+ iMeds.pl

Olopatadine zentiva 1 mg/mlUlotka Olopatadine zentiva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Olopatadine Zentiva, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Olopatadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Olopatadine Zentiva i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Olopatadine Zentiva

3.    Jak stosować Olopatadine Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Olopatadine Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Olopatadine Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Olopatadine Zentiva jest przeznaczony do leczenia podmiotowych i przedmiotowych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, a także obrzękiem powierzchni oka.

Olopatadine Zentiva jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób alergicznych oczu. Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji uczuleniowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Olopatadine Zentiva Kiedy nie stosować Olopatadine Zentiva

- jeśli pacjent ma uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem Olopatadine Zentiva. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem Olopatadine Zentiva.

Dzieci

Nie wolno stosować Olopatadine Zentiva u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie podawać produktu leczniczego dzieciom w wieku poniżej 3 lat gdyż nie ma danych wskazujących na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania lekuu dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Olopatadine Zentiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeżeli pacjent w tym samym czasie używa innych kropli do oczu lub maści do oczu, powinien odczekać przynajmniej pięć minut przed podaniem każdego z leków. Maść do oczu powinna być podana jako ostatnia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna stosować Olopatadine Zentiva, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zastosowaniu Olopatadine Zentiva może występować niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Olopatadine Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie soczewek kontaktowych, dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien je usunąć przed zastosowaniem produktu leczniczego i odczekać przynajmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

3. Jak stosować Olopatadine Zentiva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Krople należy stosować zgodnie z podanym powyżej dawkowaniem, chyba że lekarz zaleci inaczej. Olopatadine Zentiva stosuje się do obojga oczu wyłącznie po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz.

Olopatadine Zentiva należy stosować wyłącznie jako krople do oczu.

Instrukcje dotyczące stosowania Olopatadine Zentiva

•    Przygotować butelkę z lekiem Olopatadine Zentiva i lusterko.


•    Umyć ręce.

•    Wziąć butelkę i odkręcić zakrętkę.

•    Butelkę skierować wylotem do dołu, trzymając ją kciukiem i palcem środkowym.

•    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla.

•    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

•    Nie dotykać kroplomierzem oka lub powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Może to doprowadzić do zakażenia pozostałych w butelce kropli.

•    Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli Olopatadine Zentiva.


•    Nie ściskać butelki; jest ona tak zaprojektowana, że wystarczy lekkie naciśnięcie dna.

•    W przypadku stosowania kropli do obojga oczu, powtórzyć czynności opisane powyżej w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu dokładnie zakręcić butelkę.

•    Przed otwarciem następnej butelki należy zużyć zawartość butelki otwartej wcześniej. Jeżeli kropla nie trafi do oka ponowić próbę zakroplenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Olopatadine Zentiva

Należy przemyć oczy letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

Pominięcie zastosowania Olopatadine Zentiva

Należy możliwie najszybciej zakroplić do oka jedną kroplę, a później powrócić do regularnego dawkowania. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę przed powrotem do regularnego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Olopatadine Zentiva

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowano następujace działania niepożądane po zastosowaniu olopatadyny.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

Działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka, uczucie dyskomfortu w oku.

Ogólne działania niepożądane: ból głowy, zmęczenie, suchość nosa, nieprzyjemny smak w ustach. Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

Działania dotyczące oka: niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z lub bez uszkodzenia powierzchni, zapalenie lub zakażenie spojówek, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, zwiększone wytwarzanie łez, świąd oka, zaczerwienienie oka, nieprawidłowości w obrębie powiek, świąd, zaczerwienienie, obrzęk lub grudki na powiekach. Ogólne działania niepożądane: nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zawroty głowy, nieżyt nosa, suchość skóry, zapalenie skóry.

Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Działania dotyczące oka: obrzęk oka, obrzęk rogówki, zmiana wielkości źrenicy.

Ogólne działania niepożądane: skrócenie oddechu, nasilenie objawów alergicznych, obrzęk twarzy, senność, ogólne osłabienie, nudności, wymioty, zakażenie zatok, zaczerwienienie i świąd skóry.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przejrzystej warstwy w przedniej części oka (rogówki) pojawiły się plamy na rogówce, spowodowane gromadzeniem się wapnia podczas leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Olopatadine Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Aby zapobiec zakażeniom, butelkę należy wyrzucić po upływie 28 dni od jej pierwszego otwarcia, a potem używać następną butelkę leku. Datę otwarcia butelki należy zapisać na wolnej powierzchni etykiety i pudełka.

Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę barwy lub zapachu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Olopatadine Zentiva

-    Substancją czynną leku jest 1 mg/ml olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, kwas solny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Olopatadine Zentiva i co zawiera opakowanie

Przezroczysty do prawie przeźroczystego bezbarwny roztwór, praktycznie wolny od cząstek.

5 ml nieprzezroczysta butelka LDPE z kroplomierzem z LDPE oraz zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

1 x 5 ml (1 butelka, która zawiera 5 ml roztworu).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Wytwórca

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr, Polska

Olopatadine Zentiva

Wielka Brytania

Olopatadine Zentiva 1 mg/ml eye drops solution

Czechy

OLOPATADINE Zentiva 1 mg/ml

Bułgaria

OnonaTagHH 3eHTHBa 1 mg/ml KanKH 3a ohh, pa3TBop

Rumunia

OLOPATADINA Zentiva 1mg/ml picàturi oftalmice, solupe

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

5

Olopatadine Zentiva

Charakterystyka Olopatadine zentiva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olopatadine Zentiva, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Jedna kropla roztworu (36 mg) zawiera 0,0357 mg olopatadyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 0,045 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przezroczysty do prawie przeźroczystego, bezbarwny roztwór, praktycznie wolny od cząstek. Wartość pH wynosi 6,5-7,5 a osmolalność wynosi 270 - 330 mosmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ocznych objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawką leku jest jedna kropla Olopatadine Zentiva podana do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (z zachowaniem 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem kolejnych dawek). O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Olopatadine Zentiva może być stosowany u pacjentów pediatrycznych (w wieku trzech lat i starszych) w takiej samej dawce jak u dorosłych. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostało ustalone u dzieci w wieku poniżej trzech lat. Brak danych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Olopatadyny w postaci kropli do oczu Olopatadine Zentiva nie badano u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby. Nie należy jednak spodziewać się, aby u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek istniała konieczność zmiany dawkowania (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania Podanie do oka

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy postępować ostrożnie, by nie dotknąć końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni. Gdy produkt nie jest używany, butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą.

W przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami okulistycznymi podawanymi miejscowo, należy zachować pięć do dziesięciu minut przerwy pomiędzy podaniem kolejnych leków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Olopatadine Zentiva jest produktem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym, który mimo podawania miejscowego ulega wchłanianiu ogólnoustrojowemu. W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji niepożądanych lub nadwrażliwości lek należy odstawić.

Opisywano przypadki wywoływania przez chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący powszechnie stosowany w preparatach okulistycznych, punkcikowatych i (lub) toksycznych, wrzodziejących ubytków rogówki. Ponieważ Olopatadine Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy, wymagane jest ścisłe monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten produkt i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona.

Soczewki kontaktowe

Chlorek benzalkoniowy przebarwia miękkie soczewki kontaktowe. Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować o konieczności zdjęcia soczewek kontaktowych przed zastosowaniem kropli do oczu i odczekania przynajmniej 15 minut od momentu zakroplenia produktu Olopatadine Zentiva do założenia soczewek kontaktowych. Nie należy zakraplać produktu Olopatadine Zentiva podczas noszenia soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Wyniki badań in vitro wykazały, że olopatadyna nie hamuje reakcji metabolicznych przebiegających z udziałem izoenzymów 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P450. Wyniki te wskazują, że nie jest prawdopodobne, aby olopatadyna wchodziła w interakcje metaboliczne z innymi jednocześnie podawanymi substancjami czynnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak lub ograniczone dostępne dane kliniczne na temat stosowania olopatadyny w postaci kropli do oczu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość po podaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3). Stosowanie olopatadyny nie jest zalecane u kobiet w ciąży a także u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących antykoncepcji.

