Imeds.pl

Olanzapine Pfizer 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki

Olanzapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Olanzapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olanzapine Pfizer

3.    Jak stosować lek Olanzapine Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olanzapine Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olanzapine Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Olanzapine Pfizer należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Lek Olanzapine Pfizer jest stosowany w leczeniu choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości (omamy), ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania (urojenia), jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Pacjent z taką chorobą może odczuwać depresję, lęk lub napięcie.

Lek Olanzapine Pfizer jest stosowany w leczeniu stanu chorobowego, w przebiegu którego pacjent ma niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera go energia, potrzebuje dużo mniej snu niż zwykle, mówi bardzo szybko, ma gonitwę myśli i niekiedy jest bardzo drażliwy. Lek ten jest również lekiem stabilizuj ącym nastrój, zapobiegającym dalszemu występowaniu skrajnych stanów nastroju - wzmożonego lub obniżonego nastroju (depresja) - związanych z tą chorobą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olanzapine Pfizer

Kiedy nie przyjmować leku Olanzapine Pfizer:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać: wysypką, świądem, obrzękiem twarzy, obrzękiem warg lub dusznością. Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

• Jeśli u pacjenta rozpoznano w przeszłości chorobę oczu, taką jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Leki z tej grupy mogą powodować występowanie nieprawidłowych ruchów - głównie w obrębie twarzy lub języka. W przypadku wystąpienia tego objawu po przyjęciu leku Olanzapine Pfizer, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

• Bardzo rzadko leki tego typu powodują następujący zespół objawów: gorączka, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Stosowanie leku Olanzapine Pfizer u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nie jest zalecane, ponieważ może powodować ciężkie działania niepożądane.

• Jeśli u pacjenta lub osoby spokrewnionej kiedykolwiek tworzyły się zakrzepy krwi, ponieważ leki tego typu powodują tworzenie się zakrzepów.

Pacjenci z jakąkolwiek z wymienionych poniżej chorób muszą o niej bezzwłocznie powiedzieć lekarzowi:

•    cukrzyca;

•    choroba serca;

•    choroba wątroby lub nerek;

•    choroba Parkinsona;

•    padaczka;

•    zaburzenia prostaty (gruczołu krokowego);

•    zablokowanie pasażu jelitowego (niedrożność porażenna jelit);

•    choroby krwi;

•    udar lub „mini udar” (przemijające objawy udaru).

Jeżeli pacjent choruje na otępienie, powinien poinformować lekarza, czy przebył on kiedyś w przeszłości udar lub „mini udar”, czy też powinien powiedzieć o tym lekarzowi opiekun lub krewny chorego.

Rutynowym środkiem ostrożności jest systematyczne sprawdzanie ciśnienia tętniczego przez lekarza w przypadku pacjentów w wieku ponad 65 lat.

Leku Olanzapine Pfizer nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Olanzapine Pfizer

W trakcie leczenia lekiem Olanzapine Pfizer, inne leki można przyjmować wyłącznie wtedy, gdy zgodzi się na to lekarz. Stosowanie leku Olanzapine Pfizer jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi lub lekami przyjmowanymi z powodu lęku, lub w celu ułatwiania snu (uspokajającymi), może wywołać senność.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu fluwoksaminy (leku przeciwdepresyjnego) lub cyprofloksacyny (antybiotyku), ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku Olanzapine Pfizer.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Lekarza należy zwłaszcza poinformować o przyjmowaniu leków przeciwko chorobie Parkinsona.

Olanzapine Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić jakiegokolwiek alkoholu, ponieważ stosowanie leku Olanzapine Pfizer z alkoholem może wywoływać senność.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W przypadku zajścia w ciążę lub podejrzenia zajścia w ciążę należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy przyjmować leku w trakcie ciąży, chyba że zostanie to omówione z lekarzem. Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości leku Olanzapine Pfizer mogą przenikać do mleka.

U noworodków, których matki stosowały olanzapinę w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące działania niepożądane: drżenie, sztywność mięśniowa i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddechowe i trudności podczas karmienia. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów u noworodka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Istnieje ryzyko wystąpienia senności w trakcie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń lub maszyn. O tym objawie należy poinformować lekarza.

Lek Olanzapine Pfizer zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Olanzapine Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz powie pacjentowi, ile powinien przyjmować tabletek i jak długo powinien kontynuować ich stosowanie. Dawka dobowa leku Olanzapine Pfizer wynosi od 5 do 20 mg. W przypadku nawrotu objawów należy poradzić się lekarza, jednak nie powinno się zaprzestawać przyjmowania leku Olanzapine Pfizer bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Tabletki leku Olanzapine Pfizer należy przyjmować raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy starać się przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy przyjmuje się je podczas posiłków, czy pomiędzy nimi. Tabletki leku Olanzapine Pfizer są przeznaczone do stosowania doustnego. Należy je połykać w całości, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Olanzapine Pfizer

U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Olanzapine Pfizer występowały następuj ące objawy: przyspieszenie akcji serca, pobudzenie lub agresja, trudności z mówieniem, nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka) i zaburzenia świadomości. Inne objawy to: ostre splątanie, drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne wystąpienie gorączki, przyspieszenia oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i senności, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, duże ciśnienie tętnicze lub małe ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie przyjęcia leku Olanzapine Pfizer

Należy przyjąć tabletki, gdy tylko pacjent sobie o nich przypomni. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek tylko dlatego, że pacjent lepiej się poczuje. Konieczne jest kontynuowanie przyjmowania leku Olanzapine Pfizer tak długo, jak długo będzie to zalecane przez lekarza.

