+ iMeds.pl

Olopatadyna abdi 1 mg/mlUlotka Olopatadyna abdi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Olopatadyna Abdi, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Olopatadyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Olopatadyna Abdi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olopatadyna Abdi

3.    Jak stosować lek Olopatadyna Abdi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Olopatadyna Abdi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olopatadyna Abdi i w jakim celu się go stosuje

Olopatadyna Abdi jest lekiem stosowanym w leczeniu stanów alergicznych oka. Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji alergicznej.

Lek Olopatadyna Abdi jest stosowany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą spowodować reakcje alergiczne objawiające się swędzeniem, przekrwieniem oraz obrzękiem (opuchlizną) powierzchni oka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olopatadyna Abdi Kiedy nie stosować leku Olopatadyna Abdi:

- jeśli pacjent ma uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.)

Nie należy stosować leku Olopatadyna Abdi w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olopatadyna Abdi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Przed zastosowaniem leku Olopatadyna Abdi należy wyjąć z oczu soczewki kontaktowe.

Dzieci

Nie stosować leku Olopatadyna Abdi u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ brak jest danych wskazujących, że lek ten jest bezpieczny i skuteczny u dzieci w tym wieku.

Lek Olopatadyna Abdi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu lub inne leki do oczu, należy stosować te leki w odstępie co najmniej 5 minut. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Olopatadyna Abdi w okresie karmienia piersią; należy zwrócić się do lekarza o poradę przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W okresie bezpośrednio po zastosowaniu leku Olopatadyna Abdi widzenie może być nieostre. Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn do chwili ustąpienia tego objawu.

Lek Olopatadyna Abdi zawiera chlorek benzalkoniowy.

Chlorek benzalkoniowy może spowodować podrażnienie oczu, wiadomo też, że powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych, w związku z czym należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

3. Jak stosować lek Olopatadyna Abdi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kropla do oka lub oczu dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Należy stosować taką dawkę, chyba że lekarz zaleci inaczej. Stosować lek Olopatadyna Abdi do obydwu oczu tylko wtedy, gdy zalecił tak lekarz. Stosować lek tak długo, jak zalecił lekarz.

Lek Olopatadyna Abdi należy stosować tylko jako krople do oczu.

Sposób podawania

•    Przygotować buteleczkę leku Olopatadyna Abdi i lusterko/lustro.

•    Umyć ręce.

•    Odkręcić zakrętkę z buteleczki, aby zerwać pierścień zabezpieczający (plombę). Po usunięciu pierścienia zabezpieczającego założyć z powrotem zakrętkę i dokręcić ją delikatnie, tak aby iglica zakrętki przebiła i otworzyła końcówkę buteleczki.

•    Przed zakropleniem leku odkręcić zakrętkę.

•    Chwycić buteleczkę skierowaną końcówką w dół pomiędzy kciuk i palec środkowy.

•    Odchylić głowę do tyłu. Odciągnąć w dół powiekę czystym palcem, aby utworzyć „kieszonkę” pomiędzy powieką a gałką oczną. Do tego miejsca ma trafić kropla leku (Rysunek 1).

•    Zbliżyć końcówkę buteleczki do oka. W razie potrzeby użyć lustra do pomocy.

•    Nie dotykać końcówką (zakraplaczem) oka, powieki, otaczającego obszaru ani innych powierzchni. Mogłoby to doprowadzić do zakażenia leku pozostałego w buteleczce.

•    Delikatnie wcisnąć dno buteleczki, aby uwolnić za każdym razem jedną kroplę leku Olopatadyna

Abdi.

•    Nie ściskać ścianek buteleczki; jest tak skonstruowana, że wystarczy lekki nacisk na jej dno (Rysunek 2).

•    Jeśli lek stosowany jest do obu oczu, powtórzyć tę procedurę przy drugim oku.

•    Zaraz po użyciu szczelnie zakręcić buteleczkę.

Jeśli kropla nie trafi do oka, ponowić próbę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olopatadyna Abdi

Wypłukać cały lek ciepłą wodą. Nie zakraplać kolejnych kropli do czasu podania kolejnej zwykłej dawki. Pominięcie zastosowania leku Olopatadyna Abdi

Podać pojedynczą kroplę natychmiast po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, a następnie nadal stosować lek zgodnie z harmonogramem. Jednakże jeżeli zbliża się godzina przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i wrócić do normalnego harmonogramu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olopatadyna Abdi

Nie przerywać stosowania tego leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania olopatadyny występowały następujące działania niepożądane.