Karmienie piersią

Obecność olopatadyny stwierdzano w mleku karmiących samic szczurów, którym olopatadynę podawano doustnie (patrz punkt 5.3). Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i(lub) niemowląt. Olopatadyna nie powinna być stosowana przez matki karmiące piersią

Płodność

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ miejscowego podawania olopatadyny do oka na płodność człowieka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Olopatadyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podobnie jak w przypadku stosowania wszystkich kropli do oczu, przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu produktu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać aż powróci ostrość widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem ponad 1680 pacjentów, olopatadynę podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu, przez okres do czterech miesięcy. Lek stosowano w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające do stosowania loratadyny w dawce 10 mg. Można przyjąć, że u około 4,5% pacjentów wystąpiły działania niepożądane związane ze stosowaniem olopatadyny; jednak tylko 1,6% pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych z powodu działań niepożądanych. W badaniach klinicznych nie odnotowano żadnych, okulistycznych ani ogólnoustrojowych, ciężkich działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem olopatadyny. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem był ból oka, notowany z ogólną częstością 0,7%.

Poniższe działania niepożądane określono jako zależne od leczenia i pogrupowano według następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) lub bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności malejącej ciężkości.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Działania niepożądane wymienione poniżej były zgłaszane w trakcie badań klinicznych a także w okresie po wprowadzeniu do obrotu i uszeregowane są według częstości występowania przy zastosowaniu następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej grupię częstości działania niepożądane sa uszeregowane względem malejącej cięzkości.

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

nieżyt nosa

Zaburzenia układu immunol ogicznego

Nieznana

nadwrażliwość, obrzęk twarzy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

bóle głowy, zaburzenia smaku

Niezbyt często

zawroty głowy, osłabienie czucia

Nieznana

senność

Zaburzenia oka

Często

ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oczach

Niezbyt często

nadżerki rogówki, nieprawidłowości nabłonka rogówki, choroby nabłonka rogówki, punktowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, świąd powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, choroba powiek, przekrwienie spojówek, przekrwienie oka

Nieznana

Obrzęk rogówki, obrzęk oka, swędzenie oka, zapalenie spojówek, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

suchość nosa

Nieznana

duszność, zapalenie zatok

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana

nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry

Nieznana

zapalenie skóry, rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie

Nieznana

osłabienie mięśni, złe

samopoczucie


Bardzo rzadko odnotowano przypadki zwapnienia rogówki w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforan u niektórych pacjentów z istotnie uszkodzoną rogówką.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma dostępnych danych na temat przypadkowego lub umyślnego przedawkowania olopatadyny u ludzi po przyjęciu drogą doustną. Olopatadyna wykazuje małą toksyczność ostrą dla zwierząt. Przypadkowe połknięcie całej zawartości butelki produktu Olopatadine Zentiva może spowodować ogólnoustrojowe narażenie pacjenta na maksymalnie 5 mg olopatadyny. Zakładając 100% wchłanianie, taka ekspozycja w przypadku dziecka o masie ciała 10 kg odpowiadałaby przyjęciu dawki 0,5 mg/kg mc.

U psów obserwowano wydłużenie odstępu QTc tylko w przypadku ekspozycji na olopatadynę znacznie przekraczającej maksymalną ekspozycję uzyskiwaną u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji dla stosowania leku w warunkach klinicznych. Olopatadynę podawano doustnie w dawce 5 mg dwa razy na dobę przez 2,5 dnia grupie 102 młodych i starszych zdrowych ochotników obu płci; nie zanotowano przy tym znaczącego wydłużenia odstępu QTc w porównaniu z placebo. Zakres stężeń maksymalnych olopatadyny w osoczu w stanie stacjonarnym obserwowany w tym badaniu (35 do 127 ng/ml) wyznacza co najmniej 70-krotny przedział bezpieczeństwa dla olopatadyny stosowanej miejscowo z punktu widzenia wpływu na repolaryzacj ę serca.

W razie przedawkowania należy wdrożyć odpowiednie monitorowanie i postępowanie lecznicze wobec pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty okulistyczne; obkurczające naczynia i przeciwalergiczne; inne leki przeciwalergiczne.

Kod ATC: S01GX 09

Olopatadyna jest silnym i wybiórczym lekiem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym, który wywiera efekty lecznicze za pośrednictwem wielu odmiennych mechanizmów działania. Antagonizuje działanie histaminy (podstawowego mediatora odpowiedzi alergicznej u ludzi) i zapobiega indukowanemu histaminą wytwarzaniu cytokin przez ludzkie komórki nabłonka spojówki.

Dane uzyskane z badań in vitro sugerują, że może ona wpływać na ludzkie komórki tuczne spojówki hamując wytwarzanie mediatorów zapalenia. Sugeruje się, że u pacjentów z drożnym przewodem nosowo-łzowym miejscowe podanie olopatadyny do oka zmniejsza nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów ze strony nosa, które często współistnieją z sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Nie powoduje klinicznie znaczących zmian średnicy źrenicy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Olopatadyna, podobnie jak inne miejscowo podawane produkty lecznicze, ulega ogólnoustrojowemu wchłanianiu. Ogólnoustrojowe wchłanianie olopatadyny podawanej miejscowo jest jednak minimalne; stężenia występujące w osoczu mieszczą się w zakresie od poniżej granicy oznaczalności (<0,5 ng/ml) do 1,3 ng/ml. Stężenia te są od 50 do 200 razy mniejsze od stężeń uzyskiwanych po podawaniu dobrze tolerowanych dawek doustnych.

Eliminacja

Z badań farmakokinetycznych prowadzonych po podaniu doustnym wynika, że okres półtrwania olopatadyny w osoczu wynosi w przybliżeniu 8 do 12 godzin, a eliminacja odbywa się głównie poprzez wydzielanie nerkowe. Około 60-70% dawki wydala się z moczem w postaci nie zmienionej substancji czynnej. W moczu wykryto obecność dwóch metabolitów występujących w małych stężeniach: mono-desmetyloolopatadyny i N-tlenku olopatadyny.

Ponieważ olopatadyna wydala się przez nerki głównie w postaci nie zmienionej substancji czynnej, zaburzenie czynności nerek zmienia farmakokinetykę olopatadyny powodując u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (średni klirens kreatyniny 13,0 ml/min) 2,3-krotne zwiększenie stężeń szczytowych w osoczu w porównaniu ze zdrowymi dorosłymi. Po doustnym podaniu dawki 10 mg pacjentom poddawanym hemodializie (nie wydalającym moczu), stężenia olopatadyny w osoczu były znacząco mniejsze w dniu wykonywania hemodializy niż w dniach, w których nie przeprowadzano tego zabiegu, co sugeruje, że olopatadyna może być usuwana z organizmu poprzez hemodializę.

Badania porównujące farmakokinetykę olopatadyny podawanej doustnie w dawce 10 mg młodym ochotnikom (średnia wieku 21 lat) i ochotnikom w wieku podeszłym (średnia wieku 74 lata) nie wykazały żadnych znaczących różnic w stężeniach w osoczu (AUC), wiązaniu z białkami lub wydalaniu w moczu nie zmienionego leku i jego metabolitów.

Badanie wpływu zaburzenia czynności nerek na farmakokinetykę olopatadyny po podaniu doustnym przeprowadzono u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Wyniki wskazują, że w tej populacji można spodziewać się po podaniu olopatadyny nieco większych stężeń w osoczu. Ponieważ stężenia olopatadyny w osoczu po miejscowym podaniu do oka są 50 do 200 razy mniejsze niż po podaniu dobrze tolerowanych dawek doustnych, nie wydaje się, aby istniała konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Metabolizm wątrobowy ma mniejsze znaczenie dla eliminacji olopatadyny. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby zmiana dawkowania olopatadyny nie wydaje się konieczna.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały zmniejszenie wzrostu potomstwa karmionego przez matki otrzymujące olopatadynę ogólnoustrojowo w dawkach znacznie przekraczających maksymalne zalecane dawki, stosowane do oczu u ludzi. Obecność olopatadyny stwierdzano w mleku karmiących samic szczurów, którym olopatadynę podawano doustnie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, kwas solny

disodu fosforan dwunastowodny,

sodu chlorek,

woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

1 x 5 ml (1 butelka, która zawiera 5 ml roztworu).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Numer pozwolenia: 21807

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.04.2014 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2014

9

Olopatadine Zentiva