Po nagłym przerwaniu stosowania leku Olanzapine Pfizer mogą wystąpić takie objawy jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności i wymioty. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku w celu zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u 1 pacjenta na 10):

•    zwiększenie masy ciała;

•    senność;

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zmiany liczby niektórych komórek krwi i stężenia tłuszczów w krwiobiegu;

•    zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu;

•    wzmożone uczucie głodu;

•    zawroty głowy;

•    niepokój ruchowy;

•    drżenie;

•    sztywność lub skurcz mięśni (w tym nieprawidłowe ruchy gałek ocznych);

•    zaburzenia mowy;

•    nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka);

•    zaparcie;

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej;

•    wysypka;

•    osłabienie;

•    skrajne zmęczenie;

•    zatrzymanie wody w organizmie prowadzące do obrzęku dłoni, okolic kostek lub stóp;

•    we wczesnych etapach leczenia u niektórych osób mogą występować zawroty głowy lub omdlenia (ze zwolnieniem czynności serca), zwłaszcza przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej. Na ogół objawy te przemijają samoistnie, jednak jeśli objawy nadal się utrzymują, należy powiedzieć o tym lekarzowi;

•    zaburzenia sprawności seksualnej, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia wzwodu u mężczyzn.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    zwolnienie czynności serca;

•    nadwrażliwość na światło słoneczne;

•    nietrzymanie moczu;

•    wypadanie włosów;

•    brak lub zanik miesiączki;

• zmiany w obrębie piersi u mężczyzn i kobiet, takie jak nieprawidłowe wytwarzanie mleka lub nieprawidłowe powiększenie.

Inne możliwe działania niepożądane (częstość nie może zostać oszacowana na podstawie dostępnych danych):

•    reakcje alergiczne (np. obrzęk w jamie ustnej lub gardle, świąd, wysypka);

•    cukrzyca lub nasilenie jej przebiegu, sporadycznie związane z kwasicą ketonową (obecność ciał ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączką;

•    zmniejszenie prawidłowej temperatury ciała;

•    drgawki, na ogół u osób z drgawkami w wywiadzie (chorych na padaczkę);

•    jednoczesne występowanie gorączki, przyspieszenia oddechu, pocenia się, sztywności mięśniowej i senności;

•    kurcze mięśni oka powodujące obrotowe ruchy gałek ocznych;

•    zaburzenia rytmu serca;

•    nagły niewyjaśniony zgon;

• zakrzepy krwi w żyłach, głównie w obrębie kończyn dolnych (objawy obejmują: obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn dolnych), które mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc i powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli pacjent zauważy u siebie powyższe objawy, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza;

•    zapalenie trzustki powodujące silne bóle brzucha, gorączkę i nudności;

• choroba wątroby, objawiająca się zażółceniem skóry i białkówek oczu;

•    choroba mięśni, objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami;

•    trudności w oddawaniu moczu;

•    długotrwały i (lub) bolesny wzwód członka.

Podczas przyjmowania olanzapiny przez pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem mogą wystąpić: udar mózgu, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, skrajne zmęczenie, omamy wzrokowe, zwiększenie temperatury ciała, zaczerwienienie skóry i trudności z chodzeniem. W tej szczególnej grupie pacjentów stwierdzano przypadki śmiertelne.

U pacjentów z chorobą Parkinsona lek Olanzapine Pfizer może powodować nasilenie objawów niepożądanych.

Rzadko u kobiet przyjmuj ących leki tego typu przez długi czas dochodziło do wydzielania mleka i zaniku miesiączek lub nieregularnego miesiączkowania. W przypadku utrzymywania się takich objawów należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Olanzapine Pfizer

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Niezużyte zapasy leku należy zwrócić do apteki. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Olanzapine Pfizer

•    Substancją czynną jest olanzapina. Każda tabletka leku Olanzapine Pfizer zawiera 5 mg lub 10 mg substancji czynnej. Zawartość podano na opakowaniu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza (niska klasa lepkości) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Olanzapine Pfizer i co zawiera opakowanie

Olanzapine Pfizer, 5 mg, tabletki:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 6,5 mm) z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „46” po drugiej stronie.

Olanzapine Pfizer, 10 mg, tabletki:

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki niepowlekane (o średnicy 8,0 mm)z wytłoczonym oznakowaniem „C” po jednej stronie i „48” po drugiej stronie.

Tabletki Olanzapine Pfizer są dostępne: w blistrach z folii PVC/Poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium 14, 28, 35, 56, 70 lub 98 tabletek;

w butelkach z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć 30 lub 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce: blistry, 14, 28, 35, 56, 70, 98 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Impoter:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria    Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg

Tabletten

Belgia    Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg

Comprimes/Tabletten/Tabletten Cypr    Olanzapine Pfizer

Republika Czeska:

Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 10 mg & 15 mg Tablety

Dania

Olanzapine Pfizer Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg & 20 mg

Finlandia

Olanzapine Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletit

Niemcy

Olanzapin Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletten

Grecja

Olanzapine Pfizer

Węgry

Olanzapine Pfizer 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletta

Irlandia

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Włochy

Olanzapina Pfizer

Luksemburg

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Comprimes

Malta

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Holandia

Olanzapine Pfizer 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletten

Norwegia

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tabletter

Polska

Olanzapine Pfizer

Portugalia

Olanzapina Pfizer

Rumunia

Olanzapine Pfizer

Słowacja

Olanzapin Pfizer 5 mg & 10 mg Tablety

Hiszpania

Olanzapina Pharmacia 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Comprimidos

Szwecja

Olanzapine Pfizer

Wielka Brytania

Olanzapine Pfizer 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: