odstęp QTc

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania olanzapiny równocześnie z produktami leczniczymi o stwierdzonym działaniu wydłużającym odstęp QTc (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Należy poinformować pacjentkę, aby powiadomiła lekarza o zajściu w ciążę lub planowanej ciąży podczas leczenia olanzapiną. Ze względu na ograniczone doświadczenia u ludzi olanzapinę należy stosować w ciąży jedynie w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

U noworodków narażonych na leki przeciwpsychotyczne (w tym olanzapinę) w trzecim trymestrze ciąży istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obejmuj ących objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą być zróżnicowane pod względem nasilenia i czasu trwania po porodzie. Obserwowano wystąpienie: pobudzenia, wzmożonego napięcia mięśniowego, spowolnienia psychoruchowego, drżenia, senności, zaburzeń oddechowych, lub trudności podczas karmienia. Dlatego noworodki należy starannie obserwować.

Karmienie piersią

W badaniu z udziałem zdrowych kobiet karmiących piersią wykazano, że olanzapina przenikała do mleka. U niemowląt średnia ekspozycja (mg/kg mc.) w stanie równowagi stanowiła 1,8% dawki przyjętej przez matkę (mg/kg mc). Pacjentkom należy odradzać karmienie piersią podczas stosowania olanzapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ olanzapina może wywołać senność i zawroty głowy, pacjentów należy ostrzec, aby zachowali szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn, w tym pojazdów,.

4.8    Działania niepożądane

Dorośli

W badaniach klinicznych najczęstszymi (obserwowanymi u > 1% pacjentów) zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem olanzapiny były: senność, zwiększenie masy ciała, eozynofilia, zwiększone stężenie prolaktyny, cholesterolu, glukozy i triglicerydów (patrz punkt 4.4), glikozuria, zwiększenie łaknienia, zawroty głowy, akatyzja, parkinsonizm (patrz punkt 4.4), dyskineza, niedociśnienie ortostatyczne, działanie cholinolityczne, przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (patrz punkt 4.4), wysypka, osłabienie, zmęczenie i obrzęk.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane i zmiany wyników badań laboratoryjnych obserwowane w zgłoszeniach spontanicznych i w badaniach klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Neutropenia

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja alergiczna

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała1

Zwiększone stężenie cholesterolu21 Zwiększone stężenie glukozy2

Zwiększone stężenie

triglicerydów25

Glikozuria

Zwiększone łaknienie

Pojawienie się lub zaostrzenie cukrzycy, sporadycznie związane z kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym przypadki śmiertelne (patrz punkt 4.4) Hipotermia

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Zawroty głowy AkatyzjaParkinsonizmDyskineza6

Napady drgawkowe, przy czym w większości przypadków stwierdzano drgawki w wywiadzie lub istniały czynniki ryzyka napadów drgawkowych Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (patrz punkt 4.4)

Dystonia (w tym rotacyjne ruchy gałek ocznych)

Późna dyskineza Objawy odstawienne7

Zaburzenia serca

Bradykardia Wydłużenie odstępu QTc (patrz punkt 4.4)

Częstoskurcz komorowy lub migotanie komór, nagły zgon (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (w tym zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich)

Zaburzenia żołądka i jelit

Łagodne, przemijające działania

cholinolityczne, w tym zaparcia i suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (A1AT, AspAT), zwłaszcza w początkowej fazie

Zapalenie wątroby (w tym wątrobowokomórkowe, cholestatyczne oraz mieszana postać uszkodzenia wątroby)

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

leczenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Nadwrażliwość na światło Łysienie

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Trudności w oddawaniu moczu

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Polekowe objawy odstawienne u noworodków (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie (astenia)

Zmęczenie

Obrzęk

Badania diagnostyczne

Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu8

Zwiększenie

aktywności

fosfokinazy

kreatyninowej

Zwiększenie

całkowitego

stężenia

bilirubiny

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

1    Istotne klinicznie zwiększenie masy ciała obserwowano we wszystkich kategoriach wskaźnika masy ciała (ang. BMI, Body Mass Index). Po krótkotrwałym leczeniu (mediana czasu trwania: 47 dni) zwiększenie masy ciała o ^7% wartości wyjściowej obserwowano bardzo często (22,2%), o ^ 15% obserwowano często (4,2%), a o ^25% - niezbyt często (0,8%). W przypadku długotrwałego leczenia (co najmniej przez 48 tygodni) zwiększenie masy ciała o ^ 7%, ^ 15% i ^ 25% w stosunku do stanu wyjściowego występowało bardzo często (odpowiednio 64,4%, 31,7% i 12,3%).