Często: mogą występować u 1 na 10pacjentów

Dotyczące oka: ból oka, podrażnienia oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oku, dyskomfort w oku. Ogólne działania niepożądane: ból głowy, zmęczenie, suchość nosa, nieprzyjemny smak w ustach.

Niezbyt często: mogą występować u 1 na 100pacjentów

Dotyczące oka: nieostre, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka w połączniu z uszkodzeniem powierzchni lub bez, zapalenie lub zakażenie rogówki, wysięk z oka, nadwrażliwość na światło, nasilone łzawienie, swędzenie oka, zaczerwienienie oka, zaburzenia powiek, swędzenie, obrzęk lub tworzenie się strupów na powiece.

Ogólne działania niepożądane: zaburzenie lub upośledzenie czucia, zawroty głowy, wysięk z nosa, suchość skóry, zapalenie skóry.

Częstość nieznana: nie można oszacować częstości na podstawie dostępnych danych Dotyczące oka: obrzęk, obrzęk rogówki, zmiana wielkości źrenic.

Ogólne działania niepożądane: duszność, nasilenie objawów alergicznych, obrzęk twarzy, senność, ogólne osłabienie, mdłości, wymioty, zakażenie zatok, zaczerwienienie i swędzenie skóry.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy w przedniej powierzchni oka (rogówki) pojawiły się zamglenia rogówki spowodowane odkładaniem się wapnia podczas leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olopatadyna Abdi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po pierwszym otwarciu butelki: wyrzucić po 4 tygodniach, aby zapobiec zakażeniom, i użyć nowe opakowanie. Zanotować datę otwarcia w pustym polu na etykiecie buteleczki i na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Olopatadyna Abdi

-    Substancją czynną leku jest olopatadyna 1 mg/ml (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny (E339) i woda do wstrzykiwań. Niewielkie ilości kwasu solnego i/lub sodu wodorotlenku są niekiedy dodane w celu utrzymania prawidłowej kwasowości (wartość pH).

Jak wygląda lek Olopatadyna Abdi i co zawiera opakowanie

Lek Olopatadyna Abdi jest to przezroczysty płyn (roztwór) dostarczany w tekturowym pudełku zawierającym jedną butelkę 5 ml z LDPE z kroplomierzem z LDPE (typu blow-fill seal) i zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos Malhóes,

Edificio D. Pedro I

2770 - 071 Paęo de Arcos, Portugalia

Wytwórca Cemelog-BRS Ltd.

Vasut utca 13 (Pharma Park)

2040 Budaors,

Węgry

Cemelog-BRS Ltd.

Akron utca 1 (Camel Park)

2040 Budaors,

Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Olopatadyna Abdi

Charakterystyka Olopatadyna abdi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olopatadyna Abdi, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Jedna kropla roztworu zawiera 0,03 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór (krople do oczu). Bezbarwny, przezroczysty jednorodny roztwór. Wartość pH wynosi 6,5-7,5 a osmolalność 260-320 mOsm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przedmiotowych i podmiotowych ocznych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka produktu Olopatadyna Abdi to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (co 8 godzin). Leczenie może być stosowane przez okres do czterech miesięcy, jeżeli zostanie uznane za konieczne.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby i nerek

Nie badano olopatadyny w postaci kropli do oczu u pacjentów z chorobą nerek lub wątroby. Jednakże nie oczekuje się, aby konieczne było dostosowywanie dawki u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Produkt Olopatadyna Abdi może być stosowany u pacjentów pediatrycznych w wieku trzech i

więcej lat w takiej samej dawce, jak stosowana u dorosłych. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Olopatadyna Abdi u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie do oka.

Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć końcówką zakraplacza powiek, otaczającego obszaru ani żadnych innych powierzchni, aby zapobiec skażeniu końcówki zakraplacza i roztworu. Gdy buteleczka nie jest używana, powinna być szczelnie zamknięta.

W razie jednoczesnego leczenia innymi miejscowymi lekami do oczu, należy zachować odstęp pięciu minut pomiędzy podaniem kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Olopatadyna Abdi jest środkiem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym i, chociaż podawany jest miejscowo, jest wchłaniany ogólnoustrojowo. W razie wystąpienia objawów poważnej reakcji lub reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie tym produktem.

Produkt Olopatadyna Abdi zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu.

