+ iMeds.pl

Omega 3 sandoz 1000 mgUlotka Omega 3 sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Omega 3 Sandoz, 1000 mg, kapsułki, miękkie

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Omega 3 Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omega 3 Sandoz

3.    Jak stosować lek Omega 3 Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Omega 3 Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omega 3 Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Lek Omega 3 Sandoz zawiera wysokooczyszczone wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Omega 3 Sandoz należy do grupy leków zmniejszających stężenie cholesterolu i triglicerydów.

Lek Omega 3 Sandoz jest stosowany:

■    razem z innymi lekami w leczeniu pacjentów po zawale mięśnia sercowego;

■    jako jedyny lek lub razem z innymi lekami w leczeniu niektórych postaci zwiększonego stężenia triglicerydów (tłuszczów) we krwi, gdy zmiana diety okazała się niewystarczająca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omega 3 Sandoz Kiedy nie stosować leku Omega 3 Sandoz

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na estry kwasów omega-3, soję, orzeszki ziemne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Omega 3 Sandoz należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent:

•    ma mieć wykonaną lub przeszedł niedawno operację;

•    przebył ostatnio uraz;

•    ma zaburzenia czynności nerek;

•    ma niekontrolowaną cukrzycę;

•    ma zaburzenia czynności wątroby.

Lekarz zaleci badania kontrolne krwi w celu oceny wpływu leku Omega 3 Sandoz na czynność wątroby.

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Omega 3 Sandoz

Jeśli pacjent stosuje lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi w tętnicach, taki jak warfryna, mogą być konieczne dodatkowe badania krwi i zmiana dotychczasowej dawki leku przeciwzakrzepowego.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią, chyba ze lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

Lek Omega 3 Sandoz zawiera zawiera olej sojowy.

Lek Omega 3 Sandoz zawiera zawiera olej sojowy, dlatego pacjenci uczuleni na orzeszki ziemne lub soję nie powinni go stosować.

3. Jak stosować lek Omega 3 Sandoz

Ten lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

■    Kapsułki należy połykać popijając wodą.

■    Kapsułki można przyjmować trakcie posiłku, aby uniknąć dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

■    Lekarz zadecyduje, jak długo należy stosować lek.

Dawka po zawale mięśnia sercowego

Zwykle stosuje się jedną kapsułkę na dobę.

Dawka w leczeniu dużego stężenia triglicerydów we krwi (dużego stężenia tłuszczu we krwi lub hipertriglicerydemii)

Zwykle stosuje się 2 kapsułki na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli działanie leku w tej dawce nie jest skuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 4 kapsułek na dobę.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Pacjenci w wieku powyżej 70 lat powinni zachować ostrożność podczas stosowania tego leku.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Omega 3 Sandoz

Omyłkowe przyjęcie większej dawki leku Omega 3 Sandoz niż zalecana nie powinno powodować konieczności żadnego szczególnego leczenia.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Omega 3 Sandoz

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien zrobić to po przypomnieniu sobie. Jeśli jednak zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki - należy powrócić do ustalonego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek zaleconych przez lekarza) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób)

■    zaburzenia żołądka i niestrawność

■    nudności

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

■    ból brzucha i żołądka

■    reakcje alergiczne

■    zawroty głowy

■    zaburzenia smaku

■    biegunka

■    wymioty

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)

■    ból głowy

■    trądzik

■    swędząca wysypka

■    duże stężenie cukru we krwi

■    zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    obecność krwi w kale

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    suchość w nosie

■    wzniesiona czerwona wysypka skórna (pokrzywka)

■    zmiany wyników niektórych badań krwi

Jeśli występują jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Omega 3 Sandoz

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Blister

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka z HDPE

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Omega 3 Sandoz

Substancjami czynnymi są omega-3 kwasów estry etylowe 90 (1000 mg), w tym 840 mg estru etylowego: kwasu eikozapentaenowego (EPA) (460 mg, 46%) i estru etylowego kwasu dokozaheksaenowego (DHA) (380 mg, 38%).

Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: alfa-tokoferol ( E 307), olej sojowy, olej słonecznikowy

otoczka kapsułkowa: glicerol 85%, żelatyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych

o średniej długości łańcucha, 3-sn-fosfatydylocholina.

Jak wygląda lek Omega 3 Sandoz i co zawiera opakowanie

Podłużne, przezroczyste, bezbarwne, miękkie kapsułki żelatynowe, wypełnione jasnym, żółtawym olejem.