2 Średnie zwiększenie stężenia lipidów na czczo (cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów) było większe u pacjentów bez udokumentowanych wyjściowych zaburzeń gospodarki lipidowej. 1 2 całkowitego na czczo z wartości granicznych (^ 5,17 do < 6,2 mmol/1) do dużych wartości (^ 6,2 mmol/1) występowały bardzo często.

4    Obserwowano w przypadku prawidłowych wartości wyjściowych (< 5,56 mmol/l), które zwiększały się do dużych wartości (^ 7 mmol/1). Zmiany początkowego stężenia glukozy na czczo z wartości granicznych (^ 5,56 do < 7 mmol/1) do dużych wartości (^ 7 mmol/1) występowały bardzo często.

5    Obserwowano w przypadku prawidłowych wyjściowych wartości na czczo (< 1,69 mmol/l), które zwiększały się do dużych wartości (^ 2,26 mmol/1). Zmiany początkowego stężenia triglicerydów z wartości granicznych (^ 1,69 mmol/1 do < 2,26 mmol/1) do dużych wartości ( ^ 2,26 mmol/1) występowały bardzo często.

6    W badaniach klinicznych częstość występowania parkinsonizmu i dystonii wśród pacjentów leczonych olanzapiną liczbowo była większa niż u pacjentów otrzymujących placebo, jednak nie była statystycznie istotna. U pacjentów leczonych olanzapiną parkinsonizm, akatyzja i dystonia występowały rzadziej niż u pacjentów otrzymujących stopniowo zwiększane dawki haloperydolu. Ze względu na brak szczegółowych informacji na temat ostrych i późnych pozapiramidowych zaburzeń motorycznych nie można obecnie stwierdzić, czy olanzapina rzadziej powoduje późne dyskinezy i (lub) inne późne zespoły pozapiramidowe.

7    Po nagłym przerwaniu stosowania olanzapiny donoszono o występowaniu ostrych objawów, takich jak: nadmierna potliwość, bezsenność, drżenie, lęk, nudności i wymioty.

8    W badaniach klinicznych trwających do 12 tygodni u około 30% pacjentów leczonych olanzapiną z prawidłową wyj ściową wartością stężenia prolaktyny, stwierdzano zwiększenie stężenia tego hormonu w osoczu przekraczające górną granicę normy. U większości z tych pacjentów zwiększenie stężenia prolaktyny było zasadniczo łagodne i nie przekraczało dwukrotnej górnej granicy normy. Ogólnie, u pacjentów leczonych olanzapiną niezbyt często obserwowano potencjalnie związane z nią objawy kliniczne ze strony piersi i cyklu miesiączkowego (np. zanik miesiączki, powiększenie piersi, mlekotok u kobiet i ginekomastia - powiększenie piersi u mężczyzn). Często obserwowano też potencjalnie związane z produktem leczniczym działania niepożądane dotyczące sprawności seksualnej (np. zaburzenia wzwodu u mężczyzn i zmniejszenie libido u obu płci).

Długotrwałe leczenie (przez co najmniej 48 tygodni)

Odsetek pacjentów z istotnymi klinicznie niekorzystnymi zmianami w postaci zwiększenia masy ciała lub zmian stężenia glukozy, cholesterolu całkowitego/LDL/HDL lub triglicerydów zwiększał się z czasem. U pacjentów dorosłych po 9-12 miesiącach leczenia tempo zwiększania się średniego stężenia glukozy we krwi uległo spowolnieniu po upływie około 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje o szczególnych_populacjach

Podczas badań klinicznych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, obserwowano zwiększoną częstość występowania zgonów oraz niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych u pacjentów przyjmujących olanzapinę w porównaniu z grupą placebo (patrz również punkt 4.4).

Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem olanzapiny w tej grupie pacjentów były nieprawidłowy chód i upadki. Często obserwowano: zapalenie płuc, zwiększenie temperatury ciała, spowolnienie psychoruchowe, rumień, omamy wzrokowe i nietrzymanie moczu.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona, u których wystąpiła psychoza polekowa (agoniści dopaminy), bardzo często obserwowano nasilenie objawów choroby Parkinsona i omamy, występujące częściej niż w grupie stosującej placebo.

W jednym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, jednoczesne stosowanie olanzapiny z walproinianem wywołało neutropenię u 4,1% osób; duże stężenie walproinianu w osoczu mogło być czynnikiem przyczyniającym się do jej wystąpienia. W trakcie stosowania olanzapiny jednocześnie z litem lub walproinianem zaobserwowano częstsze (^10%) występowanie: drżenia, suchości błony śluzowej jamy ustnej, zwiększonego apetytu i zwiększenia masy ciała. Często również stwierdzano zaburzenia mowy. Podczas jednoczesnego stosowania olanzapiny z litem lub walproinianem w czasie aktywnej fazy leczenia (do 6 tygodni), u 17,4% pacjentów zaobserwowano zwiększenie masy ciała o 4 7% w stosunku do wartości początkowej. Długotrwałe (do 12 miesięcy) stosowanie olanzapiny w celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową było związane ze zwiększeniem masy ciała o 4 7% w stosunku do wartości początkowej u 39,9% pacjentów.

Dzieci i młodzież

Olanzapina nie jest wskazana w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych mających na celu porównanie młodzieży z dorosłymi, porównano dane z badań obejmuj ących osoby w wieku młodzieńczym z danymi z badań obejmujących dorosłych pacjentów.

W poniższej tabeli zestawiono działania niepożądane obserwowane z większą częstością u pacjentów w wieku młodzieńczym (13-17 lat) niż u pacjentów dorosłych, lub działania niepożądane stwierdzone wyłącznie w trakcie krótkotrwałych badań klinicznych obejmuj ących pacjentów w wieku młodzieńczym. Wydaje się, że istotne klinicznie zwiększenie masy ciała (o 4 7%) występuje częściej w populacji młodzieży niż u dorosłych przy podobnej ekspozycji na lek. Stopień zwiększenia masy ciała i odsetek pacjentów w wieku młodzieńczym z istotnym klinicznie zwiększeniem masy ciała były większe w trakcie długotrwałego leczenia (trwającego co najmniej 24 tygodnie) niż w przypadku krótkotrwałego leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10) i często (>1/100 do <1/10).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: Zwiększenie masy ciała3 4, zwiększone stężenie triglicerydów5, zwiększenie łaknienia.

Często: Zwiększone stężenie cholesterolu6.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: Nadmierne uspokojenie (w tym: hipersomnia, spowolnienie psychoruchowe, senność).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AlAT/AspAT; patrz punkt 4.4).

12 Zwiększone stężenia prolaktyny w osoczu stwierdzono u 47,4% pacjentów w wieku młodzieńczym.

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Bardzo częstymi objawami przedawkowania (częstość występowania >10%) są: tachykardia, pobudzenie lub agresja, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i zaburzenia świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie.

Innymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (<2% przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania. Odnotowano przypadki śmiertelne po przyjęciu jednorazowej dawki nie większej niż 450 mg, jednak donoszono również o przypadkach powrotu do zdrowia po przyjęciu jednorazowej doustnej dawki około 2 g olanzapiny.

Postępowanie w _przypadku _przedawkowania

Swoista odtrutka wobec olanzapiny nie istnieje. Nie zaleca się prowokowania wymiotów. Wskazane może być wdrożenie standardowego postępowania w przypadku przedawkowania (tj. płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego). Wykazano, że jednoczesne podanie węgla aktywnego zmniejsza dostępność biologiczną przyjętej doustnie olanzapiny o 50-60%.