Zgłaszano także, że chlorek benzalkoniowy powoduje keratopatię punkcikowatą i/lub toksyczną keratopatię wrzodziejącą. Przy częstym lub długotrwałym stosowaniu tego produktu u pacjentów z zespołem suchego oka lub stanami związanymi z upośledzeniem rogówki konieczna jest dokładna obserwacja.

Soczewki kontaktowe

Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy zabarwia miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy pouczyć pacjentów o konieczności wyjęcia soczewek kontaktowych przed podaniem tych kropli do oczu i ponownego ich założenia co najmniej 15 minut po zakropleniu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

W badaniach in vitro wykazano, że olopatadyna nie hamuje reakcji metabolicznych katalizowanych przez izoenzymy cytochromu P-450: 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4. Wyniki te wskazują, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby olopatadyna powodowała interakcje metaboliczne z innymi podawanymi jednocześnie substancjami czynnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma lub dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące stosowania olopatadyny do oczu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po podaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się stosowania olopatadyny w okresie ciąży oraz u kobiet zdolnych do posiadania potomstwa, które nie stosują metod zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią

Dostępne dane z badań na zwierzętach wskazują na przenikanie olopatadyny do mleka po podaniu doustnym (szczegóły, patrz punkt 5.3).

Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/niemowląt. Produkt Olopatadyna Abdi nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ olopatadyny podawanej miejscowo do oka na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Olopatadyna Abdi nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże tak jak w przypadku każdych kropli do oczu, przejściowe nieostre widzenie lub inne zaburzenia wzroku mogą upośledzić zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli przy zakraplaniu leku wystąpi przejściowa utrata ostrości widzenia, pacjent musi poczekać do momentu poprawy widzenia przed podjęciem jazdy lub obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych obejmujących 1680 pacjentów olopatadyna podawana była od jednego do czterech razy na dobę do obu oczu w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające loratadynę w dawce 10 mg.

Można było oczekiwać wystąpienia działań niepożądanych związanych z olopatadyną u około 4,5% pacjentów, jednakże tylko 1,6% pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych z powodu takich działań niepożądanych. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych poważnych okulistycznych ani ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z olopatadyną. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem był ból oka, zgłaszany z ogólną częstością 0,7%.

Lista działań niepożądanych w postaci tabeli

Następujące działania niepożądane zostały uznane za związane z leczeniem i sklasyfikowane zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt

często

nieżyt nosa

Zaburzenia układu immunol ogi cznego

Nieznana

nadwrażliwość, obrzęk twarzy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy, zaburzenia smaku

Niezbyt

często

zawroty głowy, niedoczulica

Nieznana

senność

Zaburzenia oka

Często

ból oka, podrażnienia oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oku

Niezbyt

często

nadżerki rogówki, ubytek nabłonka rogówki, zaburzenia nabłonka rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, przebarwienie rogówki, wysięk z oka, światłowstręt, nieostre widzenie, zmniejszenie ostrości wzroku, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, nasilone łzawienie, rumień powieki, obrzęk powieki, zaburzenia powieki, przekrwienie oka

Nieznana

obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zwężenie źrenicy, zaburzenia wzroku, strupowate stwardnienia na brzegach powiek

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

suchość nosa

Nieznana

duszność, zapalenie zatok przynosowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana

nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt

często

kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry

Nieznana

zapalenie skóry, rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie

Nieznana

astenia, złe samopoczucie

U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma dostępnych danych dotyczących przedawkowania spowodowanego przypadkowym lub zamierzonym spożyciem u ludzi. Olopatadyna wykazuje niewielką toksyczność ostrą u zwierząt. Przypadkowe spożycie całej zawartości buteleczki spowodowałoby maksymalną ekspozycję ogólnoustrojową na 5 mg olopatadyny. Taka ekspozycja przełożyłaby się na końcową dawkę 0,5 mg/kg dla niemowlęcia o masie ciała 10 kg przy założeniu 100% wchłaniania.

Wydłużenie odstępu QTc u psów obserwowano jedynie w przypadkach narażenia, które uznano za przekraczające w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. Doustna dawka 5 mg podawana była dwa razy na dobę przez 2,5 doby 102 zdrowym ochotnikom obojga płci, młodym i w podeszłym wieku, bez znaczącego wydłużenia odstępu QTc w porównaniu z placebo. Zakres maksymalnego stężenia olopatadyny w osoczu w stanie stacjonarnym (35 do 127 ng/ml) zaobserwowany w tym badaniu stanowi co najmniej 70-krotny margines bezpieczeństwa dla olopatadyny podawanej miejscowo w odniesieniu do repolaryzacji serca.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy wdrożyć odpowiednie postępowanie i monitorowanie pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Leki oftalmologiczne; leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; inne Kod ATC: S01GX 09 Mechanizm działania