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierające 28, 30, 56 lub 60 kapsułek oraz butelki z HDPE zamknięte zakrętką z LDPE, w tekturowym pudełku, zawierające 28, 30, 56, 60 lub 90 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

R. P. Scherer GmbH & Co. KG Gammelsbacher StraBe 2 69412 Eberbach, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

S. C. Sandoz, S.R.L.

Livezeni Street no 7A 540472 Targu Mures, Rumunia

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

4

NL/H/2301/01/DC

Omega 3 Sandoz

Charakterystyka Omega 3 sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Omega 3 Sandoz, 1000 mg, kapsułki, miękkie

2. SKŁAD JAKOSCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka miękka zawiera 1000 mg omega-3 kwasów estry etylowe 90 (Omega-3 acidorum esteri ethylici 90), w tym 840 mg estru etylowego kwasu eikozapentaenowego (EPA) (460 mg, 46%) i estru etylowego kwasu dokozaheksaenowego (DHA) (380 mg, 38%).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej sojowy (<1,6 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka miękka

Podłużna, przezroczysta, bezbarwna, miękka kapsułka żelatynowa, wypełniona jasnożółtawym olejem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Po zawale mięśnia sercowego

Leczenie uzupełniające w ramach zapobiegania wtórnego po zawale mięśnia sercowego, jako dodatek do innych standardowo stosowanych leków (np. statyn, przeciwpłytkowych produktów leczniczych, leków beta-adrenolitycznych, inhibitorów ACE).

Hipertriglicerydemia

U osób z endogenną hipertriglicerydemią jako uzupełnienie diety, gdy sama dieta nie jest wystarczająca do uzyskania dostatecznej skuteczności terapeutycznej:

-    typu IV w monoterapii,

-    typu IIb/III w skojarzeniu ze statynami, gdy zmniejszenie stężenia triglicerydów nie jest wystarczające.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Po zawale mięśnia sercowego Jedna kapsułka na dobę.

Hipertriglicerydemia

Początkowo dwie kapsułki na dobę. Jeśli nie ma wystarczającej reakcji, dawkę można zwiększyć do czterech kapsułek na dobę.

W celu uniknięcia zaburzeń żołądkowo-jelitowych kapsułki można przyjmować podczas posiłku.

Nie ma danych dotyczących stosowania estrów etylowych kwasów omega-3 u dzieci, u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) lub u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4) i tylko ograniczone informacje o stosowaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

1    NL/H/2301/01/DC

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na soję lub orzeszki ziemne, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Ze względu na umiarkowane wydłużenie czasu krwawienia (po podaniu dużej dawki, tzn. 4 kapsułek) trzeba kontrolować stan pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe i, w razie konieczności, dostosować ich dawkę (patrz punkt 4.5). Stosowanie tego produktu leczniczego nie wyklucza konieczności obserwacji stosowanej zazwyczaj u pacjentów z tej grupy.

Należy uwzględnić możliwość wydłużenia czasu krwawienia u pacjentów z dużym ryzykiem krwotoku (związanego z ciężkim urazem, zabiegiem chirurgicznym itp.).

Ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się podawania produktu leczniczego dzieciom.

Stosowanie estrów etylowych kwasów omega-3 nie jest wskazane w egzogennej hipertriglicerydemii (hiperchylomikronemii typu 1). Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania we wtórnej endogennej hipertriglicerydemii (zwłaszcza w przebiegu niekontrolowanej cukrzycy).

Brak doświadczenia dotyczącego skojarzonego stosowania z fibratami w leczeniu hipertriglicerydemii.

Szczególne środki ostrożności

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest regularne kontrolowanie czynności tego narządu (aktywność AspAT i A1AT), zwłaszcza podczas stosowania dużej dawki, tzn.

4 kapsułek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Doustne leki przeciwzakrzepowe: patrz punkt 4.4.

Estry etylowe kwasów omega-3 podawano razem z warfaryną bez powikłań krwotocznych. Jednak podczas jednoczesnego stosowania estrów etylowych kwasów omega-3 z warfaryną lub po ich odstawieniu należy kontrolować czas protrombinowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania estrów etylowych kwasów omega-3 u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu reprodukcję. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane, dlatego estrów etylowych kwasów omega-3 nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania estrów etylowych kwasów omega-3 do mleka karmiących zwierząt i do mleka kobiecego. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Częstości działań niepożądanych uszeregowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niebyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit

Zaburzenia układu immunologicznego

Niebyt często: nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Niebyt często: zawroty głowy, zaburzenia smaku Rzadko: ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: suchość błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: niestrawność, nudności

Niezbyt często: ból brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból w nadbrzuszu

Rzadko: ból żołądka i jelit

Bardzo rzadko: krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: trądzik, swędząca wysypka Bardzo rzadko: pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: nieokreślone zaburzenia

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko: zwiększenie liczby białych krwinek, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz u pacjentów z hipertriglicerydemią.

4.9    Przedawkowanie

Brak szczególnych zaleceń.

Należy zastosować leczenie objawowe.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi; inne; triglicerydy omega-3

Kod ATC: C10AX06

Wielonienasycone kwasy z serii omega-3, kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), są niezbędnymi kwasami tłuszczowymi.

Estry etylowe kwasów omega-3 działają na lipidy osocza, zmniejszając stężenie triglicerydów na skutek zmniejszenia ilości VLDL (lipoprotein bardzo małej gęstości), ale również wpływają na hemostazę i ciśnienie tętnicze krwi.

Estry etylowe kwasów omega-3 zmniejszają syntezę triglicerydów w wątrobie, gdyż EPA i DHA są słabymi substratami dla enzymów odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów i hamują estryfikację innych kwasów tłuszczowych.

Nasilenie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych w peroksysomach wątroby również bierze udział w zmniejszeniu stężenia triglicerydów przez zmniejszenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych dostępnych do ich syntezy. Zahamowanie tej syntezy zmniejsza ilość VLDL.

U niektórych pacjentów z hipertriglicerydemią estry etylowe kwasów omega-3 zwiększają stężenie cholesterolu frakcji LDL. Zwiększenie stężenia cholesterolu HDL jest niewielkie (znacznie mniejsze niż po podaniu fibratów) i nie jest stałe.

Nie jest znane długotrwałe (trwające ponad rok) działanie zmniejszające stężenie lipidów. Ponadto brak silnego dowodu na to, aby zmniejszenie stężenia triglicerydów zmniejszało ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

Podczas leczenia estrami etylowymi kwasów omega-3 następuje zmniejszenie wytwarzania tromboksanu A2 i niewielkie wydłużenie czasu krwawienia. Nie obserwowano znaczącego wpływu na inne czynniki krzepnięcia.

Do przeprowadzonego we Włoszech wieloośrodkowego, randomizowanego, otwartego badania klinicznego GISSI-Prevenzione przydzielono losowo 11324 pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego (przebytym w ciągu 3 miesięcy) i otrzymujących zalecane leczenie obejmujące dietę śródziemnomorską. W ramach badania pacjenci otrzymywali estry etylowe kwasów omega-3 (n=2836), witaminę E (n=2830), estry etylowe kwasów omega-3 z witaminą E (n=2830) lub nie otrzymywali żadnego leku (n=2828).

Wyniki uzyskiwane przez 3,5 roku stosowania estrów etylowych kwasów omega-3 w dawce 1 g/dobę wykazały znaczące zmniejszenie częstości wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który składały się: zgon ze wszystkich przyczyn, zawał mięśnia serca niezakończony zgonem i niezakończony zgonem udar mózgu (zmniejszenie ryzyka względnego o 15% [2-26] p=0,0226 u pacjentów otrzymujących estry etylowe kwasów omega-3 w monoterapii w porównaniu z grupą kontrolną oraz 10% [1-18] p=0,0482 u pacjentów przyjmujących estry etylowe kwasów omega-3 razem z witaminą E lub bez niej). Wykazano zmniejszenie częstości wystąpienia określonych wcześniej kryteriów drugorzędowego punktu końcowego, w tym zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem i niezakończonego zgonem udaru mózgu (zmniejszenie ryzyka względnego o 20% [S-32] p=0,0082 u pacjentów otrzymujących estry etylowe kwasów omega-3 w monoterapii w porównaniu z grupą kontrolną oraz przyjmujących estry etylowe kwasów omega-3 razem z witaminą E lub bez niej). Wtórna analiza każdej ze składowych pierwotnego punktu końcowego wykazała istotne zmniejszenie ilości zgonów ze wszystkich przyczyn i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, jednak nie stwierdzono zmniej szenia ilości niezakończonych zgonem zdarzeń sercowo-naczyniowych lub udarów mózgu zakończonych i niezakończonych zgonem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W trakcie wchłaniania i po jego zakończeniu istnieją trzy główne szlaki metabolizmu kwasów tłuszczowych omega-3:

-    kwasy tłuszczowe są najpierw transportowane do wątroby, gdzie zostają wbudowywane w różne rodzaje lipoprotein, a następnie kierowane do obwodowych zapasów lipidów;

-    fosfolipidy błony komórkowej zastępowane są przez fosfolipidy lipoprotein, a kwasy tłuszczowe mogą wtedy pełnić rolę prekursorów różnych eikozanoidów;

-    większość kwasów tłuszczowych podlega oksydacji, zaspokajając zapotrzebowanie organizmu na energię.

Stężenie kwasów tłuszczowych omega-3, EPA i DHA w fosfolipidach osocza odpowiada stężeniu EPA i DHA wbudowanych w błony komórkowe.

Badania farmakokinetyczne na zwierzętach wykazały, że ma miejsce pełna hydroliza estru etylowego z jednoczesnym zadowalającym wchłanianiem i wbudowywaniem EPA oraz DHA w fosfolipidy osocza i estry cholesterolu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, które odnosiłyby się do stosowania leku u człowieka w zalecanej dawce dobowej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Alfa-tokoferol (E307)

Olej sojowy Olej słonecznikowy

Otoczka kapsułkowa:

Glicerol

Żelatyna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha 3-sn-fosfatydylocholina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blister

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka z HDPE

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierają 20, 24, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 kapsułek.

Butelka z HDPE zamknięta zakrętką z LDPE zawiera 20, 24, 28, 30, 56, 60 i 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6 NL/H/2301/01/DC

Omega 3 Sandoz