Należy wdrożyć leczenie objawowe i monitorowanie czynności życiowych zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta, które powinno uwzględniać leczenie niedociśnienia oraz zapaści krążeniowej, oraz podtrzymywanie czynności oddechowych. Nie należy stosować adrenaliny, dopaminy ani innych produktów sympatykomimetycznych wykazuj ących aktywność beta-agonistyczną, ponieważ pobudzenie receptorów beta może nasilić niedociśnienie. Konieczne jest monitorowanie czynności układu sercowo-naczyniowego w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Ścisła kontrola lekarska oraz monitorowanie powinny trwać aż do całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, diazepiny, oksazepiny i tiazepiny, kod ATC: N05A H03.

Olanzapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, przeciwmaniakalnym oraz stabilizującym nastrój, działającym na wiele układów receptorowych.

W badaniach przedklinicznych olanzapina wykazywała powinowactwo (Ki < 100 nM) do receptorów: serotoninowych 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6; dopaminowych D1, D2, D3, D4, D5; cholinergicznych receptorów muskarynowych M1-M5; receptorów a1 adrenergicznych i receptorów histaminowych H1. Badania behawioralne na zwierzętach wykazały antagonizm olanzapiny w stosunku do receptorów 5HT, dopaminowych i cholinergicznych, zgodny z charakterystyką wiązania się z tymi receptorami przez lek. W badaniach in vitro olanzapina wykazywała większe powinowactwo do receptorów serotoninowych 5HT2 niż do dopaminowych D2, a w modelach in vivo wykazywała większą aktywność w stosunku do receptorów 5HT2 niż D2. Badania elektrofizjologiczne wykazały, że olanzapina selektywnie redukuje pobudzającą czynność neuronów dopaminergicznych układu mezolimbicznego (A10), mając jednocześnie niewielki wpływ na drogi w prążkowiu (A9) zaangażowane w czynności motoryczne. Olanzapina osłabiała warunkowy odruch unikania, będący testem aktywności przeciwpsychotycznej, w dawkach mniejszych niż wymagane do wywołania katalepsji, zjawiska wskazującego na występowanie działań niepożądanych związanych z aktywnością motoryczną. W przeciwieństwie do innych leków przeciwpsychotycznych olanzapina zwiększa odpowiedź w teście „anksjolitycznym”.

W przeprowadzonym u zdrowych ochotników badaniu metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (ang. PET, Positron Emission Tomography) po doustnym podaniu pojedynczej dawki olanzapiny (10 mg), stwierdzono większe wysycenie receptorów 5HT2A niż receptorów dopaminergicznych D2. Ponadto badanie obrazowe metodą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT), przeprowadzone u chorych na schizofrenię, wykazało mniejsze wysycenie zlokalizowanych w prążkowiu receptorów D2 u pacjentów odpowiadających na leczenie olanzapiną niż u pacjentów odpowiadających na leczenie rysperydonem oraz innymi lekami przeciwpsychotycznymi, natomiast porównywalne do tego, jakie zaobserwowano u pacjentów odpowiadających na leczenie klozapiną.

W dwóch na dwa badania kliniczne kontrolowane placebo oraz w dwóch na trzy badania porównawcze z innym lekiem, obejmujące łącznie 2900 chorych na schizofrenię, u których występowały objawy pozytywne i negatywne, stosowanie olanzapiny wiązało się z istotnie statystycznie większą poprawą, zarówno objawów negatywnych, jak i pozytywnych.

W międzynarodowym badaniu porównawczym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, obejmującym 1481 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych i zaburzeń pokrewnych, z towarzyszącymi objawami depresyjnymi o różnym nasileniu (średnia wartość 16,6 wg skali oceny depresji Montgomery-Asberg przed leczeniem), analiza prospektywna zmiany poziomu nastroju w stosunku do nastroju początkowego wykazała statystycznie znaczącą jego poprawę (p = 0,001) na korzyść olanzapiny (- 6,0) w porównaniu z haloperydolem (-3,1).

U pacjentów z rozpoznaniem manii lub epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, po 3 tygodniach leczenia, olanzapina wykazywała większą skuteczność w porównaniu z placebo i walproinianem sodu w zmniejszeniu objawów manii. Olanzapina wykazywała porównywalną z haloperydolem skuteczność, której miarą był odsetek pacjentów z remisją objawów manii i depresji po 6 i 12 tygodniach leczenia. W badaniu pacjentów leczonych litem lub walproinianem przez co najmniej 2 tygodnie po dodaniu olanzapiny w dawce 10 mg (podawanej jednocześnie z litem lub walproinianem), uzyskiwano znaczniejszą redukcję objawów manii niż w przypadku monoterapii litem lub walproinianem po 6 tygodniach.

W 12-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii, u których osiągnięto remisję po olanzapinie i których następnie zrandomizowano do grup otrzymujących placebo lub olanzapinę, wykazano statystycznie istotną przewagę olanzapiny nad placebo w podstawowym punkcie końcowym badania, jakim był nawrót choroby dwubiegunowej. Wykazano ponadto statystycznie istotną przewagę olanzapiny nad placebo w zapobieganiu nawrotom manii lub depresji.

W innym 12-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii, u których osiągnięto remisję po terapii skojarzonej olanzapiną i litem, i których następnie zrandomizowano do grupy leczonej olanzapiną lub litem w monoterapii, nie wykazano statystycznie istotnej niższości olanzapiny w porównaniu z litem w podstawowym punkcie końcowym badania, jakim był nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej (olanzapina 30,0%, lit 38,3%; p = 0,055).

W 18-miesięcznym badaniu u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii lub epizodu mieszanego, u których osiągnięto stabilizacj ę po leczeniu skojarzonym olanzapiną i lekiem stabilizuj ącym nastrój (litem lub walproinianem), nie stwierdzono statystycznie istotnej przewagi długotrwałego stosowania olanzapiny z litem albo olanzapiny z walproinianem nad stosowaniem litu lub walproinianu w monoterapii, biorąc pod uwagę opóźnianie nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej, zdefiniowanych zgodnie z kryteriami objawowymi (diagnostycznymi).

Dzieci i młodzież

Doświadczenie w stosowaniu leku u młodzieży (w wieku od 13 do 17 lat) jest ograniczone. Obejmuje wyniki krótkotrwałych badań skuteczności leczenia schizofrenii (6 tygodni) i epizodów manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I (3 tygodnie) u mniej niż 200 pacjentów w wieku młodzieńczym. Olanzapinę stosowano w zmiennej dawce poczatkowej od 2,5 do 20 mg na dobę. W trakcie leczenia olanzapiną zwiększenie masy ciała u młodzieży było istotnie większe niż u dorosłych.

Również zmiany stężenia cholesterolu całkowitego na czczo, cholesterolu LDL, triglicerydów i prolaktyny (patrz punkty 4.4 i 4.8) u młodzieży były większe niż u dorosłych. Brak jest danych dotyczących czasu utrzymywania się tych zmian oraz istnieją jedynie ograniczone dane na temat bezpieczeństwa długotrwałego stosowania leku (patrz punkty 4.4 i 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Olanzapina dobrze się wchłania po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenia w osoczu w ciągu 5 do 8 godzin. Pokarm nie wpływa na wchłanianie. Nie porównywano bezwzględnej dostępności biologicznej leku po podaniu doustnym i dożylnym.

Olanzapina jest metabolizowana w wątrobie w drodze sprzęgania i utleniania. Głównym występującym w krwiobiegu metabolitem olanzapiny jest 10-N-glukuronid, który nie przenika przez barierę krew-mózg. Cytochromy P450-CYP1A2 oraz P450-2D6 biorą udział w tworzeniu metabolitów N-demetylowego i 2-hydroksymetylowego, które w badaniach na zwierzętach wykazały znamiennie mniejszą aktywność in vivo niż olanzapina. Aktywność farmakologiczna zależy głównie od związku macierzystego, olanzapiny. Po podaniu doustnym, średni okres półtrwania olanzapiny w końcowej fazie eliminacji u zdrowych osób różnił się zależnie od wieku i płci.