Olopatadyna jest silnym selektywnym środkiem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym o złożonym, wielokrotnym mechanizmie działania. Działa antagonistycznie wobec histaminy (głównego przekaźnika odpowiedzi alergicznej u człowieka) i zapobiega zależnej od histaminy produkcji cytokin zapalnych przez komórki nabłonka rogówki u człowieka. Dane z badań in vitro sugerują, że może działać na komórki tuczne spojówek człowieka, hamując uwalnianie przekaźników prozapalnych.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Sugeruje się, że u pacjentów z drożnymi przewodami nosowo-łzowymi miejscowe podanie do oka ogranicza przedmiotowe i podmiotowe objawy ze strony nosa, które często towarzyszą sezonowemu alergicznemu zapaleniu spojówek. Produkt ten nie powoduje klinicznie znaczącej zmiany średnicy źrenic.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Podobnie jak w przypadku innych miejscowo podawanych produktów leczniczych, olopatadyna

jest wchłaniana ogólnoustrojowo. Jednakże ogólnoustrojowe wchłanianie podanej miejscowo olopatadyny jest minimalne, osiągając stężenie w osoczu wartości poniżej poziomu oznaczalności testu (<0,5 ng/ml) do 1,3 ng/ml. Stężenia te są 50 do 200 razy mniejsze od stężeń osiąganych po podawaniu dobrze tolerowanych dawek doustnych.

Eliminacja

Badania farmakokinetyki po podaniu doustnym wskazują, że okres półtrwania olopatadyny w osoczu wynosi około 8 do 12 godzin, a eliminacja zachodzi głównie na drodze wydalania przez nerki. Około 60-70% podanej dawki wydalanej z moczem stanowi substancja czynna. W moczu wykryto obecność niewielkich stężeń dwóch metabolitów, mono-desmetyloolopatadyny i N-tlenku olopatadyny.

Ponieważ olopatadyna wydalana jest z moczem głównie w postaci niezmienionej substancji czynnej, upośledzenie czynności nerek zmienia farmakokinetykę olopatadyny; maksymalne stężenie w osoczu u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (średni klirens kreatyniny 13,0 ml/min) było 2,3 raza większe niż u zdrowych dorosłych osób. Stężenie olopatadyny w osoczu po podaniu doustnej dawki 10 mg hemodializowanym pacjentom (nie wydalającym moczu) było znacząco mniejsze w dniu hemodializy niż w dniu bez hemodializy, co sugeruje, że olopatadyna może być usuwana przez hemodializę.

Badania porównujące farmakokinetykę doustnej dawki 10 mg olopatadyny u osób młodych (średnia wieku 21 lat) i w podeszłym wieku (średnia wieku 74 lata) nie wykazały żadnych znamiennych różnic w zakresie stężenia w osoczu (AUC), wiązania z białkami ani wydalania z moczem leku macierzystego i metabolitów.

Badanie wpływu zaburzenia czynności nerek na farmakokinetykę olopatadyny po podaniu doustnym przeprowadzono u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Wyniki wskazują, że w tej populacji można spodziewać się po podaniu olopatadyny nieco większych stężeń w osoczu.. Ponieważ stężenie w osoczu po miejscowym podaniu olopatadyny do oka jest 50 do 200 razy mniejsze od stężeń osiąganych po podawaniu dobrze tolerowanych dawek doustnych, nie oczekuje się, aby konieczne było dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku lub z upośledzeniem czynności nerek. Metabolizm wątrobowy jest mniej istotnym szlakiem eliminacji. Nie oczekuje się, aby konieczne było dostosowanie dawki u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały ograniczony wzrost szczeniąt karmionych mlekiem, których matki otrzymywały ogólnoustrojowe dawki olopatadyny znacznie przekraczające maksymalne zalecane dla człowieka dawki podawane do oka. Wykryto olopatadynę w mleku karmiących samic szczura po podaniu doustnym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1


Wykaz substancji pomocniczych

benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek,

disodu fosforan bezwodny,

kwas solny i/lub sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki 5 ml z LDPE z kroplomierzem z LDPE (typu blow-fill seal) i zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Tekturowe pudełko zawiera 1 butelkę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte,

Rua dos Malhoes,

Edificio D. Pedro I 2770 - 071 Paęo de Arcos Portugalia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Olopatadyna Abdi