U zdrowych osób w podeszłym wieku (65 lat i więcej) średni okres półtrwania olanzapiny był przedłużony w porównaniu z młodszymi zdrowymi osobami (51,8 wobec 33,8 godziny), natomiast klirens był zmniejszony (17,5 wobec 18,2 l/h). Obserwowana u osób w podeszłym wieku zmienność parametrów farmakokinetycznych utrzymywała się w granicach obserwowanych u osób młodszych. U 44 pacjentów ze schizofrenią, w wieku powyżej 65 lat, podawanie olanzapiny w dawkach od 5 do 20 mg na dobę nie było związane z żadnym szczególnym profilem działań niepożądanych.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji olanzapiny był nieco dłuższy u kobiet niż u mężczyzn (36,7 wobec 32,3 godziny), klirens natomiast był zmniejszony (18,9 wobec 27,3 l/h). Jednakże profil bezpieczeństwa olanzapiny (5-20 mg) zarówno w grupie kobiet (n = 467), jak i mężczyzn (n = 869) był porównywalny.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) w porównaniu ze zdrowymi osobami, nie stwierdzono znamiennych różnic w średnim okresie półtrwania w fazie eliminacji (37,7 wobec 32,4 godziny) oraz w klirensie leku (21,2 wobec 25,0 l/h). Badanie bilansu masy wykazało, że około 57% znakowanej radioaktywnie olanzapiny występowało w moczu, głównie w postaci metabolitów.

U pacjentów palących z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby średni okres półtrwania w fazie eliminacji olanzapiny był przedłużony (39,3 godziny), a klirens zmniejszony (18,0 l/h) w porównaniu ze zdrowymi, niepalącymi osobami (odpowiednio 48,8 godziny i 14,1 l/h).

U osób niepalących w porównaniu z palącymi (mężczyźni i kobiety) średni okres półtrwania w fazie eliminacji leku był przedłużony (38,6 wobec 30,4 h), a klirens zmniejszony (18,6 wobec 27,7 l/h).

Klirens osoczowy olanzapiny jest mniejszy u osób w podeszłym wieku niż u osób młodszych, mniejszy u kobiet niż u mężczyzn oraz mniejszy u osób niepalących niż u palących. Jednak zakres wpływu wieku, płci lub palenia tytoniu na klirens olanzapiny i na okres półtrwania jest mały w porównaniu z ogólną zmiennością osobniczą.

W badaniach z udziałem osób rasy kaukaskiej, Japończyków oraz Chińczyków nie stwierdzono różnic w parametrach farmakokinetycznych pomiędzy tymi trzema populacjami.

Stopień wiązania olanzapiny z białkami osocza wynosił około 93% dla zakresu stężeń od około 7 do około 1000 ng/ml. Olanzapina w osoczu wiąże się głównie z albuminami oraz z kwaśną ai -glikoproteiną.

Dzieci i młodzież

Młodzież (w wieku od 13 do 17 lat): farmakokinetyka olanzapiny jest podobna u młodzieży i u dorosłych. W badaniach klinicznych, średnia ekspozycja na olanzapinę była o około 27% większa u młodzieży. Różnice demograficzne pomiędzy młodzieżą a dorosłymi uwzględniały mniejszą średnią masę ciała i rzadsze palenie papierosów w grupie młodzieży. Czynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję na lek obserwowaną u młodzieży.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra (po _podaniu _pojedynczej dawki)

Objawy toksyczności u gryzoni po doustnym podaniu były typowe dla silnych neuroleptyków: zmniejszenie aktywności, śpiączka, drżenia, drgawki kloniczne, ślinotok i zahamowanie zwiększania masy ciała. Średnia dawka śmiertelna wynosiła około 210 mg/kg mc. (myszy) i 175 mg/kg mc. (szczury). Psy tolerowały pojedyncze dawki doustne do 100 mg/kg mc. bez przypadków śmiertelnych. Objawy kliniczne, które u nich występowały to: sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt. U małp pojedyncze dawki doustne do 100 mg/kg mc. powodowały prostrację, a większe dawki zaburzenia świadomości.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W badaniach trwających do 3 miesięcy u myszy oraz trwaj ących do 1 roku u szczurów i psów głównymi objawami były: hamowanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, objawy działania antycholinergicznego i obwodowe zaburzenia hematologiczne. Tolerancja prowadziła do hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego. Wskaźniki wzrostu były zmniejszone po dużych dawkach. Odwracalne działania leku, związane ze zwiększeniem stężenia prolaktyny u szczurów, to: zmniejszenie masy jajników i macicy, oraz zmiany morfologiczne w nabłonku pochwy i gruczole sutkowym.

Toksyczność hematologiczna

Wpływ na obraz krwi, obserwowany u wszystkich badanych gatunków, obejmował zależne od dawki zmniejszenie ilości leukocytów u myszy i niespecyficzne zmniejszenie ilości leukocytów u szczurów, jednakże brak jest dowodów działania cytotoksycznego wobec szpiku kostnego. Stwierdzono odwracalną neutropenię, małopłytkowość lub niedokrwistość u kilku psów otrzymujących dawkę 8 lub 10 mg/kg mc./dobę (całkowita ekspozycja [AUC] dla olanzapiny była w tym przypadku 12-15 razy większa niż u ludzi otrzymujących dawkę 12 mg). U psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Olanzapina nie wywiera działania teratogennego. U szczurów sedacja przejawia się zaburzeniem zdolności samców do kojarzenia się. Cykle płciowe były zaburzone po dawce 1,1 mg/kg mc. (trzykrotność dawki maksymalnej u człowieka), a parametry reprodukcyjne u szczurów po dawce 3 mg/kg mc. (dziewięciokrotność dawki maksymalnej u człowieka). U potomstwa szczurów otrzymuj ących olanzapinę, obserwowano opóźnienie w rozwoju płodu oraz przemijające zmniejszenie aktywności potomstwa.

Działanie mutagenne

Olanzapina nie wykazywała działania mutagennego lub klastogennego w pełnym zakresie testów standardowych, w tym w testach mutacji w komórkach bakterii i testach u ssaków in vitro i in vivo.

Działanie rakotwórcze

Na podstawie wyników badań na myszach i szczurach stwierdzono, że olanzapina nie wykazuje działania rakotwórczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Krospowidon (typ B)

Hydroksypropyloceluloza (niska klasa lepkości)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry: 2 lata

Butelka z HDPE: 18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium 14, 28, 35, 56, 70 i 98 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć 30 i 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

   Obserwowano w przypadku prawidłowych wyjściowych wartości na czczo (< 5,17 mmol/l), które

2

zwiększały się do dużych wartości (^ 6,2 mmol/l). Zmiany początkowego stężenia cholesterolu

3

Badania diagnostyczne

Bardzo często: Zmniejszone całkowite stężenie bilirubiny, zwiększona aktywność GGT, zwiększone stężenie prolaktyny w osoczu 7.

4

   Po krótkotrwałym leczeniu (mediana czasu trwania: 22 dni), zwiększenie masy ciała o 4 7% wartości wyjściowej (kg) obserwowano bardzo często (40,6%), o 4 15% obserwowano często (7,1%) i o 425% - często (2,5%). W trakcie długotrwałego leczenia (przez okres co najmniej 24 tygodni) u 89,4% pacjentów masa ciała zwiększyła się o 47%, u 55,3% - o 4 15% i u 29,1% - o 425% wartości wyjściowej.

5

   Obserwowano w przypadku prawidłowych wyjściowych wartości na czczo (< 1,016 mmol/l), które

zwiększały się do dużych (4 1,467 mmol/l) i zmian stężenia triglicerydów na czczo od wyjściowych wartości na granicy normy ( 4 1,016 mmol/l - < 1,467 mmol/l) do dużych wartości ( 4 1,467 mmol/l).

6

   Zmiany stężenia cholesterolu całkowitego na czczo od wyjściowych wartości prawidłowych (< 4,39 mmol/l) do dużych ( 4 5,17 mmol/l) obserwowano często. Zmiany stężenia cholesterolu całkowitego na czczo od wyjściowych wartości na granicy normy (4 4,39 - < 5,17 mmol/l) do dużych wartości

7

( 4 5,17 mmol/l) obserwowano bardzo często.

Olanzapine Pfizer